ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo User manual

ESAB U82 Aristo User manual
Aristo®
U82
Kezelési utasítások
0460 896 483 HU 20160203
Valid for: from program version 1.18Q
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ......................................................................................................... 6
2
BEVEZETÉS ......................................................................................................... 8
2.1
Aristo U82 vezérlőpanel ...................................................................................... 8
2.1.1
Billentyűk és gombok ......................................................................................... 8
2.2
Helyszín................................................................................................................. 9
2.3
USB-csatlakozás ................................................................................................ 10
2.3.1
Illessze be az USB-memóriát........................................................................... 10
2.4
Első lépés – nyelvválasztás .............................................................................. 10
2.5
Kijelző.................................................................................................................. 12
2.5.1
A kijelzőn megjelenő szimbólumok .................................................................. 13
2.5.2
VRD ikonja és hiba kijelzése............................................................................ 13
2.6
Általános információ a beállításokról ..............................................................14
2.6.1
Számértékek beállítása.................................................................................... 14
2.6.2
Beállítás a megadott opciókkal ........................................................................ 14
2.6.3
Beállítások BE/KI (ON/OFF) ............................................................................ 14
2.6.4
VISSZA (QUIT) és ENTER .............................................................................. 14
3
MENÜK ............................................................................................................... 15
3.1
Főmenü ............................................................................................................... 15
3.1.1
Konfiguráció menü ........................................................................................... 16
3.1.2
Eszközök menü................................................................................................ 16
3.1.3
Hegesztési adatok beállítása menü ................................................................. 17
3.1.4
Mérés ............................................................................................................... 18
3.1.5
Hegesztési adatok tárolása menü.................................................................... 19
3.1.6
Programváltozás menü .................................................................................... 19
4
MIG/MAG HEGESZTÉS ..................................................................................... 20
4.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben.....................................20
4.1.1
MIG/MAG hegesztés spontán ívvel.................................................................. 20
4.1.2
Impulzusos MIG/MAG hegesztés..................................................................... 21
4.1.3
MIG/MAG hegesztés SuperPulse, primer/szekunder, spontán/impulzus
módban ........................................................................................................ 23
4.2
A beállítások funkcióinak ismertetése .............................................................24
4.2.1
QSet ................................................................................................................. 30
4.2.2
Szinergiacsoport .............................................................................................. 31
4.3
SuperPulse ......................................................................................................... 31
4.3.1
Huzal- és gázkombinációk ............................................................................... 32
4.3.2
Különböző impulzus módszerek ...................................................................... 32
4.3.3
Huzaladagoló egység....................................................................................... 32
5
MMA HEGESZTÉS ............................................................................................. 35
5.1
MMA hegesztés, egyenáram ............................................................................. 35
5.2
MMA hegesztés váltakozó áram .......................................................................35
5.3
A beállítások funkcióinak ismertetése .............................................................36
0460 896 483
© ESAB AB 2016
TARTALOMJEGYZÉK
6
TIG HEGESZTÉS................................................................................................ 37
6.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben.....................................37
6.1.1
Impulzus nélküli egyenáramú TIG hegesztés .................................................. 37
6.1.2
Impulzusos egyenáramú TIG hegesztés.......................................................... 37
6.1.3
Impulzus nélküli váltakozó áramú TIG hegesztés............................................ 38
7
8
9
6.2
A beállítások funkcióinak ismertetése .............................................................38
6.3
Az egyéb funkciók ismertetése.........................................................................43
FARAGÁS ........................................................................................................... 44
7.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben.....................................44
7.2
Az egyes funkciók ismertetése.........................................................................44
MEMÓRIAKEZELÉS .......................................................................................... 45
8.1
A vezérlőpanel működési módja ......................................................................45
8.2
Tárolás ................................................................................................................ 46
8.3
Előhívás .............................................................................................................. 47
8.4
Törlés .................................................................................................................. 48
8.5
Másolás ............................................................................................................... 49
8.6
Szerkesztés......................................................................................................... 50
8.7
Név....................................................................................................................... 51
KONFIGURÁCIÓ MENÜ..................................................................................... 52
9.1
Lakat funkció ...................................................................................................... 52
9.1.1
A lakat funkció státusa ..................................................................................... 53
9.1.2
A kód beállítása/módosítása ............................................................................ 53
9.2
Távvezérlés......................................................................................................... 53
9.2.1
Elmaradt váltás ................................................................................................ 54
9.2.2
A digitális távirányító egység konfigurálása ..................................................... 54
9.2.3
Az analóg távirányító egység konfigurálása..................................................... 54
9.2.4
Skála a bemenetekhez..................................................................................... 55
9.3
MIG/MAG alapbeállítások .................................................................................. 55
9.3.1
Működtetőkapcsoló mód (2-ütem/4-ütem) ....................................................... 56
9.3.2
4-ütem konfiguráció.......................................................................................... 57
9.3.3
Funkciógombok konfigurációja......................................................................... 58
9.3.4
Feszültségértékek impulzus módban............................................................... 59
9.3.5
AVC adagoló .................................................................................................... 59
9.3.6
Release pulse .................................................................................................. 59
9.3.7
Feszültségszabályozó lapos statikus ............................................................... 59
9.3.8
Krátertölt. késl. idő akt...................................................................................... 59
9.3.9
Heg. ind. ív kik. késl. idő .................................................................................. 59
9.4
MMA alapbeállítások.......................................................................................... 60
9.5
Programváltás nyomógombok .........................................................................60
9.6
Kettős startjel források...................................................................................... 61
9.7
Távszabályzó eng............................................................................................... 61
0460 896 483
© ESAB AB 2016
TARTALOMJEGYZÉK
9.8
WF ellenőrzés ..................................................................................................... 61
9.9
Autom. mentés mód........................................................................................... 61
9.10
Határmérés heg. áll ............................................................................................ 61
9.11
Memória távvezérlés .......................................................................................... 61
9.12
Kettős huzalelőtolók .......................................................................................... 63
9.13
Minőség-ellenőrzési funkciók ...........................................................................64
9.14
Karbantartás ....................................................................................................... 65
9.15
Hosszmérték....................................................................................................... 65
9.16
Mérési érték gyakorisága .................................................................................. 65
9.17
Regiszter gomb .................................................................................................. 65
10 ESZKÖZÖK ........................................................................................................ 67
10.1 Hibalista .............................................................................................................. 67
10.1.1 A hibakódok ismertetése.................................................................................. 68
10.2
Export/Import...................................................................................................... 72
10.3 Intéző................................................................................................................... 73
10.3.1 Fájl/mappa törlése............................................................................................ 74
10.3.2 Fájl/mappa átnevezése .................................................................................... 74
10.3.3 Új mappa létrehozása ...................................................................................... 75
10.3.4 Fájlok másolása és beillesztése....................................................................... 75
10.4
Beállítási határértékek szerkesztése................................................................75
10.5
Mérési határértékek szerkesztése ....................................................................76
10.6
Bekapcsolási statisztika.................................................................................... 77
10.7 Minőség-ellenőrzési funkciók ...........................................................................78
10.7.1 Minőségadatok tárolása ................................................................................... 79
10.8 A felhasználó által definiált szinergikus adatok..............................................80
10.8.1 Meg kell határozni a feszültség/huzal koordinátákat........................................ 80
10.8.2 Az érvényes huzal/gáz kombináció meghatározása ........................................ 81
10.8.3 Hozza létre saját huzal/gáz opcióját................................................................. 82
10.9
Naptár.................................................................................................................. 82
10.10 Felhasználói fiókok ............................................................................................ 83
10.11 Információegység .............................................................................................. 83
11 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .................................................................... 85
MENÜSTRUKTÚRA ..................................................................................................86
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK ......................................................................................92
RENDELÉSI SZÁM....................................................................................................99
TARTOZÉKOK.........................................................................................................100
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0460 896 483
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS!
Ezt az egységet az ESAB általános körülmények között tesztelte. A biztonságért
és a funkcióért a felelősség az adott körülmények között az integrátort terheli.
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1. Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
3. A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
4. Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5. Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati utasítást.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
0460 896 483
-6-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
VIGYÁZAT!
Ezek az UTASÍTÁSOK a tapasztalt üzemeltetőknek szólnak. Ha nincs teljes
mértékben tisztában az ívhegesztő berendezés működési elveivel és biztonsági
előírásaival, olvassa el az „Íveléssel, vágással és faragással kapcsolatos
óvintézkedések és biztonsági előírások” c. könyv 52-529. oldalig tartó részét. NE
engedje, hogy képzetlen személyek szereljék be, működtessék vagy
karbantartsák a berendezést. NE szerelje be vagy működtesse a berendezést, ha
még nem olvasta el és nem ismerte meg teljes mértékben ezeket az
utasításokat. Ha nem érti teljes mértékben ezeket az utasításokat, kérjen
beszállítójától további információt. A berendezés beszerelése és működtetése
előtt mindenképp olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0460 896 483
-7-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Javasoljuk, hogy a hegesztőberendezés maximális kihasználása érdekében olvassa el ezt a
használati utasítást.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás és a huzalelőtoló
egységkezelési utasításában.
A kijelzőn látható szöveg a következő nyelveken áll rendelkezésre: Amerikai angol, brit
angol, cseh, dán, finn, francia, holland, kínai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz,
portugál, spanyol, svéd és török.
MEGJEGYZÉS!
Attól függően, hogy melyik termékhez van telepítve, a panel funkcióiban
előfordulhatnak eltérések.
2.1
Aristo U82 vezérlőpanel
A vezérlőpanel szállítása szerelőkerettel, csavarokkal és angol nyelvű használati útmutatóval
együtt történik. A panelhez tartozik egy 1,2 m hosszú kábel is. USB-memória és hosszabbító
kábel is elérhető tartozékként. Tekintse meg jelen használati útmutató „TARTOZÉKOK”
fejezetét.
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
1.
Az USB-memória helye
2.
Kurzormozgató gomb
3.
Kijelző
4.
Funkciógombok
5.
Menü
6.
Enter
7.
Gomb a beállított értékek növeléséhez
vagy csökkentéséhez, valamint a
feszültség beállításához #
8.
Gomb a beállított értékek növeléséhez
vagy csökkentéséhez, valamint a
huzalelőtolási sebesség beállításához *
2.1.1
Billentyűk és gombok
Funkciógombok (4)
A kijelző alján lévő öt billentyűnek különböző funkciói vannak. Ezek
„funkciógombok”, vagyis különböző funkciójuk lehet attól függően,
hogy éppen melyik menüben dolgozik. Ezeknek a billentyűknek az
aktuális funkciója a kijelző alsó sorában megjelenő szövegben
látható.
Ha a funkció aktív, azt a billentyű fehér színe jelzi:
0460 896 483
-8-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
Menübillentyű (5)
A MENU gombbal
mindig visszajut a főmenübe:
Enter billentyű (6)
Az Enter billentyűvel
megerősíti a választást.
Kurzormozgató gomb (2)
A baloldali gombbal a kijelző különböző soraiba mozgathatja a kurzort.
Plusz/mínusz gombok (7, 8)
A jobboldali gombbal növelheti vagy csökkentheti a beállítás értékét. A gombok mellett
található egy szimbólum: egy négyzet # vagy egy csillag *. A legtöbb számbeállítás
módosítható valamelyik gombbal, bár egyes beállításokat meghatározott gombbal kell
végrehajtani.
2.2
Helyszín
A vezérlőpanel hátoldalán van egy kihajtható
állvány, amely lehetővé teszi, hogy
megtámassza a panelt és függőleges
helyzetben lássa a kijelzőt. Az állvány
illesztőeszközként is szolgál, lehetővé téve,
hogy a vezérlőpanelt felfüggessze a
huzalelőtoló egységre.
0460 896 483
-9-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2.3
USB-csatlakozás
Külső USB-memóriákkal programokat továbbíthat a vezérlőpanelbe és tölthet le onnan.
További tudnivalók az „Export/Import" fejezetben.
A vezérlőpanelben előállított fájlok xml fájlként tárolódnak. Ahhoz, hogy működjön, az
USB-memóriát FAT 32 rendszerűként kell megformázni.
Rendeltetésszerű használat során nem áll fenn a veszélye, hogy „vírusok fertőzik meg” a
berendezést. A veszély teljes kiküszöbölése érdekében javasoljuk, hogy a berendezéssel
együtt használt memóriát semmilyen más célra ne használják.
Egyes USB-memóriák nem működnek ezzel a berendezéssel. Javasoljuk, hogy megbízható
szállítótól beszerzett USB-memóriákat alkalmazzanak. Az ESAB az USB-memória nem
rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen károsodásért nem vállal felelősséget.
2.3.1
Illessze be az USB-memóriát
Járjon el a következők szerint:
•
•
•
•
•
Kapcsolja ki az áramforrás főkapcsolóját.
Nyissa ki a vezérlőpanel fedelét a bal oldalon.
Helyezze be az USB-memóriát az USB-csatlakozóba.
Zárja be a burkolatot.
Kapcsolja be az áramforrás főkapcsolóját.
2.4
Első lépés – nyelvválasztás
Ez a menü akkor jelenik meg a kijelzőn, amikor első alkalommal bekapcsolja a készüléket.
Szállításkor a vezérlőpanel angol nyelvre van beállítva. A nyelvválasztáshoz a járjon el a
következők szerint.
Nyomja meg a MENÜ gombot
, hogy belépjen a főmenübe.
A bal oldali gombbal vigye a kurzort a KONFIGURÁCIÓ (CONFIGURATION) sorba.
0460 896 483
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
Nyomja meg az ENTER
gombot.
Vigye a kurzort a NYELV (LANGUAGE) sorra. A vezérlőpanelben rendelkezésre álló
nyelvek megjelenítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
Helyezze a kurzort a nyelvét tartalmazó sorra, és nyomja meg az ENTER gombot.
0460 896 483
- 11 -
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2.5
Kijelző
A kurzor
A vezérlőpanel kurzora a szöveg körüli árnyékolásként jelenik meg, és a kiválasztott szöveg
fehér színű lesz. A választást a használati útmutató kövér szedéssel mutatja be.
Nyilak és görgetősávok
Ott, ahol egy sornál több információ található, a szöveg mögötti fekete nyíl jelzi. A kijelző
jobb oldalán görgetősáv látható, ha a listában több sor található.
Szövegdobozok
A kijelző alján öt szövegdoboz található, amelyekben a szöveg az alattuk látható sorban
elhelyezkedő öt billentyű funkcióját ismerteti.
Energiatakarékos üzemmód
A belső világítással rendelkező kijelző – élettartamának megnövelése érdekében – három
perc után kikapcsol, amennyiben nincs tevékenység.
0460 896 483
- 12 -
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2.5.1
2.5.2
A kijelzőn megjelenő szimbólumok
A
A kiválasztott hegesztési adatok
B
S = Beállítási korlát aktiválva
M = Mérési határ aktiválva
C
A huzalelőtoló egység
D
VRD állapot ikonja és hiba kijelzése,
lásd: “VRD ikonja és hiba kijelzése”,
oldal 13.
E
Az előhívott tárhely pozíciószáma
F
Válassza a #- jellel jelölt plusz/mínusz
gombot, ha növelni vagy csökkenteni
kívánja a paraméter értékét.
G
Mért motoráram
H
Válassza a * jellel jelölt plusz/mínusz
gombot, ha növelni vagy csökkenteni
kívánja a paraméter értékét.
I
Szerkesztés üzemmód, a tárhely
szerkesztése
VRD ikonja és hiba kijelzése
Ez az ikon két különböző jelentéssel bír:
•
•
Kijelzi a VRD állapotát a csatlakoztatott áramforrásban
Kijelzi a hibát
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t, amikor nem
folyik hegesztés. Az áramforrásban blokkolódik a VRD-funkció, amikor a rendszer érzékeli,
hogy megkezdődött a hegesztés. Az aktív és nem aktív VRD funkció ugyanazon az ikonon
kerül kijelzése, mint a hiba. Lásd az alábbi táblázatot.
Ikon
Nem jelenik meg ikon.
0460 896 483
VRD állapot
Hibaállapot
VRD nem aktív.
Hiba történt, tekintse meg a
„Hibalista” fejezetet az
„ESZKÖZÖK” fejezetben.
VRD aktív.
Hiba történt, tekintse meg a
„Hibalista” fejezetet az
„ESZKÖZÖK” fejezetben.
VRD aktív.
Nincs hiba.
VRD nem aktív.
Nincs hiba.
- 13 -
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
MEGJEGYZÉS!
A VRD-funkció azoknak az áramforrásoknak az esetében működik, amelyekben
az telepítve van.
2.6
Általános információ a beállításokról
Három fő beállítás típus van:
•
•
•
Számértékek beállítása
Beállítás a megadott opciókkal
A BE/KI (ON/OFF) mód beállítása
2.6.1
Számértékek beállítása
Számérték beállításakor a két plusz/mínusz billentyű valamelyikét kell használni az adott
érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. Számos érték módosítható a távirányítóról.
2.6.2
Beállítás a megadott opciókkal
Egyes beállítások egy listából választott opció segítségével definiálhatók.
A lista így nézhet ki:
Itt a kurzor a MIG/MAG sorra mutat. Ha ebben a pozícióban megnyomja az ENTER gombot,
a MIG/MAG opciót választja ki. Ha inkább másik opciót kíván kiválasztani, vigye a kurzort a
megfelelő sorba úgy, hogy a bal gombbal fel vagy le lépteti. Ezután nyomja meg az ENTER
gombot. Ha választás nélkül kíván kilépni a listából, nyomja meg a VISSZA (QUIT) gombot.
2.6.3
Beállítások BE/KI (ON/OFF)
Egyes funkcióknál lehetséges az értékek BE (ON) és KI (OFF) módjának a megadása. Egyik
példa erre a szinergia funkció MIG/MAG és MMA hegesztés során. A beállítás BE (ON) vagy
KI (OFF) módja a fentiek szerint egy opciós listáról választható.
2.6.4
VISSZA (QUIT) és ENTER
A jobbra legtávolabb lévő funkciógombbal elsősorban a VISSZA (QUIT) választható, bár
esetenként más funkciókhoz is használható.
•
A VISSZA (QUIT) megnyomásával visszatér az előző menübe vagy képernyőhöz.
Ebben az útmutatóban a
•
gombra ENTER billentyűként hivatkozunk.
Az ENTER megnyomásával végrehajtódik a választás a menü vagy a lista alapján.
0460 896 483
- 14 -
© ESAB AB 2016
3 MENÜK
3
MENÜK
A vezérlőpanelen többféle menü fut: A menük a következők: főmenü, konfiguráció, eszközök,
hegesztési adatok beállítása, hegesztési adattár és a programváltás. A menüszerkezetek az
útmutató „MENÜSTRUKTÚRA” függelékében találhatók. Induláskor megjelenik az induló
képernyő, amely arról is közöl információt, hogy melyik programverziót használja.
Induló képernyő
3.1
Főmenü
A FŐMENÜ-ben (MAIN MENU) módosíthatja a hegesztési folyamatot, a hegesztési eljárást,
a huzaltípust stb.
Ebből a menüből eljuthat valamennyi almenübe.
0460 896 483
- 15 -
© ESAB AB 2016
3 MENÜK
3.1.1
Konfiguráció menü
A KONFIGURÁCIÓ (CONFIGURATION) menüben módosíthatja a nyelvet, az egyéb
alapbeállításokat, a mértékegységet stb.
3.1.2
Eszközök menü
Az ESZKÖZÖK (TOOLS) menüben fájlokat cserélhet, megtekintheti a minőségre és a
termelésre vonatkozó statisztikát, a hibalistákat stb.
0460 896 483
- 16 -
© ESAB AB 2016
3 MENÜK
3.1.3
Hegesztési adatok beállítása menü
A HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA (WELD DATA SETTING) menüben módosíthatja a
különféle hegesztési paramétereket. A menü különféleképpen jelenik meg attól függően,
hogy melyik hegesztési eljárás lett kiválasztva. A példában MID/MAG hegesztés látható
spontán ívvel.
0460 896 483
- 17 -
© ESAB AB 2016
3 MENÜK
3.1.4
Mérés
A MÉRTÉK (MEASURE) menüben hegesztés közben megtekinthetők a különböző
hegesztési paraméterek mért értékei.
A mért adatok képernyőn egyes paraméterek módosíthatók. E paraméterek attól függően
változnak, hogy melyik hegesztési eljárást állították be. A módosítható paraméterértékek
jelölése mindig # vagy *.
A mért értékek azt követően is láthatóak maradnak, hogy a hegesztés befejeződött. A mért
adatok elvesztése nélkül továbbléphet más menükbe. Ha a beállított értéket akkor
módosítja, amikor nem folyik hegesztés, a mért érték nullára változik a zavar elkerülése
érdekében.
TIPP:Impulzus esetén választhat, hogy a feszültség értéke átlagként vagy csúcsértékként
jelenjen meg a kijelzőn. Ez a beállítás a MIG/MAG alapbeállításai alatt állítható - tekintse
meg a „MIG/MAG alapbeállítások" fejezetet.
0460 896 483
- 18 -
© ESAB AB 2016
3 MENÜK
3.1.5
Hegesztési adatok tárolása menü
A HEGESZTÉSI ADATTÁR (WELD DATA MEMORY) menüben tárolhatók, előhívhatók,
törölhetők és másolhatók a különféle hegesztési adatok. A hegesztési adatok 255 különféle
tárhelyen tárolhatók.
További információ található a „MEMÓRIAKEZELÉS” fejezetben.
3.1.6
Programváltozás menü
A PROGRAMVÁLTOZÁS (FAST MODE) menüben hozzákapcsolhatók a funkcióbillentyűk a
hegesztési adattár pozícióihoz. Ezek a beállítások a konfiguráció menüben hajthatók végre.
A kiválasztott tárhely pozíció száma a jobb felső sarokban látható.
További információ található a következő fejezetben: „Programváltozás funkciógombok”.
0460 896 483
- 19 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
4
MIG/MAG HEGESZTÉS
Főmenü → Eljárás
A MIG/MAG hegesztés során folyamatosan adagolt hegesztőhuzalt olvasztanak meg, az
olvadékot védőgáz védi.
Az impulzus az ívben lévő anyagcseppek átvitelét van hivatva befolyásolni, hogy stabil
legyen, és ne eredményezzen anyagpermetet még alacsony hegesztési értékek mellett sem.
A MIG/MAG hegesztéshez SPONTÁN és IMPULZUS beállítások esetén használható
huzalméretek érdekében a jelen útmutató végén található „HUZAL- ÉS GÁZMÉRETEK”
függelékben.
MIG/MAG eljárás választása esetén a Mód választásával négy eljárás közül választhat a
baloldali gombbal, majd az ENTER megnyomásával. Válasszon a spontán, az impulzus és a
szuperimpulzus közül, majd nyomja meg újra az ENTER gombot.
4.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben
4.1.1
MIG/MAG hegesztés spontán ívvel.
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Feszültség
8–60 V
0,25 V (egy
tizedes jeggyel)
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
Huzalelőtolási sebesség1) 0,8–30,0 m/perc
0,1 m/perc
Inductancia
0–100%
1%
x
x
Vezérlés típusa2)
1 - 12, 17
1
x
-
Szinergia3)
KI vagy BE
-
-
-
Gázelőáramlás
0,1–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Kúszóstart
KI vagy BE
-
x
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Melegindítási
huzalelőtolás
Teljes huzalelőtolási 0,1 m/perc
tartomány
“Touch sense”5)
10–16 A (0–16 A)
0460 896 483
- 20 -
x
x
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Lassú indítás
KI vagy BE
-
x
Krátertöltés
KI vagy BE
-
x
Kráterkitöltés ideje
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Végső huzalelőtolási
sebesség
kráterfeltöltéskor
1,5 m/min az adott
huzalelőtolási
sebességnél
0,1 m/perc
x
Végső feszültség
kráterfeltöltéskor
8–24,7 V
“Release pulse”6)
KI vagy BE
Kioltási idő
0–1 másodperc
0,01 másodperc
x
SCT7)
KI vagy BE
-
x
Gázutóáramlás
0,1–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Beállítási határértékek
1–50
-
-
-
Mérési határértékek
1–50
-
-
-
Ponthegesztés8)
KI vagy BE
-
x
Ponthegesztési idő
0–25 másodperc
0,1 másodperc
x
x
1)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.
2)A
17-es típusú vezérlő csak Mig 4004i Pulse 460 V-os verziójú áramforráshoz használható.
3)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.A szinergiavezeték
szállításkor: tömör huzal (Fe ER70S), CO2 védőgáz, huzalátmérő 1,2 mm.
5)A
0-16 A az 5000-es sorozatú áramforrásokhoz használható.
6)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.Beállítás a MIG/MAG
alapbeállítások konfigurációs menüben.
7)Ha
az SCT BE helyzetbe van konfigurálva, a kioltási idő 0,02 s-ra van állítva. Ha az SCT
KI helyzetbe van konfigurálva, az elmentett kioltási idő lesz érvényes.
8)Nem
választható a ponthegesztés (BE), ha a hegesztőpisztoly négyütemű módban van.
4.1.2
Impulzusos MIG/MAG hegesztés
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Feszültség
10–50 V
0,25 V (egy
tizedes jeggyel)
Huzalelőtolási sebesség1) 0,8–30,0 m/perc
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
0,1 m/perc
x
Impulzusáram2)
100–650 A
4A
x
Impulzusidő
1,7 - 25,5 ms
0,1 mp
x
Impulzus frekvencia
16–312 Hz
2 Hz
x
Alapáram
4–300 A
1A
x
Áramfel-
1–9
1
x
Szinergia3)
KI vagy BE
-
-
0460 896 483
- 21 -
x
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Ka
0–100%
1%
x
Ki
0–100%
1%
x
Gázelőáramlás
0,1–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Kúszóstart
KI vagy BE
-
x
„Touch sense”5)
10–16 A (0–16 A)
Lassú indítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Melegindítási
huzalelőtolás
Teljes huzalelőtolási 0,1 m/perc
tartomány
“Touch sense”
10–16 A
Krátertöltés
(impulzusos/nem
impulzusos)
KI vagy BE
-
x
Kráterkitöltés ideje
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Végső huzalelőtolási
sebesség
kráterfeltöltéskor
1,5 m/min az adott
huzalelőtolási
sebességnél
0,1 m/perc
x
Végső feszültség
kráterfeltöltéskor
8–33,2 V
x
Kráter impulzusáram
100 - max A
x
Végső alapáram
12–50 V
x
Végső frekvencia
20–270 Hz
x
“Release pulse”6)
KI vagy BE
Kioltási idő
0–1 másodperc
0,01 másodperc
x
Leállítás
Végleges impulzus
vagy SCT7)
-
x
Gázutóáramlás
0,1–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Beállítási határértékek
1–50
-
-
-
Mérési határértékek
1–50
-
-
-
Ponthegesztés8)
KI vagy BE
-
x
Ponthegesztési idő
0–25 másodperc
0,1 másodperc
x
1)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.
2)A
minimális alapáram és az impulzusáram a használt géptípustól függ.
x
3)A
szinergiavezeték szállításkor: tömör huzal (Fe ER70S), CO2 védőgáz, huzalátmérő 1,2
mm.
5)A
0–16 A az 5000-es sorozatú áramforrásokhoz használható.
6)Beállítás
a MIG/MAG alapbeállítások konfigurációs menüben.
7)Ha
az SCT BE helyzetbe van konfigurálva, a kioltási idő 0,02 s-ra van állítva. Ha az SCT
KI helyzetbe van konfigurálva, az elmentett kioltási idő lesz érvényes.
0460 896 483
- 22 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
8)Nem
választható a ponthegesztés (BE), ha a hegesztőpisztoly négyütemű módban van.
4.1.3
MIG/MAG hegesztés SuperPulse, primer/szekunder, spontán/impulzus
módban
Főmenü → Eljárás → Módszer → Fázis → Módszer
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Fázis
Primer vagy
szekunder
-
x
Módszer
Spontán vagy
impulzus
-
x
Feszültség
10–50 V
0,25 V (egy
tizedes jeggyel)
x
Huzalelőtolási sebesség1) 0,8–30,0 m/perc
0,1 m/perc
Inductancia
0–100%
1%
x
Impulzusáram2)
100–650 A
4A
x
Impulzusidő
1,7 - 25,5 ms
0,1 mp
x
Impulzus frekvencia
16–312 Hz
2 Hz
x
Alapáram
4–300 A
1A
x
Áramfel-
1–9
1
x
Ka
0–100%
1%
x
Ki
0–100%
1%
x
Vezérlés típusa
x
x
x
1
Szinergia3)
KI vagy BE
-
Fázis hegesztési idő
0,10–2,50
másodperc
0,01 másodperc
x
Gázelőáramlás
0,1–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Kúszóstart
KI vagy BE
-
x
Lassú indítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Melegindítási
huzalelőtolás
Teljes huzalelőtolási 0,1 m/perc
tartomány
x
Feszültség
melegindításnál
-14 és +27 V között
-
“Touch sense”5)
10–16 A (0–16 A)
x
Krátertöltés
(impulzusos/nem
impulzusos)
KI vagy BE
-
x
Kráterkitöltés ideje
0–10 másodperc
0,1 másodperc
x
Végső huzalelőtolási
sebesség
kráterfeltöltéskor
1,5 m/min az adott
huzalelőtolási
sebességnél
0,1 m/perc
x
0460 896 483
- 23 -
-
-
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
Végső feszültség
kráterfeltöltéskor
8–33,2 V
x
Kráter impulzusáram
100 - max A
x
Végső alapáram
12–50 V
x
Végső frekvencia
20–270 Hz
x
Kikapcsolt impulzus
%
Kioltási idő
0–1 másodperc
0,01 másodperc
x
Leállítás
Végleges impulzus
vagy SCT
-
x
Gázutóáramlás
0,1–25 másodperc
0,1 másodperc
x
Beállítási határértékek
1–50
-
-
-
Mérési határértékek
1–50
-
-
-
Ponthegesztés
KI vagy BE
-
x
Ponthegesztési idő
0–25 másodperc
0,1 másodperc
x
“Release pulse”6)
KI vagy BE
x
1)A
beállítási tartomány az alkalmazott huzalelőtoló egységtől függ.
2)A
minimális alapáram és az impulzusáram a használt géptípustól függ.
3)A
szinergiavezeték szállításkor: tömör huzal (Fe ER70S), CO2 védőgáz, huzalátmérő 1,2
mm.
5)A
0–16 A az 5000-es sorozatú áramforrásokhoz használható.
6)Beállítás
a MIG/MAG alapbeállítások konfigurációs menüben.
4.2
A beállítások funkcióinak ismertetése
Feszültség
A magasabb ívfeszültség megnöveli az ív hosszát és forróbb, mélyebb beolvadást
eredményez.
A feszültség beállítások eltérnek a szinergikus és a nem szinergikus módok esetében.
Szinergikus módban a feszültség annak szinergikus görbéjéhez képest pozitív vagy negatív
eltolással van beállítva. Nem szinergikus módban a feszültség értéke abszolút értékként van
megadva.
A feszültség a mérték, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be. Ha a távvezérlőt használja, a beállítás azzal is elvégezhető.
A huzaladagolás sebessége
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt adagolási sebességét lehet megadni
méter/percben.
A huzalelőtolás sebessége a mérték, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás
menüben állítható be. Ha a távvezérlőt használja, a beállítás azzal is elvégezhető.
0460 896 483
- 24 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Inductancia
A nagyobb induktív ellenállás mélyebb beolvadást és kevesebb fröcskölést
eredményez. A kisebb induktanciát erőteljesebb hang kíséri, de stabil,
koncentrált ívet eredményez.
A fojtás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak a spontán ívvel végzett MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Vezérlés típusa
Befolyásolja a rövidzárlati folyamatot és a hegesztés hőmérsékletét.
A beállítást nem kell módosítani.
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb.
Az impulzusáram a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, a szinergia funkció
kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az impulzusidő alatt az impulzusáram hat.
Az impulzusáram a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, a szinergia funkció
kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Impulzus frekvencia
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt kiadja az impulzus időszakot.
Az impulzus frekvencia a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, a szinergia
funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Az alapáram a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, a szinergia funkció
kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
0460 896 483
- 25 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Áram
Idő
Impulzusos MIG/MAG hegesztés
A = Alapáram
B = Impulzusidő
C = Impulzusidőszak
D = Impulzusáram
ÁramfelA meredekség (slope) azt jelenti, hogy az impulzusáram milyen gyorsan emelkedik/esik a
beállított értékre. A meredekség (slope) paramétere kilenc lépésben állítható be, minden
egyes lépés 100 µs-nak felel meg.
A meredekség fontos a hang szempontjából. A meredek felfutás magasabb, élesebb
hanggal jár. A túl enyhe felfutás a legrosszabb esetben károsítja az impulzus
cseppleválasztó képességét.
A meredekség a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, a szinergia funkció
kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Ka
A Ka proporcionális elem, és megfelel a szabályozó erősítésének. Az alacsony érték azt
jelenti, hogy a feszültség nem marad állandó szinten.
A „Ka” a hegesztési adatok beállítása menüben a → belső állandóknál állítható be, a
szinergia funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
Ki
A Ki integráló elem, amely hosszabb távon a hibák kiküszöbölését célozza. Az alacsony
érték itt is gyengébb szabályozó hatást eredményez.
A „Ki” a hegesztési adatok beállítása menüben a → belső állandóknál állítható be, a
szinergia funkció kikapcsolása mellett.
Csak impulzus MIG/MAG hegesztésre vonatkozik.
0460 896 483
- 26 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Szinergia
Minden huzaltípus, huzalátmérő és gázkeverék kombinációja egyedi huzalelőtolási
sebességet és feszültséget (ívhosszat) kíván a stabil ívhez. A feszültség (az ív hossza)
automatikusan igazodik a kiválasztott, előre programozott szinergikus görbéhez, ami
nagymértékben megkönnyíti a helyes hegesztési paraméterek meghatározását. A
huzalelőtolási sebesség és a többi paraméter közötti kapcsolat a szinergikus görbe.
A huzal és a gáz kombinációját lásd a jelen útmutató végén található „HUZAL- ÉS
GÁZMÉRETEK” függelékben.
Szinergikus görbék különféle csomagjai rendelhetők meg, de ezeket csak az arra jogosult
ESAB szervizmérnök telepítheti.
A saját szinergikus görbék létrehozásával kapcsolatban tekintse meg „A felhasználó által
definiált szinergikus adatok” részt.
A szinergia aktiválása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Fázis
Ebben a funkcióban a választás a primer és a szekunder beállítás között történik.
A magas adatok primer, az alacsony adatok megadása szekunder módban történik.
A beállításokat annak meghatározására használják, hogy primer vagy szekunder adatok
álljanak rendelkezésre szerkesztésre. Meghatározza azt is, hogy mely adatokat érinti a
mérés és a távvezérlés mód. A mért adatok képernyőn látható huzalelőtolás a sebességet
mutatja a kiválasztott fázisban. A feszültség, az áram és a hegesztési teljesítmény azonban
mindkét fázisban a méréseken alapszik.
A primer és a szekunder szakaszban eltérő szinergiát választhat.
A primer vagy a szekunder fázis beállítása MIG/MAG BEÁLL. (SET)-ben történik, amikor a
SuperPulse van kiválasztva, és a szinergia ki van kapcsolva.
Gázöblítés
Ez szabályozza azt az időt, ameddig az ívhúzást megelőzően védőgáz
kiáramlik.
A gáz előáramlás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben → a start adatoknál
történik.
Kúszóstart
Kúszóstartkor a berendezés a huzalt a beállított sebesség 50%-ának megfelelő
gyorsasággal adagolja, amíg létre nem jön az elektromos érintkezés a
munkadarabbal.
Hot startnál ez a hot start idejének 50%-a.
A kúszó start beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben → a start adatoknál
történik.
0460 896 483
- 27 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Lassú indítás
A lassú indítás azt jelenti, hogy amikor a hegesztőhuzal érintkezik a munkadarabbal, a
huzalelőtolás leáll. A huzalelőtoló egység visszafordítja a hegesztőhuzalt, amíg megszűnik a
rövidzár a munkadarabbal, és létrejön az ív. Ekkor a huzalelőtoló egység a helyes irányba
kezdi tolni a hegesztőhuzalt és beindul a hegesztés.
A lassú indítás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben → a start adatoknál
történik.
Az olyan huzalelőtoló egységekkel végzett hegesztésre vonatkozik, amelyek támogatják a
hegesztőhuzal visszafordítását.
Melegindítás
A „melegindítás” növeli a huzalelőtolás sebességét és a feszültséget egy beállítható
időtartamig a hegesztési eljárás kezdetén. Ennek a legfőbb célja több energia biztosítása a
hegesztés indításakor, ami csökkenti a varrat kezdésénél a kezdési kötéshiba veszélyét.
Szinergia - melegindítás
A jelenlegi huzalelőtolási ebességhez képest meghatározott időre megnövelhető a
huzalelőtolás sebessége, hogy a hegesztés kezdetekor nagyobb energia álljon
rendelkezésre, és biztos legyen az áthevítés. A sebességet a szokásos huzalelőtolási
sebességhez képest állítják be. Az idő akkor indul, amikor ívet húznak, és megegyezik a hot
start idejével. A szinergia 2 m/perccel növeli a huzalelőtolást.
Nincs szinergia - melegindítás
A nincs szinergia lehetőség kiválasztásával a feszültség beállítható.
Impulzusos nem szinergikus állapotban beállítható a feszültség, az impulzusáram, az
alapáram és a frekvencia.
MEGJEGYZÉS!
A hot start huzalelőtolás és a hot start feszültség esetében negatív érték is
megadható. Ez magas hegesztési értékkel is használható, hogy a hegesztés
indítása a hegesztési értékek megnövelésével sima legyen.
A melegindítás a mért adatok képernyőben aktiválható vagy a hegesztési adatok beállítása
menü → a start adatok részében.
„Touch sense”
A rendszer érzékeli, hogy a huzal mikor érintkezik a munkadarabbal.
A touch sense beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben → a start adatoknál
történik.
Csak a robothegesztésre vonatkozik.
Krátertöltés
A krátertöltés szabályozott módon teszi lehetővé az ömledék hőmérsékletének és
méretének a csökkentését a hegesztés elvégzése során. Ez megkönnyíti az üregek,
repedések és kráterek kialakulásának megelőzését a hegesztési varratban.
Impulzus hegesztési módban választani lehet az impulzusos és a nem impulzusos
kráterfeltöltés között. A nem impulzusos kráterfeltöltés a leggyorsabb eljárás. Az impulzusos
kráterfeltöltés valamivel hosszabb időt vesz igénybe, mégis fröcskölésmentes kráterfeltöltést
eredményez, ha megfelelő értékeket alkalmaznak.
0460 896 483
- 28 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Szinergia – kráterfeltöltés
Szinergikus módban a kráterfeltöltési időt és a végső huzalelőtolási sebességet impulzusos
és nem impulzusos kráterfeltöltés esetén is be lehet állítani. A feszültség és az impulzus
paraméterek a szinergia segítségével a kráter értékekre csökkennek.
Nincs szinergia – kráterfeltöltés
Nem szinergikus módban a beállítások módosíthatók, hogy a kráterkitöltés végén más
ívhosszat lehessen alkalmazni. A kráterfeltöltés végső értékének végső ideje szintén
beállítható.
A nem impulzusos kráterkitöltéshez beállítható a kráter feszültség. Az impulzusos
kráterkitöltéshez be lehet állítani a kráter feszültséget, a kráter impulzusáramot, a kráter
alapáramot és a kráter frekvenciát.
A kráter paraméter értékek legfeljebb akkorák lehetnek, mint a folyamatos hegesztéshez
beállított értékek. Ha a folyamatos hegesztéshez megállapított értékeket a beállított kráter
értékek alá csökkentik, a kráter értékek is csökkennek. A kráter paraméter értékek nem
nőnek ismét, ha a folyamatos hegesztésre vonatkozó beállításokat megnövelik.
Példa:
4 m/perc a huzalelőtolási sebesség végső értéke - csökkentse a huzalelőtolási sebességet
3,5 m/perc értékre. A huzalelőtolás sebességének végső értéke szintén 3,5 m/perc értékre
csökken. A huzalelőtolás sebességének végső értéke szintén 3,5 m/perc marad akkor is, ha
a huzalelőtolás sebessége ismét megnő.
A kráterkitöltés a mért adatok menüben aktiválható vagy a hegesztési adatok beállítása
menüben → a stop adatoknál.
„Pinch-off” impulzus
A „pinch-off” impulzus olyan impulzus, amellyel azt biztosítják, hogy a hegesztés leállásakor
ne keletkezzen anyaggömb a huzalon.
Spontán és rövid impulzushegesztéses MIG/MAG hegesztés esetében. Amikor az impulzus
módot egy impulzussal szinkronizálják, záróimpulzus keletkezik, amelyet 20 és 200% közötti
értékre lehet állítani.
A záróimpulzus a hegesztési adatok beállítása menüben → a stop adatoknál történik.
Kioltási idő
A kioltási idő a huzal letörésének kezdetétől tart addig, amíg a tápegység
lekapcsolja a hegesztőáramot. Ha a kioltási idő túl rövid, a hegesztés
befejezése után túl hosszú huzal áll ki, ami azzal a veszéllyel jár, hogy
beleragad a megszilárduló ömledékbe. Ha a kioltási idő túl hosszú, rövidebb
lesz a huzal, de nagyobb lesz a veszélye, hogy a hegesztőív visszaugrik az
érintkező csúcsra.
A visszaégési idő a hegesztési adatok beállítása menüben → a stop adatoknál történik.
Leállítás
Itt választhat a Végleges impulzus vagy az SCT (rövidzárlati leállás) között. Az SCT az a
funkció, amely rövid, ismételt rövidzárlatokat idéz elő a hegesztés végén, ameddig a
huzalelőtolás teljesen leáll, és megszűnik az érintkezés a munkadarabbal.
A leállás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben → a stop adatoknál történik.
Az olyan huzalelőtoló egységekkel végzett hegesztésre vonatkozik, amelyek támogatják a
hegesztőhuzal visszafordítását.
0460 896 483
- 29 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Release pulse
Ha a huzal elakad a munkadarabban, a rendszer érzékeli azt. Egy áramimpulzus indul el,
ami leválasztja a huzalt a felületről.
Spontán és rövid impulzushegesztéses MIG/MAG hegesztés esetében. Amikor az impulzus
módot egy impulzussal szinkronizálják, záróimpulzus keletkezik, amelyet 20 és 200% közötti
értékre lehet állítani.
A beállítás a Konfiguráció (Configuration) menü → MIG/MAG alapértékek részében
módosítható.
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
A gáz előáramlás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben → a stop adatoknál
történik.
Beállítási és mérési határértékek
A határértékek között kiválasztanak egy határérték számot. A beállításokhoz lásd a
következő fejezeteket: „Beállítási határértékek szerkesztése” és „Mérési értékek
szerkesztése”.
A határértékek aktiválása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Ponthegesztés
A ponthegesztés akkor használható, ha vékony lemezeket akar ponthegesztéssel
egymáshoz kapcsolni.
MEGJEGYZÉS!
Az indítókapcsoló elengedésével nem lehet lerövidíteni a hegesztési időt.
A ponthegesztés aktiválódik, és berendezés a ponthegesztési időt állít be a hegesztési
adatok beállítása menüben.
4.2.1
QSet
A QSet a hegesztési paraméterek beállításának elősegítésére szolgál. A plusz/mínusz
gombokkal -18 - + 18 lépésben növelhető vagy csökkenthető az ív hossza.
RÖVID ÍV
Amikor egy új huzal/gáz típussal első alkalommal hegesztenek, a QSet automatikusan
beállítja az összes szükséges hegesztési paramétert. Ezt követően a QSet tárolja a jó
hegesztéshez szükséges valamennyi adatot. A feszültség automatikusan igazodik a
huzaladagolási sebességben bekövetkezett változásokhoz.
SPRAY
A spray ív területéhez közeledve a QSet értékét növelni kell. A sima spray ívvel végzett
hegesztéskor kapcsolja le a QSet funkciót. Minden beállítás a QSet-ből származik a
feszültség kivételével, amelyet be kell állítani.
Ajánlás: Az első hegesztést (6 másodpercig) QSet-tel készítsék egy próbadarabon, hogy
minden adat helyes legyen.
A QSet érték az MIG/MAG eljárás, és a SPONTÁN eljárás esetében a hegesztési adatok
beállításai között határozhatók meg.
0460 896 483
- 30 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
4.2.2
Szinergiacsoport
Gépesített hegesztés esetén három szinergiacsoport közül lehet választani:
•
•
•
STANDARD
ROBOT
SAT
Kapcsolat a hegesztési sebesség és a lemezvastagság között a három
szinergiacsoportban:
Lemezvastagság
Hegesztési sebesség
A = STANDARD vezeték
B = ROBOT vezeték
C = SAT vezeték
A ROBOT szinergiacsoport robotalkalmazás vagy egyéb gépesített hegesztés esetén
használatos. A standard gépsorokon végzett hegesztéshez képest nagyobb sebesség
elérésére alkalmas.
A SAT jelentése Swift Arc Transfer, azaz gyors ívgyújtás. Ez a szinergiacsoport nagy átviteli
sebességek, extrém szögek és 2-3 mm-es lemezvastagság esetén alkalmazható.
SAT esetében a huzal és a gáz kombinációját lásd a jelen útmutató végén található „HUZAL
ÉS GÁZ MÉRETEK” függelékben.
MIG/MAG eljárás esetén a szinergiacsoport a hegesztési adatok beállításai között
határozható meg.
4.3
SuperPulse
Főmenü → Eljárás → Módszer
A SuperPluse módszer a hegesztési olvadék és a szilárdulási folyamat jobb kontrollját
szolgálja. Az olvadéknak minden impulzus között van ideje arra, hogy részben
megszilárduljon.
A SuperPulse használatának előnyei.
•
•
Kevésbé érzékeny a hegesztési hézag változásaira.
A beolvadás jobb kontrollja a hegesztés során
0460 896 483
- 31 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
•
•
A hegfürdő jobb szabályozása és áthevítési profil
Kisebb érzékenység az egyenetlen hővezetésre
A SuperPulse programozott váltásnak tekinthető két MIG/MAG mód között. Az
időintervallumot a primer és a szekunder fázisidő beállítások határozzák meg.
A hegesztés mindig primer fázisban kezdődik. Amikor a hot start-ot választja, a primer
adatok fázisidején túl a hot start idő alatt primer adatokat használnak. A kráterkitöltés mindig
szekunder adatok alapján történik. Amikor primer fázisidőben aktiválják az állj parancsot, a
folyamat azonnal szekunder adatokra vált át. A hegesztés befejezése szekunder adatok
alapján történik.
4.3.1
Huzal- és gázkombinációk
A huzal és a gáz kombinációját lásd a jelen útmutató végén található „HUZAL- ÉS
GÁZMÉRETEK” függelékben.
4.3.2
Különböző impulzus módszerek
Az alábbiakban megtekintheti, hogy milyen impulzus módszereket alkalmaznak a
hegesztendő lemezvastagság alapján.
Hőmérséklet
Lemezméret
A = Impulzus primer és rövid ív szekunder fázisban
B = Impulzus primer és impulzus szekunder fázisban
C = Spray primer és impulzus szekunder fázisban
4.3.3
Huzaladagoló egység
SuperPulse hegesztés során csak a Feed 3004 huzalelőtoló egységet használják.
Óvintézkedések!
A SuperPulse alkalmazása esetén nagy terhelés nehezedik a huzalelőtoló egységre. Annak
érdekében, hogy a huzalelőtoló egység funkcionális biztonsága ne kerüljön veszélybe,
tartsák be az alábbi ábrában látható következő határértékeket.
0460 896 483
- 32 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
A huzalelőtolás sebességének eltérései
A 15 és a 20 m/percre vonatkozó grafikonok a primer huzalelőtolásra vonatkoznak. A
ciklusidő a primer és a szekunder fázisidők összege.
A primer és a szekunder huzalelőtolás közötti különbség nem haladhatja meg a primer
huzalelőtolásra a grafikonokban megadott sebességeket.
Példa: Ha a ciklusidő 0,25 mp, és a primer huzalelőtolás 15 m/perc, a primer és a
szekunder huzalelőtolás közötti különbség nem lépheti túl a 6 m/perc értéket.
Hegesztés, A. példa
Ebben a példában egy 10 mm-es lemezt hegesztünk 1,2 mm-es alumínium huzallal és
argon védőgázzal.
Végezze el a következő beállításokat a vezérlőpanel használatával:
Eljárás
Superpulse
Superpulse
Fázis
Primer
Szekunder
Módszer
Spontán
Impulzusos
Huzal
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Védőgáz
Ar
Ar
Huzalátmérő
1,2 mm
1,2 mm
Feszültség
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Huzalelőtolási sebesség
15,0 m/perc
11,0 m/perc
Fázisidő
0,1 másodperc
0,1 másodperc
A primer és a szekunder fázisidő 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
A huzalelőtolás különbsége 15,0 m/perc - 11,0 m/perc = 4 m/perc.
0460 896 483
- 33 -
© ESAB AB 2016
4 MIG/MAG HEGESZTÉS
Hegesztés, B. példa
Ebben a példában egy 6 mm-es lemezt hegesztünk 1,2 mm-es alumínium huzallal és
argon védőgázzal.
Végezze el a következő beállításokat a vezérlőpanel használatával:
Eljárás
Superpulse
Superpulse
Fázis
Primer
Szekunder
Módszer
Impulzusos
Impulzusos
Huzal
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Védőgáz
Ar
Ar
Huzalátmérő
1,2 mm
1,2 mm
Feszültség
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Huzalelőtolási sebesség
12,5 m/perc
9,0 m/perc
Fázisidő
0,15 másodperc
0,15 másodperc
A primer és a szekunder fázisidő 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
A huzalelőtolás különbsége 12,5 m/perc - 9,0 m/perc = 3,5 m/perc.
0460 896 483
- 34 -
© ESAB AB 2016
5 MMA HEGESZTÉS
5
MMA HEGESZTÉS
Főmenü → Eljárás
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik. Az ívhúzás
megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.
Az MMA hegesztés esetében használható elektróda átmérőkkel kapcsolatban lásd a jelen
útmutató végén található „HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK” függelékben.
5.1
MMA hegesztés, egyenáram
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Áram1)
16 – 650 A
1A
Az ív ereje
0 - 100%
1%
x
Min. áramtényező
0 - 100%
1%
x
Vezérlés típusa
0-1
Szinergia
KI vagy BE
-
-
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
1 - 30
1
x
Melegindítási amplitúdó
%
-
x
Beállítási határértékek
0 - 50
1
-
-
Mérési határértékek
0 - 50
1
-
-
1)A
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
-
max. áram az alkalmazott berendezés típusától függ.
5.2
MMA hegesztés váltakozó áram
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Áram1)
16 – 650 A
1A
Az ív ereje
0 - 100%
1%
x
Min. áramtényező
0 - 100%
1%
x
Vezérlés típusa
0-1
Szinergia
KI vagy BE
-
-
Melegindítás
KI vagy BE
-
x
Melegindítási idő
1 - 30
Melegindítási amplitúdó
%
-
x
Beállítási határértékek
0 - 50
1
-
-
Mérési határértékek
0 - 50
1
-
-
1)A
Szinergiaf Állítható a
üggő
szinergiáb
an
x
x
-
x
max. áram az alkalmazott berendezés típusától függ.
0460 896 483
- 35 -
© ESAB AB 2016
5 MMA HEGESZTÉS
5.3
A beállítások funkcióinak ismertetése
DC, egyenáram
Az erősebb áram mélyebb beolvadást, nagyobb hegfürdőt eredményez.
Az áram a mért adatok, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be.
Az ív ereje
Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik
az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Az arc force a hegesztési adatok beállítása menüben állítható be, ha a szinergia funkció ki
van kapcsolva.
Min. áramtényező
A min. áramtényező beállítása akkor alkalmazandó, amikor különleges elektródákat
használnak.
A beállítást nem kell módosítani.
Vezérlés típusa
Befolyásolja a rövidzárlati folyamatot és a hegesztés hőmérsékletét.
A beállítást nem kell módosítani.
Szinergia
A szinergia MMA hegesztésnél azt jelenti, hogy a hegesztő áramforrás automatikusan
optimalizálja az elektródatípus és a kiválasztott átmérő jellemzőit.
A szinergia MMA hegesztésnél aktiválható a hegesztési adatok beállítása menüben.
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható időtartamig
megnöveli a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a kezdési
kötéshiba veszélyét.
Hot start MMA hegesztésnél aktiválható a hegesztési adatok beállítása menüben.
Beállítási és mérési határértékek
A határértékek között kiválasztanak egy határérték számot. A beállításokhoz lásd a az
„ESZKÖZÖK” fejezet „Beállítási határértékek szerkesztése” és „Mérési értékek
szerkesztése” részeit.
A határértékek aktiválása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
0460 896 483
- 36 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
6
TIG HEGESZTÉS
Főmenü → Eljárás
TIG hegesztés
TIG hegesztés során a nem olvadó volfram elektródával húzott ívvel
megömlesztik a munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi
körül.
Impulzusáram
Az impulzus a hegesztési olvadék és a szilárdulási folyamat jobb kontrollját
szolgálja. Az impulzusfrekvencia olyan alacsonyra van beállítva, hogy az
olvadéknak legyen ideje két impulzus között legalább részben megszilárdulni.
Az impulzus beállításához négy paraméter szükséges: az impulzusáram, az
impulzusidő, az alapáram és az alapáramidő.
6.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben
6.1.1
Impulzus nélküli egyenáramú TIG hegesztés
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
HF/LiftArc™
HF vagy LiftArc™
-
Live TIG-start1)
-
-
2/4 ütem2)
2 ütem vagy 4 ütem
-
Áram1)
4 – 500 A
1A
Áramfelfutás2)
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Áramlefutás2)
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Gázöblítés2)
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Utólagos gázáram2)
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
HF automatikus indító impulzus2)
KI vagy BE
-
HF indító impulzus2)
4 – 500 A
1A
Beállítási határértékek
0 - 50
1
Mérési határértékek
0 - 50
1
1)Az
alkalmazott berendezés típusától függ.
2)„Live
TIG-start” esetén nem érvényes vagy nem látható.
6.1.2
Impulzusos egyenáramú TIG hegesztés
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
HF/LiftArc™
HF vagy LiftArc™
-
2/4 ütem
2 ütem vagy 4 ütem
-
Impulzusáram1)
4 – 500 A
1A
Alapáram
4–500 A
1A
Impulzusidő
0,001 -5 másodperc
0,001 másodperc
Alapáramidő
0,001 -5 másodperc
0,001 másodperc
Áramfelfutás
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
0460 896 483
- 37 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Áramlefutás
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Gázöblítés
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Utólagos gázáram
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
HF automatikus indító impulzus
KI vagy BE
-
HF indító impulzus
4–500 A
1A
Beállítási határértékek
0 - 50
1
Mérési határértékek
0 - 50
1
1)A
max. áram az alkalmazott berendezés típusától függ.
6.1.3
Impulzus nélküli váltakozó áramú TIG hegesztés
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
HF/LiftArc™
HF vagy LiftArc™
-
2/4 ütem
2 ütem vagy 4 ütem
-
Áram1)
4 – 500 A
1A
Áramfelfutás
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Áramlefutás
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Gázöblítés
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Utólagos gázáram
0 - 25 másodperc
0,1 másodperc
Előmelegítés
0 - 100
1
Frekvencia
Hz
?
Egyensúly
%
1%
Eltolás
A
Beállítási határértékek
0 - 50
1
Mérési határértékek
0 - 50
1
1)A
max. áram az alkalmazott berendezés típusától függ.
6.2
A beállítások funkcióinak ismertetése
NF gyújtás
NF gyújtás funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektróda csúcsát
szikrázásig közelítik a munkadarabhoz.
0460 896 483
- 38 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
LiftArc™
LiftArc™ funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik
a munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívhúzás LiftArc™ funkcióval:
1. Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz.
2. Nyomja meg a működtető kapcsolót: megindul a kis áramerősségű áram.
3. A hegesztő elemeli az elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram automatikusan
a beállított értékre nő.
A LiftArc™ a főmenü → start módszernél aktiválható.
Live TIG-start
A "Live TIG start"-tal úgy lehet ívet húzni, hogy a volfrám elektródát először hozzáérinti a
munkadarabhoz, majd elemeli attól.
- A "Live TIG-start" aktiválása a folyamat menüben történik.
0460 896 483
- 39 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
2 ütem
A = Védőgáz előáramlás
B = Felfutás
C = Lefutás
D = Gáz előáramlás
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók
Kétütemű vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának (1) megnyomásával megindul a
védőgáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak. Az áram a beállított értékre
nő (az áramfelfutás funkció által szabályozottan, amennyiben működik). A működtető
kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (megindul az áramlefutás, amennyiben
működik) és kioltja az ívet. Beindul a védőgáz utóáramlás, amennyiben működik.
A 2-ütem a főmenüben → a kapcsoló üzemmódban aktiválható vagy a mért adatok
képernyőn.
4 ütem
A = Védőgáz előáramlás
B = Felfutás
C = Lefutás
D = Gáz előáramlás
A hegesztőpisztoly 4-ütemű vezérlése során használt funkciók.
Négyütemű vezérlési módban a működtető kapcsoló (1) megnyomásával megindul a
védőgáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák). A védőgáz előáramlás idejének lejárta után
az áram a próbaszintre emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A működtető kapcsoló
elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (áramfelfutással, amennyiben
működik). A hegesztés végén a hegesztő ismét megnyomja a működtető kapcsolót (3), ami
újból próbaszintre csökkenti az áramot (áramlefutással, amennyiben működik). A kapcsoló
ismételt elengedésével (4) kioltódik az ív és beindul a hegesztőgáz utóáramlás.
A 4-ütem a főmenüben → a kapcsoló üzemmódban aktiválható vagy a mért adatok
képernyőn.
Áram
Az erősebb áram mélyebb beolvadást, nagyobb hegfürdőt eredményez.
Az áram a mért adatok, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be.
Csak az állandó árammal végzett TIG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb. Impulzusos hegesztés során az
áramfelfutás és az áramlefutás szintén impulzusos.
Az impulzusáram beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
0460 896 483
- 40 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Az alapáram beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az impulzusidő alatt az impulzusáram hat.
Az impulzusidő beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
Alapáramidő
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt kiadja az impulzus időszakot.
Az alapáramidő beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak az impulzusos TIG hegesztésre vonatkozik.
Áram
Idő
Impulzusos TIG-hegesztés
A = Alapáram
B = Alapáramidő
C = Impulzusidő
D = Impulzusáram
Áramfelfutás
Az áramfelfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak,
az áramerősség lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda
kevésbé melegszik fel, és lehetőséget ad a hegesztőnek arra, hogy az
elektródát megfelelően pozícionálja, mielőtt a beállított áramerősséget elérné.
Az áramfelfutás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Áramlefutás
TIG hegesztés során áramlefutást alkalmaznak, ami révén az áramerősség
meghatározott idő alatt „lassan” csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek
és/vagy a repedések kialakulása a hegesztés befejezésekor.
Az áramlefutás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Gázöblítés
Ez szabályozza azt az időt, ameddig az ívhúzást megelőzően védőgáz
kiáramlik.
A védőgáz előáramlás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
0460 896 483
- 41 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
A védőgáz utóáramlás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Automatikus indító impulzus
Ez a funkció arra szolgál, hogy gyorsan stabil ívet érjünk el.
Előmelegítés
Volfrám-elektróda
Beállított érték
Védőgáz
Ø
Szín
Típus
Ar
Ar + 30% He
1,6
Zöld
WP
-
-
1,6
Zöld
WP
30
35
1,6
Arany
WL15
20
20
1,6
Arany
WL15
30
35
2,4
Zöld
WP
45
-
2,4
Zöld
WP
55
60
2,4
Arany
WL15
40
40
2,4
Arany
WL15
45
50
3,2
Zöld
WP
55
-
3,2
Zöld
WP
65
65
3,2
Arany
WL15
60
60
3,2
Arany
WL15
70
70
4,0
Zöld
WP
70
75
4,0
Zöld
WP
80
85
4,0
Arany
WL15
65
65
4,0
Arany
WL15
70
75
WP = Tiszta volfram-elektróda WL15 = Lantha ötvözött volfram-elektróda
Az elektróda előmelegítés beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak a váltakozó áramú TIG hegesztésre vonatkozik.
Frekvencia
Az alacsonyabb frekvencia (váltakozó áram esetén) több hőt közvetít a
munkadarabhoz és mélyebb beolvadást eredményez.
A magasabb frekvencia keskenyebb ívet eredményez nagyobb íverővel
(keskenyebb beolvadással).
A frekvencia beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak a váltakozó áramú TIG hegesztésre vonatkozik.
0460 896 483
- 42 -
© ESAB AB 2016
6 TIG HEGESZTÉS
Egyensúly
Váltakozó árammal (AC) végzett hegesztés során a pozitív (+) és negatív (-)
elektróda félhullámok egyensúlyának beállítása.
Az alacsonyabb egyensúlyi érték nagyobb hőt eredményez az elektródán és
jobb lesz a munkadarabon az oxidlebontás.
A magasabb egyensúlyi érték nagyobb hőt eredményez a munkadarabon és
jobb hegfürdőt.
Az egyensúly beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak a váltakozó áramú TIG hegesztésre vonatkozik.
Eltolás
E funkcióval a nulla szint emelhető vagy csökkenthető.
Megemelt nulla szint esetén a munkadarab forróbb lesz és jobb áthevítés érhető el.
Csökkentett nulla szint esetén az elektróda forróbb lesz és a munkadarabban rosszabb
áthevítés érhető el.
Az eltolás beállítása a hegesztési adatok beállítása menüben történik.
Csak a váltakozó áramú TIG hegesztésre vonatkozik.
6.3
Az egyéb funkciók ismertetése
Gáz kifúvatás
A gázzal való lefúvatást akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot,
vagy ha a hegesztés megkezdése előtt el kívánják távolítani a levegőt vagy a
nedvességet a tömlőkből. A gázzal való lefúvatás addig tart, ameddig a gombot
lenyomva tartják, és feszültség nélkül, a huzaladagolás beindulása előtt
történik.
A gázlefúvatás aktiválása a mért adatok menüben történik.
0460 896 483
- 43 -
© ESAB AB 2016
7 FARAGÁS
7
FARAGÁS
Főmenü → Eljárás
Faragáshoz egy rézbevonatos szénrúdból álló különleges elektródát használnak.
Az ív a szénrúd és a munkadarab között jön létre, ami megolvasztja az anyagot. Levegőt
használnak, hogy a megolvasztott anyagot elfújják.
A következő elektródaátmérők választhatók a faragáshoz. 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 és 10 mm.
A faragás nem javasolt 400 A alatt áramforrások esetén.
7.1
Beállítások a hegesztési adatok beállítása menüben
Beállítások
Beállítási
tartomány
Lépések
Feszültség
8–60 V
1V
x
x
Szinergia1)
KI vagy BE
-
-
-
Inductancia
0 - 100%
Vezérlés típusa
1 - 12
1)Szinergiagörbe
7.2
Szinergiafüggő
Állítható a
szinergiában
x
1
x
szállításkor: 5,0 mm-es elektróda (szénrúddal)
Az egyes funkciók ismertetése
Feszültség
A nagyobb feszültségnél mélyebb a beolvadás, nagyobb hegfürdő keletkezik.
A feszültség a mért adatok, a hegesztési adatok beállítása, vagy a programváltás menüben
állítható be.
Inductancia
MEGJEGYZÉS!
A beállítást nem kell módosítani.
Vezérlés típusa
Befolyásolja a rövidzárlati folyamatot és a hegesztés hőmérsékletét.
A beállítást nem kell módosítani.
0460 896 483
- 44 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8
MEMÓRIAKEZELÉS
8.1
A vezérlőpanel működési módja
A vezérlőpanel két egységből áll: a munkamemóriából és a hegesztési adatokat tartalmazó
memóriából.
Tárolás
Munkamemória
Hegesztési adattár
Előhívás
A munkamemóriában létrejön a hegesztési beállítások adatainak teljes halmaza, ami a
hegesztési adatok számára fenntartott memóriában tárolódik.
Hegesztés közben mindig a munkamemória tartalma vezérli a folyamatot. Éppen ezért a
hegesztési adattárból elő lehet hívni a hegesztési beállítások adatait a munkamemóriába.
Ne feledje, hogy a munkamemória a legfrissebb hegesztési beállítások adatait tartalmazza.
Ezeket a beállításokat a hegesztési adattárból lehet előhívni, vagy egyenként lehet
módosítani a beállításokat. Más szóval, a munkamemória soha nem üres, illetve soha
nincsen lenullázva.
Főmenü → Memória → Hegesztési adattár
Legfeljebb 255 hegesztési adatsort lehet tárolni a vezérlőpanelban. Minden adatsor 1 –
255-ig terjedő sorszámot kap.
Törölhet és másolhat adatsorokat, és előhívhatja a hegesztési adatokat a
munkamemóriába.
Példák az adatok tárolására, előhívására, másolására és törlésére.
0460 896 483
- 45 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8.2
Tárolás
Ha a hegesztési adattár üres, a következő képernyő jelenik meg a kijelzőn:
Most tároljuk a hegesztési adatsort. Az 5. tárhelyre kerül. Nyomja meg a TÁROLÁS
(STORE) gombot. A kijelzőn az 1. tárhely látható. Forgassa el az egyik beállító gombot,
hogy eljusson az 5. tárhelyig. Nyomja meg a TÁROLÁS (STORE) gombot.
A gomb segítségével válassza ki az ötödik sort. Nyomja meg a TÁROLÁS (STORE) gombot.
A következő képernyő jelenik meg a kijelzőn.
Az 5. számú hegesztési adatsor tartalmának egy része megjelenik a kijelző alján.
0460 896 483
- 46 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8.3
Előhívás
Most előhívunk egy tárolt adatsort.
A gombok valamelyikével válassza ki a sort. Nyomja meg az ELŐHÍVÁS (RECALL) gombot.
Nyomja meg az IGEN (YES) gombot, megerősítendő, hogy elő akarja hívni az 5. adatsort.
A mérési adatok ablak jobb felső sarkában található ikon azt mutatja, hogy melyik tárhely
adatait hívta elő.
0460 896 483
- 47 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8.4
Törlés
A memória menüben egy vagy több adatsor törölhető.
Azt az adatsort fogjuk törölni, amelyet az előző példában tároltunk.
Válassza ki az adatsort. Nyomja meg a TÖRLÉS (DELETE) gombot.
Nyomja meg az IGEN (YES) gombot, hogy megerősítse a törlést.
A NEM (NO) gombbal térjen vissza a memória menübe.
0460 896 483
- 48 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8.5
Másolás
A hegesztési adatsor tartalmának új tárhelyre való másolásához tegye a következőket:
Válassza ki azt a tárhelyet, ahová másolni akar, és nyomja meg az „1 2” (2. FUNKCIÓ)
gombot.
Nyomja meg a MÁSOLÁS (COPY) gombot.
Most az 5. tárhely tartalmát az 50. tárhelyre másoljuk.
Az egyik gombbal lépjen a kiválasztott tárhelyre, ebben az esetben az 50. pozícióra.
Nyomja meg az IGEN (YES) gombot.
Ezzel az 5. tárhelyen tárolt hegesztési beállításokat az 50. memória pozícióba másolta.
A VISSZA (QUIT) gombbal lépjen vissza a memória menübe.
0460 896 483
- 49 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
8.6
Szerkesztés
A hegesztési adatsor szerkesztéséhez tegye a következőket:
Válassza ki azt a tárhelyet, melyet szerkeszteni szeretne, és nyomja meg az „1 2” (2.
FUNKCIÓ) gombot. Majd nyomja meg az ENTER gombot.
A főmenü egy része látható a kijelzőn és a menüben szerepel a szimbólum
jelenti, hogy szerkesztés üzemmódban van.
, amely azt
Válassza ki a szerkeszteni kívánt beállítást és nyomja meg az ENTER gombot. Válasszon a
listáról, és nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot, hogy a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA
(WELD DATA SETTING) menübe lépjen. Válassza ki a szerkeszteni kívánt értékeket és
módosítsa a plusz/mínusz gombokkal. Fejezze be a VISSZA (QUIT) paranccsal.
0460 896 483
- 50 -
© ESAB AB 2016
8 MEMÓRIAKEZELÉS
Az 5. tárhelyen tárolt beállítás ezzel megszerkesztve és tárolva.
8.7
Név
A tárolt hegesztési adatsorok elnevezése érdekében tegye a következőket:
Válassza ki azt a tárhelyet, melyet el szeretne nevezni, és nyomja meg az „1 2” 2.
FUNKCIÓ gombot. Majd nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot, hogy a HEGESZTÉSI ADATOK BEÁLLÍTÁSA
(WELD DATA SETTING) menübe lépjen. Válassza a EDIT DESCRIPTION (EDIT
DESCRIPTION) parancsot. Nyomja meg az ENTER gombot.
Itt hozzáférhet egy billentyűzethez, amelyet a következők szerint lehet használni:
•
•
A baloldali gombbal és a nyíl gombokkal vigye a kurzort a kívánt karakter fölé. Nyomja
meg az ENTER gombot. Adjon meg egy teljes karaktersort maximum 40 karakterrel.
A tároláshoz nyomja meg az ELVÉGEZVE (DONE) gombot. Az éppen elnevezett
alternatíva már látható a listában.
0460 896 483
- 51 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
9
KONFIGURÁCIÓ MENÜ
Főmenü → Konfiguráció menü
Ez a menü a következő almenüket tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyelv, lásd a BEVEZETÉS fejezet „Első lépés – nyelvválasztás” részét.
Lakat funkció
Távirányító
MIG/MAG alapbeállítások
MMA alapbeállítások
Programváltás nyomógombok
Távszabályzó eng.
WF ellenőrzés
Autom. mentés mód
Memória távvezérlés
Kettős huzalelőtolók
Minőség-ellenőrzési funkciók
Karbantartás
Hosszmérték
Mérési érték gyakorisága
Regiszter gomb
9.1
Lakat funkció
Főmenü → Konfiguráció menü → Lakat funkció
Amikor a zár funkció aktiválva van, és ön a mérések, a távvezérlő vagy a programváltás
menüben tartózkodik, a menükből való kilépéshez jelszó (lakat kód) szükséges.
A lakat funkció a konfiguráció menüben aktiválható.
0460 896 483
- 52 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
9.1.1
A lakat funkció státusa
Lakat üzemmódban a meglévő zárkód törlése nélkül tudja aktiválni/kikapcsolni a zár
funkciót, ha kikapcsolja ezt a funkciót. Ha a belépési kód nincs tárolva és aktiválni próbálják
a zárfunkciót, megjelenik a billentyűzet, hogy meg lehessen adni az új belépési kódot.
A kilépéshez zárja a funkciót.
Ha a mért adatok vagy a programvált. menüben van, és zár funkció ki van kapcsolva,
korlátozás nélkül kiléphet ezekből a menükből a VISSZA (QUIT) vagy a MENÜ gombok
megnyomásával, hogy belépjen a menübe.
Ha a funkció aktiválva van, és így kísérel meg kilépni, elhagyni a REM-et, vagy megnyomja
„1 2” (2. FUNKCIÓ) gombot, a következő üzenet jelenik meg, hogy figyelmeztesse a
felhasználót a belépési kóddal biztosított védelemre.
BELÉPÉSI KÓD AKTIVÁLÁSA – NYOMJON
ENTERT
Választhatja a VISSZA (QUIT) billentyűt, ha meggondolja magát és vissza kíván térni ez
előző menübe, vagy tovább léphet az ENTER lenyomásával, megadva a belépési kódot.
Ekkor a billentyűzettel belép a menübe, ahol megadhatja a kódot. Minden karakter után
nyomja meg az ENTER gombot, és erősítse meg a kódot az ELVÉGEZVE (DONE)
megnyomásával.
A következő szövegdoboz jelenik meg.
A KÉSZÜLÉKZÁR FELOLDVA
Ha a belépési kód rossz, egy hibaüzenet jelenik meg, ami lehetőséget kínál a felhasználónak
arra, hogy újból megadja a kódot, vagy visszatérjen az eredeti menühöz, vagyis a mért
adatok vagy a programváltás menühöz.
Ha a kód rossz, a többi menühöz tartozó minden elem eltűnik, bár a belépési kód aktív
marad. Ez azt jelenti, hogy átmenetileg kiléphet a mért értékek és a programváltás menüből,
de a zár állapota mégsem változik, amikor visszatér ezekhez a menükhöz.
9.1.2
A kód beállítása/módosítása
A kód beállításakor/módosításakor módosíthatja a meglévő kódot vagy újat adhat meg. A
kód maximum 16 szabadon választott betűt vagy számjegyet tartalmazhat.
9.2
Távvezérlés
Főmenü → Konfigurációs menü → Távvezérlés
A nem CAN-busszal csatlakoztatott távvezérlő egységet a távvezérlő adapteren keresztül
kell csatlakoztatni. Ez a funkció nem támogatja a SuperPulse módot.
Csatlakozás után aktiválja a távvezérlő egységes a mért értékek menüben a TÁVVEZÉRLÉS
(REMOTE) nyomógombbal.
0460 896 483
- 53 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
9.2.1
Elmaradt váltás
Vigye a kurzort a TÁVVEZÉRLÉS (REMOTE CONTROLS) sorba. Nyomja meg az ENTER
gombot az opciós lista előhívásához.
Az ELMARADT VÁLTÁS (FORGET OVERRIDE) esetén "BE" (ON) állás mellett, a legutóbb
előhívott memória automatikusan előhívódik minden egyes új hegesztés indítás előtt. Ezzel
meg lehet szüntetni a legutóbbi hegesztési eljárás során keletkezett minden hegesztési
adatbeállítást.
9.2.2
A digitális távirányító egység konfigurálása
Távirányító adapter nélkül
A CAN-alapú távirányító csatlakoztatásakor a konfiguráció automatikusan megtörténik:
DIGITÁLIS (DIGITAL OP).
Távirányító adapterrel
Digitális távvezérlő alkalmazása esetén adja meg, hogy milyen típusú távvezérlőt
alkalmaznak:
Állítsa a kurzort a DIGITÁLIS (DIGITAL OP) sorra, és nyomja meg az ENTER gombot, hogy
megjelenjen a lista, amelyből kiválaszthat egy opciót.
BINÁRIS KÓDOLÁSÚ
(BINARY CODED)
•
32 programegység
10-PROGR
•
10 programegység
* vagy hegesztőpisztoly RS3 programválasztással
9.2.3
Az analóg távirányító egység konfigurálása
Távirányító adapter nélkül
A CAN-alapú távirányító csatlakoztatásakor az ANALÓG 1 (ANALOG 1) és ANALÓG 2
(ANALOG 2) konfigurációja automatikusan megtörténik. A konfiguráció nem módosítható.
Távirányító adapterrel
Távirányító adapterrel. Analóg távvezérlés használatakor a vezérlőpanelen határozhatja
meg, hogy melyik potenciométert kívánja használni (max. 2-t).
A potenciométerek elnevezése a vezérlőpanelben ANALÓG 1 (ANALOG 1) és ANALÓG 2
(ANALOG 2), ami a hegesztési eljáráshoz tartozó saját paraméterekre utal, pl.
huzalelőtolási paraméter (ANALOG 1) és a feszültség paraméter (ANALOG 2) MIG/MAG
esetén.
0460 896 483
- 54 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
Ha a kurzort az ANALOG 1 sorra állítja és
megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a
lista.
Kiválaszthatja, hogy az ANALÓG 1 (ANALOG 1) potenciométert használja a
HUZALELŐTOLÁS (WIRE SPEED)-hoz vagy ha nem kell használni, akkor a NINCS
(NONE) parancsot.
Válassza a HUZALELŐTOLÁS (WIRE SPEED) sort, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a kurzort az ANALOG 2 sorra állítja és
megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a
lista.
Kiválaszthatja, hogy az ANALÓG 2 (ANALOG 1) potenciométert használja a
HUZALELŐTOLÁS (WIRE SPEED)-hoz vagy ha nem kell használni, akkor a NINCS
(NONE) parancsot.
Válassza a FESZÜLTSÉG (VOLTAGE) sort, és nyomja meg az ENTER gombot.
A távirányító egység összes konfigurációja bármelyik csatlakoztatott huzalelőtoló egységre
vonatkozik. Ha a konfigurációban megszünteti az ANALÓG 1 (ANALOG 1)-et, ez mindkét
huzalelőtolóra vonatkozik, ha ikerkészüléket használnak.
9.2.4
Skála a bemenetekhez
Beállíthatja a használandó potenciométer(ek) vezérlési tartományát. Ez a vezérlőpanelben a
plusz/mínusz gombokkal megadott minimális és maximális értékekkel végezhető el.
Megjegyzendő, hogy a szinergia és a nem szinergia módban eltérő feszültséghatárokat
állíthat be. A feszültségérték a szinergia módban a szinergiaérték eltérése (pozitív vagy
negatív). Nem szinergikus módban a feszültség értéke abszolút értékként van megadva. A
beállított érték a szinergiára vonatkozik, ha szinergia módban vagyunk. Ha nem szinergia
módban vagyunk, akkor ez abszolút érték.
A spontán hegesztés és az impulzus hegesztés esetén nem szinergikus módban eltérő
feszültségszabályozási értékek érvényesek.
Érték a lenullázás után
Spontán és impulzus szinergia
min -10 V
max 10 V
Spontán nem szinergikus
min 8 V
max 60 V
Impulzusos nem szinergikus
min 8 V
max 50 V
9.3
MIG/MAG alapbeállítások
Főmenü → Konfigurációs menü → MIG/MAG alapbeállítások
Ebben a menüben beállíthatók a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indítókapcsoló mód (2-ütem/4-ütem)
4-ütem konfiguráció
Funkciógombok konfigurációja
Feszültségértékek impulzus módban
AVC adagoló
“Release pulse”
Feszültségszabályozó lapos statikus
Krátertölt. késl. idő akt.
Heg. ind. ív kik. késl. idő
0460 896 483
- 55 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
9.3.1
Működtetőkapcsoló mód (2-ütem/4-ütem)
2 ütem
A = Védőgáz előáramlás
B = Melegindítás
C = Hegesztés
D = Kráterkitöltés
E = Gáz előáramlás
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók.
Az gáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák) akkor kezdődik, amikor benyomják a
hegesztőpisztoly működtető gombját (1). Ezután kezdődik a hegesztés folyamata. A
működtető kapcsoló elengedésekor (2) kezdődik a krátertöltés (ha kiválasztják) és leáll a
hegesztőáram. Indul a hegesztőgáz utóáramlás (ha kiválasztják).
TIPP: Ha a krátertöltés ideje alatt ismét megnyomják a működtető kapcsolót, a krátertöltés
mindaddig folytatódik, ameddig a kapcsolót benyomva tartják (ld. pontozott vonal). A
kráterfeltöltés úgy is leállítható, ha a folyamat közben gyorsan lenyomják, majd rögtön
felengedik a kapcsolót.
A kétütemű mód a mért értékek menüben, a konfigurációs menüben vagy a mért értékek
képernyőn látható nyomógombbal aktiválható.
4 ütem
Négy ütemnél 3 indítási és 2 leállítási pozíció van. Ez az 1. indítási és leállítási pozíció.
Lenullázáskor az 1. pozíciót választja. Lásd a „4-ütem konfiguráció” fejezetet.
A = Védőgáz előáramlás
B = Melegindítás
C = Hegesztés
D = Kráterkitöltés
E = Gáz előáramlás
A hegesztőpisztoly négyütemű vezérlése során használt
funkciók.
A gáz előáramlás akkor kezdődik, amikor benyomják a hegesztőpisztoly működtető gombját
(1). A hegesztés folyamata a kapcsoló elengedésekor indul. A működtető kapcsoló ismételt
benyomásakor (3) kezdődik a krátertöltés (ha kiválasztották), és a hegesztési beállítások
alacsonyabb szintre állítódnak át. A működtető kapcsoló elengedésekor (4) a hegesztés
teljesen leáll és megindul a hegesztőgáz utóáramlás (ha kiválasztották).
TIPP: A működtető kapcsoló elengedésekor leáll a krátertöltés. Ha ehelyett a kapcsolót
továbbra is lenyomva tartjuk, folytatódik a krátertöltés (pontozott vonal).
A négyütemű mód a mért értékek menüben, a konfigurációs menüben vagy a mért értékek
képernyőn látható nyomógombbal aktiválható. Nem választható az indítókapcsoló üzemmód
(négyütem), ha a ponthegesztés mód BE van kapcsolva.
0460 896 483
- 56 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
9.3.2
4-ütem konfiguráció
Négyütemű konfiguráció esetén a négyütemű indítás és leállás különféle funkciói jelennek
meg.
4-ütem start mód
•
•
Kapcsolóval vezérelt gáz előáramlás, lásd a „4-ütem” fejezetet.
Időzített védőgáz előáramlás.
A = Gázáramlás
B = Huzalelőtolás
C = Gáz előáramlás
D = Hegesztés
Nyomja meg az indító kapcsolót (1), beindul a gáz előáramlás; a beállított gáz előáramlási
idő után indul a hegesztési folyamat. Engedje el az indító kapcsolót (2).
•
Kapcsolóval vezérelt hot start
A = Gázáramlás
B = Huzalelőtolás
C = Gáz előáramlás
B = Melegindítás
E = Hegesztés
Nyomja meg az indító kapcsolót (1); indul a gáz előáramlás és a hot start addig tart, amíg el
nem engedik a kapcsolót (2).
4-ütem leállás beállítása
•
•
Idővezérelt krátertöltés lehetséges hosszabbítással, lásd a „négy-ütem” fejezetet.
Kapcsolóval vezérelt krátertöltési idő
A = Gázáramlás
B = Huzalelőtolás
C = Hegesztés
D = Kráterkitöltés
Nyomja le az indító kapcsolót (3), a krátertöltés megindul, majd leáll. Ha a krátertöltés idején
belül (krátertöltés ideje lerövidítve) felengedi az indító kapcsolót (4), a hegesztés
megszakad.
0460 896 483
- 57 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
9.3.3
Funkciógombok konfigurációja
Az előbbiekben már leírtuk a vezérlőpanel „nyomógombjait”. MIG/MAG hegesztéskor a
felhasználónak lehetősége van arra, hogy opciók listájából választva állítsa be e gombok
funkcióját. Hét olyan nyomógomb van, amelyekhez funkció rendelhető.
Az alábbi opciók közül lehet választani:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nincs
Gáz kifúvatás
Huzalbefűzés
2 ütem/4 ütem
Krátertöltés BE/KI
Kúszóstart BE/KI
Hot start BE/KI
Hegesztési adatkapcsoló pisztollyal
Kijelzőn két oszlop szerepel, az egyikben a funkció, a másikban a billentyű száma.
A panelen öt nyomógomb van. Az „1 2” (2. FUNKCIÓ) gomb lenyomásával megjelenik
további öt nyomógomb.
Amikor a funkciókat hozzárendeli a billentyűkhöz, azok számozása balról kezdve a
következő:
0460 896 483
- 58 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
Ha új funkciót kíván hozzárendelni egy nyomógombhoz, tegye a következőt:
•
•
•
A funkció sorban állítsa a kurzort a NINCS (NONE) funkcióra, és nyomja meg annak a
funkciónak a nyomógombját, amelynek a számát le akarja cserélni;
Ismételje meg ezt az eljárást azzal a gombbal, amelyik a használandó számot viseli.
Állítsa a kurzort arra a funkció sorra, amelyhez új billentyűszámot kíván hozzárendelni,
és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a funkciót hozzá kívánja rendelni.
A többi billentyű mindegyikéhez hasonló módon új funkció rendelhető hozzá úgy, hogy a bal
oldali oszlopban lévő funkciókat hozzárendeli a jobb oldali oszlopban látható számozott
billentyűkhöz.
9.3.4
Feszültségértékek impulzus módban
Impulzus módban a feszültségmódszerekhez tartozó opciók a következők:
•
•
Csúcsérték impulzusfeszültséghez IMPULZUS (PULSE). A feszültséget csak az
impulzus szakaszban mérik és szűrik, mielőtt a feszültségérték megjelenne a kijelzőn.
Átlagos feszültségérték ÁTLAG (AVERAGE)
A feszültséget folyamatosan mérik, és a feszültségérték megjelenítése előtt szűrik.
A belső és külső minőség-ellenőrzési funkciók a kijelzőn megjelenített mért értékeket input
adatként használják.
9.3.5
AVC adagoló
Ha AVC huzalelőtolót használnak (ÍVFESZÜLTSÉG SZABÁLYOZÁS [ARC VOLTAGE
CONTROL]), lépjenek be a KONFIGURÁCIÓ (CONFIGURATION) menübe a MIG/MAG
ALAPBEÁLLÍTÁSOK (MIG/MAG BASIC SETTINGS) alatt. Nyomja meg az ENTER gombot
az AVC huzalelőtolás sorban és válassza a BE (ON) parancsot. Ezt követően a berendezés
automatikusan újra konfigurálódik, hogy megfeleljen az AVC huzalelőtolónak.
9.3.6
Release pulse
Ha a huzal elakad a munkadarabban, a rendszer érzékeli azt. Egy áramimpulzus indul el,
ami leválasztja a huzalt a felületről.
E funkció használatához válassza a RELEASE PULSE-t a listában a MIG/MAG
ALAPBEÁLLÍTÁSOK (MIG/MAG BASIC SETTINGS) alatt, majd nyomja meg az ENTER
gombot, és válassza a BE (ON) parancsot.
9.3.7
Feszültségszabályozó lapos statikus
A FESZÜLTSÉGSZABÁLYOZÓ LAPOS STATIKUS általában legyen aktív (BE).
A funkciót ügyfélspecifikus megoldásokhoz használják.
9.3.8
Krátertölt. késl. idő akt.
A KRÁTERTÖLT. KÉSL. IDŐ AKT. az az idő, melynek el kell telnie a hegesztés megkezdése
után ahhoz, hogy a KRÁTERTÖLTÉSI funkció aktiválódjon, amikor engedélyezve van a
krátertöltés.
A KRÁTERTÖLT. KÉSL. IDŐ AKT. alapértelmezett értéke 1,0 s.
9.3.9
Heg. ind. ív kik. késl. idő
Ez a késleltetési idő határozza meg azt az időt, mely a hegesztés kezdete és vége között
telik el (hegesztés kezdete + HEG. IND. ÍV KIK. KÉSL. IDŐ).
0460 896 483
- 59 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
Amennyiben több ív be és ív ki eseményre is sor kerül a meghatározott időintervallumban,
akkor az ív ki események nem kerülnek továbbításra, ha a meghatározott időintervallum
vége előtti utolsó esemény egy ív be esemény.
Amennyiben több ív be és ív ki eseményre is sor kerül a meghatározott időintervallumban,
és a meghatározott időintervallum vége előtti utolsó esemény egy ív ki esemény, akkor az az
ív ki esemény továbbításra kerül a meghatározott időintervallum letelte után.
Csak az adott időintervallum alatt bekövetkező első ív be esemény kerül továbbításra.
Példa: Ha ív be, ív ki és ív be események sorozatára kerül sor a meghatározott
időintervallumban, akkor csak az első ív be esemény kerül továbbításra az áramforrásról a
csatlakoztatott berendezésre. Az ív ki esemény először késleltetve lesz az áramforrásban,
majd törlődik, amint az utolsó ív be átvitele megtörtént.
A HEG. IND. ÍV KIK. KÉSL. IDŐ alapértelmezett értéke 0,00 s.
A funkciót ügyfélspecifikus megoldásokhoz használják.
9.4
MMA alapbeállítások
Főmenü → Konfigurációs menü → MMA alapbeállítások
Cseppentő hegesztés
Cseppentő hegesztés rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor alkalmazható. E
funkció alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják, hogy jobban lehessen
szabályozni a hőtermelést. Csak kismértékben kell felemelni az elektródát, hogy az ív
kihunyjon.
Itt választhatja a BE (ON) vagy a KI (OFF) lehetőséget.
9.5
Programváltás nyomógombok
A programváltás menüben láthatók a HEGESZTÉSI ADATOK 1 – HEGESZTÉSI ADATOK 4
(WELD DATA 1 – WELD DATA 4) nyomógombok. Ezek konfigurálása a következő:
Helyezze a kurzort a nyomógomb szám (NYOMÓGOMB SZÁM [SOFT KEY NUMBER])
sorra.
A billentyűk számozása balról jobbra: 1–4. Válassza a kívánt gombot a számának a
megadásával, a plusz/mínusz gombok segítségével.
Majd a baloldali gombbal lépen a következő sorra HOZZÁRENDELT HEG. ADAT
(ASSOCIATED WELD DATA). A hegesztési adattárban böngészhet a hegesztési adatok
között. Válassza ki a kívánt hegesztési adat számát a plusz/mínusz gombokkal. Nyomja meg
0460 896 483
- 60 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
a TÁROLÁS (STORE) gombot a mentéshez. A tárolt adatsor törléséhez nyomja meg a
TÖRLÉS (DELETE) gombot.
9.6
Kettős startjel források
E funkció aktiválása (BE) esetén MIG/MAG hegesztést a huzaladagoló start inputjáról és az
áramforrás TIG-start inputjáról is indíthat, illetve megfordítva. Ha a hegesztést a startjel
inputjáról indítja, azt ugyanarról az inputról kell leállítani.
9.7
Távszabályzó eng.
Főmenü → Konfigurációs menü → Távszabályzó eng.
Általában beállítások nem adhatók meg a nyomógombokkal, ha a vezérlő távvezérlés
módban van. Ha a távszabályozó működése eng. aktiválva van (BE), az áram/huzalelőtolás
vagy az áram a vezérlőpanelről és a távszabályozóról is beállítható.
Ha a határértékkel együtt a távszabályozó eng. módot is használják, a berendezés
használata meghatározott beállítási tartományra korlátozható. Ez a következő beállításokra
vonatkozik: huzalelőtolás és feszültség MIG/MAG hegesztéskor, árambeállítás MMA és TIG
hegesztéskor, impulzusáram impulzus TIG hegesztéskor.
9.8
WF ellenőrzés
Főmenü → Konfigurációs menü → WF ellenőrzés
A WF SUPERVISION általában aktiválva van (ON [BE]). A funkciót ügyfélspecifikus
megoldásokhoz használják.
9.9
Autom. mentés mód
Főmenü → Konfigurációs menü → Autom. mentés mód
Ha valamilyen hegesztési adatsort hívnak elő a hegesztési memória egyik tárhelyéről,
módosíthatják a beállításokat; a módosítások automatikusan elmentődnek a tárhelyen,
amikor az új hegesztési adatokat előhívják a memóriából.
A hegesztési adatok manuális mentése a következő automatikus mentésig blokkolja a
tárhelyet.
A tárhely száma, ahol az adatok tárolódnak, megjelenik a mért adatok menüben a kijelző
jobb felső sarkában.
9.10
Határmérés heg. áll
Főmenü → Konfigurációs menü → Határmérés heg. áll
Ez a funkció vezérli a működést, amikor a határmérési hiba lép fel. Amikor a Határmérés
heg. áll aktiválódik (BE), és határmérési hiba lép fel, a hegesztés azonnal leáll.
A funkció alapbeállítása KI.
9.11
Memória távvezérlés
Főmenü → Konfigurációs menü → Memória távvezérlés
Ez a funkció lehetővé teszi a különböző előre beállított hegesztési adat alternatívákra való
váltást a hegesztőpisztoly kapcsolóján történő gyors kattintás (a gomb lenyomása, majd
azonnali felengedése) által. Lehetőség nyílik az egy és két kattintás közötti választásra. Az
egy kattintás egy gyors kattintást jelent. A két kattintás két gyors kattintást jelent.
0460 896 483
- 61 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
Az ELŐSZÖR MÓDOSÍTSON AZ ÍV KIKAPCSOLÁSI SORRENDEN opció KÖVETKEZŐ
vagy INDÍTÁS fázisra állítható
KÖVETKEZŐ – A TRIGGER ADATOK ÁTVÁLTÁSA a sorrend szerinti következő memóriára
állítja a memóriát.
INDÍTÁS – A TRIGGER ADATOK ÁTVÁLTÁSA az ÍV KI beállítás alatt a sorrend szerinti első
memóriára állítja a memóriát, ha az utolsó trigger adatok átváltása óta már eltelt 4
másodperc.
A TRIGGER ADATOK ÁTVÁLTÁSA az utolsó trigger adatok átváltását követően a sorrend
szerinti következő memóriára állítja a memóriát.
Maximálisan 5 kiválasztott tárhely közül lehet választani. További információ található a
„MEMÓRIAKEZELÉS” fejezetben.
KI (KI) – Nincs váltás a hegesztési adatok között.
ÍV KI (ARC OFF) – A felhasználó nem válthat a memória pozíciók között a hegesztés alatt.
BE (ON) - A felhasználó mindig tud váltani a memória pozíciók között.
A hegesztési adatok kapcsoló aktiválása
Helyezze a kurzort a MEMÓRIA TÁVVEZÉRLÉS (TRIGGER WELD DATA SWITCH) sorba,
és nyomja meg az ENTER gombot. Válasszon: KI, AT ARC KI vagy BE. Nyomja meg az
ENTER gombot.
Hegesztési adatok választása a memóriából
Helyezze a kurzort a HEG. ADATOK MENTÉS. (ADD/DELETE WELD DATA) sorba.
0460 896 483
- 62 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
A plusz/mínusz billentyűkkel válassza ki azokat a tárhelyeket, ahol az aktuális hegesztési
adatok találhatók, majd nyomja le a TÁROL (STORE) gombot.
A KIJELÖLT HEG. ADATOK (SELECTED WELD DATA) sor megmutatja, hogy melyik
hegesztési adatok lettek kiválasztva és milyen sorrendben található, balról jobbra haladva. A
legutóbb kiválasztott pozíció hegesztési adatsora a kijelző alatti sorban jelenik meg.
A hegesztési adatok eltávolításához ismételje meg a fenti eljárást, de nyomja le a TÖRLÉS
(DELETE) gombot.
9.12
Kettős huzalelőtolók
Főmenü → Konfigurációs menü → Kettős huzalelőtolók
Több huzalelőtoló egység (max. 4) összekapcsolása esetén a huzalelőtoló egységeket a
hegesztési adatok egysége nélkül, vagyis üres vezérlővel kell használni..
A vevőhöz leszállított minden huzaladagolónak 1 az azonosító száma.
A huzalelőtoló egységek csatlakoztatásakor az első elvégzendő teendő a huzalelőtoló
azonosító számának a megváltoztatása (csomópont címe).
Az azonosító szám megváltoztatásához tegye a következőt:
•
•
•
Csatlakoztassa az első huzalelőtolót, majd lépjen be a KETTŐS HUZALELŐTOLÓK
(MULTIPLE WIRE FEEDERS) menübe.
Nyomja le és engedje fel az indító kapcsolót, hogy aktiválja a huzalelőtolót.
Majd olvassa le az első sorban a huzalelőtoló az azonosító számát (első alkalommal
1-nek kell lennie). Majd válasszon új azonosítószámot 2 és 4 között.
Helyezze a kurzort az ÚJ AZONOSÍTÓ SZÁM VÁLASZTÁSA (SELECT A NEW ID
NUMBER) sorba. A plusz/mínusz gombokkal állítsa be a kívánt számot 1 és 4 között.
Nyomja meg az ENTER gombot.
0460 896 483
- 63 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
A felső sorban az azonosító szám a kívánt számra változik.
•
•
Csatlakoztassa a következő huzaladagolót.
Nyomja le és engedje fel az indító kapcsolót, hogy aktiválja a huzalelőtolót. Láthatja,
hogy az egység azonosítója az 1.
Készen van a konfiguráció, a szokásos módon használhatja a berendezést. Ugyanilyen
módon konfigurálhat és működtethet négy huzaladagolót. Több huzaladagoló esetén nem az
a fontos, hogy milyen azonosító számot kaptak, hanem az, külön azonosítójuk legyen, hogy
meg lehessen különböztetni azokat.
Ügyelni kell arra, hogy ne adjuk ugyanazt az azonosítót két huzalelőtolónak. Ha ez mégis
bekövetkezne, az egyik egység kikapcsolásával majd az eljárás elölről kezdésével korrigálja
a helyzetet. Mindig előhívhatja a KETTŐS HUZALELŐTOLÓK (MULTIPLE WIRE FEEDERS)
menüt és a kapcsoló lenyomásával ellenőrizheti a csatlakoztatott huzalelőtolók azonosítóit.
A CSATLAKOZTATOTT HUZALELŐTOLÓK AZONOSÍTÓI (CONNECTED WIRE FEEDERS
ID) sorban látható az összes aktivált huzalelőtoló azonosítója.
9.13
Minőség-ellenőrzési funkciók
Főmenü Konfigurációs menü Minőség-ellenőrzési funkciók
Az elkészült hegesztések naplózásának feltételei a Minőség-ellenőrzési funkciók alatt a
Konfigurációs menüben találhatók.
Válassza a megfelelő sort, és nyomja meg az ENTER gombot. Ha a BE (ON) módot
választotta, minden hegesztés .aqd szövegfájlként tárolódik, naponta új fájlként. Itt az alábbi
információ tárolódik:
•
•
A hegesztés indításának ideje
Hegesztés időtartama
0460 896 483
- 64 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
•
•
•
Max., min. és átlagos áram a hegesztés alatt
Max., min. és átlagos feszültség a hegesztés alatt
Max., min. és átlagos teljesítmény a hegesztés alatt
A minőség-ellenőrzési funkcióról további információkat a „Minőség-ellenőrzési funkciók”
fejezetben olvashat.
9.14
Karbantartás
Főmenü → Konfiguráció menü → Karbantartás
Ebben a menüben beállítható, hogy milyen gyakran kell cserélni az érintkező csúcsot. Az
ÉRINTKEZŐ CSÚCS CSEREINTERVALLUM (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL) sorra
lépve, majd az ENTER gombot lenyomva határozza meg a hegesztés indítások számát,
amelyek után cserélni kell a csúcsot. Majd a plusz/mínusz gombokkal módosítsa az értéket,
amíg el nem éri a kívánt értéket. Amikor letelik a megadott intervallum, a hibalistában
megjelenik az 54-es hibakód. Lenullázható a NULLÁZÁS (RESET) nyomógombbal.
Amikor az indítások száma helyett az ÖSSZES ÜZEMIDŐ HATÁRÉRTÉKE (TOTAL
RUNNING TIME LIMIT) lett kiválasztva, vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező
ESAB szerviztechnikussal.
9.15
Hosszmérték
Főmenü → Konfigurációs menü → Hosszmérték
Itt a hosszmérték választható ki: metrikus vagy angolszász mértékegységek.
9.16
Mérési érték gyakorisága
Főmenü → Konfigurációs menü → Mérési érték gyakorisága
A mérési érték gyakorisága állítható be azzal, ha 1 és 10 Hz közötti értékre választ az egyik
plusz/mínusz gombbal. Az értékmérés gyakorisága csak a mért adatokat érinti a minőségre
vonatkozó adatok számításai során.
9.17
Regiszter gomb
Konfigurációs menü → Regiszter gomb
0460 896 483
- 65 -
© ESAB AB 2016
9 KONFIGURÁCIÓ MENÜ
A REGISZTER GOMB (REGISTER KEY) funkcióval megnyithat egyes funkciókat, amelyek
nem szerepelnek a vezérlőpanel alapverziójában. Ezekkel a funkciókkal kapcsolatos
tudnivalók érdekében lásd a „MENÜSTRUKTÚRA” rész „MIG/MAG” fejezetét.
A funkciókhoz aló hozzáférés érdekében vegye fel a kapcsolatot az ESAB-bal. Ha megadja
az egység sorozatszámát, kap egy kulcskódot, amit be kell írni a REGISZTER GOMB
(REGISTER KEY) menübe.
Nyomja meg az ENTER GOMBOT (ENTER KEY), és írja rá a gomb kódját a kijelzőn
megjelenő billentyűzetre. A baloldali gombbal és a nyíl gombokkal vigye a kurzort a kívánt
karakter fölé. Nyomja meg az ENTER gombot. A karaktersor regisztrálása után nyomja meg
a ELVÉGEZVE (DONE) gombot.
A gomb aktiválásához nyomja meg az ACTVTE (ACTVTE) gombot. Egy üzenet jelenik meg:
GOMB AKTIVÁLVA (KEY ACTIVATED). Ha a regisztráció nem volt sikeres, a következő
üzenet jelenik meg: HIBÁS GOMB (INCORRECT KEY). Ellenőrizze a gombhoz rendelt kódot
és próbálja újra.
0460 896 483
- 66 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
10
ESZKÖZÖK
Főmenü → Eszközök
Ez a menü a következő almenüket tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hibalista
Export/Import
Intéző
Beállítási határértékek szerkesztése
Határérték beállítások szerkesztése
Bekapcsolási statisztika
Minőség-ellenőrzési funkciók
A felhasználó által definiált szinergikus adatok
Naptár
Felhasználói fiókok
Információegység
10.1
Hibalista
Főmenü → Eszközök → Hibalista
A hibakódokkal azt jelzik, hogy hiba keletkezett a hegesztési eljárás során. Ezt a kijelzőn egy
legördülő menü jelzi. Egy felkiáltójel
jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában.
MEGJEGYZÉS!
Amint előhívja a hibalista menüt, eltűnik a kijelzőről.
A hegesztőkészülék használata közben keletkező minden hiba hibaüzenetekkel van
dokumentálva a hibalistában. Legfeljebb 99 hibaüzenet tárolható. Ha a hibalista megtelik,
azaz ha 99 hibaüzenet van benne, a legrégibb üzenet automatikusan törlődik, amikor új hiba
keletkezik.
0460 896 483
- 67 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
A következő információ tekinthető meg a hibalista menüjében:
•
•
•
•
•
A hiba hibaszáma
A hiba keletkezésének dátuma
A hiba keletkezésének időpontja
Az egység, ahol a hiba keletkezett
A hiba hibakezelési kódja
Egységek
1 = hűtőegység
4 = távvezérlő egység
2 = áramforrás
5 = váltakozó áramú egység
3 = huzaladagoló egység 8 = vezérlőpanel
10.1.1
A hibakódok ismertetése
Hibakód
Leírás
1
Programozható memória hibája, (EPROM)
Hiba van a program memóriában.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba nem szüntethető meg,
hívja a szerviztechnikust.
2
Mikroprocesszor RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a belső memória egy bizonyos memóriahelyét
olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba nem szüntethető meg,
hívja a szerviztechnikust.
3
Külső RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a külső memória egy bizonyos memóriahelyét
olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba nem szüntethető meg,
hívja a szerviztechnikust.
0460 896 483
- 68 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
4
5 V hálózati feszültség alacsony
Az áramellátás feszültségértéke túl alacsony.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
5
Az egyenáramú középfeszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség vagy túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség
kiváltó oka lehet az elektromos hálózat erős feszültségingadozása, vagy a
túl gyenge áramellátás (az áramellátás magas induktanciája vagy
fázishiány).
A tápegység leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
6
Magas hőmérséklet
Működésbe lépett a túlmelegedés ellen védő megszakító.
Az aktuális hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani a megszakító
cseréje nélkül.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai
nincsenek-e elzárva vagy elszennyeződve. Ellenőrizze az alkalmazott
működési ciklust, hogy meggyőződjön róla, hogy a berendezés nincs
túlterhelve.
7
Nagy primer áram
A tápegység túl sok áramot vesz fel az egyenáramú feszültségről, amely
ellátja azt. A tápegység leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
8
Tápellátás 1. Alacsony akkumulátorfeszültség
Az áramkörön lévő akkumulátor, a W82 vezérlőegységen belül cserét
igényel. Amennyiben nem cserélik ki, az akkumulátorról működő memória
teljes tartalma elvész a kikapcsoláskor.
Intézkedés: Forduljon engedéllyel rendelkező ESAB szerviztechnikushoz.
9
Tápellátás 2
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
10
Tápellátás 3
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
11
Pillanatnyi szervo / huzaladagolási sebesség szervo
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
0460 896 483
- 69 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
12
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A rendszer CAN busz terhelése átmenetileg túl magas.
Megszakadt a tápegység kapcsolata a vezérlőpanellel, vagy a huzaladagoló
egységgel.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló
egység vagy távvezérlő egység legyen hozzá csatlakoztatva. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
14
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN busz a túlterheltség miatt átmenetileg nem működik.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló
egység vagy távvezérlő egység legyen hozzá csatlakoztatva. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
15
Elvesztett üzenetek
A mikroprocesszor képtelen elég gyorsan feldolgozni a bejövő üzeneteket,
aminek következtében az információ elveszik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
16
Magas üresjárási feszültség
Az üresjárási feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
17
Nincs kapcsolat a másik egységgel.
Az aktuális tevékenység leáll, és a hegesztés nem indítható.
Ezt a hibát okozhatja kapcsolati hiba (pl. a CAN vezeték) a hegesztési
adatokat tartalmazó egység és egy másik egység között. Az érintett egység
megjelenik a hibalistában.
Intézkedés: Ellenőrizze a CAN kábelezést. Ha a hiba makacsul visszatér,
hívja a szerviztechnikust.
19
Memóriahiba az akkumulátoros adattár RAM-ban.
Megszűnt a feszültség az akkumulátorban
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Megtörtént a vezérlőpanel nullázása. A beállítások MIG/MAG, SPONTÁN,
Fe, CO2 és az 1,2 mm mód esetén angol nyelvűek. Ha a hiba visszatér,
hívja a szerviztechnikust.
22
Jeladó puffer túlcsordulás
A vezérlőpanel képtelen elég gyorsan információt továbbítani a többi
egységbe.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
23
Vevő puffer túlcsordulás
A vezérlőpanel képtelen elég gyorsan feldolgozni a többi egységből érkező
információt.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
0460 896 483
- 70 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
25
Nem kompatibilis heg. adat formátum
Kísérelje meg a hegesztési adatokat USB-memóriában tárolni. Az
USB-memória másféle adatformátumot használ, mint a hegesztési adattár.
Intézkedés: Használjon másmilyen USB-memóriát.
26
Programhiba
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos programozott
feladatait ellássa.
A program automatikusan újraindul. Az aktuális hegesztési folyamat le fog
állni. A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Ellenőrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés
során. Ha a hiba megismétlődik, hívja a szerviz technikust.
27
Elfogyott a huzal / Hardver trap hiba
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
28
Programadatok elvesztése
A program végrehajtása nem működik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
29
Nincs hűtővízáramlás
Külső forrásból származó hibakód
Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a készenléti üzemmódból való visszatérést
követő 10 másodpercen belül nem keletkezik elegendő hűtővízáramlás.
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
30
Vezérlő időtúllépése
A vezérlő túl sok ideig nem reagált (csak MIG/MAG esetén).
32
Nincs gázáram
Külső forrásból származó hibakód
Intézkedés: Tekintse meg a csatlakoztatott egységek kézikönyvét.
40
Inkompatibilis egységek
Nem megfelelő huzaladagoló egység van csatlakoztatva. Az indítás
meghiúsult.
Intézkedés: Csatlakoztassa a megfelelő huzaladagoló egységet.
54
Szerviz intervallum túllépés
Eltelt az érintkező csúcs cseréjére vonatkozó szerviz intervallum.
Intézkedés: Cserélje ki az érintkező csúcsot.
60
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN-busza átmenetileg működésképtelenné vált a túl nagy
terhelés miatt. Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van
csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati
áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviztechnikust.
0460 896 483
- 71 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Hibakód
Leírás
64
Vezérlési típus betöltési hiba
Egy nem támogatott vezérlési típus kerül elküldésre az U82 egységről az
áramforráshoz indításkor vagy a memória visszahívásakor.
Intézkedés: Módosítsa a vezérlő típusát.
70
Az aktuális mért értékek határértékének túllépése
Az aktuális mért értékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e az aktuális határérték beállítása és a
csatlakozás minősége.
71
A feszültségértékek határértékének túllépése.
A feszültségértékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e a feszültség határérték beállítása és
a csatlakozás minősége.
72
Az áramértékek határértékének túllépése.
Az áramértékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e az áram határérték beállítása és a
csatlakozás minősége.
73
A WF áramérték határértékének túllépése.
A WF áramértékek túllépték a határértéket.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy helyes-e a WF áram határérték beállítása és
a csatlakozás minősége.
75
Figyelem! Szin. adatok átszámolva
Szinergikus adatok átszámolva.
Intézkedés: Az átszámolt adatok elfogadásához nyomja meg az Enter
billentyűt.
10.2
Export/Import
Főmenü → Eszközök → Export/Import
Az Export/Import menüben az USB-memórián keresztül lehet információt továbbítani és
fogadni.
A következő információ továbbítható:
•
Hegesztési adatok
Export/Import
•
Rendszerbeállítások
Export/Import
•
Beállítási határértékek
Export/Import
•
Mérési határértékek
Export/Import
•
Hibalista
Export
•
Minőség-ellenőrzési
funkciólista
Export
•
Bekapcsolási statisztika
Export
•
Szinergikus programsorok Export/Import
•
Alapbeállítások
Export/Import
Illessze be az USB-memóriát. Az USB-memória csatlakoztatásának leírását lást az
„USB-kapcsolat” fejezetben. Válasszon egy olyan sort, amelyben továbbítandó információ
0460 896 483
- 72 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
található. Nyomja meg az EXPORT (EXPORT) vagy IMPORT (IMPORT) gombot attól
függően, hogy információt kíván exportálni vagy importálni.
10.3
Intéző
Főmenü → Eszközök → Intéző
Az intézőben az USB-memóriában és a (C:\)-ben található információ is feldolgozható. Az
intéző lehetővé teszi a hegesztési és a minőség-ellenőrzési adatok kézzel történő törlését és
másolását.
Amikor az USB-memóriát csatlakoztatják, a kijelzőn a memória alapmappáját mutatja, ha
mappa kiválasztása még nem történt.
A vezérlőpanel megjegyzi, hogy hol járt az intézőben, amikor azt a legutóbb használta, így a
következő alkalommal ugyanoda térhet vissza a fájlstruktúrában.
Ahhoz, hogy megállapítsa a memóriában lévő szabad tárhely nagyságát, használja az INFO
funkciót.
Az információ a FRISSÍTÉS (UPDATE) megnyomásával frissíthető.
0460 896 483
- 73 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Ha törölni akar vagy nevet módosítani, új mappát létrehozni, másolni vagy beilleszteni,
nyomja meg az ALT. Megjelenik egy lista, amelyből választhat. Ha (..) vagy egy mappát
választ, csak akkor hozhat létre egy új mappát vagy illeszthet be egy fájlba, amelyet
korábban már másolt. Ha kiválasztott egy fájlt, az ÁTNEVEZÉS (RENAME), MÁSOLÁS
(COPY) vagy BEILLESZTÉS (PASTE) opció hozzáadódik ha korábban már másolt egy fájlt.
Válasszon egy mappát vagy fájlt, és nyomja meg az ALT gombot.
Ez a lista akkor jelenik meg, amikor
megnyomják az ALT gombot.
10.3.1
Fájl/mappa törlése
Jelölje ki a törlendő fájlt vagy mappát, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza a TÖRLÉS (DELETE) parancsot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
A fájl/mappa eltávolítva. A törléshez a mappának üresnek kell lennie, vagyis először törölni
kell a mappában lévő fájlokat.
10.3.2
Fájl/mappa átnevezése
Jelölje ki az átnevezendő fájlt vagy mappát, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza az ÁTNEVEZÉS (RENAME)
parancsot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Egy billentyűzet jelenik meg a kijelzőn. A baloldali gombbal módosítsa a sort és a nyíl
gombokkal lépjen balra és jobbra. Válasszon ki egy használandó karaktert/funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
0460 896 483
- 74 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
10.3.3
Új mappa létrehozása
Válassza ki, hogy hová kerüljön az új mappa, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza az ÚJ MAPPA (NEW FOLDER)
parancsot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Egy billentyűzet jelenik meg a kijelzőn. A baloldali gombbal módosítsa a sort és a nyíl
gombokkal lépjen balra és jobbra. Válasszon ki egy használandó karaktert/funkciót, és
nyomja meg az ENTER gombot.
10.3.4
Fájlok másolása és beillesztése
Jelölje ki a másolandó fájlt, és nyomja meg az ALT gombot.
Válassza a MÁSOLÁS (COPY) parancsot, és
nyomja meg az ENTER gombot.
Helyezze a kurzort abba a mappába, ahol a másolt fájlnak lennie kell, és nyomja meg az ALT
gombot.
Válassza a BEILLESZTÉS (PASTE)
parancsot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
A másolat elmentve az eredeti fájlnév másolata (Copy of) néven, pl.: WeldData.awd
másolata (Copy of WeldData.awd).
10.4
Beállítási határértékek szerkesztése
Főmenü → Eszközök → Beállítási határértékek szerkesztése
Ebben a menüben beállíthatja a különféle hegesztési eljárásokra vonatkozó saját min. és
max. értékeit. A határértékek nem lehetnek magasabbak vagy alacsonyabbal azoknál az
értékeknél, amelyekre az áramforrás méretezve van. Ötven tárhely van. Válassza ki egy üres
tárhely sorát, és nyomja meg az ENTER gombot. Válassza ki az eljárást (MIG/MAG, MMA,
TIG), és nyomja meg az ENTER gombot. A MIG/MAG eljárásnál a feszültségre és a
huzalelőtolás sebességére vonatkozó max. és min. értékek választhatók ki.
0460 896 483
- 75 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Az MMA és a TIG eljárásnál az áram max. és min. értékei módosíthatók.
Az értékek módosítása után nyomja meg a TÁROLÁS (STORE) gombot. Amikor
megkérdezik, hogy a határértéket el kívánja-e menteni a tárhelyre, nyomja meg a NEM (NO)
vagy az IGEN (YES) gombot. A tárhely értékei alul, a vonal alatt láthatók. Ebben az esetben
a 2. tárhelyen az MMA határértékek: 20 – 394 A.
Az AUTO (AUTO) esetén a határértékek beállítása automatikusan történik az egyes
hegesztési eljárásokra beállított határértékeknek megfelelően.
Amikor megkérdezik, hogy a beállítási értékeket automatikusan kívánja-e tárolni, nyomja
meg a NEM (NO) vagy az IGEN (YES), majd a TÁROL (STORE) gombot, ha meg kívánja
tartani a beállítást.
10.5
Mérési határértékek szerkesztése
Főmenü → Eszközök → Mérési határértékek szerkesztése
Ebben a menüben beállíthatja a különféle hegesztési eljárásokra vonatkozó saját mérési
értékeit. Ötven tárhely van. Válassza ki egy üres tárhely sorát, és nyomja meg az ENTER
gombot. Válassza ki az eljárást az ENTER megnyomásával. Majd válassza ki a hegesztési
eljárást a megjelenő listából, és nyomja meg újból az ENTER gombot.
A következő értékek választhatók ki:
MIG/MAG esetén
•
•
•
•
feszültség: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
áram: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
kimenet: min., max., min. átlag, max. átlag
huzaladagoló egység: min., max., min. átlag, max. átlag
Tipp: Az előtolási problémák megelőzése érdekében – különösen robothegesztés során –
javasolt, hogy maximális értéket adjanak meg az előtoló egység motoráramára. A magas
motoráram előtolási problémákat jelent. A helyes max. érték megadásához ajánlott, hogy a
0460 896 483
- 76 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
motoráramot hegesztés közben egy hónapon át kísérjék figyelemmel. Ezután megadható a
megfelelő maximális érték.
MMA és TIG esetén
•
•
•
feszültség: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
áram: idő (0–10 másodperc) min., max., min. átlag, max. átlag
kimenet: min., max., min. átlag, max. átlag
Állítsa be a kívánt értéket az egyik jobboldali gombbal, és nyomja meg a TÁROL (STORE)
gombot.
A párbeszéd dobozban rákérdeznek, hogy akarja-e tárolni a kiválasztott pontot. Nyomja
meg az IGEN (YES) gombot, hogy elmentse az értéket. A tárhely értékei alul, a vonal alatt
láthatók.
Az AUTO (AUTO) esetén a határértékeket automatikusan beállítják a legfrissebb használt
mért értékeknek megfelelően.
Amikor a berendezés megkérdezi, hogy a mérési értékeket automatikusan kívánja-e tárolni,
nyomja meg a NEM (NO) vagy az IGEN (YES), majd a TÁROLÁS (STORE) gombot, ha
meg kívánja tartani a beállítást.
10.6
Bekapcsolási statisztika
Főmenü → Eszközök → Bekapcsolási statisztika
A bekapcsolási statisztika a teljes hegesztési idő, a teljes felhasznált anyagmennyiség és az
utolsó nullázás óta végzett hegesztések számának a nyilvántartására szolgál. Nyomon
követhető az utolsó hegesztéshez tartozó hegesztési idő és a felhasznált anyag
mennyisége. Tájékoztatási célokból ugyancsak megjelenik a hosszegységenként számított
megolvadt huzalanyag és az, hogy mikor történt az utolsó nullázás.
A hegesztések száma nem nő, ha a hegesztés ideje 1 másodpercnél kevesebb volt. Ezért az
ilyen típusú rövid hegesztések felhasznált anyagmennyisége nem jelenik meg. Az
anyagfelhasználás és az idő azonban bele van számítva a teljes anyagfelhasználásba és a
teljes hegesztési időbe.
0460 896 483
- 77 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Amikor megnyomja a NULLÁZÁS (RESET) gombot, minden számláló lenullázódik. A dátum
és az idő rovatban a legutóbbi nullázás látható.
Ha nem nullázza le a számlálókat, azok automatikusan lenullázódnak, amikor bármelyik
számláló eléri a maximális értéket.
Maximális számlálóértékek
Idő
999 óra, 59 perc, 59 másodperc
Tömeg
13 350 000 gramm
Mennyiség
65535
Az ügyfélspecifikus szinergikus beállítások használatakor nem számolják az
anyagfelhasználást.
10.7
Minőség-ellenőrzési funkciók
Főmenü → Eszközök → Minőség-ellenőrzési funkciók
A minőség-ellenőrzési funkciókkal nyomon követheti az egyes hegesztéseknél a különböző
érdekes hegesztési adatokat.
Ezek a funkciók a következők:
•
•
•
•
•
A hegesztés indításának ideje.
Hegesztés időtartama.
Max., min. és átlagos áram a hegesztés alatt.
Max., min. és átlagos feszültség a hegesztés alatt
Max., min. és átlagos teljesítmény a hegesztés alatt
A hegesztési input kiszámításához kiemelik a kiválasztott hegesztést. A jobb felső gombbal
(#) böngésszen a hegesztések között, és állítsa be a hegesztés hosszát az alsó gombbal (*).
Nyomja meg a FRISSÍTÉS (UPDATE) gombot és a hegesztő egység kiszámítja a hő inputot
a kiválasztott hegesztésre.
A legutóbbi nullázás óta történt hegesztések száma megjelenik alul, egy sorban. Kb. max.
100 hegesztésről tárolhatók információk. Száznál több hegesztés esetén az első tárhelyet
írja felül a berendezés. A hegesztésnek 1 másodpercnél tovább kell tartania ahhoz, hogy az
adatok tárolódjanak.
A legutóbb regisztrált hegesztés megjelenik a kijelzőn, bár más regisztrált hegesztések
között is lehet böngészni. Ha megnyomja a NULLÁZÁS (RESET) gombot, minden lista
törlődik.
0460 896 483
- 78 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
A hegesztési adatokat tartalmazó program leírása
Mindegyik hegesztési adatokat tartalmazó programnak van egy rövid leírása. A BEÁLLÍTÁS
(SET) menüben és a LEÍRÁS SZERKESZTÉSE (EDIT DESCRIPTION) alatt az éppen lékért
hegesztési adatok programjával kapcsolatban max. 40 karakteres leírás adható a belső
billentyűzeten keresztül. Az aktuális leírás is módosítható vagy törölhető.
Ha a lekért programhoz leírás is tartozik, az egyébként megjelenített hegesztési paraméterek
helyett az látható a MEMÓRIA (MEMORY), MÉRT ÉRTÉK (MEASURE) és TÁVIRÁNYÍTÁS
(REMOTE) ablakban.
10.7.1
Minőségadatok tárolása
Főmenü → Eszközök → Export/Import
A vezérlőpanelben előállított fájlok xml fájlként tárolódnak. Ahhoz, hogy működjön, az
USB-memóriát FAT rendszerűként kell megformázni. A vezérlőpanel használható az ESAB
WeldPoint szoftverével, amely külön rendelhető meg.
Helyezze be az USB-memóriát a vezérlőpanelbe, lásd az „Intéző” fejezetet.
Válassza ki a MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI FUNKCIÓLISTA elemet, és nyomja meg az
EXPORT gombot.
A vezérlőpanelban tárolt összes minőségadat (a legutóbbi 100 hegesztésre vonatkozó
információ) az USB memóriában tárolódik.
A fájl a QData mappában található. A QData mappa automatikusan jön létre, amikor
beilleszti az USB memóriát a készülékbe.
A minőség-ellenőrzési funkcióról további információkat a „Minőség-ellenőrzési funkciók”
fejezetben olvashat.
0460 896 483
- 79 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
10.8
A felhasználó által definiált szinergikus adatok
Főmenü → Eszközök → A felhasználó által definiált szinergikus adatok
Létrehozhatja saját szinergikus görbéit, amelyek a huzalsebességéhez és a feszültséghez
kapcsolódnak. Minimálisan tíz ilyen szinergikus görbe tárolható.
Egy új szinergikus görbe két lépésben hozható létre:
•
Meg kell határozni az új szinergikus görbét több feszültség/huzalsebesség koordináta
megadásával; lásd az alábbi ábrában az A-D pontokat.
Feszültség
Huzalelőtolás
•
Meg kell határozni, hogy az új szinergikus görbe melyik huzal/gáz kombinációra
vonatkozzon.
10.8.1
Meg kell határozni a feszültség/huzal koordinátákat.
A spontán módszerhez történő szinergikus görbék létrehozásához négy koordinátára van
szükség, az impulzusos módszernél pedig két koordináta szükséges. Ezeket a koordinátákat
el kell tárolni a tárazonosító számon, a különleges hegesztési adatok tárhelyein.
Spontán
•
•
•
•
Hívja elő a főmenüt és válassza a spontán MIG/MAG hegesztési módszert.
Adja meg a kívánt feszültség értékeket és huzalelőtolási sebességet ezekhez a
koordinátákhoz.
Hívja elő a MEMÓRIA (MEMORY) menüt és tárolja az első koordinátát bármelyik
számon.
A spontán görbéhez tartozó négy koordináta bármilyen számon tárolható. Gyári szállítás
esetén ezeket a 96., 97., 98. és 99. számon tárolják.
A nagyobb tárazonosító számnak magasabb értékeket kell tartalmaznia a feszültségre és
a huzalelőtolási sebességre, mint az azt megelőző azonosítójú tárhelynek.
A fojtás és a szabályozó típusa hegesztési paramétereknek ugyanolyan értékkel kell
rendelkezniük mind a négy tárazonosító számon.
Meg kell határozni a szükséges a koordinátákat, majd lépjen a “Az érvényes
huzalelőtolás/gáz kombináció meghatározása” fejezethez.
Impulzusos
•
•
Hívja elő a főmenüt és válassza a MIG/MAG IMPULZUSOS hegesztési módszert.
Adja meg a kívánt feszültség értékeket és huzalelőtolási sebességet ezekhez a
koordinátákhoz.
0460 896 483
- 80 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
•
•
Hívja elő a MEMÓRIA (MEMORY) menüt és tárolja az első koordinátát bármelyik
számon.
A nagyobb tárazonosító számnak magasabb értékeket kell tartalmaznia a feszültségre, a
huzalelőtolási sebességre, az impulzus frekvenciára, az impulzus amplitúdóra, mint az
azt megelőző azonosítójú tárhelynek.
Az impulzusidő, ka, ki és a meredekség hegesztési paramétereknek mind a két
tárazonosító számon azonos értékkel kell rendelkezni.
Meg kell határozni a szükséges a koordinátákat, majd lépjen a “Az érvényes
huzalelőtolás/gáz kombináció meghatározása” fejezethez.
10.8.2
Az érvényes huzal/gáz kombináció meghatározása
Helyezze a kurzort a WIRE (huzal) sorra, és nyomja meg az ENTER gombot.
Válasszon egy olyan opciót, amely szerepel a
listában, és nyomja meg az ENTER gombot.
Ugyanilyen módon válassza a VÉDŐGÁZ
(SHIELDING GAS) lehetőséget, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Ugyanilyen módon válassza a
HUZALÁTMÉRŐ (WIRE DIAMETER )
lehetőséget, és nyomja meg az ENTER
gombot.
Válassza a SZINERGIKUS DIZÁJN PROGRAM 1 (SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1)
elemet, és nyomja meg a TÁROL (STORE) gombot.
A művelet ezzel készen van – megtörtént a szinergikus görbe meghatározása.
MEGJEGYZÉS!
Megfelelő spontán szinergia szükséges az egyes impulzusokhoz.
0460 896 483
- 81 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
Amikor új szinergikus görbét hoz létre az impulzusos hegesztési módszerhez, mindig
figyelmeztető üzenetet fog kapni, hogy az adott görbét nem a spontán hegesztési
módszerhez hozták létre. Az üzenet a következő: FIGYELEM! Nincs megfelelő szinergikus
görbe a spontán módszerhez.
10.8.3
Hozza létre saját huzal/gáz opcióját
A huzal/gáz opciók listája legfeljebb tíz saját opcióval bővíthető. Minden egyes lista alján
vagy egy üres sor (---). A kurzort erre a sorra helyezve és az ENTER gombot megnyomva
hozzáfér a billentyűzethez, ami lehetővé teszi a saját opcióinak a bevitelét.
Válassza a --- sort, és nyomja meg az
ENTER gombot.
A vezérlő billentyűzetének használata:
•
•
A baloldali gombbal és a nyíl gombokkal
vigye a kurzort a kívánt karakter fölé.
Nyomja meg az ENTER gombot. Adjon
meg egy teljes karaktersort maximum 16
karakterrel.
Nyomja meg a KÉSZ (DONE) gombot. Az
éppen definiált opció látható a listán.
Egy definiált opció törlése:
•
•
Válassza ki a saját huzal/gáz opcióját a releváns listából.
Nyomja meg a TÖRLÉS (DELETE) gombot.
MEGJEGYZÉS!
A felhasználó által definiált huzal/gáz opció nem törölhető, ha az része az
aktuális munkamemóriában tárolt hegesztési adatoknak.
10.9
Naptár
Főmenü → Eszközök → Naptár
Itt állítható be a dátum és az idő.
Válassza ki a beállítani kívánt sort: év, hónap,
nap, óra, perc és másodperc. Állítsa be a
helyes értéket a jobboldali gombok egyikének
használatával. Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS
(SET) gombot.
0460 896 483
- 82 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
10.10
Felhasználói fiókok
Főmenü → Eszközök → Felhasználói fiókok
Esetenként minőségi szempontból különösen fontos, hogy az áramforrást illetéktelen felek
ne használhassák.
Ebben a menüben a felhasználó neve, a fiók szintje és a jelszó rögzíthető.
Válassza a FELHASZNÁLÓNÉV (USER
NAME) gombot, és nyomja meg az ENTER
gombot. Lépjen egy üres sorra, és nyomja
meg az ENTER gombot. Adjon meg egy új
felhasználónevet a billentyűzeten a baloldali
gombot, a jobb és a bal nyilat használva, és
nyomja meg az ENTER gombot. Tizenhat
felhasználó számlára van hely. A minőségi
adatok fájljaiban nyilvánvaló, hogy az adott
hegesztést melyik felhasználó készítette.
A FIÓK SZINTJE (ACCOUNT LEVEL) alatt válasszon a következők közül:
•
•
Adminisztrátor - teljes hozzáférés (hozzáadhat új felhasználókat)
Vezető felhasználó - mindenhez hozzáférhet a következők kivételével:
○ lakat funkció
○ kettős huzalelőtolók
○ naptár
○ felhasználói fiókok
•
Normál felhasználó - hozzáférés a mérési menühöz.
A billentyűzetet használva írja be a jelszót a FELHASZNÁLÓI JELSZÓ (USER PASSWORD)
sorba. Amikor az áramforrás be van kapcsolva és a vezérlőpanel aktiválva van, a kijelzőn
kérik a jelszavát.
Ha ezt a funkciót nem használja, és hozzáférhetővé kívánja tenni az áramforrást és a
vezérlőpanelt minden felhasználó számára, válassza a FELHASZNÁLÓI FIÓKOK KI (USER
ACCOUNT OFF) parancsot.
Felhasználóváltás
Amikor a FELHASZNÁLÓI SZÁMLÁK BE
vannak kapcsolva, ez a menü látható.
Lehetőséget ad a felhasználóváltásra. Írja be
a felhasználó jelszavát és jelentkezzen be,
vagy válassza a KILÉPÉS lehetőséget, hogy
visszatérjen az eszközök menübe.
10.11
Információegység
Főmenü → Eszközök → Információegység
Ebben a menüben a következő információt tekintheti meg:
0460 896 483
- 83 -
© ESAB AB 2016
10 ESZKÖZÖK
•
•
•
Gépazonosító
Csomópont-azonosító
2 = áramforrás
3 = huzaladagolás
8 = vezérlőpanel
Szoftver verzió
0460 896 483
- 84 -
© ESAB AB 2016
11 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
11
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező szerviztechnikus
végezhet. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
U82 kialakítása és tesztelése a 60974-1 és 60974-10 nemzetközi és európai szabványnak
megfelelően történt. A szervizelést vagy javítást végző szervizcsapat feladata annak
ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az említett szabványnak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a
pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0460 896 483
- 85 -
© ESAB AB 2016
MENÜSTRUKTÚRA
MENÜSTRUKTÚRA
0460 896 483
- 86 -
© ESAB AB 2016
MENÜSTRUKTÚRA
0460 896 483
- 87 -
© ESAB AB 2016
MENÜSTRUKTÚRA
0460 896 483
- 88 -
© ESAB AB 2016
MENÜSTRUKTÚRA
0460 896 483
- 89 -
© ESAB AB 2016
MENÜSTRUKTÚRA
0460 896 483
- 90 -
© ESAB AB 2016
MENÜSTRUKTÚRA
Funkcionális különbségek
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 111 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
0460 896 483
- 91 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire (Fe ER70S)
CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (Fe E70 BFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Metal powder cored wire (Fe E70 MCW)
Metal powder cored stainless wire (Ss MCW)
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy wire (Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1,2
Stainless wire (Ss ER316LSi)
0460 896 483
- 92 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5183) Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0,9 1,0 1,2
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% CO2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 8% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Metal powder cored Stainless wire (Ss MCW)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 30% He + 1% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
0460 896 483
- 93 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 2% O2
1,0
Ar + 30% He + 1% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
SELF-SHIELDING
1,2 1,6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
SELF-SHIELDING
1,6* 2,4*
Duplex rutile flux cored wire
(E2209 FCAW)
Ar + 18% CO2
1,2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0,9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 483
- 94 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,9
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar 30% He + O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% O2
0,9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
0460 896 483
- 95 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2
Ar + 30% He + 2% H2
1,0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1,0
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1,0 ALACSONY 1,0
MAGAS
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0*
Rutile
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0* 7,0*
Cellulose
2,5 3,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2 1,6
ERCuSi-A
Ar
0,8 1,0
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0,8 1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
0460 896 483
- 96 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2 1,4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1,2 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1,2 1,4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8., 1,0., 1,2.
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8., 1,0., 1,2.
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2 1,6
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8., 1,0., 1,2.
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0,8 1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1,0
16–25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1,0
16–25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,9
16–29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
17–29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8
19–29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
19–29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8
20–26
0460 896 483
- 97 -
© ESAB AB 2016
HUZAL ÉS GÁZ MÉRETEK
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Ss 307
Ar + 2% CO2
1,0
12–21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2
6,5–14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2
7–14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,4
5,9–12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,4
6,6–12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9
16–27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1,0
15-27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,9
16–28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8
18–29,5
0460 896 483
- 98 -
© ESAB AB 2016
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo™ U82*
0460 820 881
Control panel Aristo™ U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo™ U82 Plus I/O*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 896 483
- 99 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick Gb 2
0460 896 483
- 100 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
0460 896 483
- 101 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising