ESAB | Miggytrac B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac B501 Používateľská príručka

ESAB Miggytrac B501 Používateľská príručka
Miggytrac™ B501
Návod k používání
0463 404 001 CZ 20160428
Valid for: serial no. 501-xxx- xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 4
1.1
Vysvětlení symbolů.............................................................................................. 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INSTALACE .......................................................................................................... 9
5
6
4.1
Součásti ................................................................................................................ 9
4.2
Nastavení předního ramene ................................................................................ 9
4.3
Instalace baterie ................................................................................................. 10
4.4
Montáž magnetické sady (volitelné)................................................................. 11
OBSLUHA........................................................................................................... 12
5.1
Obsluha svařování ............................................................................................. 12
5.2
Zapnutí a vypnutí stroje..................................................................................... 12
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 13
6.1
7
Každý den ........................................................................................................... 13
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 14
NÁKRES S ROZMĚRY ..............................................................................................15
OBJEDNACÍ ČÍSLA ..................................................................................................16
PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................17
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 404 001
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VÝSTRAHA!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VÝSTRAHA!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy látek (MSDS).
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
3. Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 404 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
4. Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný
proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se
mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
5. Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VÝSTRAHA!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého lékaře.
Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla. Pokud
je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem a
pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel na
tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary
K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly
a ochranný oděv
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 404 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly
žádné hořlavé materiály
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
0463 404 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Miggytrac™ B501 byl navržen pro MIG/MAG svařování desek a nosníků.
Miggytrac™ B501 je kompaktní tažný svařovací stroj poháněný baterií, na který lze připevnit
svařovací hořák. Je vybaven pohonem čtyř kol pro dobrou trakci a nastavitelným motorem
s vysokým točivým momentem pro stabilní rychlost svařování. Miggytrac™ je určen pro
svařování ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu.
Volitelně je k dispozici magnetická sada se snadnou montáží. Magnetickou sadu lze upevnit
na spodní stranu stroje, což dále stabilizuje pohyb při svařování při náklonu až 45°.
Součástí dodávky není baterie a nabíječka, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ tohoto návodu.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky.
0463 404 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Miggytrac™ B501
Napětí baterie
18 V ss.
Doba provozu
8 hodin
Hmotnost
12 kg
Typ motoru
Nastavitelný motor
Rychlost posunu
10–130 cm/min
Nastavení horizontální
±32 mm
Nastavení vertikální
±40 mm
Nastavení předního ramene
±40 mm
Pryžová kola s vysokým třením
75×20 mm, pohon 4 kol
Horizontální tažná síla bez magnetu
12 kg
Horizontální tažná síla s magnetem
25 kg
Vertikální tažná síla při náklonu 45°
s magnetem
11 kg
Rozměry (dך×v)
310 × 290 × 250 mm
0463 404 001
-8-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
4
INSTALACE
4.1
Součásti
1
Ovladač, horizontální nastavení
2
Nastavitelné rameno
3
Opěrné kolo
4
Ovladač, vertikální nastavení
5
Přípojka pro svařovací hořák
6
Držadlo
7
Ovládací panel
8
Baterie
9
Poháněná kola
4.2
Nastavení předního ramene
Nastavte přední rameno tak, aby bylo o 10 mm kratší než zadní rameno a Miggytrac™ se tak
po desce pohyboval úhlopříčně.
0463 404 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
4.3
Instalace baterie
Miggytrac™ je navržen pro 18voltovou baterii s kapacitou 4 Ah.
POZOR!
Před použitím baterii nabijte pomocí schválené nabíječky.
0463 404 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
4.4
Montáž magnetické sady (volitelné)
Na spodní část stroje lze namontovat magnetickou sadu, která dále stabilizuje pohyb a
zvyšuje tření mezi poháněnými koly a podkladem.
UPOZORNĚNÍ!
Maximální sklon podkladu je z bezpečnostních důvodů nastaven na 45°.
0463 404 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Obsluha svařování
Stroj je určen pro svařování ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu.
V příslušné dokumentaci si vyhledejte zařízení, které chcete připojit.
5.2
Zapnutí a vypnutí stroje
Stroj zapnete a vypnete pomocí spínače (1).
Rychlost pohybu stroje nastavíte pomocí ovladače rychlosti (2).
Dioda LED (3) ukazuje hladinu nabití baterie:
Indikace
Hladina nabití
Zelená
100%
Žlutá
60%
Blikající žlutá
30%
Červená
15%
Blikající červená
7%
Rychle blikající červená
0%
POZOR!
Na konci pracovního dne baterii nabijte.
POZOR!
Pokud svařujete ve dvou směnách, mějte vždy připraveny alespoň dvě nabité
baterie.
0463 404 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
•
•
Každý den
Na konci každého pracovního dne baterii nabijte.
Vyčistěte vodicí kola, poháněná kola a spodek stroje Miggytrac™ pomocí stlačeného
vzduchu.
0463 404 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Zařízení Miggytrac™ B501 je navrženo a přezkoušeno v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 a IEC/EN 60974-10. Po dokončení
servisní práce nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, že produkt stále
splňuje požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz poslední
stránka tohoto dokumentu.
0463 404 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
NÁKRES S ROZMĚRY
NÁKRES S ROZMĚRY
0463 404 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
0463 404 001
Type
Notes
Battery excluded
- 16 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0457 468 070
0457 468 072
Battery, Makita 18V 4 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0463 404 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising