ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Ръководство за употреба

ESAB W82 Ръководство за употреба
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Ръководство за експлоатация
0460 971 201 BG 20160405
Valid for: W82 serial no.544-xxx-xxxx Retrofit Mig 4004i
WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
2
БЕЗОПАСНОСТ .................................................................................................. 4
1.1
Значение на символите..................................................................................... 4
1.2
Мерки за безопасност........................................................................................ 4
ВЪВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 8
2.1
Оборудване ......................................................................................................... 8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ........................................................................................ 9
4
МОНТАЖ ............................................................................................................ 10
4.1
Мрежово захранване ....................................................................................... 10
4.2
Инструкции за сглобяване.............................................................................. 10
4.3
Описание на системата ................................................................................... 11
4.4
Настройване на U82 за използване с W82 ................................................... 11
4.4.1
Запазване на съхранените данни ................................................................. 11
4.4.2
Преобразуване на самостоятелния модул U82 в
презентационен .......................................................................................... 12
4.5
5
6
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .............................................................................................. 14
5.1
Съединения и устройства за управление ...................................................14
5.2
Защита срещу прегряване .............................................................................. 15
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ......................................................................... 16
6.1
7
Схема на системата ......................................................................................... 12
Проверка и почистване ................................................................................... 16
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ............................................................ 17
СХЕМА ...................................................................................................................... 18
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА......................................................................21
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ...............................................................................................22
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0460 971 201
© ESAB AB 2016
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност на
материалите (MSDS).
1.2
Мерки за безопасност
ЗАБЕЛЕЖКА!
Уредът е изпитан от ESAB за общо ползване. Отговорността за
безопасността и функционирането на конкретното място на приложение се
носи от специалиста по интегриране.
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1. Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на оборудването
0460 971 201
-4-
© ESAB AB 2016
1 БЕЗОПАСНОСТ
2. Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма неупълномощени
лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на работата
с оборудването
3. Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта,
○ да няма въздушни течения.
4. Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като например
предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат изгаряния
5. Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват само от
квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно обозначено и
поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа с
оборудването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
0460 971 201
-5-
© ESAB AB 2016
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – Може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземявайте оборудването в съответствие с
ръководството за работа
Не докосвайте с голи ръце, мокри ръкавици или мокро облекло
електрическите части или електродите, намиращи се под напрежение
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен пейсмейкър трябва да се консултират с лекаря
си, преди да заваряват. Електромагнитното поле може да предизвика
смущения в пейсмейкъра.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и съща
страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента, когато
това е възможно. Не заставайте между горелката и работните
кабели. Никога не увивайте кабелите на горелката или работния
кабел около тялото си. Дръжте източника на захранване и кабелите
възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – Могат да представляват опасност за здравето
•
•
Дръжте главата си далеч от димните газове
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете
за отвеждане на газовете и дима от зоната на дишане и работната зона
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата.
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло
Защитете стоящите в близост лица с подходящи маски или завеси
ШУМ – Прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
0460 971 201
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
-6-
© ESAB AB 2016
1 БЕЗОПАСНОСТ
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма запалителни материали
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – В случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали
части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от
обществената мрежа под ниско напрежение. В такива
помещения е възможно възникване на потенциални
затруднения, свързани с електромагнитната
съвместимост на оборудване от клас А, вследствие
на проводими или излъчващи повърхности.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото
и/или електронното оборудване, което е достигнало
до края на цикъла си на експлоатация, трябва да
бъде унищожено чрез предаване в пункт за
рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация
за одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB е в състояние да предостави всички необходими средства за защита при
заваряване и принадлежности.
0460 971 201
-7-
© ESAB AB 2016
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
W82 представлява модул за управление, който има изход в две различни шасита:
Aristo® W82
W82 представлява модул за управление, който регулира
комуникацията между заваръчното оборудване и оборудването
за автоматизация, като роботи и компютри. Комуникационни
протоколи: DeviceNet, Profibus, CANopen и Ethernet.
W82 се използва заедно с оборудваните захранващи източници
за автоматизиране на заваряването на CANbus на ESAB. За
работа със захранващия източник и телоподаващия апарат,
вижте съответните ръководства за работа.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ се монтира върху
поддържаните от ESAB захранващи източници. Свързването с
CANbus се извършва вътрешно. Комуникационен протокол:
WeldCloud™.
Информация за поддържаните захранващи източници можете
да получите от търговския представител на ESAB.
2.1
Оборудване
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen и W82 Ethernet се доставят с USB
памет и ръководство с инструкции.
W82 Integrated се доставя с ръководство с инструкции.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ се доставя със софтуера WeldCloud™ и
ръководство за бързо стартиране.
Наборите кабели за измервания и свързване с различните захранващи източници се
предлагат като принадлежности. Вижте раздел „ПРИНАДЛЕЖНОСТИ” и отделния
списък с резервни части.
Ръководства на други езици могат да бъдат изтеглени от уебсайта www.esab.com
0460 971 201
-8-
© ESAB AB 2016
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Aristo® W82
Захранващо напрежение (за захранване
на модула през W82)
42 V, 50-60 Hz
Захранващо напрежение (от робот)
24 V DC
Захранващо напрежение (от захранващия 12 V DC
източник)
Тегло
4 kg
Размери (Д x Ш x В)
366 × 101 × 159 mm
Клас на защита на корпуса
IP 23
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Захранващо напрежение (от захранващия 50 V DC
източник)
Захранващо напрежение (макс.)
1,0 A (12 V DC)
Тегло
5 kg
Размери (Д x Ш x В)
527 × 257 × 115 mm
Клас на защита на корпуса
IP 23
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
0460 971 201
-9-
© ESAB AB 2016
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
Вижте ръководството за обслужване за Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™.
При монтаж на Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ се уверете, че антената върху
горната кутия не се покрива или блокира.
4.1
Мрежово захранване
ЗАБЕЛЕЖКА!
Изисквания към мрежовото захранване
Това оборудване съответства на IEC 61000-3-12, при условие че мрежовата
мощност при късо съединение е по-голяма или равна на Sscmin в точката на
свързване между потребителското захранване и обществената система. В
този случай монтажникът или потребителят на оборудването, при
необходимост след консултации с оператора на електроразпределителната
мрежа, носят отговорността за свързване на оборудването само към
захранване с мрежова мощност при късо съединение, по-голяма или равна
на Sscmin. Направете справка с техническите данни в глава ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ.
4.2
Инструкции за сглобяване
Свързване на Aristo® W82 към захранващ източник на ESAB Mig 5000i
1. Отстранете задната дръжка на
заваръчния захранващ източник, като
развиете и премахнете винтовете.
2. Поставете W82 върху заваръчния
захранващ източник.
3. Захванете W82 и дръжката на място с
винтовете, като използвате същите отвори
за винтове.
Свързване на Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Инструкции относно начина на свързване на Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
можете да видите в ръководството за обслужване на Aristo® W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ или да се свържете с най-близкия сервизен център или
дистрибутор на ESAB.
0460 971 201
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 МОНТАЖ
Свързване на Aristo® W82 към захранващи източници на ESAB Mig 3001i, Mig
4001i и Mig 6502c
Свържете W82 с кабел с дължина 2 m и го разположете на пода или на стойка в
близост до захранващия източник.
4.3
Описание на системата
Възможно е да конфигурирате модула U82 за самостоятелно използване
(самостоятелен модул) или презентационно използване (презентационен модул).
Присъствието на модула W82 в системата за заваряване определя кой модул да бъде
използван.
Самостоятелният модул се използва,
когато в системата няма модул W82.
Презентационният модул се използва,
когато в системата е включен модул
W82 .
Необходимо е да преобразувате самостоятелния модул U82 в презентационен U82,
преди да бъде използван с модул W82.
При стартиране на модула е възможно да видите дали той е презентационен или не.
4.4
Настройване на U82 за използване с W82
ЗАБЕЛЕЖКА!
Необходимо е да промените самостоятелния модул U82 в презентационен,
преди да го използвате с модула W82.
4.4.1
Запазване на съхранените данни
1. Свържете самостоятелния модул U82 към захранващ източник или към
телоподаващ апарат.
2. Включете главния прекъсвач на захранващия блок.
0460 971 201
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 МОНТАЖ
3. Експортирайте наборите данни за заваряване от паметта на U82 към USB памет
(вижте раздела „Експортиране/импортиране” в ръководството с инструкции на U82).
4. Изключете главния прекъсвач на захранващия блок.
5. Извадете USB паметта.
4.4.2
Преобразуване на самостоятелния модул U82 в презентационен
1. Свържете доставената USB памет към компютър. Проверете дали компютърът е
настроен да показва разширенията на файловете.
2. Преименувайте:"update.txt_" на "update.txt"и "reset.txt_" на "reset.txt"
3. Отворете левия капак на панела за
управление.
4. Поставете доставената USB памет в
USB конектора.
5. Затворете капака.
6. Включете главния прекъсвач на
захранващия блок. Единичният звуков
сигнал показва, че е започнал процес на
преобразуване. Процесът завършва при
два звукови сигнала.
7. Изключете главния прекъсвач на
захранващия блок.
8. Отворете капака и отстранете
доставената USB памет.
9. Затворете капака. При това модулът може да се използва заедно с модул W82.
4.5
Схема на системата
Следва схема, показваща връзката между различните модули.
1. Връзка между заваръчен захранващ източник и W82 - „CAN към захранващ
източник”.
2. Връзка между W82 и шкаф за управление от робот - „Fieldbus”.
3. Връзка между заваръчен захранващ източник и телеподаващ апарат - „Вътрешен
CAN”.
4. Връзка между заваръчен захранващ източник и контролен панел - „Вътрешен
CAN”.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако не се използва телоподаващ апарат RoboFeed, се изисква отделна
обратна връзка на волтовата дъга към измерителния контакт на модула за
управление.
0460 971 201
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 МОНТАЖ
0460 971 201
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
5.1
Съединения и устройства за управление
1. Светлинен индикатор от сериен номер 944-xxx-xxxx
Оранжев светлинен индикатор – прегряване
2. Fieldbus
Връзка за комуникация със система на робот
3. Измерване
Връзка за измерителен кабел за обратна връзка за волтова дъга и сигнал за
аварийно спиране, измерителен комплект
4. Вътрешен CAN
Връзки за комуникация с телоподаващ апарат на ESAB и контролен панел
5. LAN
Свързване към мрежата, Ethernet
6. CAN към заваръчен захранващ източник
Връзка за комуникация със заваръчен захранващ източник
7. USB
Връзка за USB памет
0460 971 201
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Антена
2. Светлинен индикатор, бял,
Включено захранване
3. Светлинен индикатор, червен
Състояние на връзката (активен светлинен индикатор = грешка при свързване )
4. USB
Връзка за USB памет
5. CAN връзка
6. Наблюдение на волтовата дъга (+), червено гнездо за банан-шекер
7. Наблюдение на волтовата дъга (-), черно гнездо на банан-щекер
5.2
Защита срещу прегряване
Модулът за управление разполага със защита от прегряване, която сработва при
твърде голямо повишаване на температурата. Когато това се случи, заваръчният ток
се прекъсва и светва оранжев светлинен индикатор.
Защитата срещу прегряване се нулира автоматично при спадане на температурата.
Индикаторът изгасва.
0460 971 201
- 15 -
© ESAB AB 2016
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
ВНИМАНИЕ!
Защитните плоскости могат да бъдат сваляни само от лица с подходяща
електротехническа квалификация (оторизиран персонал).
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта,
по време на гаранционния период.
6.1
Проверка и почистване
Редовно проверявайте дали контролният модул осъществява електрически контакт
със захранващия източник и че връзките са осъществени безпроблемно и правилно.
0460 971 201
- 16 -
© ESAB AB 2016
7 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
7
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
W82 и Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ са създадени и тествани в съответствие с
международните и европейки стандарти 60974-1 и 60974-10. Сервизното звено,
извършило обслужването или ремонтната дейност, трябва да провери дали продуктът
продължава да отговаря на посочените стандарти.
Резервни части можете да заявите от най-близкия дилър на ESAB, виж задната корица
на настоящата публикация. При заявка, моля, посочете типа на продукта, серийния
номер, обозначение и номер на резервната част в съответствие със списъка на
резервните части. Това улеснява и гарантира правилна доставка.
0460 971 201
- 17 -
© ESAB AB 2016
СХЕМА
СХЕМА
Aristo® W82
0460 971 201
- 18 -
© ESAB AB 2016
СХЕМА
0460 971 201
- 19 -
© ESAB AB 2016
СХЕМА
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 201
- 20 -
© ESAB AB 2016
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82 Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Ръководства за експлоатация и списък с резервните части можете да намерите в
Интернет на адрес: www.esab.com
0460 971 201
- 21 -
© ESAB AB 2016
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 201
- 22 -
© ESAB AB 2016
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0460 971 201
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising