ESAB | MobileFeed 301 AVS | Instruction manual | ESAB MobileFeed 301 AVS Používateľská príručka

ESAB MobileFeed 301 AVS Používateľská príručka
MobileFeed 301 AVS
Návod na použitie
0558 012 634 SK 20160229
Valid for: serial no. WxxK533xxxx
OBSAH
BEZPEČNOSŤ ...............................................................................................
4
1.1
Prehľad ......................................................................................................
4
ÚVOD .............................................................................................................
7
2.1
Prehľad ......................................................................................................
7
2.2
Vybavenie..................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
8
4
INŠTALÁCIA ..................................................................................................
9
4.1
Príjem a manipulácia................................................................................
9
4.2
Výber hnacích valcov a vodiacich rúrok ................................................
9
4.3
Inštalácia hnacích valcov a vodiacich rúrok .........................................
10
4.4
Inštalácia zváracieho drôtu .....................................................................
10
4.5
Navíjanie zváracieho drôtu ......................................................................
11
4.6
Prispôsobenie sily brzdy .........................................................................
11
4.7
Prípojka horáka ........................................................................................
12
4.8
Napájania ..................................................................................................
13
PREVÁDZKA .................................................................................................
15
5.1
Prehľad ......................................................................................................
15
5.2
Pripojenie a ovládacie zariadenia ...........................................................
16
5.3
Prevádzkové postupy ..............................................................................
19
5.3.1
Prevádzkové bezpečnostné opatrenia ...................................................
19
5.3.2
Nastavenie procesu zvárania .................................................................
21
5.3.3
Tabuľka zváracích údajov.......................................................................
21
5.3.4
Zariadenie MobileFeed 301 so zdrojmi napájania CC ...........................
22
5.3.5
Zariadenie MobileFeed 301 so zdrojmi napájania CV............................
22
5.3.6
Vypnutie..................................................................................................
23
ÚDRŽBA ........................................................................................................
24
6.1
Kontrola a servis ......................................................................................
24
6.2
Podávač drôtu...........................................................................................
24
6.3
Výmena ventilu solenoidu ......................................................................
25
6.4
Riešenie problémov .................................................................................
25
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ..................................................
26
SCHÉMA ZAPÁJANIA .........................................................................................
27
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU PRE VÝROBKY
S OZNAČENÍM CE ...............................................................................................
28
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO ......................................................................................
31
PRÍSLUŠENSTVO ................................................................................................
32
1
2
5
6
7
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0558 012 634
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Prehľad
VÝZNAM SYMBOLOV
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (MSDS).
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0558 012 634
-4-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by
sa mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho
zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti pri práci založené na údajoch výrobcu o
konkrétnych rizikách.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
• Zariadenie inštalujte a uzemnite v súlade s príslušnými normami.
• Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród
nechráneným povrchom tela, vlhkými rukavicami alebo vlhkým odevom.
• Izolujte sa od zeme a zváraného predmetu.
• Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Dbajte na to, aby ste hlavu nemali v dyme.
• Dym a plyny z priestoru, v ktorom dýchate a kde sa pohybujete,
odvádzajte vetraním, odsávaním od oblúka alebo použitím oboch týchto
možností.
ŽIARENIE OBLÚKA – Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
• Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti chráňte vhodnými zástenami alebo
závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
• Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby v
blízkosti neboli žiadne horľavé materiály.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
• Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu
sluchu. Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na
ochranu sluchu.
• Varujte pred týmto rizikom osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
Pred inštalovaním alebo uvedením do prevádzky si prečítajte a osvojte návod na
obsluhu.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
0558 012 634
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB vám môže zaistiť všetky potrebné zváračské ochranné prostriedky
a prídavné zariadenia.
0558 012 634
-6-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Prehľad
MobileFeed 301 AVS (Arc Voltage Sensing – snímanie napätia oblúka) je prenosný podávač
drôtu. Pri tomto zariadení je napätie oblúka úplne napájané zo zváracieho zdroja s
konštantným prúdom (CC) alebo konštantným napätím (CV). Využíva obrátenú polaritu
(jednosmerný prúd s pozitívnou polaritou na elektróde (DCEP)) alebo priamu polaritu
(jednosmerný prúd so zápornou polaritou na elektróde (DCEN)). MobileFeed 301 AVS je
dostupný s dvomi typmi pripájania EURO a TWECO. Možnosť diaľkového ovládania napätia
je dostupná pri zdroji napájania Warrior (vyžaduje sa aktualizácia softvéru zdroja napájania).
Zariadenie sa používa s tvrdými a mäkkými elektródami a elektródami s jadrom (chránenými
plynom alebo s vlastnou ochranou) s priemerom od 0,8 mm (0,030”) až po 1,98 mm (5/64”) s
rýchlosťou podávania drôtu od 1,3 – 19,0 m/min (50 – 750 palcov/min). Súčasti podávača
drôtu sú riadne uzavreté v robustnom kryte.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB pre tento produkt nájdete v kapitole
PRÍSLUŠENSTVO tejto príručky.
2.2
Vybavenie
Zariadenie MobileFeed 301 AVS sa dodáva s týmto príslušenstvom:
•
•
Návod na použitie
Kábel snímania napätia so svorkou
0558 012 634
-7-
© ESAB AB 2016
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
POZOR!
Zariadenie MobileFeed 301 AVS sa neodporúča používať na skratový prenos
pomocou zdrojov napájania s konštantným prúdom kvôli obmedzenému
skratovému prúdu, ktorý je dostupný na zdrojoch napájania s konštantným
prúdom.
MobileFeed 301 AVS
Rýchlosť podávania drôtu
1,3 – 19,0 m/min (50 – 750 palcov/min)
Primárny vstup (napätie na svorkách alebo napätie oblúka) Nepoužívať so striedavým
prúdom.
Minimum
14 V jednosmer. prúd
Zváranie
45 V jednosmer. prúd (pri zváraní)
Maximum
100 V jednosmer. prúd (vrchol: 113 V)
Štandardný náboj vretena
50 mm (2”) ID
Štandardná cievka
200 mm (8”) OD, 300 mm (12") OD
Maximálny zvárací prúd
320 A pri 60 % zaťažovacom cykle
250 A pri 100 % zaťažovacom cykle
Maximálny tlak na prívode plynu
75 psi (5,2 baru)
Priemer drôtu
Tvrdý
0,8 mm (0,030”), 0,9 mm (0,035”),
1,2 mm (0,045”), 1,4 mm (0,052”),
1,6 mm (1/16”)
Mäkký
0,9 mm (0,035”), 1,2 mm (3/64”),
1,6 mm (1/16”)
S jadrom
0,8 mm (0,030”), 0,9 mm (0,035”),
1,2 mm (0,045”), 1,4 mm (0,052”)
1,6 mm (1/16”), 2,0 mm (5/64”)
Typ motora
na jednosmer. prúd, s permanentným magnetom,
vopred namazaný, uzavretý
Typ brzdy (drôt)
prítlak
Ovládanie
pevný stav
Systém posúvania
potlačenie
Vypínač
Štandardný
Začiatok priebehu
Štandardný
Výška x šírka x dĺžka
432 × 210 × 534 mm (17,0" × 8,3" × 21,0")
Hmotnosť (so stýkačom, bez cievky) 15 kg (33 lb)
Trieda krytia
IP23S
Trieda krytia
Kód IP indikuje krytie, t. zn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie s označením IP 23S je určené na použitie v krytom priestore aj vonku, nemalo by
sa však používať počas zrážok.
0558 012 634
-8-
© ESAB AB 2016
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
4.1
Príjem a manipulácia
Pred inštaláciou tohto zariadenia odstráňte všetok obalový materiál z jeho okolia a dobre
skontrolujte, či sa pri preprave zariadenie nepoškodilo. Požiadavky na náhradu straty či
škody, ku ktorým mohlo počas prepravy zariadenia dôjsť, musí kupujúci riešiť s kuriérom.
Kuriér vám na požiadanie vystaví kópiu nákladného listu, ak vznikne situácia, pri ktorej si
budete nárokovať náhradu.
VÝSTRAHA!
Zariadenie zabezpečte –
predovšetkým na nerovnom alebo
svahovitom povrchu.
Ak je zariadenie v zvislej polohe (A) nestabilné, napríklad keď sú horák alebo cievka
odpojené alebo keď hrozí riziko, že počas používania by horák mohol posúvať zariadenie, je
potrebné zariadenie zabezpečiť. Ak to podmienky umožňujú, môže sa používať aj
v horizontálnej polohe (B).
4.2
Výber hnacích valcov a vodiacich rúrok
VÝSTRAHA!
Keď je podávač drôtu zapojený do zdroja napájania, uzemňovací vodič zo zdroja
napájania je zapojený do zvarenca a zdroj napájania je pod napätím. Uzatvorenie
spínača zváracieho horáka spôsobí, že zvárací drôt sa začne elektricky ohrievať
a uvedie hnacie valce do pohybu. Dávajte si pozor na prsty!
Hnacie valce majú dve drážky. Zariadenie dokáže posúvať drôty s jadrom s priemerom 1,2
až 1,6 mm (0,045”, 0,052” alebo 1/16”) alebo tvrdé drôty s priemerom 0,9 - 1,2 mm (0,035” –
0,045”) v závislosti od čísla objednanej súčiastky.
Ostatné hnacie valce sú schopné posúvať ďalšie veľkosti tvrdých a mäkkých drôtov a drôtov
s jadrom. Pozrite si časť „Tabuľka výberu hnacích valcov a vodiacich rúrok“ v kapitole
„Súčasti podliehajúce opotrebovaniu“.
Dva nižšie hnacie valce sú potrebné pri systémoch so štyrmi hnacími valcami.
0558 012 634
-9-
© ESAB AB 2016
4 INŠTALÁCIA
4.3
Inštalácia hnacích valcov a vodiacich rúrok
UPOZORNENIE!
Vypnite zdroj napájania a podávač drôtu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvoľnite montážnu páku prítlačnej sústavy valcov (1) a prítlačnú sústavu valcov
zdvihnite (2).
Odstráňte skrutku s ryhovanou hlavou (3) a súčasne držte hnací valec (4).
Skontrolujte a nainštalujte správne vodiace rúrky.
Ponechajte hnací valec (4) alebo ho vymeňte na požadovanú veľkosť. Označenie
nájdete na vonkajšej strane valca.
Vráťte naspäť skrutku s ryhovanou hlavou (3) na hnací valec a pritiahnite ju.
Prevlečte kábel a upevnite prítlačnú sústavu valcov (2).
4.4
Inštalácia zváracieho drôtu
UPOZORNENIE!
Vypnite zdroj napájania a podávač drôtu.
0558 012 634
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INŠTALÁCIA
1.
2.
3.
Odstráňte maticu držiaka cievky (1).
Dajte cievku drôtu (2) na náboj tak, aby sa pri odvíjaní drôtu otáčala proti smeru
hodinových ručičiek. Kolík náboja musí zapadnúť do otvoru cievky drôtu.
Namontujte maticu držiaka cievky (1).
4.5
Navíjanie zváracieho drôtu
UPOZORNENIE!
Pred vložením zváracieho drôtu dbajte na to, aby na jeho konci neostali ostré
hrany a hroty, mohli by spôsobiť vzpriečenie drôtu vo vložke horáka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vypnite zdroj napájania a podávač drôtu.
Uvoľnite montážnu páku prítlačnej sústavy valcov a prítlačnú sústavu valcov zdvihnite.
Skontrolujte, či hnací valec, poloha drážky a vedenie drôtu sú tak, ako majú byť.
Potiahnite drôt z cievky cez vstup pozdĺž drážky hnacieho valca až do vodiacej rúrky
výstupu.
Spustite prítlačný systém valcov a prispôsobte tlak hnacieho valca, aby ste
zabezpečili, že sa drôt nevyšmykne, ale nie príliš pevne, aby ste nevytvorili nadmerný
tlak.
Zapnite zdroj napájania a podávač drôtu.
Stlačte spúšťací spínač zváracieho horáka alebo použite spínač posunu, aby ste
mohli pretiahnuť drôt cez horák.
4.6
Prispôsobenie sily brzdy
UPOZORNENIE!
Vypnite zdroj napájania a podávač drôtu.
0558 012 634
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INŠTALÁCIA
Trenie brzdného disku by malo vyvinúť taký tlak, aby sa cievka drôtu samovoľne netočila po
zastavení podávania drôtu.
Náboj brzdy je nastavený už pri dodaní. Ak je potrebné opätovné nastavenie, postupujte
podľa dolu uvedených pokynov. Nastavte náboj brzdy tak, aby drôt po zastavení podávania
drôtu zostal trocha voľný.
1.
2.
Ak chcete zvýšiť brzdový moment, použite 8 mm (5/16") kľúč s vnútorným šesťhranom
a otočte maticu prispôsobenia sily (1) v smere hodinových ručičiek.
Ak chcete znižiť brzdový moment, použite 8 mm (5/16") kľúč s vnútorným šesťhranom
a otočte maticu prispôsobenia sily (1) proti smeru hodinových ručičiek.
4.7
Prípojka horáka
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že zvolený horák má správnu klasifikačnú triedu pre zvárací prúd,
ktorý má byť použitý, že má správnu veľkosť a typ vložky a správny kontaktný
hrot a vodiacu rúrku.
VÝSTRAHA!
Skôr než začnete prepájať podávač drôtu so zváracím zdrojom, vypnite
napájanie zváracieho zdroja a podávača drôtu.
Adaptér horáka na zariadení MobileFeed sa pripája rovno do mechanizmu posuvu drôtu
podávača drôtu, do zdroja napájania a prívodu ochranného plynu.
1.
2.
Zarovnajte prípojku horáka s adaptérom podávača drôtu a pevne zatlačte.
Ručne zatiahnite zaisťovaciu objímku na prípojke Euro.
0558 012 634
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INŠTALÁCIA
4.8
Napájania
UPOZORNENIE!
Vypnite zdroj napájania a podávač drôtu.
Zariadenie MobileFeed 301 AVS sa môže bez ďalších úprav používať buď s polaritou
jednosmerného prúdu s pozitívnou elektródou (DCEP) alebo s polaritou jednosmerného
prúdu s negatívnou elektródou (DCEN).
1.
Zapojte zvárací kábel (1) zo zdroja napájania do výstupu na zvárací kábel, ktorý
vychádza zo zadnej časti zariadenia MobileFeed 301 AVS.
a) Kladná svorka pre plné drôty alebo trubičkové drôty s ochranným plynom.
b) Negatívna svorka pre väčšinu drôtov s dušou bez plynu s vlastnou ochranou.
VÝSTRAHA!
Pred zapojením zariadenia sa uistite, že zváracie káble sú riadne
izolované. Neizolované káble a súčasti môžu pri kontakte s
uzemneným povrchom iskriť. Iskrenie môže poškodiť zrak alebo
spôsobiť požiar. Telesný kontakt s neizolovanou prípojkou zváracieho
kábla alebo s nezakrytým vodičom môže spôsobiť elektrický šok
alebo vážne poranenie, ktoré môže byť smrteľné.
2.
3.
4.
5.
Pripojte druhý zvárací kábel (2) medzi výstupom pre opačnú polaritu na zdroji
napájania a zvarencom.
Pripojte uzemňovací vodič/svorku kábla snímania napätia podávača drôtu (3) k
zvarencu.
Ak sa používa drôt s ochranným plynom, pripojte prívodovú plynovú hadicu k prípojke
na prívod plynu na zadnej strane podávača.
Presvedčte sa, že všetky spoje medzi hadicou a káblom sú pevné.
0558 012 634
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 INŠTALÁCIA
6.
7.
8.
Ak je zdroj napájania je vybavený výstupom ovládacieho vypínača stýkača, zapnite
zdroj napájania a uzatvorte stýkač. Na to, aby podávač drôtov fungoval, je potrebné
napätie na svorkách.
Sieťový vypínač podávača drôtov zapnite do polohy „ON“.
Skontrolujte všetky spoje pre prívod plynu a uistite sa, že plyn neuniká.
VÝSTRAHA!
Pokiaľ nezačínate zvárať, dbajte na to, aby sa zvárací drôt nedotkol
uzemneného kovového povrchu. Keď je sekundárny stýkač uzavretý,
zvárací drôt sa začne elektricky ohrievať. Prsty držte mimo hnacích valcov,
pretože keď sa stlačí spúšť horáka, valce sa začnú točiť.
9.
Ak sa používajú drôty s ochranným plynom, nastavte merač prietoku plynu na
požadovaný prietok, a to zatvorením spúšťacieho spínača horáka alebo použitím
spínača prefukovania plynu.
10. Ak nepoužívate zdroj napájania a podávač drôtu, vypnite ich.
0558 012 634
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
5.1
Prehľad
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Počas prevádzky sa nedotýkajte
obrobku ani zváracej hlavy!
POZOR!
Pri premiestňovaní zariadenia používajte držadlo určené na tento účel. Nikdy
zariadenie neťahajte za zvárací horák.
UPOZORNENIE!
Pred vložením zváracieho drôtu dbajte na to, aby na jeho konci neostali ostré
hrany a hroty, mohli by spôsobiť vzpriečenie drôtu vo vložke horáka.
VÝSTRAHA!
Otáčajúce sa súčasti môžu spôsobiť úraz, dávajte pozor.
VÝSTRAHA!
Pri výmene cievky drôtu hrozí riziko pomliaždenia! Pri vkladaní zváracieho drôtu
medzi podávacie kladky nepoužívajte ochranné rukavice.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte zariadenie, ak je kryt otvorený.
0558 012 634
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
5.2
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1.
Gombík na nastavenie
5.
rýchlosti podávania drôtu
Displej pre
rýchlosť/napätie
podávača drôtu
9.
Pripojenie ochranného
plynu
2.
Gombík na nastavenie
napätia
6.
Prepínač zámku spúšte
10. Pripojenie zváracieho
kábla
3.
Prípojka horáka
7.
Sieťový vypínač
4.
Uzemňovací vodič
(snímanie napätia)
8.
Prípojka pre spínač
horáka (len verzie
TWECO/NAS)
11. Pripojenie na diaľkové
ovládanie napätia zdroja
napájania
Rýchlosť podávania drôtu (ovládanie napätia oblúka)
Rýchlosť podávania drôtu sa ovláda pomocou gombíka rýchlosti podávania drôtu na prednej
strane zariadenia.
Keď je podávač drôtu napojený na zdroj napájania, ktorý dodáva konštantné napätie (CV),
gombík rýchlosti podávania drôtu ovláda zvárací prúd. Pootočením gombíka v smere
hodinových ručičiek zvárací prúd zvýšite, pootočením gombíka proti smeru hodinových
ručičiek zvárací prúd znížite.
Keď je podávač drôtu napojený na zdroj napájania, ktorý dodáva konštantný prúd (CC),
gombík rýchlosti podávača drôtu ovláda napätie oblúka. Pootočením gombíka v smere
hodinových ručičiek napätie oblúka znížite, pootočením ovládača proti smeru hodinových
ručičiek napätie oblúka zvýšite. Skutočná rýchlosť podávania drôtu pre dané nastavenie sa
líši v závislosti od napätia oblúka. Zvýšením napätia oblúka sa zvýši rýchlosť podávania
drôtu.
0558 012 634
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
Keď je prepínač CV/CC vo vnútri zariadenia MobileFeed nastavený na možnosť „CV“, na
displeji sa zobrazí prednastavená rýchlosť podávača drôtu. Rýchlosť podávania drôtu sa
nebude líšiť, ak nastane zmena napätia oblúka.
Keď je prepínač CV/CC nastavený na možnosť „CC“, na displeji sa zobrazí rýchlosť
podávania drôtu a napätie. Zobrazená rýchlosť podávania drôtu je rýchlosť, ktorá vzniká na
základe zobrazeného napätia. Ak ovládačom zmeníte napätie, bude to mať vplyv aj na
rýchlosť podávania drôtu. Ak sa napríklad na displeji zobrazuje 762 cm/min (300 palcov/min)
a 20 V, zmena napätia na 24 V spôsobí nárast rýchlosti na 927 cm/min (365 palcov/min).
Zmena v oblúkovom napätí o 4 V bude predstavovať zmenu v rýchlosti podávania drôtu o
165 cm/min (65 palcov/min). Podrobné inštrukcie na nastavenie rýchlosti podávania drôtu a
napätia nájdete v často „Nastavenie zváracieho procesu“.
Napätie
V režime CC sa ovládač nastavenia napätia používa na upravenie napätia, ktoré má vplyv na
rýchlosť podávania drôtu. Pozrite si časť „Rýchlosť podávania drôtu“ uvedenú vyššie.
Ovládač nastavenie napätia možno použiť aj na nastavenie výstupného napätia zdroja
napájania, keď je zariadenie MobileFeed nastavené na režim CV s možnosťou diaľkového
ovládania napätia a používa sa zdroj napájania Warrior. Napätie zdroja napájania sa potom
dá odčítať z displeja zariadenia, ktorý zobrazuje rýchlosť podávania drôtu a napätie.
Displej pre rýchlosť podávača drôtu a napätie
Digitálny displej zobrazuje rýchlosť podávania drôtu (palce/min alebo m/min) a napätie.
Taktiež umožňuje zváračovi prednastaviť rýchlosť podávania drôtu a napätie zdroja energie.
Prepínač zámku spúšte
Funkcia aretácie spúšte je variácia 4-taktnej prevádzky. Ak je funkcia zámku spúšte zapnutá,
po vzniku oblúka možno spúšť horáka uvoľniť. Zdroj napájania/podávač bude aj naďalej
zvárať, až kým sa spúšť opätovne nestlačí a neuvoľní alebo kým oblúkom vytvorený signál
nezanikne manuálnym narušením oblúka. Spúšť sa neuzamkne, pokiaľ pred uvoľnením
spúšte nevznikne oblúk.
Sieťový vypínač
Sieťový vypínač (0/I) na prednej strane podávača káblov zapne toto zariadenie, keď je
podávač pripojený k zdroju napájania a k zvarencu. Zdroj napájania musí byť zapnutý a
stýkač musí byť uzavretý.
0558 012 634
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
1.
Hlavná poistka, 10 A
3.
Spínač posunu/prefukovania
2.
Istič, 7 A
4.
Prepínač CC/CV
Istič, 7 A
Tento 7 A istič, ktorý sa dá obnoviť, sériovo zapojený s motorovou kotvou, chráni riadiaci
panel pred poškodením, ak dôjde k zaseknutiu motora.
Spínač posunu/prefukovania
Spínač POSUNU sa používa, keď je potrebné podať drôt bez aplikácie zváracieho napätia.
Drôt sa podáva nastavenou rýchlosťou, kým je stlačený spínač.
PREFUKOVANIE sa používa pri meraní prietoku plynu alebo na vyfúknutie vzduchu alebo
vlhkosti z plynových hadíc pred začatím zvárania. Plyn prúdi, kým je stlačený spínač. Nie je
potrebné zapnutie zváracieho napätia ani posúvania drôtu.
Ak je drôt prevlečený cez kontaktný hrot a hrot horáka, jednoducho použite tlačidlo posunu
alebo drôt odrežte podľa potreby, aby drôt vyčnieval asi 1/2” od konca dýzy horáka.
Prepínač CC/CV
Prepínač CC/CV sa používa na nastavenie režimu CC alebo CV. Režim CC sa používa pri
zdrojoch energie s konštantným prúdom. Režim CV zas pri zdrojoch energie s konštantným
napätím. Zvolený režim má vplyv aj na funkcie podávača drôtu, ako je uvedené nižšie:
0558 012 634
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
Režim
Displej
Gombík na nastavenie rýchlosti
podávania drôtu
CC
Zobrazuje sa rýchlosť podávania drôtu Ovláda zvyšovanie napätia
a napätie oblúka
oblúka/rýchlosti podávania drôtu
prostredníctvom nárastu napätia
CV
Zobrazuje sa rýchlosť posúvania drôtu Ovláda zvárací prúd
Nastavenia prepínača ponorenia
Prepínače ponorenia sa nachádzajú na digitálnom displeji PCB vo vnútri zariadenia
MobileFeed.
POZOR!
Ak chcete nájsť digitálny displej PCB, je potrebné odstrániť kryt, ktorý chráni
elektronické súčasti zariadenia MobileFeed.
Skontrolujte nastavenie prepínačov ponorenia na digitálnom displeji PCB. Na displeji môžete
týmito prepínačmi nastaviť rýchlosť posúvania drôtu v palcoch za minútu (in/min) alebo v
metroch za minútu (m/min).
Nastavenie (1) displeja v palcoch za minútu (in/min). Nastavenie (2) displeja v metroch za
minútu (m/min).
5.3
Prevádzkové postupy
5.3.1
Prevádzkové bezpečnostné opatrenia
Musia byť splnené všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré sa týkajú vetrania, horenia či
ďalších oblastí oblúkového zvárania, ako je stanovené v časti „BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA“.
0558 012 634
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kvôli žiariacej energii zváracieho oblúka a riziku iskrenia pred tým, než si používateľ
zloží na tvár helmu, musí mať používateľ pod helmou ochranné okuliare s filtračnými
sklami. Filter helmy by mal byť v odtieni č.11 (neželezný) alebo 12 (železný). Všetci,
ktorí sa pozerajú na oblúk, by mali použiť helmy s ochrannými filtrami aj ochranné
okuliare. Personál zdržujúci sa v okolí by mal mať ochranné okuliare.
Žiariaca energia oblúka dokáže rozkladať chlórované výpary rozpúšťadiel, ako sú
napríklad trichlóretán a perchlóretylén, čím sa vytvára fosgén, aj keď sú tieto výpary
prítomné v nízkej koncentrácii. NEZVÁRAJTE tam, kde sú vo vzduchu alebo v okolí
oblúka prítomné chlórované rozpúšťadlá.
NEDOTÝKAJTE SA elektródy, kontaktného hrotu ani kovových častí, keď je
zariadenie zapnuté (ON). Všetky časti sú pod napätím, teda sú HORÚCE, a môžu
spôsobiť smrteľný zásah elektrickým prúdom. DBAJTE O TO, aby sa elektróda
nedotýkala uzemneného kovu. Mohlo by dôjsť ku preskočeniu iskry a k poškodeniu
zraku. Mohlo by to taktiež zapríčiniť požiar či spôsobiť inú škodu.
Pri práci v uzavretom priestore, dbajte o to, aby sa do neho dalo bezpečne vstúpiť.
Takýto uzavretý priestor by mal byť skontrolovaný, či spĺňa požiadavku množstva
kyslíka (najmenej 19 %), a to schváleným prístrojom na meranie množstva kyslíka.
Uzavretý priestor by nemal obsahovať toxické množstvo výparov či plynov. Ak sa toto
množstvo nedá stanoviť, obsluha by mala používať schválený dýchací prístroj.
Zabráňte únikom plynu v uzavretých priestoroch, keďže únik plynu môže nebezpečne
znížiť množstvo kyslíka vo vzduchu. NENOSTE do uzavretých priestorov fľaše s
plynom. Pri odchode z uzavretého priestoru ZATVORTE prívod plynu, aby ste
zabránili úniku plynu do ovzdušia. Skontrolujte ovzdušie v uzavretom priestore, aby
ste vedeli, že je bezpečné znovu doň vstúpiť.
Nikdy nepoužívajte zariadenie pri vyššom prúde, ako je stanovená ampérová
kapacita. Došlo by k prehrievaniu.
Nikdy nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo mokrom prostredí bez vhodnej izolácie
na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom. Ruky, nohy a oblečenie majte vždy
suché.
Vždy, keď necháte zariadenie bez dozoru, vypnite všetky ovládacie spínače, sieťové
spínače a prívody plynu. Otvorte hlavný spínač.
Majte oblečený tmavý odev z pevnej látky, aby vám ochránil kožu pred popálením,
iskrami a kúskami horúceho lietajúceho kovu.
Pred úpravou alebo výmenou elektród vypnite zvárací zdroj.
VÝSTRAHA!
Keď je sieťový vypínač zapnutý (ON) a spúšť horáka je stlačená, drôt elektródy
sa zahreje a valce podávača drôtu sa roztočia. Nedotýkajte sa drôtu, pretože
môže dôjsť k smrteľnému zásahu elektrickým prúdom. Pokiaľ nezvárate, dbajte
na to, aby sa drôt nedotkol uzemneného kovového povrchu, pretože môže
spôsobiť iskrenie. Dávajte si pozor na valce a poháňacie ozubené prevody.
VÝSTRAHA!
Skôr ako začnete zvárať musíte mať na sebe správny ochranný odev (zvárací
plášť a rukavice) a ochranu očí (okuliare a zváraciu helmu). Pri nedodržaní týchto
bodov hrozí vážny úraz.
UPOZORNENIE!
Neukončujte oblúk odstránením horáka zo zvarovej oblasti. Povoľte spúšť
horáka, aby ste ukončili proces zvárania predtým, než odstránite horák.
0558 012 634
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
VÝSTRAHA!
Ak v uzavretom prostredí nezastavíte prívod ochranného plynu, môže dôjsť k
vzniku výparov a k znižovaniu množstva kyslíka.
5.3.2
Nastavenie procesu zvárania
Rýchle nastavenie
1. V prípade zdroja napätia s konštantným napätím (CV): nastavte požadované napätie
oblúka na zdroji napätia.
2. V prípade zdroja napätia s konštantným prúdom (CC): nastavte požadovaný zvárací
prúd na zdroji napätia.
3. Na zariadení MobileFeed: Nastavte požadovanú rýchlosť posúvania drôtu gombíkom
rýchlosti podávania drôtu a riaďte sa podľa hodnôt zobrazených na displeji.
Podávač v režime CV zobrazí počas zvárania skutočnú rýchlosť posúvania drôtu.
Posúvač v režime CC zobrazí rýchlosť posúvania drôtu, ktorá sa líši v závislosti od
zmien napätia oblúka. Pokiaľ nezvárate, na displeji sa ukáže, aká bude rýchlosť
posúvania drôtu pri zobrazenom napätí.
5.3.3
Tabuľka zváracích údajov
Hodnoty napätia (V) a prúdu (A) prezentované v tabuľke uvedenej nižšie predstavujú napätie
oblúka a zvárací prúd. Hodnoty prúdu (A), ktorý môže prúdiť cez podávač drôtu, by nemali
byť vyššie než menovité hodnoty jednotky.
Trubičkový drôt Flux Core E70T-1 a 2
Priemer
Rýchlosť podávania drôtu
(palce/min)/(m/min)
150/3,8 200/5,1 250/6,3 300/7,6 350/8,9 400/10, 450/11, 500/12, 600/15,
5
2
4
7
2
0,045"
29 V,
150 A
29 V,
210 A
0,052"
25 V,
155 A
30 V,
300 A
1/16”
27 V,
190 A
30 V,
300 A
33 V,
365 A
30 V,
250 A
33 V,
290 A
34 V,
330 A
33 V,
410 A
Kovové jadro
Rýchlosť podávania drôtu
(palce/min)/(m/min)
Priemer
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
450/11,4
500/12,7
28 V
250 A
29 V
260 A
30 V
270 A
32 V
300 A
32 V
350 A
29 V
275 A
29 V
300 A
30 V
325 A
30 V
350 A
32 V
400 A
0,045"
0,052"
1/16”
30 V
300 V
Oceľový plný drôt
Priemer
0558 012 634
Rýchlosť podávania drôtu
(palce/min)/(m/min)
200/5,1 250/6,3 300/7,6 350/8,9 400/10, 450/11, 500/12, 550/14, 600/15,
5
2
4
7
0
2
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
0,035"
0,045"
25 V
260 A
1/16”
26 V
290 A
27 V
340 A
26 V
280 A
25 V
180 A
25 V
200 A
26 V
215 A
27 V
300 A
28 V
320 A
30 V
340 A
27 V
230 A
28 V
245 A
30 V
400 A
Al/Si hliník
Rýchlosť podávania drôtu
(palce/min)/(m/min)
Priemer
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
450/11,4
3/64”
25 V, 110 A 25 V, 140 A 26 V, 150 V 26 V, 190 A 27 V, 205 A 27 V, 220 A
1/16”
26 V, 200 V 23 V, 260 A 30 V, 300 A 32 V, 350 A
Al/Mg hliník
Rýchlosť podávania drôtu
(palce/min)/(m/min)
Priemer
150/3,8
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
3/64”
22 V, 100 A 23 V, 150 A 23 V, 175 V 24 V, 190 A 25 V, 205 A 25 V, 220 A
1/16”
23 V, 200 A 25 V, 250 A 27 V, 280 A 27 V, 290 A 28 V, 340 A
5.3.4
1.
2.
3.
4.
5.
Zariadenie MobileFeed 301 so zdrojmi napájania CC
Zvoľte zvárací prúd/napätie oblúka, ktoré je potrebné pre typ a priemer drôtu, ktorý
chcete zvárať. Pozrite si časť „Tabuľka zváracích údajov“ v tejto kapitole.
Nastavte napájací prúd gombíkom na nastavenie prúdu na čelnom paneli zdroja
napájania.
Nastavte napätie oblúka (jeho hodnotu nájdete v tabuľke zváracích údajov) gombíkom
na nastavenie napätia na podávači drôtu.
Nastavte rýchlosť podávania drôtu (jeho hodnotu nájdete v tabuľke zváracích údajov)
gombíkom na nastavenie rýchlosti podávania drôtu na podávači drôtu.
Zapáľte oblúk a upravte ho na požadovanú rýchlosť podávania drôtu gombíkom na
nastavenie rýchlosti podávania drôtu.
5.3.5
1.
2.
3.
4.
5.
Zariadenie MobileFeed 301 so zdrojmi napájania CV
Zvoľte oblúkové napätie/zvárací prúd, ktoré sú potrebné pre typ a priemer drôtu, ktorý
chcete zvárať. Pozrite si časť „Tabuľka zváracích údajov“ v tejto kapitole.
Nastavte napájacie napätie gombíkom na nastavenie napätia na zdroji napájania
alebo použite voliteľné diaľkové ovládanie napätia z podávača drôtu.
Rýchlosť podávania drôtu nájdete navrchu stĺpca „tabuľky zváracích údajov“ pre daný
typ a priemer drôtu a napätie oblúka/zvárací prúd.
Pomocou „tabuľky zváracích údajovy“ určte polohu gombíka na nastavenie rýchlosti
podávania drôtu na podávači drôtu.
Zapáľte oblúk a upravte ho na požadovanú dĺžku gombíkom na nastavenie rýchlosti
podávania drôtu.
0558 012 634
- 22 -
© ESAB AB 2016
5 PREVÁDZKA
POZOR!
Keď používate zdroj napájania CC, NEODPORÚČA SA nastaviť prepínač na
možnosť CV. Ak je nastavená príliš vysoká rýchlosť podávania drôtu, je ťažké
vytvoriť stabilné podmienky na zváranie. Stabilita oblúka závisí od nepretržitého
dodržiavania správnej vzdialenosti TTW (Tip To Work – hrot a obrobok), čo je pri
manuálnom zváraní takmer nemožné dosiahnuť. Nastavenie CV sa odporúča
použiť len pri zdrojoch napájania CV.
Štandardné zváracie napätia pre hliník 5000 sa pohybujú medzi 21 až 25 voltmi,
čo obmedzuje rýchlosť podávania drôtu zariadenia MobileFeed, najmä ak chcete
zvárať zliatinu 5356 s priemerom 035”. Zváranie s priemermi drôtov ≤3/64” alebo
pod 22 oblúkových voltov by mohlo spôsobiť problémy s obmedzenou rýchlosťou
podávania drôtu a bolo by ťažké dosiahnuť dobré podmienky na zváranie.
POZOR!
Na mnohých zdrojoch napájania CV je skutočné napätie zváracieho oblúka
menšie než „napätie na svorkách“ (Open Circuit Voltage, OCV), ktoré sa
nastavuje na čelnom paneli zdroja napájania. Preto na čelnom paneli zdroja
napájania môžete pridať 3 až 6 voltov, aby ste dosiahli skutočné napätie oblúka,
ktoré potrebujete alebo ktoré je zaznačené v tabuľke.
5.3.6
1.
2.
Vypnutie
Povoľte spúšťací spínač horáka, aby ste prerušili oblúk.
Ak nechávate zariadenie bez dozoru, vždy vypnite a odpojte všetky zdroje napájania
zariadenia a uzatvorte prívod ochranného plynu na zdroji.
0558 012 634
- 23 -
© ESAB AB 2016
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
VÝSTRAHA!
Pred kontrolou alebo prácou vo vnútri podávača drôtu sa uistite, že vedľajsí
obvod alebo hlavný odpájací spínač sú vypnuté (OFF) alebo že poistky
vstupného prúdu sú odpojené od hlavného zdroja energie. Nastavenie sieťového
vypínača zváracieho zariadenia do polohy OFF neodstráni všetko napätie vo
vnútri zariadenia.
VÝSTRAHA!
Kontrolu, riešenie problémov a opravu zariadenia by mala vykonávať iba
kompetentná osoba, ktorá má aspoň všeobecné skúsenosti s údržbou a opravou
elektronických polovodičových zariadení. Údržbu či opravu by nemali vykonávať
osoby, ktoré nemajú uvedenú kvalifikáciu.
6.1
Kontrola a servis
Zariadenie skladujte v čistých a bezpečných podmienkach. Zabráňte kontaktu s olejom,
mastnotou, tekutinami a kovovými časticami, ktoré by mohli spôsobiť skraty.
Použitím mydlového roztoku pravidelne kontrolujte ventily fliaš, regulátory, hadice a prívody
plynu, či náhodou z nich nič neuniká.
Skontrolujte, či nie sú uvoľnené pevné súčiastky vrátane prívodov napájania a v prípade
potreby ich utiahnite. Uvoľnené prívody napájania sa pri zváraní prehrievajú.
Opotrebované alebo poškodené káble a prípojky ihneď vymeňte. Skontrolujte, či izolácia nie
je poškodená a odretá, a to hlavne v miestach, kde vodiče vstupujú do zariadenia.
Drôt elektródy a všetky kovové časti, ktoré sa ho dotýkajú, sú počas zvárania pod
elektrickým prúdom. Pravidelne tieto časti kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu izolácie alebo
k iným poškodeniam, ktoré by mohli byť nebezpečné.
VÝSTRAHA!
Ak sa neizolované časti a káble nevymenia, oblúk spôsobený neizolovaným
káblom alebo časťou, ktorá sa dotýka uzemneného povrchu, môže poškodiť zrak
a spôsobiť požiar. Telesný kontakt s neizolovaným káblom, prípojkou alebo
nezakrytým vodičom môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, čo môže mať
smrteľné následky.
Káble uskladňujte na suchých miestach bez kontaktu s mastnotou a olejom a zabráňte ich
poškodeniu horúcimi kovmi či iskrami.
Raz za týždeň očistite drážky hnacích valcov od nečistôt alebo kovových častíc. Ak je nejaký
valec opotrebovaný, vymeňte ho.
6.2
Podávač drôtu
Keď sa podáva mäkký drôt, hnacie valce môžu zachytávať kov z povrchu drôtu.
Nahromadený kov na valcoch sa môže zarezávať do drôtu, čo spôsobuje neželané trenie a
nesprávne podávanie drôtu.
Valce pravidelne kontrolujte a čistite ich jemnou drôtenou kefou. Zabráňte zdrsňovaniu alebo
znižovaniu tvrdosti povrchu drážok vo valcoch. Akékoľvek zdrsnený povrch sa môže
zarezávať do drôtu, rovnako ako nánosy, ktoré odstraňujete.
0558 012 634
- 24 -
© ESAB AB 2016
6 ÚDRŽBA
6.3
Výmena ventilu solenoidu
Pokiaľ do podávača drôtu neprúdi plyn, ventil plynového solenoidu môže byť upchaný alebo
môže mať elektrickú poruchu a mal by sa vymeniť. Pri výmene ventilu plynového solenoidu
musí prívod (označený slovom IN alebo číslom „2“) smerovať k zadnej časti zariadenia.
6.4
Riešenie problémov
Ak zváracie zariadenie nepracuje správne, skontrolujte ho takto:
1.
Majte všetky vypínače zapnuté v pozícii ON a ostatné ovládacie tlačidlá na
požadovaných nastaveniach. Vizuálne skontrolujte všetky káble a prípojky, či
nedochádza k prehrievaniu alebo iskreniu.
VÝSTRAHA!
Nedotýkajte sa drôtu elektródy ani dielov, ktoré sú v kontakte s ním, ani
neizolovaných káblov a spojok, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
2.
3.
Skontrolujte všetky plynové hadice, spoje, prietokomery a regulátory, či nedochádza k
úniku, k poruche alebo k prerušovanému prívodu.
Určite pôvod problému v konkrétnej časti zváracieho zariadenia: primárny napájací
zdroj, zdroj napájania, podávač drôtu alebo vedenie drôtu (obal, hnacie valce, vložky a
kontaktný hrot). Ak pri kontrole odhalíte, že porucha vznikla v podávači drôtu, pozrite
si schému zapájania.
VÝSTRAHA!
Mnoho situácií v rámci riešenia problémov si vyžaduje, aby napájanie
zapnuté a aby svorky zariadenia boli pod napätím. Pri manipulácii so
zariadením pod napätím buďte veľmi opatrní. Vyhnite sa kontaktu s
elektrickými súčasťami okrem prípadov, keď ich kontrolujete pomocou
vhodného vybavenia.
UPOZORNENIE!
Nikdy neopravujte zariadenie, ak na to nemáte potrebné skúsenosti, ako
bolo popísané v časti o údržbe.
4.
Skontrolujte, či je zdroj napájania nastavený na možnosť „Suitcase“ alebo „MIG“, aby
zariadenie mohlo MobileFeed fungovať.
0558 012 634
- 25 -
© ESAB AB 2016
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie MobileFeed 301 AVS bolo navrhnuté a odskúšané podľa medzinárodných
noriem IEC/EN 60974-5 a IEC/EN 60974-10. Osoba vykonávajúca servis alebo opravu
zariadenia zodpovedá za to, že zariadenie bude naďalej spĺňať požiadavky uvedených
noriem.
Náhradné diely si môžete objednať od najbližšieho predajcu spoločnosti ESAB – pozrite
zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a
zaistí správnosť dodávky.
0558 012 634
- 26 -
© ESAB AB 2016
SCHÉMA ZAPÁJANIA
SCHÉMA ZAPÁJANIA
0558 012 634
- 27 -
© ESAB AB 2016
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU PRE VÝROBKY S OZNAČENÍM CE
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU PRE
VÝROBKY S OZNAČENÍM CE
V-groove
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0369 557 002
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 002
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 003
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,062 (1,6)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
V-groove X2
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
0,045 (1,2)
0369 557 010
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
0558 001 078
0558 001 757
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0558 001 758
K-Cored
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0000 021 160
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 004
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 004
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
5/64 (2,0)
0000 021 162
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
U-Soft
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
3/64 (1,2)
0369 557 006
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 008
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
+ Use flat, plain pressure roll(s),
PN 23612368, supplied with wire feeder.
0558 012 634
Inlet Guide
Qty 1 (27)
Numbers in paranthesis (X) in column
headings in tables above, denote item
numbers in illustration below.
- 28 -
© ESAB AB 2016
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU PRE VÝROBKY S OZNAČENÍM CE
Various parts
Item
Qty
1
1
0558 001 743 Feed plate
1A
1
0558 001 744 Safety guard
2
1
3
1
0558 001 745 Pressure arm
4
1
0558 001 746 Bogie
5
2
0558 101 395 Pressure roll
6
2
0558 101 401 Axle pressure roll
7
1
0558 001 747 Locating pin
8
2
0558 101 400 Nut, Pressure roll axle
9
1
0558 101 399 Circlip
10
1
0000 034 609 Retaining screw pressure arm
11
1
0558 001 748 Spring bogie auto lift
12
1
0558 001 749 Spring to pressure arm auto lift
13
2
0558 003 538 Spacer tube, small
14
2
0558 003 539 Spacer tube, big
15
1
0558 001 752 Spacer tube pressure arm auto lift
16
1
0558 001 753 Spacer tube bogie
17
1
0558 001 754 Axle pressure arm
18
1
0558 001 755 Allen screw
19
2
0459 441 880 Gear adaptor feed roll
20
2
0558 003 540 Axle gear adaptor feed roll
21
3
0000 034 608 Washer, retaining screw
22
3
23
1
24
Ordering no. Denomination
Screw, Thumb, M6×12
Knurled screw
0558 101 396 Pressure device w/Scale
5 kusov/ba 0558 101 398 Locating pin, 2.5 × 12 pressure device
lenie
25
1
0558 101 397 Screw (center) guide
28
1
0558 003 542 Main gear drive
0558 012 634
- 29 -
© ESAB AB 2016
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU PRE VÝROBKY S OZNAČENÍM CE
0558 012 634
- 30 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
Each MobileFeed wire feeder includes gas solenoid and dual groove feed rolls.
Ordering Number Denomination
Notes
0558 102 207
MobileFeed 301 AVS
CE
0558 102 222
MobileFeed 301 AVS w/remote CE, Remote voltage control works with
Warrior PS only.
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0558 012 634
- 31 -
© ESAB AB 2016
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
Each MobileFeed wire feeder has 3 remote control cable lengths that can be used with
ESAB Warrior series power sources. Requires remote option in feeder.
0558 102 197 Cable Remote MF201/301, 7.5 m
0558 102 198 Cable Remote MF201/301, 15 m
0558 102 199 Cable Remote MF201/301, 30 m
0160 361 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²),
OKC female connector, 1/0 - 4/0 cable
0160 360 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²), OKC male
connector, 1/0 - 4/0 cable
0460 005 880 Gas meter (measures gas flow at the torch)
0558 012 634
- 32 -
© ESAB AB 2016
PRÍSLUŠENSTVO
0558 012 634
- 33 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising