ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Uputstvo za upotrebu

ESAB W82 Uputstvo za upotrebu
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Priručnik s uputama
0460 971 301 HR 20161014
Valid for: W82 serial no. 544-, 628-xxx-xxxx
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ....................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA....................................................................................
4
1.2
Mjere opreza ..................................................................................................
4
UVOD ...............................................................................................................
7
2.1
Oprema ...........................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .........................................................................................
8
4
INSTALACIJA ..................................................................................................
9
4.1
Upute za sastavljanje ....................................................................................
9
4.2
Opis sustava ..................................................................................................
9
4.3
Kako postaviti U82 jedinicu za uporabu s W82 jedinicom ........................
10
4.3.1
Spremite pohranjene podatke .....................................................................
10
4.3.2
Konverzija samostalne U82 jedinice u prezentacijsku. ...............................
10
Dijagrami sustava..........................................................................................
11
2
4.4
5
6
RAD.................................................................................................................. 13
5.1
Priključci i upravljački uređaji ......................................................................
13
5.2
Zaštita od pregrijavanja ................................................................................
14
5.3
Povratna veza napona luka ..........................................................................
14
ODRŽAVANJE ................................................................................................. 16
6.1
7
Pregled i čišćenje ..........................................................................................
16
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ....................................................... 17
SHEMA ................................................................................................................... 18
NARUDŽBENI BROJEVI ........................................................................................ 21
DODATNA OPREMA .............................................................................................. 22
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0460 971 301
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
1 SIGURNOST
1.1 ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosno-tehničkih listova (MSDS).
1.2 Mjere opreza
NAPOMENA!
Jedinicu je provjerila tvrtka ESAB tijekom glavnog postavljanja. Odgovornost za
sigurnost i rad te za posebne postavke snosi osoba odgovorna za sastavljanje.
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0460 971 301
-4-
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel plamenika
ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za zavarivanje i kabele
što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0460 971 301
-5-
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB osigurava vam svu potrebnu zaštitu za zavarivanje i dodatnu opremu.
0460 971 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2 UVOD
Aristo® W82
W82 je kontrolna jedinica koja omogućuje komunikaciju između
opreme za zavarivanje i automatske opreme kao što su roboti i
računala. Komunikacijski protokoli: DeviceNet, Profibus, CANopen i
Ethernet.
W82 se rabi zajedno s izvorima napajanja tvrtke ESAB na kojima je
montiran CANbus za potrebe automatskog zavarivanja. Pojedinosti o
rukovanju izvorom napajanja i jedinicom za dopremanje žice
potražite u odgovarajućem priručniku.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ naknadno se montira na izvore
napajanja tvrtke ESAB koji ga podržavaju. Interno se povezuje s
CANbusom. Komunikacijski protokol: WeldCloud™.
Dostupne su dvije inačice uređaja Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, s
različitim funkcijama. Dostupne inačice imaju narudžbene brojeve
0445 302 880 (bez priključka za ethernet i komunikaciju s robotskim
sustavima) i 0445 302 881 (sa priključkom za ethernet i komunikaciju
s robotskim sustavima).
Informacije o podržanim izvorima napajanja zatražite od svog
predstavnika tvrtke ESAB.
2.1 Oprema
Aristo® W82
•
•
Uz W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen i W82 Ethernet isporučuje se USB
memorija i korisnički priručnik.
Uz W82 Integrated isporučuje se korisnički priručnik.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Uz Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ isporučuje se softver WeldCloud™ i vodič za brzi
početak.
Komplet kabela za mjerenje i priključni kabeli za različite vrste napajanja dostupni su kao
dodatna oprema. Pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA" i odvojeni popis rezervnih
dijelova.
0460 971 301
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČKI PODACI
3 TEHNIČKI PODACI
Aristo® W82
Ulazni napon (za jedinicu za dopremanje
žice kroz W82)
42 V, 50 - 60 Hz
Ulazni napon (iz robota)
24 V DC
Ulazni napon (iz izvora napajanja)
12 V DC
Težina
4 kg (8,8 lb)
Dimenzije (d × š × v)
366 × 101 × 159 mm
(14,41 × 3,98 × 6,26 inča)
Klasa kućišta
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Ulazni napon (za jedinicu za dopremanje žice kroz
WeldCloud™)
42 V, 50 - 60 Hz
Ulazni napon (iz izvora napajanja)
12 V DC
Težina
6 kg (13,2 lb)
Dimenzije (d × š × v)
527 × 257 × 115 mm
(20,75 × 10,12 × 4,52 inča)
Klasa kućišta
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Ulazni napon (za jedinicu za dopremanje žice kroz
WeldCloud™)
42 V, 50 - 60 Hz
Ulazni napon (iz izvora napajanja)
12 V DC
Težina
6 kg (13,2 lb)
Dimenzije (d × š × v)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 inča)
Klasa kućišta
IP23
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
0460 971 301
-8-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
4 INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
Pogledajte servisni priručnik za Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, WeldCloud™
Mobile.
Kod modela Retrofit Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™ pazite da antena na vrhu uređaja
nije pokrivena ili blokirana.
4.1 Upute za sastavljanje
Povezivanje jedinice Aristo® W82 s izvorima napajanja Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig
U5000i, Mig U5000iw
1. Skinite vijke sa stražnje ručke izvora
napajanja.
2. Stavite W82 na izvor struje za zavarivanje.
3. Pričvrstite W82 i dršku pomoću istih vijaka i
istih rupa za vijke.
Priključivanje kontrolne jedinice Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Upute o priključivanju jedinice Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ potražite u servisnom
priručniku za Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ ili se obratite najbližem servisu
ili distributeru tvrtke ESAB.
Priključivanje kontrolne jedinice Aristo® W82 na izvore napajanja Mig 3001i, Mig 4001i,
Mig 4002c, Mig 5002c i Mig 6502c
Priključite W82 kabelom od 2 metra i stavite ga na pod ili postolje pokraj izvora napajanja.
4.2 Opis sustava
Jedinicu U82 moguće je konfigurirati za samostalnu uporabu (samostalna jedinica) ili
prezentacijsku uporabu (prezentacijska jedinica). Koju jedinicu valja rabiti ovisi o tomu nalazi
li se u sustavu za zavarivanje W82 jedinica.
0460 971 301
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
Samostalna jedinica rabi se kada u
sustavu za zavarivanje nema W82
jedinice.
Prezentacijska jedinica rabi se kada se u
sustavu za zavarivanje nalazi W82
jedinica.
Tijekom pokretanja jedinice moguće je vidjeti je li riječ o prezentacijskoj ili samostalnoj
jedinici.
4.3 Kako postaviti U82 jedinicu za uporabu s W82 jedinicom
NAPOMENA!
Samostalnu U82 jedinicu morate konvertirati u prezentacijsku jedinicu kako biste
je mogli koristiti s W82 jedinicom.
4.3.1 Spremite pohranjene podatke
1.
2.
3.
4.
5.
Priključite samostalnu U82 jedinicu na izvor napajanja ili jedinicu za dopremanje žice.
Uključite glavnu sklopku na izvoru napajanja.
Izvezite skupove podataka za zavarivanje iz memorije jedinice U82 na USB memoriju
(vidi poglavlje Uvoz/izvoz u korisničkom priručniku za U82).
Isključite glavnu sklopku na izvoru napajanja.
Izvadite memorijski USB uređaj.
4.3.2 Konverzija samostalne U82 jedinice u prezentacijsku.
1. Priključite isporučenu USB memoriju na računalo. Provjerite je li računalo postavljeno da
prikazuje ekstenzije datoteka.
2. Promijenite naziv: "update.txt_" u "update.txt" i "reset.txt_" u "reset.txt"
0460 971 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
3. Otvorite poklopac na lijevoj strani
upravljačke ploče.
4. Umetnite memorijski USB uređaj u USB
priključak.
5. Zatvorite poklopac.
6. Uključite glavnu sklopku na izvoru
napajanja. Jedan ton označava da je
postupak konverzije pokrenut. Kada završi,
čuju se dva tona.
7. Isključite glavnu sklopku na izvoru
napajanja.
8. Otvorite poklopac i izvadite memorijski USB
uređaj.
9. Zatvorite poklopac. Jedinica je sad spremna za uporabu zajedno s W82 jedinicom.
4.4 Dijagrami sustava
Slijede dijagrami koji prikazuju veze između raznih jedinica.
1.
2.
3.
4.
Povezivanje izvora struje za zavarivanje i W82 jedinice - "CAN do izvora napajanja".
Povezivanje W82 jedinice i kontrolnog ormarića robota - "Fieldbus".
Povezivanje izvora struje za zavarivanje i jedinice za dopremanje žice - "Interni CAN".
Povezivanje izvora struje za zavarivanje i upravljačke ploče - "Interni CAN".
NAPOMENA!
Ako se ne rabi jedinica za dopremanje žice ESAB, potrebna je odvojena povratna
veza za napon luka radi kontakta za mjerenje na kontrolnoj jedinici.
0460 971 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
0460 971 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
5 RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
5.1 Priključci i upravljački uređaji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikatorsko svjetlo iz serijskog broja 944-xxx-xxxx
Narančasto indikatorsko svjetlo - pregrijavanje
Vanjski CAN i isključivanje - dodatna opcija
Fieldbus
Priključak za komunikaciju s robotskim sustavom
Mjerenje
Priključak za kabel za mjerenje za povratnu vezu napona luka i signal za zaustavljanje
u hitnom slučaju, komplet za mjerenje
Interni CAN
Priključci za komunikaciju s jedinicom za dopremanje žice tvrtke ESAB i upravljačkom
pločom
LAN
Povezivanje s mrežom, Ethernet
CAN do izvora struje za zavarivanje
Priključak za komunikaciju sa izvorom struje za zavarivanje
USB
Priključivanje USB memorije
0460 971 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antena
Indikatorska LED dioda, bijela
Uključeno napajanje
Indikatorska LED dioda, crvena
Status povezanosti (LED indikator svijetli = pogreška veze)
USB
Priključivanje USB memorije
CAN priključak
Nadzor napona luka (+), crveni banana priključak
Nadzor napona luka (-), crni banana priključak
Fieldbus Priključak za komunikaciju s robotskim sustavom
Ethernet veza
5.2 Zaštita od pregrijavanja
Kontrolna jedinica ima zaštitni krug od pregrijavanja koji se uključuje kad temperatura
postane previsoka. Kada dođe do toga, prekida se struja za zavarivanje i zasvijetli narančasti
indikator.
Zaštita od pregrijavanja automatski se ponovno postavlja nakon što temperatura padne i
indikator prestaje svijetliti.
5.3 Povratna veza napona luka
Povratna veza napona luka ključna je za dobre rezultate zavarivanja. Kod MIG/MAG
zavarivanja izvor napajanja namješten je detektiranje napona u jedinici za dopremanje žice
Preduvjet za ovu funkciju je uporaba ESAB jedinice za dopremanje žice i ESAB kabel za
povezivanje! Taj način mjerenja napona luka kompenzira pad napona u kabelu za
zavarivanje do jedinice za dopremanje žice. S ESAB plamenikom koji podržava funkciju
"TrueArcVoltage", kompenzira se pad napona sve do vrha kontakta.
0460 971 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
UPOZORENJE!
Ulazi za vanjsko detektiranje napona luka (crvena i crna "banana" utičnica) sa
stražnje strane WeldCloud™ uređaja ne smiju se koristiti ako opremu nije za to
konfiguriralo ovlašteno servisno osoblje tvrtke ESAB.
NAPOMENA!
Radi kompenzacije pada napona u povratnom kabelu moguće je konfigurirati
izvor napajanja (samo ovlašteno servisno osoblje tvrtke ESAB) da rabi žicu za
vanjsko detektiranje napona luka s radnog dijela.
0460 971 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
6 ODRŽAVANJE
6 ODRŽAVANJE
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
OPREZ!
Sigurnosne ploče smiju uklanjati isključivo osobe odgovarajućeg električnog
znanja (ovlašteno osoblje).
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1 Pregled i čišćenje
Redovito provjeravajte je li kontrolna jedinica u električnom kontaktu s izvorom napajanja te
je li sve priključeno kako treba i bez pogreške.
0460 971 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
7 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
7 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
W82 i Retrofit Mig 4004i WeldCloud™projektirani su i ispitani u skladu s međunarodnim i
europskim standardima IEC/EN 60974-1 i IEC/EN 60974-10. Servisna jedinica koja je
obavila servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju usklađenost proizvoda s
navedenim standardima.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0460 971 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
SHEMA
SHEMA
Aristo® W82
0460 971 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
SHEMA
0460 971 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
SHEMA
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Priručnici s uputama i popis rezervnih dijelova dostupni su na internetskoj adresi:
www.esab.com
0460 971 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Paket za robotsko sučelje Devicenet
WeldCloud™
0445 501 881
0445 501 882
0445 501 883
Paket za robotsko sučelje Profibus
WeldCloud™
Paket za robotsko sučelje CANopen
WeldCloud™
Paket za robotsko sučelje EtherNet IP
WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 301
- 22 -
© ESAB AB 2016
DODATNA OPREMA
0460 971 301
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising