ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Brugermanual

ESAB MA23 Brugermanual
Origo™
MA23
MA24
Brugsanvisning
0460 454 301 DK 20160803
Valid for: from program version 1.63H
TABLE OF CONTENTS
1
2
3
INDLEDNING ........................................................................................................ 3
1.1
Betjeningspanel MA23......................................................................................... 3
1.2
Betjeningspanel MA24......................................................................................... 4
1.3
Symbolreference .................................................................................................. 4
MIG/MAG-SVEJSNING ........................................................................................ 6
2.1
Indstillinger........................................................................................................... 6
2.2
Symbol- og funktionsforklaring ..........................................................................6
2.3
Skjulte MIG/MAG-funktioner ............................................................................... 9
MMA-SVEJSNING .............................................................................................. 12
3.1
Indstillinger......................................................................................................... 12
3.2
Symboler og funktionsforklaringer ..................................................................12
3.3
Skjulte MMA-funktioner ..................................................................................... 13
4
SVEJSEDATAHUKOMMELSE ........................................................................... 15
5
FEJLKODER....................................................................................................... 16
6
5.1
Liste over fejlkoder ............................................................................................ 16
5.2
Beskrivelse af fejlkoder ..................................................................................... 16
BESTILLING AF RESERVEDELE...................................................................... 18
TRÅD- OG GASDIMENSIONERING .........................................................................19
BESTILLINGSNUMRE ..............................................................................................20
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0460 454 301
© ESAB AB 2016
1 INDLEDNING
1
INDLEDNING
Manualen beskriver brugen af betjeningspanelerne MA23 og MA24.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til henholdsvis strømkilden og
trådfremføringsenheden.
Ved indkobling af netspændingen udfører enheden en selvtest af
lysdioderne og displayet, hvorefter programversionen vises. I dette
eksempel er det programversion 0.17A.
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades fra internettet: www.esab.com.
1.1
Betjeningspanel MA23
1. Knapper til svejsedatahukommelse
2. Indstilling af induktans
3. Valg af rykvis trådfremføring
4. Valg af gasgennemskylning
5. Display
6. Skift mellem svejsemetode MIG/MAG og
MMA
7. Skift mellem 2-takt og 4-takt
8. Skift mellem indstilling fra panel,
programskift med svejsebrænderens
udløser og fjernbetjening
9. Angivelse af aktiveret VRD
(spændingsreduktionsanordning)
10. Indstilling af spænding
11. Indikation af, hvilke variabler og enheder
der vises på displayet
12. Indstilling af det parameter, der vises på
displayet.
Den målte værdi på displayet for buespænding V og svejsestrøm A er den aritmetiske
middelværdi = ensrettet middelværdi.
Se afsnittet "Symbolreference" for en beskrivelse af symbolerne på M23- og M24-panelerne.
0460 454 301
-3-
© ESAB AB 2016
1 INDLEDNING
1.2
Betjeningspanel MA24
1. Knapper til svejsedatahukommelse
2. Skift mellem induktans,
krateropfyldningstid og synergi
3. Valg af rykvis trådfremføring
4. Valg af gasgennemskylning
5. Display
6. Skift mellem svejsemetode MIG/MAG og
MMA
7. Skift mellem synergi, QSet™ og manuel
indstilling
8. Skift mellem krybestart og kraterfyldning
9. Skift mellem 2-takt og 4-takt
10. Skift mellem indstilling fra panel,
programskift med svejsebrænderens
udløser og fjernbetjening
11. Angivelse af aktiveret VRD
(spændingsreduktionsanordning)
12. Indstilling af spænding/QSet™
13. Indikation af, hvilke variabler og enheder
der vises på displayet
14. Indstilling af det parameter, der vises på
displayet.
Den målte værdi på displayet for buespænding V og svejsestrøm A er den aritmetiske
middelværdi = ensrettet middelværdi.
1.3
0460 454 301
Symbolreference
MIG/MAG-svejsemetode
MMA-svejsemetode
Synergi-indstilling
QSet™-indstilling
Manuel indstilling
Krybestart
Krateropfyldning
2-takt
4-takt
Indstilling fra panelet
-4-
© ESAB AB 2016
1 INDLEDNING
V/QS
A
DK
0460 454 301
Programskift med
svejsebrænderens udløser
Fjernbetjening
Indstilling af spænding/QSet™
Gasgennemskylning
Trådfremføringshastighed eller
rykvis trådfremføring (symbolets
betydning varierer afhængigt af
konteksten).
Krateropfyldningstid
Induktans
Synergi-valg
VRD (Voltage Reduction Device)
V
Spænding
Strøm
%
Procent
Sekunder
-5-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-SVEJSNING
2
MIG/MAG-SVEJSNING
2.1
Indstillinger
Funktioner
Indstillingsområde
MA23
MA24 Fabriksindstil
ling
Spænding
8 - 60 V
x
x
12 V
Trådfremføringshastighed
0,8 - 25 m/min.
x
x
5 m/min.
Synergi
FRA eller TIL
-
x
TIL
Synergilinjer
35 stk.
-
x
-
QSet™
FRA eller TIL
-
x
FRA
Manuel indstilling
FRA eller TIL
-
x
TIL
Krybestart
FRA eller TIL
-
x
TIL
Krybestart 1)
0=FRA eller 1=TIL
x
-
TIL
Krateropfyldning
FRA eller TIL
-
x
TIL
Krateropfyldningstid
0-5 sek.
-
x
1,0 sek.
2/4-takt2)
2-takts eller 4-takts
x
x
2-takt
Aktivt panel
FRA eller TIL
x
x
TIL
Skift af triggerdata
FRA eller TIL
x
x
FRA
Hukommelsespositioner for
triggerdata 1)
2 eller 3
hukommelsespositioner
x
x
3
Fjernbetjening
FRA eller TIL
x
x
FRA
Gasgennemskylning 2)
-
x
x
-
Rykvis fremføring af tråd
-
x
x
-
Induktans
0 - 100
x
x
70%
Svejsedatahukommelse
1, 2, 3
x
x
-
Gasførstrømningstid 1)
0,1 - 9,9 sek.
x
x
0,1 sek.
Måleenhed 1)
0 = tommer, 1 = mm
x
x
1
Tilbagebrændingstid 1)
50 - 250 ms
x
x
80 ms
SCT 1)
0, 1, 2 eller 3
x
x
0
Gasefterstrømningstid 1)
0,1 - 9,9 sek.
x
x
1 sek.
Startparameter R 1)
8 - 60 (i trin på 0,25)
x
x
25
VRD
-
x
x
-
1)
Disse funktioner er skjulte funktioner, se afsnittet "Skjulte MIG/MAG-funktioner"
2)
Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning udføres
2.2
Symbol- og funktionsforklaring
MIG/MAG-svejsning
MIG/MAG-svejsning smelter en kontinuerligt fremført svejsetråd, og smeltebadet
skærmes af en beskyttelsesgas.
0460 454 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-SVEJSNING
Trådfremføringshastighed
Denne angiver den nødvendige fremføringshastighed for svejsetråden i m/minut.
Synergi
Hver enkelt kombination af trådtype, tråddiameter og gasblanding kræver sit
unikke forhold mellem trådfremføringshastighed og spænding (lysbuelængde)
for at tilvejebringe en stabilt fungerende lysbue. Spændingen (lysbuelængden)
justeres automatisk i overensstemmelse med den forprogrammerede
synergilinje, du har valgt, hvilket gør det meget lettere at finde de rigtige
svejseparametre. Forbindelsen mellem trådfremføringshastigheden og de øvrige
parametre kaldes synergilinjen. Se de forskellige synergilinjer i afsnittet "Mål for
tråd og gas".
Det er desuden muligt at bestille andre synergilinjer. Disse skal dog installeres af
en autoriseret servicetekniker fra ESAB.
Ved aktivering af synergi
skal der også vælges synergiindstilling
ved hjælp af indstillingsknappen.
QSet™
QSet™ bruges til at foretage nem indstilling af svejseparametre.
Sådan bruges QSet™:
1. Indstillet trådfremføringshastighed. QSet™ vil dynamisk justere spændingen
for at opnå optimale svejseresultater.
2. Når der skiftes materiale eller tykkelse: Udfør den første svejsning (6
sekunder) med QSet™ på et testemne for at opnå alle de korrekte data,
inden det egentlige arbejdsemne svejses.
Finjustering af QSet™-værdi:
•
•
Når knappen drejes med uret, øges (+) lysbuens længde.
Når knappen drejes mod uret, reduceres (-) lysbuens længde.
KORT BUE
Når svejsning påbegyndes med en trådtype/gastype, indstiller QSet™
automatisk alle de nødvendige svejseparametre. Derefter gemmer QSet™ alle
dataene for at sikre høj svejsekvalitet. Spændingen tilpasses herefter automatisk
til ændringer i trådfremføringshastigheden.
SPRAYBUE
Når du nærmer dig spraybuens område, skal værdien for QSet™ øges.
Funktionen QSet™ skal deaktiveres ved svejsning med ren spraybue. Alle
indstillinger er foretaget i QSet™ med undtagelse af spændingen, som skal
indstilles.
Manuel
Manuel drift. Operatøren skal indstille de rigtige værdier for trådfremføringen og
spændingen.
0460 454 301
-7-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-SVEJSNING
Krybestart
Med krybestart fremføres tråden med 50 % af den indstillede hastighed, indtil
den får elektrisk kontakt med arbejdsemnet.
Krateropfyldning
Krateropfyldning gør det lettere at undgå porer, varmerevner og kraterdannelse
på de steder i emnet, hvor svejsningen afsluttes.
Krateropfyldningstid
Ved aktivering af krateropfyldning skal der også vælges krateropfyldningstid ved
hjælp af indstillingsknappen.
Denne funktion kan ikke anvendes med QSet™.
2-takt
2-takts forstrømning af gas starter, når der trykkes på svejsebrænderens
udløser. Derefter starter svejseprocessen. Når udløseren slippes, stoppes
svejsningen helt, og efterstrømning af gas begynder.
4-takt
Med 4-takt starter forstrømningen af gas, når der trykkes på svejsebrænderens
udløser, og trådfremføringen starter, når udløseren slippes. Svejseprocessen
fortsætter, til der trykkes på kontakten igen. Trådfremføringen stopper, og når
udløseren slippes, starter efterstrømningen af gas.
Aktivt panel
Indstillingerne foretages via kontrolpanelet.
Ændring af svejsedata
Med denne funktion er det muligt at skifte mellem forskellige
svejsedatahukommelser med et tryk svejsebrænderens udløser (trigger).
Tryk hurtigt for at foretage ændringer, når der ikke svejses. Hvis triggeren holdes
nede for længe, fortolker programmet dette som start af en svejsning.
Ændring af svejsedata under 2-taktssvejsning
Under igangværende svejsning trykkes svejsebrænderens trigger ned. For at
ændre svejsedatahukommelse slippes triggeren og trykkes hurtigt ned.
Ændring af svejsedata under 4-taktssvejsning
Under igangværende 4-taktssvejsning slippes svejsebrænderens trigger. For at
ændre svejsedatahukommelse trykkes triggeren ned og slippes hurtigt.
Når svejsedata 1-3 aktiveres, vælges svejsedatahukommelse 1, 2 eller 3.
Fjernbetjening
Indstillingerne foretages via fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal tilsluttes fjernbetjeningskontakten på udstyret før
aktivering. Når fjernbetjeningen aktiveres, er panelet inaktivt.
0460 454 301
-8-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-SVEJSNING
Med aktiveret fjernbetjeningsfunktion kan du skifte mellem forskellige
svejsedatahukommelser med en svejsebrænder med programvalg (RS3).
Spændingsreduktionsanordning (VRD)
VRD-funktionen sikrer, at topspændingen ikke overskrider 35 V, når der ikke
udføres svejsning. Dette angives med en lysende led for VRD.
VRD-funktionen blokeres, når systemet registrerer, at svejsning er startet.
Hvis VRD-funktionen aktiveres, og topspændingen overskrider grænsen på 35
V, angives dette med en fejlmeddelelse (16), der vises på displayet, og svejsning
kan ikke startes, mens fejlmeddelelsen vises.
Funktionen skal aktiveres af en autoriseret ESAB-tekniker.
Udtømning med gas
Udtømning med gas anvendes ved måling af gasstrømmen eller til at fjerne
eventuel luft eller fugt fra gasslangerne, før svejsningen påbegyndes.
Udtømning med gas foretages, mens knappen holdes nede, og foregår uden
spænding eller start af trådfremføringen.
Rykvis fremføring af tråd
Rykvis fremføring af tråd anvendes, når der skal fremføres tråd, uden at der
tilføres spænding. Tråden fremføres, mens knappen holdes inde.
Induktans
Højere induktans giver et bredere smeltebad og mindre sprøjt. Lavere induktans
giver en skarpere lyd, men en stabil, koncentreret lysbue.
2.3
Skjulte MIG/MAG-funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at få adgang til disse skjulte funktioner skal knappen
trykkes ind og holdes inde i 5
sekunder. Displayet viser så et bogstav og en værdi. Knappen til trådfremføring anvendes til
at ændre en valgt funktions værdi.
MA23
Funktionsbogs Funktion
tav
A
Gasførstrømning
C
Måleenhed
I
Tilbagebrændingstid
J
Krybestart
L
Gasefterstrømning
t
Hukommelsespositioner for triggerdata
o
SCT til/fra
S
Startparameter R
0460 454 301
-9-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-SVEJSNING
MA24
Funktionsbogs Funktion
tav
A
Gasførstrømning
C
Måleenhed
I
Tilbagebrændingstid
L
Gasefterstrømning
t
Hukommelsespositioner for triggerdata
o
SCT til/fra
S
Startparameter R
For at gå ud af funktionen skal knappen
A
trykkes ind og holdes inde i 5 sekunder.
Gasførstrømning
Denne funktion bruges til at styre den tid, beskyttelsesgassen skal strømme, før
buen tændes.
C
Måleenhed
0 = tommer/min., 1 = mm/min., standardværdi = 1
I
Tilbagebrændingstid
Tilbagebrændingstid er som standard slået fra på grund af SCT. Skift
SCT-indstilling for at aktivere tilbagebrænding.
Tilbagebrændingstid er forsinkelsen mellem det tidspunkt, tråden begynder at
bremse, til det tidspunkt, strømkilden slukker for svejsespændingen. En for kort
tilbagebrændingstid medfører, at en lang tråd stikker ud, når svejsningen er
færdig, med risiko for at tråden sidder fast i smeltebadet, når det størkner. For
lang tilbagebrændingstid medfører, at en kortere tråd stikker ud med en risiko
for, at buen slår tilbage til kontaktpunktet.
L
Gasefterstrømning
Denne funktion bruges til at styre den tid, beskyttelsesgassen skal flyde, efter at
lysbuen er slukket.
J
Krybestart
Med krybestart fremføres tråden med 50 % af den indstillede hastighed, indtil
den får elektrisk kontakt med arbejdsemnet.
t
Hukommelsespositioner for triggerdata
Denne funktion gør det muligt at vælge, om du vil bruge triggerdata mellem 2
eller 3 programmer.
0460 454 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-SVEJSNING
o
SCT
SCT er en funktion, som giver små, gentagne kortslutninger ved afslutningen af
svejsningen, indtil trådfremføringen er stoppet helt, og der ikke er nogen kontakt
med arbejdsemnet.
Der er fire indstillinger: 0, 1, 2 og 3.
DK
0=
Værdien bestemmes af synergi-linjen (standard).
1=
SCT er slukket for denne synergi-linje. Når der skiftes linje, nulstilles
indstillingen til 0 (standard).
2=
SCT er slukket, indtil denne indstilling ændres, uanset SCT-linjens værdi.
3=
SCT er tændt, indtil denne indstilling ændres, uanset SCT-linjens værdi.
Startparameter R
Startparameter R muliggør finjustering af den elektriske lysbue i begyndelsen af
svejseopgaven. Parameteret kan indstilles fra 8,0 til 60,0 i trin på 0,25. Dette
parameter kan kun angives i manuel tilstand.
0460 454 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
3 MMA-SVEJSNING
3
MMA-SVEJSNING
3.1
Indstillinger
Funktioner
Indstillingsområde
Strøm
16 - maks. A 2)
x
x
100 A
Aktivt panel
FRA eller TIL
x
x
TIL
Fjernbetjening
FRA eller TIL
x
x
FRA
Lysbuetryk 1)
0 - 99
x
x
5%
Drypsvejsning 1)
0=FRA eller 1=TIL
x
x
FRA
Svejseregulatortype 1)
1=ArcPlus™ II eller
0=ArcPlus™
x
x
-
x
x
0%
x
x
0%
Min. strøm for fjernbetjening 0 - 99 %
MA23
MA24 Fabriksindstil
ling
1)
Varmstartsamplitude 1)
0 - 99 %
1)
Disse funktioner er skjulte funktioner, se en beskrivelse af dem i afsnittet "Skjulte
MMA-funktioner".
2)
Indstillingsområdet afhænger af strømkilden.
3.2
Symboler og funktionsforklaringer
MMA-svejsning
MMA-svejsning kan også betegnes som svejsning med beklædte elektroder.
Tænding af lysbuen smelter elektroden, og dens beklædning danner
beskyttende slagge.
Aktivt panel
Indstillingerne foretages via kontrolpanelet.
Fjernbetjening
Indstillingerne foretages via fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal tilsluttes fjernbetjeningskontakten på udstyret før
aktivering. Når fjernbetjeningen aktiveres, er panelet inaktivt.
Spændingsreduktionsanordning (VRD)
VRD-funktionen sikrer, at topspændingen ikke overskrider 35 V, når der ikke
udføres svejsning. Dette angives med en lysende led for VRD.
VRD-funktionen blokeres, når systemet registrerer, at svejsning er startet.
Hvis VRD-funktionen aktiveres, og topspændingen overskrider grænsen på 35
V, angives dette med en fejlmeddelelse (16), der vises på displayet, og svejsning
kan ikke startes, mens fejlmeddelelsen vises.
Funktionen skal aktiveres af en autoriseret ESAB-tekniker.
0460 454 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 MMA-SVEJSNING
3.3
Skjulte MMA-funktioner
Der er skjulte funktioner i betjeningspanelet.
For at få adgang til disse skjulte funktioner skal knappen
trykkes ind og holdes inde i 5
sekunder. Displayet viser så et bogstav og en værdi. Knappen til trådfremføring anvendes til
at ændre en valgt funktions værdi.
MA23 og MA24
Funktionsbogs Funktion
tav
C
Buetryk "Arc Force"
d
Drypsvejsning
F
Svejseregulatortype (svejseregulator ArcPlus™)
H
Varmstartsamplitude
I
Min. strøm for fjernbetjening
For at gå ud af funktionen skal knappen
C
trykkes ind og holdes inde i 5 sekunder.
Buetryk "Arc Force"
Arc force er vigtigt for bestemmelsen af, hvordan strømmen ændrer sig som
reaktion på en ændring i buens længde. En lavere værdi giver en mere rolig bue
med mindre sprøjt.
d
Dråbesvejsning
Dråbesvejsning kan bruges ved svejsning med rustfri elektroder. Funktionen
omfatter skiftevis tænding og slukning af buen for at opnå bedre kontrol over
tilførslen af varme. Elektroden skal kun løftes en smule for at slukke buen.
F
Svejseregulator ArcPlus™
Svejseregulator ArcPlus™ er en ny type styring, som giver en mere intens,
koncentreret og rolig bue. Den gendannes hurtigere efter en punktkortslutning,
hvilket reducerer risikoen for, at elektroden sidder fast i arbejdsemnet.
•
•
H
ArcPlus™ (0) anbefales med standardelektrode
ArcPlus™ II (1) anbefales med rutil elektrode og celluloseelektrode
Varmstartsamplitude
Hot start forøger svejsestrømmen i et justerbart tidsrum, når svejsningen
påbegyndes, hvorved risikoen for dårlig fusion ved samlingens begyndelse
reduceres.
Når Varmstart er aktiveret, så kan parameteret Varmstartsamplitude anvendes til
at indstille det ønskede niveau for svejsestrømmen under varmstartstiden som
procent af svejsestrømmen. Hvis f.eks. den indstillede svejsestrøm er 100 A, og
Varmstartsamplituden er indstillet til 10 %, så vil svejsestrømmen under
varmstartstiden være 110 A.
0460 454 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
3 MMA-SVEJSNING
I
Min. strøm for fjernbetjening
Bruges til indstilling af min. strøm til fjernbetjeningen.
Hvis maks. strøm er 100 A, og min. strøm skal være 50 A, skal den skjulte
funktion min. strøm indstilles på 50 %.
Hvis maks. strøm er 100 A, og min. strøm skal være 90 A, skal min. strøm
indstilles til 90 %.
0460 454 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 SVEJSEDATAHUKOMMELSE
4
SVEJSEDATAHUKOMMELSE
Der kan gemmes tre forskellige svejsedataprogrammer i betjeningspanelets hukommelse.
Hold knappen
,
eller
inde i 5 sekunder for at lagre
svejsedata i hukommelsen. Når den grønne indikatorlampe begynder at blinke, er
svejsedataene lagret.
For at skifte mellem de forskellige svejsedatahukommelser skal du trykke på knappen
,
eller
.
Svejsedatahukommelsen har batteribackup, så indstillingen ikke forsvinder, selv om udstyret
slukkes.
0460 454 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 FEJLKODER
5
FEJLKODER
Fejlkoder bruges til at angive, at der er opstået en fejl i udstyret. De
angives nederst på displayet af et E efterfulgt af et fejlkodenummer.
Et enhedsnummer vises for at angive, hvilken enhed der har
genereret fejlen.
Fejlkodenumre og enhedsnumre vises skiftevis.
Fejlindikationen viser, at betjeningspanelet (U 0) har tabt kontakten
med strømkilden.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest
indtrufne fejl. Tryk på en funktionsknap, eller drej en knap for at slette
fejlindikationen på displayet.
BEMÆRK!
Er fjernbetjeningen aktiveret, skal den deaktiveres ved at trykke på
fjerne fejlindikationen.
5.1
for at
Liste over fejlkoder
U 0 = svejsedataenhed
U 2 = strømkilde
U 1 = køleenhed
U 4 = fjernbetjening
5.2
U 5 = multispænding
Beskrivelse af fejlkoder
Nedenfor beskrives de fejlkoder, som brugere selv kan afhjælpe. Hvis der vises en anden
kode, skal der tilkaldes en servicetekniker.
Fejlko Beskrivelse
de
E6
Høj temperatur
Termoafbryderen er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før temperaturen er
faldet.
Afhjælpning: Kontroller, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller
tilsmudset.
Kontroller arbejdscyklussen, så det sikres, at udstyret ikke overbelastes.
E 12 Kommunikationsfejl (advarsel)
Systemets CAN-bus er midlertidigt overbelastet.
Strømkilde/fremføringsenhed har tabt kontakten med betjeningspanelet.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er monteret en
fremføringsenhed eller en fjernbetjening. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen varer
ved.
0460 454 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 FEJLKODER
Fejlko Beskrivelse
de
E 16 Høj spænding i åbent kredsløb
Spændingen har været for høj i det åbne kredsløb.
Afhjælpning: Sluk for strømforsyningen for at nulstille enheden. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 17 Tabt kontakt
Betjeningspanelet har mistet kontakten med trådfremføringsenheden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Efterse kablerne. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 18 Tabt kontakt
Betjeningspanelet har ikke kontakt med strømkilden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Efterse kablerne. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 27 Tråd sluppet op
Fremføringsenheden fremfører ikke tråd. Igangværende svejsning vil blive afbrudt,
og svejsestart forhindres.
Afhjælpning: Sæt ny tråd i.
E 29 Intet kølevandsflow
Flowovervågningskontakten er blevet udløst.
Den igangværende svejseproces afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning: Efterse kølevandskredsen og pumpen.
E 32 Intet gasflow
Gasflowet er faldet til under 6 l/min. Start forhindres.
Afhjælpning: Efterse gasventilen, slangerne og koblingerne.
E 40 Ikke-kompatible enheder
Der er tilsluttet en forkert trådfremføringsenhed. Start forhindres.
Afhjælpning: Tilslut den rigtige trådfremføringsenhed.
E 41 Tabt kontakt med køleenhed
Betjeningspanelet har tabt kontakten med køleenheden. Sluk for spændingen!
Afhjælpning: Kontroller kablerne. Tilkald en servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
E 44 Kontrolpanelet er ikke konfigureret til den tilsluttede strømkilden
Gælder for MA24: Den aktuelt tilsluttede strømkilde er af en anden type, end den
strømkilde der sidst var tilsluttet panelet.
Afhjælpning: Tilslut kontrolpanelet til en strømkilde af samme type som den senest
tilsluttede, eller konfigurer kontrolpanel til den korrekte type strømkilde.
0460 454 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 BESTILLING AF RESERVEDELE
6
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reservedele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0460 454 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
TRÅD- OG GASDIMENSIONERING
TRÅD- OG GASDIMENSIONERING
Synergilinjer
0460 454 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
MA23, MA24
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Control panel Origo™ MA23
0459 773 886 Control panel Origo™ MA24
0459 839 024 Spare parts list
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0460 454 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
BESTILLINGSNUMRE
0460 454 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising