ESAB | Miggytrac B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac B501 Navodila za uporabo

ESAB Miggytrac B501 Navodila za uporabo
Miggytrac™ B501
Priročnik z navodili
0463 404 001 SI 20160428
Valid for: serial no. 501-xxx- xxxx
VSEBINA
1
VARNOST ............................................................................................................. 4
1.1
Razlaga simbolov................................................................................................. 4
2
UVOD .................................................................................................................... 7
3
TEHNIČNI PODATKI............................................................................................. 8
4
NAMESTITEV ....................................................................................................... 9
5
6
4.1
Sklop ..................................................................................................................... 9
4.2
Nastavite sprednji vzvod ..................................................................................... 9
4.3
Namestite baterijo .............................................................................................. 10
4.4
Namestite magnetni komplet (izbirno) ............................................................. 11
UPORABA .......................................................................................................... 12
5.1
Varjenje ............................................................................................................... 12
5.2
Zagon in zaustavitev enote ............................................................................... 12
VZDRŽEVANJE .................................................................................................. 13
6.1
7
Dnevno ................................................................................................................ 13
NAROČANJE REZERVNIH DELOV................................................................... 14
DIMENZIJSKA RISBA ...............................................................................................15
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ....................................................................................16
PRIBOR ..................................................................................................................... 17
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 404 001
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (MSDS).
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1. Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
2. Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
3. Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0463 404 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
4. Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj jih
lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
5. Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje nekaterih
spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče, jih
pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi kabli.
Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega telesa. Varilni
transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Z glavo ne segajte v območje hlapov.
Uporabljajte prezračevanje ali odvod plinov iz obloka ali oboje, s čimer
zagotovite odvod hlapov in plinov iz svojega dihalnega območja ter iz
celotnega delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
0463 404 001
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno zaščitno masko za varjenje z
zaščitnim steklom in nosite zaščitna oblačila.
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zastori.
-5-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani le
usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja znova
namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni
nobenih vnetljivih snovi
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme v
ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
0463 404 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2
UVOD
Miggytrac™ B501 je zasnovan za varjenje plošč in stebrov s tehniko MIG/MAG.
Miggytrac™ B501 je kompaktna baterijska premična varilna postaja, na katero je mogoče
namestiti varilno pištolo. Opremljena je s pogonom na vsa štiri kolesa in koračnim motorjem
z visokim navorom za enakomerno hitrost varjenja. Miggytrac™ je namenjen varjenju s
4-hodni način nadzora.
Kot dodatna oprema je na voljo tudi magnetni komplet za enostavno namestitev. Magnetni
komplet je mogoče namestiti na dno premične enote in tako dodatno stabilizirati premikanje
pri varjenju na klančinah do 45°.
Baterija in baterijski pomnilnik nista vključena v obseg dobave. Glejte poglavje "PRIBOR" v
teh navodilih.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
0463 404 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
Miggytrac™ B501
Napetost baterije
18 V DC
Čas delovanja
8 ur
Teža
12 kg
Vrsta motorja
Koračni motor
Hitrost hodov (Travel speed)
10–130 cm/min
Stranska nastavitev, vodoravna
±32 mm
Stranska nastavitev, navpična
±40 mm
Nastavitev, sprednji vzvod
±40 mm
Visokotorno gumijasto kolesce
75 × 20 mm, 4-kolesni pogon
Vodoravna natezna sila brez magneta
12 kg
Vodoravna natezna sila z magnetom
25 kg
Navpična natezna sila pod kotom 45° z
magnetom
11 kg
Mere (l × w × h)
310 × 290 × 250 mm
0463 404 001
-8-
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
4.1
Sklop
1
Gumb, vodoravna nastavitev
2
Nastavljivi vzvod
3
nosilno kolesce
4
Gumb, navpična nastavitev
5
Priključek za varilni gorilnik
6
Držaj
7
Nadzorna plošča
8
Baterija
9
Pogonska kolesca
4.2
Nastavite sprednji vzvod
Sprednji vzvod nastavite tako, da bo 10 mm krajši od zadnjega vzvoda in tako omogočite
diagonalno premikanje enote Miggytrac™ po plošči.
0463 404 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
4.3
Namestite baterijo
Miggytrac™ je zasnovana za 18 V baterijo s kapaciteto 4 Ah.
OPOMBA!
Baterijo pred uporabo napolnite z odobrenim polnilnikom.
0463 404 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
4.4
Namestite magnetni komplet (izbirno)
Magnetni komplet je namenjen za namestitev na dno premične enote za dodatno stabilizacijo
in povečanje trenja med pogonskimi kolesci in podlago.
PREVIDNO!
Največji naklon podlage je iz varnostnih razlogov nastavljen na 45°.
0463 404 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
5 UPORABA
5
UPORABA
5.1
Varjenje
Premična enota je predvidena za varjenje s 4-hodnim načinom nadzora.
Za opremo, ki jo želite priklopiti, glejte ustrezno dokumentacijo.
5.2
Zagon in zaustavitev enote
Zagon in zaustavitev enote s stikalom (1).
Nastavitev hitrosti vožnje enote z gumbom za nastavitev hitrosti premikanja (2).
Dioda LED (3) označuje nivo napolnjenosti baterije:
Indikator
Nivo napolnjenosti
Zelena luč
100%
Rumena luč
60%
Rumena utripajoča luč
30%
Rdeča luč
15%
Rdeča utripajoča luč
7%
Rdeča hitro utripajoča luč 0%
OPOMBA!
Po delovnem dnevu napolnite baterijo.
OPOMBA!
V primeru varjenja v dveh izmenah morate imeti na razpolago vsaj dve
popolnoma napolnjeni bateriji.
0463 404 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
•
•
Dnevno
Po vsakem delovnem dnevu napolnite baterijo.
S stisnjenim zrakom očistite vodilna kolesca, pogonska kolesca in spodnjo stran enote
Miggytrac™.
0463 404 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
7 NAROČANJE REZERVNIH DELOV
7
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Miggytrac™ B501 je zasnovan in testiran v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi
IEC/EN 60204-1, ISO/EN 12100-2 in IEC/EN 60974-10. Izvajalec del je odgovoren, da
izdelek po zaključenih servisnih delih oziroma popravilu še vedno izpolnjuje zahteve
omenjenih standardov.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB – glejte
zadnjo stran tega zvezka.
0463 404 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
DIMENZIJSKA RISBA
DIMENZIJSKA RISBA
0463 404 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering number
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
0463 404 001
Type
Notes
Battery excluded
- 16 -
© ESAB AB 2016
PRIBOR
PRIBOR
0457 468 070
0457 468 072
Battery, Makita 18V 4 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0463 404 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising