ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Handleiding

ESAB U82 Aristo Handleiding
Aristo®
U82
Gebruiksaanwijzing
0460 896 477 NL 20160203
Valid for: from program version 1.18Q
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .......................................................................................................... 6
2
INLEIDING ............................................................................................................ 8
2.1
Bedieningspaneel Aristo U82 ............................................................................. 8
2.1.1
Toetsen en knoppen........................................................................................... 8
2.2
Plaatsing ............................................................................................................... 9
2.3
USB-aansluiting ................................................................................................. 10
2.3.1
Het USB-geheugen aansluiten......................................................................... 10
2.4
Stap een - taal kiezen......................................................................................... 10
2.5
Display ................................................................................................................ 12
2.5.1
Symbolen op het display .................................................................................. 13
2.5.2
Pictogram voor VRD en foutindicatie ............................................................... 13
2.6
Algemene informatie over instellingen ............................................................14
2.6.1
Instelling van numerieke waarden.................................................................... 14
2.6.2
Instelling met gegeven opties........................................................................... 14
2.6.3
Instellingen AAN/UIT........................................................................................ 14
2.6.4
TERUG en ENTER .......................................................................................... 15
3
MENU'S............................................................................................................... 16
3.1
Hoofdmenu ......................................................................................................... 16
3.1.1
Configuratiemenu............................................................................................. 17
3.1.2
Menu Tools....................................................................................................... 17
3.1.3
Lasdata-instelmenu.......................................................................................... 18
3.1.4
Meting .............................................................................................................. 19
3.1.5
Lasdatageheugenmenu ................................................................................... 20
3.1.6
Snelkeuzemenu ............................................................................................... 20
4
MIG/MAG-LASSEN ............................................................................................ 21
4.1
Instellingen in het lasdata-instelmenu .............................................................21
4.1.1
MIG/MAG-lassen met kortsluitboog/sproeiboog .............................................. 21
4.1.2
MIG/MAG-lassen met pulsering ....................................................................... 23
4.1.3
MIG/MAG-lassen met superpuls, primair/secundair,
kortsluitboog/sproeiboog/pulsboog............................................................... 24
4.2
Uitleg van de verschillende functies ................................................................25
4.2.1
QSet ................................................................................................................. 31
4.2.2
Synergiegroep.................................................................................................. 32
4.3
SuperPulse ......................................................................................................... 32
4.3.1
Draad- en gascombinaties ............................................................................... 33
4.3.2
Verschillende pulslasmethodes........................................................................ 33
4.3.3
Draadaanvoereenheid...................................................................................... 33
5
MMA-LASSEN .................................................................................................... 36
5.1
MMA-lassen met gelijkstroom ..........................................................................36
5.2
MMA-lassen met wisselstroom.........................................................................36
5.3
Uitleg van de verschillende functies ................................................................37
0460 896 477
© ESAB AB 2016
INHOUDSOPGAVE
6
TIG-LASSEN....................................................................................................... 38
6.1
Instellingen in het lasdata-instelmenu .............................................................38
6.1.1
TIG-lassen zonder pulsering met gelijkstroom................................................. 38
6.1.2
TIG-lassen zonder pulsering met gelijkstroom................................................. 38
6.1.3
TIG-lassen zonder pulsering met wisselstroom ............................................... 39
7
8
9
6.2
Uitleg van de verschillende functies ................................................................39
6.3
Uitleg overige functies....................................................................................... 44
ELEKTRISCH GUTSEN ..................................................................................... 45
7.1
Instellingen in het lasdata-instelmenu .............................................................45
7.2
Uitleg van de verschillende functies ................................................................45
GEHEUGENBEHEER ......................................................................................... 46
8.1
Werking bedieningspaneel................................................................................ 46
8.2
Opslaan ............................................................................................................... 47
8.3
Oproepen ............................................................................................................ 48
8.4
Verwijderen ......................................................................................................... 49
8.5
Kopiëren.............................................................................................................. 50
8.6
Bewerken ............................................................................................................ 51
8.7
Naam ................................................................................................................... 52
CONFIGURATIEMENU....................................................................................... 54
9.1
Blokkeringscode ................................................................................................ 54
9.1.1
Status blokkeringscode .................................................................................... 55
9.1.2
Blokkeringscode instellen/wijzigen................................................................... 55
9.2
Afstandsbedieningen......................................................................................... 55
9.2.1
Negeer aanpassing .......................................................................................... 56
9.2.2
Digitale afstandsbediening configureren .......................................................... 56
9.2.3
Analoge afstandsbediening configureren......................................................... 56
9.2.4
Controlebereik instellen.................................................................................... 57
9.3
MIG/MAG-standaardwaarden ............................................................................ 57
9.3.1
Toortsschakelaarmodus (tweetakt/viertakt)...................................................... 58
9.3.2
4-takt configuratie............................................................................................. 59
9.3.3
Functietoetsconfiguratie ................................................................................... 60
9.3.4
Spanningsmeting bij pulslassen....................................................................... 61
9.3.5
AVC feeder (AVC-draadaanvoereenheid) ........................................................ 61
9.3.6
"Release pulse"................................................................................................ 61
9.3.7
Spanningsregelaar vlak statisch ...................................................................... 61
9.3.8
Vertragingstijd kratervullen actief ..................................................................... 62
9.3.9
Vertragingstijd lasstartboog uit ......................................................................... 62
9.4
MMA-standaardwaarden.................................................................................... 62
9.5
Snelkeuzetoetsen............................................................................................... 62
9.6
Dubbele startbron .............................................................................................. 63
9.7
Toetsbediening via afstandsbediening ............................................................63
0460 896 477
© ESAB AB 2016
INHOUDSOPGAVE
9.8
WF supervisie..................................................................................................... 63
9.9
Automatisch opslaan......................................................................................... 63
9.10
Meetgrenswaarden voor lasstop ......................................................................64
9.11
Toortsbediening lasdata .................................................................................... 64
9.12
Meerdere draadaanvoereenheden....................................................................65
9.13
Kwaliteitsfuncties............................................................................................... 66
9.14
Onderhoud.......................................................................................................... 67
9.15
Lengte-eenheid................................................................................................... 68
9.16
Waardefrequentie instellen ............................................................................... 68
9.17
Ontgrendelingscode .......................................................................................... 68
10 MIDDELEN.......................................................................................................... 69
10.1 Foutlog ................................................................................................................ 69
10.1.1 Beschrijving foutcodes ..................................................................................... 70
10.2
Export/Import...................................................................................................... 74
10.3 Bestandsmanager .............................................................................................. 75
10.3.1 Bestand/map verwijderen................................................................................. 76
10.3.2 Bestand/map hernoemen................................................................................. 76
10.3.3 Nieuwe map maken ......................................................................................... 77
10.3.4 Bestanden kopiëren en plakken....................................................................... 77
10.4
Instelgrenswaarden bewerken..........................................................................77
10.5
Meetgrenswaarden bewerken ...........................................................................78
10.6
Productiestatistieken......................................................................................... 79
10.7 Kwaliteitsfuncties............................................................................................... 80
10.7.1 Kwaliteitsgegevens opslaan............................................................................. 81
10.8 Gedef.synerg.gegevens gebruiker ...................................................................82
10.8.1 Specificeer spannings-/draadcoördinaten........................................................ 82
10.8.2 Geldige draad-/gascombinatie specificeren ..................................................... 83
10.8.3 Eigen draad/gasopties maken.......................................................................... 84
10.9
Kalender.............................................................................................................. 84
10.10 Gebruikersaccounts .......................................................................................... 85
10.11 Eenheidsinformatie............................................................................................ 85
11 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN............................................................ 87
MENUSTRUCTUUR ..................................................................................................88
DRAAD- EN GASAFMETINGEN...............................................................................94
BESTELNUMMERS.................................................................................................101
ACCESSOIRES .......................................................................................................102
Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.
0460 896 477
© ESAB AB 2016
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
LET OP!
De eenheid is door ESAB getest in een algemene opstelling. De
verantwoordelijkheid voor het functioneren en de veiligheid van de gekozen
opstelling berust bij de technicus die de installatie verricht.
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1. Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
2. De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
3. De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden, ringen,
etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
5. Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk bereikbaar
zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in bedrijf
zijnde apparatuur
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
0460 896 477
-6-
© ESAB AB 2016
1 VEILIGHEID
LET OP!
Deze INSTRUCTIES zijn bedoeld voor ervaren gebruikers. Indien u niet
volkomen vertrouwd bent met de werkingsprincipes en veilige procedures voor
booglasapparatuur, raden we u dringend aan ons boekje “Precautions and Safe
Practices for Arc, Cutting and Gouging“ (Voorzorgsmaatregelen en veilige
procedures voor booglassen, snijbranden en gutsen), Form 52-529, goed te
bestuderen. Sta ongetraind personeel NIET toe deze apparatuur te installeren, te
gebruiken of te onderhouden. Tracht NIET deze apparatuur te installeren of te
gebruiken voordat u deze instructies gelezen en goed begrepen hebt. Als u deze
instructies niet volledig begrijpt, neem dan contact op met uw leverancier voor
nadere informatie. Lees beslist de Veiligheidsmaatregelen voordat u deze
apparatuur gaat instaleren of gebruiken.
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
0460 896 477
-7-
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
2
INLEIDING
Om het maximale uit uw lasapparatuur te halen, raden wij u aan deze gebruikershandleiding
te lezen.
Algemene informatie over het gebruik vindt u in de gebruikershandleiding voor de voeding en
de draadaanvoereenheid.
De displaytekst is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Zweeds, Fins, Noors, Deens,
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Portugees, Hongaars, Pools, Amerikaans
Engels, Tsjechisch, Chinees en Turks.
LET OP!
Afhankelijk van in welk product het paneel wordt geïnstalleerd, kunnen er
verschillen voorkomen in de werking ervan.
2.1
Bedieningspaneel Aristo U82
Het bedieningspaneel wordt geleverd met een montagesteun met schroeven en een
Nederlandstalige gebruikershandleiding. Een kabel van 1,2 meter is aan het paneel
bevestigd. Een USB-geheugen en een verlengkabel zijn verkrijgbaar als accessoires, zie het
hoofdstuk "ACCESSOIRES" in deze handleiding.
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
1.
Plaats voor USB-geheugen
2.
Knop voor het verplaatsen van de cursor
3.
Display
4.
Functietoetsen
5.
Menu
6.
Enter
7.
Knop voor het verhogen of verlagen van
instelwaarden en het instellen van de
spanning, #
8.
Knop voor het verhogen of verlagen van
instelwaarden en het instellen van de
draadaanvoersnelheid, *
2.1.1
Toetsen en knoppen
Functietoetsen (4)
De vijf toetsen in een rij onder het display hebben uiteenlopende
functies. Het zijn functietoetsen, wat betekent dat ze verschillende
functies kunnen hebben afhankelijk van het menu waarin u werkt. De
huidige functie van deze toetsen wordt aangegeven door de tekst in
de onderste regel van het display.
Als de functie actief is, verandert de kleur van de toets in wit:
0460 896 477
-8-
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
Menutoets (5)
Het gebruik van de toets MENU
brengt u altijd terug in het hoofdmenu:
Enter-toets (6)
De enter-toets
wordt gebruikt om keuzes te bevestigen.
Cursorknop (2)
Met de knop links verplaatst u de cursor naar verschillende regels in het display.
Plus-/minknoppen (7, 8)
Met de knoppen rechts verhoogt of verlaagt u de waarde voor een instelling. Aan de zijkant
van de knoppen staat een symbool, een vierkantje (#) of een ster (*). Voor de meeste
numerieke instellingen kunnen beide knoppen worden gebruikt, maar sommige instellingen
moeten met een specifieke knop worden uitgevoerd.
2.2
Plaatsing
Aan de achterzijde van het bedieningspaneel
zit een uitklapbare standaard die het mogelijk
maakt om het paneel neer te zetten en het
display in een verticale stand af te lezen. De
standaard is tevens een
bevestigingsmechanisme waarmee het
bedieningspaneel aan de
draadaanvoereenheid kan worden bevestigd.
0460 896 477
-9-
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
2.3
USB-aansluiting
Er kunnen externe USB-geheugens worden gebruikt voor de overdracht van programma's
van en naar het bedieningspaneel. Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Export/Import".
De bestanden die in het bedieningspaneel worden gemaakt worden opgeslagen in het
xml-formaat. Het USB-geheugen moet voor het gebruik worden geformatteerd als FAT 32.
Bij normaal gebruik is er geen risico op virussen die de apparatuur kunnen infecteren. Om
het risico hierop volledig uit te sluiten, raden we u aan het geheugen dat in combinatie met
deze apparatuur wordt gebruikt niet voor andere doeleinden in te zetten.
Sommige USB-geheugens zijn niet compatibel met deze apparatuur. We raden u aan
USB-geheugens van gerenommeerde leveranciers te gebruiken. ESAB kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een incorrect gebruik van een
USB-geheugen.
2.3.1
Het USB-geheugen aansluiten
Ga verder als volgt:
•
•
•
•
•
Zet de hoofdschakelaar van de stroombron uit.
Open de afdekking aan de linkerzijde van het
bedieningspaneel.
Sluit het USB-geheugen aan op de USB-stekker.
Sluit de afdekking.
Zet de hoofdschakelaar van de stroombron aan.
2.4
Stap een - taal kiezen
Als u de appatuur voor de eerste keer opstart, verschijnt dit menu op het display.
Het bedieningspaneel is af fabriek ingesteld op Engels. Ga verder als volgt om uw taal te
selecteren.
Druk op MENU
om naar het hoofdmenu te gaan.
Gebruik de knop links om de cursor te verplaatsen naar de regel CONFIGURATIE.
0460 896 477
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
Druk op ENTER
Plaats de cursor op de regel TAAL (LANGUAGE). Druk op ENTER voor een lijst met talen
die beschikbaar zijn in het bedieningspaneel.
Plaats de cursor op de regel met de taal van uw keuze en druk op ENTER.
0460 896 477
- 11 -
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
2.5
Display
De cursor
De cursor van het bedieningspaneel heeft de vorm van een gearceerd veld rond de tekst, en
de geselecteerde tekst zelf wordt wit weergegeven. De selectie wordt in de
gebruikershandleiding vet gedrukt weergegeven.
Pijlen en schuifbalken
Wanneer zich achter een regel meer informatie bevindt, wordt dit aangegeven met een
zwarte pijl achter de tekst. Als de lijst meer regels bevat, wordt aan de rechterzijde van het
display een schuifbalk weergegeven:
Tekstkaders
Onder in het display ziet u vijf kaders waarin de huidige functies van de vijf functietoetsen
die direct onder deze tekstkaders staan worden weergegeven.
Energiebesparende modus
Om de levensduur van de achtergrondverlichting te verlengen, wordt deze na drie minuten
uitgeschakeld als er geen activiteit is.
0460 896 477
- 12 -
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
2.5.1
2.5.2
Symbolen op het display
A
De geselecteerde lasgegevens
B
S = Instelgrenswaarde geactiveerd
M = Meetgrenswaarde geactiveerd
C
De geselecteerde
draadaanvoereenheid
D
Pictogram voor VRD-status en om aan
te geven dat er een fout is opgetreden,
zie “Pictogram voor VRD en
foutindicatie”, pagina 13.
E
Opgeroepen geheugenpositienummer
F
Selecteer de plus-/minknop die
gemarkeerd is met # om een
parameterwaarde te verhogen of
verlagen.
G
Gemeten motorstroom
H
Selecteer de plus-/minknop die
gemarkeerd is met * om een
parameterwaarde te verhogen of
verlagen.
I
Bewerkingsmodus, geheugenpositie
bewerken
Pictogram voor VRD en foutindicatie
Dit pictogram wordt gebruikt voor twee onafhankelijke indicaties:
•
•
Weergave van de VRD-status in de aangesloten stroombron
Indicatie wanneer er een fout is opgetreden
De VRD-functie beperkt de open spanning tot 35 V wanneer er niet wordt gelast. In de
stroombron wordt de VRD-functie geblokkeerd wanneer het systeem waarneemt dat het
lassen is gestart. Of de VRD-functie actief is of niet, wordt aangegeven door hetzelfde
pictogram waarmee wordt aangegeven dat er een fout is opgetreden. Zie de onderstaande
tabel.
0460 896 477
- 13 -
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
Pictogram
Pictogram wordt niet
weergegeven.
VRD-status
Foutstatus
VRD niet actief.
Er heeft zich een fout
voorgedaan, zie de paragraaf
"Foutlog" in het hoofdstuk
"GEREEDSCHAPPEN".
VRD is actief.
Er heeft zich een fout
voorgedaan, zie de paragraaf
"Foutlog" in het hoofdstuk
"GEREEDSCHAPPEN".
VRD is actief.
Geen fouten.
VRD niet actief.
Geen fouten.
LET OP!
De VRD-functie werkt voor stroombronnen waar deze wordt toegepast.
2.6
Algemene informatie over instellingen
Er zijn drie hoofdtypen instellingen:
•
•
•
Instelling van numerieke waarden
Instelling met gegeven opties
Instelling van modus AAN/UIT
2.6.1
Instelling van numerieke waarden
Als u een numerieke waarde instelt, kunt u een van de twee plus-/minknoppen gebruiken om
een gegeven waarde te verhogen of verlagen. Een aantal waarden kan ook worden
gewijzigd via de afstandsbediening.
2.6.2
Instelling met gegeven opties
Bepaalde instellingen worden uitgevoerd door een optie uit een lijst te selecteren.
Een dergelijke lijst kan er als volgt uit zien:
Hier staat de cursor op de regel voor MIG/MAG. Als u in deze positie op ENTER drukt,
wordt de optie MIG/MAG geselecteerd. Als u in plaats daarvan een andere optie wilt
selecteren, plaats de cursor dan op de juiste regel door deze met de knop links omhoog of
omlaag te bewegen. Druk vervolgens op ENTER. Als u de lijst wilt verlaten zonder een optie
te kiezen, druk dan op TERUG.
2.6.3
Instellingen AAN/UIT
Voor bepaalde functies kunt u de waarden instellen op AAN en UIT. De synergische functie
tijdens MIG/MAG- en MMA-lassen is een voorbeeld van zo'n functie. De instelling AAN of
UIT kan worden geselecteerd uit een lijst met opties zoals hierboven beschreven.
0460 896 477
- 14 -
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
2.6.4
TERUG en ENTER
De meest rechtse functietoets wordt hoofdzakelijk gebruikt voor TERUG, hoewel deze af en
toe ook voor andere functies wordt gebruikt.
•
Door op TERUG (QUIT) te drukken keert u terug naar het vorige menu of scherm.
De toets
•
wordt in deze handleiding ENTER genoemd.
Druk op ENTER om een geselecteerde optie in een menu of lijst uit te voeren.
0460 896 477
- 15 -
© ESAB AB 2016
3 MENU'S
3
MENU'S
Het bedieningspaneel heeft verschillende menu's. De menu's zijn: het hoofdmenu,
configuratiemenu, tools-menu, lasdata-instelmenu, meetmenu, lasdatageheugenmenu en
snelkeuzemenu. De menustructuren worden weergegeven in de bijlage
"MENUSTRUCTUUR" aan het einde van deze handleiding. Tijdens het opstarten verschijnt
ook kort een opstartscherm met informatie over de gebruikte programmaversie.
Opstartscherm
3.1
Hoofdmenu
In het HOOFDMENU kunt u het lasproces, de lasmethode, het draadtype etc. wijzigen.
Vanuit dit menu kunt u verdergaan naar alle andere submenu's.
0460 896 477
- 16 -
© ESAB AB 2016
3 MENU'S
3.1.1
Configuratiemenu
In het menu CONFIGURATIE kunt u een taal selecteren en andere basisinstellingen, bijv. de
maateenheid, wijzigen.
3.1.2
Menu Tools
In het menu TOOLS kunt u bestanden overbrengen en kwaliteits- en productiestatistieken
en foutenlogs etc. bekijken.
0460 896 477
- 17 -
© ESAB AB 2016
3 MENU'S
3.1.3
Lasdata-instelmenu
In het menu LASDATA INSTELLEN kunt u verschillende lasparameters wijzigen. Het uiterlijk
van het menu varieert afhankelijk van het geselecteerde lasproces. Het voorbeeld heeft
betrekking op MIG/MAG-lassen met een korte boog/boogspray.
0460 896 477
- 18 -
© ESAB AB 2016
3 MENU'S
3.1.4
Meting
In het menu METING kunt u tijdens het lassen gemeten waarden voor uiteenlopende
lasparameters bekijken.
In het meetdisplay kunt u de waarde van bepaalde parameters wijzigen. Welke parameters
dat zijn is afhankelijk van het ingestelde lasproces. De parameterwaarden die aangepast
kunnen worden zijn altijd gemarkeerd met # of *.
De gemeten waarden blijven zichtbaar op het display, ook als u stopt met lassen. U krijgt
toegang tot andere menu's zonder de gemeten waarden te verliezen. Als de ingestelde
waarde wordt gewijzigd terwijl er niet wordt gelast, wordt de gemeten waarde gewijzigd naar
nul om verwarring te voorkomen.
TIP:Bij pulslassen kunt u selecteren of de spanningswaarde wordt weergegeven als
gemiddelde waarde of als piekwaarde. U kunt deze instelling wijzigen in de
MIG/MAG-standaardwaarden, zie het hoofdstuk "MIG/MAG-standaardwaarden".
0460 896 477
- 19 -
© ESAB AB 2016
3 MENU'S
3.1.5
Lasdatageheugenmenu
In het menu LASDATAGEHEUGEN kunt u diverse ingestelde lasgegevens opslaan,
oproepen, verwijderen en kopiëren. De lasgegevens kunnen in 255 verschillende
geheugenposities worden opgeslagen.
Zie voor meer informatie het hoofdstuk "GEHEUGENBEHEER".
3.1.6
Snelkeuzemenu
In het menu SNELLE MODUS (FAST MODE) kunt u sneltoetsen toewijzen aan
geheugenposities voor lasgegevens. Deze instellingen worden verricht in het
configuratiemenu. Het nummer van de geselecteerde geheugenpositie wordt weergegeven
in de rechter bovenhoek.
Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Snelkeuzetoetsen".
0460 896 477
- 20 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
4
MIG/MAG-LASSEN
Hoofdmenu → Proces
Bij MIG/MAG-lassen wordt een lasdraad met constante snelheid aangevoerd en gesmolten.
Het lasbad wordt beschermd door het beschermgas.
De pulserende stroom beïnvloedt de overdracht van de druppels van de draad, om zo zelfs
met lage laswaarden een stabiele boog zonder spatten te produceren.
Raadpleeg de bijlage "DRAAD- EN GASAFMETINGEN" aan het einde van deze handleiding
voor de draaddiameters die kunnen worden gebruikt voor MIG/MAG-lassen met een
KORTSLUITBOOG/SPROEIBOOG en met een PULSBOOG.
Als het MIG/MAG-proces wordt geselecteerd, kunt u kiezen uit vier methodes door Methode
te selecteren met de knop links en vervolgens op ENTER te drukken. Kies uit
kortsluitboog/sproeiboog, puls of superpuls en druk vervolgens opnieuw op ENTER.
4.1
Instellingen in het lasdata-instelmenu
4.1.1
MIG/MAG-lassen met kortsluitboog/sproeiboog
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Spanning
8 - 60 V
0,25 V (op
display
weergegeven in
één decimaal)
Draadaanvoersnelheid1)
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min.
Inductantie
0 - 100%
1%
x
x
Regulatortype2)
1 - 12, 17
1
x
-
Synergie3)
UIT of AAN
-
-
-
Gasvoorstroom
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Kruipstart
UIT of AAN
-
x
"Hot start"
UIT of AAN
-
x
"Hot start"-tijd
0 - 10 s
0,1 s
x
0460 896 477
- 21 -
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
x
x
x
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Instellingen
Instelbereik
Draadaanvoer "hot start"
Volledig
0,1 m/min.
draadaanvoerbereik
"Touch sense"5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Softstart
UIT of AAN
-
x
Kratervulling
UIT of AAN
-
x
Kratervultijd
0 - 10 s
0,1 s
x
Eindwaarde
draadaanvoersnelheid
kratervulling
1,5 m/min bij huidige 0,1 m/min.
draadaanvoersnelhe
id
Eindwaarde
kratervullingsspanning
8 - 24,7 V
"Startpuls"6)
UIT of AAN
Nabrandtijd
0-1s
0,01 s
x
SCT7)
UIT of AAN
-
x
Gasnastroom
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Instelgrenswaarden
1 - 50
-
-
-
Meetgrenswaarden
1 - 50
-
-
-
Puntlassen8)
UIT of AAN
-
x
Puntlastijd
0 - 25 s
0,1 s
x
1)Het
In stappen van
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
x
x
x
instelbereik is afhankelijk van de gebruikte draadaanvoereenheid.
2)De
regulator van het type 17 is alleen aanwezig bij de stroombron Mig 4004i Pulse, 460
V-versie.
3)Het
instelbereik is afhankelijk van de gebruikte draadaanvoereenheid.De synergetische lijn
bij aflevering: massieve draad (Fe ER70S), beschermgas CO2 met draad van 1,2 mm.
5)0-16
A geldt voor stroombronnen van de 5000-serie.
6)Het
instelbereik is afhankelijk van de gebruikte draadaanvoereenheid.Aangepast in het
configuratiemenu MIG/MAG-standaardwaarden.
7)Wanneer
SCT als AAN wordt geconfigureerd, wordt de instelling Nabrandtijd ingesteld op
0,02 s. Wanneer SCT als UIT wordt geconfigureerd, wordt de opgeslagen Nabrand
tijdwaarde gebruikt.
8)Het
is niet mogelijk om puntlassen (AAN) te selecteren als de modus van de
toortsschakelaar viertakt is.
0460 896 477
- 22 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
4.1.2
MIG/MAG-lassen met pulsering
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
Spanning
10 - 50 V
0,25 V (op
display
weergegeven in
één decimaal)
Draadaanvoersnelheid1)
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min.
Pulsstroom2)
100 - 650 A
4A
x
Pulstijd
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Pulsfrequentie
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Grondstroom
4 - 300 A
1A
x
Slope
1-9
1
x
Synergie3)
UIT of AAN
-
-
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Gasvoorstroom
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Kruipstart
UIT of AAN
-
x
"Touch sense"5)
10 - 16 A (0 - 16 A)
Softstart
UIT of AAN
-
x
"Hot start"
UIT of AAN
-
x
"Hot start"-tijd
0 - 10 s
0,1 s
x
Draadaanvoer "hot start"
Volledig
0,1 m/min.
draadaanvoerbereik
"Touch sense"
10 - 16 A
Kratervulling
(gepulseerd/nietgepulseerd)
UIT of AAN
-
x
Kratervultijd
0 - 10 s
0,1 s
x
Eindwaarde
draadaanvoersnelheid
kratervulling
1,5 m/min bij huidige 0,1 m/min.
draadaanvoersnelhe
id
Eindwaarde
kratervullingsspanning
8 - 33,2 V
x
Eindpulsstroom
100 - max A
x
x
x
x
x
Eindwaarde grondstroom 12 - 50 A
x
Eindwaarde frequentie
20 - 270 Hz
x
"Startpuls"6)
UIT of AAN
Nabrandtijd
0-1s
0,01 s
x
-
x
x
Afsluiting
Eindpuls of
Gasnastroom
0,1 - 25 s
0,1 s
Instelgrenswaarden
1 - 50
-
0460 896 477
SCT7)
- 23 -
x
-
-
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Meetgrenswaarden
1 - 50
-
Puntlassen8)
UIT of AAN
-
x
Puntlastijd
0 - 25 s
0,1 s
x
1)Het
2)De
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
-
-
instelbereik is afhankelijk van de gebruikte draadaanvoereenheid.
minimale grondstroom en pulsstroom zijn afhankelijk van het gebruikte type machine.
3)De
synergetische lijn bij aflevering: massieve draad (Fe ER70S), beschermgas CO2 met
draad van 1,2 mm.
5)0-16
A geldt voor stroombronnen van de 5000-serie.
6)Aangepast
in het configuratiemenu MIG/MAG-standaardwaarden.
7)Wanneer
SCT als AAN wordt geconfigureerd, wordt de instelling Nabrandtijd ingesteld op
0,02 s. Wanneer SCT als UIT wordt geconfigureerd, wordt de opgeslagen Nabrand
tijdwaarde gebruikt.
8)Het
is niet mogelijk om puntlassen (AAN) te selecteren als de modus van de
toortsschakelaar viertakt is.
4.1.3
MIG/MAG-lassen met superpuls, primair/secundair,
kortsluitboog/sproeiboog/pulsboog
Hoofdmenu → Proces → Methode → Fase → Methode
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Fase
Primair of secundair -
x
Methode
Kortsluitboog/sproei boog of pulsboog
x
Spanning
10 - 50 V
0,25 V(op display
weergegeven
met 1 decimaal)
Draadaanvoersnelheid1)
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min.
Inductantie
0 - 100%
1%
x
Pulsstroom2)
100 - 650 A
4A
x
Pulstijd
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Pulsfrequentie
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Grondstroom
4 - 300 A
1A
x
Slope
1-9
1
x
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Regulatortype
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
x
x
x
x
1
Synergie3)
UIT of AAN
-
Faselastijd
0,10 - 2,50 s
0,01 s
x
Gasvoorstroom
0,1 - 25 s
0,1 s
x
0460 896 477
- 24 -
-
-
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Kruipstart
UIT of AAN
-
x
Softstart
UIT of AAN
-
x
"Hot start"
UIT of AAN
-
x
"Hot start"-tijd
0 - 10 s
0,1 s
x
Draadaanvoer "hot start"
Volledig
0,1 m/min.
draadaanvoerbereik
x
"Hot start"-spanning
-14 tot +27 V
-
10 - 16 A (0 - 16 A)
x
"Touch
sense"5)
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
Kratervulling
(gepulseerd/nietgepulseerd)
UIT of AAN
-
x
Kratervultijd
0 - 10 s
0,1 s
x
Eindwaarde
draadaanvoersnelheid
kratervulling
1,5 m/min bij huidige 0,1 m/min.
draadaanvoersnelhe
id
Eindwaarde
kratervullingsspanning
8 - 33,2 V
x
Eindpulsstroom
100 - max A
x
x
Eindwaarde grondstroom 12 - 50 A
x
Eindwaarde frequentie
20 - 270 Hz
x
Afknijppuls
%
Nabrandtijd
0-1s
0,01 s
x
Afsluiting
Eindpuls of SCT
-
x
Gasnastroom
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Instelgrenswaarden
1 - 50
-
-
-
Meetgrenswaarden
1 - 50
-
-
-
Puntlassen
UIT of AAN
-
x
Puntlastijd
0 - 25 s
0,1 s
x
"Startpuls"6)
UIT of AAN
1)Het
2)De
x
instelbereik is afhankelijk van de gebruikte draadaanvoereenheid.
minimale grondstroom en pulsstroom zijn afhankelijk van het gebruikte type machine.
3)De
synergetische lijn bij aflevering: massieve draad (Fe ER70S), beschermgas CO2 met
draad van 1,2 mm.
5)0-16
A geldt voor stroombronnen van de 5000-serie.
6)Aangepast
4.2
in het configuratiemenu MIG/MAG-basisinstellingen.
Uitleg van de verschillende functies
Spanning
Een hogere spanning zorgt voor een langere boog en produceert een heter en breder
lasbad.
0460 896 477
- 25 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
De spanningsinstelling is verschillend in de synergische en niet-synergische modus. In de
synergische modus wordt de spanning ingesteld als een positieve of negatieve compensatie
van de synergische lijn van de spanning. In de niet-synergische modus wordt de
spanningswaarde ingesteld als een absolute waarde.
De spanning wordt ingesteld in het menu Meten, Lasdata instellen of Snelle modus. U kunt
ook de afstandsbediening gebruiken voor de instelling.
Draadaanvoersnelheid
Voor instelling van de gewenste draadaanvoersnelheid in meter/minuut.
De draadaanvoersnelheid wordt ingesteld in het menu Meten, Lasdata instellen of Snelle
modus. U kunt ook de afstandsbediening gebruiken voor de instelling.
Inductantie
Hoge smoorspoelwerking geeft een breder lasbad en minder spatten. Lage
smoorspoelwerking produceert een harder geluid maar een stabielere en
geconcentreerde boog.
De smoorspoelwerking wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Geldt alleen voor MIG/MAG-lassen met korte boog/boogspray.
Regulatortype
Beïnvloedt het kortsluitingsproces en de hitte in de las.
Deze instelling mag niet worden gewijzigd.
Pulsstroom
De hoogste van de twee stroomwaarden bij pulsstroom.
De pulsstroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu met de synergiefunctie
uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
Pulstijd
De tijdsduur van een actieve stroompuls tijdens een pulsperiode.
De pulsstroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu met de synergiefunctie
uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
Pulsfrequentie
Tijd voor grondstroom die samen met de tijd voor de pulsstroom de pulsperiode bepaalt.
De pulsfrequentie wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu met de synergiefunctie
uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
Grondstroom
De laagste van de twee stroomwaarden bij pulsstroom.
De grondstroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu met de synergiefunctie
uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
0460 896 477
- 26 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Stroom
Tijd
MIG/MAG-lassen met pulsering
A = Grondstroom
B = Pulstijd
C = Periode pulstijd
D = Pulsstroom
Slope
"Slope" betekent dat de pulsstroom langzaam naar de ingestelde waarde stijgt/zakt. De
parameter "Slope" kan in negen stappen worden ingesteld, waarbij elke stap overeenkomt
met 100 μs.
De slope is van belang in verband met het geluid. Een korte slope geeft een luidere,
scherpere toon. Een te geleidelijk verlopende slope kan in het ergste geval de capaciteit van
de puls beïnvloeden en de druppel afknijpen.
De slope wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu met de synergiefunctie uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
Ka
Ka is het proportionele element en komt overeen met de versterking van de regelaar. Een
lage waarde betekent dat de spanning niet nauwkeurig op een constant niveau kan worden
gehouden.
Ka wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → interne constanten met de
synergiefunctie uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
Ki
Ki is het integrerende element dat op de lange termijn probeert de fout uit te sluiten. Ook
hier geeft een lage waarde een zwakker regulerend effect.
Ki wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → interne constanten met de
synergiefunctie uitgeschakeld.
Alleen van toepassing bij MIG/MAG-lassen met pulsering.
0460 896 477
- 27 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Synergie
Iedere combinatie van draadtype, draaddiameter en gasmengsel vereist een aparte
verhouding tussen draadaanvoersnelheid en spanning (booglengte) om te zorgen voor een
stabiele lasboog. De spanning (booglengte) past zich automatisch aan de vooraf
geprogrammeerde synergetische lijn aan, waardoor men snel en eenvoudig de juiste
lasparameters kan terugvinden. Het verband tussen de draadaanvoersnelheid en andere
parameters wordt de "synergische lijn" genoemd.
Zie de bijlage "DRAAD- EN GASAFMETINGEN" aan het einde van deze handleiding voor
de combinaties van draad en gas.
Het is ook mogelijk om andere pakketten synergische lijnen te bestellen, maar deze moeten
worden geïnstalleerd door een erkende ESAB-technicus.
Zie het hoofdstuk "Door de gebruiker gedefinieerde synergiegegevens" voor het ontwerpen
van eigen synergetische lijnen.
Activering van de synergie gebeurt in het lasdata-instelmenu.
Fase
In deze functie wordt een keuze gemaakt tussen primair en secundair.
Hoge instellingen worden opgegeven in primair en lage instellingen in secundair.
De instellingen worden gebruikt om te bepalen of de primaire of secundaire instellingen
beschikbaar moeten zijn voor bewerking. Ze bepalen ook welke gegevens worden
beïnvloed in de meet- en afstandsbedieningsmodus. De in het meetdisplay weergegeven
draadaanvoersnelheid toont de snelheid in de geselecteerde fase. De spanning, de stroom
en het lasvermogen worden gebaseerd op de metingen in beide fasen.
U kunt verschillende synergische waarden kiezen in de primaire en secundaire fasen.
De primaire of secundaire fase wordt ingesteld in MIG/MAG INSTELLEN (MIG/MAG SET)
met Superpuls geselecteerd en synergie uitgeschakeld.
Gasvoorstroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
De gasvoorstroom wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → startgegevens.
Kruipstart
Bij een kruipstart wordt de draad op 50% van de ingestelde snelheid
aangevoerd tot de draad elektrisch contact met het werkstuk maakt.
Bij een hot start is dit 50% van de hot start-tijd.
Kruipstart wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → startgegevens.
0460 896 477
- 28 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Softstart
Softstart houdt in dat de draadaanvoer stopt als de lasdraad tegen het werkstuk kortsluit. De
aanvoereenheid begint de lasdraad om te keren totdat het circuit met het werkstuk wordt
onderbroken en de boog ontsteekt. De aanvoereenheid begint vervolgens de lasdraad in de
juiste richting te voeren en er wordt een lasstart uitgevoerd.
Softstart wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → startgegevens.
Van toepassing op lassen met aanvoereenheden die omgekeerde draadaanvoer
ondersteunen.
Hot start
Bij een "hot start" worden de draadaanvoersnelheid en spanning gedurende een instelbare
tijd verhoogd aan het begin van het lasproces. Het hoofddoel hiervan is om meer energie te
leveren tijdens de lasstart, waardoor de kans op een slechte samensmelting aan het begin
van de lasverbinding wordt verkleind.
Synergie - hot start
De draadaanvoersnelheid kan gedurende een bepaalde periode worden verhoogd om zo
meer energie te leveren tijdens de lasstart en een goede penetratie te waarborgen. De
snelheid wijkt dan af van de normale draadaanvoersnelheid. De tijd begint als de boog wordt
ontstoken en de lengte is de ingestelde hot start-tijd. Synergie geeft een toename van de
draadaanvoersnelheid met 2 m/min.
Niet-synergie - hot start
Als niet-synergie is geselecteerd, kan de spanning worden ingesteld.
Tijdens niet-synergie en pulsboog kunnen spanning, pulsstroom, grondstroom en frequentie
worden ingesteld.
LET OP!
Het is mogelijk om negatieve waarden in te stellen voor de
draadaanvoereenheid en spanning bij hot start. Dit kan worden gebruikt met
hoge lasdata om een soepele lasstart te krijgen door de waarden van de lasdata
geleidelijk op te voeren.
Hot start wordt geactiveerd in het meetdisplay of in het menu Lasdata instellen →
startgegevens.
Touch sense
Het systeem detecteert wanneer de draad in contact komt met het werkstuk.
"Touch sense" wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → startgegevens.
Alleen van toepassing op robotlassen.
Kratervulling
Kratervulling maakt een gecontroleerde reductie in hitte en omvang van het lasbad mogelijk
als de las wordt afgerond. Dit maakt het makkelijker poriën, hittescheuren en kraters in de
lasnaad te voorkomen.
In de pulslasmodus kan worden gekozen tussen een pulserende en niet-pulserende
kratervulling. Niet-pulserende kratervulling is een snellere werkmethode. Pulserende
kratervulling duurt iets langer, maar resulteert in een spatvrije kratervulling als de juiste
waarden worden gebruikt.
0460 896 477
- 29 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Synergie - kratervulling
In de synergische modus worden de kratervultijd en de eindwaarde van de
draadaanvoersnelheid ingesteld voor zowel pulserende als niet-pulserende kratervulling. De
spanning en de pulsparameters zakken naar de eindwaarden met behulp van synergie.
Niet-synergie - kratervulling
In de niet-synergische modus kunnen de instellingen worden gewijzigd om een andere
booglengte in te stellen voor het einde van de kratervulling. Er kan ook een eindtijd voor de
eindwaarde van kratervulling worden ingesteld.
De eindspanning kan worden ingesteld op niet-pulserende kratervulling. De eindspanning,
eindpulsstroom, eindwaarde van de grondstroom en eindwaarde van de frequentie kunnen
worden ingesteld op pulserende kratervulling.
De eindwaarden moeten altijd gelijk of lager zijn dan de ingestelde waarden voor
continulassen. Als de instellingen voor continulassen onder de ingestelde eindwaarden
komen, worden ook de eindwaarden verlaagd. De eindwaarden worden niet automatisch
verhoogd als de instellingen voor continulassen worden verhoogd.
Voorbeeld:
U hebt 4 m/min ingesteld als eindwaarde voor de draadaanvoersnelheid en u verlaagt de
draadaanvoersnelheid naar 3,5 m/min. De eindwaarde voor de draadaanvoersnelheid zal
ook worden verlaagd naar 3,5 m/min. De eindwaarde voor de draadaanvoersnelheid blijft
3,5 m/min, ook wanneer de draadaanvoersnelheid weer wordt verhoogd.
Kratervulling wordt geactiveerd in het meetdisplay of in het menu Lasdata instellen →
stopgegevens.
Afknijppuls
De afknijppuls is een puls die ervoor zorgt dat er geen bal wordt gevormd op de draad als
het lassen stopt.
Dit is van toepassingen bij MIG/MAG-lassen met kortsluitboog/sproeiboog en kort pulseren.
Als bij pulslassen wordt geëindigd met een puls, dan heet dit een eindpuls. Deze kan
worden ingesteld op 20% - 200%.
De afknijppuls wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → stopgegevens.
Nabrandtijd
Nabrandtijd is de vertraging tussen het tijdstip waarop de lasdraad begint met
remmen en het tijdstip waarop de stroombron de lasspanning uitschakelt. Een
te korte nabrandtijd resulteert na het lassen in een langere "draadpeuk". Er
bestaat dan een kans dat de draad in het stollende lasbad blijft steken. Een te
lange nabrandtijd resulteert in een kortere "draadpeuk", waarbij de kans bestaat
dat de lasboog in het lasmondstuk slaat.
De nabrandtijd wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → stopgegevens.
Afsluiting
Selecteer hier Eindpuls of SCT (kortgesloten afsluiting). SCT is een functie die voor kleine
herhaalde kortsluitingen aan het einde van het lassen zorgt totdat de draadaanvoer volledig
gestopt is en het contact met het werkstuk verbroken is.
Afsluiting wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → stopgegevens.
Van toepassing op lassen met aanvoereenheden die omgekeerde draadaanvoer
ondersteunen.
0460 896 477
- 30 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
"Release pulse"
Als de draad vast komt te zitten in het werkstuk, wordt dit door het systeem gedetecteerd. Er
wordt een pulsstroom verstuurd die de draad vrijmaakt van het oppervlak.
Dit is van toepassingen bij MIG/MAG-lassen met kortsluitboog/sproeiboog en kort pulseren.
Als bij pulslassen wordt geëindigd met een puls, dan heet dit een eindpuls. Deze kan
worden ingesteld tussen 20% en 200%.
De instelling wordt aangepast in het menu Configuratie → MIG/MAG-standaardwaarden.
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog
is gedoofd.
De gasnastroomtijd wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen → stopgegevens.
Instelgrenswaarden en meetgrenswaarden
Bij grenswaarden wordt een grenswaardenummer geselecteerd. Zie voor instellingen de
hoofdstukken "Instelgrenswaarden bewerken" en "Meetgrenswaarden bewerken".
Grenswaarden worden geactiveerd in het lasdata-instelmenu.
Puntlassen
Puntlassen wordt gebruikt als u dunne platen aan elkaar wilt puntlassen.
LET OP!
Het is niet mogelijk om de lastijd te verkorten door de schakelaar los te laten.
Puntlassen wordt geactiveerd en de puntlastijd wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
4.2.1
QSet
QSet wordt gebruikt om de instelling van lasparameters te vergemakkelijken. Gebruik de
plus-/minknoppen om de booglengte stapsgewijs te vergroten of te verkleinen van -18 tot +
18.
KORTE LASBOOG
Als u gaat lassen met een nieuw draad- of gastype, stelt QSet automatisch alle benodigde
lasparameters in. Vervolgens slaat QSet alle gegevens op om een goede las te produceren.
De spanning wordt vervolgens automatisch aangepast aan veranderingen in de
draadaanvoersnelheid.
SPRAY
Als u contact maakt met de boogsprayomgeving moet de waarde voor QSet toenemen.
Schakel de QSet-functie uit als u met pure boogspray last. Alle instellingen worden
overgenomen van QSet, met uitzondering van de spanning die moet worden ingesteld.
Aanbeveling: Las de eerste keer (6 seconden) met QSet op testmateriaal om alle juiste
gegevens te verzamelen.
De QSet-waarde wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen voor het proces MIG/MAG en
de KORTSLUIT/SPROEI-methode.
0460 896 477
- 31 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
4.2.2
Synergiegroep
Het is mogelijk om voor mechanisch lassen uit de drie synergiegroepen te kiezen:
•
•
•
STANDAARD
ROBOT
SAT
De verhouding tussen lassnelheid en plaatdikte voor de verschillende
synergiegroepen:
Plaatdikte
Lassnelheid
A = STANDAARD-lijn
B = ROBOT-lijn
C = SAT-lijn
De synergiegroep ROBOT wordt gebruikt voor robotlassen of andere mechanische
lasmethoden. Het is geschikt voor hogere overdrachtsnelheden dan bij lassen op
standaardlijnen.
SAT staat voor Swift Arc Transfer. Deze synergiegroep is geschikt voor hoge
overdrachtsnelheden, voor extreme hoeken en voor plaatdiktes van 2-3 mm.
Zie de bijlage "DRAAD- EN GASAFMETINGEN" aan het einde van deze handleiding voor
de combinaties van draad en gas voor SAT.
De synergiegroep wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu voor het proces MIG/MAG.
4.3
SuperPulse
Hoofdmenu → Proces → Methode
De SuperPulse-methode wordt gebruikt voor een verbeterde controle over het lasbad en het
stollingsproces. Het lasbad krijgt tijd om te stollen tussen iedere pulsering.
Voordelen van het gebruik van SuperPulse:
•
•
•
•
Minder gevoeligheid voor variaties in de beginopening
Betere beheersing van het lasbad tijdens positielassen
Betere beheersing van penetratie en penetratieprofiel
Verminderde gevoeligheid voor ongelijkmatige warmtegeleiding
0460 896 477
- 32 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
SuperPulse kan worden beschouwd als een vooraf geprogrammeerde omschakeling tussen
twee MIG/MAG-instellingen. De tijdintervallen worden bepaald door de primaire en
secundaire gefaseerde tijdinstellingen.
Het lasproces start altijd vanuit de primaire fase. Als hot start is geselecteerd, worden de
primaire instellingen gebruikt tijdens de hot start-tijd in plaats van de gefaseerde tijdinstelling
voor de primaire instellingen. Kratervulling is altijd gebaseerd op secundaire instellingen. Als
een stopopdracht wordt gegeven tijdens de primair gefaseerde tijdinstelling, schakelt het
proces onmiddellijk over naar de secundaire instellingen. De afronding is gebaseerd op de
secundaire instellingen.
4.3.1
Draad- en gascombinaties
Zie de bijlage "DRAAD- EN GASAFMETINGEN" aan het einde van deze handleiding voor de
combinaties van draad en gas.
4.3.2
Verschillende pulslasmethodes
Hieronder kunt u zien welke pulslasmethode kan worden gebruikt, afhankelijk van de dikte
van het te lassen materiaal.
Warmte
Plaatdikte
A = Pulsboog in primaire fase en kortsluitboog in secundaire fase
B = Pulsboog in primaire fase en pulsboog in secundaire fase
C = Sproeiboog in primaire fase en pulsboog in secundaire fase
4.3.3
Draadaanvoereenheid
Gebruik alleen draadaanvoereenheid Feed 3004 bij SuperPulse-lassen.
Voorzorgsmaatregelen!
Bij het gebruik van SuperPulse is er een aanzienlijke belasting op de draadaanvoereenheid.
Om de functionele veiligheid van de draadaanvoereenheid niet in gevaar te brengen, moeten
de grenswaarden uit het volgende diagram worden gebruikt.
0460 896 477
- 33 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Verschil in de draadaanvoersnelheid
De grafieken voor 15 m/min en 20 m/min verwijzen naar de primaire draaidaanvoersnelheid.
De cyclustijd is de som van de primaire en secundaire fasetijd.
Het verschil tussen de primaire en secundaire draadaanvoersnelheid mag de snelheid niet
overschrijden die is aangegeven in de grafiek voor de primaire draadaanvoersnelheid.
Voorbeeld: Als de cyclustijd 0,25 seconde is en de primaire draadaanvoersnelheid
15 m/min, dan mag het verschil tussen de primaire en secundaire draadaanvoersnelheid
niet meer zijn dan 6 m/min.
Lasvoorbeeld A
In dit voorbeeld lassen we een plaat van 10 mm met 1,2 mm aluminiumdraad en argon
als beschermgas
Voer met behulp van het bedieningspaneel de volgende instellingen in:
Proces
SuperPulse
SuperPulse
Fase
Primair
Secundair
Methode
Korte boog/boogspray
Pulsering
Draad-
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Beschermgas
Ar
Ar
Draaddiameter
1,2 mm
1,2 mm
Spanning
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Draadaanvoersnelheid
15,0 m/min.
11,0 m/min.
Fasetijd
0,1 s
0,1 s
De primaire en secundaire fasetijden zijn 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Het verschil in draadaanvoersnelheid is 15,0 m/min - 11,0 m/min = 4 m/min.
0460 896 477
- 34 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG-LASSEN
Lasvoorbeeld B
In dit voorbeeld lassen we een plaat van 6 mm met 1,2 mm aluminiumdraad en argon als
beschermgas
Voer met behulp van het bedieningspaneel de volgende instellingen in:
Proces
SuperPulse
SuperPulse
Fase
Primair
Secundair
Methode
Pulsering
Pulsering
Draad-
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Beschermgas
Ar
Ar
Draaddiameter
1,2 mm
1,2 mm
Spanning
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Draadaanvoersnelheid
12,5 m/min.
9,0 m/min.
Fasetijd
0,15 s
0,15 s
De primaire en secundaire fasetijden zijn 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Het verschil in draadaanvoersnelheid is 12,5 m/min - 9,0 m/min = 3,5 m/min.
0460 896 477
- 35 -
© ESAB AB 2016
5 MMA-LASSEN
5
MMA-LASSEN
Hoofdmenu → Proces
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt de
elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Zie de bijlage "DRAAD- EN GASAFMETINGEN" aan het einde van deze handleiding voor de
elektrodediameters die kunnen worden gebruikt voor MMA-lassen.
5.1
MMA-lassen met gelijkstroom
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Stroom1)
16 - 650 A
1A
Druk lasboog
0 - 100%
1%
x
Min. stroomfactor
0 - 100%
1%
x
Regulatortype
0-1
Synergie
UIT of AAN
-
-
Hot start
UIT of AAN
-
x
Hot start tijd
1 - 30
1
x
Hot start amplitude
%
-
x
Instelgrenswaarden
0 - 50
1
-
-
Meetgrenswaarden
0 - 50
1
-
-
1)De
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
x
x
-
maximale stroom is afhankelijk van welk type machine wordt gebruikt.
5.2
MMA-lassen met wisselstroom
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Stroom1)
16 - 650 A
1A
Druk lasboog
0 - 100%
1%
x
Min. stroomfactor
0 - 100%
1%
x
Regulatortype
0-1
Synergie
UIT of AAN
-
-
Hot start
UIT of AAN
-
x
Hot start tijd
1 - 30
Hot start amplitude
%
-
x
Instelgrenswaarden
0 - 50
1
-
-
Meetgrenswaarden
0 - 50
1
-
-
1)De
Synergie- Aanpasba
afhankelijk ar in
synergie
x
x
-
x
maximale stroom is afhankelijk van welk type machine wordt gebruikt.
0460 896 477
- 36 -
© ESAB AB 2016
5 MMA-LASSEN
5.3
Uitleg van de verschillende functies
DC, Gelijkstroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in
het werkstuk.
De spanning wordt ingesteld in het meetdisplay, het menu Lasdata instellen of het menu
Snelle modus.
Druk lasboog
Door de druk van de lasboog wordt bepaald hoe de stroom verandert als
reactie op een verandering in de booglengte. Een lagere waarde zorgt voor een
minder kromme boog met minder spatten.
De druk van de lasboog wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu met de synergiefunctie
uitgeschakeld.
Min. stroomfactor
De instelling van de min. stroomfactor wordt gebruikt bij het gebruik van bepaalde specifieke
elektrodes.
Deze instelling mag niet worden gewijzigd.
Regulatortype
Beïnvloedt het kortsluitingsproces en de hitte in de las.
Deze instelling mag niet worden gewijzigd.
Synergie
Synergie voor MMA-lassen betekent dat de voeding automatisch de instellingen van het
geselecteerde elektrodetype en de diameter van de eletrode optimaliseert.
Synergie voor MMA-lassen wordt geactiveerd in het lasdata-instelmenu.
Hot start
Hot start verhoogt de lasstroom gedurende een bepaalde tijd aan het begin van
het lasproces. Zo wordt de kans op slechte samensmelting aan het begin van
de lasverbinding verkleind.
Hot start voor MMA-lassen wordt geactiveerd in het lasdata-instelmenu.
Instelgrenswaarden en meetgrenswaarden
Bij grenswaarden wordt een grenswaardenummer geselecteerd. Zie voor instellingen de
hoofdstukken "Instelgrenswaarden bewerken" en "Meetgrenswaarden bewerken" in het
hoofdstuk "TOOLS".
Grenswaarden worden geactiveerd in het lasdata-instelmenu.
0460 896 477
- 37 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
6
TIG-LASSEN
Hoofdmenu → Proces
TIG-lassen
TIG-lassen smelt het metaal van het werkstuk door middel van een boog vanaf
een wolframelektrode die zelf niet smelt. Het smeltbad en de elektrode worden
door beschermgas beschermd.
Pulsstroom
Pulserend lassen wordt gebruikt voor een betere beheersing van het lasbad en
stollingsproces. De pulsfrequentie is zo laag ingesteld dat het lasbad tussen
iedere puls de tijd krijgt gedeeltelijk te stollen. Voor het instellen van pulserend
lassen, zijn vier parameters nodig: pulsstroom, pulstijd, grondstroom en
grondstroomtijd.
6.1
Instellingen in het lasdata-instelmenu
6.1.1
TIG-lassen zonder pulsering met gelijkstroom
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
HF/LiftArc™
HF of LiftArc™
-
Live TIG-start1)
-
-
Tweetakt/viertakt2)
2-takt of 4-takt
-
Stroom1)
4 - 500 A
1A
Slope-uptijd2)
0 - 25 s
0,1 s
Slope down-tijd2)
0 - 25 s
0,1 s
Gasvoorstroomtijd2)
0 - 25 s
0,1 s
Gasnastroom2)
0 - 25 s
0,1 s
HF automatische startpuls2)
UIT of AAN
-
HF startpuls2)
4 - 500 A
1A
Instelgrenswaarden
0 - 50
1
Meetgrenswaarden
0 - 50
1
1)Afhankelijk
2)Niet
van welk type machine wordt gebruikt.
geldig of zichtbaar voor Live TIG-start.
6.1.2
TIG-lassen zonder pulsering met gelijkstroom
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
HF/LiftArc™
HF of LiftArc™
-
Tweetakt/viertakt
Tweetakt of viertakt
-
Pulsstroom1)
4 - 500 A
1A
Grondstroom
4 - 500 A
1A
Pulstijd
0,001 - 5 s
0,001 s
Grondstroomtijd
0,001 - 5 s
0,001 s
Slope-uptijd
0 - 25 s
0,1 s
0460 896 477
- 38 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Slope down-tijd
0 - 25 s
0,1 s
Gasvoorstroomtijd
0 - 25 s
0,1 s
Gasnastroom
0 - 25 s
0,1 s
HF automatische startpuls
UIT of AAN
-
HF startpuls
4 - 500 A
1A
Instelgrenswaarden
0 - 50
1
Meetgrenswaarden
0 - 50
1
1)De
maximale stroom is afhankelijk van welk type machine wordt gebruikt.
6.1.3
TIG-lassen zonder pulsering met wisselstroom
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
HF/LiftArc™
HF of LiftArc™
-
Tweetakt/viertakt
Tweetakt of viertakt
-
Stroom1)
4 - 500 A
1A
Slope-uptijd
0 - 25 s
0,1 s
Slope down-tijd
0 - 25 s
0,1 s
Gasvoorstroomtijd
0 - 25 s
0,1 s
Gasnastroom
0 - 25 s
0,1 s
Voorverwarming
0 - 100
1
Frequentie
Hz
?
Balans
%
1%
Compensatie
A
Instelgrenswaarden
0 - 50
1
Meetgrenswaarden
0 - 50
1
1)De
maximale stroom is afhankelijk van welk type machine wordt gebruikt.
6.2
Uitleg van de verschillende functies
HF-start
Bij de HF-startfunctie wordt de boog met behulp van een elektrodevonk
ontstoken. Deze vonk ontstaat als de elektrode dichter bij het werkstuk wordt
gebracht.
0460 896 477
- 39 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
LiftArc™
De LiftArc™-functie ontsteekt de boog als de elektrode in contact wordt gebracht
met het werkstuk en er daarna weer van af wordt bewogen.
De boog ontsteken met de LiftArc™-functie:
1. De elektrode wordt in contact gebracht met het werkstuk.
2. De schakelaar wordt ingedrukt en er begint een lage stroom te lopen.
3. De lasser haalt de elektrode van het werkstuk: de boog wordt ontstoken en de stroom
stijgt automatisch naar de ingestelde waarde.
LiftArc™ wordt geactiveerd in het hoofdmenu → startmethode.
Live TIG-start
Met "Live TIG-start" ontsteekt de boog als de wolfraamelektrode in contact wordt gebracht
met het werkstuk en er daarna weer van wordt verwijderd.
- "Live TIG-start" wordt geactiveerd in het procesmenu.
0460 896 477
- 40 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
Tweetakt
A = Gasvoorstroom
B = Slope up
C = Slope down
D = Gasnastroom
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de TIG-trekkerschakelaar van de lasbrander in de 2-taktmodus wordt ingedrukt (1),
wordt de gasvoorstroom gestart (indien gebruikt) en wordt de boog ontstoken. De stroom
stijgt naar de ingestelde waarde (die wordt geregeld door de slope up-functie, indien
ingeschakeld). Als de trekkerschakelaar (2) wordt losgelaten, daalt de stroom (of start de
slope down indien geactiveerd) en wordt de boog gedoofd. Gasnastroom volgt, indien in
werking.
Tweetakt wordt geactiveerd in het hoofdmenu → schakelaarmodus of in het meetdisplay.
Viertakt
A = Gasvoorstroom
B = Slope up
C = Slope down
D = Gasnastroom
In werking als de viertaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de schakelaar in de viertaktmodus wordt ingedrukt (1), wordt de gasvoorstroom gestart
(indien gebruikt). Na afloop van de gasvoorstroomtijd stijgt de stroom tot het controleniveau
(een paar ampère) en wordt de boog ontstoken. Als de schakelaar wordt losgelaten (2),
stijgt de stroom tot de ingestelde waarde (met slope up, indien in gebruik). Als de lasser
klaar is, drukt hij nogmaals op de schakelaar van de lastoorts (3), zodat het huidige
stroomniveau weer daalt (met slope down, indien in gebruik). Als de schakelaar weer wordt
losgelaten (4), dooft de boog en begint de gasnastroom.
Viertakt wordt geactiveerd in het hoofdmenu → schakelaarmodus of in het meetdisplay.
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het werkstuk.
De stroom wordt ingesteld in het meetdisplay, het menu Lasdata instellen of het menu
Snelle modus.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met constante stroom.
Pulsstroom
De hoogste van de twee stroomwaarden bij pulsstroom. Bij het pulseren worden ook slope
up en slope down gepulseerd.
De pulsstroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met pulsering.
Grondstroom
De laagste van de twee stroomwaarden bij pulsstroom.
Grondstroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met pulsering.
0460 896 477
- 41 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
Pulstijd
De tijdsduur van een actieve stroompuls tijdens een pulsperiode.
De pulstijd wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met pulsering.
Grondstroomtijd
Tijd voor grondstroom die samen met de tijd voor de pulsstroom de pulsperiode bepaalt.
De grondstroomtijd wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met pulsering.
Stroom
Tijd
TIG-lassen met pulsering.
A = Grondstroom
B = Grondstroomtijd
C = Pulstijd
D = Pulsstroom
Slope up (aanlooptijd)
De slope up is de tijd waarin de stroom geleidelijk naar de ingestelde waarde
stijgt nadat de TIG-boog is ontstoken. Zo wordt de elektrode geleidelijker verhit
en kan de lasser de elektrode goed plaatsen voordat de ingestelde lasstroom
wordt bereikt.
Slope up wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Slope down (aflooptijd)
Bij TIG-lassen wordt gebruik gemaakt van aflooptijd (slope down). De stroom
daalt dan "langzaam" binnen een bepaalde tijd ter voorkoming van kraters en/of
scheuren in de lasnaad.
Slope down wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Gasvoorstroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
Gasvoorstroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
0460 896 477
- 42 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog
is gedoofd.
Gasnastroom wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Automatische startpuls
Deze functie wordt gebruikt om snel een stabiele boog te bereiken.
Voorverwarming
Wolfraamelektrode
Waarde
Beschermgas
Ø
Kleur
Type
Ar
Ar + 30% He
1,6
Groen
WP
-
-
1,6
Groen
WP
30
35
1,6
Goud
WL15
20
20
1,6
Goud
WL15
30
35
2,4
Groen
WP
45
-
2,4
Groen
WP
55
60
2,4
Goud
WL15
40
40
2,4
Goud
WL15
45
50
3,2
Groen
WP
55
-
3,2
Groen
WP
65
65
3,2
Goud
WL15
60
60
3,2
Goud
WL15
70
70
4,0
Groen
WP
70
75
4,0
Groen
WP
80
85
4,0
Goud
WL15
65
65
4,0
Goud
WL15
70
75
WP = elektrode van puur wolfraam WL15 = elektrode van wolfraam-lanthaanlegering
Voorverwarmen elektrode wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met wisselstroom.
Frequentie
Een lagere frequentie (wisselstroom) brengt meer warmte op het werkstuk over
en produceert een breder lasbad.
Een hogere frequentie produceert een smallere boog met een hogere
lasboogdruk (smaller lasbad).
De frequentie wordt ingesteld in het menu Lasdata instellen.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met wisselstroom.
0460 896 477
- 43 -
© ESAB AB 2016
6 TIG-LASSEN
Balans
De balans tussen de halve periode van de positieve (+) en negatieve (-)
elektrode bij het lassen met wisselstroom (AC).
Een lagere balanswaarde genereert meer warmte op de elektrode en zorgt
ervoor dat de oxide op het werkstuk beter wordt afgebroken.
Een hogere balanswaarde genereert meer warmte op het werkstuk en zorgt
voor een betere penetratie.
De balans wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met wisselstroom.
Compensatie
Met deze functie wordt het nulniveau verhoogd of verlaagd.
Met een verhoogd nulniveau wordt het werkstuk heter, wat resulteert in een betere
penetratie.
Met een verlaagd nulniveau wordt de elektrode heter en verslechtert de penetratie.
De compensatie wordt ingesteld in het lasdata-instelmenu.
Alleen van toepassing bij TIG-lassen met wisselstroom.
6.3
Uitleg overige functies
Gasspoelen
Gasspoelen wordt gebruikt bij het meten van de gasstroom of om de
gasslangen vrij te maken van lucht of vocht voordat u gaat lassen. Zolang de
schakelaar wordt ingedrukt, wordt het gas gespoeld en de spanning of
draadaanvoer wordt niet gestart.
Gasspoelen wordt geactiveerd in het meetdisplay.
0460 896 477
- 44 -
© ESAB AB 2016
7 ELEKTRISCH GUTSEN
7
ELEKTRISCH GUTSEN
Hoofdmenu → Proces
Voor elektrisch gutsen wordt een speciale elektrode gebruikt die bestaat uit een koolstofstaaf
met een koperen omhulsel.
Er wordt een boog gevormd tussen de koolstofstaaf en het werkstuk die het materiaal smelt.
Er wordt lucht aangevoerd om het gesmolten materiaal weg te blazen.
De volgende elektrodediameters kunnen worden gebruikt voor elektrisch gutsen: 4,0, 5,0,
6,0, 8,0 en 10 mm.
Elektrisch gutsen wordt niet aanbevolen voor voedingen van minder dan 400 A.
7.1
Instellingen in het lasdata-instelmenu
Instellingen
Instelbereik
In stappen van
Spanning
8 - 60 V
1V
x
x
Synergie1)
UIT of AAN
-
-
-
Inductantie
0 - 100%
Regulatortype
1 - 12
1)De
Synergieafhankelijk
Aanpasbaar in
synergie
x
1
x
synergetische lijn bij aflevering: 5,0 mm elektrode (koolstofstaaf).
7.2
Uitleg van de verschillende functies
Spanning
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het werkstuk.
De spanning wordt ingesteld in het meetdisplay, het lasdata-instelmenu of het
snelkeuzemenu.
Inductantie
LET OP!
Deze instelling mag niet worden gewijzigd.
Regulatortype
Beïnvloedt het kortsluitingsproces en de hitte in de las.
Deze instelling mag niet worden gewijzigd.
0460 896 477
- 45 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
8
GEHEUGENBEHEER
8.1
Werking bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bestaat in feite uit twee eenheden: het werkgeheugen en het
lasdatageheugen.
Opslaan
Werkgeheugen
Lasdatageheugen
Oproepen
In het werkgeheugen wordt een volledige set lasgegevens aangemaakt die kan worden
opgeslagen in het lasdatageheugen.
Tijdens het lassen bestuurt de inhoud van het werkgeheugen het lasproces. Het is daarom
ook mogelijk om een set lasgegevens uit het lasdatageheugen op te roepen naar het
werkgeheugen.
Het werkgeheugen bevat altijd de meest recente set lasgegevens. Dit kunnen instellingen uit
het lasdatageheugen zijn of instellingen die u zelf hebt aangepast. Het werkgeheugen is dus
nooit leeg en wordt nooit gereset.
Hoofdmenu → Geheugen → Lasdatageheugen
Er kunnen maximaal 255 sets lasgegevens het bedieningspaneel worden opgeslagen.
Iedere set krijgt een nummer van 1 tot en met 255.
U kunt ook gegevenssets verwijderen en kopiëren en gegevenssets oproepen in het
werkgeheugen.
Hieronder vindt u voorbeelden van het opslaan, oproepen, kopiëren en verwijderen.
0460 896 477
- 46 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
8.2
Opslaan
Als het lasdatageheugen leeg is, verschijnt het volgende scherm in het display.
We gaan nu een set lasgegevens opslaan. Deze krijgt geheugenpositie 5. Druk op
OPSLAAN. Positie 1 wordt weergegeven. Draai een van de instelknoppen totdat u positie 5
bereikt. Druk op OPSLAAN.
Selecteer regel 5 met een van de knoppen. Druk op OPSLAAN.
Het volgende scherm verschijnt in het display.
Delen van de inhoud van gegevensset nummer 5 worden onder in het display weergegeven.
0460 896 477
- 47 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
8.3
Oproepen
We gaan nu een opgeslagen gegevensset oproepen:
Selecteer de regel met een van de knoppen. Druk op OPROEPEN (RECALL).
Druk op JA om te bevestigen dat u gegevensset nummer 5 wilt oproepen.
Het pictogram in de rechter bovenhoek van het meetdisplay toont welke geheugenpositie is
opgeroepen.
0460 896 477
- 48 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
8.4
Verwijderen
Het is mogelijk om een of meer gegevenssets te verwijderen via het geheugenmenu.
We gaan de gegevensset die we in een eerder voorbeeld hebben opgeslagen verwijderen.
Selecteer de gegevensset. Druk op WISSEN.
Druk op JA om het wissen te bevestigen.
Met de toets NEE gaat u terug naar het geheugenmenu.
0460 896 477
- 49 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
8.5
Kopiëren
Ga verder als volgt om een lasgegevensset te kopiëren naar een nieuwe geheugenpositie:
Selecteer de geheugenpositie die u wilt kopiëren en druk op "1 2" (2E FUNCT) (2ND
FUNCT).
Druk op KOPIËREN.
We gaan nu de inhoud van geheugenpositie 5 kopiëren naar positie 50.
Gebruik een van de knoppen om naar de geselecteerde geheugenpositie te gaan, in dit
geval positie 50.
Druk op JA.
Gegevensset nr. 5 is nu gekopieerd naar geheugenpositie 50.
0460 896 477
- 50 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
Met TERUG gaat u terug naar het geheugenmenu.
8.6
Bewerken
Ga verder als volgt te om de inhoud van een gegevensset te bewerken:
Selecteer de geheugenpositie die u wilt bewerken en druk op "1 2" 2E FUNCTIE (2ND
FUNCTION). Druk vervolgens op BEWERKEN (EDIT).
Een deel van het hoofdmenu wordt weergegeven en in het menu is het symbool
zichtbaar, wat betekent dat het systeem in de bewerkingsmodus is.
Selecteer de instelling die u wilt bewerken en druk op ENTER. Maak een keuze uit de lijst en
druk nogmaals op ENTER.
Druk op INSTELLEN om naar LASDATA INSTELLEN te gaan. Selecteer de waarden die u
wilt bewerken en pas deze aan met de plus-/minknoppen. Sluit af met TERUG.
0460 896 477
- 51 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
De instelling voor gegevensset nummer 5 is nu bewerkt en opgeslagen.
8.7
Naam
Ga verder als volgt om een opgeslagen gegevensset een eigen naam te geven:
Selecteer de geheugenpositie die u wilt bewerken en druk op "1 2" 2E FUNCTIE (2ND
FUNCTION). Druk vervolgens op BEWERKEN (EDIT).
Druk op INSTELLEN om naar LASDATA INSTELLEN te gaan. Selecteer BESCHRIJVING
BEWERKEN (EDIT DESCRIPTION). Druk op ENTER.
U hebt nu toegang tot een toetsenbord dat als volgt wordt gebruikt:
0460 896 477
- 52 -
© ESAB AB 2016
8 GEHEUGENBEHEER
•
•
Plaats de cursor op het gewenste teken op het toetsenbord met de knop links en de
pijltjestoetsen. Druk op ENTER. Voer op deze manier een string van maximaal 40 tekens
in.
Druk op UITGEV. om op te slaan. De gegevensset heeft nu de door u toegewezen naam
in de lijst.
0460 896 477
- 53 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
9
CONFIGURATIEMENU
Hoofdmenu → Configuratiemenu
Dit menu bevat de volgende submenu's:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taal, zie het hoofdstuk "Stap één - taal kiezen" in het hoofdstuk "INTRODUCTIE".
Blokkeringscode
Afstandsbediening
MIG/MAG-standaardwaarden
MMA-standaardwaarden
Snelkeuzetoetsen
Toetsbediening via afstandsbediening
WF supervisie
Automatisch opslaan
Toortsbediening lasdata
Meerdere draadaanvoereenheden
Kwaliteitsfuncties
Onderhoud
Lengte-eenheid
Waardefrequentie instellen
Ontgrendelingscode
9.1
Blokkeringscode
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Blokkeringscode
Als de blokkeringsfunctie is geactiveerd en het meetdisplay, de afstandbedieningsmodus of
het snelkeuzemenu actief is, is een wachtwoord (blokkeringscode) vereist om deze menu's
te verlaten.
De blokkeringscode wordt geactiveerd in het configuratiemenu.
0460 896 477
- 54 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
9.1.1
Status blokkeringscode
In de blokkeringscodemodus kunt u de blokkeringsfunctie activeren/deactiveren. De
bestaande blokkeringscode wordt niet verwijderd bij deactivering van de functie. Als er geen
blokkeringscode is opgeslagen en u probeert om de blokkeringscode te activeren, wordt het
toetsenbord weergegeven voor het invoeren van een nieuwe blokkeringscode.
Om blokkeringscodemodus te verlaten:
Als het meetdisplay of snelkeuzemenu actief is en de blokkeringscode is gedeactiveerd,
kunt u deze menu's zonder beperkingen verlaten door op TERUG (QUIT) of MENU te
drukken om naar het hoofdmenu te gaan.
Als deze echter is geactiveerd en u probeert de menu's te verlaten, u verlaat REM of u drukt
op de softwareknop 2E FUNCT (2ND FUNCT), verschijnt het volgende scherm om de
gebruiker te wijzen op de blokkering.
DRUK OP ENTER VOOR
BLOKKERINGSCODE...
Hier kunt u TERUG (QUIT) selecteren om terug te gaan naar het vorige menu of verdergaan
door op ENTER te drukken om de blokkeringscode in te voeren.
Vervolgens verschijnt het menu met het toetsenbord, waarin u de code kunt invoeren. Druk
na elk teken op ENTER en bevestig de code door op GEREED (DONE) te drukken.
Het volgende tekstkader verschijnt:
NIET-GEBLOKKEERDE EENHEID! (UNIT
UNLOCKED!)
Als de blokkeringscode onjuist is, verschijnt een foutmelding die de gebruiker de optie biedt
het nogmaals te proberen of terug te gaan naar het vorige menu, d.w.z. het meetdisplay of
het snelkeuzemenu.
Als de blokkeringscode juist is, worden alle blokkeringen naar andere menu's verwijderd,
hoewel de blokkeringscode actief blijft. Dit betekent dat u het meetdisplay en snelkeuzemenu
tijdelijk kunt verlaten, maar de blokkeringsmodus nog steeds actief is als u naar deze menu's
terugkeert.
9.1.2
Blokkeringscode instellen/wijzigen
In de modus blokkeringscode instellen/wijzigen kunt u een bestaande blokkeringscode
aanpassen of een nieuwe code ingeven. Een blokkeringscode kan bestaan uit maximaal 16
optionele letters of cijfers.
9.2
Afstandsbedieningen
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Afstandsbedieningen
Een afstandsbediening zonder CAN-busaansluiting moet worden aangesloten via een
adapter. De SuperPulse-methode wordt niet door deze functie ondersteund.
0460 896 477
- 55 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Activeer de afstandbediening na aansluiting in het meetdisplay met de functietoets
AFSTANDSBEDIENING.
9.2.1
Negeer aanpassing
Plaats de cursor op de regel AFSTANDSBEDIENINGEN. Druk op ENTER voor een lijst met
alternatieven.
Met NEGEER AANPASSING in de stand AAN wordt het laatst opgeroepen geheugen
automatisch opgeroepen bij elke start van een nieuwe las. Hiermee worden de resultaten
van alle lasinstellingen die tijdens de laatste lasprocedure zijn geproduceerd verwijderd.
9.2.2
Digitale afstandsbediening configureren
Zonder afstandsbedieningadapter
Bij het aansluiten van een afstandsbediening met CAN-busaansluiting vindt de configuratie
automatisch plaats, DIGITAAL (DIGITAL OP).
Met afstandsbedieningadapter
Als u een digitale afstandsbediening gebruikt, geef dan aan welk type afstandsbediening u
hebt.
Plaats de cursor op de regel DIGITAAL (DIGITAL OP) en druk op ENTER om de lijst te
openen waaruit u een optie kunt kiezen.
BINAIRE CODES
•
Eenheid met 32
programma's
10-PROG.
•
Eenheid met 10
programma's *
* of lastoorts met RS3-programmakeuze
9.2.3
Analoge afstandsbediening configureren
Zonder afstandsbedieningadapter
Bij het aansluiten van een afstandsbediening met CAN-busaansluiting vindt de configuratie
van ANALOOG 1 en ANALOOG 2 automatisch plaats. De configuratie kan niet worden
gewijzigd.
0460 896 477
- 56 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Met afstandsbedieningadapter
Als u een analoge afstandsbediening gebruikt, kunt u op het bedieningspaneel aangeven
welke potentiometer(s) (maximaal 2) u wilt gebruiken.
De potentiometers worden in het bedieningspaneel aangeduid met ANALOOG 1 en
ANALOOG 2 en verwijzen naar hun eigen set parameters voor het lasproces, bijv.
draadaanvoerparameter (ANALOOG 1) en spanningsparameter (ANALOOG 2) met
MIG/MAG.
Als u de cursor op de regel ANALOOG 1
plaatst en op ENTER drukt, verschijnt een
lijst.
U kunt nu selecteren of de potentiometer ANALOOG 1 moet worden gebruikt voor
DRAADSNELHEID of niet moet worden gebruikt: GEEN.
Selecteer de regel DRAADSNELHEID en druk op ENTER.
Als u de cursor op de regel ANALOOG 2
plaatst en op ENTER drukt, verschijnt een
lijst.
U kunt nu selecteren of de potentiometer ANALOOG 2 moet worden gebruikt voor
DRAADSNELHEID of niet moet worden gebruikt: GEEN.
Selecteer de regel SPANNING en druk op ENTER.
Alle configuraties van de afstandsbediening zijn geschikt voor alle aangesloten
draadaanvoereenheden. Als u ANALOOG 1 uit de configuratie verwijdert, geldt dit voor
beide draadaanvoereenheden als u twee eenheden gebruikt.
9.2.4
Controlebereik instellen
U kunt het controlebereik voor de gebruikte potentiometer(s) instellen. Dit doet u door met
de plus-/mintoetsen op het bedieningspaneel een minimum- en maximumwaarde in te
stellen.
U kunt verschillende spanningswaarden instellen in de synergische en niet-synergische
modus. De spanningsinstelling in synergie is een afwijking (plus of min) van de synergische
waarde. In de niet-synergische modus wordt de spanningsinstelling weergegeven als een
absolute waarde. De ingestelde waarde geldt alleen voor synergie als u zich in de
synergische modus bevindt. Als u zich niet in de synergische modus bevindt, is dit een
absolute waarde.
Er zijn ook verschillende spanningsbeperkingen voor kortsluitboog/sproeiboog en pulsboog
in de niet-synergetische modus.
Waarde na resetten
Synergie kortsluitboog/sproeiboog en
pulsboog
min -10 V
max 10 V
Niet-synergie kortsluitboog/sproeiboog
min 8 V
max 60 V
Niet-synergie pulsboog
min 8 V
max 50 V
9.3
MIG/MAG-standaardwaarden
Hoofdmenu → Configuratiemenu → MIG/MAG-standaardwaarden
In dit menu kunt u de volgende functies instellen:
0460 896 477
- 57 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toortsschakelaarmodus (tweetakt/viertakt)
Viertaktconfiguratie
Functietoetsconfiguratie
Spanningsmeting bij pulslassen
AVC feeder (AVC-draadaanvoereenheid)
"Startpuls"
Spanningsregelaar vlak statisch
Vertragingstijd kratervullen actief
Vertragingstijd lasstartboog uit
9.3.1
Toortsschakelaarmodus (tweetakt/viertakt)
Tweetakt
A = Gasvoorstroom
B = Hot start
C = Lassen
D = Kratervulling
E = Gasnastroom
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Gasvoorstroom (indien gebruikt) begint als de schakelaar van de lastoorts wordt ingedrukt
(1). Het lasproces begint. Als de schakelaar wordt losgelaten (2), begint de kratervulling
(indien geselecteerd) en de lasstroom wordt gestopt. Gasnastroom begint (indien
geselecteerd).
TIP: Als u tijdens het kratervullen de lastoortsschakelaar weer indrukt, gaat het kratervullen
verder totdat de schakelaar wordt losgelaten (de stippellijn). Kratervulling kan ook worden
onderbroken door de schakelaar tijdens het proces snel in te drukken en los te laten.
Tweetakt wordt geactiveerd in het meetdisplay, het configuratiemenu of via een functietoets
in het meetdisplay.
0460 896 477
- 58 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Viertakt
Er zijn 3 start- en 2 stopposities voor viertakt. Dit is start- en stoppositie 1. Bij resetten wordt
positie 1 geselecteerd. Zie het hoofdstuk "Viertaktconfiguratie".
A = Gasvoorstroom
B = Hot start
C = Lassen
D = Kratervulling
E = Gasnastroom
Functies bij de viertaktregeling van de lastoorts
Gasvoorstroom begint als de schakelaar van de lastoorts wordt ingedrukt (1). als u de
schakelaar loslaat begint het lasproces. Als de schakelaar weer wordt ingedrukt (3), begint
het kratervullen (indien geselecteerd) en wordt de lasstroom verminderd. Als de schakelaar
wordt losgelaten (4), stopt het lasproces en start de gasnastroom (indien geselecteerd).
TIP: De kratervulling stopt als de lastoortsschakelaar wordt losgelaten. Als u de schakelaar
ingedrukt houdt, gaat de kratervulling door (de stippellijn).
Viertakt wordt geactiveerd in het meetdisplay, het configuratiemenu of via een functietoets in
het meetdisplay. Het is niet mogelijk om toortsschakelaarmodus (viertakt) te selecteren, als
puntlassen AAN is.
9.3.2
4-takt configuratie
In de viertaktconfiguratie beschikt u over verschillende functies voor de viertakt start- en
stopmodus.
Viertakt startmodus
•
•
Gasvoorstroom via schakelaar, zie het hoofdstuk "Viertakt".
Tijdgeregelde gasvoorstroom.
A = Gasstroom
B = Draadaanvoer
C = Gasvoorstroom
D = Lassen
Druk de toortsschakelaar (1) in, de gasvoorstroom start; na afloop van de gasvoorstroomtijd
begint het lasproces. Laat de schakelaar (2) los.
•
Hot start via schakelaar
A = Gasstroom
B = Draadaanvoer
C = Gasvoorstroom
D = Hot start
E = Lassen
0460 896 477
- 59 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Druk de toortsschakelaar (1) in, de gasvoorstroom start en de hot start is actief totdat de
schakelaar wordt losgelaten (2).
Viertakt stopmodus
•
•
Kratervulling via timer met mogelijke verlenging, zie het hoofdstuk "Viertakt".
Kratervultijd via schakelaar
A = Gasstroom
B = Draadaanvoer
C = Lassen
D = Kratervulling
Druk de schakelaar (3) in. Kratervulling begint en stopt. Als u de schakelaar loslaat (4)
tijdens de kratervultijd (kratervultijd verkort), wordt het lassen onderbroken.
9.3.3
Functietoetsconfiguratie
We hebben eerder een beschrijving gegeven van de functietoetsen van het
bedieningspaneel. Bij MIG/MAG-lassen kan de gebruiker de functie van deze toetsen
instellen aan de hand van een lijst met vooraf ingestelde functies. Er zijn zeven
functietoetsen waaraan een functie kan worden toegewezen.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
•
•
•
•
•
•
•
•
Geen
Gasspoelen
Draadinvoer
Tweetakt of viertakt
Kratervulling AAN/UIT
Kruipstart AAN/UIT
Hot start AAN/UIT
Toortsbediening van lasdata
In dit scherm staan twee kolommen, één voor de functie en één voor het toetsnummer.
Op het paneel zitten vijf functietoetsen. Als u op de toets "1 2" 2E FUNCT (2ND FUNCT)
drukt, krijgt u toegang tot vijf extra functietoetsen.
0460 896 477
- 60 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Als aan deze toetsen functies worden toegewezen, worden deze van links naar rechts als
volgt genummerd:
Ga verder als volgt om een nieuwe functie aan een functietoets toe te wijzen:
•
•
•
Plaats de cursor op de regel met de functie GEEN en druk op de functietoets waarvan u
het nummer wilt wijzigen.
Herhaal dit voor de toets waarvan u het nummer wilt gebruiken.
Plaats de cursor op de regel die u een nieuw toetsnummer wilt geven en druk op de
functietoets waaraan u de functie wilt toewijzen.
Voor de andere toetsen kunt u op dezelfde manier een nieuwe functie toewijzen. Combineer
hiervoor een van de functies in de linkerkolom met een toetsnummer in de rechterkolom.
9.3.4
Spanningsmeting bij pulslassen
De opties voor spanningsmeting bij pulslassen zijn:
•
•
Piekwaarde voor pulsspanning PULS: de spanning wordt alleen gemeten tijdens het
pulsgedeelte en gefilterd voordat de spanningswaarde op het display wordt
weergegeven.
Gemiddelde spanningswaarde GEMIDDELD (AVERAGE)
De spanning wordt voortdurend gemeten en wordt gefilterd voordat de spanningswaarde
wordt weergegeven.
De meetwaarden die op het display worden weergegeven worden gebruikt als
invoergegevens voor interne en externe kwaliteitsfuncties.
9.3.5
AVC feeder (AVC-draadaanvoereenheid)
Als u een AVC-draadaanvoereenheid (ARC VOLTAGE CONTROL) hebt aangesloten, ga dan
in het configuratiemenu naar MIG/MAG-basisinstellingen. Druk op ENTER bij de regel met
AVC-draadaanvoereenheid en selecteer AAN. De apparatuur wordt dan automatisch
opnieuw geconfigureerd voor de combinatie met een AVC-draadaanvoereenheid.
9.3.6
"Release pulse"
Als de draad vast komt te zitten in het werkstuk, wordt dit door het systeem gedetecteerd. Er
wordt een pulsstroom verstuurd die de draad vrijmaakt van het oppervlak.
Selecteer om deze functie in te schakelen RELEASE PULSE in de lijst onder
MIG/MAG-basisinstellingen, druk vervolgens op ENTER en selecteer AAN.
9.3.7
Spanningsregelaar vlak statisch
VOLTAGE REGULATOR FLAT STATIC (SPANNINGSREGELAAR VLAK STATISCH) dient
normaal gesproken geactiveerd (AAN) te zijn.
De functie wordt voor klantspecifieke oplossingen gebruikt.
0460 896 477
- 61 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
9.3.8
Vertragingstijd kratervullen actief
DELAY TIME CRATERFILL ACTIVE (VERTRAGINGSTIJD KRATER OPVULLEN ACTIEF) is
een vertragingstijd die na de lasstart moet verstrijken om de KRATEROPVUL-functie te
kunnen activeren wanneer Krater opvullen is ingeschakeld.
De standaardwaarde voor DELAY TIME CRATERFILL ACTIVE (VERTRAGINGSTIJD
KRATER OPVULLEN ACTIEF) is 1,0 s.
9.3.9
Vertragingstijd lasstartboog uit
Deze vertragingstijd definieert een tijdperiode die begint bij de weld start (lasstart) en
eindigt bij weld start + WELD START ARC OFF DELAY TIME (lasstart +
VERTRAGINGSTIJD LASSTARTBOOG UIT).
Indien meerdere boog aan- en boog uit-gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de
gedefinieerde tijdperiode, worden boog uit-gebeurtenissen niet doorgezonden als de laatste
gebeurtenis voor het einde van de gedefinieerde tijdperiode een boog aan-gebeurtenis is.
Indien meerdere boog aan- en boog uit-gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de
gedefinieerde tijdperiode en de laatste gebeurtenis voor het einde van de gedefinieerde
tijdperiode een boog uit-gebeurtenis is, wordt die boog uit-gebeurtenis doorgezonden na
afloop van de gedefinieerde tijdperiode.
Alleen de eerste boog aan-gebeurtenis die tijdens de gedefinieerde tijdperiode plaatsvindt,
wordt doorgezonden.
Voorbeeld: Als de sequentie boog aan-, boog uit- en boog aan-gebeurtenissen plaatsvindt
tijdens de gedefinieerde tijdperiode, wordt alleen de eerste boog aan-gebeurtenis
doorgezonden vanaf de stroombron naar de aangesloten apparatuur. De boog
uit-gebeurtenis wordt eerst vertraagd in de stroombron, maar vervolgens gewist wanneer de
laatste boog aan-gebeurtenis wordt ontvangen.
De standaardwaarde van WELD START ARC OFF DELAY TIME (VERTRAGINGSTIJD
LASSTARTBOOG UIT)is 0,00 s.
De functie wordt voor klantspecifieke oplossingen gebruikt.
9.4
MMA-standaardwaarden
Hoofdmenu → Configuratiemenu → MMA-standaardwaarden
Puntlassen
Puntlassen kan worden gebruikt bij het lassen met roestvrijstalen elektroden. Deze functie
houdt in dat de boog wordt ontstoken en gedoofd voor een betere beheersing van de
hittetoevoer. De elektrode hoeft slechts weinig omhoog worden gebracht om de boog te
doven.
Hier kunt u AAN of UIT selecteren.
9.5
Snelkeuzetoetsen
De functietoetsen WELD DATA 1 t/m WELD DATA 4 worden weergegeven in het
snelkeuzemenu. Deze zijn als volgt geconfigureerd:
Plaats de cursor op de regel SNELKEUZETOETSNR.
0460 896 477
- 62 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
De toetsen zijn genummerd 1-4, van links naar rechts. Selecteer de gewenste toets door het
nummer in te voeren met behulp van de plus-/minknoppen.
Ga vervolgens met de knop links omlaag naar de volgende regel GEKOPPELDE LASDATA.
Hier kunt u door de lasgegevens bladeren die zijn opgeslagen in het lasdatageheugen.
Selecteer het gewenste lasdatanummer met de plus-/minknoppen. Druk op OPSLAAN om
op te slaan. Druk op WISSEN om de opgeslagen gegevensset te verwijderen.
9.6
Dubbele startbron
Als deze optie geactiveerd is (AAN), kunt u zowel MIG/MAG-lassen via de startinput van de
draadaanvoereenheid als via de TIG-startinput van de voeding en vice versa. Als het
lasproces wordt begonnen vanaf een startsignaalinput dan moet er via dezelfde input worden
gestopt.
9.7
Toetsbediening via afstandsbediening
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Toetsbediening via afstandsbediening
Normaal gesproken kunt u geen instellingen verrichten met de druktoetsen als het paneel in
de afstandsbedieningsmodus staat. Als TOETSBEDIENING VIA AFSTANDSBEDIENING is
ingeschakeld, kan de stroom, draadaanvoer of spanning worden ingesteld met het
bedieningspaneel en de afstandsbediening.
Als TOETSBEDIENING VIA AFSTANDSBEDIENING in combinatie met grenswaarden wordt
gebruikt, kan het gebruik van de machine tot een bepaald instellingsbereik worden beperkt.
Dit geldt voor de volgende instellingen: draadaanvoer en spanning voor MIG/MAG-lassen,
stroominstelling voor MMA- en TIG-lassen, pulsstroom bij TIG-lassen met pulsboog.
9.8
WF supervisie
Hoofdmenu → Configuratiemenu → WF supervision
WF SUPERVISION is normaal gesproken geactiveerd (AAN). De functie wordt voor
klantspecifieke oplossingen gebruikt.
9.9
Automatisch opslaan
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Automatisch opslaan
Als een set lasgegevens is opgeroepen vanaf een geheugenpositie in het lasdatageheugen
en u de instellingen wilt wijzigen, dan worden de wijzigingen automatisch opgeslagen in de
geheugenpositie als u een nieuwe gegevensset oproept vanuit het geheugen.
0460 896 477
- 63 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Handmatig opslaan van lasgegevens in een geheugenpositie blokkeert de volgende
automatische opslagactie.
De geheugenpositie waarin de gegevensset wordt opgeslagen wordt weergegeven in de
rechter bovenhoek van het meetdisplay.
9.10
Meetgrenswaarden voor lasstop
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Meetgrenswaarden voor lasstop
Deze functie regelt het gedrag wanneer er een fout in de meetgrenswaarden optreedt.
Wanneer Meetgrenswaarden voor lasstop is geactiveerd (AAN) en er een fout in de
meetgrenswaarden optreedt, wordt het lassen onmiddellijk gestopt.
De standaardinstelling voor deze functie is UIT.
9.11
Toortsbediening lasdata
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Toortsbediening lasdata
Met deze functie kan worden gewisseld tussen verschillende ingestelde lasgegevens door
snel te klikken (knop indrukken en onmiddellijk daarna weer loslaten) op de schakelaar van
de lastoorts. U kunt kiezen uit klikken of dubbelklikken. Klikken betekent één snelle klik.
Dubbelklikken betekent twee snelle klikken.
FIRST CHANGE IN SEQUENCE ARC OFF (EERSTE WIJZIGING IN SEQUENTIE BOOG
UIT) kan worden ingesteld op NEXT (VOLGENDE) of START (BEGIN)
Met NEXT - A TRIGGER DATA SWITCH (VOLGENDE - BIJ EEN SCHAKELING TUSSEN
TOORTSGEGEVENS) zal het geheugen worden gewijzigd in het volgende geheugen in de
sequentie.
Met START - A TRIGGER DATA SWITCH during ARC OFF (BEGIN - BIJ EEN
SCHAKELING TUSSEN TOORTSGEGEVENS tijdens BOOG UIT) zal het geheugen worden
gewijzigd in het eerste geheugen in de sequentie, zodra er 4 seconden zijn verstreken sinds
de laatste schakeling tussen toortsgegevens.
Bij A TRIGGER DATA SWITCH (EEN SCHAKELING TUSSEN TOORTSGEGEVENS)
binnen 4 seconden na de laatste schakeling tussen toortsgegevens zal het geheugen
worden gewijzigd in het volgende geheugen in de sequentie.
U kunt wisselen tussen maximaal 5 geselecteerde geheugenposities, zie het hoofdstuk
"GEHEUGENBEHEER".
UIT - Geen wisseling tussen lasgegevens.
UIT TIJDENS LASSEN (ARC OFF) - De gebruiker kan tijdens het lassen niet wisselen
tussen geheugenposities.
AAN - De gebruiker kan altijd wisselen tussen geheugenposities.
0460 896 477
- 64 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Toortsbediening lasdata activeren
Plaats de cursor op de regel TOORTSBEDIENING LASDATA en druk op ENTER. Selecteer
UIT, UIT TIJDENS LASSEN of AAN. Druk op ENTER.
Keuze van lasgegevens uit het geheugen
Plaats de cursor op de regel TOEVOEGEN/WISSEN LASDATA.
Selecteer met de plus-/minknoppen de geheugennummers waar de relevante lasgegevens
zijn opgeslagen en druk daarna op OPSLAAN.
De regel GESELECTEERDE LASDATA geeft aan welke lasgegevens zijn geselecteerd en in
welke volgorde deze verschijnen, van links naar rechts. De lasgegevens voor de laatst
geselecteerde positie worden weergegeven onder de lijn in het display.
Om lasgegevens te verwijderen volgt u dezelfde procedure maar drukt u op de toets
WISSEN.
9.12
Meerdere draadaanvoereenheden
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Meerdere draadaanvoereenheden
Als u meerdere draadaanvoereenheden (maximaal 4) aansluit, gebruik dan
draadaanvoereenheden zonder lasdata-eenheid, d.w.z. met een leeg bedieningspaneel.
Alle aan de klant geleverde draadaanvoereenheden hebben identiteit nummer 1.
0460 896 477
- 65 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Het eerste dat u moet doen als u meerdere draadaanvoereenheden aansluit is het
ID-nummer van een van de eenheden wijzigen.
Ga verder als volgt om het ID-nummer te wijzigen:
•
•
•
Sluit de eerste draadaanvoereenheid aan en ga naar het menu "MEERDERE
DRAADAANVOEREENHEDEN".
Druk op de schakelaar en laat deze weer los om de draadaanvoereenheid in te
schakelen.
Lees vervolgens op de eerste regel af welk ID-nummer aan de draadaanvoereenheid is
toegewezen (dit moet de eerste keer 1 zijn). Selecteer vervolgens een nieuw ID-nummer
tussen 2 en 4.
Plaats de cursor op de regel SELECTIE NIEUW ID NR. Stel met de plus-/minknoppen het
gewenste nummer tussen 1 en 4 in. Druk op ENTER.
In de bovenste regel verandert het ID-nummer in het gewenste nummer.
•
•
Sluit de volgende draadaanvoereenheid aan.
Druk op de schakelaar en laat deze weer los om deze draadaanvoereenheid in te
schakelen. U kunt nu aflezen dat de eenheid ID-nummer 1 heeft.
De configuratie is nu voltooid en u kunt de apparatuur normaal gebruiken. Op dezelfde wijze
is het mogelijk om vier draadaanvoereenheden te configureren en te gebruiken. Het
belangrijkste bij het gebruiken van meerdere draadaanvoereenheden is niet welk ID-nummer
ze toegewezen hebben gekregen, maar dat ze verschillende nummers hebben zodat ze van
elkaar kunnen worden onderscheiden.
Let erop dat hetzelfde ID-nummer niet aan twee draadaanvoereenheden wordt toegewezen.
Als dit gebeurt, maak dit dan ongedaan door een van de draadaanvoerheden los te halen en
de bovenstaande procedure opnieuw vanaf het begin uit te voeren. U kunt altijd het menu
"MEERDERE DRAADAANVOEREENHEDEN" oproepen en het ID-nummer van de
aangesloten draadaanvoereenheden controleren door op de schakelaar te drukken.
Op de regel AANGESLOTEN DRAADAANVOER ID kunt u het ID-nummer van alle
aangesloten draadaanvoereenheden aflezen.
9.13
Kwaliteitsfuncties
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Kwaliteitsfuncties
De voorwaarden voor het registreren van voltooide lassen worden ingesteld onder
Kwaliteitsfuncties in het configuratiemenu.
0460 896 477
- 66 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
Selecteer de regel en druk op ENTER. Als AAN is geselecteerd, wordt elke las opgeslagen
als een tekstbestand met de extensie .aqd, met elke dag een nieuw bestand. In de
bestanden wordt de volgende informatie geregistreerd:
•
•
•
•
•
Starttijd van het lasproces
Duur van het lasproces
Maximale, minimale en gemiddelde stroom tijdens het lassen
Maximale, minimale en gemiddelde spanning tijdens het lassen
Maximale, minimale en gemiddelde vermogen tijdens het lassen
Zie het hoofdstuk "Kwaliteitsfuncties" voor meer informatie over de kwaliteitsfunctie.
9.14
Onderhoud
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Onderhoud
In dit menu stelt u in hoe vaak het mondstuk moet worden vervangen. Specificeer het aantal
lasstarts waarna het mondstuk moet worden vervangen door de regel
VERVANGINGSTERMIJN MONDSTUK te selecteren en op ENTER te drukken. Gebruik
vervolgens de plus-/minknoppen om de gewenste waarde in te stellen. Als de interval is
verstreken, wordt foutcode 54 opgenomen in het foutlog. Reset door op de functietoets
RESET te drukken.
Als LIMIET TOTALE GEBRUIKSTIJD wordt geselecteerd in plaats van het aantal starts,
wordt contact opgenomen met een erkende ESAB-technicus.
0460 896 477
- 67 -
© ESAB AB 2016
9 CONFIGURATIEMENU
9.15
Lengte-eenheid
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Lengte-eenheid
Hier wordt de lengte-eenheid geselecteerd, metrisch of in inches:
9.16
Waardefrequentie instellen
Hoofdmenu → Configuratiemenu → Frequentie meting
De frequentie van de meetwaarde wordt hier ingesteld door een waarde tussen 1 en 10 Hz
te selecteren met behulp van de plus-/minknoppen. Meetwaardefrequentie beïnvloedt alleen
meetgegevens in de berekeningen van kwaliteitsgegevens.
9.17
Ontgrendelingscode
Configuratiemenu → Ontgrendelingscode
Met de functie ONTGRENDELINGSCODE (REGISTER KEY) kunt u bepaalde functies
ontgrendelen die niet zijn opgenomen in de basisversie van het bedieningspaneel. Zie het
hoofdstuk "MIG/MAG" in het hoofdstuk "MENUSTRUCTUUR" voor meer informatie over
deze functies.
Neem om toegang te krijgen tot deze functies contact op met ESAB. Als u het serienummer
van de eenheid verstrekt, ontvangt u een ontgrendelingscode die moet worden ingevoerd in
het menu ONTGRENDELINGSCODE (REGISTER KEY).
Druk op CODE INVOEREN (ENTER KEY) en voer de ontgrendelingscode in met behulp van
het toetsenbord dat op het display verschijnt. Plaats de cursor op het gewenste teken op het
toetsenbord met de knop links en de pijltjestoetsen. Druk op ENTER. Druk nadat de
tekenreeks is geregistreerd op GEREED (DONE).
Druk om de ontgrendelingscode te activeren op ACTIVEER (ACTVTE). Er verschijnt een
bericht: CODE GEACTIVEERD. Als de registratie is mislukt, verschijnt het volgende bericht:
ONJUISTE CODE. Controleer in dat geval de code en probeer het opnieuw.
0460 896 477
- 68 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
10
MIDDELEN
Hoofdmenu → Tools
Dit menu bevat de volgende submenu's:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foutlog
Export/Import
Bestandsmanager
Instelgrenswaarden bewerken
Meetgrenswaarden bewerken
Productiestatistieken
Kwaliteitsfuncties
Gedef.synerg.gegevens gebruiker
Kalender
Gebruikersaccounts
Eenheidsinformatie
10.1
Foutlog
Hoofdmenu → Tools → Foutlog
Foutcodes worden gebruikt om aan te geven dat er een fout is opgetreden in het lasproces.
Dit wordt op het display aangegeven door middel van een pop-upmenu. In de rechter
bovenhoek van het display verschijnt een uitroepteken
.
LET OP!
verdwijnt van het display zodra u het foutlogmenu opent.
Alle fouten die zich tijdens het gebruik van de lasapparatuur voordoen, worden opgeslagen
als foutmeldingen in het foutlog. Er kunnen maximaal 99 foutmeldingen worden bewaard. Als
het foutlog vol is, d.w.z. als 99 foutmeldingen zijn opgeslagen, wordt de oudste melding
automatisch verwijderd wanneer de volgende fout optreedt.
0460 896 477
- 69 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
In het foutlogmenu kan de volgende informatie worden afgelezen:
•
•
•
•
•
Het foutnummer van de fout
De datum waarop de fout is opgetreden
De tijd waarop de fout is opgetreden
De eenheid waarin de fout is opgetreden
Het foutbeheernummer van de fout
Eenheden
1 = koeleenheid
4 = afstandsbediening
2 = stroombron
5 = AC-eenheid
3=
draadaanvoereenheid
8 = bedieningspaneel
10.1.1
Beschrijving foutcodes
Foutcode
Beschrijving
1
Fout in programmageheugen, (EPROM)
Er is een fout in het programmageheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de apparatuur opnieuw op. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
2
Fout in microprocessor-RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde
geheugenpositie in het interne geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de apparatuur opnieuw op. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
3
Fout in extern RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde
geheugenpositie in het externe geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de apparatuur opnieuw op. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
0460 896 477
- 70 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Foutcode
Beschrijving
4
5 V voedingsspanning laag
De voedingsspanning is te laag.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet opnieuw gestart worden.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
5
Te hoge/te lage gelijkspanning
De spanning is te laag of te hoog. Een te hoge spanning kan worden
veroorzaakt door sterke fluctuaties in de netspanning of door een slechte
stroombron (hoge inductantie van de stroombron of verlies van een fase).
De stroombron wordt uitgeschakeld en kan niet opnieuw gestart worden.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
6
Hoge temperatuur
De beveiliging tegen oververhitting is in werking getreden.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet hervat worden tot de
overhittingsbeveiligingen zijn teruggezet.
Oplossing: Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn of vuil
zijn. Controleer de huidige inschakelduur om er zeker van te zijn dat de
eenheid niet wordt overbelast.
7
Hoge primaire stroom
De voeding neemt teveel stroom van de aangeleverde gelijkspanning. De
voeding is uitgeschakeld en kan niet opnieuw worden gestart.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
8
Netspanning 1. Batterijspanning te laag
De batterij op de printplaat in de W82 regeleenheid moet worden vervangen.
Als de batterij niet wordt vervangen, gaan alle lasgegevens in het door de
batterij ondersteunde geheugen verloren bij het uitschakelen.
Oplossing: Neem contact op met een erkende ESAB-reparateur.
9
Netspanning 2
Foutcode van externe bron
Oplossing: Raadpleeg de handleiding voor aangesloten eenheden.
10
Netspanning 3
Foutcode van externe bron
Oplossing: Raadpleeg de handleiding voor aangesloten eenheden.
11
Stroomservo / draadaanvoersnelheidsservo
Foutcode van externe bron
Oplossing: Raadpleeg de handleiding voor aangesloten eenheden.
0460 896 477
- 71 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Foutcode
Beschrijving
12
Communicatiefout (waarschuwing)
De CAN-bus van het systeem kan tijdelijk overbelast zijn.
De stroombron of draadtransporteenheid heeft geen contact meer met het
bedieningspaneel.
Oplossing: Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts
één draadaanvoereenheid of afstandsbediening is aangesloten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
14
Communicatiefout
Door overbelasting is de CAN-bus tijdelijk buiten werking.
Het lasproces wordt gestopt.
Oplossing: Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts
één draadaanvoereenheid of afstandsbediening is aangesloten. Schakel de
netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
15
Meldingen verloren gegaan
De microprocessor kan inkomende meldingen niet snel genoeg verwerken,
hierdoor kan er informatie verloren zijn gegaan.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
16
Hoge nullastspanning
De nullastspanning is te hoog.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
17
Geen verbinding met een andere eenheid
De huidige werkzaamheden worden gestopt en het lassen kan niet opnieuw
worden gestart.
Deze fout kan worden veroorzaakt door een breuk in de verbinding (bijv. de
CAN-kabel) tussen de lasgegevenseenheid en een andere eenheid. In het
foutlog wordt weergegeven welke eenheid het betreft.
Oplossing: Controleer de CAN-kabels. Neem contact op met een reparateur
als de fout zich blijft voordoen.
19
Geheugenfout in het door een batterij ondersteunde RAM-geheugen
De batterij heeft spanning verloren
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Het
bedieningspaneel is gereset. De instellingen zijn in het Engels, met
MIG/MAG, SHORT/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
22
Zendbuffer vol
Het bedieningspaneel kan de informatie niet snel genoeg overbrengen naar
de andere eenheden.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten.
23
Ontvangstbuffer vol
Het bedieningspaneel kan de informatie van andere eenheden niet snel
genoeg verwerken.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten.
0460 896 477
- 72 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Foutcode
Beschrijving
25
Onjuist formaat lasgegevens
Poging om lasgegevens op te slaan in een USB-geheugen. Het
USB-geheugen gebruikt een ander gegevensformaat dan het
lasdatageheugen.
Oplossing: Gebruik een ander USB-geheugen.
26
Programmafout
Door een bepaalde oorzaak kan de processor de normale programmataken
niet uitvoeren.
Het programma wordt automatisch opnieuw opgestart. Het huidige lasproces
wordt gestopt. Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma's tijdens het lassen opnieuw. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
27
Geen draad meer / Hardware trap-fout
Foutcode van externe bron
Oplossing: Raadpleeg de handleiding voor aangesloten eenheden.
28
Programmagegevens weg
Programma's worden niet uitgevoerd.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
29
Geen koelwaterstroom
Foutcode van externe bron
Deze foutcode wordt gegenereerd wanneer er geen voldoende
koelwaterstroom wordt bereikt binnen 10 seconden na inschakeling vanuit
de standby-modus.
Oplossing: Raadpleeg de handleiding voor aangesloten eenheden.
30
Tijdfoutniv. regelaar overschreden
Er is een te lange tijd van de regelaar opgetreden (alleen in MIG/MAG).
32
Geen gasstroom
Foutcode van externe bron
Oplossing: Raadpleeg de handleiding voor aangesloten eenheden.
40
Incompatibele eenheden
Onjuiste draadaanvoereenheid is aangesloten. Geen herstart mogelijk
Oplossing: Sluit de juiste draadaanvoereenheid aan.
54
Service-interval verstreken
De service-interval voor vervanging van het mondstuk is verstreken.
Oplossing: Mondstuk vervangen.
60
Communicatiefout
Door overbelasting is de interne CAN-bus tijdelijk buiten werking gesteld. Het
huidige lasproces is gestopt.
Oplossing: Controleer of alle apparatuur goed is aangesloten. Schakel de
netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
0460 896 477
- 73 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Foutcode
Beschrijving
64
Laadfout controle type
Een signaal van een niet-ondersteund besturingstype wordt vanaf de U82
verzonden naar de stroombron bij het opstarten/oproepen vanuit het
geheugen.
Oplossing: Het type regelaar vervangen.
70
Meetwaardelimiet stroom overschreden
De limieten van de stroommeetwaarden zijn overschreden.
Oplossing: Controleer of de stroomlimiet correct is ingesteld en controleer
de kwaliteit van de lasnaad.
71
Meetwaardelimiet spanning overschreden
De limieten van de spanningsmeetwaarden zijn overschreden.
Oplossing: Controleer of de spanningslimiet correct is ingesteld en
controleer de kwaliteit van de lasnaad.
72
Meetwaardelimiet voeding overschreden
De limieten van de voedingsmeetwaarden zijn overschreden.
Oplossing: Controleer of de voedingslimiet correct is ingesteld en controleer
de kwaliteit van de lasnaad.
73
Meetwaardelimiet stroom WF overschreden
De limieten van de stroommeetwaarden WF zijn overschreden.
Oplossing: Controleer of de stroomlimiet WF correct is ingesteld en
controleer de kwaliteit van de lasnaad.
75
Waarsch. synerg.gegev. herberekend
Synergiegegevens worden herberekend.
Oplossing: Druk op de ENTER-toets om de herberekende gegevens te
accepteren.
10.2
Export/Import
Hoofdmenu → Tools → Export/Import
In het menu Export/Import kan informatie naar en van het bedieningspaneel worden
overgebracht via een USB-geheugen.
De volgende informatie kan worden overgedragen:
•
Lasgegevens
Export/Import
•
Systeeminstellingen
Export/Import
•
Instelgrenswaarden
Export/Import
•
Meetgrenswaarden
Export/Import
•
Foutlog
Export
•
Kwaliteitsfunctieslogboek
Export
•
Productiestatistieken
Export
•
Synergische lijnen
Export/Import
•
Basisinstellingen
Export/Import
Sluit het USB-geheugen aan. Zie het hoofdstuk "USB-aansluiting" voor uitleg over het
aansluiten van het USB-geheugen. Selecteer de regel met de informatie die moet worden
0460 896 477
- 74 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
overgebracht. Druk op EXPORT of IMPORT naargelang de informatie moet worden
geëxporteerd of geïmporteerd.
10.3
Bestandsmanager
Hoofdmenu → Tools → Bestandsmanager
In Bestandsmanager kunt u informatie in een USB-geheugen (C:\) beheren.
Bestandsmanager biedt de mogelijkheid om lasgegevens en kwaliteitsgegevens handmatig
te kopiëren en te verwijderen.
Als het USB-geheugen is aangesloten, geeft het display de basismap van het geheugen
weer (vooropgesteld dat er geen andere map is geselecteerd).
Het bedieningspaneel onthoudt waar u was toen u de bestandsmanager voor het laatst
gebruikte, zodat u naar dezelfde plaats in de bestandsstructuur terugkeert als u het systeem
weer gaat gebruiken.
Via de functie INFO (INFO) kunt u controleren hoeveel opslagruimte er over is in het
geheugen.
Werk de informatie bij door op UPDATE te drukken.
0460 896 477
- 75 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Druk op ALT. (ALT.) om gegevens verwijderen, een naam te wijzigen, een nieuwe map te
maken of om te kopiëren of Er verschijnt dan een lijst waaruit u een keuze kunt maken. Als
u (..) of een map selecteert, kunt u alleen een nieuwe map maken of een eerder gekopieerd
bestand plakken. Als u een bestand hebt geselecteerd, worden de opties HERNOEMEN,
KOPIËREN of PLAKKEN (als u reeds een bestand hebt gekopieerd) toegevoegd.
Selecteer een map of bestand en druk op ALT.
Nadat u op ALT.
10.3.1
Bestand/map verwijderen
Selecteer het bestand of de map die moet worden verwijderd en druk op ALT.
Selecteer WISSEN en druk op ENTER.
Het bestand/de map is nu verwijderd. Om een map te kunnen verwijderen moet deze leeg
zijn, d.w.z. eerst moeten de in de map opgeslagen bestanden worden verwijderd.
10.3.2
Bestand/map hernoemen
Selecteer het bestand of de map die moet worden hernoemd en druk op ALT.
Selecteer HERNOEMEN en druk op ENTER.
Er verschijnt een toetsenbord op het display. Gebruik de knop links om van regel te
veranderen en de pijltjestoetsen om naar links of naar rechts te gaan. Selecteer het
gewenste teken/de gewenste functie en druk op ENTER.
0460 896 477
- 76 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
10.3.3
Nieuwe map maken
Selecteer de locatie voor de nieuwe map en druk op ALT.
Selecteer NIEUWE MAP en druk op ENTER.
Er verschijnt een toetsenbord op het display. Gebruik de knop links om van regel te
veranderen en de pijltjestoetsen om naar links of naar rechts te gaan. Selecteer het
gewenste teken/de gewenste functie en druk op ENTER.
10.3.4
Bestanden kopiëren en plakken
Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren en druk op ALT.
Selecteer KOPIËREN en druk op ENTER.
Plaats de cursor in de map waarin het gekopieerde bestand moet worden geplaatst en druk
op ALT.
Selecteer PLAKKEN en druk op ENTER.
De kopie wordt opgeslagen als Kopie van en de oorspronkelijke naam, b.v. Kopie van
Lasgegevens.awd.
10.4
Instelgrenswaarden bewerken
Hoofdmenu → Tools → Instelgrenswaarden bewerken
In dit menu kunt u uw eigen minimum- en maximumwaarden instellen voor uiteenlopende
lasmethoden. De grenswaarden kunnen niet hoger of lager zijn dan de waarden waarvoor de
voeding is ontworpen. Er zijn 50 opslagpunten. Selecteer de regel voor een leeg opslagpunt
en druk op ENTER. Selecteer het proces (MIG/MAG, MMA, TIG) en druk op ENTER. Bij
MIG/MAG kunnen de maximum- en minimumwaarden voor spanning en
draadaanvoersnelheid worden geselecteerd.
0460 896 477
- 77 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Bij MMA en TIG kunnen de maximum- en minimumwaarden voor de stroom worden
gewijzigd.
Druk na het wijzigen van de waarden op OPSLAAN. Als het systeem vraagt of de
grenswaarde moet worden opgeslagen op het geselecteerde opslagpunt, drukt u op NEE of
JA. De waarden voor het opslagpunt worden weergegeven onder de lijn onder in het display.
In dit geval is opslagpunt 2 voor de MMA-grenswaarden 20 - 394 A.
Bij selectie van AUTO worden de grenswaarden automatisch ingesteld op basis van de
grenswaarden die voor elke lasmethode zijn vastgesteld.
Als het systeem vraagt of de instelgrenswaarden automatisch moeten worden ingesteld,
drukt u op NEE of JA en vervolgens op OPSLAAN als de instelling moet worden bewaard.
10.5
Meetgrenswaarden bewerken
Hoofdmenu → Tools → Meetgrenswaarden bewerken
In dit menu kunt u uw eigen meetwaarden instellen voor uiteenlopende lasmethoden. Er zijn
50 opslagpunten. Selecteer de regel voor een leeg opslagpunt en druk op ENTER. Selecteer
het proces door op ENTER te drukken. Selecteer vervolgens het lasproces uit de lijst die
verschijnt en druk nogmaals op ENTER.
De volgende waarden kunnen worden geselecteerd:
Voor MIG/MAG
•
•
•
•
spanning: tijd (0-10 s), min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
stroom: tijd (0-10 s), min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
uitgang: min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
stroom draadaanvoereenheid: min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
Tip: om problemen met de aanvoer te voorkomen, vooral tijdens het robotlassen, kunt u het
beste een maximumwaarde instellen voor de motorstroom van de aanvoereenheid. Een
hoge motorstroom duidt op problemen met de aanvoer. Het wordt aanbevolen de
0460 896 477
- 78 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
motorstroom gedurende een maand lassen in de gaten te houden om tot de juiste
maximumwaarde te komen. Zo weet u wat een geschikte maximumwaarde is.
Voor MMA en TIG
•
•
•
spanning: tijd (0-10 s), min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
stroom: tijd (0-10 s), min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
uitgang: min., max., min. gemiddeld, max. gemiddeld
Stel de gewenste waarde in met een van de knoppen rechts en druk op OPSLAAN.
In het dialoogvenster wordt u gevraagd of u het geselecteerde opslagpunt wilt opslaan. Druk
op JA om de waarde op te slaan. De waarden voor het opslagpunt worden weergegeven
onder de lijn onder in het display.
Bij selectie van AUTO worden de grenswaarden automatisch ingesteld op basis van de
laatst gebruikte meetwaarden.
Als het systeem vraagt of de meetwaarden automatisch moeten worden ingesteld, drukt u
op NEE of JA en vervolgens op OPSLAAN als de instelling moet worden bewaard.
10.6
Productiestatistieken
Hoofdmenu → Tools → Productiestatistieken
De productiestatistieken worden gebruikt om de totale boogtijd, het totale volume van
gebruikt materiaal en het aantal lassen sinds de laatste reset bij te houden. In deze
statistieken worden ook de boogtijd en het gebruikte materiaal voor de laatste las
bijgehouden. Tevens toont het display het gebruikte draadmateriaal per lengte-eenheid en
laat het zien wanneer de laatste reset heeft plaatsgevonden.
Het aantal lassen neemt niet toe als de boogtijd minder dan 1 seconde is. Om die reden
wordt de hoeveelheid materiaal die voor een korte las van dit type wordt gebruikt niet
weergegeven. Het materiaalverbruik en de tijd worden wel meegeteld als het totale
materiaalverbruik en de tijd worden berekend.
0460 896 477
- 79 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Als u op RESET drukt, worden alle tellers op nul gezet. De datum en tijd laten zien wanneer
de laatste reset heeft plaatsgevonden.
Als u de tellers niet reset, worden deze automatisch gereset als een van de tellers de
maximale waarde heeft bereikt.
Maximale waarden tellers
Uur
999 uur, 59 minuten, 59 seconden
Gewicht
13.350.000 gram
Aantal
65535
Materiaalverbruik wordt niet meegerekend bij gebruik van klantspecifieke synergielijnen.
10.7
Kwaliteitsfuncties
Hoofdmenu → Tools → Kwaliteitsfuncties
Kwaliteitsfuncties houden een aantal nuttige lasgegevens bij van individuele lassen.
Deze gegevens zijn:
•
•
•
•
•
Starttijd van het lasproces.
Duur van het lasproces.
Maximale, minimale en gemiddelde stroom tijdens het lassen.
Maximale, minimale en gemiddelde spanning tijdens het lassen.
Maximale, minimale en gemiddelde vermogen tijdens het lassen.
Om de warmtetoevoer te berekenen, wordt de geselecteerde las gemarkeerd. Blader door
de lassen met de bovenste knop rechts (#) en stel de lengte van de verbinding in met de
onderste knop (*). Druk op UPDATE en de laseenheid berekent de warmtetoevoer voor de
geselecteerde las.
Het aantal lassen sinds de laatste reset wordt weergegeven in de regel onder in het display.
Er kan informatie worden opgeslagen over maximaal 100 lassen. Als er meer dan 100 lassen
worden geregistreerd, wordt de eerste overschreven. Een las moet langer dan een seconde
duren om te worden geregistreerd.
De laatst geregistreerde las wordt in het scherm weergegeven, hoewel het ook mogelijk is
om door andere geregistreerde lassen te bladeren. Alle logs worden verwijderd wanneer u
op RESET drukt.
0460 896 477
- 80 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Beschrijving van lasgegevensschema
Elk lasgegevensschema kan een korte beschrijving hebben. Onder het menu INSTELLEN
(SET) en BESCHRIJVING BEWERKEN kan het zojuist opgevraagde lasgegevensschema
worden voorzien van een beschrijving van maximaal 40 tekens via het geïntegreerde
toetsenbord. Het is ook mogelijk om de huidige beschrijving te wijzigen of verwijderen.
Als het opgevraagde schema een beschrijving heeft, wordt deze weergegeven in de vensters
GEHEUGEN, METEN en AFSTANDBEDIENING in plaats van de lasparameters die anders
worden weergegeven.
10.7.1
Kwaliteitsgegevens opslaan
Hoofdmenu → Tools → Export/Import
De bestanden die in het bedieningspaneel worden gemaakt worden opgeslagen in het
xml-formaat. Het USB-geheugen moet voor het gebruik worden geformatteerd als FAT. U
kunt het bedieningspaneel met WeldPoint-software van ESAB gebruiken (apart bestellen).
Sluit een USB-geheugen aan op het bedieningspaneel, zie het hoofdstuk
"Bestandsmanager".
Selecteer KWALITEITSFUNCTIESLOGBOEK, en druk op EXPORT.
De volledige set kwaliteitsgegevens (informatie over de 100 laatste lassen) die is opgeslagen
in het bedieningspaneel wordt nu opgeslagen in het USB-geheugen.
Het bestand staat in de map Qdata. Deze map wordt automatisch aangemaakt als u een
USB-geheugen plaatst.
Zie het hoofdstuk "Kwaliteitsfuncties" voor meer informatie over de kwaliteitsfunctie.
0460 896 477
- 81 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
10.8
Gedef.synerg.gegevens gebruiker
Hoofdmenu → Tools → Door de gebruiker gedefinieerde synergiegegevens
Het is mogelijk om eigen synergische lijnen te creëren die samenhangen met de
draadaanvoersnelheid en de spanning. Er kunnen maximaal tien van deze synergische lijnen
worden opgeslagen.
Het maken van een nieuwe synergische lijn gebeurt in twee stappen:
•
Bepaal de nieuwe synergische lijn door coördinaten van spanning/draadaanvoersnelheid
op te geven. Zie stappen A-D in het volgende diagram:
Spanning
Draadaanvoer
•
Specificeer aan welke draad-/gascombinatie de nieuwe synergische lijn moet voldoen.
10.8.1
Specificeer spannings-/draadcoördinaten
Als u een synergetische lijn maakt voor de kortsluitboog/sproeiboog-methode zijn vier
coördinaten vereist; voor de pulsboogmethode zijn twee coördinaten vereist. Deze
coördinaten moeten worden opgeslagen onder afzonderlijke nummers in het
lasdatageheugen.
Korte boog/boogspray
•
•
•
•
Roep het hoofdmenu op en selecteer de MIG/MAG-methode KSP/OPENBOOG.
Geef voor de eerste coördinaat de gewenste waarden op voor spanning en
draadaanvoersnelheid.
Roep het menu GEHEUGEN (MEMORY) op en sla de eerste coördinaat onder een
willekeurig nummer op.
De vier coördinaten voor een korte boog/boogspray-lijn kunnen onder willekeurige
nummers worden opgeslagen. Af fabriek zijn ze opgeslagen onder de nummers 96, 97,
98 en 99.
Een hoger lasdatanummer dient hogere waarden te bevatten voor spanning en
draadaanvoersnelheid dan het eerste daaraan voorafgaande lasdatanummer.
De lasparameters inductantie en controletype moeten dezelfde waarde hebben in alle
vier lasdatanummers.
Definieer het aantal coördinaten dat nodig is en ga dan naar het hoofdstuk "Geldige
draad-/gascombinatie specificeren".
Pulsering
•
•
Roep het hoofdmenu op en selecteer de MIG/MAG-methode PULS.
Geef voor de eerste coördinaat de gewenste waarden op voor spanning en
draadaanvoersnelheid.
0460 896 477
- 82 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
•
•
Roep het menu GEHEUGEN (MEMORY) op en sla de eerste coördinaat onder een
willekeurig nummer op.
Een hoger lasdatanummer dient hogere waarden te bevatten voor spanning,
draadaanvoersnelheid, pulsfrequentie, pulsamplitude en grondstroom dan het eerste
daaraan voorafgaande lasdatanummer.
De lasparameters pulstijd, Ka, Ki en "slope" moeten in beide lasdatanummers dezelfde
waarde hebben.
Definieer het aantal coördinaten dat nodig is en ga dan naar het hoofdstuk "Geldige
draad-/gascombinatie specificeren".
10.8.2
Geldige draad-/gascombinatie specificeren
Plaats de cursor op de regel WIRE (DRAAD) en druk op ENTER.
Selecteer een optie uit de lijst en druk op
ENTER.
Maak op dezelfde manier een keuze voor
BESCHERMGAS en druk op ENTER.
Maak op dezelfde manier een keuze voor
DRAADDIAMETER en druk op ENTER.
Selecteer de regel SYNERGIE ONTWERPSCHEMA 1 en druk op OPSLAAN.
De procedure is nu compleet - een synergische lijn is gedefinieerd.
LET OP!
Voor ieder pulsmoment moet er een bijbehorende
kortsluitboog/sproeiboog-synergie zijn.
0460 896 477
- 83 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
Als u een nieuwe synergische lijn maakt voor de pulslasmethode, krijgt u altijd een
waarschuwingsmelding te zien als er geen bijbehorende lijn is gemaakt voor de korte
boog/boogspray-methode. De melding luidt: WAARSCHUWING! Geen bijbehorende
synergetische lijn voor een kortsluitboog/sproeiboog.
10.8.3
Eigen draad/gasopties maken
De lijst met draad/gasopties kan worden uitgebreid met maximaal tien eigen opties. Onder
aan elke lijst staat een lege regel (---). Als u de cursor op deze regel plaatst en op ENTER
drukt, verschijnt een toetsenbord waarmee u uw eigen opties kunt invoeren.
Selecteer de regel --- en druk op ENTER.
Het toetsenbord van het bedieningspaneel
gebruikt u als volgt:
•
•
Plaats de cursor op het gewenste teken
op het toetsenbord met de knop links en
de pijltjestoetsen. Druk op ENTER. Voer
op deze manier een string van maximaal
16 tekens in.
Druk op UITGEV. De optie heeft nu de
door u toegewezen naam in de lijst.
Verwijder een optie met toegewezen naam als volgt:
•
•
Selecteer uw eigen draad-/gasoptie uit de toepasselijke lijst.
Druk op WISSEN.
LET OP!
Een draad-/gasoptie die door de gebruiker van een naam is voorzien kan niet
worden gewist als deze onderdeel vormt van een instelling die op dat moment in
het werkgeheugen aanwezig is.
10.9
Kalender
Hoofdmenu → Tools → Kalender
Hier kunt u de datum en tijd instellen.
Selecteer de in te stellen regel: jaar, maand,
dag, uur, minuten en seconden. Stel de juiste
waarde in met een van de knoppen rechts.
Druk op INSTELLEN (SET).
0460 896 477
- 84 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
10.10
Gebruikersaccounts
Hoofdmenu → Tools → Gebruikersaccounts
Soms is het vanuit kwaliteitsoogpunt van belang dat een voeding niet door onbevoegden kan
worden gebruikt.
In dit menu worden de gebruikersnaam, het accountniveau en wachtwoord geregistreerd.
Selecteer GEBRUIKERSNAAM en druk op
ENTER. Ga omlaag naar een lege regel en
druk op ENTER. Toets een nieuwe
gebruikersnaam in op het toetsenbord met
behulp van de knop links, de pijltjestoetsen
en ENTER. Er kunnen maximaal 16
gebruikersaccounts worden opgeslagen. In
de bestanden met kwaliteitsgegevens wordt
geregistreerd welke gebruiker een bepaalde
las heeft uitgevoerd.
Onder ACCOUNTNIVEAU (ACCOUNT LEVEL) kunt u kiezen uit:
•
•
Beheerder, volledige toegang (kan nieuwe gebruikers toevoegen)
Senior gebruiker, heeft overal toegang toe, behalve:
○ blokkeringscode
○ meerdere draadaanvoereenheden
○ kalender
○ gebruikersaccounts
•
Normale gebruiker, heeft toegang tot het menu Meten
Voer in de regel WACHTWOORD een wachtwoord in met behulp van het toetsenbord. Als de
voedingsbron wordt ingeschakeld en het bedieningspaneel wordt geactiveerd, vraagt het
systeem u om uw wachtwoord in te voeren.
Als u deze functie niet wilt inschakelen maar de voeding en het bedieningspaneel
toegankelijk wilt houden voor alle gebruikers, zet u GEBRUIKERSACCOUNTS op UIT.
Gebruiker wijzigen
Dit menu is zichtbaar als
GEBRUIKERSACCOUNTS is ingesteld op
AAN. Het biedt een mogelijkheid om de
gebruiker te wijzigen. Voer een wachtwoord
voor een gebruiker in en log in of kies
TERUG om naar het menu Tools terug te
gaan.
10.11
Eenheidsinformatie
Hoofdmenu → Tools → Eenheidsinformatie
In dit menu is de volgende informatie zichtbaar:
0460 896 477
- 85 -
© ESAB AB 2016
10 MIDDELEN
•
•
•
MACHINE ID
Klant ID
2 = stroombron
3 = draadaanvoer
8 = bedieningspaneel
Softwareversie
0460 896 477
- 86 -
© ESAB AB 2016
11 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
11
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
LET OP!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele onderdelen.
U82 is ontworpen en getest conform de internationale en Europese normen 60974-1 en
60974-10. Na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop
toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer. Zie de achterflap
van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het serienummer, de
bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit vergemakkelijkt het versturen en garandeert een goede
aflevering.
0460 896 477
- 87 -
© ESAB AB 2016
MENUSTRUCTUUR
MENUSTRUCTUUR
0460 896 477
- 88 -
© ESAB AB 2016
MENUSTRUCTUUR
0460 896 477
- 89 -
© ESAB AB 2016
MENUSTRUCTUUR
0460 896 477
- 90 -
© ESAB AB 2016
MENUSTRUCTUUR
0460 896 477
- 91 -
© ESAB AB 2016
MENUSTRUCTUUR
0460 896 477
- 92 -
© ESAB AB 2016
MENUSTRUCTUUR
Verschillen in functies
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 111 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
0460 896 477
- 93 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire (Fe ER70S)
CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (Fe E70 BFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Metal powder cored wire (Fe E70 MCW)
Metal powder cored stainless wire (Ss MCW)
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy wire (Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1,2
Stainless wire (Ss ER316LSi)
0460 896 477
- 94 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5183) Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0,9 1,0 1,2
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% CO2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 8% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Metal powder cored Stainless wire (Ss MCW)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 30% He + 1% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
0460 896 477
- 95 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 2% O2
1,0
Ar + 30% He + 1% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
SELF-SHIELDING
1,2 1,6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
SELF-SHIELDING
1,6* 2,4*
Duplex rutile flux cored wire
(E2209 FCAW)
Ar + 18% CO2
1,2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0,9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 477
- 96 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,9
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar 30% He + O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% O2
0,9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
0460 896 477
- 97 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2
Ar + 30% He + 2% H2
1,0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1,0
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1,0 LAAG 1,0
HOOG
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0*
Rutile
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0* 7,0*
Cellulose
2,5 3,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2, 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2, 1,6
ERCuSi-A
Ar
0,8, 1,0
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0,8, 1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
0460 896 477
- 98 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1,2, 1,4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9, 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2, 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2, 1,6
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9, 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1,0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1,0
16 - 25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,9
16 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
17 - 29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8
19 - 29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
19 - 29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8
20 - 26
0460 896 477
- 99 -
© ESAB AB 2016
DRAAD- EN GASAFMETINGEN
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Ss 307
Ar + 2% CO2
1,0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2
6,5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,4
5,9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,4
6,6 - 12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9
16 - 27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1,0
15-27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,9
16 - 28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8
18 - 29,5
0460 896 477
- 100 -
© ESAB AB 2016
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo™ U82*
0460 820 881
Control panel Aristo™ U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo™ U82 Plus I/O*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 896 477
- 101 -
© ESAB AB 2016
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick Gb 2
0460 896 477
- 102 -
© ESAB AB 2016
ACCESSOIRES
0460 896 477
- 103 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising