ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Användarmanual

ESAB W82 Användarmanual
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Bruksanvisning
0460 971 301 SE 20161014
Valid for: W82 serial no. 544-, 628-xxx-xxxx
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET......................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler..............................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder .........................................................................................
4
INLEDNING......................................................................................................
7
2.1
Utrustning ......................................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.............................................................................................
8
4
INSTALLATION................................................................................................
9
4.1
Monteringsanvisning ....................................................................................
9
4.2
Systembeskrivning .......................................................................................
9
4.3
Hur man sätter upp U82:an för användning med W82...............................
10
4.3.1
Spara dina lagrade data ..............................................................................
10
4.3.2
Konvertera U82 fristående enheten till en presentationsenhet ...................
10
Systemskisser ...............................................................................................
11
2
4.4
5
6
DRIFT OCH HANDHAVANDE ......................................................................... 13
5.1
Anslutningar och manöverorgan .................................................................
13
5.2
Överhettningsskydd......................................................................................
14
5.3
Bågspänningsfeedback ................................................................................
14
UNDERHÅLL ................................................................................................... 16
6.1
7
Inspektion och rengöring .............................................................................
16
RESERVDELSBESTÄLLNING........................................................................ 17
SCHEMA ................................................................................................................. 18
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................... 21
TILLBEHÖR ............................................................................................................ 22
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0460 971 301
© ESAB AB 2016
1 SÄKERHET
1 SÄKERHET
1.1 Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
materialsäkerhetsdatablad (MSDS).
1.2 Säkerhetsåtgärder
OBSERVERA!
Enheten har testats av ESAB, i en generell konfiguration. Ansvaret för säker och
korrekt funktion i den aktuella installationen åvilar den som utför integreringen.
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0460 971 301
-4-
© ESAB AB 2016
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera dem
med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen och
kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0460 971 301
-5-
© ESAB AB 2016
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga dörrar
när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB kan leverera alla nödvändiga skydd och tillbehör för svetsning.
0460 971 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 INLEDNING
2 INLEDNING
Aristo® W82
W82 är en styrenhet som möjliggör kommunikation mellan
svetsutrustning och automatiseringsutrustning, som t ex robotar och
datorer. Kommunikationsprotokoll: DeviceNet, Profibus, CANopen
och Ethernet.
W82 används tillsammans med ESAB:s CANbus-utrustade
strömkällor för automatisering av svetsning. För handhavande av
strömkälla och trådmatarenhet, se respektive bruksanvisning.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ eftermonteras ovanpå
ESAB-strömkällor som stöds. Den ansluts internt till CANbusen.
Kommunikationsprotokoll: WeldCloud™.
Det finns två versioner av Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
tillgängliga, med olika funktioner. De tillgängliga versionerna har
beställningsnumren 0445 302 880 (utan anslutning för Ethernet och
kommunikation med robotsystem) och 0445 302 881 (med
anslutning för Ethernet och kommunikation med robotsystem).
För information om vilka strömkällor som stöds, kontakta din
ESAB-återförsäljare.
2.1 Utrustning
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen och W82 Ethernet levereras med ett
USB-minne och en bruksanvisning.
W82 Integrated levereras med en bruksanvisning.
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ levereras med programvaran WeldCloud™ och en
snabbstartsguide.
Mätkabelkit och anslutningskablar för olika strömkällor finns som tillbehör, se kapitlet
"TILLBEHÖR" OCH separat reservdelslista.
0460 971 301
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISKA DATA
3 TEKNISKA DATA
Aristo® W82
Matningsspänning (som matar enheten
genom W82)
42 V, 50–60 Hz
Matningsspänning (från robot)
24 V DC
Matningsspänning (från strömkälla)
12 V DC
Vikt
4 kg
Mått (l × b × h)
366 × 101 × 159 mm
Inkapslingsklass
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 880)
Matningsspänning (som matar enheten genom
WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Matningsspänning (från strömkälla)
12 V DC
Vikt
6 kg
Mått (l × b × h)
527 × 257 × 115 mm
Inkapslingsklass
IP23
Retrofit Aristo®Mig 4004i WeldCloud™ (0445 302 881)
Matningsspänning (som matar enheten genom
WeldCloud™)
42 V, 50–60 Hz
Matningsspänning (från strömkälla)
12 V DC
Vikt
6 kg
Mått (l × b × h)
527 × 257 × 105 mm
Inkapslingsklass
IP23
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
0460 971 301
-8-
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
4 INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
Se servicehandboken för Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™, WeldCloud™
Mobile.
För Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™, kontrollera att antennen på toppboxen är inte är
täckt eller blockerad.
4.1 Monteringsanvisning
Anslutning av Aristo® W82 till strömkällorna Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig U5000i, Mig
U5000iw.
1. Ta bort skruvarna på strömkällans bakre
handtag.
2. Sätt fast W82 på svetsströmkällan.
3. Skruva W82 och handtaget på plats i
samma skruvhål.
Anslutning av Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
För anvisningar om hur du ansluter Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™, se
servicehandboken för Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ eller kontakta
närmaste ESAB-servicecenter eller -återförsäljare.
Anslutning av Aristo® W82 till strömkällorna Mig 3001i, Mig 4001i, Mig 4002c, Mig
5002c och Mig 6502c.
W82 ansluts med en 2 m kabel och ställs på golvet eller sätts på ett stativ bredvid
strömkällan.
4.2 Systembeskrivning
Det är möjligt att konfigurera U82-enheten för fristående användning (fristående enhet) eller
presentationsanvändning (presentationsenhet). Om en W82-enhet finns i
svetsningssystemet, avgör den vilken enhet som används.
0460 971 301
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
Den fristående enheten används om det
inte finns någon W82-enhet i systemet.
Presentationsenheten används om det
finns en W82-enhet i systemet.
Under enhetens uppstart kan man se om enheten är en presentationsenhet eller inte.
4.3 Hur man sätter upp U82:an för användning med W82
OBSERVERA!
U82 måste ändras till fristående enhet mot en presentationsenhet innan den kan
användas med en W82-enhet.
4.3.1 Spara dina lagrade data
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut den fristående U82-enheten till en strömkälla eller trådmatarenhet.
Slå på huvudströmbrytaren på strömkällan.
Exportera svetsdatauppsättningar från U82-minnet till ett USB-minne (se kapitel
Exportera/Importera i bruksanvisningen för U82).
Slå av huvudströmbrytaren på strömkällan.
Avlägsna USB-minnet.
4.3.2 Konvertera U82 fristående enheten till en presentationsenhet
1. Anslut det medföljande USB-minnet till en dator. Se till att datorn är inställd på att visa
filändelser.
2. Döp om: ”update.txt_” till ”update.txt” och ”reset.txt_” till ”reset.txt”
0460 971 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
3. Öppna luckan på inställningspanelens
vänstra gavel.
4. Stick in USB-minnet i USB-kontakten.
5. Stäng luckan.
6. Slå på huvudströmbrytaren på strömkällan.
Ett ”pip” indikerar att
konverteringsprocessen har startat. Den är
färdig när två ”pip” hörs.
7. Slå av huvudströmbrytaren på strömkällan.
8. Öppna luckan och ta bort det medföljande
USB-minnet.
9. Stäng luckan. Enheten är nu redo att användas ihop med en W82-enhet.
4.4 Systemskisser
Nedan visas schematiska skisser av uppkopplingen mellan olika enheter.
1.
2.
3.
4.
Anslutning mellan svetsströmkällan och W82 – ”CAN till strömkälla”.
Anslutning mellan W82 och robotstyrningsskåp – ”Fieldbus”.
Anslutning mellan svetsströmkälla och trådmatarenhet – "Intern CAN".
Anslutning mellan svetsströmkälla och inställningspanel – "Intern CAN".
OBSERVERA!
Om trådmatarenheten från ESAB inte används krävs separat
bågspänningsfeedback till mätkontakten på styrenheten.
0460 971 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
0460 971 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
5.1 Anslutningar och manöverorgan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikeringslampa från serienummer 944-xxx-xxxx
Orange indikeringslampa – överhettning
Extern CAN- och termineringsalternativ
Fieldbus
Anslutning för kommunikation med robotsystem
Mätvärden
Anslutning för mätkabel för bågspänningsfeedback och nödstoppssignal, mätkit
Intern CAN
Anslutningar för kommunikation med ESAB trådmatarenhet och inställningspanel
LAN
Anslutning till nätverk, Ethernet
CAN till svetsströmkälla
Anslutning för kommunikation med svetsströmkälla
USB
Anslutning USB-minne
0460 971 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Antenn
Indikeringslysdiod, vit,
Nätspänning TILL
Indikeringslysdiod, röd
Anslutningsstatus (tänd lysdiod = anslutningsfel)
USB
Anslutning USB-minne
CAN-anslutning
Bågspänningsövervakning (+), röd banankontakt
Bågspänningsövervakning (-), svart banankontakt
Fieldbus Anslutning för kommunikation med robotsystem
Ethernet-anslutning
5.2 Överhettningsskydd
Styrenheten har ett överhettningsskydd som löser ut om temperaturen blir för hög. När detta
sker bryts svetsströmmen och den orangefärgade lampan lyser.
Överhettningsskyddet återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit till normal
arbetstemperatur och lampan släcks.
5.3 Bågspänningsfeedback
Bågspänningsfeedback är en avgörande faktor för att du ska uppnå bra svetsresultat. I
MIG/MAG-svetsning förbereds strömkällan för att känna av bågspänningen i trådmataren.
Förutsättning för detta är att en ESAB trådmatare och ESAB-kopplingskabel används! Denna
metod av att mäta bågspänning kompenserar för spänningsfallet i svetskabeln till
trådmatningsenheten. Med en ESAB-brännare som stöder ”TrueArcVoltage” kompenseras
spänningsfallet hela vägen till kontaktmunstycket.
0460 971 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
VARNING!
De externa ingångarna för bågspänning (röda och svarta banankontakter) till den
bakre delen av WeldCloud™-toppboxen ska inte användas om utrustningen inte
har konfigurerats för den här installationen av servicepersonal som auktoriserats
av ESAB.
OBSERVERA!
Det är möjligt att kompensera för spänningsfall i återledarkabel genom att
konfigurera strömkällan (av servicepersonal som auktoriserats av ESAB) om du
vill använda en extern tråd för avkänning av bågspänning från arbetsstycket.
0460 971 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
6 UNDERHÅLL
6 UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
skyddsplåtarna.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1 Inspektion och rengöring
Kontrollera regelbundet att styrenheten har elektrisk kontakt med strömkällan och att
anslutningarna är felfria och korrekt anslutna.
0460 971 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
W82 och Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ är konstruerade och provade i enlighet med de
internationella och europeiska standarderna IEC/EN 60974-1 och IEC/EN 60974-10. Det
åvilar den eller dem som utfört service på eller reparation av apparaten att se till att
apparaten fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standard.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0460 971 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
SCHEMA
Aristo® W82
0460 971 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
0460 971 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0445 302 881
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 , Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™,
WeldCloud™ Mobile
Bruksanvisningar och en reservdelslista finns online på: www.esab.com
0460 971 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
0445 501 880
Robotgränssnittskit – Devicenet
WeldCloud™
0445 501 881
0445 501 882
0445 501 883
Robotgränssnittskit – Profibus WeldCloud™
Robotgränssnittskit – CANopen
WeldCloud™
Robotgränssnittskit – EtherNet IP
WeldCloud™
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 301
- 22 -
© ESAB AB 2016
TILLBEHÖR
0460 971 301
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising