ESAB | A50 | Instruction manual | ESAB A50 Användarmanual

ESAB A50 Användarmanual
Automatisk toning
Svetshjälm
Professionell kvalitet
Svetshjälm
SÄKERHETSVARNINGAR – LÄS FÖRE ANVÄNDNING
VARNING
Läs och förstå alla instruktioner före användning
Svetshjälmar med automatisk toning är utformade för att skydda ögon och ansikte från gnistor,
stänk och skadlig strålning under normala svetsförhållanden. Filtret för den automatiska
avbländningen ändras automatiskt från ljust till mörkt läge när svetsbågen tänds, och återgår
till det ljusa läget vid avslutad svetsning.
Svetshjälmen med automatisk toning levereras monterad. Men innan den kan
användas måste den justeras så att den passar användaren. Kontrollera batteriets
ytor och kontakter och rengör det vid behov. Kontrollera om batteriet är i gott skick
och korrekt installerat. Ställ in fördröjningstid, känslighet och skuggnummer för
din applikation.
Hjälmen ska förvaras på en torr, sval och mörk plats och kom ihåg att ta bort
batteriet innan långvarig förvaring.
VARNING
• Denna svetshjälm med automatisk toning lämpar sig inte för lasersvetsning.
• Placera aldrig hjälmen och filtret med automatisk toning på en varm yta.
• Öppna aldrig eller gör ändringar på filtret med automatisk toning.
• Denna svetshjälm med automatisk toning skyddar inte mot allvarliga stötar.
• Denna hjälm skyddar inte mot explosiva enheter eller frätande vätskor.
• Gör inga modifieringar av varken filtret eller hjälmen, såvida det inte anges i den här
handboken.
• Använd inte andra reservdelar än de som anges i denna handbok. Ej auktoriserade
modifieringar och reservdelar gör att garantin upphör att gälla och utsätter användaren för risk
för personskador.
• Om hjälmen inte mörknar när en båge slås, ska du omedelbart avbryta svetsningen och
kontakta din arbetsledare eller återförsäljare.
• Doppa inte filtret i vatten.
• Använd inte lösningsmedel på filterskärmen eller hjälmkomponenterna.
• Använd hjälmen endast vid dessa temperaturer: - 5 °C till +55 °C (23–131 °F).
• Förvaringstemperatur: -20 °C till +70 °C (- 4–158 °F). Hjälmen ska förvaras på en torr, sval
och mörk plats när den inte används under en lång tid.
• Skydda filtret från kontakt med vätska och smuts.
• Rengör filterytan regelbundet; använd inte starka rengöringsmedel. Håll alltid givarna och
solcellerna rena med en ren luddfri trasa.
• Ersätt en spräckt/repad/skadad främre täcklins regelbundet.
• Material som kan komma i kontakt med skinnet på den som bär den kan orsaka allergiska
reaktioner under vissa omständigheter.
• ADF ska endast användas tillsammans med den inre täcklinsen.
• Skyddsglasögonen mot partiklar med hög hastighet som bärs över oftalmiska
standardskyddsglasögon kan överföra stötar, och därmed innebära en fara för användaren.
• Filterlinser av härdat mineral får bara användas tillsammans med lämpliga stödlinser.
• Om symbolerna F eller B inte finns på både linsen och ramen är det den lägre nivån som ska
1
gälla för hela ögonskyddet.
• Om bokstaven för slagskydd följs av bokstaven "T" kan du använda det för skydd mot
partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer. Om stötbokstaven följs av bokstaven
"T" bör du endast använda skyddsglasögonen för skydd mot partiklar med hög hastighet i
rumstemperatur.
VARNING
Allvarliga personskador kan uppstå om användaren inte följer varningarna ovan
och/eller underlåter att följa bruksanvisningen.
VANLIGA PROBLEM OCH ÅTGÄRDER
• Ojämn toning avbländning
Huvudbygeln har ställts in ojämnt och avståndet från ögonen till filterlinsen är ojämnt (ställ om
huvudbygeln för att minska skillnaden till filtret).
• Filtret med automatisk toning mörknar inte eller flimrar
1. Främre täcklinsen är smutsig eller skadad (byt täcklins).
2. Sensorerna är smutsiga (rengör sensorernas yta).
3. Svetsströmmen är för låg (justera känslighetsnivån till en högre nivå).
4. Kontrollera batteriet och verifiera att det är i gott skick och korrekt installerat.
Kontrollera även batteriets ytor och kontakter och rengör vid behov. Se
"BATTERIINSTALLATION" på sidan 2.
• Långsamt svar
Drifttemperaturen är för låg (använd inte vid temperaturer under -5 °C eller 23 °F).
• Dålig syn
1. Främre/inre täcklins och/eller filtret är smutsigt (byt lins).
Otillräckligt omgivande ljus.
Skuggnummer är felaktigt inställt (återställ skuggnumret).
Kontrollera att filmen på främre täcklinsen har avlägsnats.
• Svetshjälmen sitter ostadigt
Huvudbygeln är inte korrekt justerad (ställ in huvudbygeln igen).
VARNING
Användaren måste omedelbart sluta använda svetshjälmen med automatisk
toning om ovan nämnda problem inte kan åtgärdas. Kontakta återförsäljaren.
BRUKSANVISNING
VARNING! Se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna innan du använder hjälmen för svetsning.
• INSTALLATION AV BATTERI
Skjut ut batteriluckan från den externa kontrollådan,
installera batteriet korrekt (se fig. 1). Kom ihåg att
skjuta in locket igen när du har installerat batteriet.
• AKTIVERING AV DIGITAL PEKSKÄRM
Detta filter med automatisk toning aktiveras automatiskt
när en båge slås på.
2
Se till att den
positiva (+) sidan
av batteriet är
fig. 1
Alternativ 1: Tryck kort på knappen "DISPLAY" (se fig.
2a) för att aktivera den digitala skärmen. Efter 5
sekunder växlar den automatiskt till standbyläge. Om
du trycker kort på knappen "DISPLAY" igen aktiveras
skärmen åter och tidigare inställningar blir kvar.
fig. 2a
fig. 2b
fig. 3
Alternativ 2: Om du trycker och håller in knappen "GRIND" på den externa kontrollådan i 3
sekunder kan även den digitala skärmen aktiveras (se fig. 2b). Efter 5 sekunder växlar
skärmen automatiskt till standbyläge.
• BATTERIINDIKATOR
Denna ADF-patron drivs av solceller och 2pc CR2450-litiumbatterier. Symbolen “
” visar
aktuell status för batteriet. Batterivolymen visas med en symbol med fyra nivåer (se fig. 3). Sätt
i nya batterier i tid när symbolen visar “
”.
• ALTERNATIV VALD STATUS
Det visas ett gult block för det alternativ du väljer.
• VÄLJA SLIPNINGSLÄGE
Alternativ 1: Tryck på "GRIND" på displayskärmen för att växla till slipningsläge (se fig. 4-A),
tryck på "GRIND" för att återgå till föregående läge.
Alternativ 2: Efter svetsning/skärarbete trycker du och håller ned knappen"GRIND" på den
externa kontrollådan i 3 sekunder (se fig. 2b), så växlar filtret för automatisk toning till
slipningsläge. Efter 5 sekunder växlar skärmen automatiskt till standbyläge. Tryck på och håll
ned knappen"GRIND" igen i 3 sekunder, så återgår skärmen till föregående läge.
I slipningsläget är ljusfiltret fast skugga 4 (se fig. 4-B), och känsligheten och fördröjningen kan
inte justeras. Slipningsindikatorn blinkar var 3:e sekund under slipningsläget (se fig. 2a). Innan
du startar om svetsningen/skärarbetet kontrollerar du att filtret för den automatiska toningen
återgår till till svetsnings-/skärläget.
fig. 4
3
• VARIABEL SKUGGKONTROLL
Tryck på "SHADE" på displayskärmen för att ställa in skuggnummer (se fig. 5a-A), tryck på
"SHADE" en gång till för att växla mellan skugga 5-9 och skugga 9-13, tryck på “ ” och “ ”
för att välja ljusfilter. Välj rätt skuggnummer för svetsningen/skärprocessen genom att läsa i
"Guidetabellen för skuggor" nedan. Skuggintervallet för varje läge är enligt följande:
Skärningsläge − Skugga 5–9 (se fig. 5a-B)
fig. 5a
Svetsningsläge − Skugga 9–13 (se fig. 5b-C)
fig. 5b
Slipningsläge - Endast skugga 4 (se fig. 4)
• KÄNSLIGHETSKONTROLL
Tryck på "SENSI." på skärmen för att ställa in känsligheten (se fig. 6-A), tryck på “
för att göra linsen mer eller mindre känslig för bågljus vid olika svetsmetoder.
Känslighetsinställning 5-10 är den normala inställningen för daglig användning.
Känslighetsintervallet för varje läge är enligt följande:
” och “
”
Svetsningsläge (skugga 5–9)/skärningsläge (skugga 9–13) − känslighet 0–10 (se fig. 6)
Slipningsläge − Ingen känslighetsjustering
fig. 6
Som en enkel regel för optimal prestanda rekommenderar vi att du ställer in känsligheten till
maximal i början och sedan gradvis minskar den, tills filtret endast reagerar på svetsbågen
och inte på omgivande ljusförhållanden (direkt solljus, intensivt artificiellt ljus, andra svetsares
bågar i din närhet etc.).
• FÖRDRÖJNINGSKONTROLL
Tryck på "DELAY" på displayskärmen för att ställa in fördröjningstiden (se fig. 7-A), tryck på
“ ” och “ ” för att justera tiden som det tar för linsen att växla till det genomskinliga
tillståndet efter svetsning eller skärning. Fördröjningsintervallet för varje läge är enligt följande:
4
Svetsläge (skugga 5–9)/skärläge (skugga 9–13) – fördröjning 0–10 (se fig. 7)
fig. 7
Slipningsläge - ingen fördröjningsinställning
Fördröjningen är särskilt användbar för att eliminera ljusstark efterglödning som finns i
applikationer med högre amperetal där den smälta pölen förblir ljusstark ett kort ögonblick
efter svetsning. Använd kontrollknapparna för linsfördröjning för att justera fördröjningen från 0
till 10 (0,1 till 1,0 sekund). Efter avslutad svetsning växlar visningsfönstret automatiskt från
mörkt till ljust, men med en förinställd fördröjning för att kompensera för eventuell ljusstark
efterglödning på arbetsstycket. Fördröjningstiden
/svar kan ställas in från nivå 0 till nivå 10. Vi rekommenderar att du använder en kortare
fördröjning med punktsvetsningstillämpningar och en lång fördröjning för tillämpningar som
använder högre strömvärden. Längre fördröjningar kan även användas för TIG-svetsning med
lägre ström och TIG/MIG/MAG Pulse.
• MINNESINSTÄLLNING
Filtret för automatisk toning kan spara fördefinierade parametrar som minnesinställning.
Användare kan ta ut setminnet när som helst. Systemet kan spara högst 8
parameterinställningar. De detaljerade stegen för exempelvis Minne 1 är enligt följande:
Steg 1: Tryck på "MEMORY" på displayskärmen, ställ in till "1" genom att trycka på “ ”
och “ ”(se fig. 8a-A).
Steg 2: Ange skuggnummer, känslighet och fördröjning med “ ” och “ ”.
Steg 3: När du är klar med alla inställningar trycker du på "SET" för att spara (se fig. 8b-A),
"1" efter "MEMORY" (se fig. 8b-B) tar en stund, vilket betyder att systemet har sparat
parametrarna som precis ställts in och gett detta set namnet "1".
Steg 4: MINNE 2 till MINNE 8 kan ställas in på samma sätt. Användare kan komma åt
MEMORY-inställningen genom att trycka på "MEMORY" först och därefter välja en viss
inställning med “ ” och “ ”.
fig. 8a
5
fig. 8b
• JUSTERA HJÄLMENS PASSFORM
• Du kan öka eller minska huvudbandets totala omkrets
genom att vrida på ratten på baksidan av huvudbandet. (Se
justering "Y" i fig. 9). Detta kan göras när du har hjälmen på
och gör att du kan dra åt huvudbandet så att hjälmen sitter
ordentligt på huvudet utan att sitta för hårt.
• Om huvudbandet sitter för högt eller för lågt på huvudet,
justerar du remmen som går över huvudet. För att göra detta
lossar du på bandets ände genom att föra låspinnen genom
hålet i bandet. Dra de två delarna av bandet så att bredden
ökas eller minskas efter behov, och för låspinnen genom det
närmaste hålet. (Se justering "W" i fig. 9).
ÖVRE DEL
fig. 9
• De främre och bakre banden anpassas automatiskt efter huvudformen och mjuk vaddering
anpassar sig perfekt efter huvudets framsida och bakhuvudet, vilket ger ökad komfort (se fig.
10a). Testa huvudbandets passform genom att lyfta hjälmen upp och ner några gånger när du
bär den. Om huvudbandet flyttar sig när du lutar på huvudet justerar du det tills det sitter
stadigt.
• JUSTERA AVSTÅNDET MELLAN HJÄLMEN OCH ANSIKTET
Steg 1: Tryck på och håll ned "LOCK"-spärren på båda sidor (se fig. 10b), så kan den skjutas
fram och tillbaka.
Steg 2: Lossa "LOCK"-spärren och knäpp den på plats i skårorna. Kontrollera att avståndet
mellan linsen till båda ögonen är lika stort, för att undvika ojämn mörkhet.
• JUSTERA
SYNFÄLTSVINKELNS
LÄGE
Inställningen av
lutningen sitter på höger
sida av hjälmen. Lossa
den högra
spänningsratten på
huvudbygeln och justera
spaken framåt eller
bakåt till korrekt
position. Skruva åt den
högra spänningsratten
på huvudbygeln (se fig.
10c).
fig. 10c
fig. 10b
fig. 10a
6
Certifiering och kontrolletiketter
SENTINEL™ A50 svetsningsfilter testas med avseende på ögonskydd av följande anmälda organ: DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, anmält organ 0196, som tillhandahåller
godkännande och kontinuerligt kvalitetssystem som kontrolleras av Europeiska kommissionen, det tyska arbetsministeriet
och centralbyrån för provinserna.
Skalet och filtret för automatisk toning är markerade i enlighet med detta. Klassificering för ögon- och ansiktsskydd följer
EN379, EN175, EN166.
Vi har därför tillåtelse att använda följande märken:
EN 175
Adress från
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56 ,
D-12103 Berlin
Det europeiska överensstämmelsemärket.
Detta bekräftar att produkten uppfyller kraven i direktivet
89/686/EWG
Förklaring av ADF-märkning:
4/5-9/9-13 TM 1/1/1/2/379
4 – ljusaste läget skalnummer
5–9 – ljusaste mörka läget skalnummer
9–13 – mörkaste läget skalnummer
TM – tillverkarens identifikation
1 – optisk klass
1 – spridning av ljusklass
1 – variation av ljusöverföringsklass
2 – vinkelberoende av ljusöverföringsklass
379 – nummer för standard
UNDERHÅLL
• BYTE AV FRÄMRE TÄCKLINS
Byt ut den främre täcklinsen om den är skadad. Tryck på halvcirkelknappen på den externa
slipningskontrollsidan (se fig. 11a), ta försiktigt bort den främre täcklinsen. När du byter ut den
nya främre täcklinsen, se till att montera från sidan utan Grind-knapp först (se fig. 11b) och
knäpp sedan fast linsen på sidan med knappar.
• BYTE AV INRE TÄCKLINS
Byt ut den inre täcklinsen om den är skadad. Placera nageln i spåret under patronens
glasfönster och böj linsen uppåt tills den släpper från kanterna på kassettens vyfönster.
• BYTE AV FILTRET FÖR AUTOMATISK TONING
Skjut spärrarna på båda sidorna av ADM uppåt, så kan ADF tas bort från höljet (se fig. 12a).
När du monterar den nya ADF, sätter du in ADF i höljet och för ner spärrarna så att den låses.
(se fig. 12b).
• RENGÖRING
Rengör hjälmen genom att torka den med en mjuk trasa. Rengör patronens ytor regelbundet.
Använd inte starka rengöringsmedel. Rengör sensorer och solceller med denaturerad sprit
och en ren trasa och torka torrt med en luddfri trasa.
7
fig. 11a
fig. 11b
fig. 12a
fig. 12b
TEKNISK SPECIFIKATION
Optisk klass
Vyområde:
Bågsensor:
Ljust läge:
Slipningsläge:
Skärningsläge:
Svetsningsläge:
Skuggkontroll:
Nätspänning till/från (Power
On/Off):
Känslighetskontroll:
UV/IR-skydd:
Strömförsörjning:
Omkopplingstid:
Gassvetsning
Syrgasskärning
Slipning:
Fördröjning (mörkt till ljust):
Lågt amperetal TIG-klassad:
Drifttemperatur:
Förvaringstemperatur:
Hjälmmaterial:
Användningsområde:
Godkänd:
1/1/1/2
100 x 60 mm (3.94 x 2.36 tum)
4
DIN 4
DIN 4
Skuggnr från 5 till 9
Skuggnr från 9 till 13
Intern, variabel skugga, digital pekkontroll
Automatisk till/från:
Låg — hög, digital pekkontroll
Upp till skugga DIN13 vid alla tillfällen
Solceller. Batteri utbytbart
2 × CR2450 litiumbatteri
1/25,000 s. från ljust till mörkt
Ja
Ja
Ja
0,1–1,0 s digital pekkontroll
≥ 2 Ampere (DC); ≥ 2 Ampere (AC)
-5 °C till +55 °C (23–131 °F)
-20 °C till +70 °C (- 4 °F–158 °F)
Nylon med hög slagtålighet
Pinnsvetsning (SMAW); TIG DC∾ TIG Pulse DC;
TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulse;
plasmabågskärning (PAC); Plasmabågsvetsning
(PAW); kolbågssvetsning (CAC-A); gassvetsning
(OFW); gasskärning (OC); slipning
DINplus, CE, EN175, EN 379, EN 166, ANSI Z87.1,
CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1
8
GUIDETABELL FÖR SKUGGOR
GUIDE FÖR SKUGGNUMMER
MINSTA
SKYDDANDE
SKUGGA
FÖRESLAGET(1)
SKUGGNR
(KOMFORT)
Mindre än 60
60–160
160–250
250–550
Mindre än 60
60–160
160–250
250–500
Mindre än 50
50–150
150–500
7
8
10
11
7
10
10
10
8
8
10
—
10
12
14
—
11
12
14
10
12
14
Mindre än 500
500–1 000
Mindre än 20
20–100
100–400
400–800
Mindre än 300
300–400
400–800
10
11
6
8
10
11
8
9
10
12
14
6 till 8
10
12
14
8
12
14
Flamlödning
–
–
3 till 4
Flamlödning
–
–
2
Kolbågsvetsning
–
–
14
DRIFT OCH HANDHAVANDE
ELEKTRODSTORLEK
1/32 tum (mm)
BÅGSTRÖM (A)
Skärmad
metallbågssvetsning
Mindre än 3 (2,5)
3–5 (2,5–4)
5–8 (4–6,4)
Mer än 8 (6,4)
Kolbågsmältskärning
i luftström
Plasmabågsvetsning
(Lätt)
(Tung)
Plasmabågskärning
(Lätt)
(2)
(Medium)
(2)
(Tung)
Gasmetallsvetsning
och bågsvetsning med
fluxkärna
Gasvolframsvetsning
(2)
PLATTJOCKLEK
Gassvetsning
Lätt
Medel
Tung
Syrgasskärning
Lätt
Medel
Tung
tum
mm
Under 1/8
1/8 till 1/2
Över 1/2
Under 3,2
3,2 till 12,7
Över 12,7
4 eller 5
5 eller 6
6 eller 8
Under 1
1 till 6
Över 6
Under 25
25 till 150
Över 150
3 eller 4
4 eller 5
5 eller 6
(1) Börja som tumregel med en skugga som är för mörk, gå sedan över till en ljusare skugga som ger tillräcklig sikt över svetsområdet utan att gå
under minimum. I gassvetsning där brännaren producerar ett högt gult ljus är det lämpligt att använda en filterlins som absorberar det gula området
eller natriumlinjen i det synliga ljuset i (spektrum-)operationen.
(2) Dessa värden gäller där den faktiska bågen syns tydligt. Erfarenheten har visat att lättare filter kan användas när bågen döljs av arbetsstycket.
Data från ANSI Z49.1-2005
9
RESERVDELSLISTA OCH MONTERING
Reservdelslista
ARTIKEL
BESKRIVNING
RESERVDELSNR.
1
1
2
3
Främre täcklins, klar
Främre täcklins, gul
Sentinel hjälmskal
Filter för automatisk toning (inkl 2 x CR2450
litiumbatteri)
0700 000 802
0700 000 803
0700 000 804
0700 000 806
4
5
6
7
8
9
2 x CR2450 litiumbatteri
Inre täcklins (100 x 64 mm)
Montering av huvudbygeln (inklusive svettband)
Främre svettband
Huvudbygel
Bakre svettband
0700 000 807
0700 000 808
0700 000 809
0700 000 810
0700 000 811
0700 000 812
10
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Göteborg
Sverige
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising