ESAB | A50 | Instruction manual | ESAB A50 Používateľská príručka

ESAB A50 Používateľská príručka
Samostmívací
svářečská helma
Profesionální
svářečská helma
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ – PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE
VAROVÁNÍ
Před použitím si přečtěte veškeré pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte
Samostmívací svářečské helmy jsou určeny k ochraně očí a obličeje před jiskrami, prskáním a
škodlivým zářením za normálních podmínek svařování. Filtr pro automatické ztmavení
automaticky mění stav ze světlého na tmavý, když dojde k zapálení svářecího oblouku, a po
skončení svařování se vrátí do světlého stavu.
Samostmívací svářečská helma se dodává sestavená. Než ji však bude možné
použít, je nutné ji nastavit tak, aby správně padla svému uživateli. Zkontrolujte
povrchy baterie a kontakty a v případě potřeby je vyčistěte. Ověřte, zda je baterie
v dobrém stavu a zda je správně nainstalovaná. Nastavte dobu prodlevy, citlivost a
číslo odstínu pro příslušné použití.
Helmu je nutné skladovat v suchém, chladném prostoru. Před dlouhodobým
skladováním nezapomeňte vyjmout baterii.
VAROVÁNÍ
 Tato samostmívací svářečská helma není vhodná pro laserové svařování.
 Tuto helmu a filtr pro automatické ztmavení nikdy nepokládejte na horký povrch.
 Filtr pro automatické ztmavení nikdy neotevírejte ani ho nijak neporušujte.
 Tato samostmívací svářečská helma nechrání před riziky vznikajícími při silných nárazech.
 Tato helma nechrání před výbušnými zařízeními ani před korozivními kapalinami.
 Filtr ani helmu nijak neupravujte, pokud v této příručce není uvedeno jinak.
 Nepoužívejte jiné náhradní díly než ty, které jsou uvedeny v této příručce. Neoprávněné
úpravy a náhradní díly způsobí ztrátu platnosti záruky a vystaví pracovníka riziku zranění.
 Pokud by se tato helma po zapálení oblouku neztmavila, ihned přestaňte svářet a
kontaktujte svého nadřízeného nebo prodejce.
 Neponořujte filtr do vody.
 Nepoužívejte na filtr ani na součásti helmy žádná rozpouštědla.
 Používejte pouze při těchto teplotách: -5 °C až +55 °C (23 °F až 131 °F).
 Skladovací teplota: -20 °C až +70 °C (-4 °F až 158 °F). Helmu je nutné skladovat v suchém,
chladném prostoru, pokud ji po dlouhou dobu nepoužíváte.
 Chraňte filtr před stykem s kapalinami a nečistotami.
 Pravidelně čistěte povrch filtru. Nepoužívejte k tomu silné chemické roztoky. Snímače a
solární články vždy udržujte v čistotě pomocí čistého hadříku, který nepouští vlákna.
 Pravidelně vyměňujte prasklý/poškrábaný/děravý přední kryt.
 Materiály, které jsou v kontaktu s pokožkou uživatele, mohou za určitých okolností způsobit
alergické reakce.
 Filtr ADF smí být používán jen v kombinaci s vnitřním krycím sklem.
 Ochrana očí před částicemi letícími vysokou rychlostí, která je nasazena na standardní
optické brýle, může přenášet nárazy, což vytváří riziko pro uživatele.
 Okuláry filtru z tvrzených minerálů by se měly používat pouze ve spojení s vhodným
pomocným okulárem.
 Pokud se symboly F nebo B na okuláru a rámečku neshodují, pak je nutné doplnit ochranu
očí podle nižší úrovně.
1
 Pokud za číslem nárazu následuje písmeno „T“, můžete ochranu očí použít k ochraně před
částicemi letícími vysokou rychlostí za extrémních teplot. Pokud za číslem nárazu nenásleduje
písmeno „T“, můžete ochranu očí použít pouze k ochraně před částicemi letícími vysokou
rychlostí za normální teploty.
VAROVÁNÍ
V případě nedodržení výše uvedených varování nebo nedodržení pokynů
k použití hrozí uživateli vážné zranění.
BĚŽNÉ PROBLÉMY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
 Nepravidelné stmívání funkce ztmavení
Ochrana hlavy je nesprávně nasazena nebo není rovnoměrná vzdálenost mezi očima
k filtračnímu sklu (resetujte ochranu hlavy, aby se zvětšila vzdálenost k filtru).
 Filtr pro automatické ztmavení se neztmaví nebo bliká
1. Přední krycí sklo je znečištěné nebo poškozené (vyměňte krycí sklo).
2. Snímače jsou znečištěné (vyčistěte povrch snímačů).
3. Svařovací proud je příliš nízký (upravte úroveň citlivosti na vyšší hodnotu).
4. Zkontrolujte baterii a ověřte, zda je v dobrém stavu a správně nainstalovaná.
Zkontrolujte také povrchy baterie a kontakty a v případě potřeby je vyčistěte. Viz
informace v kapitole „INSTALACE BATERIE“ na straně 2.
 Pomalá reakce
Provozní teplota je příliš nízká (nepoužívejte při teplotách nižších než -5 °C nebo 23 °F).
 Je špatně vidět
1. Přední / vnitřní krycí sklo a/nebo filtr jsou znečištěné (vyměňte krycí sklo).
Okolo není dostatečné osvětlení.
Je nesprávně nastaveno číslo odstínu (resetujte číslo odstínu).
Zkontrolujte, zda je odstraněna fólie z předního krycího skla.
 Svářečská helma klouže
Ochrana hlavy není správně nastavená (znovu nastavte ochranu hlavy).
VAROVÁNÍ
Uživatel musí helmu s funkcí automatického ztmavení ihned přestat používat,
pokud některý z výše uvedených problémů nelze napravit. Kontaktujte prodejce.
POKYNY K POUŽITÍ
VAROVÁNÍ! Před použitím helmy pro svařování si nezapomeňte přečíst bezpečnostní pokyny a ujistit se, že jim
rozumíte.
 INSTALACE BATERIE
Vysuňte kryt baterie z pouzdra externího ovládání a
správně vložte baterii (viz obr. 1). Poté nezapomeňte
kryt zasunout zpět.
 AKTIVACE DIGITÁLNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
Tento filtr pro automatické ztmavení se automaticky
zapne, jakmile se zapálí oblouk.
2
Ujistěte se, že
kladný (+) pól
baterie směřuje
nahoru.
obr. 1
Možnost 1: Krátce stiskněte tlačítko „DISPLAY“
(Displej) (viz obr. 2a) a aktivujte tak digitální obrazovku.
Ta po 5 sekundách automaticky přejde do
pohotovostního režimu. Další krátké stisknutí tlačítka
„DISPLAY“ (Displej) obrazovku opět aktivuje.
Předchozí nastavení se zachovají.
obr. 2a
obr. 2b
obr. 3
Možnost 2: Dlouhé stisknutí tlačítka „GRIND“ (Broušení) na externím ovládání po dobu
3 sekund může také aktivovat digitální obrazovku (viz obr. 2b). Obrazovka po 5 sekundách
automaticky přejde do pohotovostního režimu.
 INDIKÁTOR BATERIE
Tato kukla s filtrem ADF je napájena solárním článkem a 2 ks lithiových baterií CR2450.
Symbol „
“ ukazuje aktuální stav baterie. Objem baterií se zobrazuje pomocí pěti úrovní
symbolu (viz obr. 3). Pokud symbol ukazuje „
“, je potřeba baterie včas vyměnit.
 STAV VYBRANÉ MOŽNOSTI
Zvolená možnost se bude zobrazovat se žlutým okrajem.
 VÝBĚR REŽIMU BROUŠENÍ
Možnost 1: Dotykem tlačítka „GRIND“ (Broušení) na obrazovce přepnete do režimu broušení
(viz obr. 4-A). Opětovným dotykem tlačítka „GRIND“ (Broušení) se vrátíte do předchozího
režimu.
Možnost 2: Po svařování nebo řezání dlouze stiskněte tlačítko „GRIND“ (Broušení) na
externím ovládání po dobu 3 sekund (viz obr. 2b). Filtr pro automatické ztmavení přepne do
režimu broušení. Obrazovka po 5 sekundách automaticky přejde do pohotovostního režimu.
Znovu dlouze stiskněte tlačítko „GRIND“ (Broušení) na externím ovládání po dobu 3 sekund a
vrátí se do předchozího režimu.
V režimu broušení má krycí sklo stálý odstín 4 (viz obr. 4-B) a není možné upravovat citlivost a
prodlevu. Indikátor broušení bude v režimu broušení každé 3 sekundy blikat (viz obr. 2a). Před
opětovným zahájením svařování nebo řezání se ujistěte, že je filtr pro automatické ztmavení
opět v režimu svařování nebo řezání.
obr. 4
 PROMĚNLIVÉ OVLÁDÁNÍ ODSTÍNU
Dotykem tlačítka „SHADE“ (Odstín) na obrazovce nastavíte číslo odstínu (viz obr. 5a-A).
3
Opětovným dotykem tlačítka „SHADE“ (Odstín) můžete přepínat mezi Odstínem 5–9 a
Odstínem 9–13. Dotykem možnosti „ “ a „ “ vyberete odstín krycího skla. Správné číslo
odstínu pro proces svařování nebo řezání vyberete podle následující „Průvodní tabulky pro
výběr odstínů“. Rozsah odstínů pro jednotlivé režimy je následující:
Režim řezání − Odstín 5 až 9 (viz obr. 5a-B)
obr. 5a
Režim svařování − Odstín 9 až 13 (viz obr. 5b-C)
obr. 5b
Režim broušení − pouze Odstín 4 (viz obr. 4)
 OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI
Dotykem tlačítka „SENSI.“ (Citlivost) na obrazovce nastavíte citlivost (viz obr. 6-A). Dotykem
možnosti „ “ a „ “ upravíte krycí sklo na vyšší nebo nižší citlivost vůči světelnému oblouku
u různých procesů svařování. Nastavení citlivosti v rozsahu 5–10 je normální nastavení pro
každodenní použití. Rozsahy citlivosti pro jednotlivé režimy jsou následující:
Režim svařování (Odstín 5 až 9) / režim řezání (Odstín 9 až 13) − Citlivost 0 až 10 (viz
obr. 6)
obr. 6
Režim broušení − žádná úprava citlivosti
Jako jednoduché pravidlo pro optimální výkon se doporučuje na počátku nastavit citlivost na
maximum a poté ji postupně snižovat, dokud filtr nezačne reagovat pouze na oblouk a
nereaguje na měnící se okolní osvětlení (přímé sluneční světlo, intenzivní umělé osvětlení,
oblouky vedle stojících svářečů apod.).
 OVLÁDÁNÍ PRODLEVY
Dotykem tlačítka „DELAY“ (Prodleva) na obrazovce nastavíte dobu zpoždění (viz obr. 7-A).
Dotykem možnosti „ “ a „ “ upravíte dobu, po které krycí sklo přepne do čirého stavu po
skončení svařování nebo řezání. Rozsahy prodlevy pro jednotlivé režimy jsou následující:
4
Režim svařování (Odstín 5 až 9) / režim řezání (Odstín 9 až 13) − Prodleva 0 až 10 (viz
obr. 7)
obr. 7
Režim broušení − žádná úprava prodlevy
Prodleva je zvláště praktická při odstraňování jasných přetrvávajících paprsků, které se
vyskytují při použití vyšších hodnot proudu, kdy roztavený materiál zůstane chvíli po svařování
velmi jasný. Pomocí tlačítek pro ovládání prodlevy můžete nastavit prodlevu od 0 do 10
(0,1 až 1,0 sekundy). Po zastavení svařování přejde průhledové okénko automaticky z tmavé
na světlou, ale s předem nastavenou prodlevou, která kompenzuje jakékoli zbytkové
vyzařování jasného světla z obrobku. Dobu prodlevy
/ reakci lze nastavit od úrovně 0 po úroveň 10. Při bodovém svařování se doporučuje používat
kratší prodlevu, delší prodleva se doporučuje při použití vyšších hodnot proudu. Delší prodlevy
lze také použít pro svařování TIG s nižším proudem a pulzní režim TIG / MIG / MAG.
 NASTAVENÍ PAMĚTI
Tento filtr pro automatické ztmavení může uložit předem definované parametry jako nastavení
do paměti. Uživatelé mohou nastavení z paměti kdykoli vyvolat. Systém dokáže uložit nejvýše
8 sad parametrů. Jako příklad uvedeme Paměť 1. Zde je podrobný postup:
Krok 1: Dotkněte se tlačítka „MEMORY“ (Paměť) na obrazovce a nastavte jej na hodnotu
„1“ dotykem možnosti „ “ a „ “ (viz obr. 8a-A).
Krok 2: Nastavení čísla odstínu, citlivosti a zpoždění prostřednictvím možností „ “ a „ “.
Krok 3: Po dokončení všech nastavení se dotkněte tlačítka „SET“ (Nastavit) a nastavení
tím uložte (viz obr. 8b-A). Údaj „1“ za tlačítkem „MEMORY“ (Paměť) (viz obr. 8b-B)
zabliká, což znamená, že systém uložil právě nastavené parametry a celou sadu nazval
„1“.
Krok 4: Stejným způsobem lze nastavit možnosti „MEMORY 2“ (Paměť 2) až
„MEMORY 8“ (Paměť 8). Uživatelé mohou vyvolat nastavení „MEMORY“ (Paměť):
nejprve je třeba se dotknout tlačítka „MEMORY“ (Paměť) a poté zvolit určitou sadu
prostřednictvím možností „ “ a „ “.
obr. 8a
5
obr. 8b
 NASTAVENÍ HELMY PODLE UŽIVATELE
 Celkový obvod čelenky lze zvětšit nebo zmenšit otáčením
knoflíku na zadní straně čelenky. (Viz nastavení „Y“ na
obr. 9). To lze provést, když je helma nasazená, což
umožňuje upravit na správné napětí, aby helma pevně seděla
na hlavě a přitom příliš netlačila.
 Pokud se čelenka vysouvá příliš vysoko nebo padá příliš
nízko, upravte pásek, který vede přes vršek hlavy. To
provede uvolněním jednoho konce pásku vysunutím
pojistného kolíčku s otvoru v pásku. Posuňte obě části pásku
do širšího nebo užšího nastavení a zastrčte pojistný kolíček
do nejbližšího otvoru. (See adjustment “W” in fig. 9).
HORNÍ
obr. 9
 Přední a zadní pásky se upraví automaticky samy podle tvaru hlavového pásku, a měkké
polstrování dokonale padne na čelo a zadní část hlavy, což přináší větší pohodlí (viz obr. 10a).
Vyzkoušejte, jak vám čelenka padne: několikrát zvedněte a sklopte nasazenou helmu. Pokud
se čelenka při naklánění posouvá, znovu ji upravte, dokud nebude stabilní.
• NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI HELMOU A OBLIČEJEM
Krok 1: Stiskněte a podržte západku („POJISTKU“) na obou stranách (viz obr. 10b). Je možné
ji posunout dopředu nebo dozadu.
Krok 2: Uvolněte západku („POJISTKU“) a nechte ji zapadnout do drážek. Dbejte na to, aby
byla vzdálenost k oběma očím stejná a nedocházelo k nerovnoměrnému ztmavení.
 NASTAVENÍ
POLOHY
ZORNÉHO ÚHLU
Nastavení náklonu
se nachází na pravé
straně helmy.
Uvolněte pravý
napínací knoflík
ochrany hlavy a
posuňte páčku
dopředu nebo
dozadu do správné
polohy. Znovu
utáhněte napínací
knoflík ochrany hlavy
(viz obr. 10c).
obr. 10c
obr. 10b
obr. 10a
6
Certifikační a kontrolní štítky
Svařovací filtry SENTINEL™ A50 jsou testovány z hlediska ochrany očí následujícím notifikovaným orgánem: DIN
CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlín, notifikovaný orgán 0196, který
poskytuje schválení a průběžný systém kvality pod kontrolou Evropské komise, německého ministerstva práce a ústřední
kanceláře provincií.
Skořepina a filtr pro automatické ztmavení jsou příslušným způsobem označeny. Klasifikace pro ochranu očí a obličeje se
řídí normami EN379, EN175, EN166.
Z toho důvodu máme povolení používat tyto značky:
EN 175
Adresa od
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56 ,
D-12103 Berlín
Evropské značení shody.
To potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky Směrnice
89/686/ EWG
Popis značení ADF:
4/5-9/9-13 TM 1/1/1/2/379
4 – Číslo na stupnici pro světlý stav
5–9 – Číslo na stupnici pro nejsvětlejší tmavý stav
9-13 – Číslo na stupnici pro nejtmavší stav
TM – Identifikace výrobce
1 – Optická třída
1 – Třída rozptylu světla
1 – Třída odchylky světelné propustnosti
2 – Třída závislosti světelné propustnosti
379 – Číslo normy
ÚDRŽBA
 VÝMĚNA PŘEDNÍHO KRYCÍHO SKLA
Přední krycí sklo vyměňte, je-li poškozené. Stiskněte tlačítko ve tvaru půlkruhu na straně
externího ovládání broušení (viz obr. 11a) a opatrně přední krycí sklo sundejte. Když
vyměňujete nové přední krycí sklo, nezapomeňte nejprve sestavit stranu bez tlačítka Grind
(Broušení) (viz obr. 11b) a poté nasaďte kryt na stranu tlačítka.
 VÝMĚNA VNITŘNÍHO KRYCÍHO SKLA
Vnitřní krycí sklo vyměňte, je-li poškozené. Dejte nehet do prohlubně pod průhledovým
okénkem kukly a prohněte krycí sklo nahoru, dokud se neuvolní z okrajů průhledového
okénka kukly.
 VÝMĚNA FILTRU PRO AUTOMATICKÉ ZTMAVENÍ
Vysuňte nahoru západky na obou stranách filtru ADF. Poté lze filtr ADF vyjmout ze skořepiny
(viz obr. 12a). Při sestavování nového filtru ADF vložte filtr ADF do skořepiny a zajistěte jej
zatlačením západek dolů. (viz obr. 12b).
 ČIŠTĚNÍ
Helmu otírejte měkkým hadříkem. Pravidelně otírejte povrchy kukly. Nepoužívejte silné čisticí
roztoky. Vyčistěte snímače a solární články alkoholem s příměsí methylu a čistým hadříkem.
Poté otřete dosucha hadříkem, který nepouští vlákna.
7
obr. 11a
obr. 11b
obr. 12a
obr. 12b
TECHNICKÉ ÚDAJE
Optická třída
Plocha výhledu:
Snímač oblouku:
Stav světla:
Stav broušení:
Režim řezání:
Režim svařování:
Ovládání odstínu:
Zapnutí/vypnutí napájení:
Ovládání citlivosti:
Ochrana před UV/IR zářením:
Napájecí zdroj:
Doba přepnutí:
Svařování plamenem
Řezání kyslíkem
Broušení:
Prodleva (z Tmavé na Světlou):
Jmenovitá hodnota pro svařování
TIG při nízké hodnotě proudu:
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Materiál helmy:
Rozsah použití:
Schváleno dle norem:
1/1/1/2
100 × 60 mm (3,94" × 2,36")
4
DIN 4
DIN 4
Odstín č. od 5 do 9
Odstín č. od 9 do 13
Interní, Proměnlivý odstín, Digitální dotykové ovládání
Automatické zapnutí/vypnutí
Nízké–Vysoké, Digitální dotykové ovládání
Až do odstínu DIN13 za všech okolností
Solární článek. Výměnná baterie
2× lithiová baterie CR2450
1/25 000 s ze světlé na tmavou
Ano
Ano
Ano
0,1 až 1,0 s, Digitální dotykové ovládání
≥ 2 ampéry (DC); ≥ 2 ampéry (AC)
–5 °C až +55 °C (23 °F až 131 °F).
-20 °C až +70 °C (-4 °F až 158 °F).
Nylon s vysokou odolností proti nárazu
Tyčové svařování (SMAW); TIG DC a AC; Impulsní
TIG DC; Impulsní TIG AC; MIG/MAG/CO2; Impulsní
MIG/MAG; Řezání plazmovým obloukem (PAC);
Svařování plazmovým obloukem (PAW); Řezání
uhlíkovým obloukem ve vzduchu (CAC-A); Svařování
plamenem (OFW); Řezání kyslíkem (OC); Broušení
DINplus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1,
CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1
8
PRŮVODNÍ TABULKA PRO VÝBĚR ODSTÍNŮ
PRŮVODCE ČÍSLY ODSTÍNŮ
VELIKOST ELEKTRODY
1/32 palce (mm)
PROUD
OBLOUKU (A)
Svařování kovovou
elektrodou v ochranné
atmosféře
Méně než 3 (2,5)
3–5 (2,5–4)
5-8 (4-6,4)
Více než 8 (6,4)
Méně než 60
60-160
160-250
250-550
7
8
10
11
—
10
12
14
Obloukové svařování
kovovou elektrodou
v plynu a obloukové
svařování elektrodou
s jádrem
Méně než 60
60-160
160-250
250-500
7
10
10
10
—
11
12
14
Obloukové svařování
wolframovou elektrodou
v plynu
Méně než 50
50-150
150-500
8
8
10
10
12
14
Méně než 500
500-1000
10
11
12
14
Méně než 20
20-100
100-400
400-800
6
8
10
11
6 až 8
10
12
14
Méně než 300
300-400
400-800
8
9
10
8
12
14
–
–
3 až 4
–
–
2
–
–
14
Řezání uhlíkovým
obloukem ve vzduchu
(Lehké)
(Těžké)
Svařování plazmovým
obloukem
Řezání plazmovým
obloukem
(2)
(Lehké)
(Střední)(2)
(Těžké)(2)
Pájení na tvrdo
hořákem
Pájení na měkko
hořákem
Svařování uhlíkovým
obloukem
MINIMÁLNÍ
OCHRANNÝ
ODSTÍN
DOPORUČENÉ(1)
Č. ODSTÍNU
(POHODLÍ)
OBSLUHA
TLOUŠŤKA DESKY
palce
mm
Svařování v plynu
Lehké
Střední
Těžké
Dor 1/8
1/8 až 1/2
Nad 1/2
Do 3,2
3,2 až 12,7
Nad 12,7
4 nebo 5
5 nebo 6
6 nebo 8
Řezání kyslíkem
Lehké
Střední
Těžké
Do 1
1 až 6
Nad 6
Do 25
25 až 150
Nad 150
3 nebo 4
4 nebo 5
5 nebo 6
(1) Zpravidla se doporučuje začít odstínem, který je příliš tmavý, a poté přejít na světlejší odstín, který poskytuje dostatečný pohled na oblast
svařování bez toho, že by se přešlo na minimální hodnotu. V případě svařování nebo řezání plamenem, kde hořák vytváří vysoké žluté světlo, je
vhodné použít krycí sklo filtru, které při operaci pohlcuje žlutou neboli sodíkovou vlnu viditelného světla (spektra)
(2) Tyto hodnoty platí tam, kde je jasně vidět samotný oblouk. Zkušenosti ukazují, že lze použít světlejší filtry, pokud je oblouk skrytý za obrobkem.
Data z normy ANSI Z49.1-2005
9
SEZNAM DÍLŮ A SESTAVA
Seznam dílů
POLOŽKA
POPIS
Č. DÍLU
1
1
2
Přední krycí sklo, čiré
Přední krycí sklo, žluté
Skořepina helmy Sentinel
0700 000 802
0700 000 803
0700 000 804
3
Filtr pro automatické ztmavení (včetně 2× lithiové
baterie CR2450)
0700 000 806
4
5
6
7
8
9
2× lithiová baterie CR2450
Vnitřní krycí sklo (100 × 64mm)
Sestava ochrany hlavy (včetně potítek)
Přední potítko
Ochrana hlavy
Zadní potítko
0700 000 807
0700 000 808
0700 000 809
0700 000 810
0700 000 811
0700 000 812
10
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Gothenburg
Švédsko
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising