ESAB | Miggytrac B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac B501 Kasutusjuhend

ESAB Miggytrac B501 Kasutusjuhend
Miggytrac™ B501
Käyttöohjeet
0463 404 001 FI 20160428
Valid for: serial no. 501-xxx- xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ................................................................................................... 4
1.1
Symbolien selitykset............................................................................................ 4
2
JOHDANTO .......................................................................................................... 7
3
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................. 8
4
ASENNUS ............................................................................................................. 9
5
6
4.1
Kokoonpano ......................................................................................................... 9
4.2
Etuvarren säätäminen.......................................................................................... 9
4.3
Akun asentaminen ............................................................................................. 10
4.4
Magneettisarjan asentaminen (valinnainen).................................................... 11
KÄYTTÖ.............................................................................................................. 12
5.1
Hitsauskäyttö...................................................................................................... 12
5.2
Traktorin käynnistys ja sammutus ...................................................................12
KUNNOSSAPITO................................................................................................ 13
6.1
7
Päivittäin ............................................................................................................. 13
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 14
MITTAPIIRROS ..........................................................................................................15
TILAUSNUMEROT ....................................................................................................16
LISÄVARUSTEET......................................................................................................17
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 404 001
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1. Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
2. Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
3. Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0463 404 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka voivat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla, märillä
käsineillä tai märillä vaatteilla.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman vähäistä,
noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä pääsi poissa huuruista.
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
0463 404 001
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
-5-
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
0463 404 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Miggytrac™ B501 on suunniteltu levyjen ja palkkien MIG/MAG-hitsaukseen.
Miggytrac™ B501 on kompakti akkukäyttöinen hitsaustraktori, johon voi asentaa
hitsauspolttimen. Laitteessa on nelipyöräveto, joten pito on erinomainen, sekä
suurivääntöinen askelmoottori, joka takaa tasaisen hitsausnopeuden. Miggytrac™ on
tarkoitettu 4-vaiheohjausta käyttävään hitsaukseen.
Lisävarusteena on saatavana helposti asennettava magneettisarja. Magneettisarjan voi
kiinnittää traktorin pohjaan, jolloin liikkuminen on entistä vakaampaa enintään 45 asteen
kaltevilla alustoilla hitsattaessa.
Laitteen mukana ei toimiteta akkua eikä akkulaturia. Katso lisätietoja tämän ohjeen luvusta
LISÄVARUSTEET.
ESAB-lisävarusteet tuotetta varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
LISÄVARUSTEET.
0463 404 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Miggytrac™ B501
Akun jännite
18 V DC
Käyttöaika
8 tuntia
Paino
12 kg
Moottorin tyyppi
Askelmoottori
Kuljetusnopeus
10–130 cm/min
Liukusäätö, vaakasuuntainen
±32 mm
Liukusäätö, pystysuuntainen
±40 mm
Säätövara, etuvarsi
±40 mm
Suurikitkainen kumipyörä
75 × 20 mm, nelipyöräveto
Vaakasuuntainen vetovoima, ei magneettia
12 kg
Vaakasuuntainen vetovoima, magneetti
varusteena
25 kg
Pystysuuntainen vetovoima 45 asteen
kulmassa, magneetti varusteena
11 kg
Mitat (p × l × k)
310 × 290 × 250 mm
0463 404 001
-8-
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4
ASENNUS
4.1
Kokoonpano
1
Säätönuppi, vaakasuuntainen säätö
2
Säädettävä varsi
3
Tukipyörä
4
Säätönuppi, pystysuuntainen säätö
5
Hitsauspolttimen liitäntä
6
Kahva
7
Ohjauspaneeli
8
Akku
9
Vetävät pyörät
4.2
Etuvarren säätäminen
Säädä etuvarsi 10 mm takavartta lyhyemmäksi niin, että Miggytrac™ liikkuu viistosti levyä
pitkin.
0463 404 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4.3
Akun asentaminen
Miggytrac™ on suunniteltu 18 voltin akulle, jonka kapasiteetti on 4 Ah.
HUOM!
Lataa akku hyväksytyllä akkulaturilla ennen käyttöä.
0463 404 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4.4
Magneettisarjan asentaminen (valinnainen)
Magneettisarjan voi asentaa traktorin pohjaan, jotta vakaus paranee entisestään sekä
vetävien pyörien ja alustan välinen kitka lisääntyy.
VARO!
Alustan kaltevuus on turvallisuussyistä enintään 45°.
0463 404 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
5.1
Hitsauskäyttö
Traktori on tarkoitettu 4-vaiheohjausta käyttävään hitsaukseen.
Katso lisätietoja liitettävien varusteiden käyttöohjeista.
5.2
Traktorin käynnistys ja sammutus
Käynnistä ja sammuta traktori kytkimellä (1).
Säädä traktorin kulkunopeutta kulkunopeuden säätönupilla (2).
Akun varauksen näkee LED-valosta (3):
Valon tila
Varaus
Vihreä valo
100 %
Keltainen valo
60 %
Vilkkuva keltainen valo
30 %
Punainen valo
15 %
Vilkkuva punainen valo
7%
Nopeasti vilkkuva
punainen valo
0%
HUOM!
Lataa akku työpäivän päätteeksi.
HUOM!
Varmista, että varalla on vähintään kaksi ladattua akkua, mikäli hitsaus tehdään
kahdessa vuorossa.
0463 404 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
6 KUNNOSSAPITO
6
KUNNOSSAPITO
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
•
•
Päivittäin
Lataa akku aina työpäivän päätteeksi.
Puhdista johtopyörät, vetävät pyörät ja Miggytracin™ pohja paineilmalla.
0463 404 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Miggytrac™ B501 on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien
IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 ja IEC/EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön
suorittanut henkilö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää kyseisten
standardien vaatimukset.
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta, katso tämän asiakirjan takakansi.
0463 404 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
MITTAPIIRROS
MITTAPIIRROS
0463 404 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering number
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
0463 404 001
Type
Notes
Battery excluded
- 16 -
© ESAB AB 2016
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0457 468 070
0457 468 072
Battery, Makita 18V 4 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0463 404 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising