ESAB | Miggytrac B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac B501 Uputstvo za upotrebu

ESAB Miggytrac B501 Uputstvo za upotrebu
Miggytrac™ B501
Priručnik s uputama
0463 404 001 HR 20160428
Valid for: serial no. 501-xxx- xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ......................................................................................................... 4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA .......................................................................................... 4
2
UVOD .................................................................................................................... 7
3
TEHNIČKI PODACI .............................................................................................. 8
4
INSTALACIJA ....................................................................................................... 9
5
6
4.1
Sklop ..................................................................................................................... 9
4.2
Podesite prednji krak........................................................................................... 9
4.3
Postavite bateriju ............................................................................................... 10
4.4
Postavite komplet magneta (dodatno) ............................................................. 11
RAD..................................................................................................................... 12
5.1
Zavarivanje ......................................................................................................... 12
5.2
Pokretanje i zaustavljanje vučnog vozila.........................................................12
ODRŽAVANJE .................................................................................................... 13
6.1
7
Svakodnevne provjere....................................................................................... 13
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .......................................................... 14
CRTEŽ S DIMENZIJAMA ..........................................................................................15
NARUDŽBENI BROJEVI ...........................................................................................16
DODATNA OPREMA .................................................................................................17
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 404 001
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosno-tehničkih listova (MSDS).
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1. Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
2. Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon njenog
uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
3. Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 404 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
4. Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni mogu
zaglaviti ili uzrokovati opekline
5. Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar.
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada.
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje elektromagnetskim
poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između kabela
plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel plamenika ili radni
kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za zavarivanje i kabele što dalje od
sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan pare
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i glavnog područja
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću
Promatrače zaštitite prikladnim maskama ili zastorima
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 404 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora, najprije
vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Stoga u blizini ne smije biti zapaljivih
materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili
elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se
zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
0463 404 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2
UVOD
Miggytrac™ B501 je projektiran za MIG/MAG zavarivanje ploča i greda.
Miggytrac™ B501 je kompaktan baterijski vučni stroj na koji je moguće postaviti plamenik za
zavarivanje. Opremljen je pogonom na sve kotače za dobru vuču i koračnim motorom s
velikim zakretnim momentom za stabilno zavarivanje. Miggytrac™ je namijenjen za
zavarivanje u načinu rada za 4-taktno upravljanje.
Kao dodatna opcija postoji komplet magneta za jednostavno postavljanje. Komplet magneta
može se pričvrstiti na dno vučnog stroja kako bi se dodatno stabiliziralo kretanje pri
zavarivanju na strminama do 45 °.
Baterija i punjač za bateriju nisu uključeni u isporuku, pogledajte poglavlje „DODATNA
OPREMA" u ovom priručniku.
Dodatna oprema tvrtke ESAB za proizvod može se pronaći u poglavlju "DODATNA
OPREMA" u ovom priručniku.
0463 404 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Miggytrac™ B501
Napon baterije
18 V DC
Vrijeme rada
8 sati
Težina
12 kg
Vrsta motora
Koračni motor
Brzini kretanja
10 – 130 cm/min
Klizno podešavanje, vodoravno
±32 mm
Klizno podešavanje, okomito
±40 mm
Podešavanje, prednji krak
±40 mm
Vrlo hrapavi gumeni kotač
75 × 20 mm, pogon na 4 kotača
Vodoravna vlačna sila bez magneta
12 kg
Vodoravna vlačna sila s magnetom
25 kg
Okomita vučna sila pri 45° s magnetom
11 kg
Dimenzije (dך×v)
310 × 290 × 250 mm
0463 404 001
-8-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
4.1
Sklop
1
Kotačić, vodoravno podešavanje
2
Prilagodljivi krak
3
Potporni kotač
4
Kotačić, okomito podešavanje
5
Priključak plamenika za zavarivanje
6
Ručka
7
Upravljačka ploča
8
Baterija
9
Pogonski kotači
4.2
Podesite prednji krak
Podešavanje prednjeg kraka da bude 10 mm kraći od stražnjeg kraka kako bi se Miggytrac™
kretao dijagonalno duž ploče.
0463 404 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
4.3
Postavite bateriju
Miggytrac™ je projektiran za bateriju od 18 volti kapaciteta 4 Ah.
NAPOMENA!
Bateriju punite samo punjačem odobrenim za punjenje baterije.
0463 404 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACIJA
4.4
Postavite komplet magneta (dodatno)
Komplet magneta može se postaviti na dno vučnog stroja kako bi se dodatno stabiliziralo
kretanje i povećalo trenje između pogonskih kotača i tla.
OPREZ!
Iz sigurnosnih razloga maksimalni nagib tla je postavljen na 45° .
0463 404 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
5 RAD
5
RAD
5.1
Zavarivanje
Vučni stroj će se koristiti za zavarivanje u načinu rada za 4-taktno upravljanje.
Pogledajte odgovarajuću dokumentacije za opremu koju namjeravate spojiti.
5.2
Pokretanje i zaustavljanje vučnog vozila
Pokretanje i zaustavljanje vučnog vozila pomoću prekidača (1).
Podešavanja brzine vožnje vučnog vozila pomoću kotačića za regulaciju brzine (2).
LED indikator (3) označava razinu napunjenosti baterije:
Oznaka
Razina punjenja
Zeleno svjetlo
100%
Žuta svjetlo
60%
Žuto treptajuće svjetlo
30%
Crveno svjetlo
15%
Crveno treptajuće svjetlo
7%
Crveno brzo treptajuće
svjetlo
0%
NAPOMENA!
Zamijenite bateriju nakon radnog dana.
NAPOMENA!
Pripazite da imate najmanje dvije napunjene baterije kao pričuvu ako zavarujete
u dvije smjene.
0463 404 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
•
•
Svakodnevne provjere
Zamijenite bateriju nakon svakog radnog dana.
Komprimiranim zrakom očistite kotače vodilice, pogonske kotače i donji dio vučnog vozila
Miggytrac™.
0463 404 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
7 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
7
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Miggytrac™ B501 je projektiran i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim standardima
EC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 i IEC/EN 60974-10. Nakon završetka održavanja ili
servisa osoba koja rukuje uređajem odgovorna je provjeriti je li proizvod i dalje sukladan
gore navedenom standardu.
Rezervne dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB, informacije
potražite na zadnjoj stranici ovog dokumenta.
0463 404 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
CRTEŽ S DIMENZIJAMA
CRTEŽ S DIMENZIJAMA
0463 404 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering number
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
0463 404 001
Type
Notes
Battery excluded
- 16 -
© ESAB AB 2016
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0457 468 070
0457 468 072
Battery, Makita 18V 4 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0463 404 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising