ESAB | Miggytrac B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac B501 Instrukcja obsługi

ESAB Miggytrac B501 Instrukcja obsługi
Miggytrac™ B501
Instrukcja obsługi
0463 404 001 PL 20160428
Valid for: serial no. 501-xxx- xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ............................................................................................. 4
1.1
Znaczenie symboli ............................................................................................... 4
2
WPROWADZENIE ................................................................................................ 7
3
DANE TECHNICZNE ............................................................................................ 8
4
MONTAŻ ............................................................................................................... 9
5
6
4.1
Montaż................................................................................................................... 9
4.2
Regulacja ramienia przedniego ..........................................................................9
4.3
Montaż akumulatora .......................................................................................... 10
4.4
Montaż zestawu magnesu (wyposażenie opcjonalne) ................................... 11
EKSPLOATACJA................................................................................................ 12
5.1
Spawanie............................................................................................................. 12
5.2
Uruchamianie i zatrzymywanie traktora...........................................................12
KONSERWACJA ................................................................................................ 13
6.1
7
Codziennie .......................................................................................................... 13
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .............................................................. 14
WYMIARY .................................................................................................................. 15
NUMERY ZAMÓWIENIOWE .....................................................................................16
AKCESORIA .............................................................................................................. 17
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 404 001
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć,
będą skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała
lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (ang. material safety data
sheet, MSDS)
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1. Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
2. Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie osoby
były odpowiednio zabezpieczone
3. Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 404 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
4. Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki, bransolety,
pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie
5. Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole elektromagnetyczne
może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby ograniczyć
skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym wypadku
nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół ciała. Ustawić
źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0463 404 001
Trzymać głowę z dala od oparów
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa zabezpieczenia,
usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca pracy
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną
Chronić osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować osłony
w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia usterek. Po
zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika należy
zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Dopilnować, aby w pobliżu nie
było żadnych materiałów łatwopalnych
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
0463 404 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Traktor Miggytrac™ B501 opracowano z myślą o spawaniu MIG/MAG płyt i belek.
Miggytrac™ B501 to zasilany z akumulatora traktor niewielkich rozmiarów, na którym można
zamontować uchwyt spawalniczy. Traktor jest wyposażony w napęd na cztery koła
zapewniający dobrą przyczepność, a zastosowanie silnika krokowego o wysokim momencie
obrotowym gwarantuje stabilną prędkość spawania. Traktor Miggytrac™ jest przeznaczony
do spawania w 4-stopniowym trybie sterowania.
Opcjonalnie dostępny jest łatwy w montażu zestaw magnesu. Zestaw magnesu można
zamocować na spodniej części podwozia traktora, aby jeszcze bardziej zwiększyć jego
stabilność — nawet podczas spawania na powierzchniach nachylonych pod kątem 45°.
Akumulator oraz ładowarka akumulatora nie są dołączone do zestawu — patrz rozdział
„AKCESORIA” w niniejszej instrukcji obsługi.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć w rozdziale „AKCESORIA” w
niniejszej instrukcji.
0463 404 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Miggytrac™ B501
Napięcie akumulatora
18 V DC
Czas pracy
8 godzin
Waga
12 kg
Typ silnika
Silnik krokowy
Prędkość ruchu
10 - 130 cm/min
Regulacja posuwu, pozioma
±32 mm
Regulacja posuwu, pionowa
±40 mm
Regulacja, ramię przednie
±40 mm
Gumowe koło o wysokim współczynniku
tarcia
75 × 20 mm, napęd na cztery koła
Pozioma wytrzymałość na rozciąganie bez
magnesu
12 kg
Pozioma wytrzymałość na rozciąganie z
magnesem
25 kg
Pozioma wytrzymałość na rozciąganie przy
kącie nachylenia 45° z magnesem
11 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
310 × 290 × 250 mm
0463 404 001
-8-
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
4.1
Montaż
1,
Pokrętło, regulacja pozioma
2,
Regulowane ramię
3,
Koło dodatkowe
4,
Pokrętło, regulacja pionowa
5,
Przyłącze uchwytu spawalniczego
6,
Uchwyt
7,
Panel sterowania
8,
Akumulator
9,
Koła transportowe
4.2
Regulacja ramienia przedniego
Ramię przednie należy wyregulować tak, aby było o 10 mm krótsze niż ramię tylne,
umożliwiając tym samym ukośne poruszanie się traktora Miggytrac™ po płycie.
0463 404 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4.3
Montaż akumulatora
W traktorze Miggytrac™ należy montować akumulator o napięciu 18 V i pojemności 4 Ah.
UWAGA!
Przed użyciem traktora naładować akumulator korzystając z zatwierdzonej
ładowarki.
0463 404 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4.4
Montaż zestawu magnesu (wyposażenie opcjonalne)
Na spodniej części podwozia traktora można zamontować zestaw magnesu, który jeszcze
bardziej zwiększy jego stabilność oraz tarcie między kołami transportowymi a podłożem.
PRZESTROGA!
Ze względów bezpieczeństwa maksymalna dozwolona wartość nachylenia
podłoża wynosi 45°.
0463 404 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5
EKSPLOATACJA
5.1
Spawanie
Traktor jest przeznaczony do spawania w 4-stopniowym trybie sterowania.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia, które ma zostać
podłączone.
5.2
Uruchamianie i zatrzymywanie traktora
Do uruchamiania i zatrzymywania traktora służy przełącznik (1).
Prędkość poruszania traktora można zmieniać za pośrednictwem pokrętła prędkości jazdy
(2).
Dioda LED (3) sygnalizuje stopień naładowania akumulatora.
Wskazanie
Poziom naładowania
Światło zielone
100%
Światło żółte
60%
Migające światło żółte
30%
Światło czerwone
15%
Migające światło
czerwone
7%
Intensywnie migające
światło czerwone
0%
UWAGA!
Akumulator należy ładować po zakończonym dniu pracy.
UWAGA!
W przypadku spawania w trybie dwuzmianowym należy mieć w zapasie co
najmniej dwa naładowane akumulatory zapasowe.
0463 404 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli
klient podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy
usterek w produkcie.
6.1
•
•
Codziennie
Akumulator należy ładować po każdym zakończonym dniu pracy.
Koła prowadzące, koła transportowe oraz spodnią część traktora Miggytrac™ należy
czyścić sprężonym powietrzem.
0463 404 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Traktor Miggytrac™ B501 został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z
międzynarodowymi i europejskimi normami IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 i IEC/EN
60974-10. Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych, wykonująca je osoba
odpowiada za zapewnienie dalszej zgodności produktu z powyższymi normami.
Części zamienne można zamawiać przez lokalnego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
– patrz ostatnia strona tego dokumentu.
0463 404 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
WYMIARY
WYMIARY
0463 404 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
0463 404 001
Type
Notes
Battery excluded
- 16 -
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
AKCESORIA
0457 468 070
0457 468 072
Battery, Makita 18V 4 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0463 404 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising