ESAB | W82 | Instruction manual | ESAB W82 Kasutusjuhend

ESAB W82 Kasutusjuhend
Aristo®
W82,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Käyttöohjeet
0460 971 201 FI 20160405
Valid for: W82 serial no.544-xxx-xxxx Retrofit Mig 4004i
WeldCloud™ serial no. 550-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
2
TURVALLISUUS ................................................................................................... 4
1.1
Symbolien selitykset............................................................................................ 4
1.2
Varotoimenpiteet .................................................................................................. 4
JOHDANTO .......................................................................................................... 7
2.1
Varustus ................................................................................................................ 7
3
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................. 8
4
ASENNUS ............................................................................................................. 9
4.1
Syöttöjännite ........................................................................................................ 9
4.2
Asennusohje......................................................................................................... 9
4.3
Järjestelmän kuvaus.......................................................................................... 10
4.4
U82-yksikön säätäminen käyttöä varten yhdessä W82-yksikön
kanssa ............................................................................................................. 10
4.4.1
Tietojen tallentaminen ...................................................................................... 10
4.4.2
Muunna U82-erillisyksikkö näyttöyksiköksi ...................................................... 11
4.5
5
6
KÄYTTÖ.............................................................................................................. 13
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet ................................................................................. 13
5.2
Ylikuumenemissuojaus ..................................................................................... 14
HUOLTO.............................................................................................................. 15
6.1
7
Järjestelmäkaaviot ............................................................................................. 11
Tarkastus ja puhdistus ...................................................................................... 15
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 16
KAAVIO...................................................................................................................... 17
TILAUSNUMEROT ....................................................................................................20
LISÄVARUSTEET......................................................................................................21
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0460 971 201
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
HUOM!
ESAB on testannut laitteen yleiskokoonpanossa. Integraattori on vastuussa
kokoonpanon turvallisuudesta ja toimivuudesta.
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1. Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
2. Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
0460 971 201
-4-
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
3. Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka voivat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla, märillä
käsineillä tai märillä vaatteilla.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman vähäistä,
noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä pääsi poissa huuruista.
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
0460 971 201
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
-5-
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB voi tarjota sinulle kaikki tarvittavat suojavarusteet ja lisävarusteet.
0460 971 201
-6-
© ESAB AB 2016
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
W82-ohjausyksiköstä on kaksi eri koteloversiota:
Aristo® W82
W82 on ohjausyksikkö, joka säätelee hitsauslaitteiden ja
automaatiolaitteiden, kuten robottien ja tietokoneiden, välistä
tiedonsiirtoa. Tiedonsiirtoprotokollat: DeviceNet, Profibus, CANopen
ja Ethernet.
W82-yksikköä käytetään yhdessä ESABin CAN-väylällä varustettujen
hitsausautomaatiovirtalähteiden kanssa. Virtalähteen ja
langansyöttöyksikön käyttö on selostettu niiden käyttöohjeissa.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ -yksikkö jälkiasennetaan
tuettujen ESABin virtalähteiden yhteyteen. Se on liitetty
CAN-väylään sisäisesti. Tiedonsiirtoprotokolla: WeldCloud™.
Jos haluat lisätietoja tuetuista virtalähteistä, ota yhteyttä
ESAB-jälleenmyyjään.
2.1
Varustus
Aristo® W82
•
•
W82 DeviceNet, W82 Profibus, W82 CANopen ja W82 Ethernet toimitetaan USB-muistin
ja käyttöohjeen kanssa.
W82 Integrated toimitetaan käyttöohjeen kanssa.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
•
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ toimitetaan WeldCloud™-ohjelmiston ja
pikaoppaan kanssa.
Mittauskaapelisarja ja liitäntäkaapelit eri virtalähteille ovat saatavana lisävarusteina. Katso
luku LISÄVARUSTEET ja erillinen varaosaluettelo.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta: www.esab.com
0460 971 201
-7-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Aristo® W82
Syöttöjännite (yksikön syöttö W82:n kautta)
42 V, 50–60 Hz
Syöttöjännite (robotilta)
24 V DC
Syöttöjännite (virtalähteestä)
12 V DC
Paino
4 kg
Mitat (p x l x k)
366 × 101 × 159 mm
Suojausluokka
IP 23
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
Syöttöjännite (virtalähteestä)
50 V DC
Syöttövirta (enint.)
1,0 A (12 V DC)
Paino
5 kg
Mitat (p x l x k)
527 × 257 × 115 mm
Suojausluokka
IP 23
Suojausluokka
IP-koodi osoittaa kotelointiluokan ts. miten hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden tai
veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
0460 971 201
-8-
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
Katso Aristo® W82, Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ -yksikön huoltokäsikirja.
Varmista, että Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ -yksikön päällä oleva antenni ei ole
peitossa.
4.1
Syöttöjännite
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän
ja julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin
Sscmin. Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
4.2
Asennusohje
Aristo® W82:n kytkeminen ESABin Mig 5000i -virtalähteeseen
1. Irrota hitsausvirtalähteen takakahva
irrottamalla ruuvit.
2. Aseta W82 hitsausvirtalähteen päälle.
3. Kiristä W82-yksikön ja kahvan ruuvit
takaisin paikoilleen samoihin ruuvinreikiin.
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ -yksikön kytkentä
Katso ohjeet Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™ -yksikön kytkemiseen Aristo® W8,
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ -yksikön huoltokäsikirjasta tai ota yhteys lähimpään
ESAB-huoltoliikkeeseen tai -jälleenmyyjään.
Aristo® W82:n kytkeminen ESABin Mig 3001i-, Mig 4001i- tai Mig 6502c
-virtalähteeseen
Kytke W82-yksikkö 2 metrin kaapelilla, ja aseta se lattialle tai tasolle virtalähteen viereen.
0460 971 201
-9-
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4.3
Järjestelmän kuvaus
U82-yksikkö voidaan määrittää erilliskäyttöön (erillisyksikkö) tai esityskäyttöön
(esitysyksikkö). W82-yksikkö määrittää hitsausjärjestelmän sisällä, mikä yksikkö on käytössä.
Erillisyksikköä käytetään, kun
järjestelmässä ei ole W82-yksikköä.
Esitysyksikköä käytetään, kun
järjestelmässä on W82-yksikkö.
U82-erillisyksikkö on muunnettava U82-esitysyksiköksi ennen kuin sitä käytetään yhdessä
W82-yksikön kanssa.
Yksikön käynnistyksen yhteydessä on mahdollista nähdä, onko kyseessä näyttöyksikkö.
4.4
U82-yksikön säätäminen käyttöä varten yhdessä
W82-yksikön kanssa
HUOM!
U82-erillisyksikkö on muutettava esitysyksiköksi ennen kuin sitä käytetään
yhdessä W82-yksikön kanssa.
4.4.1
Tietojen tallentaminen
1. Kytke U82-erillisyksikkö virtalähteeseen tai langansyöttöyksikköön.
2. Kytke virtalähteen päävirtakatkaisin käyttöön.
3. Vie hitsausarvosarjat U82-muistista USB-muistiin (katso kohta Tuonti/vienti
U82-käyttöohjeesta).
4. Kytke virtalähteen päävirtakatkaisin pois päältä.
5. Irrota USB-muisti.
0460 971 201
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4.4.2
Muunna U82-erillisyksikkö näyttöyksiköksi
1. Liitä USB-muisti tietokoneeseen. Varmista, että tietokone on asetettu näyttämään
tiedostojen tunnisteet.
2. Nimeä uudelleen:update.txt_ --> update.txtja reset.txt_ --> reset.txt
3. Avaa ohjauspaneelin vasemmassa päässä
oleva suojus.
4. Aseta USB-muisti USB-liitäntään.
5. Sulje suojus.
6. Kytke virtalähteen päävirtakatkaisin
käyttöön. Muunnosprosessin alkaminen
ilmoitetaan yhdellä piippauksella.
Muunnoksen valmistumisesta ilmoitetaan
kahdella piippauksella.
7. Kytke virtalähteen päävirtakatkaisin pois
päältä.
8. Avaa suojus ja irrota USB-muisti.
9. Sulje suojus. Yksikkö on nyt valmis käytettäväksi yhdessä W82-yksikön kanssa.
4.5
Järjestelmäkaaviot
Seuraavilla sivuilla olevat kaaviot näyttävät yksikköjen väliset yhteydet.
1.
2.
3.
4.
Hitsausvirtalähteen ja W82:n välinen yhteys: CAN – virtalähde.
W82:n ja robotin ohjauskaapin välinen yhteys – kenttäväylä.
Hitsausvirtalähteen ja langansyöttölaitteen välinen yhteys – sisäinen CAN.
Hitsausvirtalähteen ja ohjauspaneelin välinen yhteys – sisäinen CAN.
HUOM!
Jos RoboFeed-langansyöttölaitetta ei käytetä, ohjausyksikön mittauskosketin
tarvitsee erillisen kaarijännitteen takaisinkytkennän.
0460 971 201
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
0460 971 201
- 12 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1. Merkkivalo sarjanumerosta 944-xxx-xxxx lähtien
Oranssi merkkivalo – ylikuumeneminen
2. Kenttäväylä
Liitäntä robottijärjestelmän tiedonsiirtoyhteydelle
3. Mitat
Liitäntä kaarijännitteen takaisinkytkennän ja hätäpysäytyssignaalin mittauskaapelille
(mittaussarja)
4. Sisäinen CAN
Liitännät ESABin langansyöttölaitteen ja ohjauspaneelin tiedonsiirtoyhteydelle
5. LAN
Liitäntä Ethernet-verkkoon
6. CAN hitsausvirtalähteelle
Liitäntä hitsausvirtalähteen tiedonsiirtoyhteydelle
7. USB
USB-muistin liitäntä
0460 971 201
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
1. Antenni
2. Vilkkuva merkkivalo, valkoinen
Virta kytketty
3. Vilkkuva merkkivalo, punainen
Kytkentätila (merkkivalo palaa = kytkentävirhe)
4. USB
USB-muistin liitäntä
5. CAN-liitäntä
6. Kaarijännitteen valvonta (+), punainen banaaniliitäntä
7. Kaarijännitteen valvonta (-), musta banaaniliitäntä
5.2
Ylikuumenemissuojaus
Ohjausyksikössä on ylikuumenemissuojaus, joka aktivoituu lämpötilan noustessa liian
korkeaksi. Tämä katkaisee hitsausvirran syötön ja oranssi merkkivalo syttyy.
Ylikuumenemissuoja palautuu automaattisesti lämpötilan laskettua ja merkkivalo sammuu.
0460 971 201
- 14 -
© ESAB AB 2016
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu
henkilökunta) saavat irrottaa suojapaneelit.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkista säännöllisesti, että ohjausyksikkö on kytketty virtalähteeseen ja liitännät ovat ehjät
sekä ne on liitetty asianmukaisesti.
0460 971 201
- 15 -
© ESAB AB 2016
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
W82 ja Retrofit Mig 4004i WeldCloud™ on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja
eurooppalaisten standardien 60974-1 ja 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön
suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää edelleen kyseisen
standardin vaatimukset.
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjäsi kautta, katso tämän asiakirjan takakansi.
Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike ja
varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0460 971 201
- 16 -
© ESAB AB 2016
KAAVIO
KAAVIO
Aristo® W82
0460 971 201
- 17 -
© ESAB AB 2016
KAAVIO
0460 971 201
- 18 -
© ESAB AB 2016
KAAVIO
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0460 971 201
- 19 -
© ESAB AB 2016
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
0460 891 880
Aristo® W82, Integrated
0460 891 881
Aristo® W82, DeviceNet
0460 891 882
Aristo® W82, Profibus
0460 891 883
Aristo® W82, CANopen
0460 891 884
Aristo® W82, Ethernet
0445 302 880
Retrofit Aristo® Mig 4004i WeldCloud™
0459 839 038
Spare parts list W82 Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
0740 800 203
Service manual W82 Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Käyttöohjeet ja varaosaluettelot ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0460 971 201
- 20 -
© ESAB AB 2016
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0456 527 885
Control cable (connectors included)*
0.45 m, 12 poles
0462 000 880
Control cable (connectors included)*
2 m, 10 - 12 poles
0461 182 880
Connection set CAN Robot for Aristo®
W82 Integrated*
7.5 m
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0459 314 880
Terminating resistor*
*Not applicable for Retrofit Aristo® W82 with ordering number 0465 826 881.
0460 971 201
- 21 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising