ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 User manual

ESAB W82 User manual
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Kezelési utasítás
0460 971 301 HU 20161014
Valid for: W82 serial no. 544-, 628-xxx-xxxx
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ....................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat................................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések...........................................................................
4
BEVEZETÉS ....................................................................................................
8
2.1
A berendezés .................................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .........................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ...................................................................................................... 10
2
4.1
Összeszerelési utasítások ............................................................................
10
4.2
A rendszer leírása .........................................................................................
10
4.3
11
4.3.1
Hogyan készítsük elő az U82 egységet a W82 készülékkel való
használatra.....................................................................................................
Mentse le tárolt adatait ................................................................................
4.3.2
Az U82 önállóan működő egységet alakítsa át prezentációs egységgé .....
11
Rendszerdiagramok ......................................................................................
12
4.4
5
6
ÜZEMELTETÉS ............................................................................................... 14
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök ............................................................
14
5.2
Túlhevülés elleni védelem ............................................................................
15
5.3
Ívfeszültség-visszacsatolás .........................................................................
15
KARBANTARTÁS............................................................................................ 17
6.1
7
11
Ellenőrzés és tisztítás ...................................................................................
17
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE ................................................................. 18
GRAFIKON ............................................................................................................. 19
RENDELÉSI SZÁMOK ........................................................................................... 22
TARTOZÉKOK........................................................................................................ 23
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0460 971 301
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
1 BIZTONSÁG
1.1 Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és az
anyagbiztonsági adatlapokat (MSDS).
1.2 Biztonsági óvintézkedések
MEGJEGYZÉS!
Ezt az egységet az ESAB általános körülmények között tesztelte. A biztonságért
és a funkcióért a felelősség az adott körülmények között az integrátort terheli.
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
0460 971 301
-4-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
3.
4.
5.
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és a
kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Tartsa a fejét a füsttől távol.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0460 971 301
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
-5-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról, hogy
nincs a közelben gyúlékony anyag.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0460 971 301
-6-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
Az ESAB minden szükséges hegesztéshez használatos védõeszközt és kiegészítõt
kínál.
0460 971 301
-7-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2 BEVEZETÉS
Aristo® W82
A W82 olyan vezérlőegység, mely kapcsolatot hoz létre a
hegesztőberendezés és az automatizáló berendezés – pl. robot és
számítógép – között. Kommunikációs protokollok: DeviceNet,
Profibus, CANopen és Ethernet.
A W82 egységet olyan áramforrásokkal használják, melyeket ESAB
CANbus-szal szereltek fel a hegesztés automatizálása céljából. Az
áramforrás és a huzalelőtoló egység kezelését lásd a vonatkozó
kezelési útmutatóban.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
A Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ készüléket a támogatott ESAB
áramforrásokra illesztik fel. Belsőleg csatlakozik a CANbus-hoz.
Kommunikációs protokoll: WeldCloud™.
A Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ két változatban, különböző
funkciókkal érhető el. A két változat rendelési száma 0445 302 880
(Ethernetkapcsolat és robotrendszerrel való kommunikáció nélkül)
és 0445 302 881 (Ethernetkapcsolattal és robotrendszerrel való
kommunikációval).
A támogatott áramforrásokkal kapcsolatos információkért forduljon
az illetékes ESAB értékesítési képviselőjéhez.
2.1 A berendezés
Aristo® W82
•
•
A W82 DeviceNet, a W82 Profibus, a W82 CANopen és a W82 Ethernet készülékhez
USB-memóriát és használati útmutatót mellékelnek.
A W82 Integrated készülékhez használati útmutatót mellékelnek.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
A Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ készülék WeldCloud™ szoftverrel és rövid
útmutatóval érkezik.
A mérőkábel készlet és a különféle áramforrásokhoz csatlakozó kábelek a készülék
tartozékai: lásd a „TARTOZÉKOK” fejezetben és a külön pótalkatrész jegyzékben.
0460 971 301
-8-
© ESAB AB 2016
3 MŰSZAKI ADATOK
3 MŰSZAKI ADATOK
Aristo® W82
Tápfeszültség (az egység táplálása a W82 42 V, 50-60 Hz
egységen keresztül)
Tápfeszültség (a robottól)
24 V DC (egyenáram)
Tápfeszültség (az áramforrástól)
12 V DC (egyenáram)
Tömeg
4 kg (8,8 font)
Méretek (H × Sz × M)
366×101×159 mm (14,41×3,98×6,26
hüvelyk)
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Tápfeszültség (az egység táplálása WeldCloud™-en
keresztül)
42 V, 50-60 Hz
Tápfeszültség (az áramforrástól)
12 V DC (egyenáram)
Tömeg
6 kg (13,2 font)
Méretek (H × Sz × M)
527×257×115 mm
(20,75×10,12×4,52 hüvelyk)
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Tápfeszültség (az egység táplálása WeldCloud™-en
keresztül)
42 V, 50-60 Hz
Tápfeszültség (az áramforrástól)
12 V DC (egyenáram)
Tömeg
6 kg (13,2 font)
Méretek (H × Sz × M)
527 × 257 × 105 mm
(20,75 × 10,12 × 4,13 hüvelyk)
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP23
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
0460 971 301
-9-
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4 TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
Lásd az Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, WeldCloud™ Mobile
szervizkönyvben.
A Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ készülék esetén gondoskodjon róla, hogy a felső
dobozon található antenna ne legyen letakarva vagy blokkolva.
4.1 Összeszerelési utasítások
Aristo® W82 csatlakoztatása Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i, Mig U5000iw
áramforráshoz
1. Távolítsa el az áramforrás hátulján lévő
csavarokat.
2. Helyezze a W82 egységet a hegesztő
áramforrásra.
3. Csavarozza a W82 egységet és a
fogantyút a helyére, ugyanazokba a
csavarnyílásokba.
A Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ csatlakoztatása
A Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™csatlakoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd
az Aristo® W82 vagy a Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ készülék szervizkönyvét, illetve
forduljon a legközelebbi ESAB szervizközponthoz vagy forgalmazóhoz.
Az Aristo® W82 csatlakoztatása Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c, Mig 5002c és Mig
6502c áramforráshoz
Csatlakoztassa a W82 egységet egy 2 méteres kábellel, majd helyezze az áramforrás mellé
a padlóra vagy egy állványra.
4.2 A rendszer leírása
Az U82 egységet önálló használatra (önállóan működő egységként) vagy prezentációs
használatra (prezentációs egységként) is konfigurálhatja. A W82 egységnek a hegesztési
rendszerben való jelenléte határozza meg, melyik fajta egységet kell használni.
0460 971 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
Az önállóan működő egységet ott
használjuk, ahol W82 egység nincs jelen a
rendszerben.
A prezentációs egységet ott használjuk,
ahol W82 egység van a rendszerben.
Az egység beindítása közben ellenőrizni lehet, hogy az prezentációs egység-e vagy sem.
4.3 Hogyan készítsük elő az U82 egységet a W82 készülékkel való
használatra
MEGJEGYZÉS!
Szükséges az U82 önállóan működő egység prezentációs egységgé történő
változtatása még a W82 egységgel együtt történő használat előtt.
4.3.1 Mentse le tárolt adatait
1.
2.
3.
4.
5.
Csatlakoztassa az U82 önállóan működő egységet egy áramforráshoz vagy egy
huzalelőtoló egységhez.
Kapcsolja BE az áramforrás főkapcsolóját.
Exportálja a hegesztési adatsorokat az U82 memóriájából egy USB-memóriába (lásd
az „Export/Import” fejezetet az U82 használati útmutatóban).
Kapcsolja KI az áramforrás főkapcsolóját.
Távolítsa el az USB-memóriát.
4.3.2 Az U82 önállóan működő egységet alakítsa át prezentációs egységgé
1. Csatlakoztassa a készülékhez kapott USB-memóriát egy számítógéphez. Ügyeljen rá,
hogy a számítógépet úgy állítsa be, hogy láthatók legyenek a fájlkiterjesztések.
2. Átnevezés: Az "update.txt_" legyen "update.txt" és a "reset.txt_" legyen "reset.txt"
0460 971 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
3. Nyissa ki a vezérlőpanel fedelét a bal
oldalon.
4. Helyezze be a mellékelt USB-memóriát az
USB-csatlakozóba.
5. Zárja be a fedelet.
6. Kapcsolja BE az áramforrás főkapcsolóját.
Egy hangjelzés jelzi, hogy a konvertálási
folyamat megkezdődött. Két hangjelzés
jelzi, hogy a folyamat befejeződött.
7. Kapcsolja KI az áramforrás főkapcsolóját.
8. Nyissa ki a fedelet, és vegye ki az
USB-memóriát.
9. Zárja be a fedelet. Ezzel az egység kész arra, hogy a W82 egységgel együtt használják.
4.4 Rendszerdiagramok
Az alábbi ábrák a különböző egységek közötti kapcsolatot szemléltetik.
1.
2.
3.
4.
A hegesztési áramforrás és a W82 közötti kapcsolat – „CAN - áramforrás”.
A W82 és a robot vezérlőszekrénye közötti kapcsolat – „Fieldbus”.
A hegesztési áramforrás és a huzalelőtoló egység közötti kapcsolat – „belső CAN”.
A hegesztési áramforrás és a vezérlőpanel közötti kapcsolat – „belső CAN”.
MEGJEGYZÉS!
Amennyiben az ESAB huzalelőtoló egység nincs használatban, külön
ívfeszültség visszacsatolás szükséges a szabályzó egység mérési érintkező
pontjára.
0460 971 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
0460 971 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
5 ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
5.1 Csatlakozások és vezérlő eszközök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kijelző lámpa a 944-xxx-xxxx szériaszámtól
Narancsszínű jelzőlámpa – Túlmelegedés
Külső CAN és leállási opció
Fieldbus
Csatlakoztatás a robotrendszerrel való kapcsolathoz
Mérés
Csatlakozó az ívfeszültség visszacsatolás és vészleállító jelzés mérőkábeléhez, mérési
készlet
Belső CAN
Csatlakozók az ESAB huzalelőtoló egységgel és a vezérlő panellel való kapcsolathoz
LAN
Csatlakozás a hálózathoz, Ethernet
CAN a hegesztő áramforrásra.
Csatlakozás a hegesztő áramforrással való kommunikációhoz.
USB
USB-memória csatlakozása
0460 971 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antenna
LED-jelzőlámpa, fehér,
Áramellátás bekapcsolva (BE)
LED-jelzőlámpa, piros
Csatlakozási állapot (világító LED = csatlakozási hiba)
USB
USB-memória csatlakozása
CAN-csatlakozás
Arc feszültségfelügyelet (+), piros banánaljzat
Arc feszültségfelügyelet (-), fekete banánaljzat
Fieldbus Csatlakoztatás a robotrendszerrel való kapcsolathoz
Ethernet-kapcsolat
5.2 Túlhevülés elleni védelem
A szabályzó egység túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely akkor lép működésbe,
ha a hőmérséklet túl magas lesz. Ha ez bekövetkezik, a hegesztő áram megszakad és a
narancssárga jelzőlámpa világítani kezd.
A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsol, amikor a hőmérséklet a normális
üzemi értékre csökken, a jelzőlámpa pedig kialszik.
5.3 Ívfeszültség-visszacsatolás
Az ívfeszültség-visszacsatolás a megfelelő hegesztési munka elengedhetetlen része.
MIG/MAG hegesztés során az áramforrás a huzalelőtolóban érzékeli az ívfeszültséget. A
funkció működéséhez ESAB huzalelőtoló és ESAB csatlakozókábel használata szükséges!
Az így mért ívfeszültség ellensúlyozza a hegesztőkábel és a huzalelőtoló közötti
feszültségcsökkenést. Egy „TrueArcVoltage” funkciót támogató ESAB hegesztőpisztollyal
egészen az érintkezőcsúcsig ellensúlyozható a feszültségcsökkenés.
0460 971 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 ÜZEMELTETÉS
FIGYELMEZTETÉS!
A WeldCloud™ felső doboz hátoldalán lévő külső ívfeszültségi bemeneteket (a
piros és fekete banánaljzatokat) nem szabad használni, hacsak a berendezést
erre fel nem készítette egy szakképzett ESAB-szerviztechnikus.
MEGJEGYZÉS!
A testkábelben jelentkező feszültségcsökkenés ellensúlyozásának érdekében az
áramforrás külső, a munkadarab felől érkező ívfeszültség-érzékelő vezeték
használatára is konfigurálható (szakképzett ESAB-szerviztechnikus által).
0460 971 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
6 KARBANTARTÁS
6 KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
VIGYÁZAT!
A biztonsági lemezeket csak megfelelő villanyszerelői ismeretekkel (és
engedéllyel) rendelkező személyek távolíthatják el.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1 Ellenőrzés és tisztítás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vezérlőegység elektromos kapcsolatban van-e az
áramforrással, és hogy a csatlakozások hibamentesek-e, és megfelelően vannak
csatlakoztatva.
0460 971 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A W82 és a Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974-1 és
az IEC/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy
javítást végző szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is
megfeleljen az említett szabványnak.
Pót- és kopó alkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0460 971 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
GRAFIKON
GRAFIKON
Aristo® W82
0460 971 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
GRAFIKON
0460 971 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
GRAFIKON
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
A használati útmutatók és a pótalkatrészlisták az interneten elérhetők, a következő
internetcímen: www.esab.com.
0460 971 301
- 22 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robotinterfész készlet Devicenet
WeldCloud™
0445 501 881
0445 501 882
0445 501 883
Robotinterfész készlet Profibus WeldCloud™
Robotinterfész készlet CANopen
WeldCloud™
Robotinterfész készlet EtherNet IP
WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 301
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising