ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Instrukcja obsługi

ESAB ES 300i Instrukcja obsługi
ES 300i — źródło zasilania
spawarki MMA 300 A
Instrukcja obsługi
0463 415 001 PL 20160912
Valid for: serial no. 621-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ......................................................................................
4
1.1
Znaczenie symboli ...................................................................................
4
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ....................................................
4
WPROWADZENIE ........................................................................................
8
2.1
Opis............................................................................................................
8
2.2
Wyposażenie.............................................................................................
8
3
DANE TECHNICZNE .....................................................................................
9
4
MONTAŻ ........................................................................................................
11
4.1
Lokalizacja ................................................................................................
11
4.2
Instrukcja podnoszenia............................................................................
11
4.3
Zasilanie sieciowe ....................................................................................
12
EKSPLOATACJA...........................................................................................
16
5.1
Opis............................................................................................................
16
5.2
Przyłącza i sterowanie .............................................................................
16
5.3
Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego ..............................
17
5.4
Włączanie/wyłączanie zasilania sieciowego ..........................................
17
5.5
Sterowanie wentylatorem ........................................................................
17
5.6
Zabezpieczenie termiczne .......................................................................
17
5.7
Funkcje i symbole ....................................................................................
17
5.8
Panel ustawień .........................................................................................
5.8.1
5.8.2
5.9
Nawigacja ...............................................................................................
Program spawania .................................................................................
Przystawka zdalnego sterowania ...........................................................
19
19
20
5.10
Gniazdo USB.............................................................................................
20
KONSERWACJA ...........................................................................................
21
6.1
Rutynowa konserwacja............................................................................
21
6.2
Instrukcje dotyczące czyszczenia ..........................................................
22
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...............................................................
25
8
KODY BŁĘDÓW ............................................................................................
26
8.1
Lista kodów błędów ................................................................................
26
8.2
Objaśnienia kodów błędów ....................................................................
26
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .........................................................
28
SCHEMAT .............................................................................................................
29
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ................................................................................
30
AKCESORIA .........................................................................................................
31
2
5
6
9
20
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 415 001
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała
lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (ang. material safety data sheet,
MSDS)
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 415 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
• Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
• Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
• Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
• Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
• Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
• Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
• Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
• Trzymaj głowę z dala od oparów.
• Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
0463 415 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
• Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
• Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
• Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
• Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
• Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
• Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
• Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w
zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej
urządzeń klasy A.
0463 415 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
oraz jej zastosowaniem w świetle prawa krajowego,
wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub
elektroniczne należy przekazywać do zakładu utylizacji
odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
Firma ESAB może dostarczyć wszystkie niezbędne zabezpieczenia i akcesoria
spawalnicze.
0463 415 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
2.1
Opis
ES 300i to źródło prądu spawania, przeznaczone do spawania elektrodami otulonymi
(spawanie MMA) i spawania TIG.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć w rozdziale „AKCESORIA” w
niniejszej instrukcji.
2.2
Wyposażenie
Wraz ze źródłem prądu są dostarczane:
•
•
3-metrowy przewód sieciowy z wtyczką
instrukcja obsługi
0463 415 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
ES 300i (0445 100 880)
Napięcie sieciowe
230-480 V ±10%, 3~, 50/60 Hz
Zasilanie sieciowe, Ssc min 2)
4,4 MVA
Prąd pierwotny
Imaks. MMA
30,0 A
Imaks. TIG
21,0 A
Zapotrzebowanie na prąd jałowy w trybie
oszczędzania energii
91 W
Zakres ustawień
MMA
5 A / 20 V – 300 A / 32 V
TIG
5 A / 10 V – 300 A / 22 V
Obciążenie dopuszczalne przy MMA
40% cyklu pracy
300 A/32,0 V
60% cyklu pracy
250 A/30,0 V
100% cyklu pracy
200 A/28,0 V
Obciążenie dopuszczalne przy TIG
40% cyklu pracy
300 A/22,0 V
60% cyklu pracy
250 A/20,0 V
100% cyklu pracy
200 A/18,0 V
Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym
TIG
0,96
MMA
0,96
Sprawność przy prądzie maksymalnym
MMA
89 %
TIG
85 %
Napięcie obwodu otwartego U0 maks.
VRD 35 V nieaktywne
48 V
VRD 35 V aktywne
32 V
Temperatura pracy
Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)
Temperatura transportu
Od -20 do +55°C (od -4 do +131°F)
Stałe ciśnienie akustyczne bez obciążenia < 70 db (A)
Wymiary d × s × w
460 x 200 x 320 mm (18,1 x7,9 x 12,6 cala)
Waga
15 kg (33 funta)
Klasa izolacji transformatora
F
Stopień ochrony
IP23
Klasa zastosowania
Zasilanie sieciowe, Ssc min
Minimalna moc zwarciowa w sieci według normy IEC 61000-3-12.
0463 415 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 DANE TECHNICZNE
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40°C / 104°F lub niższej.
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP23 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz; jednak nie należy go używać w czasie opadów, jeżeli nie jest osłonięte.
Klasa zastosowania
Symbol
informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o
zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.
0463 415 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. W
gospodarstwie domowym może powodować zakłócenia radiowe. Do obowiązków
użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
4.1
Lokalizacja
Źródło prądu należy umieścić w taki sposób, aby wloty i wyloty chłodzącego powietrza nie
były zablokowane.
A. minimum 200 mm (8”)
B. minimum 200 mm (8”)
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie należy zamocować –
szczególnie, jeśli podłoże jest
nierówne lub pochyłe.
4.2
Instrukcja podnoszenia
Podnoszenie mechaniczne należy wykonywać z wykorzystaniem obu uchwytów
zewnętrznych.
0463 415 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4.3
Zasilanie sieciowe
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
To urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, jeśli moc zwarciowa jest
większa lub równa Sscmin w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci
publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby
urządzenie zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej większej lub
równej Ssc, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej.
Parametry techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.
Źródło zasilania automatycznie dostosuje się do podstawowego źródła zasilania; upewnić
się, że jest ono zabezpieczone bezpiecznikiem o odpowiedniej wielkości. Zgodnie z
przepisami, należy wykonać ochronne połączenie uziemiające.
Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi
podłączania zasilania
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów – ES 300i
Napięcie sieciowe
Przekrój przewodu
sieciowego
0463 415 001
3~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów – ES 300i
Maksymalny prąd
znamionowy Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
15 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
9A
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
10 A
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
10 A
100 m /
33 stopy
100 m /
33 stopy
100 m /
33 stopy
100 m /
33 stopy
100 m /
33 stopy
Bezpiecznik
zwłoczny
typu C MCB
(miniaturowy
bezpiecznik
automatyczny)
Maksymalna zalecana
długość przedłużenia 100 m /
przewodu
33 stopy
Maksymalna zalecana
wielkość przedłużenia
przewodu
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm²
UWAGA!
Różne wersje urządzenia ES 300i są certyfikowane na różne napięcia zasilania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfikacji używanego źródła zasilania,
należy zapoznać się z tabliczką znamionową.
UWAGA!
Przekrój przewodów sieciowych i wielkości bezpieczników podane powyżej są
zgodne z przepisami szwedzkimi. Źródła prądu należy używać zgodnie z
odpowiednimi przepisami lokalnymi.
Zasilanie z agregatów prądotwórczych
Źródło prądu może być zasilane przez różnego typu agregaty. Jednak niektóre z nich mogą
nie zapewniać dostatecznej mocy dla prawidłowego działania źródła prądu spawania.
Zalecane są agregaty z automatyczną regulacją napięcia (AVR) lub regulacją
równorzędnego lub lepszego typu o mocy znamionowej 20 kW.
Montaż przewodu sieciowego
UWAGA!
Zasilanie jest dostarczane za pomocą przewodu sieciowego zatwierdzonego do
użycia z napięciem 380-480 V oraz wtyczką na napięcie 380-415 V. Jeśli
wymagane jest inne napięcie zasilania, można wymienić przewód sieciowy oraz
wtyczkę zgodnie z przepisami krajowymi.
0463 415 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zdjąć panel boczny.
Jeśli panel jest dociśnięty, zwolnić ogranicznik (A).
Jeśli przewód jest podłączony, odłączyć wszystkie żyły, przeciąć opaskę kablową (D)
oraz odłączyć przewód.
Opcjonalnie: Na tym etapie można wymontować wentylator wraz z pianką w celu
ułatwienia montażu.
Odizolować nowy przewód zgodnie ze specyfikacją (B).
Włożyć przewód, tak aby ok. 1 cm (0,4 cala) izolacji znalazło się w ograniczniku.
Dokręcić ogranicznik momentem 1,5-2 Nm (13,3-17,7 cala na funt) (A).
Użyć opaski zaciskowej, aby zamocować przewody (D)
Opcjonalnie: Jeśli wentylator został wymontowany, należy go teraz ponownie
zamontować.
Zamontować dławiki oraz podłączyć żyłę uziemiającą (C).
Podłączyć wszystkie żyły.
Upewnić się, że osłona urządzenia IP jest odpowiednio zamocowana na wewnętrznej
stronie panelu bocznego (E).
Zmontować z powrotem panel boczny (F).
Dokręcić śruby na panelu bocznym momentem dokręcania 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 cali
na funt. ± 2,6).
0463 415 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
0463 415 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5
EKSPLOATACJA
5.1
Opis
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „Bezpieczeństwo”. Należy je przeczytać przed uruchomieniem urządzenia.
UWAGA!
Przesuwając sprzęt należy korzystać z odpowiedniego uchwytu. Nie wolno
ciągnąć za przewody.
OSTRZEŻENIE!
Porażenie prądem elektrycznym! Nie dotykać przedmiotu obrabianego ani
głowicy spawalniczej podczas pracy!
5.2
1.
2.
3.
4.
Przyłącza i sterowanie
Panel ustawień
5. Wyłącznik zasilania sieciowego, O/I
Dodatni zacisk spawalniczy
6. Gniazdo USB
Ujemny zacisk spawalniczy
7. Przewód sieciowy
Przyłącze przystawki zdalnego sterowania
UWAGA!
Należy zawsze wykorzystywać osłonę, jeśli złącze USB nie jest używane.
0463 415 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5.3
Przyłącze przewodów spawalniczego i masowego
Źródło prądu jest wyposażone w dwa gniazda (dodatni zacisk spawalniczy (+) i ujemny
zacisk spawalniczy (-)) do podłączenia przewodu spawalniczego i masowego. Gniazdo, do
którego podłącza się przewód spawalniczy, zależy od metody spawania lub typu używanej
elektrody.
Przewód masowy należy podłączyć do drugiego gniazda źródła prądu. Przymocować klamrę
przewodu masowego do przedmiotu obrabianego i zapewnić dobry kontakt między
przedmiotem obrabianym i gniazdem przewodu masowego w źródle prądu.
•
•
W przypadku spawania TIG uchwyt spawalniczy podłącza się do ujemnego zacisku
spawalniczego (-), a przewód masowy do dodatniego zacisku spawalniczego (+).
W przypadku spawania MMA przewód spawalniczy można podłączyć do dodatniego
zacisku spawalniczego (+) lub ujemnego zacisku spawalniczego (-) w zależności od
typu używanej elektrody. Biegunowość połączenia jest podana na opakowaniu
elektrod.
5.4
Włączanie/wyłączanie zasilania sieciowego
Włączyć zasilanie sieciowe, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w położeniu „O”.
Jeśli zasilanie sieciowe zostanie przerwane lub źródło prądu zostanie wyłączone w normalny
sposób, programy spawania zostaną zapisane i będą dostępne przy kolejnym uruchomieniu
urządzenia.
PRZESTROGA!
Nie należy wyłączać źródła prądu w trakcie spawania (z obciążeniem).
5.5
Sterowanie wentylatorem
Źródło zasilania jest wyposażone w automatyczne zabezpieczenie termiczne. Wentylator
pracuje kilka dodatkowych minut po zatrzymaniu spawania, a źródło prądu przełącza się w
tryb oszczędzania energii. Wentylator uruchamia się przy ponownym rozpoczęciu spawania.
W trybie oszczędzania energii wentylator uruchamia się co 15 minut, aby pracować 3 minuty.
5.6
Zabezpieczenie termiczne
Źródło zasilania jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne chroniące przed
przegrzaniem. W przypadku przegrzania spawanie zostaje zatrzymane,
wskaźnik przegrzania na panelu zapala się, a na wyświetlaczu pojawia się
komunikat o błędzie. Zabezpieczenie jest automatycznie kasowane po
znacznym spadku temperatury.
5.7
Funkcje i symbole
Spawanie MMA
Spawanie MMA określane jest również spawaniem z wykorzystaniem elektrod
otulonych. Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza
żużel ochronny.
W przypadku spawania MMA, źródło prądu będzie wyposażone w:
• przewód spawalniczy z uchwytem elektrody
• przewód masowy z klamrą
0463 415 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Moc łuku
Funkcja mocy łuku określa zmiany prądu towarzyszące zmianom długości łuku
podczas spawania. Stosować niską wartość mocy łuku w celu uzyskania
łagodnego łuku z mniejszą ilością rozprysków oraz używać wysokiej wartości,
aby wytworzyć gorący i opadający łuk.
Moc łuku dotyczy tylko spawania MMA.
Gorący start
Funkcja gorącego startu tymczasowo zwiększa napięcie przy rozpoczęciu
spawania. Użyć tej funkcji, aby zmniejszyć ryzyko powstania
niewystarczającego przetopu oraz przywierania i obtarcia elektrody.
Gorący start dotyczy tylko spawania MMA.
Cel 6010
Zoptymalizowane właściwości łuku dla elektrod celulozowych, takich jak 6010 i
innych podobnych.
Spawanie TIG
Spawanie metodą TIG topi metal przedmiotu obrabianego, wykorzystując łuk
zajarzony od elektrody wolframowej, która się nie topi. Jeziorko spawalnicze i
elektroda są zabezpieczone gazem osłonowym.
W przypadku spawania TIG, źródło prądu będzie wyposażone w:
•
•
•
•
uchwyt TIG z zaworem gazowym
butlę z argonem
regulator butli z argonem
elektrodę wolframową
Źródło zasilania wykorzystuje funkcję Live TIG start.
Elektrodę wolframową przykłada się do przedmiotu obrabianego. Kiedy
elektroda zostanie odsunięta od przedmiotu, następuje zajarzenie łuku przy
ograniczonym poziomie prądu.
Urządzenie redukujące napięcie (VRD)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie jałowe nie przekracza 35 V podczas
przerwy w spawaniu. Informuje o tym świecąca dioda VRD na panelu. Aby
aktywować tę funkcję, należy skontaktować się z technikiem autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
0463 415 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5.8
Panel ustawień
1. Przyciski programu spawania, patrz
rozdział PROGRAM SPAWANIA.
2. Wyświetlacz; wyświetla ustawione lub
zmierzone wartości.
3. Wybór metody spawania MMA lub TIG.
7. Wskaźnik parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
8. Wskaźnik ustawień.
9. Wybrać parametr do wyświetlenia na
wyświetlaczu, wskazywany przez wskaźnik
(7).
10. Wskaźnik przegrzania.
4. Wybór elektrody „celulozowej” do
spawania MMA.
5. Włączanie/wyłączanie przystawki zdalnego11. Wskaźnik funkcji VRD (obniżone napięcie
sterowania.
obwodu otwartego).
6. Pokrętło do ustawiania danych.
5.8.1
Nawigacja
Wybór parametrów.
Poprzez naciśnięcie przycisku (9) można wyświetlić i zmienić różne wartości. Aby zmienić
wartości, użyć pokrętła (6). Kolejność:
1.
2.
3.
4.
5.
Ustawić wartości prądu.
Zmierzone wartości prądu.
Zmierzone wartości napięcia.
Gorący start, zakres ustawień: 0-100%, domyślne: 0%. (Tylko spawanie MMA).
Moc łuku, 0-100%. (Tylko spawanie MMA).
Parametry ustawień
Wskaźnik ustawień (8) zapali się, gdy będzie można zmienić wartość. Nie można zmienić
wartości za pomocą panelu, gdy włączona jest przystawka zdalnego sterowania. Próba
0463 415 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
zmiany wartości w trybie pomiaru wartości spowoduje automatyczne rozpoczęcie pracy w
trybie ustawiania wartości prądu.
5.8.2
Program spawania
W pamięci panelu ustawień (1) można zapisać trzy różne programy spawania. Aby zapisać
programy spawania w pamięci, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru 1, 2 lub 3
przez 3 sekundy. Po zakończeniu zapisywania zapali się wskaźnik pamięci.
Przyciski 1, 2 i 3 służą do wyboru poszczególnych programów spawania.
5.9
Przystawka zdalnego sterowania
Podłączyć przystawkę zdalnego sterowania z tyłu źródła zasilania i włączyć ją,
naciskając przycisk (5) na panelu (wskaźnik przystawki zdalnego sterowania
zapali się). Gdy przystawka zdalnego sterowania jest włączona, nie można
używać panelu sterowania, lecz wyświetlacz pokazuje rzeczywiste dane
spawania.
5.10
Gniazdo USB
Do wdrożenia w przyszłości.
Należy zawsze wykorzystywać osłonę, jeśli złącze USB nie jest używane.
Nie używać do ładowania telefonów komórkowych.
Proces spawania jest zablokowany po podłączeniu pamięci USB. Należy
zawsze odłączyć pamięć USB po zakończeniu korzystania z niej.
0463 415 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.
PRZESTROGA!
Osłony bezpieczeństwa mogą zdejmować wyłącznie osoby przeszkolone z
zakresu urządzeń elektrycznych (autoryzowany personel).
PRZESTROGA!
Produkt jest objęty gwarancją producenta. Wszelkie próby prac naprawczych
podejmowane przez nieautoryzowane serwisy powodują utratę ważności
gwarancji.
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
UWAGA!
W warunkach silnego zapylenia należy częściej przeprowadzać czynności
konserwacyjne.
Przed każdym użyciem należy upewnić się, że:
•
•
Produkt i przewody nie są uszkodzone,
Palnik jest czysty i nieuszkodzony.
6.1
Rutynowa konserwacja
Harmonogram konserwacji w normalnych warunkach. Skontrolować sprzęt przez każdym
użyciem.
Częstotliwość
Zakres konserwacji
Co 3 miesiące
Wyczyścić i wymienić
nieczytelne etykiety.
Wyczyścić zaciski
spawalnicze.
Sprawdzić lub
wymienić przewody
spawalnicze.
Co 6 miesięcy
Wyczyścić wnętrze
urządzenia. Użyć
suchego sprężonego
powietrza pod
niższym ciśnieniem.
0463 415 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
6.2
Instrukcje dotyczące czyszczenia
Aby zachować jak najlepszą wydajność i zwiększyć trwałość źródła prądu, należy regularnie
czyścić produkt. Częstotliwość czyszczenia jest zależna od:
•
•
•
procesu spawania
czasu trwania łuku
środowiska pracy
PRZESTROGA!
Należy upewnić się, że procedura czyszczenia jest przeprowadzona w
odpowiednio przygotowanym miejscu.
PRZESTROGA!
Podczas czyszczenia zawsze używać zalecanego osprzętu ochronnego, takiego
jak zatyczki do uszu, okulary ochronne, maski, rękawice i buty ochronne.
1.
Odłączyć źródło prądu od zasilania sieciowego.
OSTRZEŻENIE!
Przed przejściem do następnej czynności odczekać co najmniej 30 sekund
na rozładowanie kondensatorów.
2.
Odkręcić cztery śruby utrzymujące prawy panel (R) i zdjąć go.
3.
Oczyścić prawą stronę źródła zasilania za pomocą suchego sprężonego powietrza
pod niższym ciśnieniem.
UWAGA!
Źródło prądu ma tylko jedną „brudną stronę” (prawą) i jedną „czystą”
(lewą). Ważne jest, aby nie zdejmować panelu z lewej strony przed
oczyszczeniem prawej strony źródła zasilania.
0463 415 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
4.
Odkręcić cztery śruby utrzymujące lewy panel (L) i zdjąć go.
5.
Oczyścić lewą stronę źródła zasilania za pomocą suchego sprężonego powietrza pod
niższym ciśnieniem.
Upewnić się, że na żadnej części źródła zasilania nie pozostał pył.
Po zakończeniu czyszczenia źródła zasilania, założyć ponownie panele źródła
zasilania w odwrotnej kolejności.
6.
7.
UWAGA!
Podczas ponownego montażu panelu z prawej strony, należy upewnić się,
że osłona urządzenia IP na wewnętrznej części panelu jest w prawidłowym
położeniu. Osłona urządzenia IP powinna być nachylona pod kątem ok. 90°
do źródła zasilania tak, aby znalazła się pomiędzy złączem wyjścia
spawalniczego i wyjściami transformatora.
0463 415 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
8.
Dokręcić śruby momentem wskazanym na poniższej ilustracji.
0463 415 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Działanie naprawcze
Problemy ze spawaniem
metodą MMA
• Sprawdzić, czy przewód spawalniczy i masowy zostały
prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
• Upewnić się, że zacisk masowy ma prawidłowy styk z
obrabianym elementem.
• Sprawdzić, czy używane są prawidłowe elektrody oraz
biegunowość. Sprawdzić biegunowość elektrod.
• Sprawdzić, czy ustawiono odpowiednią wartość prądu.
• Dostosować wartości mocy łuku oraz gorącego startu.
Problemy ze spawaniem
metodą TIG
• Sprawdzić, czy przewód spawalniczy i masowy zostały
prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
• Upewnić się, że zacisk masowy ma prawidłowy styk z
obrabianym elementem.
• Upewnić się, że przewód uchwytu TIG jest podłączony do
ujemnego zacisku spawalniczego.
• Upewnić się, że gaz osłonowy, przepływ gazu, natężenie
prądu spawania, umiejscowienie pałeczki do spawania,
średnica elektrody i tryb spawania źródła prądu są
prawidłowe.
• Upewnić się, że zawór gazu uchwytu TIG jest włączony.
Brak łuku
• Sprawdzić, czy wyświetlacz jest włączony, aby upewnić
się, że urządzenie jest zasilane.
• Sprawdzić, czy na panelu ustawień wyświetlane są
prawidłowe wartości.
• Sprawdź, czy przełącznik zasilania sieciowego został
załączony.
• Sprawdź, czy przewody sieciowy, spawalniczy i masowy
zostały odpowiednio podłączone.
• Sprawdź bezpieczniki zasilania sieciowego.
W trakcie spawania
wystąpiła przerwa w
dostawie prądu spawania
• Sprawdzić, czy kontrolka przegrzania (zabezpieczenia
termicznego) na panelu ustawień jest włączona.
• Kontynuować „bez łuku”.
Zabezpieczenie termiczne
często się załącza
• Upewnić się, że napięcie spawania zalecanego cyklu pracy
nie zostało przekroczone.
Patrz część „Cykl pracy” w rozdziale DANE TECHNICZNE.
• Upewnić się, że wloty lub wyloty powietrza nie są zatkane.
• Wyczyścić wnętrze urządzenia zgodnie z zasadami
rutynowej konserwacji.
0463 415 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
8 KODY BŁĘDÓW
8
KODY BŁĘDÓW
Kod błędu informuje o wystąpieniu usterki sprzętu. Pojawia się on na wyświetlaczu w postaci
litery E oraz numeru.
Wyświetlany numer urządzenia wskazuje, które urządzenie wygenerowało usterkę.
Numery kodów błędów i numery urządzeń są wyświetlane na przemian.
Jeśli wystąpi kilka błędów, zostanie wyświetlony tylko kod ostatniej z nich. Aby usunąć
wskazanie usterki z wyświetlacza, należy nacisnąć dowolny przycisk funkcyjny lub obrócić
pokrętło.
UWAGA!
Jeśli przystawka zdalnego sterowania jest włączona, należy ją wyłączyć,
naciskając jej symbol, aby skasować wskazanie usterki.
8.1
Lista kodów błędów
U 0 = zespół prądu spawania
U 4 = przystawka zdalnego sterowania
U 2 = źródło prądu
8.2
Objaśnienia kodów błędów
Poniżej zostały opisane kody zdarzeń, które użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Jeśli
pojawi się inny kod, należy wezwać technika serwisu.
Kod
błędu
Opis
Err 1
Usterka temperatury
Temperatura źródła zasilania jest zbyt wysoka. Kontrolka LED wskazująca
usterkę temperatury również zapaliła się na panelu.
Działanie: Kod usterki automatycznie zniknie, a kontrolka LED wskazująca
usterkę temperatury zgaśnie po ostygnięciu źródła zasilania, gdy będzie
ponownie gotowe do użytku.
Err 3
Usterka zasilania
Napięcie źródła zasilania jest zbyt niskie lub zbyt wysokie.
Działanie: Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest stabilne oraz czy wszystkie
przewody są podłączone, a następnie ponownie uruchomić system. Jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Err 4
Usterka komunikacji
Komunikacja w źródle zasilania została zakłócona.
Działanie: Ponownie uruchomić źródło prądu. Jeśli błąd występuje nadal,
wezwij technika serwisu.
Err 5
Usterka pamięci
Pamięć programu jest uszkodzona. Usterka ta może spowodować wyłączenie
ustawionych funkcji oraz innych funkcji, których wartości są zapisane.
Działanie: Usunąć wskaźnik usterki z wyświetlacza, naciskając przycisk na
panelu. Ponownie uruchomić źródło prądu. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij
technika serwisu.
0463 415 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
8 KODY BŁĘDÓW
Kod
błędu
Opis
Err 6
Usterka limitu czasu
Podzespoły elektroniczne źródła zasilania nie są w stanie wykonywać
wszystkich funkcji w odpowiednim czasie.
Działanie: Ponownie uruchomić źródło prądu. Jeśli błąd występuje nadal,
wezwij technika serwisu.
Err 7
Usterka OCV
Napięcie OCV jest zbyt wysokie lub elektroniczne sterowanie OCV zostało
zakłócone.
Działanie: Ponownie uruchomić źródło prądu. Jeśli błąd występuje nadal,
wezwij technika serwisu.
0463 415 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
9 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
9
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Urządzenie ES 300i zostało zaprojektowane i przetestowane zgodnie z międzynarodowymi i
europejską normami. IEC/EN 60974-1 i IEC/EN 60974-10. Po zakończeniu prac
serwisowych lub naprawczych, wykonująca je osoba odpowiada za zapewnienie dalszej
zgodności produktu z powyższymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz ostatnia strona tego dokumentu. Przy składaniu zamówienia należy podać typ
produktu, numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części
zamiennych. Ułatwi to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 415 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
SCHEMAT
SCHEMAT
0463 415 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Wykaz części
zamiennych
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 001
- 30 -
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
AKCESORIA
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Wózek
0445 124 880
Pasek na ramię
0700 006 902
Uchwyt elektrody OKC 50, 3 m
0700 006 888
Uchwyt elektrody OKC 50, 5 m
0700 006 903
Przewód masowy OKC 50, 3 m
0700 006 889
Przewód masowy OKC 50, 5 m
0463 415 001
- 31 -
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
0160 360 881
Złącze męskie OKC 50, zestaw 4 szt.
0445 536 880
Przystawka zdalnego sterowania EWR 1
(wraz z 5-metrowym przewodem)
0445 450 880
Przewód przystawki zdalnego sterowania,
5m
0445 451 880
0445 452 880
Przewód przystawki zdalnego sterowania,
10 m
Przewód przystawki zdalnego sterowania,
25 m
0463 415 001
- 32 -
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
0463 415 001
- 33 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising