ESAB | WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB WeldCloud™ Användarmanual

ESAB WeldCloud™ Användarmanual
WeldCloud™
Bruksanvisning
0463 450 001 SE 20170306
Valid for: program version 2.1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
INLEDNING....................................................................................................
3
2
START............................................................................................................
4
2.1
Installera WeldCloud™ ............................................................................
4
ANSLUT WELDCLOUD™-KRAFTKÄLLORNA ...........................................
6
3.1
Ansluta till kraftkällan ..............................................................................
6
3.2
Ethernet-anslutning..................................................................................
7
3.3
Trådlös anslutning....................................................................................
8
ANSLUTA BLUETOOTH-ENHETEN .............................................................
10
4.1
Konfiguration av webbsidan ...................................................................
10
4.2
Skannerkonfiguration ..............................................................................
11
WELDCLOUD-INLOGGNING........................................................................
12
5.1
Inloggningssida ........................................................................................
12
5.2
Startsidan för WeldCloud™.....................................................................
13
MASKINPARKSHANTERING........................................................................
14
6.1
Kraftkällor .................................................................................................
14
6.2
Kraftkällans egenskaper ..........................................................................
14
ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION ................................................
16
7.1
Användarhantering...................................................................................
16
7.2
Hantering av grupp för kraftkälla ............................................................
18
7.3
Platshantering...........................................................................................
19
7.4
Varningshantering ....................................................................................
19
7.5
Listhantering.............................................................................................
20
7.6
Inställningar ..............................................................................................
21
7.7
Datadumpning ..........................................................................................
22
SVETSNINGSSESSIONER ...........................................................................
23
8.1
Svetsegenskaper ......................................................................................
24
9
FELINFORMATION........................................................................................
26
10
HANTERING AV SVETSDATA ......................................................................
27
3
4
5
6
7
8
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 450 001
© ESAB AB 2017
1 INLEDNING
1
INLEDNING
WeldCloud™-enheten sammanlänkar svetskraftkällan med den fjärrbaserade
WeldCloud™-servern, antingen via trådlöst nätverk eller Ethernet. Den utför
tvåvägskommunikation mellan svetsströmkällan och WeldCloud™-servern.
WeldCloud™-enheten har en GPS-enhet för att spåra platsen för kraftkällan. Den har också
ett Bluetooth-gränssnitt för anslutning av Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. en
streckkodsläsare).
I denna handbok beskrivs programvaran WeldCloud™.
Bruksanvisningar på andra språk kan laddas ned från vår webbplats: www.esab.com.
0463 450 001
-3-
© ESAB AB 2017
2 START
2
START
2.1
Installera WeldCloud™
Förutsättningar
Område
Beskrivning
Rekommendationer för server
• Virtualiseringsaktiverad i BIOS
• 64-bitarsserver
• Lägst version 6+ av VMWare installerad
Hypervisor (virtualiseringsserver)
eller jämförbar programdator
installerad på en server som
hanterar VMWare-avbildningar.
• En virtuell server
○ Nätverk (som kan nås från användares datorer
och från svetsutrustningen)
○ vCPU (2 st.), RAM 6 GB, hårddisk 50 GB
○ IP-adress (som kan nås från svetsutrustningen
och klientdatorn)
○ Rekommenderat bryggat nätverk, DHCP
aktiverat (endast för testning).
• ESAB tillhandahåller en VMWare-avbildning
bundlad i OVF-format (Open Virtualization Format)
för distribuering
Nätverk och brandvägg
• Svetsutrustningen behöver tillgång till apparaten via
port 1883 och 8883.
• Användare (dator-) behöver tillgång till apparaten
via port 443 (SSL/TLS).
• Apparaten behöver tillgång till en SMTP-server
(e-postserver) för att skicka ut e-postmeddelanden
(port 25)
○ Användarnamn, lösenord och andra
nödvändiga komponenter måste ha ställts in
innan demonstrationen startas.
Säkerhet och efterlevnad
• Lösenordsprincip (återanvänd från nätet).
• Återanvänd befintliga säkerhets- eller
IT-säkerhetsprinciper och IT-verktyg som redan
finns på företaget.
• Kör WeldCloud™ Local i en servermiljö på
företagsnivå (datacenter, inte bärbara datorer osv.).
Hanteras vanligtvis av företagets IT-avdelning i
enlighet med företagets policyer.
• Var noga med att säkerhetskopiera den virtuella
WeldCloud™ Local-appen/datorn i enlighet med
företagets krav och riktlinjer.
VPN (från ESAB:s lokaler)
• Tillgång till appen via port 22 (SSH)/443 (SSL) för
administration.
Installera WeldCloud™
Installera WeldCloud™ på en server eller en virtuell dator genom att följa nedanstående steg:
0463 450 001
-4-
© ESAB AB 2017
2 START
1.
2.
3.
Logga in https://esabcloud.com och klicka på Hämta WeldCloud™ om du vill hämta
installationsskriptet för operativsystemet. Följ de anvisningar som ges.
Kör installationsskriptet för WeldCloud™. Installationsanvisningar för olika
operativsystem visas på samma sida som installationsskriptet visas.
Anteckna IP-adressen för den server eller virtuella dator där WeldCloud™ är
installerad. Den här IP-adressen används senare för att få tillgång till WeldCloud™.
Exempel: (192.168.3.2)
0463 450 001
-5-
© ESAB AB 2017
3 ANSLUT WELDCLOUD™-KRAFTKÄLLORNA
3
ANSLUT WELDCLOUD™-KRAFTKÄLLORNA
Anslut WeldCloud™-kompatibel kraftkälla till WeldCloud™ via trådlöst nätverk eller Ethernet.
Du ansluter kraftkällan genom att öppna den genom kraftkällans webbgränssnitt. Statusfältet
i kraftkällans webbgränssnitt förklaras nedan.
1.
Svetskraftkälla och SBC-anslutningens
status
• grön = ansluten
2.
Anslutningsstatus för SBC och
WeldCloud™
• grön = ansluten
5.
Nätverkets signalstyrka
• ljusgrön = mycket starkt
• mörkgrön = stark
• orange = svag
• röd = mycket svag
6.
Sök efter tillgängliga nätverk
3.
Status för internetanslutning
• grön = ansluten
• röd = ej ansluten
7.
Anslutningsstatus för Bluetooth
• blå = ansluten
• röd = ej ansluten
4.
Släpp kraftkällan från nätverket
8.
Platsinformation
Om ingen inställning gjorts visas den
senast kända platsen. Om ingen senast
kända plats finns ställer du in på ”NA”.
3.1
Ansluta till kraftkällan
1.
2.
Starta den WeldCloud™-kompatibla strömkällan.
Anslut en dator till den trådlösa surfzon som skapas av strömkällan. När du slår på
kraftkällan för första gången startas den som en trådlös surfzon med
standardsurfzonsnamnet som börjar med: ESAB_. Detta kan ta 2‒3 minuter.
3.
Öppna ett webbläsarfönster på datorn och ange kraftkällans IP-adress för att få
tillgång till kraftkällans webbgränssnitt: https://192.168.23.1:8081.
0463 450 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 ANSLUT WELDCLOUD™-KRAFTKÄLLORNA
4.
Konfigurera programinställningarna på App-Config (app-konfig) enligt följande:
5.
○ HOST (värd) : Den IP-adress som skrevs ned vid installationen av den virtuella
datorn (se kapitlet Installera WeldCloud™).
○ Port : 1883/8883
○ Topic (ämne) : esab
○ Product ID (produkt-ID) : Ej redigerbart fält
○ Machine name (maskinens namn): : Ange namnet på den kraftkälla som ska
visas i WeldCloud™. Maskinparkshantering.
○ User name (Användarnamn) : mqttuser
○ Lösenord : mqttpassword
Klicka på Spara.
3.2
Ethernet-anslutning
Följ nedanstående steg för att ansluta kraftkällan via trådbundet Ethernet.
1.
2.
4.
Slå på kraftkällan och anslut Ethernet-kabeln till datorn.
Ange kraftkällans IP-adress: https://192.168.23.1:8081 i webbläsaren på datorn för
åtkomst till webbgränssnittet i kraftkällan. Kontrollera att webbsidans rubrik är: Wired
Network Connectivity (anslutbarhet för kabelanslutet nätverk).
(Denna text visas när det finns en anslutning.)
När Ethernet används växlar den trådlösa anslutningen automatiskt till läget för trådlös
surfzon.
Ställ in tidszonen och klicka på Spara.
5.
Ange ett surfzonsnamn (till exempel ”ESAB_01”) och klicka på Spara.
3.
0463 450 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 ANSLUT WELDCLOUD™-KRAFTKÄLLORNA
OBSERVERA!
Om Ethernet-kabeln är urkopplad från kraftkällan försöker den trådlösa
anslutningen att återupprätta anslutningen enligt den senast sparade
konfigurationen.
3.3
Trådlös anslutning
Följ nedanstående steg för att ansluta kraftkällan via nätverket. Information om status för den
trådlösa anslutningen visas på skärmen.
1.
2.
3.
4.
När du slår på kraftkällan för första gången startas den som en trådlös surfzon med
surfzonsnamnet som börjar med: ESAB_. Detta kan ta 2‒3 minuter.
Surfzonen visas i listan Trådlös nätverksanslutning på datorn. Välj surfzon, klicka på
Anslut och ange lösenordsfrasen: esab@123.
Ange IP-adressen till kraftkällan https://192.168.23.1:8081 i webbläsaren på datorn för
åtkomst till webbgränssnittet i kraftkällan. Kontrollera på webbläsarsidan att kraftkällan
körs i läget för trådlös surfzon.
Klicka på Inställningar » Nätverksinställningar. Ange inställningarna för trådlöst
nätverk enligt figurerna.
○ Om det trådlösa nätverket tidigare konfigurerades som ett privat trådlöst nätverk
visas i SSID-inmatningsfältet namnet på det SSID som tidigare konfigurerades.
○ Enter SSID och lösenord. Klicka på Anslut.
5.
○ Om det trådlösa nätverket tidigare konfigurerades som ett trådlöst
företagsnätverk visas inmatningsfälten enligt den senast sparade
konfigurationen.
○ För att uppdatera inställningarna anger du parametrarna för det trådlösa
nätverket. Klicka på Spara.
Välj tidszonen och klicka på Spara.
Importera/exportera konfiguration för trådlöst nätverk
Konfigurationen för ett trådlöst nätverk kan importeras eller exporteras.
0463 450 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 ANSLUT WELDCLOUD™-KRAFTKÄLLORNA
Klicka på Export » Exportera konfiguration för trådlöst nätverk om du vill exportera
konfiguration.
Klicka på Importera » Importera konfiguration för trådlöst nätverk om du vill välja en fil och
importera en konfiguration. Den befintliga konfigurationen kommer då att ersättas med den
nya.
0463 450 001
-9-
© ESAB AB 2017
4 ANSLUTA BLUETOOTH-ENHETEN
4
ANSLUTA BLUETOOTH-ENHETEN
Exempel på en streckkod och en QR-kodläsare ansluten med Bluetooth
SBC (Single Board Computer, enkortsdator) används för att sammanlänka kraftkällan med
det fjärrbaserade WeldCloud™ genom anslutningsalternativ såsom trådlöst nätverk och
trådbundet LAN (Ethernet). SBC inkluderar även anslutningsalternativen GPS och Bluetooth.
Bluetooth-anslutningen används för anslutning av SBC till enheter som streckkodsläsare.
Huvudkraven för anslutning av Bluetooth-enheter till SBC är följande:
1.
2.
SPP-profilen ska vara aktiverad
Bluetooth-funktionen i klassiskt läge (vers. 2.0)
De flesta av de trådlösa streckkodsläsare som finns att köpa i handeln fungerar i
Bluetooth-läge. En sådan streckkodsläsare kan användas med SBC förutsatt att den stöder
de krav som angetts ovan. För att utföra konfigurationen följer du anvisningarna i det här
kapitlet. De anvisningar som ges nedan kan skilja sig åt för olika Bluetooth-enheter.
4.1
Konfiguration av webbsidan
Öppna SBC-webbsidan genom att ange IP-adressen till kraftkällan följt av :8081 i en
webbläsare, till exempel https://192.168.1.140:8081.
OBSERVERA!
När du ansluter ska skannern inte vara ansluten och parkopplad med en annan
kraftkälla.
0463 450 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ANSLUTA BLUETOOTH-ENHETEN
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Inställningar » Bluetooth-inställningar, ange skannerns MAC-ID och skannerns
PIN-kod.
Spara .
Kontrollera Bluetooth-anslutningen. Bluetooth-ikonen lyser blått efter upprättad
parkoppling. Röd Bluetooth-ikon betyder att anslutningsmöjlighet saknas.
Gå till Bluetooth Scanned Data (data skannade med Bluetooth) för att kontrollera
skannade data i ordning. De senaste datamängderna visas längst ned i listan.
Även statusmeddelanden för Bluetooth-anslutningen visas här.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skannerkonfiguration
Information om olika lägesinställningar finns i handboken för streckkodsläsaren.
Försätt skannern i SPP-parkopplingsläge genom att följa anvisningarna i handboken
för skannern.
Kontrollera på indikatorn om parkoppling upprättas för streckkodsläsaren.
Ställ in skanningsläget för skannern genom att följa anvisningarna i handboken.
a) Skanning online: Skanna och skicka data direkt via Bluetooth.
b) Skanning offline: Skanna och lagra streckkoder. Skicka data senare när
parkoppling upprättats.
Det kan hända att en del skannrar inte stöder offlineläget (eller
minnesskanning).
Skanning online av streckkoder:
a) Försätt skannern i onlineläget för att skanna streckkoder.
b) Kontrollera att skannern är inom Bluetooth-området så att parkopplingen
upprätthålls.
c) De inlästa streckkoderna överförs omedelbart och kan verifieras på
SBC-webbsidan.
Skanning offline av streckkoder:
a) Offlineläget innefattar i själva verket skanning och lagring (som även kallas
minnesskanningsläget). Du kan då skanna var som helst utan att behöva
befinna dig inom anslutningsområdet för Bluetooth.
b) När alla streckkoder skannats återansluter du skannern till SBC:n vid behov.
c) Överför data till SBC. Dessa kan kontrolleras på SBC-webbsidan.
d) När överföringen är klar kan data i skannern raderas.
0463 450 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 WELDCLOUD-INLOGGNING
5
WELDCLOUD-INLOGGNING
5.1
Inloggningssida
Logga in samt ange användarnamn (e-postadress) och lösenord.
En WeldCloud™-administratör skapar användarkonton och skickar ett första lösenord till
användarna. Administratören är den enda användare som kan skapa nya användarkonton
och lägga till nya administratörer.
Om du vill återställa lösenordet väljer du fliken Reset password (Återställ lösenord), ange
e-postadressen och klicka på E-mail new password (Nytt lösenord för e-post).
OBSERVERA!
Vid den första inloggningen är standardanvändarnamnet admin med
standardlösenord admin. Vi rekommenderar att detta lösenord ändras vid första
inloggningen.
0463 450 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 WELDCLOUD-INLOGGNING
5.2
Startsidan för WeldCloud™
Startsidan för WeldCloud™ öppnas efter inloggning. På den finns en meny för olika
WeldCloud™-funktioner. De olika funktionerna beskrivs i följande kapitel i denna handbok.
Administration & Setup (Administration och konfiguration) visas endast för användare med
behörighetsnivån Administratör.
0463 450 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 MASKINPARKSHANTERING
6
MASKINPARKSHANTERING
Listan Maskinparkshantering visar alla kraftkällor som tidigare har varit i kontakt med
WeldCloud™-systemet.
6.1
Kraftkällor
Namnge :
ID för kraftkällan.
Typ :
Typ av kraftkälla.
Grupp :
Den grupp som kraftkällan tillhör.
Båge på/av :
Status för bågen.
Anslutningsstatus :
Om kraftkällan är offline/online.
Placering :
Kraftkällans plats.
Handhavande :
En knapp för borttagning.
6.2
Kraftkällans egenskaper
När kraftkällan är ansluten kommer kraftkällans IP-adress att finnas tillgänglig på startsidan
för WeldCloud™ på Maskinparkshantering » Power_Source_Name.
Webbgränssnittet för kraftkällan kan sedan nås från nätverket till vilket kraftkällan är ansluten
genom att ange kraftkällans IP-adress följt av :8081 i en webbläsare, till exempel
https://192.168.1.140:8081
Klicka på ett Namnge i listan över kraftkällor för att visa detaljer för Kraftkälla.
0463 450 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 MASKINPARKSHANTERING
Namnge :
Kraftkällans namn i WeldCloud™-systemet. Det här namnet är inte
ihopkopplat med det faktiska namnet på svetskraftkällan.
UUID :
Ett unikt ID för kraftkällan.
Anslutningsstatus :
Visar status för WeldCloud™-kraftkällan som online eller offline.
Placering :
Kraftkällans placering. Ändra plats i Administration and Setup
(administration och konfiguration) » Platshantering.
Maskinvaru-id: :
Information om maskinvaran genom att kraftkällans ID visas (till
exempel MIG4004).
Maskin-ID :
Kraftkällans ID.
Programvaruversion : Kraftkällans aktuella programvaruversion.
Bågtidsinställning :
Inställning för vilket tidsintervall bågtiden ska visa.
Bågtid :
Kraftkällans ackumulerade bågtid om den skickas från kraftkällan.
Intermittensfaktor :
Tiden som kraftkällan har haft bågen på under tidsintervallet som
angetts i bågtidsinställningen. intermittensfaktor =
(bågtid/bågtidsinställning)*100. Enhet: %.
IP-adress :
Kraftkällans IP-adress.
Senast online :
Data som anger den senaste tidpunkten den här kraftkällan var
online.
GPS-koordinat :
Visar aktuella GPS-koordinater för kraftkällan.
Senaste fel :
Information om det senaste felet.
Sista slutf. session :
Klicka på länken för att se detaljerad information om den senaste
sessionen. Det är även möjligt att exportera informationen till en
CSV-fil.
Diagram över senaste Ett interaktivt diagram där ström, spänning och effekt.
session :
0463 450 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
7
ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
OBSERVERA!
Endast användare med åtkomstnivån Administratör kan visa och redigera
information i menyn Administration & Setup (Administration och konfiguration).
Klicka på Administration & Setup (Administration och konfiguration) på startsidan för
WeldCloud™.
7.1
Användarhantering
WeldCloud™-användare skapas och hanteras i Användarhantering.
0463 450 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
Visa användare
Användarna av WeldCloud™ visas i en lista. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera
posterna i listan. Listan innehåller följande:
Användarnamn
(e-post) :
E-postadressen för användaren.
Namnge :
Namnet på användaren.
WeldCloud™-nivå : Administratör, privilegierad användare eller användare.
Lösenordsstatus :
I detta fält visas:
• Det lösenord som genererats av administratören.
• Skapad av användare om användaren har ändrat det genererade
lösenordet.
Handhavande :
En knapp för borttagning, en knapp för att skicka det genererade
lösenordet till användaren och en knapp för att återställa lösenordet.
Söka efter användare
Du söker efter en användare genom att skriva in bokstäverna i fältet Sök. Sökningen
påbörjas så snart den första bokstaven angetts.
Visa filter
Använd Visa filter för att lägga till filter i användarlistan. Filtren gör det till exempel möjligt att
visa en lista med alla administratörerna.
Användaregenskaper
I användaregenskaperna visas alla grupper som användaren är medlem av och
åtkomstnivåerna för varje grupp. Klicka på ett användarnamn för att visa och redigera
användaregenskaperna. Lösenordet kan bara ändras av användaren själv.
Lägg till användare
1. Klicka på Lägg till användare.
2. Ange Användarnamn (e-post).
3. Ange Namnge på användaren.
4. Välj en Behörighetsnivå för WeldCloud™ från listan. Behörighetsnivån ställs in för
varje WeldCloud™.
○ Administratören kan visa och få tillgång till allt, inklusive Administration &
Setup (Administration och konfiguration).
○ Privilegierade användare kan få tillgång till och redigera information, men kan
inte visa Administration & Setup (Administration och konfiguration). En
användare kan ändra sitt eget namn och lösenord.
○ Användaren kan endast visa information i WeldCloud™ och ändra sitt eget
användarnamn och lösenord, men kan inte visa Administration & Setup
(Administration och konfiguration).
0463 450 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
5.
6.
Klicka på Spara för att lägga till en ny användare.
Ett lösenord genereras när användaren läggs till. Det genererade lösenordet kommer
inte att exporteras.
Klicka på knappen
i Användarhantering » Handhavande för att skicka
lösenordet till användaren via e-postklienten som är installerad på datorn. Användaren
kommer att uppmanas ändra lösenordet när han loggar in första gången.
Exportera användare till CSV
Det är möjligt att exportera användarinformationslistan till en kommaavgränsad fil (CSV) och
öppna listan med ett kalkylprogram. Exportfunktionen påverkas inte av sök- eller
filterinställningarna.
Ta bort användare
Om du vill ta bort en användare permanent från WeldCloud™ använder du
knappen Ta bort i kolumnen Handhavande.
7.2
Hantering av grupp för kraftkälla
Listan Hantering av grupp för kraftkälla visar grupperna för kraftkällor och de medföljande
kraftkällorna.
Skapa ny grupp för kraftkälla
1. Klicka på Lägg till grupp för kraftkälla för att skapa en ny grupp för kraftkälla.
2. Ange ett Gruppnamn.
3. Välj kraftkälla. Klicka på knappen +.
4. Klicka på Spara om du vill spara den nya gruppen.
Redigera grupp för kraftkälla
1. Klicka på namnet på gruppen för kraftkällan i listan.
2. Redigera namnet eller lägg till/ta bort en kraftkälla.
○ Du lägger till en kraftkälla genom att välja från listan och klicka på knappen +.
○ Du tar bort en kraftkälla genom att klicka på knappen + bredvid kraftkällan.
3. Klicka på Spara.
Ta bort grupp för kraftkälla
Om du vill ta bort en grupp för kraftkälla permanent från WeldCloud™ använder du
knappen Ta bort i kolumnen Handhavande.
0463 450 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
7.3
Platshantering
Listan Platshantering visar alla tillgängliga platser.
Lägg till plats
1. Klicka på Lägg till plats.
2. Ange namnet på en ny plats i fältet Placering.
3. Välj en kraftkälla och klicka på knappen +.
4. Klicka på Spara. Platsen kommer att läggas till i listan.
Ta bort plats
Om du vill ta bort en plats permanent från WeldCloud™ använder du knappen Ta
bort i kolumnen Handhavande.
7.4
Varningshantering
Listan Varningshantering används för att hantera varningar och varna mottagare.
OBSERVERA!
Om det inte finns någon internetanslutning skickas inga varningar.
Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera posterna i listan. Listan innehåller följande:
Mottagare :
De mottagare som kommer att meddelas via e-post när felet
inträffar.
Feltyp :
Felbeskrivning.
0463 450 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
Kraftkälla/station :
Kraftkällan där felet har uppstått.
Handhavande :
En knapp för borttagning.
Lägg till varning
1.
2.
3.
Klicka på Lägg till varning.
Välj Mottagare, Feltyper och Kraftkällor.
Klicka på Spara.
Ta bort varning
Om du vill ta bort en varning permanent från WeldCloud™ använder du knappen
Ta bort i kolumnen Handhavande.
7.5
0463 450 001
Listhantering
- 20 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
Listhantering används för hantering av listor och innehållet i dem. De listor som ingår som
standard kan redigeras av administratören. Listor kan till exempel användas för att:
•
•
ge information om felkoder genom att koppla ihop felnumret med information
koppla ihop streckkoder på gascylindrarna med namnet på gasen
Det är möjligt att importera en annan lista i en CSV-fil med Importera från CSV knapp. Klicka
på kolumnrubrikerna för att sortera posterna i listan. Listan innehåller följande:
Namnge :
Namnet på listan.
Storlek :
Antal poster i listan.
Handhavande :
En knapp för att återställa till standardinställningar och en knapp för
borttagning.
Ta bort lista
Om du vill ta bort en lista permanent från WeldCloud™ använder du knappen Ta
bort i kolumnen Handhavande.
Skapa och redigera lista
1. Klicka på Lägg till lista om du vill skapa en lista eller klicka på ett namn i en lista om du
vill redigera listan.
2. Ange Namnge i listan och klicka på Spara.
3. Lägg till kolumner och rader med hjälp av knapparna + och -. Ange information i listan.
4.
Klicka på Spara.
7.6
0463 450 001
Inställningar
- 21 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRATION OCH KONFIGURATION
I Inställningar är det möjligt att ändra tidsformat, bågtidsintervall och prefix för en specifik
kraftkälla.
7.7
Datadumpning
I Datadumpning är det möjligt att exportera data från en Maskinpark, en Session eller Fel till
en CSV-fil.
0463 450 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
8 SVETSNINGSSESSIONER
8
SVETSNINGSSESSIONER
Fönstret Svetsningssessioner visar en lista med data för varje specifik session. Klicka på
kolumnrubrikerna för att sortera posterna i listan. Listan innehåller följande:
Start :
Starttid för svetsningssession.
Slut :
Stopptid för svetsningssession.
Kraftkälla :
kraftkälla som skickar data om svetsningssessionen.
Bågtid :
Bågtiden för svetsningssessionen.
Medel A :
Genomsnittlig ström (ampere) för svetsningssessionen.
Medel V :
Genomsnittlig spänning (volt) för svetsningssessionen.
Medel E :
Genomsnittlig effekt (kilowatt) för svetsningssessionen.
Schema :
Inställningar av svetsdataparametrar.
Visa filter
Använd Visa filter för att visa filtrets funktionalitet. Nya fält visas i varje kolumn och när du
väljer data i dessa fält kommer raderna att filtreras.
Söka efter svetsningssessioner
Du söker efter en svetsningssession genom att skiva in tecknen i fältet Sök. Sökningen
påbörjas så snart det första tecknet angetts. Sökfunktionen söker även i egenskaperna för
svetsningssessioner.
0463 450 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
8 SVETSNINGSSESSIONER
8.1
Svetsegenskaper
Klicka på något datum för en svetsningssession för att öppna fönstret Svetsegenskaper. I
fönstret med svetsningsegenskaper visas följande:
Svetsningssessionsid: :
Ett id som genereras av systemet.
Kraftkälla :
Namnet på kraftkällan.
Kraftkällans ID :
ID för kraftkällan.
Starttid :
Startdatum och tid för sessionen (ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS).
Sluttid :
Slutdatum och tid för sessionen (ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS).
Bågtid :
Den totala bågtiden (TT:MM:SS).
0463 450 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
8 SVETSNINGSSESSIONER
Schema :
Inställningar av svetsdataparametrar.
Svetsnummer :
Kundnumret för svetsen (om sådant finns).
Operatörs-id: :
Id-numret för operatörerna.
WPS-schema :
Svetsinstruktionerna.
Jobbtyp :
Arbetsobjekt.
Gastyp :
Typ av gas som används.
Trådtyp :
Typ av svetstråd som används.
Trådstorlek :
Dimension för trådtyp.
Totalt förbrukad tråd : Typ av svetstråd som används.
Byt svetsningsegenskaper
Vissa egenskaper kan ändras. Dessa visas i fet stil och understruken text.
Hämta detaljerad CSV
Klicka på knappen Hämta för att hämta detaljerad information till en CSV-fil.
Referenser
Lägg till fler referenser till svetsningen med knappen +. Till exempel kan du lägga till en
beskrivning av delen och svetsfogen.
Svetsningsstatistik
Den minsta, den genomsnittliga och den maximala för var och en av egenskaperna Ström,
Spänning och Nätspänning visas med grafiska diagram längst ned på skärmen. Välj en flik
för att visa diagrammet.
0463 450 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
9 FELINFORMATION
9
FELINFORMATION
Felen visas i en lista. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera posterna i listan. Listan Visa
fel innehåller följande:
Feltid :
Visar datum och tid då ett fel uppstod.
Kraftkälla :
Namnet på kraftkällan som rapporterar felet.
Enhet :
Visar i vilken enhet felet uppstod
Fel :
Felkoden.
Felnamn :
Namnet på felet.
Beskrivning :
Kort beskrivning av felet.
Rekommenderad
åtgärd :
Förslag på hur felet ska hanteras.
Visa filter
Klicka på Visa filter för att visa filtrets funktionalitet. Nya fält visas i varje kolumn och när du
väljer data i dessa fält kommer raderna att filtreras.
Markera alla som lästa
Klicka på Markera alla som lästa för att ta bort markeringen på alla fel som rapporterats från
databasen. Detta påverkar även de felnummer som visas på startsidan för WeldCloud™, på
knappen Felinformation.
Exportera till CSV
Exportera felinformationen till en CSV-fil med knappen Export.
0463 450 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
10 HANTERING AV SVETSDATA
10
HANTERING AV SVETSDATA
Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera posterna i listan. I listan under schematrädet visas
varje schema.
Kraftkälla :
Namnet på kraftkällan.
Filer med
svetsningsdata :
Klicka på kraftkällans namn för att få reda på antal filer med
svetsningsdata som finns tillgängliga. En fil med svetsningsdata är en
samling med scheman.
Status :
Status för kraftkällan.
Importera :
En knapp används för att hämta filen med svetsdata för önskad kraftkälla.
Söka i schemalista
Du söker efter svetsdata genom att skriva in tecknen i fältet Sök. Sökningen påbörjas så
snart det första tecknet angetts. Sökfunktionen söker även bland, till exempel, filnamnen för
svetsdata.
Exportera fil med svetsdata
Det är möjligt att exportera filen med svetsdata till:
•
•
•
•
kraftkällan
gruppen för kraftkälla
placering
fil
Importera fil med svetsdata
Det är möjligt att importera filen med svetsdata från en kraftkälla som är online och från fil
(xml).
Skapa ny fil med svetsdata
Med den här funktionen kan du skapa nya filer med svetsdata:
1.
2.
3.
Enter Namn på fil med svetsdata (obligatorisk) och Beskrivning.
Inkludera scheman genom att markera kryssrutan i kolumnen Ta med. Det går också
att använda ett filter på scheman och söka efter ett specifikt schema med hjälp av
sökfälten.
Klicka på Spara.
0463 450 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising