ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Brugermanual

ESAB ES 300i Brugermanual
ES 300i svejsestrømkilde
MMA 300 A
Brugsanvisning
0463 415 001 DK 20160912
Valid for: serial no. 621-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ..................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler.............................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger .....................................................................
4
INDLEDNING ................................................................................................
7
2.1
Oversigt .....................................................................................................
7
2.2
Udstyr ........................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA...........................................................................................
8
4
INSTALLATION..............................................................................................
10
4.1
Placering ...................................................................................................
10
4.2
Løftevejledning .........................................................................................
10
4.3
Netforsyning .............................................................................................
11
DRIFT .............................................................................................................
15
5.1
Oversigt .....................................................................................................
15
5.2
Tilslutninger og styreenheder .................................................................
15
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabler.......................................................
16
5.4
Tænd/sluk for netstrømforsyningen.......................................................
16
5.5
Ventilatorstyring .......................................................................................
16
5.6
Termisk beskyttelse .................................................................................
16
5.7
Funktioner og symboler...........................................................................
16
5.8
Indstillingspanel .......................................................................................
5.8.1
5.8.2
5.9
Navigation ..............................................................................................
Svejseprogram .......................................................................................
Fjernbetjening...........................................................................................
18
18
19
5.10
USB-tilslutning..........................................................................................
19
VEDLIGEHOLDELSE ....................................................................................
20
6.1
Rutinemæssig vedligeholdelse...............................................................
20
6.2
Rengøringsinstruktion .............................................................................
20
7
FEJLFINDING ................................................................................................
24
8
FEJLKODER..................................................................................................
25
8.1
Liste over fejlkoder .................................................................................
25
8.2
Beskrivelse af fejlkoder ..........................................................................
25
BESTILLING AF RESERVEDELE.................................................................
26
DIAGRAM .............................................................................................................
27
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
28
TILBEHØR ............................................................................................................
29
2
5
6
9
19
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 415 001
© ESAB AB 2016
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(MSDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 415 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
• Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
• Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
• Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
• Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
• Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
• Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
• Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
• Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
• Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
• Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
• Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 415 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
• Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
• Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
• Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
• Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
• Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB kan levere al nødvendig svejsebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
0463 415 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
2.1
Oversigt
ES 300i er en svejsestrømkilde, der er beregnet til svejsning med beklædte elektroder
(MMA) og TIG-svejsning.
ESAB's tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
2.2
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
3 m strømforsyningskabel med stik
brugsanvisning
0463 415 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
ES 300i (0445 100 880)
Netspænding
230-480 V±10%, 3~ 50/60 Hz
Netforsyning Ssc min 2)
4,4 MVA
Primærstrøm
Imaks. MMA
30,0 A
Imaks. TIG
21,0 A
Tomgangseffekt med energisparefunktion
91 W
Indstillingsområde
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
Tilladt belastning ved MMA
40% intermittensfaktor
300 A/32,0 V
60% intermittensfaktor
250 A/30,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/28,0 V
Tilladt belastning ved TIG
40% intermittensfaktor
300 A/22,0 V
60% intermittensfaktor
250 A/20,0 V
100 % intermittensfaktor
200 A/18,0 V
Effektfaktor ved maks. strøm
TIG
0,96
MMA
0,96
Virkningsgrad ved maks. strøm
MMA
89 %
TIG
85 %
Tændspænding U0 maks.
VRD 35 V deaktiveret
48 V
VRD 35 V aktiveret
32 V
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C (+14 til +104° F)
Transporttemperatur
-20 til +55° C (-4 til +131° F)
Kontinuerligt lydtryk uden belastning
< 70 db (A)
Mål l × b × h
460x200x320 mm (18,1x7,9x12,6 in.)
Vægt
15 kg (33 lbs)
Isolationsklasse transformator
F
Kapslingsklasse
IP23
Anvendelsesklasse
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
0463 415 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISKE DATA
Driftscyklus
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40°C / 104°F eller derunder.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs. Det bør dog ikke
anvendes, når der falder nedbør, medmindre det er dækket af.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 415 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj
ved brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige
forholdsregler.
4.1
Placering
Placer strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
A. Minimum 200 mm (8")
B. Minimum 200 mm (8")
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis underlaget
er ujævnt eller hælder.
4.2
Løftevejledning
Mekanisk løft skal foretages i de to udvendige håndtag.
0463 415 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
4.3
Netforsyning
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet
TEKNISKE DATA.
Strømkilden vil automatisk justere til primær indgangsspænding; sørg for, at den er beskyttet
af den korrekte sikringsstørrelse. Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse i henhold
til de gældende bestemmelser.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit ES 300i
Netspænding
3~ 50/60 Hz
230 V
0463 415 001
380 V
400 V
- 11 -
415 V
440 V
480 V
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit ES 300i
Netkablets tværsnit
4×4 mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
Maksimal
mærkestrøm Imaks.
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
15 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
9A
Sikring
beskyttet mod
strømstød
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
10 A
type C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
10 A
Maksimal anbefalet
længde af
forlængerledning
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
ft.
ft.
ft.
ft.
ft.
ft.
Maksimal anbefalet
størrelse på
forlængerledning
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
BEMÆRK!
Forskellige varianter af ES 300i er certificeret til forskellig netspænding. Se altid
mærkepladen for specifikationen af den anvendte strømkilde.
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder
svenske bestemmelser. Benyt strømkilden i overensstemmelse med de relevante
nationale bestemmelser.
Forsyning fra strømgeneratorer
Strømkilden kan forsynes fra forskellige typer generatorer. Nogle generatorer vil imidlertid
ikke levere tilstrækkelig strøm til, at svejsestrømkilden kan fungere korrekt. Generatorer med
AVR (automatisk spændingsregulering) eller tilsvarende eller bedre type regulering med en
nominel effekt på 20 kW anbefales.
Montering af netkabel
BEMÆRK!
Strømkilden leveres med strømforsyningskabel godkendt til 380-480 V og stik til
380-415 V. Hvis anden netspænding er påkrævet, kan strømforsyningskablet og
stikket ændres i overensstemmelse med gældende national lovgivning.
0463 415 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Afmonter sidepanelet.
Hvis den er spændt, løsnes stopklodsen (A).
Hvis der er tilsluttet et kabel, frakobles alle ledninger, kabelbinderen (D) skæres over,
og kablet fjernes.
Valgfrit: Blæseren med skum kan på dette tidspunkt fjernes for at forenkle
installationen.
Fjern isoleringen fra den nye ledning i henhold til specifikationen (B).
Indsæt kablet med ca. 1 cm (0,4") isolering inde i stopklodsen. Spænd stopklodsen
med 1,5 - 2 Nm (13,3 - 17,7 in lb.) (A).
Anvend en kabelbinder til at fastgøre kablerne (D).
Valgfrit: Hvis blæseren er blevet afmonteret, skal den nu monteres igen.
Monter ferritkernerne, og tilslut stelledningen (C).
Tilslut alle ledninger.
Sørg for, at IP-skærmen er korrekt monteret på indersiden af sidepanelet (E).
Genmonter sidepanelet (F).
Spænd skruerne på sidepanelet med 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 in lb. ± 2,6).
0463 415 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATION
0463 415 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT
5
DRIFT
5.1
Oversigt
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"Sikkerhed". De skal læses, før udstyret startes.
BEMÆRK!
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Træk aldrig i
kablerne.
ADVARSEL!
Elektrisk stød! Arbejdsemnet eller svejsehovedet må ikke berøres under
svejsningen!
5.2
1.
2.
3.
4.
Tilslutninger og styreenheder
Indstillingspanel
Positiv svejseterminal
Negativ svejseterminal
Tilslutning af fjernbetjening
5. Netforsyningsafbryder, O/I
6. USB-tilslutning
7. Netkabel
BEMÆRK!
Brug altid dækslet, når USB-forbindelsen ikke er i brug.
0463 415 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabler
Strømkilden har to udgange, en positiv svejseterminal (+) og en negativ svejseterminal (-) til
tilslutning af svejse- og returkabler. Den udgang, som svejsekablet tilsluttes, er afhængig af
svejsemetoden eller den type elektrode, der benyttes.
Tilslut returkablet til den anden udgang på strømkilden. Fastgør returkablets kontaktklemme
til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god kontakt mellem arbejdsemnet og udgangen til
returkablet på strømkilden.
•
•
Ved TIG-svejsning anvendes den negative svejseterminal (-) til svejsepistolen, og den
positive svejseterminal (+) anvendes til returkablet.
Ved MMA-svejsning kan svejsekablet tilsluttes den positive svejseterminal (+) eller
negative svejseterminal (-) afhængigt af den type elektrode, der benyttes. Polariteten
er angivet på elektrodens emballage.
5.4
Tænd/sluk for netstrømforsyningen
Netspændingen indkobles ved at sætte kontakten på position "I".
Sluk for maskinen ved at dreje afbryderen til positionen ”O”.
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller hvis der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejseprogrammerne, så de er til rådighed, næste gang der tændes for
enheden.
FORSIGTIG!
Der må ikke slukkes for strømkilden under svejsning (med belastning).
5.5
Ventilatorstyring
Strømkilden har en automatisk temperaturstyring. Blæseren fortsætter med at køre i nogle
minutter, efter at svejsning er stoppet, og strømkilden skifter til energisparefunktion.
Blæseren starter igen, når svejsning begynder igen.
I energisparefunktion starter blæseren hvert 15. minut og kører i 3 minutter.
5.6
Termisk beskyttelse
Strømkilden omfatter termisk beskyttelse mod overophedning. Når der opstår
overophedning, indstilles svejsningen, og overophedningsindikatoren på panelet
lyser, og en fejlmeddelelse vises på displayet. Beskyttelsen nulstilles automatisk,
når temperaturen er blevet nedbragt tilstrækkeligt.
5.7
Funktioner og symboler
MMA-svejsning
MMA-svejsning kan også betegnes som svejsning med beklædte elektroder.
Tænding af lysbuen smelter elektroden, og dens beklædning danner
beskyttende slagge.
Ved MMA-svejsning suppleres strømkilden med:
• svejsekabel med elektrodeholder
• Returkabel med klemme
0463 415 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT
Lysbuetryk
Funktionen Arc Force afgør, hvordan strømstyrken ændres som reaktion på
ændringer i buelængden under svejsning. Brug en Arc Force med en lav værdi
for at få en rolig bue med få stænk, og brug en høj værdi for at få en varm og
gravende bue.
Arc Force gælder kun for MMA-svejsning.
Varmstart "Hot Start"
Varmstartfunktionen forøger midlertidigt strømmen i starten af svejsningen. Brug
denne funktion til at reducere risikoen for utilstrækkelig fusion og for at
elektroden sidder fast og ridser.
Varmstart gælder kun for MMA-svejsning.
Cel 6010
Optimerede bueegenskaber for celluloseelektroder som 6010 og lignende.
TIG-svejsning
Ved TIG-svejsning smeltes arbejdsemnets metal med en lysbue tændt fra en
wolframelektrode, der ikke smelter. Smeltebadet og elektroden skærmes af
beskyttelsesgas.
Ved TIG-svejsning suppleres svejsestrømkilden med:
•
•
•
•
en TIG-brænder med gasventil
en argongasflaske
en argongasregulator
wolframelektrode
Denne strømkilde udfører Live TIG start.
Wolframelektroden placeres, så den berører arbejdsemnet. Når den derefter
løftes væk fra emnet, tændes lysbuen med et begrænset strømniveau.
Spændingsreduktionsanordning (VRD)
VRD-funktionen sikrer, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der
ikke svejses. Dette angives af en tændt VRD-indikator på panelet. Denne
funktion skal aktiveres af en autoriseret ESAB-tekniker.
0463 415 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT
5.8
Indstillingspanel
1. Knapper til svejseprogram, se afsnittet
SVEJSEPROGRAM.
2. Display, viser den indstillede eller målte
værdi.
3. Valg af svejsemetode MMA eller TIG.
4. Valg af elektrodetype "cellulose" for
MMA-svejsning.
5. Aktivering/deaktivering af fjernbetjening.
7. Displayparameterindikator.
8. Indstillingsindikator.
9. Vælg parameter, der skal vises på
displayet, angivet med (7).
10. Overophedningsindikation.
11. Indikator for VRD-funktion (reduceret
tændspænding).
6. Drejeknap til indstilling af data.
5.8.1
Navigation
Parametervalg
Ved at trykke på knappen (9) kan forskellige værdier vises og ændres. Brug drejeknappen
(6) til at ændre værdierne. Rækkefølgen er:
1.
2.
3.
4.
5.
Indstil strømværdier.
Målte strømværdier.
Målte spændingsværdier.
Varmstart, indstillingsområde: 0-100%, standard: 0%. (kun MMA)
Buetryk "Arc force", 0-100%. (kun MMA)
Indstil parameter
Indstillingsindikatoren (8) tændes, når en værdi kan ændres. Den kan ikke ændres fra
panelet, når en fjernbetjening er aktiveret. Forsøg på at ændre en værdi i tilstand for målt
værdi vil resultere i automatisk skift til tilstand for indstillet strømværdi.
0463 415 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 DRIFT
5.8.2
Svejseprogram
Der kan gemmes tre forskellige svejseprogrammer i indstillingspanelets hukommelse (1).
Hold valgknappen 1, 2 eller 3 inde i 3 sekunder for at lagre svejseprogrammet i
hukommelsen. Hukommelsesindikatoren lyser, når lagringen er afsluttet.
For at skifte mellem de forskellige svejseprogrammer skal du trykke på knappen 1, 2 eller 3.
5.9
Fjernbetjening
Tilslut fjernbetjeningen på bagsiden af strømkilden, og aktiver fjernbetjeningen
ved at trykke på fjernbetjeningsknappen (5) på panelet (vises ved, at
fjernbetjeningsindikatoren lyser). Når fjernbetjeningen er aktiveret, er
betjeningspanelet låst for indgriben, men viser aktuelle svejsedata.
5.10
USB-tilslutning
Til fremtidig implementering.
Brug altid dækslet, når USB-forbindelsen ikke er i brug.
Må ikke bruges til opladning af enheder såsom mobiltelefoner.
Svejseprocessen er blokeret, når der er forbundet et USB-flashdrev. Fjern altid
USB-flashdrevet efter brug.
0463 415 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!
Afbryd strømmen, før der udføres vedligeholdelse.
FORSIGTIG!
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriseret
personale) må afmontere sikkerhedspladerne.
FORSIGTIG!
Produktet er omfattet af producentens garanti. Ethvert forsøg på at udføre
reparationer af ikke-autoriserede servicecentre vil gøre garantien ugyldig.
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
BEMÆRK!
Udfør vedligeholdelse oftere under meget støvede forhold.
Før hver brug skal det kontrolleres, at:
•
•
Produkt og kabler er ikke beskadigede.
Brænderen er ren og ubeskadiget.
6.1
Rutinemæssig vedligeholdelse
Vedligeholdelse under normale betingelser. Kontrol af udstyr før hver brug.
Interval
Område, der skal vedligeholdes
Hver 3. måned
Rens eller udskift
ulæselige etiketter.
Rens
svejseterminaler.
Kontrollér eller udskift
svejsekabler.
Hver 6. måned
Rens inderside af
udstyr. Brug tør
trykluft med lavt tryk.
6.2
Rengøringsinstruktion
For at bevare ydeevnen og forlænge strømkildens levetid er regelmæssig rengøring af
produktet obligatorisk. Hvor ofte afhænger af:
•
•
•
Svejseprocessen
Buetiden
Omgivelserne
0463 415 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
6 VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Sørg for, at rengøringsproceduren udføres på en dertil beregnet arbejdsplads.
FORSIGTIG!
Under rengøringen skal du altid bære det anbefalede personlige
sikkerhedsudstyr, f.eks. ørepropper, beskyttelsesbriller, masker, handsker og
sikkerhedssko.
1.
Afbryd strømkilden fra hovedstrømforsyningen.
ADVARSEL!
Vent mindst 30 sekunder på afladning af kondensatorer, før der fortsættes.
2.
Afmontér de fire skruer, der holder panelet til højre (R) og afmontér panelet.
3.
Rengør højre side af strømkilden vha. tør trykluft med lavt tryk.
BEMÆRK!
Fordi strømkilde indeholder et "snavset side" (højre side) og en "ren"
(venstre side), er det vigtigt, at du ikke afmontererdet venstre sidepanel før
rengøring af den højre side af strømkilden.
0463 415 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
6 VEDLIGEHOLDELSE
4.
Afmontér de fire skruer, der holder det venstre sidepanel (L) og afmontér panelet.
5.
6.
7.
Rengør den venstre side af strømkilden vha. tør trykluft med lavt tryk.
Sørg for, at alt støv er fjernet på alle dele af strømkilden.
Efter endt rengøring af strømkilden skal du genmontere strømkildepaneler i omvendt
rækkefølge.
BEMÆRK!
Ved genmontering af højre sidepanel skal du sørge for, at IP-skærmenpå
indersiden af panelet er i den korrekte position. IP-afskærmningen skal
vinkles ca. 90 ° i strømkilden, så det er placeret mellem svejseudtaget og
transformatorudtagene.
0463 415 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
6 VEDLIGEHOLDELSE
8.
Spænd skruerne med det korrekte tilspændingsmoment i henhold til illustrationen
nedenfor.
0463 415 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Udfør disse kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret servicetekniker.
Fejltype
Afhjælpning
MMA-svejseproblemer
• Kontroller, at svejsekablerne og returkablerne er tilsluttet
korrekt til strømkilden.
• Sørg for, at returklemmen har korrekt kontakt med
arbejdsemnet.
• Kontroller, at de korrekte elektroder og korrekt polaritet
anvendes. Polariteten kontrolleres på
elektrodeemballagen.
• Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
• Juster buetryk (Arc Force) og varmstart (Hot start).
TIG-svejseproblemer
• Kontroller, at svejsekablerne og returkablerne er tilsluttet
korrekt til strømkilden.
• Sørg for, at returklemmen har korrekt kontakt med
arbejdsemnet.
• Sørg for, at TIG-brænderens leder er tilsluttet den negative
svejseterminal.
• Sørg for, at den korrekte beskyttelsesgas, gasflow,
svejsestrøm, svejseelektrodeplacering, elektrodediameter
og svejsetilstand på strømkilden anvendes.
• Sørg for, at gasventilen på TIG-brænderen er slået til.
Ingen lysbue
• Kontroller, at displayet er tændt, for at kontrollere, at
strømkilden er tændt.
• Kontroller, at indstillingspanelet viser korrekte værdier.
• Kontroller, at der er tændt for netstrømsafbryderen.
• Kontroller, at strømforsyningskablerne og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller netsikringerne.
Svejsestrømmen afbrydes
under svejsning.
• Kontroller, om kontrollampen for overophedning (termisk
beskyttelse) på indstillingspanelet er tændt.
• Fortsæt med "Ingen bue".
Afbryderen til den termiske • Kontroller, at den anbefalede arbejdscyklus for
beskyttelse aktiveres ofte
svejsestrømmen ikke overskrides.
Se afsnittet "Arbejdscyklus" i kapitlet TEKNISKE DATA.
• Kontrollér, at luftindtag og -udtag ikke er blokeret.
• Rengør indersiden af maskinen i følge den rutinemæssige
vedligeholdelse.
0463 415 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
8 FEJLKODER
8
FEJLKODER
Fejlkoden anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Den angives på displayet
med et E efterfulgt af et fejlkodenummer.
Et enhedsnummer vises for at angive, hvilken enhed der har genereret fejlen.
Fejlkodenumre og enhedsnumre vises skiftevis.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl. Tryk på en
funktionsknap eller drej på knappen for at slette fejlindikationen på displayet.
BEMÆRK!
Er fjernbetjeningen aktiveret, skal den deaktiveres ved at trykke på
fjernbetjeningssymbolet for at fjerne fejlindikationen.
8.1
Liste over fejlkoder
U 0 = svejsedataenhed
U 4 = fjernbetjening
U 2 = strømkilde
8.2
Beskrivelse af fejlkoder
Nedenfor er beskrevet de hændelseskoder, som brugeren selv kan afhjælpe. Hvis der vises
andre koder end disse, skal en servicetekniker tilkaldes.
Fejl Beskrivelse
kode
Err 1 Temperaturfejl
Temperaturen for strømkilden er for høj. En lysdiode, som angiver temperaturfejl, er
også tændt på panelet.
Afhjælpning: Fejlkoden forsvinder automatisk, og lysdioden, som angiver
temperaturfejl, slukkes, når strømkilden er afkølet og klar til brug igen.
Err 3 Strømforsyningsfejl
Strømforsyningen til strømkilden er for lav eller for høj.
Afhjælpning: Sørg for, at strømforsyningen er stabil og at alle ledninger er tilsluttet,
og genstart systemet. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 4 Kommunikationsfejl
Kommunikationen i strømkilden er blevet afbrudt.
Afhjælpning: Genstart af strømkilden. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 5 Hukommelsesfejl
Fejl i programhukommelse. Denne fejl kan deaktivere forudindstillede funktioner eller
andre funktioner, hvor værdier gemmes.
Afhjælpning: Fjern fejlindikationen fra displayet ved at trykke på en knap på
panelet. Genstart strømkilden. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 6 Tidsfejl
Strømkildens elektronik er ikke i stand til at udføre alle funktioner i tide.
Afhjælpning: Genstart af strømkilden. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Err 7 OCV-fejl
OCV er for høj, eller den elektroniske styring af OCV er blevet afbrudt.
Afhjælpning: Genstart af strømkilden. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
0463 415 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
9 BESTILLING AF RESERVEDELE
9
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
ES 300i er designet og testet ifølge de internationale og europæiske standarder IEC/EN
60974-1 og IEC/EN 60974-10. Når service- og reparationsarbejde afsluttes, skal den/de
personer, der udfører arbejdet, sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse med
kravene i ovennævnte standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 415 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 415 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Reservedelsliste
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
TILBEHØR
TILBEHØR
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Vogn
0445 124 880
Skulderrem
0700 006 902
Elektrodeholder OKC 50, 3 m
0700 006 888
Elektrodeholder OKC 50, 5 m
0700 006 903
Returkabel OKC 50, 3 m
0700 006 889
Returkabel OKC 50, 5 m
0160 360 881
OKC 50 hankontakt, pakke med 4 stk.
0445 536 880
EWR 1-fjernbetjening
(5 m kabel medfølger)
0445 450 880
Fjernbetjeningskabel, 5 m
0445 451 880
Fjernbetjeningskabel, 10 m
0445 452 880
Fjernbetjeningskabel, 25 m
0463 415 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising