ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Používateľská príručka

ESAB U82 Aristo Používateľská príručka
Aristo®
U82
Návod k používání
0460 896 484 CZ 20160203
Valid for: from program version 1.18Q
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 7
2
ÚVOD .................................................................................................................... 9
2.1
Ovládací panel Aristo U82................................................................................... 9
2.1.1
Tlačítka a otočné ovladače ................................................................................ 9
2.2
Umístění .............................................................................................................. 10
2.3
Konektor USB..................................................................................................... 11
2.3.1
Vložení paměti USB ......................................................................................... 11
2.4
První krok – volba jazyka .................................................................................. 11
2.5
Displej ................................................................................................................. 13
2.5.1
Symboly na displeji .......................................................................................... 14
2.5.2
Ikona pro funkci VRD a signalizaci závady ...................................................... 14
2.6
Všeobecné informace o nastavování ...............................................................15
2.6.1
Nastavení číselných hodnot ............................................................................. 15
2.6.2
Nastavení s danými možnostmi ....................................................................... 15
2.6.3
Nastavení ON/ OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)................................................... 15
2.6.4
KONEC a ENTER ............................................................................................ 15
3
MENU .................................................................................................................. 16
3.1
Hlavní menu........................................................................................................ 16
3.1.1
Menu Konfigurace ............................................................................................ 17
3.1.2
Menu nástrojů .................................................................................................. 17
3.1.3
Menu nastavení svařovacích dat ..................................................................... 18
3.1.4
Opatření ........................................................................................................... 19
3.1.5
Menu paměti svařovacích dat .......................................................................... 20
3.1.6
Menu rychlé volby ............................................................................................ 20
4
SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG ...................................................................................... 21
4.1
Parametry v menu pro nastavování svařovacích dat .....................................21
4.1.1
Svařování MIG/MAG metodou s krátkodobým/sprchovým obloukem
(short-/spray arc) .......................................................................................... 21
4.1.2
Svařování MIG/MAG s impulsy ........................................................................ 23
4.1.3
Svařování MIG/MAG se superimpulsem SuperPulse, primární/sekundární,
krátkodobým/sprchovým obloukem/s impulsy
(short-/sprayarc/pulsing)............................................................................... 24
4.2
Vysvětlení funkcí pro nastavování ...................................................................26
4.2.1
QSet ................................................................................................................. 32
4.2.2
Skupina součinnosti ......................................................................................... 32
4.3
SuperPulse (Superimpuls) ................................................................................ 33
4.3.1
Kombinace drátů a plynů ................................................................................. 34
4.3.2
Různé impulsní metody.................................................................................... 34
4.3.3
Podavač drátu .................................................................................................. 34
0460 896 484
© ESAB AB 2016
OBSAH
5
6
SVAŘOVÁNÍ MMA.............................................................................................. 37
5.1
Svařování MMA stejnosměrným proudem (DC)..............................................37
5.2
Svařování MMA střídavým proudem (AC) .......................................................37
5.3
Vysvětlení funkcí pro nastavování ...................................................................38
SVAŘOVANÍ TIG................................................................................................. 39
6.1
Parametry v menu pro nastavování svařovacích dat .....................................39
6.1.1
Svařování TIG bez impulsů stejnosměrného proudu (DC) .............................. 39
6.1.2
Svařování TIG s impulsy stejnosměrného proudu (DC)................................... 39
6.1.3
Svařování TIG bez impulsů střídavého proudu (AC) ....................................... 40
7
8
9
6.2
Vysvětlení funkcí pro nastavování ...................................................................40
6.3
Vysvětlení dalších funkcí................................................................................... 45
DRÁŽKOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM SE VZDUCHEM ........................46
7.1
Parametry v menu pro nastavování svařovacích dat .....................................46
7.2
Vysvětlení funkcí ................................................................................................ 46
SPRÁVA PAMĚTI ............................................................................................... 47
8.1
Princip činnosti ovládacího panelu ..................................................................47
8.2
Uložení ................................................................................................................ 48
8.3
Vyvolání............................................................................................................... 49
8.4
Odstranění .......................................................................................................... 50
8.5
Kopírování .......................................................................................................... 51
8.6
Upravit................................................................................................................. 52
8.7
Název................................................................................................................... 53
MENU KONFIGURACE ...................................................................................... 55
9.1
Funkce zámku .................................................................................................... 55
9.1.1
Stav funkce zámku........................................................................................... 56
9.1.2
Zadání/úprava kódu zámku.............................................................................. 56
9.2
Dálkové ovladače ............................................................................................... 56
9.2.1
Nepřepisovat .................................................................................................... 57
9.2.2
Nakonfigurování digitální jednotky dálkového ovládání ................................... 57
9.2.3
Nakonfigurování analogové jednotky dálkového ovládání ............................... 57
9.2.4
Rozsah stupnice na vstupech .......................................................................... 58
9.3
Výchozí hodnoty pro MIG/MAG ........................................................................58
9.3.1
Režim spouště pistole (2zdvihový/4zdvihový).................................................. 59
9.3.2
Konfigurace čtyřkrokového režimu................................................................... 60
9.3.3
Konfigurace programových tlačítek.................................................................. 61
9.3.4
Měření napětí při impulsním svařování ............................................................ 62
9.3.5
Podavač AVC ................................................................................................... 62
9.3.6
Uvolňovací impuls ............................................................................................ 63
9.3.7
Regulátor napětí, plochý statický ..................................................................... 63
0460 896 484
© ESAB AB 2016
OBSAH
9.3.8
9.3.9
Čas prodlevy vyplňování kráteru aktivní .......................................................... 63
Začátek svařování, vypnutí oblouku, čas prodlevy .......................................... 63
9.4
Výchozí hodnoty pro MMA ................................................................................ 63
9.5
Programová tlačítka rychlé volby.....................................................................64
9.6
Výběr podavačů ................................................................................................. 64
9.7
Možnost dálkového ovládání ............................................................................ 64
9.8
Kontrola WF........................................................................................................ 64
9.9
Režim automatického ukládání.........................................................................65
9.10
Limity měření pro zastavení svařování ............................................................65
9.11
Přepínač souborů............................................................................................... 65
9.12
Více podavačů .................................................................................................... 66
9.13
Funkce kvality .................................................................................................... 68
9.14
Údržba ................................................................................................................. 68
9.15
Jednotky ............................................................................................................. 69
9.16
Frekvence hodnoty měření ............................................................................... 69
9.17
Klíč registru ........................................................................................................ 69
10 NÁSTROJE ......................................................................................................... 70
10.1 Seznam chyb ...................................................................................................... 70
10.1.1 Popisy kódů chyb ............................................................................................. 71
10.2
Export/import...................................................................................................... 75
10.3 Správce souborů................................................................................................ 76
10.3.1 Odstranění souboru/složky .............................................................................. 77
10.3.2 Přejmenování souboru/složky .......................................................................... 77
10.3.3 Vytvoření nové složky ...................................................................................... 78
10.3.4 Kopírování a vkládání souborů ........................................................................ 78
10.4
Úprava limitů nastavení..................................................................................... 78
10.5
Úprava limitů měření.......................................................................................... 79
10.6
Dokumentační funkce........................................................................................ 80
10.7 Funkce kvality .................................................................................................... 81
10.7.1 Uložení dat o kvalitě......................................................................................... 82
10.8 Synergická data definovaná uživatelem ..........................................................83
10.8.1 Specifikujte souřadnice napětí/drátu. ............................................................... 83
10.8.2 Specifikování platné kombinace drátu/plynu.................................................... 84
10.8.3 Vytvoření vlastní alternativy drátu/plynu........................................................... 85
10.9
Kalendář.............................................................................................................. 85
10.10 Uživatelské účty ................................................................................................. 86
10.11 D305ý56?41•57
......................................................................................................................... 86
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 88
STRUKTURA MENU .................................................................................................89
0460 896 484
© ESAB AB 2016
OBSAH
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ ...............................................................................95
OBJEDNACÍ ČÍSLA ................................................................................................102
PŘÍSLUŠENSTVÍ .....................................................................................................103
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0460 896 484
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
POZOR!
Společnost ESAB vyzkoušela tuto jednotku v obecné konfiguraci. Odpovědnost
za bezpečnost a funkčnost konkrétní konfigurace nese osoba, která do ní
jednotku začlení.
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
3. Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
4. Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný
proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se
mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
5. Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a snažte se mu
porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
0460 896 484
-7-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ!
Tyto POKYNY jsou určeny pro zkušenou obsluhu. Jestliže nejste zcela
obeznámeni s principy obsluhy a bezpečnostních postupů u zařízení pro
obloukové svařování, doporučujeme vám přečíst si naši brožuru „Precautions
and Safe Practices for Arc, Cutting and Gouging“ (Bezpečnostní opatření a
postupy při obloukovém svařování, řezání a drážkování, formulář 52-529.
NEDOVOLTE neškoleným osobám instalovat, obsluhovat nebo provádět údržbu
tohoto zařízení. NEPOKOUŠEJTE se instalovat nebo používat toto zařízení,
dokud si nepřečtete a zcela nepochopíte tyto pokyny. Jestliže tyto pokyny zcela
nechápete, požádejte o další informace svého dodavatele. Před instalací či
používáním tohoto zařízení si nezapomeňte přečíst bezpečnostní opatření.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
0460 896 484
-8-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Abyste získali maximální užitek ze svého svařovacího zařízení, doporučujeme vám přečíst si
tento návod k použití.
Všeobecné informace o obsluze naleznete v návodech k použití napájecího zdroje a
jednotky podavače drátu.
Text zobrazovaný na displeji je k dispozici v následujících jazycích: angličtina, švédština,
finština, norština, dánština, němčina, francouzština, italština, holandština, španělština,
portugalština, maďarština, polština, americká angličtina, čeština, čínština a turečtina.
POZOR!
Mohou se objevit rozdíly ve funkcích panelu v závislosti na tom, v jakém výrobku
je nainstalován.
2.1
Ovládací panel Aristo U82
Ovládací panel se dodává s upevňovacím držákem spolu se šrouby a anglickým návodem
k obsluze. K panelu je připevněný kabel o délce 1,2 m. Paměť USB a prodlužovací kabel
jsou k dispozici jako příslušenství, viz kapitolu „PŘÍSLUŠENSTVÍ“ v tomto návodu.
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z Internetu: www.esab.com.
1.
Místo pro paměť USB
2.
Otočný ovladač pro přesunování kurzoru
3.
Displej
4.
Programová tlačítka
5.
Menu
6.
Enter
7.
Otočný ovladač pro zvyšování nebo
snižování nastavených hodnot a
nastavování napětí, #
8.
Otočný ovladač pro zvyšování nebo
snižování nastavených hodnot a nastavení
rychlosti podávání drátu, *
2.1.1
Tlačítka a otočné ovladače
Programová tlačítka (4)
Pět tlačítek v řadě pod displejem má mnoho různých funkcí. Jedná
se o „programová“ tlačítka, což znamená, že mohou mít různé
funkce v závislosti na tom, jaké menu právě používáte. Aktuální
funkce těchto tlačítek se zobrazuje jako text na spodním řádku
displeje.
Když je funkce aktivní, tento stav je signalizován změnou barvy
tlačítka na bílou:
0460 896 484
-9-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
Tlačítko Menu (5)
Použitím tlačítka MENU
se vždy přesunete do hlavního menu:
Tlačítko Enter (6)
Tlačítkem Enter
se provádí potvrzení volby.
Ovladač kurzoru (2)
Pomocí levého ovladače se kurzor přesunuje na jiné řádky na displeji.
Ovladače plus/mínus (7, 8)
Pravými ovladači se zvyšuje nebo snižuje hodnota nastavení. Vedle ovladačů se nachází
symbol, a to buď křížek # nebo hvězdička *. Většinu číselných nastavení lze nastavit
kterýmkoli z těchto ovladačů, ačkoli některá nastavení je nutné provést jedním konkrétním
ovladačem.
2.2
Umístění
Na zadní straně ovládacího panelu je
vyklápěcí stojánek, který umožňuje panel
odložit a přitom stále sledovat displej ve
vztyčené poloze. Tento stojánek také funguje
jako upevňovací zařízení, umožňující zavěsit
ovládací panel na jednotku podavače drátu.
0460 896 484
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2.3
Konektor USB
K přenášení programů do/z ovládacího panelu lze použít externí paměti USB. Více
informací je uvedeno v oddílu „Export/Import“.
Soubory vytvářené ovládacím panelem se ukládají ve formátu xml. Paměť USB musí být
naformátována se systémem FAT 32, jinak nebude fungovat.
Při normálním používání nehrozí žádné riziko „zavirování“ zařízení. Abyste zcela vyloučili
toto riziko, doporučujeme nepoužívat paměť používanou s tímto zařízením k žádnému
jinému účelu.
Některé paměti USB nemusí s tímto zařízením fungovat. Doporučujeme používat paměti
USB od seriózního dodavatele. Společnost ESAB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv
škody způsobené v důsledku nesprávného použití paměti USB.
2.3.1
Vložení paměti USB
Postupujte takto:
•
•
•
•
•
Vypněte hlavní spínač napájecího zdroje.
Otevřete kryt na levém konci ovládacího panelu.
Vložte paměť USB do konektoru USB.
Zavřete kryt.
Zapněte hlavní spínač napájecího zdroje.
2.4
První krok – volba jazyka
Toto menu se na displeji objeví při prvním spuštění zařízení.
Po dodání je ovládací panel nastaven na angličtinu. Chcete-li vybrat svůj jazyk, postupujte
následujícím způsobem.
Stisknutím tlačítka MENU
vstupte do hlavního menu.
Pomocí levého ovladače umístěte kurzor na řádek CONFIGURATION (KONFIGURACE).
0460 896 484
- 11 -
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
Stiskněte tlačítko ENTER
Umístěte kurzor na řádek LANGUAGE. Stisknutím tlačítka ENTER vyvolejte seznam jazyků
nabízených ovládacím panelem.
Umístěte kurzor na řádek s vaším jazykem a stiskněte tlačítko ENTER.
0460 896 484
- 12 -
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2.5
Displej
Kurzor
Kurzor ovládacího panelu se zobrazuje jako stínované pole kolem textu, které mění barvu
vybraného textu na bílou. V tomto návodu k použití je volba označována tučným textem.
Šipky a posuvníky
Když řádek skrývá další informace, za textem je zobrazena černá šipka. Pokud má seznam
více řádků, je na pravé straně displeje k dispozici posuvník:
Textová pole
Ve spodní části displeje je pět polí s textem, který popisuje aktuální funkce pěti tlačítek
přímo pod těmito poli.
Úsporný režim
Aby se prodloužila životnost podsvícení displeje, vypíná se po třech minutách bez aktivity.
0460 896 484
- 13 -
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2.5.1
2.5.2
Symboly na displeji
A
Vybraný soubor svařovacích dat
B
S = Limit nastavení aktivován
M = Limit měření aktivován
C
Vybraná jednotka podavače drátu
D
Ikona pro stav funkce VRD a pro
zobrazení, jestli došlo k závadě, viz
“Ikona pro funkci VRD a signalizaci
závady”, str. 14.
E
Číslo vyvolané paměťové pozice
F
Pomocí ovladače plus/mínus s
označením # zvyšte nebo snižte
hodnotu parametru.
G
Naměřený proud motoru
H
Pomocí ovladače plus/mínus s
označením * zvyšte nebo snižte
hodnotu parametru.
I
Režim úprav, úprava paměťové pozice
Ikona pro funkci VRD a signalizaci závady
Tato ikona se používá pro signalizace dvou nezávislých událostí:
•
•
Zobrazení stavu funkce VRD v připojeném napájecím zdroji
Signalizace, jestli došlo k závadě
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V. Když
systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje v napájecím zdroji funkci VRD. Aktivní
nebo neaktivní funkce VRD je signalizována stejnou ikonou, která signalizuje, jestli došlo
k závadě. Viz tabulka níže.
Ikona
Ikona se nezobrazuje.
0460 896 484
Stav VRD
Stav závady
Funkce VRD neaktivní.
Došlo k závadě, viz oddíl
„Protokol chyb“ v kapitole
„NÁSTROJE“.
Funkce VRD aktivní.
Došlo k závadě, viz oddíl
„Protokol chyb“ v kapitole
„NÁSTROJE“.
Funkce VRD aktivní.
Žádné závady.
Funkce VRD neaktivní.
Žádné závady.
- 14 -
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
POZOR!
Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je implementována.
2.6
Všeobecné informace o nastavování
Existují tři hlavní typy nastavení:
•
•
•
Nastavení číselných hodnot
Nastavení s danými možnostmi
Nastavení režimu ZAPNUTO/VYPNUTO
2.6.1
Nastavení číselných hodnot
Při nastavování číselné hodnoty můžete pomocí jednoho nebo dvou ovladačů plus/mínus
zvýšit nebo snížit danou hodnotu. Čísla hodnot lze také měnit prostřednictvím jednotky
dálkového ovládání.
2.6.2
Nastavení s danými možnostmi
Některá nastavení se mění volbou určité alternativy ze seznamu.
Takový seznam může vypadat například takto:
Zde je kurzor umístěn na řádku MIG/MAG. Stisknutím tlačítka ENTER v této poloze se
vybere alternativa MIG/MAG. Chcete-li místo toho vybrat jinou alternativu, otáčením levého
ovladače nahoru nebo dolů umístěte kurzor na správný řádek. Potom stiskněte tlačítko
ENTER . Chcete-li opustit seznam, aniž cokoliv vyberete, stiskněte tlačítko KONEC (QUIT).
2.6.3
Nastavení ON/ OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
U některých funkcí je možné nastavit hodnoty na ON (ZAPNUTO) a OFF (VYPNUTO).
Příkladem takové funkce je funkce synergie během svařování MIG/MAG a MMA. Nastavení
ON (ZAPNUTO) nebo OFF (VYPNUTO) lze vybrat ze seznamu alternativ, jak je popsáno
výše.
2.6.4
KONEC a ENTER
„Programové“ tlačítko úplně vpravo se používá zejména jako KONEC (QUIT), ačkoliv občas
může mít jinou funkci.
•
Stisknutím tlačítka KONEC (QUIT) dojde k návratu do předchozího menu nebo
obrazovky.
Tlačítko
•
se v této příručce nazývá ENTER.
Stisknutí tlačítka ENTER má za následek provedení vybrané volby v menu nebo
seznamu.
0460 896 484
- 15 -
© ESAB AB 2016
3 MENU
3
MENU
Ovládací panel používá několik různých menu. Jedná se o menu Main (Hlavní),
Configuration (Konfigurace), Tools (Nástroje), Weld data setting (Nastavení svařovacích dat),
Measure (Měření), Weld data memory (Paměť svařovacích dat) a menu Fast mode (Rychlá
volba). Struktury menu jsou uvedené v dodatku „STRUKTURY MENU“ na konci této příručky.
Během spouštění se také krátce zobrazuje spouštěcí obrazovka s informacemi o aktuální
verzi programu.
Spouštěcí obrazovka
3.1
Hlavní menu
V HLAVNÍM (MAIN) MENU můžete měnit svařovací postup, metodu svařování, typ drátu
atd.
Z tohoto menu můžete také vstupovat do všech ostatních dílčích menu.
0460 896 484
- 16 -
© ESAB AB 2016
3 MENU
3.1.1
Menu Konfigurace
V menu KONFIGURACE (CONFIGURATION) můžete měnit jazyk, měnit další základní
nastavení, měrné jednotky atd.
3.1.2
Menu nástrojů
V menu NÁSTROJE (TOOLS) můžete přenášet soubory, zobrazovat statistiky kvality a
výroby, protokoly chyb atd.
0460 896 484
- 17 -
© ESAB AB 2016
3 MENU
3.1.3
Menu nastavení svařovacích dat
V menu NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH DAT (WELD DATA SETTING) můžete měnit různé
svařovací parametry. Toto menu mění vzhled v závislosti na vybraném svařovacím postupu.
Příklad znázorňuje svařování MIG/MAG metodou s krátkodobým/sprchovým obloukem.
0460 896 484
- 18 -
© ESAB AB 2016
3 MENU
3.1.4
Opatření
V menu MĚŘENÍ (MEASURE) můžete sledovat naměřené hodnoty různých svařovacích
parametrů v průběhu svařování.
Hodnotu některých parametrů můžete změnit na obrazovce Measure (Měření). Kterých
parametrů, to záleží na nastaveném svařovacím postupu. Hodnoty parametrů, které lze
upravovat, jsou vždy označeny znakem # nebo *.
Naměřené hodnoty zůstanou na displeji i po skončení svařování. Můžete přecházet do
jiných menu, aniž přijdete o naměřené hodnoty. Pokud se změní nastavená hodnota, když
neprobíhá svařování, naměřená hodnota se vynuluje, aby se zabránilo zmatení.
TIP:Při impulsním svařování můžete zvolit, zda se má zobrazovat průměrná nebo vrcholová
hodnota napětí. Toto nastavení lze upravit ve výchozích hodnotách MIG/MAG, viz oddíl
„Výchozí hodnoty MIG/MAG“.
0460 896 484
- 19 -
© ESAB AB 2016
3 MENU
3.1.5
Menu paměti svařovacích dat
V menu PAMĚŤ SVAŘOVACÍCH DAT (WELD DATA MEMORY) můžete ukládat, vyvolávat,
odstraňovat a kopírovat různá nastavená svařovací data. Soubory svařovacích dat lze
ukládat do 255 různých paměťových pozic.
Další informace najdete v kapitole „SPRÁVA PAMĚTI“.
3.1.6
Menu rychlé volby
V menu RYCHLÁ VOLBA (FAST MODE) můžete „propojit“ programová tlačítka s pozicemi
paměti svařovacích dat. Toto nastavení se provádí v menu Konfigurace. V pravém horním
rohu se zobrazuje číslo vybrané paměťové pozice.
Další informace najdete v oddílu „Programová tlačítka rychlé volby“.
0460 896 484
- 20 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
4
SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup)
Při svařování MIG/MAG se taví nepřetržitě podávaný plnicí drát a svarová lázeň je chráněna
ochranným plynem.
K ovlivňování přenosu kapének z oblouku se používají impulsy, takže oblouk zůstává stabilní
a nevytváří rozstřik, a to ani při nízkých hodnotách svařovacích dat.
Průměry drátů, které lze použít pro svařování MIG/MAG metodou s
KRÁTKODOBÝM/SPRCHOVÝM OBLOUKEM a s IMPULSY, viz dodatek „KOMBINACE
DRÁTŮ A PLYNŮ“ na konci této příručky.
Když je vybrán postup MIG/MAG, můžete si vybrat jednu ze čtyř metod tak, že levým
ovladačem označíte Method (Metoda) a potom stisknete tlačítko ENTER. Vyberte mezi
krátkodobým/sprchovým obloukem (short-/spray arc), impulsem nebo superimpulsem a
potom znovu stiskněte ENTER.
4.1
Parametry v menu pro nastavování svařovacích dat
4.1.1
Svařování MIG/MAG metodou s krátkodobým/sprchovým obloukem
(short-/spray arc)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Napětí
8–60 V
0,25 V
(v zobrazení
s jedním
desetinným
místem)
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
x
Rychlost podávání drátu1) 0,8–30,0 m/min
0,1 m/min
Indukční odpor
0–100 %
1%
x
x
1–12, 17
1
x
-
Synergie3)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
-
-
Proud plynu před
zapálením
0,1–25 s
0,1 s
Typ
regulátoru2)
0460 896 484
- 21 -
x
x
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Pomalý start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
„Horký start“
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba horkého startu
0–10 s
0,1 s
x
Rychlost podávání drátu
při horkém startu
Úplný rozsah
podávání drátu
0,1 m/min
x
„Dotykový vjem“5)
10–16 A (0–16 A)
Pozvolný rozběh
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,1 s
x
Podávání drátu při
konečném vyplňování
kráteru
1,5 m/min při
aktuální rychlost
podávání drátu
0,1 m/min
x
Napětí konečného
vyplňování kráteru
8–24,7 V
„Uvolňovací impuls“6)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
Doba dohořívání
0–1 s
0,01 s
x
SCT7)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Proud plynu po zhasnutí
0,1–25 s
0,1 s
x
Limity nastavení
1–50
-
-
-
Limity měření
1–50
-
-
-
Bodové svařování8)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba bodového
svařování
0–25 s
0,1 s
x
1)Nastavovací
2)Typ
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
rozsah je závislý na použité jednotce podavače drátu.
regulátoru 17 je použitelný pouze u napájecího zdroje Mig 4004i Pulse, verze 460 V.
3)Rozsah
nastavení závisí na použité jednotce podavače drátu.Synergická křivka při dodání:
plný drát (Fe ER70S), ochranný plyn CO2 s drátem 1,2 mm.
5)Rozsah
0–16 A je použitelný pro napájecí zdroje řady 5000.
6)Rozsah
nastavení závisí na použité jednotce podavače drátu.Upraveno ve výchozích
hodnotách MIG/MAG nabídky konfigurace.
7)Když
je možnost SCT nakonfigurována jako zapnuto, hodnota Doba zpětného hoření
(Burnback time) je nastavena na 0,02 s. Když je možnost SCT nakonfigurována jako
vypnuto, použije se uložená hodnota Doba zpětného hoření (Burnback time).
8)Pokud
je nastaven čtyřkrokový režim spouště pistole, nelze zvolit bodové svařování
(ZAPNUTO).
0460 896 484
- 22 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
4.1.2
Svařování MIG/MAG s impulsy
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Napětí
10–50 V
0,25 V
(v zobrazení
s jedním
desetinným
místem)
Rychlost podávání drátu1) 0,8–30,0 m/min
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
0,1 m/min
x
x
Proud impulzu2)
100–650 A
4A
x
Doba impulsu
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Impulsní kmitočet
16–312 Hz
2 Hz
x
Proud mezi dvěma
impulzy
4–300 A
1A
x
Svahování
1–9
1
x
Synergie3)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
-
Ka
0–100 %
1%
x
Ki
0–100 %
1%
x
Proud plynu před
zapálením
0,1–25 s
0,1 s
x
Pomalý start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
„Dotykový vjem“5)
10–16 A (0–16 A)
Pozvolný rozběh
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
„Horký start“
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba horkého startu
0–10 s
0,1 s
x
Rychlost podávání drátu
při horkém startu
Úplný rozsah
podávání drátu
0,1 m/min
x
„Dotykový vjem“
10–16 A
Vyplňování kráteru (s
impulsem/bez impulsu)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,1 s
x
Podávání drátu při
konečném vyplňování
kráteru
1,5 m/min při
aktuální rychlost
podávání drátu
0,1 m/min
x
Napětí konečného
vyplňování kráteru
8–33,2 V
x
Proud konečného impulsu 100 - max. A
x
Konečný proud mezi
dvěma impulsy
12–50 A
x
Konečný kmitočet
20–270 Hz
x
0460 896 484
- 23 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Nastavení
Rozsah nastavení
„Uvolňovací impuls“6)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
Doba dohořívání
0–1 s
0,01 s
x
Ukončení
Konečný impuls
nebo SCT7)
-
x
Proud plynu po zhasnutí
0,1–25 s
0,1 s
x
Limity nastavení
1–50
-
-
-
Limity měření
1–50
-
-
-
Bodové svařování8)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba bodového
svařování
0–25 s
0,1 s
x
1)Nastavovací
2)Minimální
V krocích po
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
rozsah je závislý na použité jednotce podavače drátu.
proud mezi dvěma impulsy a proud impulsu jsou závislé na tom, jaký typ zařízení
se používá.
3)Křivka
součinnosti při dodání: plný drát (Fe ER70S), ochranný plyn CO2 s drátem 1,2 mm.
5)Rozsah
0–16 A je použitelný pro napájecí zdroje řady 5000.
6)Nastaveno
ve výchozích hodnotách MIG/MAG menu konfigurace.
7)Když
je možnost SCT nakonfigurována jako zapnuto, hodnota Doba zpětného hoření
(Burnback time) je nastavena na 0,02 s. Když je možnost SCT nakonfigurována jako
vypnuto, použije se uložená hodnota Doba zpětného hoření (Burnback time).
8)Pokud
je nastaven čtyřkrokový režim spouště pistole, nelze zvolit bodové svařování
(ZAPNUTO).
4.1.3
Svařování MIG/MAG se superimpulsem SuperPulse,
primární/sekundární, krátkodobým/sprchovým obloukem/s impulsy
(short-/sprayarc/pulsing)
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup) → Method (Metoda) → Phase (Fáze) →
Method (Metoda)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Fáze
Primární nebo
sekundární
-
x
Metoda
Krátkodobý/sprchov ý oblouk nebo
impulsy
x
Napětí
10–50 V
0,25 V
(zobrazeno s 1
desetinným
místem)
Rychlost podávání drátu1) 0,8–30,0 m/min
0460 896 484
0,1 m/min
- 24 -
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
x
x
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Indukční odpor
0–100 %
1%
x
Proud impulzu2)
100–650 A
4A
x
Doba impulsu
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Impulsní kmitočet
16–312 Hz
2 Hz
x
Proud mezi dvěma
impulzy
4–300 A
1A
x
Svahování
1–9
1
x
Ka
0–100 %
1%
x
Ki
0–100 %
1%
x
Typ regulátoru
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
1
Synergie3)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
-
-
Fáze času svařování
0,10–2,50 s
0,01 s
x
Proud plynu před
zapálením
0,1–25 s
0,1 s
x
Pomalý start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Pozvolný rozběh
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
„Horký start“
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba horkého startu
0–10 s
0,1 s
x
Rychlost podávání drátu
při horkém startu
Úplný rozsah
podávání drátu
0,1 m/min
x
Napětí horkého startu
-14 až +27 V
-
„Dotykový vjem“5)
10–16 A (0–16 A)
x
Vyplňování kráteru (s
impulsem/bez impulsu)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,1 s
x
Podávání drátu při
konečném vyplňování
kráteru
1,5 m/min při
aktuální rychlost
podávání drátu
0,1 m/min
x
Napětí konečného
vyplňování kráteru
8–33,2 V
x
Proud konečného impulsu 100 - max. A
x
Konečný proud mezi
dvěma impulsy
12–50 A
x
Konečný kmitočet
20–270 Hz
x
Oddělovací impuls
%
Doba dohořívání
0–1 s
0,01 s
x
Ukončení
Konečný impuls
nebo SCT
-
x
0460 896 484
- 25 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Proud plynu po zhasnutí
0,1–25 s
0,1 s
Limity nastavení
1–50
-
-
-
Limity měření
1–50
-
-
-
Bodové svařování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba bodového
svařování
0–25 s
0,1 s
x
„Uvolňovací impuls“6)
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
1)Nastavovací
2)Minimální
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
x
rozsah je závislý na použité jednotce podavače drátu.
proud mezi dvěma impulsy a proud impulsu jsou závislé na tom, jaký typ zařízení
se používá.
3)Křivka
součinnosti při dodání: plný drát (Fe ER70S), ochranný plyn CO2 s drátem 1,2 mm.
5)Rozsah
0–16 A je použitelný pro napájecí zdroje řady 5000.
6)Nastaveno
4.2
v základních nastaveních MIG/MAG menu konfigurace.
Vysvětlení funkcí pro nastavování
Napětí
Vyšší napětí zvětšuje délku oblouku a vytváří teplejší, širší svarovou lázeň.
Nastavení napětí se v synergickém a nesynergickém režimu liší. V synergickém režimu je
napětí nastaveno jako kladná nebo záporná odchylka od křivky součinnosti napětí.
V nesynergickém režimu se nastavuje absolutní hodnota napětí.
Napětí se nastavuje buď v menu měření, menu nastavení svařovacích dat nebo v menu
rychlé volby. Při použití jednotky dálkového ovladače lze tento parametr nastavovat
z ovladače.
Rychlost podávání drátu
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v m/min.
Rychlost podávání drátu se nastavuje buď v menu měření, menu nastavení svařovacích dat
nebo v menu rychlé volby. Při použití jednotky dálkového ovladače lze tento parametr
nastavovat z ovladače.
Indukční odpor
Vyšší indukční odpor má za následek širší svarovou lázeň a menší rozstřik.
Menší indukční odpor má za následek tvrdší zvuk, ale stabilní, soustředěný
oblouk.
Indukční odpor se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG metodou s krátkodobým/sprchovým obloukem
(short/spray arc).
0460 896 484
- 26 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Typ regulátoru
Ovlivňuje postup zkratování a teplo ve svaru.
Tento parametr by se neměl měnit.
Proud impulzu
Vyšší ze dvou hodnot proudu při použití impulzního proudu.
Proud impulsu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat při vypnuté funkci synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Doba impulsu
Doba, po kterou je impulz aktivní během periody impulzu.
Proud impulsu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat při vypnuté funkci synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Impulsní kmitočet
Doba proudu mezi dvěma impulsy, která společně s proudem impulsu tvoří periodu impulsu.
Impulsní kmitočet se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat při vypnuté funkci
synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Proud mezi dvěma impulzy
Nižší ze dvou hodnot proudu při použití impulzního proudu.
Proud mezi dvěma impulsy se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat při vypnuté
funkci synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Proud
Čas
Svařování MIG/MAG s impulsy
A = Proud mezi dvěma impulsy
B = Doba impulsu
C = Doba periody impulsu
D = Proud impulsu
0460 896 484
- 27 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Svahování
Svahování znamená, že proud impulsu pomalu vzrůstá/klesá ke stanovené hodnotě.
Parametr „Svahování“ (Slope) lze nastavovat v devíti krocích, z nichž každý odpovídá 100
µs.
Svahování je důležité s ohledem na zvuk. Příkré svahování produkuje hlasitější a ostřejší
zvuk. Příliš mírné svahování může v nejhorším případě nepříznivě ovlivnit schopnost
impulsu oddělovat kapénky.
Svahování se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat při vypnuté funkci synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Ka
Ka je poměrný prvek a odpovídá zesílení regulátoru. Nízká hodnota znamená, že napětí
není tak přesně udržováno na konstantní úrovni.
Ka se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → vnitřní konstanty (internal constants)
při vypnuté funkci synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Ki
Ki je integrační prvek, který se dlouhodobě snaží eliminovat poruchu. Také v tomto případě
bude mít nízká hodnota za následek slabší regulační účinek.
Ki se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → vnitřní konstanty (internal constants)
při vypnuté funkci synergie.
Platí pouze pro svařování MIG/MAG s impulsem.
Synergie
Každá kombinace typu drátu, průměru drátu a plynové směsi vyžaduje jedinečný vztah mezi
rychlostí podávání drátu a napětím (délkou oblouku), aby vznikl stabilizovaný, fungující
oblouk. Napětí (délka oblouku) se automaticky přizpůsobuje podle předem naprogramované
synergické křivky, kterou jste vybrali, což výrazně usnadňuje rychlé nalezení správných
svařovacích parametrů. Propojení mezi rychlostí podávání drátu a dalšími parametry se
nazývá synergická křivka.
Kombinace drátů a plynů najdete v dodatku „KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ“ na konci této
příručky.
Je možné objednat další sady modelů synergických křivek, ale ty musí instalovat technik
autorizovaného servisu ESAB.
Pokyny pro vytváření vlastních synergických křivek jsou uvedené v oddílu „Synergická data
definovaná uživatelem“.
Aktivace synergie se provádí v menu nastavení svařovacích dat.
0460 896 484
- 28 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Fáze
V této funkci můžete volit mezi primární a sekundární.
Vyšší data se nastavují v primární a nižší data v sekundární.
Účelem těchto parametrů je určit, zda se mají primární nebo sekundární data zpřístupnit pro
úpravy. Také určují, která data jsou ovlivňována v režimech měření a dálkového ovládání.
Rychlost podávání drátu na obrazovce měření ukazuje rychlost ve vybrané fázi. Avšak
napětí, proud a svařovací výkon vycházejí z měření v obou fázích.
Můžete vybrat odlišnou synergii v primární a sekundární fázi.
Primární a sekundární fáze se nastavují v NASTAVENÍ MIG/MAG při vybraném
Superimpulsu a vypnuté synergii.
Proud plynu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením
oblouku.
Proud plynu před zažehnutím se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → start data
(počáteční parametry).
Pomalý start
Při pomalém startu je drát podávány rychlostí odpovídající 50 % stanovené
rychlosti, dokud nevytvoří elektrický kontakt s obrobkem.
Při horkém startu je to 50 % času horkého startu.
Pomalý start se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → start data (počáteční
parametry).
Pozvolný rozběh
Pozvolný rozběh znamená, že když se svařovací drát zkratuje s obrobkem, zastaví se
podávání drátu. Podavač začne zatahovat svařovací drát, dokud se nepřeruší obvod s
obrobkem a nezapálí se oblouk. Potom začne podavač podávat svařovací drát ve správném
směru a zahájí se svařování.
Pozvolný rozběh se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → start data (počáteční
parametry).
Vztahuje se na svařování s podavači, které podporují podávání obráceným směrem.
„Horký start“
Horký start zvyšuje po nastavitelnou dobu na začátku postupu svařování rychlost podávání
drátu a napětí. Hlavním účelem této funkce je dodávat více energie na začátku svařování,
čímž se snižuje riziko špatného tavení na začátku spoje.
Synergie - horký start
Během určitého časového intervalu lze zvýšit rychlost podávání drátu ve srovnání s aktuální
rychlostí, aby se na začátku svařování dodalo více energie a zaručil se průnik. Rychlost se
nastavuje poměrně k běžné rychlosti podávání drátu. Čas začíná, když se zapálí oblouk, a
délka je nastavený čas horkého startu. Synergie zvýší rychlost drátu o 2 m/min.
0460 896 484
- 29 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Bez synergie - horký start
Pokud není zvolena synergie, lze napětí nastavit.
V průběhu stavu bez synergie a s impulsy lze nastavit napětí, proud impulsu, proud mezi
dvěma impulsy a kmitočet.
POZOR!
Pro rychlost podávání drátu při horkém startu a napětí při horkém startu lze
nastavovat záporné hodnoty. To lze použít při vysokých hodnotách svařovacích
dat, aby se zajistil hladký začátek svařování počátečním postupným „krokovým
navyšováním“ svařovacích dat.
Horký start se aktivuje na obrazovce Measure (Měření) nebo v menu nastavení svařovacích
dat → start data (počáteční parametry).
Dotykový vjem
Systém detekuje okamžik, kdy se drát dotkne svařovaného předmětu.
Dotykový vjem se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → start data (počáteční
parametry).
To se týká pouze robotizovaného svařování.
Vyplňování kráteru
Vyplňování kráteru umožňuje regulovat omezování tepla a velikosti svarové lázně při
dokončování svaru. Takto lze snadněji zabránit vzniku pórů, tepelnému popraskání a
vytváření kráterů ve svarovém spoji.
V režimu impulsního svařování lze vybírat mezi impulsním a neimpulsním vyplňováním
kráteru. Neimpulsní vyplňování kráteru je rychlejší postup. Impulsní vyplňování kráteru trvá
trochu déle, nicméně při použití vhodných hodnot umožňuje vyplňování kráteru bez
rozstřikování.
Synergie - vyplňování kráteru
V synergickém režimu se nastavuje čas vyplňování kráteru a konečná rychlost podávání
drátu jak při impulsním, tak při neimpulsním vyplňování kráteru. Pomocí součinnosti klesnou
napěťové a impulsní parametry na konečné hodnoty.
Bez synergie - vyplňování kráteru
V nesynergickém režimu lze změnit nastavení tak, aby na konci vyplňování kráteru vznikla
další délka oblouku. Lze také nastavit konečnou dobu pro konečnou hodnotu vyplňování
kráteru.
Pro neimpulsní vyplňování kráteru lze nastavit konečné napětí. Pro impulsní vyplňování
kráteru lze nastavit konečné napětí, konečný impulsní proud, konečný proud pozadí a
konečnou frekvenci.
Hodnoty konečných parametrů musí být vždy rovny nebo menší než hodnoty nastavené pro
spojité svařování. Pokud jsou nastavení pro průběžné svařování snížena pod nastavené
konečné hodnoty, dojde tím také ke snížení konečných hodnot. Pokud se zvýší parametry
pro spojité svařování, hodnoty konečných parametrů se znovu nezvýší.
0460 896 484
- 30 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Příklad:
Máte konečnou rychlost podávání drátu 4 m/min a snížíte rychlost podávání drátu na
3,5 m/min. Konečná rychlost podávání drátu bude rovněž snížena na 3,5 m/min. Konečná
rychlost podávání drátu zůstane na 3,5 m/min, i když se rychlost podávání drátu znovu
zvýší.
Vyplňování kráteru se aktivuje na obrazovce Measure (Měření) nebo v menu nastavení
svařovacích dat → stop data (konečné parametry).
Koncový impuls
Koncový impuls je impuls, který je přidán proto, aby se na drátu při zastavení svařování
nevytvořila kulička.
Platí pro svařování MIG/MAG metodou s krátkodobým/sprchovým obloukem (short/spray
arc) a s krátkými impulsy. Při impulsním svařování je konec svařování synchronizován
s impulsem, konečným impulsem, který lze nastavit v rozmezí 20 - 200 %.
Koncový impuls se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → stop data (konečné
parametry).
Čas dohořívání
Doba zpětného hoření je prodleva mezi časem, kdy se začne lámat drát, a
časem, kdy napájecí zdroj vypne svařovací napětí. Příliš krátká doba zpětného
hoření má za následek vysunutí delšího kusu drátu po dokončení svařování,
což znamená riziko, že se drát zachytí v tuhnoucí svarové lázni. Příliš dlouhá
doba zpětného hoření má za následek vysunutí kratšího kusu drátu se
zvýšeným rizikem, že se na kontaktní špičce znovu zapálí oblouk.
Čas zpětného odhoření se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → stop data
(konečné parametry).
Ukončení
Zde vyberte buď Koncový impuls, nebo SCT (zkratové ukončení). SCT je funkce, která na
konci svařování vytváří malé opakované zkraty, dokud se svařování úplně neukončí a
nepřeruší se kontakt s obrobkem.
Ukončení se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → stop data (konečné
parametry).
Vztahuje se na svařování s podavači, které podporují podávání obráceným směrem.
Uvolňovací impuls
Pokud dojde k zaseknutí drátu ve svařovaném předmětu, systém tento stav detekuje. Je
odeslán proudový impuls, který uvolní drát z povrchu.
Platí pro svařování MIG/MAG metodou s krátkodobým/sprchovým obloukem (short/spray
arc) a s krátkými impulsy. Při impulsním svařování je konec svařování synchronizován
s impulsem, konečným impulsem, který lze nastavit v rozmezí 20 až 200 %.
Toto nastavení lze upravit v menu Konfigurace (Configuration) → výchozí hodnoty
MIG/MAG (MIG/MAG defaults).
0460 896 484
- 31 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudění ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
Proud plynu po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat → stop data
(konečné parametry).
Limity nastavení a limity měření
V limitech se volí číslo limitu. Pokyny k nastavení najdete v oddílech „Úprava limitů
nastavení“ a „Úprava limitů měření“.
Limity se aktivují v menu nastavení svařovacích dat.
Bodové svařování
Bodové svařování se používá v případě, že chcete bodově přivařit dvě tenké desky k sobě.
POZOR!
Dobu svařování není možné zkrátit uvolněním spouštěcího spínače.
Aktivování bodového svařování a nastavení doby bodového svařování se provádí v menu
nastavení svařovacích dat.
4.2.1
QSet
Funkce QSet usnadňuje nastavování parametrů svařování. Pomocí ovladačů plus/mínus lze
zvýšit nebo snížit hodnotu délky oblouku v krocích od -18 do + 18.
KRÁTKÝ OBLOUK
Při prvním zahájení svařování s novým typem drátu/typem plynu nastaví funkce QSet
automaticky všechny potřebné parametry svařování. Potom funkce QSet uloží všechna data,
aby vznikl dobrý svar. Potom se napětí automaticky přizpůsobí změnám v rychlosti podávání
drátu.
SPRCHA
Při přibližování k oblasti oblouku se sprchou se musí zvyšovat hodnota pro QSet. Při
svařování s čistým obloukem se sprchou vypněte funkci QSet. Všechny nastavené
parametry jsou odvozeny z QSet s výjimkou napětí, které se musí nastavit.
Doporučení: První svar (trvající 6 sekund) s QSet vytvořte na zkušebním kusu, aby byly
všechny získané údaje správné.
Hodnota QSet se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pro postup MIG/MAG a
metodu SHORT/SPRAY (KRÁTKODOBÝ/SPRCHOVÝ OBLOUK).
4.2.2
Skupina součinnosti
Lze volit mezi třemi skupinami součinnosti pro mechanické svařování:
•
•
•
STANDARDNÍ
ROBOTICKÁ
RPO
0460 896 484
- 32 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Vztah mezi rychlostí svařování a tloušťkou plechu pro různé skupiny součinnosti:
Tloušťka plechu
Rychlost svařování
A = linka STANDARD
B = linka ROBOT
C = linka SAT
Skupina součinnosti (synergie) ROBOT se používá pro robotizované svařování nebo jiné
mechanizované svařování. Je vhodná pro vyšší přenosové rychlosti než při svařování na
standardních linkách.
SAT je zkratka pro Swift Arc Transfer (rychlý přenos oblouku). Tato skupina součinnosti
(synergie) je vhodná pro vysoké přenosové rychlosti, extrémní úhly a tloušťky plechu 2 - 3
mm.
Kombinace drátů a plynů pro SAT najdete v dodatku „KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ“ na
konci této příručky.
Skupina součinnosti se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pro postup MIG/MAG.
4.3
SuperPulse (Superimpuls)
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup) → Method (Metoda)
Metoda SuperPulse slouží ke zlepšení ovládání svarové lázně a procesu tuhnutí. Svarová
lázeň má čas mezi každým impulsem částečně ztuhnout.
Výhody používání metody SuperPulse:
•
•
•
•
Menší citlivost na odchylky mezery v kořeni
Lepší kontrola nad svarovou lázní během pozičního svařování
Lepší kontrola nad pronikáním a profilem pronikání
Snížená citlivost na nerovnoměrné vedení tepla
Metodu SuperPulse lze považovat za naprogramovaný přechod mezi dvěma nastaveními
MIG/MAG. Časové intervaly jsou určovány nastavením času primární a sekundární fáze.
Svařování vždy začíná v primární fázi. Když je vybrán horký start, budou kromě času fáze
pro primární data použita v průběhu doby horkého startu také primární data. Vyplňování
kráteru je vždy založeno na sekundárních datech. Když je během doby primární fáze
aktivován příkaz pro zastavení, proces se okamžitě přepne na sekundární data. Dokončení
svaru je založeno na sekundárních datech.
0460 896 484
- 33 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
4.3.1
Kombinace drátů a plynů
Kombinace drátů a plynů najdete v dodatku „KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ“ na konci této
příručky.
4.3.2
Různé impulsní metody
Následující obrázek znázorňuje, kterou impulsní metodu lze použít v závislosti na tloušťce
plechu, který se má svařovat.
Teplo
Rozměr plechu
A = Impulsní v primární fázi a krátkodobý oblouk v sekundární fázi
B = Impulsní v primární fázi a impulsní v sekundární fázi
C = Sprcha v primární fázi a impulsní v sekundární fázi
4.3.3
Podavač drátu
Při svařování metodou SuperPulse používejte pouze jednotku podavače drátu Feed 3004.
Bezpečnostní opatření!
Při používání metody SuperPulse působí na jednotku podavače drátu značné zatížení. Aby
nedošlo k ohrožení bezpečného fungování jednotky podavače drátu, dodržujte limitní
hodnoty vyznačené v následujícím grafu.
0460 896 484
- 34 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Rozdíl v rychlosti podávání drátu
Křivky pro 15 m/min a 20 m/min se týkají primární rychlosti podávání drátu. Čas cyklu je
součet času primární a sekundární fáze.
Rozdíl mezi primární a sekundární rychlostí podávání drátu nesmí překročit rychlost, která je
vyznačena křivkami pro primární rychlost podávání drátu.
Příklad: Pokud je čas cyklu 0,25 s a primární rychlost podávání drátu je 15 m/min, nesmí
rozdíl mezi primární a sekundární rychlostí podávání drátu překročit 6 m/min.
Příklad svařování A
V tomto příkladu budeme svařovat desku o tloušťce 10 mmhliníkovým drátem 1,2 mm a
použijeme argon jako ochranný plyn.
Pomocí ovládacího panelu proveďte následující nastavení:
Metoda svařování
Superimpuls
Superimpuls
Fáze
Primární
Sekundární
Metoda
Krátkodobý/sprchový oblouk
(Short-/Sprayarc)
Impulsní svařování
Drát
Ochranný plyn
Průměr drátu
Napětí
Rychlost podávání drátu
Čas fáze
AlMg ER5356
Ar
AlMg ER5356
Ar
1,2 mm
1,2 mm
(+3,0 V)
(+1,0 V)
11,0 m/min
15,0 m/min
0,1 s
0,1 s
Čas primární a sekundární fáze je 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Rozdíl v rychlosti podávání drátu je 15,0 m/min - 11,0 m/min = 4 m/min.
0460 896 484
- 35 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Příklad svařování B
V tomto příkladu budeme svařovat desku o tloušťce 6 mmhliníkovým drátem 1,2 mm a
použijeme argon jako ochranný plyn.
Pomocí ovládacího panelu proveďte následující nastavení:
Metoda svařování
Superimpuls
Superimpuls
Fáze
Primární
Sekundární
Metoda
Impulsní svařování
Impulsní svařování
Drát
AlMg ER5356
AlMg ER5356
Ochranný plyn
Ar
Ar
Průměr drátu
1,2 mm
1,2 mm
Napětí
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Rychlost podávání drátu
12,5 m/min
9,0 m/min
Čas fáze
0,15 s
0,15 s
Čas primární a sekundární fáze je 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Rozdíl v rychlosti podávání drátu je 12,5 m/min - 9,0 m/min = 3,5 m/min.
0460 896 484
- 36 -
© ESAB AB 2016
5 SVAŘOVÁNÍ MMA
5
SVAŘOVÁNÍ MMA
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup)
Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými elektrodami. Po
zapálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou strusku.
Průměry elektrod, které lze použít pro svařování MMA, viz dodatek „KOMBINACE DRÁTŮ A
PLYNŮ“ na konci této příručky.
5.1
Svařování MMA stejnosměrným proudem (DC)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Proud1)
16 – 650 A
1A
Síla oblouku
0 - 100%
1%
x
Min. proudový faktor
0 - 100%
1%
x
Typ regulátoru
0-1
Synergie
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
-
Horký start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba trvání hot startu
1 - 30
1
x
Proud hot startu
%
-
x
Limity nastavení
0 - 50
1
-
-
Limity měření
0 - 50
1
-
-
1)Maximální
5.2
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
x
-
proud v závislosti na typu použitého zařízení.
Svařování MMA střídavým proudem (AC)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Proud1)
16 – 650 A
1A
Síla oblouku
0 - 100%
1%
x
Min. proudový faktor
0 - 100%
1%
x
Typ regulátoru
0-1
Synergie
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
-
Horký start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
x
Doba trvání hot startu
1 - 30
Proud hot startu
%
-
x
Limity nastavení
0 - 50
1
-
-
Limity měření
0 - 50
1
-
-
1)Maximální
0460 896 484
Závislé na Nastavitel
synergii
né v
synergii
x
x
-
x
proud v závislosti na typu použitého zařízení.
- 37 -
© ESAB AB 2016
5 SVAŘOVÁNÍ MMA
5.3
Vysvětlení funkcí pro nastavování
Stejnosměrný proud, DC
Vyšší proud vytváří širší svarovou lázeň s lepším pronikáním do obrobku.
Proud se nastavuje na obrazovce Measure (Měření), v menu nastavení svařovacích dat
nebo v menu rychlé volby.
Síla oblouku
Síla oblouku je důležitá ke stanovení, jak se bude proud měnit se změnou délky
oblouku. Nižší hodnota vytváří chladnější oblouk s menším rozstřikem.
Síla oblouku se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat při vypnuté funkci synergie.
Min. proudový faktor
Nastavení min. proudového faktoru je využíváno při použití některých specifických elektrod.
Tento parametr by se neměl měnit.
Typ regulátoru
Ovlivňuje postup zkratování a teplo ve svaru.
Tento parametr by se neměl měnit.
Synergie
Synergie (součinnost) pro svařování MMA znamená, že napájecí zdroj automaticky
optimalizuje vlastnosti pro typ a rozměr zvolené elektrody.
Synergie (součinnost) pro svařování MMA se aktivuje v menu nastavení svařovacích dat.
Horký start
Horkým startem se zvyšuje svařovací proud po nastavitelnou dobu na začátku
svařování; snižuje se tak riziko špatného tavení na začátku svařovaného spoje.
Horký start pro MMA se aktivuje v menu nastavení svařovacích dat.
Limity nastavení a limity měření
V limitech se volí číslo limitu. Pokyny k nastavení najdete v oddílech „Úprava limitů
nastavení“ a „Úprava limitů měření“ v kapitole „NÁSTROJE“.
Limity se aktivují v menu nastavení svařovacích dat.
0460 896 484
- 38 -
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
6
SVAŘOVANÍ TIG
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup)
Svařování TIG
Při svařování TIG se taví kov obrobku působením oblouku zapáleného
wolframovou elektrodou, která se sama netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou
chráněné ochranným plynem.
Impulsní proud
Impulsy slouží ke zlepšení ovládání svarové lázně a procesu tuhnutí. Četnost
impulsů je nastavena tak, aby svarová lázeň měla mezi dvěma impulsy dostatek
času alespoň na částečné ztuhnutí. K nastavení impulsů jsou třeba čtyři
parametry: proud impulsu, délka impulsu, proud mezi dvěma impulsy a doba
mezi dvěma impulsy.
6.1
Parametry v menu pro nastavování svařovacích dat
6.1.1
Svařování TIG bez impulsů stejnosměrného proudu (DC)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
HF (Vysokofrekvenční)/LiftArc™
HF (Vysokofrekvenční) nebo LiftArc™
Živý start TIG1)
-
-
2/4 zdvihy2)
2 nebo 4 zdvihy
-
Proud1)
4 – 500 A
1A
Doba náběhu2)
0 - 25 s
0,1 s
Doba sestupu2)
0 - 25 s
0,1 s
Proud plynu před zažehnutím2)
0 - 25 s
0,1 s
Proud plynu po zhasnutí2)
0 - 25 s
0,1 s
Vysokofrekvenční (HF) automatický VYPNUTO nebo ZAPNUTO spouštěcí impuls2)
Vysokofrekvenční (HF) spouštěcí
impuls2)
4 – 500 A
1A
Limity nastavení
0 - 50
1
Limity měření
0 - 50
1
1)V
závislosti na typu použitého zařízení.
2)Neplatná
6.1.2
nebo neviditelná při živém startu TIG.
Svařování TIG s impulsy stejnosměrného proudu (DC)
Nastavení
Rozsah nastavení
HF (Vysokofrekvenční)/LiftArc™
HF (Vysokofrekvenční) nebo LiftArc™
2/4 zdvihy
2 nebo 4 zdvihy
-
Proud impulzu1)
4 – 500 A
1A
Proud mezi dvěma impulzy
4 – 500 A
1A
0460 896 484
- 39 -
V krocích po
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Doba impulzu
0,001 - 5 s
0,001 s
Doba mezi dvěma impulsy
0,001 - 5 s
0,001 s
Doba náběhu
0 - 25 s
0,1 s
Doba sestupu
0 - 25 s
0,1 s
Proud plynu před zažehnutím
0 - 25 s
0,1 s
Proud plynu po zhasnutí
0 - 25 s
0,1 s
Vysokofrekvenční (HF) automatický VYPNUTO nebo ZAPNUTO spouštěcí impuls
Vysokofrekvenční (HF) spouštěcí
impuls
4 – 500 A
1A
Limity nastavení
0 - 50
1
Limity měření
0 - 50
1
1)Maximální
6.1.3
proud v závislosti na typu použitého zařízení.
Svařování TIG bez impulsů střídavého proudu (AC)
Nastavení
Rozsah nastavení
HF (Vysokofrekvenční)/LiftArc™
HF (Vysokofrekvenční) nebo LiftArc™
2/4 zdvihy
2 nebo 4 zdvihy
-
Proud1)
4 – 500 A
1A
Doba náběhu
0 - 25 s
0,1 s
Doba sestupu
0 - 25 s
0,1 s
Proud plynu před zažehnutím
0 - 25 s
0,1 s
Proud plynu po zhasnutí
0 - 25 s
0,1 s
Předehřátí
0–100
1
Frekvence
Hz
?
Vyvážení
%
1%
Odchylka
A
Limity nastavení
0 - 50
1
Limity měření
0 - 50
1
1)Maximální
6.2
V krocích po
proud v závislosti na typu použitého zařízení.
Vysvětlení funkcí pro nastavování
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapaluje oblouk jiskrou, která přeskočí z elektrody na
obrobek, když se k němu elektroda více přiblíží.
0460 896 484
- 40 -
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
LiftArc™
Funkce LiftArc™ zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svařovaným dílem a
následným odtrhem.
Zapalování oblouku pomocí funkce LiftArc™:
1. Elektroda se dotkne obrobku.
2. Stiskne se spoušť a začne protékat nízký proud.
3. Svářeč oddálí elektrodu od obrobku: zapálí se oblouk a proud automaticky vzroste na
nastavenou hodnotu.
LiftArc™ se aktivuje v hlavním menu → start method (způsob spuštění).
Živý start TIG
Při použití funkce „Živý start TIG“ se zapaluje oblouk kontaktem wolframové elektrody
s obrobkem a jejím následným oddálením.
- Aktivace funkce „Živý start TIG“ (Live TIG-start) se provádí v menu procesu.
0460 896 484
- 41 -
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
Dva zdvihy
A = Proud plynu před
zapálením
B = Svahování nahoru
C = Svahování dolů
D = Proud plynu po zhasnutí
Funkce při použití dvouzdvihového ovládání svařovacího hořáku
Ve dvouzdvihovém ovládacím režimu se stisknutím spouštěcího spínače hořáku TIG (1)
zapne proud plynu před zapálením (pokud je použit) a zapálí se oblouk. Proud stoupá na
nastavenou hodnotu (jako při ovládání funkcí náběhu, pokud je v provozu). Uvolněním
spouštěcího spínače (2) se proud snižuje (nebo začne klesat podle funkce svahování dolů,
pokud je v provozu) a oblouk zhasíná. Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v
provozu.
Dvouzdvihový režim se aktivuje v hlavním menu → trigger mode (režim spouště) nebo na
obrazovce Measure (Měření).
Čtyři zdvihy
A = Proud plynu před
zapálením
B = Svahování nahoru
C = Svahování dolů
D = Proud plynu po zhasnutí
Funkce při použití čtyřzdvihového ovládání svařovacího hořáku.
Ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu se stisknutím spouště (1) zapne proud plynu před
zapálením (pokud je použit). Ke konci doby proudění plynu před zapálením se zvyšuje
hodnota proudu na zapalovací hodnotu (několika ampér) a zapálí se oblouk. Uvolněním
spouště (2) vzroste proud na nastavenou hodnotu (s náběhem, pokud je použit). Na konci
svařování svářeč znovu stiskne spoušť (3) a tím se proud opět sníží na zapalovací hodnotu
(s funkcí sestupu, pokud je použita). Dalším uvolněním spouště (4) oblouk zhasne a spustí
se proud plynu po zhasnutí.
Čtyřzdvihový režim se aktivuje v hlavním menu → trigger mode (režim spouště) nebo na
obrazovce Measure (Měření).
Proud
Vyšší proud vytváří širší svarovou lázeň s lepším pronikáním do obrobku.
Proud se nastavuje na obrazovce Measure (Měření), v menu nastavení svařovacích dat
nebo v menu rychlé volby.
Platí pouze pro svařování TIG s konstantním proudem.
Proud impulzu
Vyšší ze dvou hodnot proudu při použití impulzního proudu. Při pulsování bude také
pulsovat svahování nahoru a svahování dolů.
Proud impulsu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG s impulsy.
0460 896 484
- 42 -
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
Proud mezi dvěma impulzy
Nižší ze dvou hodnot proudu při použití impulzního proudu.
Proud mezi dvěma impulsy se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG s impulsy.
Doba impulsu
Doba, po kterou je impulz aktivní během periody impulzu.
Doba impulsu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG s impulsy.
Doba mezi dvěma impulsy
Doba proudu mezi dvěma impulzy, která společně s proudem impulzu tvoří periodu impulzu.
Doba mezi dvěma impulsy se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG s impulsy.
Proud
Čas
Svařování TIG s impulzy
A = Proud mezi dvěma impulsy
B = Doba mezi dvěma impulsy
C = Doba impulsu
D = Proud impulsu
Náběh
Náběhová funkce znamená, že po zapálení oblouku při svařování TIG se proud
pomalu zvyšuje na nastavenou hodnotu. Toto zajišťuje „jemnější“ ohřev
elektrody a umožňuje svářeči, aby před dosažením nastavené hodnoty proudu
správně umístil elektrodu.
Svahování nahoru se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Sestup
Při svařování TIG se používá tzv. „sestup“, kdy proud klesá „pomalu“ po
regulovanou dobu, aby při dokončení svaru nedocházelo k vytváření kráterů
anebo trhlin.
Svahování dolů se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Proud plynu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením
oblouku.
Proud plynu před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
0460 896 484
- 43 -
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudění ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
Proud plynu po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Automatický spouštěcí impuls
Tato funkce se používá k rychlému dosažení stabilního oblouku.
Předehřátí
Wolframová elektroda
Hodnota nastavení
Ochranný plyn
Ø
Barva
Typ
Ar
Ar + 30% He
1,6
Zelená
WP
-
-
1,6
Zelená
WP
30
35
1,6
Zlatá
WL15
20
20
1,6
Zlatá
WL15
30
35
2,4
Zelená
WP
45
-
2,4
Zelená
WP
55
60
2,4
Zlatá
WL15
40
40
2,4
Zlatá
WL15
45
50
3,2
Zelená
WP
55
-
3,2
Zelená
WP
65
65
3,2
Zlatá
WL15
60
60
3,2
Zlatá
WL15
70
70
4,0
Zelená
WP
70
75
4,0
Zelená
WP
80
85
4,0
Zlatá
WL15
65
65
4,0
Zlatá
WL15
70
75
WP = Elektroda z čistého wolframu WL15 = Wolframová elektroda legovaná lanthanem.
Předehřívání elektrody se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG střídavým proudem (AC).
Frekvence
Nižší frekvence (střídavého proudu) přenáší více tepla na obrobek a vytváří
širší svarovou lázeň.
Vyšší frekvence vytváří užší oblouk s vyšší sílou oblouku (užší svarovou lázní).
Frekvence se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG střídavým proudem (AC).
0460 896 484
- 44 -
© ESAB AB 2016
6 SVAŘOVANÍ TIG
Vyvážení
Nastavení rovnováhy mezi kladnou (+) a zápornou (-) elektrodou v polovině
periody při svařování se střídavým proudem.
Nižší hodnota vyvážení vytváří více tepla na elektrodě a lépe rozkládá oxid na
obrobku.
Vyšší hodnota vyvážení vytváří více tepla na obrobku a vede k lepšímu
pronikání.
Vyvážení se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG střídavým proudem (AC).
Odchylka
Pomocí této funkce se navyšuje nebo snižuje nulová úroveň.
Při navýšené nulové úrovni se svařovaný předmět více zahřívá a je tak dosahováno lepšího
průniku do předmětu.
Při snížené nulové úrovni se elektroda více zahřívá a je tak dosahováno horšího průniku do
předmětu.
Odchylka se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
Platí pouze pro svařování TIG střídavým proudem (AC).
6.3
Vysvětlení dalších funkcí
Profukování plynem
Test průtoku plynem se používá při měření průtoku plynu nebo vyfukování
jakéhokoliv vzduchu nebo vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování.
Trvá tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko, a probíhá bez napětí nebo
podávání drátu.
Profukování plynem se aktivuje na obrazovce Measure (Měření).
0460 896 484
- 45 -
© ESAB AB 2016
7 DRÁŽKOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM SE VZDUCHEM
7
DRÁŽKOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM SE
VZDUCHEM
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup)
Při uhlíkovém oblouku se vzduchem se používá speciální elektroda tvořená uhlíkovou tyčí
s měděným obalem.
Mezi uhlíkovou tyčí a obrobkem vzniká oblouk, který taví materiál. Vzduch se přivádí proto,
aby odfukoval roztavený materiál.
Pro drážkování elektrickým obloukem se vzduchem lze zvolit následující průměry elektrod:
4,0, 5,0, 6,0, 8,0 a 10 mm.
Drážkování elektrickým obloukem se vzduchem se nedoporučuje pro napájecí zdroje pod
400 A.
7.1
Parametry v menu pro nastavování svařovacích dat
Nastavení
Rozsah
nastavení
V krocích po
Napětí
8 – 60 V
1V
Synergie1)
Závislé na
synergii
Nastavitelné v
synergii
x
x
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
-
Indukční odpor
0 - 100%
x
Typ regulátoru
1 - 12
1)Synergická
7.2
1
x
křivka při dodání: elektroda 5,0 mm (uhlíková tyč).
Vysvětlení funkcí
Napětí
Vyšší napětí vytváří širší svarovou lázeň s lepším pronikáním do obrobku.
Napětí se nastavuje na obrazovce Measure (Měření), v menu nastavení svařovacích dat
nebo v menu rychlé volby.
Indukční odpor
POZOR!
Tento parametr by se neměl měnit.
Typ regulátoru
Ovlivňuje postup zkratování a teplo ve svaru.
Tento parametr by se neměl měnit.
0460 896 484
- 46 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8
SPRÁVA PAMĚTI
8.1
Princip činnosti ovládacího panelu
Ovládací panel je v podstatě tvořen dvěma jednotkami: pracovní pamětí a pamětí
svařovacích dat.
Uložení
Pracovní paměť
Paměť svařovacích dat
Vyvolání
V pracovní paměti se vytvoří úplný soubor nastavení svařovacích dat, který lze uložit do
paměti svařovacích dat.
Během svařování je postup vždy řízen obsahem pracovní paměti. Proto lze také vyvolat
nastavená svařovací data z paměti svařovacích dat do pracovní paměti.
Zapamatujte si, že pracovní paměť vždy obsahuje nejnovější nastavení svařovacích dat.
Data lze vyvolat z paměti svařovacích dat nebo z jednotlivě upravených nastavení. Jinými
slovy, pracovní paměť není nikdy prázdná nebo „vynulovaná“.
Main menu (Hlavní menu) → Memory (Paměť) → Weld data memory (Paměť
svařovacích dat)
Do ovládacího panelu lze uložit až 255 souborů svařovacích dat. Každému souboru je
přiřazeno číslo od 1 do 255.
Soubory dat můžete také mazat a kopírovat a můžete vyvolat určitý soubor svařovacích
dat do pracovní paměti.
Níže je uvedeno několik příkladů, které ukazují, jak ukládat, vyvolávat, kopírovat a mazat.
0460 896 484
- 47 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8.2
Uložení
Pokud je paměť svařovacích dat prázdná, na displeji se zobrazí následující obrazovka.
Nyní uložíme soubor svařovacích dat. Dostane paměťovou pozici 5. Stiskněte ULOZ.
Zobrazí se pozice 1. Otáčejte jedním z nastavovacích ovladačů, dokud nedosáhnete pozice
5. Stiskněte ULOZ.
Pomocí jednoho z ovladačů vyberte řádek pět. Stiskněte ULOZ.
Na displeji se zobrazí následující obrazovka.
Ve spodní části displeje se zobrazují části obsahu souboru dat číslo 5.
0460 896 484
- 48 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8.3
Vyvolání
Nyní vyvoláme uložený soubor dat:
Pomocí jednoho z ovladačů vyberte řádek. Stiskněte tlačítko VYVOLAT (RECALL).
Stisknutím tlačítka ANO (YES) potvrďte, že chcete vyvolat datový soubor číslo 5.
Ikona v pravém horním rohu obrazovky měření ukazuje, které číslo paměťové pozice bylo
vyvoláno.
0460 896 484
- 49 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8.4
Odstranění
V menu paměti lze odstranit jeden nebo více souborů dat.
Budeme mazat soubor dat, který jsme uložili v předchozím příkladu.
Vyberte soubor dat. Stiskněte tlačítko VYMAZAT (DELETE).
Stisknutím tlačítka ANO (YES) potvrďte, že chcete provést vymazání.
Stisknutím tlačítka NE (NO) se vraťte do menu paměti.
0460 896 484
- 50 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8.5
Kopírování
Chcete-li zkopírovat obsah souboru svařovacích dat do nové paměťové pozice, postupujte
takto:
Vyberte paměťovou pozici, kterou chcete zkopírovat, a stiskněte tlačítko "1 2" (2. FUNKCE)
(2ND FUNCT).
Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT (COPY).
Nyní zkopírujeme obsah paměťové pozice 5 do pozice 50.
Pomocí jednoho z ovladačů přejděte na vybranou paměťovou pozici, v tomto případě 50.
Stiskněte tlačítko ANO (YES).
Nyní jsou svařovací data z čísla 5 zkopírována do paměťové pozice 50.
0460 896 484
- 51 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
Stisknutím tlačítka KONEC (QUIT) se vraťte do menu paměti.
8.6
Upravit
Chcete-li upravit obsah souboru svařovacích dat, postupujte takto:
Vyberte paměťovou pozici, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko "1 2" (2. FUNKCE)
(2ND FUNCTION). Potom stiskněte tlačítko UPRAVIT (EDIT).
Zobrazí se část hlavního menu a v něm se objeví symbol
režimu úprav.
, který znamená, že nyní jste v
Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko ENTER. Ze seznamu proveďte
volbu a znovu stiskněte tlačítko ENTER.
Stisknutím tlačítka NASTAVIT (SET) přejděte do NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH DAT (WELD
DATA SETTING). Vyberte hodnoty, které chcete upravit, a upravte je pomocí ovladačů
plus/mínus. Proveďte ukončení stisknutím tlačítka KONEC (QUIT).
0460 896 484
- 52 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
Nyní je upraveno a uloženo nastavení svařovacích dat číslo 5.
8.7
Název
Chcete-li přidělit uloženému souboru svařovacích dat vlastní název, postupujte takto:
Vyberte paměťovou pozici, kterou chcete pojmenovat, a stiskněte tlačítko "1 2" (2.
FUNKCE) (2ND FUNCTION). Potom stiskněte tlačítko UPRAVIT (EDIT).
Stisknutím tlačítka NASTAVIT (SET) přejděte do NASTAVENÍ SVAŘOVACÍCH DAT (WELD
DATA SETTING). Vyberte položku UPRAVIT POPIS (EDIT DESCRIPTION). Stiskněte
tlačítko ENTER.
Zde získáte přístup ke klávesnici, která se používá takto:
0460 896 484
- 53 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
•
•
Pomocí levého ovladače a šipek umístěte kurzor na požadovaný znak klávesnice.
Stiskněte tlačítko ENTER. Tímto způsobem zadejte celý znakový řetězec o maximální
délce 40 znaků.
Uložte ho stisknutím tlačítka HOTOVO (DONE). Nyní je pojmenovaná alternativa
zobrazena v seznamu.
0460 896 484
- 54 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
9
MENU KONFIGURACE
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration)
Toto menu obsahuje následující dílčí menu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jazyk, viz oddíl „První krok – volba jazyka“ v kapitole „ÚVOD“.
Funkce zámku
Dálkový ovladač
Základní výchozí hodnoty pro MIG/MAG
Základní výchozí hodnoty pro MMA,
Programová tlačítka rychlé volby
Možnost dálkového ovládání
Kontrola WF
Režim automatického ukládání
Přepínač souborů
Více podavačů
Funkce kvality
Údržba
Jednotky
Frekvence hodnoty měření
Klíč registru
9.1
Funkce zámku
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Code lock (Kódový
zámek)
Když je aktivována funkce zámku a nacházíte se na obrazovce měření, v menu režimu
dálkového ovládání nebo v menu rychlé volby, musíte zadat heslo (kód zámku), abyste mohli
tato menu opustit.
Funkce zámku se aktivuje v konfiguračním menu.
0460 896 484
- 55 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
9.1.1
Stav funkce zámku
Ve stavu funkce zámku můžete aktivovat/deaktivovat funkci zámku, aniž by se stávající kód
zámku smazal v případě, že funkci zakážete. Jestliže není uložen žádný kód a pokusíte se
aktivovat funkci zámku, zobrazí se klávesnice pro zadání nového kódu zámku.
Opuštění funkce zámku
Pokud jste na obrazovce měření nebo v menu rychlé volby a kódový zámek je deaktivován,
můžete tato menu opustit bez jakéhokoliv omezení tak, že stisknete tlačítko KONEC (QUIT)
nebo MENU v případě, že chcete přejít do jiného menu.
Pokud je zámek aktivován a pokusíte se opustit menu, opustit menu REM nebo stisknout
programové tlačítko "1 2" (2. FUNKCE) (2ND FUNCT), zobrazí se následující obrazovka
upozorňující uživatele na ochranu ve formě zámku.
PRESS ENTER FOR LOCK CODE...
Zde můžete vybrat KONEC (QUIT) pro zrušení a návrat do předchozího menu nebo
stisknutím tlačítka ENTER pokračovat k zadání kódu zámku.
Potom přejdete do menu s klávesnicí, kde můžete zadat kód zámku. Po každém znaku
stiskněte tlačítko ENTER a potvrďte kód stisknutím tlačítka HOTOVO (DONE).
Zobrazí se následující textové pole:
UNIT UNLOCKED!
Pokud je kód nesprávný, zobrazí se chybové hlášení nabízející možnost znovu zadat kód
nebo se vrátit do původního menu, tj. na obrazovku měření nebo do menu rychlé volby.
Pokud je kód správný, zruší se blokování všech ostatních menu, ačkoliv funkce zámku
zůstane aktivována. To znamená, že můžete dočasně opustit obrazovku měření a menu
rychlé volby, avšak po návratu do těchto menu zůstane zachován stav zámku.
9.1.2
Zadání/úprava kódu zámku
V menu pro zadání/úpravu kódu zámku můžete upravit stávající kód zámku nebo zadat
nový. Kód zámku může být tvořen maximálně šestnácti volitelnými písmeny nebo číslicemi.
9.2
Dálkové ovladače
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Remote controls
(Dálkové ovladače)
Jednotky dálkového ovládání bez sběrnice CAN musí být připojeny přes adaptér dálkového
ovládání. Touto funkcí není podporována metoda SuperPulse.
Po připojení aktivujte jednotku dálkového ovládání na obrazovce měření pomocí
programového tlačítka REMOTE (DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ).
0460 896 484
- 56 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
9.2.1
Nepřepisovat
Umístěte kurzor na řádek DÁLKOVÉ OVLADAČE (REMOTE CONTROLS). Stisknutím
tlačítka ENTER vyvolejte seznam alternativ.
S funkcí NEPŘEPISOVAT (FORGET OVERRIDE) v poloze „ON“ (ZAPNUTO), provede se
před začátkem každého nového svařování automatické vyvolání naposledy vyvolané
paměti. Účelem je eliminovat výsledky všech nastavení svařovacích dat, které byly
vyprodukovány během posledního svařovacího postupu.
9.2.2
Nakonfigurování digitální jednotky dálkového ovládání
Bez adaptéru dálkového ovládání
Při připojení jednotky dálkového ovládání se sběrnicí CAN je konfigurace provedena
automaticky, v položce DIGITAL OP (OVLÁDÁNO DIGITÁLNĚ).
S adaptérem dálkového ovládání
Při použití digitální jednotky dálkového ovládání specifikujte, který typ jednotky dálkového
ovládání se používá.
Umístěte kurzor na řádek DIGITAL OP (OVLÁDÁNO DIGITÁLNĚ) a stisknutím tlačítka
ENTER vyvolejte seznam, z kterého můžete vybrat jednu alternativu.
BINARY CODED
•
Jednotka s 32 programy
Jednotka s 10 programy
•
Jednotka s 10 programy *
* nebo Svařovací pistole s volbou programů RS3
9.2.3
Nakonfigurování analogové jednotky dálkového ovládání
Bez adaptéru dálkového ovládání
Při připojení jednotky dálkového ovládání se sběrnicí CAN je konfigurace provedena
automaticky v analogových vstupech ANALOG 1 a ANALOG 2. Konfiguraci nelze upravovat.
S adaptérem dálkového ovládání
Pokud používáte analogovou jednotku dálkového ovládání, můžete na ovládacím panelu
specifikovat, který potenciometr(y) (maximálně 2) chcete použít.
Potenciometry se na ovládacím panelu nazývají ANALOG 1 (ANALOGOVÝ VSTUP 1) a
ANALOG 2 (ANALOGOVÝ VSTUP 2) a odkazují na jejich vlastní nastavené parametry pro
postup svařování, např. parametr podávání drátu (ANALOG 1) a parametr napětí (ANALOG
2) pro MIG/MAG.
0460 896 484
- 57 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
Pokud umístíte kurzor na řádek ANALOG 1 a
stisknete tlačítko ENTER, vyvolá se tím
seznam.
Nyní můžete zvolit, zda se má potenciometr ANALOG 1 použít pro RYCHLOST PODÁVÁNÍ
DRÁTU (WIRE SPEED) nebo zda se nemá použít (NONE).
Vyberte řádek RYCHLOST PODÁVÁNÍ DRÁTU (WIRE SPEED) a stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud umístíte kurzor na řádek ANALOG 2 a
stisknete tlačítko ENTER, vyvolá se tím
seznam.
Nyní můžete zvolit, zda se má potenciometr ANALOG 2 použít pro NAPĚTÍ (VOLTAGE)
nebo zda se nemá použít (NONE).
Vyberte řádek NAPĚTÍ (VOLTAGE) a stiskněte tlačítko ENTER.
Všechny konfigurace pro jednotku dálkového ovládání se vztahují na veškeré připojené
jednotky podavače drátu. Pokud v konfiguraci odstraníte vstup ANALOG 1, bude se to
vztahovat na obě jednotky podavače drátu v případě, že používáte dvojité jednotky.
9.2.4
Rozsah stupnice na vstupech
Můžete nastavit řídicí rozsah pro potenciometr(y), který hodláte používat. To se provádí
specifikováním minimální a maximální hodnoty na ovládacím panelu pomocí ovladačů
plus/mínus.
Upozorňujeme, že můžete nastavit různé napěťové limity pro synergický a nesynergický
režim. Nastavený parametr napětí v synergickém režimu je odchylka (kladná nebo záporná)
od synergické hodnoty. Nastavený parametr napětí v nesynergickém režimu je absolutní
hodnota. Když jste v synergickém režimu, nastavená hodnota se vztahuje na synergický
režim. Pokud nejste v synergickém režimu, jedná se o absolutní hodnotu.
V nesynergickém režimu jsou také různé limity řízení napětí pro svařování
krátkodobým/sprchovým obloukem a pro impulsy.
Hodnota po vynulování
Krátkodobý/sprchový oblouk a impulsy se
synergií
min. -10 V
max. 10 V
Krátkodobý/sprchový oblouk bez synergie
min. 8 V
max. 60 V
Impulsy bez synergie
min. 8 V
max. 50 V
9.3
Výchozí hodnoty pro MIG/MAG
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → MIG/MAG defaults
(Výchozí hodnoty pro MIG/MAG)
V tomto menu můžete nastavovat:
•
•
•
•
•
•
•
Režim spouště hořáku (2zdvihový/4zdvihový)
Konfigurace čtyřkrokového režimu
Konfigurace programových tlačítek
Měření napětí při impulsním svařování
Podavač AVC
„Uvolňovací impuls“
Regulátor napětí, plochý statický
0460 896 484
- 58 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
•
•
Čas prodlevy vyplňování kráteru aktivní
Začátek svařování, vypnutí oblouku, čas prodlevy
9.3.1
Režim spouště pistole (2zdvihový/4zdvihový)
Dva zdvihy
A = Proud plynu před
zapálením
B = Horký start
C = Svařování
D = Vyplňování kráteru
E = Proud plynu po zhasnutí
Funkce při použití ovládání svařovacího hořáku se dvěma zdvihy.
Proud plynu před zapálením (pokud je použit) začne stisknutím spouštěcího spínače
svařovací pistole (1). Potom začne svařování. Když se spouštěcí spínač uvolní (2), začne
vyplňování kráteru (pokud je zvoleno) a svařovací proud se vypne. Spustí se proud plynu po
zhasnutí (je-li vybrán).
TIP: Po dalším stisknutí spouštěcího spínače během vyplňování kráteru toto vyplňování
pokračuje tak dlouho, dokud je spínač stisknutý (tečkovaná čára). Probíhající vyplňování
kráteru se může přerušit také rychlým stisknutím a uvolněním spouštěcího spínače.
2zdvihový režim se aktivuje na obrazovce měření, v menu konfigurace nebo pomocí
programového tlačítka na obrazovce měření.
0460 896 484
- 59 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
Čtyři zdvihy
Pro čtyřkrokový režim jsou k dispozici tři spouštěcí a dvě zastavovací polohy. Toto je
spouštěcí a zastavovací poloha 1. Po vynulování je vybrána poloha 1. Viz oddíl
„Konfigurace 4zdvihového režimu“.
A = Proud plynu před
zapálením
B = Horký start
C = Svařování
D = Vyplňování kráteru
E = Proud plynu po zhasnutí
Funkce při použití ovládání svařovacího hořáku se čtyřmi
zdvihy
Proud plynu před zapálením začne stisknutím spouštěcího spínače svařovací pistole (1).
Uvolněním spouštěcího spínače začne proces svařování. Dalším stisknutím spouštěcího
spínače (3) začne vyplňování kráteru (pokud je zvoleno) a dojde ke snížení svařovacích dat
na nižší hodnotu. Uvolněním spouštěcího spínače (4) se svařování zcela zastaví a spustí se
proud plynu po zhasnutí (pokud je zvolen).
TIP: Vyplňování kráteru se uvolněním spouštěcího spínače zastaví. Jestliže je místo toho
dále držen, pokračuje vyplňování kráteru (tečkovaná čára).
4zdvihový režim se aktivuje na obrazovce měření, v menu konfigurace nebo pomocí
programového tlačítka na obrazovce měření. Pokud je nastaveno bodování (ZAPNUTO),
nelze zvolit čtyřkrokový režim spouště pistole.
9.3.2
Konfigurace čtyřkrokového režimu
Ve 4zdvihové konfiguraci mohou být k dispozici různé funkce pro 4zdvihové spouštění a
zastavování.
Nastavení 4zdvihového spouštění
•
•
Proud plynu před zapálením řízený spouští, viz oddíl „4zdvihový režim“.
Časově řízený proud plynu před zapálením.
A = Proud plynu
B = Podávání drátu
C = Proud plynu před
zapálením
D = Svařování
Stiskněte spouštěcí spínač (1), spustí se proud plynu před zapálením; po uplynutí
nastavené doby proudu plynu před zapálením začne proces svařování. Uvolněte spouštěcí
spínač (2).
•
Horký start řízený spouští
0460 896 484
- 60 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
A = Proud plynu
B = Podávání drátu
C = Proud plynu před
zapálením
D = Horký start
E = Svařování
Stiskněte spouštěcí spínač (1); spustí se proud plynu před zapálením a bude aktivován horký
start, dokud neuvolníte spínač (2).
Nastavení 4zdvihového zastavování
•
•
Vyplňování kráteru řízené časovým spínačem s možností prodloužení, viz oddíl
„4zdvihový režim“.
Čas vyplňování kráteru řízený spouští
A = Proud plynu
B = Podávání drátu
C = Svařování
D = Vyplňování kráteru
Stiskněte spouštěcí spínač (3); začne vyplňování kráteru a po uplynutí stanoveného času
skončí. Pokud je spouštěcí spínač uvolněn (4) během času vyplňování kráteru (zkrácený čas
vyplňování kráteru), svařování se přeruší.
9.3.3
Konfigurace programových tlačítek
Již jsme popsali „programová“ tlačítka na ovládacím panelu. Při svařování MIG/MAG má
uživatel možnost nastavit funkce těchto tlačítek prostřednictvím výběru ze seznamu daných
možností. K dispozici je sedm programových tlačítek, kterým lze přiřadit nějakou funkci.
Lze volit mezi následujícími možnostmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
žádné
Profukování plynem
Zavedení drátu
2zdvihový/4zdvihový
Vyplňování kráteru ZAP/VYP
Pomalý start ZAP/VYP
Horký start ZAP/VYP
Přepínač svařovacích dat s hořákem
0460 896 484
- 61 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
Na obrazovce displeje jsou dva sloupce, jeden pro funkci a jeden pro číslo tlačítka.
Panel má pět programových tlačítek. Stisknutím tlačítka "1 2"(2. FUNKCE) (2ND FUNCT)
můžete získat dalších pět programových tlačítek.
Když přiřadíte těmto tlačítkům funkce, budou očíslována zleva doprava následujícím
způsobem:
Chcete-li přiřadit programovému tlačítku novou funkci, postupujte takto:
•
•
•
Umístěte kurzor do řádku funkcí s funkcí „NONE“ a stiskněte programové tlačítko
s funkcí, která slouží ke změně čísla tlačítka.
Tento postup opakujte u tlačítka s číslem tlačítka, které chcete použít.
Umístěte kurzor do řádku funkcí, do kterého chcete umístit nové číslo tlačítka, a
stiskněte programové tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci.
Stejným způsobem můžete přiřadit nové funkce ostatním tlačítkům tak, že spárujete jednu z
funkcí v levém sloupci s číslem tlačítka v pravém sloupci.
9.3.4
Měření napětí při impulsním svařování
Možnosti pro metody měření napětí při impulsním svařování jsou následující:
•
•
Vrcholová hodnota napětí při impulsním svařování, PULSE. Napětí se měří pouze
během impulsové části a před zobrazením hodnoty napětí na displeji je filtrováno.
Průměrná hodnota napětí AVERAGE
Napětí se měří nepřetržitě a před zobrazením hodnoty napětí je filtrováno.
Naměřené hodnoty zobrazené na displeji se používají jako vstupní data pro interní a externí
funkce kvality.
9.3.5
Podavač AVC
Pokud máte připojenou jednotku podavače drátu AVC (ARC VOLTAGE CONTROL =
REGULACE NAPĚTÍ OBLOUKU), přejděte do menu KONGIGURACE (CONFIGURATION)
0460 896 484
- 62 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
na ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ MIG/MAG (MIG/MAG BASIC SETTINGS). V řádku jednotky
podavače drátu AVC stiskněte tlačítko ENTER a vyberte ON (ZAPNUTO). Zařízení se potom
automaticky překonfiguruje tak, aby se shodovalo s danou jednotkou podavače drátu AVC.
9.3.6
Uvolňovací impuls
Pokud dojde k zaseknutí drátu ve svařovaném předmětu, systém tento stav detekuje. Je
odeslán proudový impuls, který uvolní drát z povrchu.
Pro získání této funkce vyberte UVOLŇOVACÍ IMPULS (RELEASE PULSE) v seznamu na
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ MIG/MAG (MIG/MAG BASIC SETTINGS), potom stiskněte tlačítko
ENTER a vyberte ON (ZAPNUTO).
9.3.7
Regulátor napětí, plochý statický
Funkce REGULÁTOR NAPĚTÍ, PLOCHÝ STATICKÝ bude normálně aktivovaná (ON).
Tato funkce je určena pro specifická zákaznická řešení.
9.3.8
Čas prodlevy vyplňování kráteru aktivní
ČAS PRODLEVY VYPLŇOVÁNÍ KRÁTERU AKTIVNÍ je čas prodlevy, který musí uplynout od
začátku svařování, aby se aktivovala funkce VYPLŇOVÁNÍ KRÁTERU, když je vyplňování
kráteru aktivováno.
Výchozí hodnota ČAS PRODLEVY VYPLŇOVÁNÍ KRÁTERU AKTIVNÍ je 1,0 s.
9.3.9
Začátek svařování, vypnutí oblouku, čas prodlevy
Tento čas prodlevy definuje dobu, která začíná zahájením svařování a končí v čase
(zahájení svařování + ZAČÁTEK SVAŘOVÁNÍ, VYPNUTÍ OBLOUKU, ČAS PRODLEVY).
Jestliže dojde během definované doby k několika událostem oblouk zapnutý a oblouk
vypnutý, potom se události oblouk vypnutý nepředávají dál, jestliže poslední událost před
koncem definované doby je událost oblouk zapnutý.
Jestliže dojde během definované doby k několika událostem oblouk zapnutý a oblouk
vypnutý a poslední událostí před koncem definované doby je událost oblouk vypnutý,
potom se tato událost oblouk vypnutý předá po konci definované doby dál.
Dál se předá pouze první událost oblouk zapnutý, ke které dojde během definované doby.
Příklad: Jestliže během definované doby dojde k sekvenci událostí oblouk zapnutý, oblouk
vypnutý a oblouk zapnutý, předá se z napájecího zdroje k připojenému vybavení pouze
první událost oblouk zapnutý. Událost oblouk vypnutý se nejprve v napájecím zdroji zadrží
a následně po přijetí poslední události oblouk zapnutý odstraní.
Výchozí hodnota ZAČÁTEK SVAŘOVÁNÍ, VYPNUTÍ OBLOUKU, ČAS PRODLEVY je
0,00 s.
Tato funkce je určena pro specifická zákaznická řešení.
9.4
Výchozí hodnoty pro MMA
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → MMA defaults
(Výchozí hodnoty pro MMA)
Nárazové svařování
Nárazové svařování lze použít při svařování s nerezovými elektrodami. Tato funkce
umožňuje střídavě zapalovat a zhášet oblouk, a tím lépe ovládat přívod tepla. Ke zhasnutí
oblouku je třeba elektrody mírně zvednout.
Zde můžete vybrat ZAPNUTO (ON) nebo VYPNUTO (OFF).
0460 896 484
- 63 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
9.5
Programová tlačítka rychlé volby
V menu rychlé volby jsou zobrazena programová tlačítka SVAŘOVACÍ DATA 1 (WELD DATA
1) až SVAŘOVACÍ DATA 4 (WELD DATA 4). Konfigurují se následujícím způsobem:
Umístěte kurzor na řádek ČÍSLO PROGRAMOVÉHO TLAČÍTKA (SOFT KEY NUMBER).
Tlačítka jsou očíslována zleva doprava od 1 do 4. Požadované tlačítko vyberte tak, že
pomocí ovladačů plus/mínus zadejte jeho číslo.
Potom pomocí levého ovladače přejděte dolů na následující řádek PŘIŘAZENÁ SVAŘOVACÍ
DATA (ASSOCIATED WELD DATA). Zde můžete procházet mezi soubory svařovacích dat,
které jsou uloženy v paměti svařovacích dat. Pomocí ovladačů plus/mínus vyberte číslo
požadovaných svařovacích dat. Uložte ho stisknutím tlačítka ULOŽIT (STORE). Chcete-li
odstranit uložený soubor, stiskněte tlačítko VYMAZAT (DELETE).
9.6
Výběr podavačů
Když je tato volba aktivována (ON), můžete spustit svařování MIG/MAG jak ze spouštěcího
vstupu jednotky podavače drátu, tak ze vstupu napájecího zdroje pro spuštění TIG. Když je
svařování spuštěno ze vstupu spouštěcího signálu, musí být zastaveno ze stejného vstupu.
9.7
Možnost dálkového ovládání
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Panel remote enable
(Aktivace dálkového ovladání panelu)
Když je panel v režimu dálkového ovládání, běžně nemůžete nastavovat pomocí tlačítek.
Když je parametr AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PANELU (PANEL REMOTE
ENABLE) nastaven na ZAPNUTO (ON), lze proud/podávání drátu nebo napětí nastavit
pomocí ovládacího panelu a dálkového ovládání.
Pokud se parametr AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PANELU (PANEL REMOTE
ENABLE) používá v kombinaci s limity, lze používání zařízení omezit na určitý rozsah
nastavení. To platí pro následující nastavení: podávání drátu a napětí pro svařování
MIG/MAG, nastavení proudu pro svařování MMA a TIG, proud impulsu s impulsním
svařováním TIG.
9.8
Kontrola WF
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → WF supervision
(Kontrola WF)
0460 896 484
- 64 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
Funkce KONTROLA WF by obvykle měla být aktivována (ZAPNUTO). Tato funkce je určena
pro specifická zákaznická řešení.
9.9
Režim automatického ukládání
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Auto save mode
(Režim automatického ukládání)
Když je soubor svařovacích dat vyvolán z paměťové pozice v paměti svařovacích dat a
změníte nastavení, tyto změny se po vyvolání nového souboru svařovacích dat z paměti
automaticky uloží do paměťové pozice.
Ruční ukládání svařovacích dat do paměťové pozice blokuje následující automatické
uložení.
V horním pravém okně obrazovky měření je zobrazena paměťová pozice, do které jsou
uložena svařovací data.
9.10
Limity měření pro zastavení svařování
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Measure limits stop
weld (Limity měření pro zastavení svařování)
Tato funkce ovládá chování při vzniku chyby limitů měření. Když je funkce Limity měření
pro zastavení svařování aktivovaná (ON) a vznikne chyba limitů měření, svařování se
okamžitě zastaví.
Výchozí nastavení pro tuto funkci je vypnuto (OFF).
9.11
Přepínač souborů
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Trigger weld data
switch (Přepínač svařovacích dat na spouštěči)
Tato funkce umožňuje přecházet mezi různými alternativami předem nastavených
svařovacích dat, a to rychlým stisknutím (stisknutím a ihned uvolněním) spouště svařovací
pistole. Lze volit mezi jednoduchým a dvojitým stisknutím. Jednoduché stisknutí znamená
jedno rychlé stisknutí. Dvojité stisknutí znamená dvě rychlá stisknutí.
Volba PRVNÍ ZMĚNA SEKVENCE, VYPNUTÍ OBLOUKU (FIRST CHANGE IN SEQUENCE
ARC OFF) může být nastavena na možnosti DALŠÍ (NEXT) nebo START
Možnost DALŠÍ - PŘEPÍNÁNÍ DAT SPOUŠTĚNÍ (NEXT - A TRIGGER DATA SWITCH)
přepne paměť na další paměť v pořadí.
Možnost START - PŘEPÍNÁNÍ DAT SPOUŠTĚNÍ (START - A TRIGGER DATA SWITCH)
během VYPNUTÍ OBLOUKU (ARC OFF) přepne paměť na další paměť v pořadí, pokud od
posledního přepínání dat spouštění uběhly 4 sekundy.
PŘEPÍNÁNÍ DAT SPOUŠTĚNÍ (TRIGGER DATA SWITCH) do 4 sekund od posledního
přepínání dat spouštění přepne paměť na další paměť v pořadí.
Je možné přepínat mezi maximálně 5 vybranými paměťovými pozicemi, viz kapitola
„SPRÁVA PAMĚTI“ (MEMORY MANAGEMENT).
OFF - Žádné přepínání mezi svařovacími daty.
ARC OFF - Uživatel nemůže během svařování přepínat mezi paměťovými pozicemi.
ON - Uživatel může vždy přepínat mezi paměťovými pozicemi.
0460 896 484
- 65 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
Aktivování přepínače svařovacích dat
Umístěte kurzor na řádek PŘEPÍNAČ SVAŘOVACÍCH DAT NA SPOUŠTĚČI (TRIGGER
WELD DATA SWITCH) a stiskněte tlačítko ENTER. Vyberte položku OFF, ARC OFF nebo
ON. Stiskněte tlačítko ENTER.
Vybírání svařovacích dat z paměti
Umístěte kurzor na řádek PŘIDAT/VYMAZAT SVAŘOVACÍ DATA (ADD/DELETE WELD
DATA).
Pomocí ovladačů plus/mínus vyberte čísla pamětí, ve kterých jsou uložena aktuální
svařovací data, a potom stiskněte tlačítko ULOŽIT (STORE).
Řádek VYBRANÁ SVAŘOVACÍ DATA (SELECTED WELD DATA) ukazuje, která svařovací
data byla vybrána a v jakém pořadí následují, zleva doprava. Pod linkou na displeji se
zobrazí soubor svařovacích dat pro naposledy vybranou pozici.
Chcete-li odstranit svařovací data, opakujte výše popsaný postup, ale stiskněte tlačítko
VYMAZAT (DELETE).
9.12
Více podavačů
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Multiple wire
feeders (Více podavačů drátu)
Při připojování několika jednotek podavače drátu (max. 4) musíte použít jednotky podavače
drátu bez jednotky svařovacích dat, tj. s prázdným panelem.
0460 896 484
- 66 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
Všechny jednotky podavače drátu, které jsou dodávané zákazníkovi, mají identifikační číslo
1.
První věcí, kterou musíte udělat při připojování několika jednotek podavače drátu, je změnit
identifikační číslo (adresu uzlu) jedné jednotky podavače drátu.
Při změně identifikačního čísla postupujte následovně:
•
•
•
Připojte první jednotku podavače drátu, přejděte do menu „VÍCE PODAVAČŮ DRÁTU“
(MULTIPLE WIRE FEEDERS).
Stisknutím a uvolněním spouštěcího spínače aktivujte jednotku podavače drátu.
Potom si na prvním řádku přečtěte, jaké identifikační číslo jednotka podavače drátu má
(poprvé by to mělo být číslo 1). Potom vyberte nové identifikační číslo mezi 2 a 4.
Umístěte kurzor na řádek ZVOLIT NOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (SELECT A NEW ID
NUMBER). Pomocí postupným otáčením ovladačů plus/mínus nastavte požadované číslo
mezi 1 a 4. Stiskněte tlačítko ENTER.
Číslice v horním řádku pro identifikační číslo se změní na požadované číslo.
•
•
Připojte další jednotku podavače drátu.
Stisknutím a uvolněním spouštěcího spínače aktivujte tuto jednotku podavače drátu. Nyní
můžete vidět, že tato jednotka má identifikační číslo 1.
Nyní je konfigurace hotova a můžete začít pracovat se zařízením běžným způsobem.
Stejným způsobem je možné nakonfigurovat a spouštět čtyři jednotky podavače drátu. Při
používání několika jednotek podavače drátu není důležité, jaká identifikační čísla jim
přidělíte, ale musíte jim přidělit rozdílná čísla, abyste je mohli od sebe odlišit.
Dbejte na to, abyste nepřidělili stejné identifikační číslo dvěma jednotkám podavače drátu.
Pokud by k tomu přesto došlo, napravte tuto situaci odpojením jedné z těchto jednotek a
potom začněte provádět výše uvedený postup znovu od začátku. Vždy můžete přejít do
menu „VÍCE PODAVAČŮ DRÁTU“ (MULTIPLE WIRE FEEDERS) a stisknutím spouštěcího
spínače zkontrolovat identifikační čísla připojených jednotek podavače drátu.
Na řádku IDENTIFIKACE PŘIPOJENÝCH PODAVAČŮ DRÁTU (CONNECTED WIRE
FEEDERS ID) uvidíte identifikační čísla všech připojených jednotek podavače drátu.
0460 896 484
- 67 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
9.13
Funkce kvality
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Quality functions
(Funkce kvality)
Podmínky pro protokolování hotových svarů se nastavují v položce Funkce kvality (Quality
functions) v menu Konfigurace (Configuration).
Vyberte řádek a stiskněte tlačítko ENTER. Pokud je zvoleno ZAPNUTO (ON), každý svar
bude uložen jako textový soubor s příponou .aqd, přičemž každý den bude vytvořen nový
soubor. Zde jsou registrovány následující informace:
•
•
•
•
•
Čas zahájení svařování
Doba trvání svařování
Maximální, minimální a průměrný proud během svařování
Maximální, minimální a průměrné napětí během svařování
Maximální, minimální a průměrný výstupní výkon během svařování
Více informací o funkci kvality si přečtěte v oddílu „Funkce kvality“.
9.14
Údržba
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Maintenance
(Údržba)
V tomto menu se nastavuje, jak často se má měnit kontaktní špička. Na řádku INTERVAL
VÝMĚNY KONTAKTNÍ ŠPIČKY (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL) stanovte počet
zahájených svarů, po jakém se má vyměnit špička, a stiskněte tlačítko ENTER. Potom
otáčením ovladačů plus/mínus nastavte požadovanou hodnotu. Po uplynutí daného intervalu
se v seznamu chyb zobrazí chybový kód 54. Proveďte resetování stisknutím programového
tlačítka RESET.
Když je místo počtu spuštění zvolen LIMIT CELKOVÉ DOBY CHODU (TOTAL RUNNING
TIME LIMIT), kontaktuje se autorizovaný servisní technik ESAB.
0460 896 484
- 68 -
© ESAB AB 2016
9 MENU KONFIGURACE
9.15
Jednotky
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Unit of length
(Jednotka délky)
Zde se nastavuje měrná jednotka, metrická nebo palce:
9.16
Frekvence hodnoty měření
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Measure value
frequency (Frekvence hodnoty měření)
Zde se nastavuje frekvence hodnoty měření, a to postupným otáčením jednoho z ovladačů
plus/mínus na hodnotu v rozmezí 1 až 10 Hz. Frekvence měření se projeví pouze při výpočtu
dat o kvalitě.
9.17
Klíč registru
Menu Konfigurace (Configuration) → Register key (Klíč registru)
Pomocí funkce REGISTER KEY (KLÍČ REGISTRU) můžete odemknout některé funkce,
které nejsou zahrnuty v základní verzi ovládacího panelu. Informace týkající se těchto funkcí
najdete v oddílu „MIG/MAG“ v kapitole „STRUKTURA MENU“.
Abyste mohli získat přístup k těmto funkcím, musíte kontaktovat společnost ESAB. Když
uvedete výrobní číslo dané jednotky, obdržíte kód klíče, který je třeba zadat v menu
REGISTER KEY (KLÍČ REGISTRU).
Stiskněte tlačítko ZADAT KLÍČ (ENTER KEY) a napište kód klíče na klávesnici, která se
zobrazí na displeji. Pomocí levého ovladače a šipek umístěte kurzor na požadovaný znak
klávesnice. Stiskněte tlačítko ENTER. Jakmile je znakový řetězec zaregistrován, stiskněte
tlačítko HOTOVO (DONE).
Aktivujte klíč stisknutím tlačítka ACTVTE. Zobrazí se zpráva: KEY ACTIVATED (KLÍČ
AKTIVOVÁN). Pokud se registrace nezdařila, zobrazí se tato zpráva: INCORRECT KEY
(NESPRÁVNÝ KLÍČ). V takovém případě zkontrolujte kód klíče a zkuste to znovu.
0460 896 484
- 69 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
10
NÁSTROJE
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje)
Toto menu obsahuje následující dílčí menu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seznam chyb
Export/import
Správce souborů
Úprava limitů nastavení
Úprava nastavení hodnot měření
Dokumentační funkce
Funkce kvality
Synergická data definovaná uživatelem
Kalendář
Uživatelské účty
装置信息
10.1
Seznam chyb
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Error log (Protokol chyb)
Chybové kódy se používají k signalizaci vzniku poruchy při svařování. Ta je specifikována na
displeji pomocí překryvného menu. V pravém horním rohu displeje zobrazí vykřičník
.
POZOR!
zmizí z displeje, jakmile přejdete do menu protokolu chyb.
Všechny chyby, k nimž dojde při používání svařovacího zařízení, jsou dokumentovány jako
chybová hlášení v seznamu chyb. Lze uložit až 99 chyb. Pokud se seznam chyb zaplní, tj.
pokud bylo uloženo 99 chybových hlášení, při výskytu další chyby se automaticky smaže
nejstarší hlášení.
0460 896 484
- 70 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
V menu seznamu chyb lze najít následující informace:
•
•
•
•
•
Číslo chyby
Datum výskytu chyby
Čas výskytu chyby
Zařízení, v němž se vyskytla chyba
Kód chyby
Jednotky
1 = chladicí jednotka
4 = jednotka dálkového ovládání
2 = napájecí zdroj
5 = jednotka střídavého proudu
3 = jednotka podavače
drátu
8 = ovládací panel
10.1.1
Popisy kódů chyb
Chybový kód Popis
1
Chyba paměti programu (EPROM)
Vznikla chyba v paměti programu.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Restartujte zařízení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
2
Chyba RAM mikroprocesoru
Mikroprocesor nedokáže číst/zapisovat z/do určitého paměťového místa své
vnitřní paměti.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Restartujte zařízení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
3
Chyba externí RAM
Mikroprocesor nedokáže číst/zapisovat z/do určitého paměťového místa své
vnější paměti.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Restartujte zařízení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
0460 896 484
- 71 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Chybový kód Popis
4
Nízké napětí 5V napájecího zdroje
Napětí napájecího zdroje je příliš nízké.
Současný proces svařování je zastaven a nelze ho znovu spustit.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
5
Pomocné stejnosměrné napětí je mimo meze
Napětí je příliš nízké nebo příliš vysoké. Příliš vysoké napětí může být
způsobeno vážnými přechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím
zdrojem (vysokým indukčním odporem zdroje nebo ztrátou fáze).
Napájecí jednotka se vypne a nelze ji znovu spustit.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
6
Vysoká teplota
Aktivovala se tepelná ochrana proti přetížení.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho znovu spustit, dokud se
nenahodí jistič.
Zákrok: Zkontrolujte, zda přívody nebo vývody chladicího vzduchu nejsou
zablokovány nebo ucpány nečistotou. Zkontrolujte používaný pracovní
cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení nepřetěžuje.
7
Vysoký primární proud
Napájecí jednotka odebírá příliš mnoho proudu ze stejnosměrného napětí,
které jí napájí. Napájecí jednotka se vypne a nelze ji znovu spustit.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Pokud chyba
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
8
Napájení 1. Nízké napětí baterie
Baterie na desce uvnitř řídicí jednotky W82 musí být vyměněna. Jestliže se
nevymění, dojde při vypnutí ke ztrátě celé paměti zálohované baterií.
Zákrok: Kontaktujte autorizovaného servisního technika ESAB.
9
Napájení 2
Kód chyby z externího zdroje
Zákrok: Zkontrolujte příručku připojených jednotek.
10
Napájení 3
Kód chyby z externího zdroje
Zákrok: Zkontrolujte příručku připojených jednotek.
11
Proudový servomechanismus / servomechanismus rychlosti podávání
drátu
Kód chyby z externího zdroje
Zákrok: Zkontrolujte příručku připojených jednotek.
0460 896 484
- 72 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Chybový kód Popis
12
Chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sběrnice CAN je přechodně příliš vysoké.
Napájecí jednotka nebo podavač drátu asi ztratil kontakt s ovládacím
panelem.
Zákrok: Zkontrolujte zařízení a ujistěte se, že je připojen jen jeden podavač
drátu nebo dálkový ovladač. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
14
Chyba při komunikaci
Systémová sběrnice CAN přestala přechodně pracovat v důsledku
nadměrného zatížení.
Současný proces svařování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte zařízení a ujistěte se, že je připojen jen jeden podavač
drátu nebo dálkový ovladač. Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali
jednotku. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
15
Ztracené hlášení
Mikroprocesor nedokáže zpracovat přicházející hlášení dostatečně rychle,
takže dochází ke ztrátě informací.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
16
Vysoké napětí naprázdno
Napětí naprázdno je příliš vysoké.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
17
Ztráta kontaktu s další jednotkou
Aktuální činnosti budou zastaveny a zabrání se spuštění svařování.
Tato chyba může být způsobena přerušením spojení (např. kabel CAN) mezi
jednotkou svařovacích dat a další jednotkou. V protokolu chyb je zobrazeno,
o kterou jednotku se jedná.
Zákrok: Zkontrolujte kabeláž CAN. Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si
pomoc servisního technika.
19
Chyba datové paměti RAM napájené z baterie
Baterie nemá dostatečné napětí
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Ovládací
panel je resetován. Nastavení jsou v angličtině, s MIG/MAG, SHORT/SPRAY
(KRÁTKODOBÝ/SPRCHOVÝ OBLOUK), Fe, CO2, 1,2 mm. Pokud chyba
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
22
Přetečení výstupní vyrovnávací paměti
Ovládací panel nedokáže přenést informace do jiných jednotek dostatečně
rychle.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku.
23
Přetečení vstupní vyrovnávací paměti
Ovládací panel nedokáže zpracovat informace z jiných jednotek dostatečně
rychle.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku.
0460 896 484
- 73 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Chybový kód Popis
25
Nekompatibilní formát parametru
Zkuste uložit svařovací data do paměti USB. Paměť USB má jiný datový
formát než paměť svařovacích dat.
Zákrok: Použijte jinou paměť USB.
26
Chyba programu
Něco zabránilo procesoru v provádění normálních úkonů podle programu.
Program se automaticky spustí znovu. Probíhající svařování se zastaví. Tato
chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Zkontrolujte, jak jsou zpracovávány svařovací programy během
svařování. Pokud se chyba opakuje, vyžádejte si pomoc servisního technika.
27
Došel drát / chyba hardwarového odlučovače
Kód chyby z externího zdroje
Zákrok: Zkontrolujte příručku připojených jednotek.
28
Ztracená data programu
Nefunguje provádění programu.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Pokud chyba
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
29
Neproudí chladicí voda
Kód chyby z externího zdroje
Tato chyba vzniká, jestliže se nedosáhne dostatečného průtoku chladicí vody
do 10 sekund po probuzení z pohotovostního režimu.
Zákrok: Zkontrolujte příručku připojených jednotek.
30
Překroč. úr. čas. chyby regulátoru
Došlo k příliš dlouhému času regulátoru (pouze v MIG/MAG).
32
Neproudí plyn
Kód chyby z externího zdroje
Zákrok: Zkontrolujte příručku připojených jednotek.
40
Nekompatibilní jednotky
Je připojen nesprávný podavač drátu. Zabrání se spuštění.
Zákrok: Připojte správný podavač drátu.
54
Servisní interval uplynul
Servisní interval pro výměnu kontaktní špičky uplynul.
Zákrok: Vyměňte kontaktní špičku.
60
Chyba při komunikaci
Interní sběrnice CAN systému přestala dočasně fungovat kvůli příliš
vysokému zatížení. Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správně připojeno. Vypněte
síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
0460 896 484
- 74 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Chybový kód Popis
64
Chyba načtení typu regulátoru
Z U82 je do napájecího zdroje při spuštění / vyvolané paměti odeslán
nepodporovaný typ regulátoru.
Zákrok: Změňte typ regulátoru.
70
Limit hodnoty měření proudu byl překročen
Hodnoty měření proudu překročily nastavené limity.
Zákrok: Zkontrolujte správné nastavení omezení proudu a kvalitu svaru.
71
Limit hodnoty měření napětí byl překročen
Hodnoty měření napětí překročily nastavené limity.
Zákrok: Zkontrolujte správné nastavení omezení napětí a kvalitu svaru.
72
Limit hodnoty měření výkonu byl překročen
Hodnoty měření výkonu překročily nastavené limity.
Zákrok: Zkontrolujte správné nastavení omezení výkonu a kvalitu svaru.
73
Limit hodnoty měření proudu WF byl překročen
Hodnoty měření proudu WF překročily nastavené limity.
Zákrok: Zkontrolujte správné nastavení omezení proudu WF a kvalitu svaru.
75
Výstraha, synerg. data přepočítána
Synergická data jsou přepočítána.
Zákrok: Stisknutím tlačítka Enter přijměte přepočítaná data.
10.2
Export/import
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Export/import
V menu Export/import je možné přenášet informace mezi ovládacím panelem a pamětí USB.
Lze přenášet následující informace:
•
Soubory svařovacích dat
Export/import
•
Nastavení systému
Export/import
•
Limity nastavení
Export/import
•
Limity měření
Export/import
•
Seznam chyb
Export
•
Protokol funkce kvality
Export
•
Dokumentační funkce
Export
•
Křivky součinnosti
Export/import
•
Základní nastavení
Export/import
Vložte paměť USB. Návod k vložení paměti USB najdete v oddílu „Připojení USB“. Vyberte
řádek s informacemi, které chcete přenést. Stiskněte tlačítko EXPORT nebo IMPORT podle
toho, zda chcete informace exportovat nebo importovat.
0460 896 484
- 75 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
10.3
Správce souborů
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → File manager (Správce souborů)
Ve správci souborů můžete zpracovávat informace v paměti USB i (C:\). Správce souborů
umožňuje ručně odstraňovat a kopírovat svařovací data a data o kvalitě.
Pokud je vložena paměť USB a nebyla dosud vybrána žádná složka, zobrazí se na displeji
základní složka paměti.
Ovládací panel si pamatuje, kde jste byli při posledním použití správce souboru, takže příště
se vrátíte na stejné místo ve struktuře souborů.
Chcete-li zjistit, kolik volného místa zbývá v paměti, použijte funkci INF.
Aktualizujte informace stisknutím tlačítka AKTUALIZOVAT (UPDATE).
0460 896 484
- 76 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Když chcete odstraňovat, změnit název, vytvořit novou složku, kopírovat nebo vkládat,
stiskněte tlačítko ALT. Zobrazí se seznam, z něhož můžete vybírat. Pokud je vybrána
položka (..) nebo složka, můžete pouze vytvořit novou složku nebo vložit dříve zkopírovaný
soubor. Pokud jste vybrali soubor, přibudou volby PŘEJMENOVAT (RENAME), KOPÍROVAT
(COPY) nebo VLOŽIT (PASTE) v případě, že jste předtím zkopírovali nějaký soubor.
Vyberte složku nebo soubor a stiskněte tlačítko ALT.
Tento seznam se zobrazí po stisknutí tlačítka
ALT.
10.3.1
Odstranění souboru/složky
Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost VYMAZAT (DELETE) a
stiskněte tlačítko ENTER.
Nyní se soubor/složka odstraní. Abyste mohli odstranit složku, musí být prázdná, tzn. nejprve
odstraňte soubory v této složce.
10.3.2
Přejmenování souboru/složky
Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost PŘEJMENOVAT
(RENAME) a stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí klávesnice. Pomocí ovladače vlevo změňte řádek a pomocí tlačítek s
šipkou se pohybujte doleva a doprava. Vyberte znak nebo funkci, kterou chcete použít, a
stiskněte tlačítko ENTER.
0460 896 484
- 77 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
10.3.3
Vytvoření nové složky
Vyberte místo, kam chcete umístit novou složku, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost NOVÁ SLOŽKA (NEW
FOLDER) a stiskněte tlačítko ENTER.
Poté se na displeji zobrazí klávesnice. Pomocí ovladače vlevo změňte řádek a pomocí
tlačítek s šipkou se pohybujte doleva a doprava. Vyberte znak nebo funkci, kterou chcete
použít, a stiskněte tlačítko ENTER.
10.3.4
Kopírování a vkládání souborů
Vyberte soubor, který chcete zkopírovat, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost KOPÍROVAT (COPY) a
stiskněte tlačítko ENTER.
Umístěte kurzor do složky, do které chcete umístit kopírovaný soubor, a stiskněte tlačítko
ALT.
Vyberte možnost VLOŽIT (PASTE) a
stiskněte tlačítko ENTER.
Kopie se uloží jako Copy of plus původní název, např. Copy of WeldData.awd.
10.4
Úprava limitů nastavení
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Edit settings limits (Úprava limitů
nastavení)
V tomto menu se nastavují vlastní max. a min. hodnoty pro různé metody svařování. Limity
nesmí být větší nebo menší než hodnoty, na jaké je dimenzován napájecí zdroj. K dispozici
je 50 paměťových míst. Vyberte řádek pro prázdné paměťové místo a stiskněte tlačítko
ENTER. Vyberte proces (MIG/MAG, MMA, TIG) a stiskněte tlačítko ENTER. Pro proces
MIG/MAG lze zvolit max. a min. hodnoty pro napětí a rychlost podávání drátu.
0460 896 484
- 78 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Pro MMA a TIG lze změnit max. a min. hodnoty pro proud.
Po provedení úpravy hodnot stiskněte tlačítko ULOŽIT (STORE). Při zobrazení dotazu, zda
se má hodnota limitu uložit na vybrané paměťové místo, stiskněte NE (NO) nebo ANO
(YES). Hodnoty paměťových míst se zobrazují pod čárou ve spodní části. V tomto případě se
jedná o paměťové místo 2 s limitními hodnotami pro MMA 20 - 394 A.
Pomocí tlačítka AUTO se limity nastaví automaticky podle limitů, které byly nastaveny pro
každou jednotlivou metodu svařování.
Při zobrazení dotazu, zda se mají limity nastavení nastavit automaticky, stiskněte NE (NO)
nebo ANO (YES) a potom tlačítko ULOŽIT (STORE), má-li být nastavení uchováno.
10.5
Úprava limitů měření
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Edit measure limits (Úprava limitů
měření)
V tomto menu se nastavují vlastní naměřené hodnoty pro různé metody svařování.
K dispozici je 50 paměťových míst. Vyberte řádek pro prázdné paměťové místo a stiskněte
tlačítko ENTER. Vyberte proces stisknutím tlačítka ENTER. Potom vyberte proces svařování
ze zobrazeného seznamu a znovu stiskněte tlačítko ENTER.
Lze vybírat následující hodnoty:
Pro MIG/MAG
•
•
•
•
napětí: čas (0–10 s), min., max., min. průměrná, max. průměrná
proud: čas (0–10 s), min., max., min. průměrná, max. průměrná
výstupní výkon: min., max., min. průměrná, max. průměrná
proud jednotky podavače drátu: min., max., min. průměrná, max. průměrná
Tip: Aby se předešlo problémům s podáváním zejména při robotickém svařování,
doporučuje se stanovit maximální hodnotu proudu pro motor podavače. Vysoký proud
motoru naznačuje problémy s podáváním. Aby mohla být stanovena správná maximální
0460 896 484
- 79 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
hodnota, doporučuje se sledovat proud motoru během svařování po dobu jednoho měsíce.
Pak lze stanovit vhodnou maximální hodnotu.
Pro MMA a TIG
•
•
•
napětí: čas (0–10 s), min., max., min. průměrná, max. průměrná
proud: čas (0–10 s), min., max., min. průměrná, max. průměrná
výstupní výkon: min., max., min. průměrná, max. průměrná
Pomocí jednoho z pravých ovladačů nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko
ULOŽIT (STORE).
Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete uložit vybrané paměťové místo. Chcete-li
hodnotu uložit, stiskněte tlačítko ANO (YES). Hodnoty paměťových míst se zobrazují pod
čárou ve spodní části.
Pomocí tlačítka AUTO se limity nastaví automaticky podle naposledy použitých hodnot
měření.
Při zobrazení dotazu, zda se mají limity nastavení nastavit automaticky, stiskněte NE (NO)
nebo ANO (YES) a potom tlačítko ULOŽIT (STORE), má-li být nastavení uchováno.
10.6
Dokumentační funkce
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Production statistics (Statistiky
výroby)
Dokumentační funkce budou sledovat celkovou dobu oblouku, celkové množství materiálu a
počtu svarů od posledního vynulování. Také budou sledovat dobu oblouku a množství
materiálu použitého při posledním svaru. Pro informaci se zobrazují také vypočítané
množství roztaveného materiálu drátu na jednotku délky a čas posledního nulování.
Pokud byla doba hoření oblouku kratší než deset 1 sekunda, počet svarů se nezvyšuje.
Proto se nezobrazuje množství materiálu spotřebovaného na krátké svary tohoto typu. Avšak
spotřeba materiálu a čas jsou zahrnuty do celkové spotřeby materiálu a celkového času.
0460 896 484
- 80 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Když stisknete tlačítko RESETOVAT (RESET), všechny čítače se vynulují. Zobrazuje se
datum a čas posledního nulování.
Pokud nevynulujete čítače, vynulují se automaticky, až jeden z nich dosáhne maximální
hodnoty.
Maximální hodnoty čítačů
Čas
999 hodin, 59 minut, 59 sekund
Hmotnost
13350000 gramů
Množství
65535
Při použití konkrétních zákaznických křivek součinnosti se nepočítá spotřeba materiálu.
10.7
Funkce kvality
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Quality functions (Funkce kvality)
Funkce kvality sledují různá zajímavá svařovací data pro jednotlivé svary.
Jedná se o následující funkce:
•
•
•
•
•
Čas zahájení svaru
Délka svařování
Maximální, minimální a průměrný proud během svařování
Maximální, minimální a průměrné napětí během svařování
Maximální, minimální a průměrný výstupní výkon během svařování.
Za účelem vypočítání tepelného příkonu se vybraný svar zvýrazní. Pomocí pravého horního
ovladače (#) procházejte mezi svary a pomocí dolního ovladače (*) nastavte délku svarového
spoje. Stiskněte tlačítko AKTUALIZOVAT (UPDATE) a svařovací jednotka vypočítá tepelný
příkon vybraného svaru.
Na řádku ve spodní části se zobrazuje počet svarů od posledního vynulování. Lze uložit
informace o maximálně 100 svarech. Při více než 100 svarech se první přepíše. Aby mohlo
být svařování registrováno, musí trvat déle než jednu sekundu.
Na displeji se zobrazuje naposled zaznamenaný svar, nicméně lze procházet také ostatní
zaznamenané svary. Po stisknutí tlačítka RESETOVAT (RESET) se odstraní všechny
protokoly.
0460 896 484
- 81 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Popis rozvrhu svařovacích dat
Každý rozvrh svařovacích dat může mít krátký popis. V menu NASTAVIT (SET) a UPRAVIT
POPIS (EDIT DESCRIPTION) lze k poslednímu vyvolanému rozvrhu svařovacích dat přiřadit
pomocí integrované klávesnice popis o délce max. 40 znaků. Také lze upravit nebo odstranit
aktuální popis.
Pokud má vyžádaný rozvrh popis, potom se tento popis zobrazí na obrazovkách menu
PAMĚŤ (MEMORY), MĚŘENÍ (MEASURE) a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (REMOTE) místo jinak
zobrazovaných parametrů svařovacích dat.
10.7.1
Uložení dat o kvalitě
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Export/import
Soubory vytvářené ovládacím panelem se ukládají ve formátu xml. Paměť USB musí být
naformátována se systémem FAT, jinak nebude fungovat. Ovládací panel lze používat se
softwarem WeldPoint společnosti ESAB, který se objednává samostatně.
Vložte paměť USB do ovládacího panelu, viz oddíl „Správce souborů“.
Vyberte PROTOKOL FUNKCE KVALITY (QUALITY FUNCTION LOG) a stiskněte tlačítko
EXPORT.
Nyní se do paměti USB uloží celý soubor dat o kvalitě (informace o 100 posledních svarech),
který je uložen v ovládacím panelu.
Tento soubor je ve složce s názvem QData. Složka QData se vytvoří automaticky po vložení
paměti USB.
Více informací o funkci kvality si přečtěte v oddílu „Funkce kvality“.
0460 896 484
- 82 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
10.8
Synergická data definovaná uživatelem
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → User defined synergic data
(Synergická data definovaná uživatelem)
Můžete vytvářet vlastní synergické křivky týkající se rychlosti podávání drátu a napětí. Lze
uložit maximálně deset takových synergických křivek.
Vytvoření nové synergické křivky se provádí ve dvou krocích:
•
Definujte novou synergickou křivku tak, že specifikujete počet souřadnic napětí/rychlosti
podávání drátu, viz body A - D v následujícím obrázku:
Napětí
Podávání drátu
•
Specifikujte, na jakou kombinaci drátu/plynu se má nová synergická křivka vztahovat.
10.8.1
Specifikujte souřadnice napětí/drátu.
K vytvoření synergické křivky pro metodu s krátkodobým/sprchovým obloukem potřebujete
čtyři souřadnice; pro impulsní metodu potřebujete dvě souřadnice. Tyto souřadnice musí být
uloženy do paměti svařovacích dat pod individuálními čísly svařovacích dat.
Krátkodobý/sprchový oblouk (Short-/Sprayarc)
•
•
•
•
Vyvolejte hlavní menu a vyberte metodu MIG/MAG SHORT/SPRAY
(KRÁTKODOBÝ/SPRCHOVÝ OBLOUK).
Zadejte požadované hodnoty napětí a rychlosti podávání drátu pro první souřadnici.
Vyvolejte menu PAMĚŤ (MEMORY) a uložte první souřadnici na jakékoli číslo.
Čtyři souřadnice pro křivku krátkodobého/sprchového oblouku lze uložit jako jakákoli
čísla. Pokud jsou dodány z výrobního závodu, ukládají se jako čísla 96, 97, 98 a 99.
Vyšší číslo svařovacích dat by mělo obsahovat vyšší hodnoty pro napětí a rychlost
podávání drátu než nejbližší číslo svařovacích dat, které mu předchází.
Svařovací parametry indukční odpor a typ regulátoru musí mít stejnou hodnotu ve všech
čtyřech číslech svařovacích dat.
Definujte požadovaný počet souřadnic a potom pokračujte přechodem do oddílu
„Specifikování platné kombinace drátu/plynu“.
Impulsní svařování
•
•
Vyvolejte hlavní menu a vyberte metodu MIG/MAG PULSING (IMPULSNÍ SVAŘOVÁNÍ).
Zadejte požadované hodnoty napětí a rychlosti podávání drátu pro první souřadnici.
0460 896 484
- 83 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
•
•
Vyvolejte menu PAMĚŤ (MEMORY) a uložte první souřadnici na jakékoli číslo.
Vyšší číslo svařovacích dat by mělo obsahovat vyšší hodnoty pro napětí , rychlost
podávání drátu, impulsní kmitočet, amplitudu impulsu a proud mezi dvěma impulsy, než
je nejbližší číslo svařovacích dat, které mu předchází.
Svařovací parametry doba impulsu, Ka, Ki a „svahování“ musí mít stejnou hodnotu
v obou číslech svařovacích dat.
Definujte požadovaný počet souřadnic a potom pokračujte přechodem do oddílu
„Specifikování platné kombinace drátu/plynu“.
10.8.2
Specifikování platné kombinace drátu/plynu
Umístěte kurzor na řádek DRÁT (WIRE) a stiskněte tlačítko ENTER.
Vyberte alternativu zobrazenou v seznamu a
stiskněte tlačítko ENTER.
Stejným způsobem vyberte OCHRANNÝ
PLYN (SHIELDING GAS) a stiskněte tlačítko
ENTER.
Stejným způsobem vyberte PRŮMĚR
DRÁTU (WIRE DIAMETER) a stiskněte
tlačítko ENTER.
Vyberte řádek ROZVRH NÁVRHU SYNERGIE 1 (SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1) a
stiskněte tlačítko ULOŽIT (STORE).
To je vše - synergická křivka byla definována.
POZOR!
Pro každý výskyt impulsů je nutná odpovídající součinnost (synergie) s
krátkodobým/sprchovým obloukem.
0460 896 484
- 84 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
Když vytváříte novou synergickou křivku pro impulsní metodu svařování, vždy se zobrazí
varovné hlášení oznamující, že nebyla vytvořena odpovídající křivka pro metodu svařování s
krátkodobým/sprchovým obloukem. Text tohoto hlášení je následující: VAROVÁNÍ! Není k
dispozici odpovídající synergická křivka pro svařování s krátkodobým/sprchovým obloukem.
10.8.3
Vytvoření vlastní alternativy drátu/plynu
Do seznamů alternativ drátu/plynu můžete přidat max. deset vlastních alternativ. Dole na
konci každého seznamu je prázdný řádek (---). Jestliže na tento řádek umístíte kurzor a
stisknete tlačítko ENTER, získáte přístup ke klávesnici, která vám umožní zadat vaše vlastní
alternativy.
Vyberte řádek --- a stiskněte tlačítko ENTER.
Klávesnice ovládacího panelu se používá
následovně:
•
•
Pomocí levého ovladače a šipek umístěte
kurzor na požadovaný znak klávesnice.
Stiskněte tlačítko ENTER. Tímto
způsobem zadejte celý znakový řetězec
o maximální délce 16 znaků.
Stiskněte tlačítko HOTOVO (DONE).
Vámi pojmenovaná alternativa bude
zobrazena v seznamu.
Vymazání pojmenované alternativy se provádí následovně:
•
•
Z příslušného seznamu vyberte vlastní alternativu drátu/plynu.
Stiskněte tlačítko VYMAZAT (DELETE).
POZOR!
Pojmenovanou alternativu drátu/plynu nelze vymazat, pokud je součástí souboru
svařovacích dat, který je právě v pracovní paměti.
10.9
Kalendář
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Calendar (Kalendář)
Zde se nastavují datum a čas.
Vyberte řádek, který chcete nastavit: rok,
měsíc, den, hodiny, minuty a sekundy.
Pomocí jednoho z pravých ovladačů nastavte
správnou hodnotu. Stiskněte tlačítko
NASTAVIT (SET).
0460 896 484
- 85 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
10.10
Uživatelské účty
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → User accounts (Uživatelské účty)
Někdy je s ohledem na kvalitu důležité zabránit neoprávněným osobám v používání
napájecího zdroje.
V tomto menu se registrují jméno uživatele, úroveň účtu a heslo.
Vyberte UŽIVATELSKÉ JMÉNO (USER
NAME) a stiskněte tlačítko ENTER. Přejděte
dolů na prázdný řádek a stiskněte tlačítko
ENTER. Pomocí levého ovladače, pravé a
levé šipky zadejte na klávesnici nové jméno
uživatele a stiskněte tlačítko ENTER.
K dispozici je místo na šestnáct uživatelských
účtů. V souborech dat o kvalitě bude zřejmé,
kteří uživatelé vytvořili konkrétní svary.
V položce ÚROVEŇ ÚČTU (ACCOUNT LEVEL) vyberte jednu z následujících možností:
•
•
Správce, plný přístup (může přidávat nové uživatele)
Nadřízený uživatel, má povolen přístup ke všemu kromě:
○ kódový zámek
○ více podavačů drátu
○ kalendář
○ 用户帐户
•
Normální uživatel, má přístup do menu měření
Pomocí klávesnice zadejte heslo na řádku HESLO UŽIVATELE (USER PASSWORD). Po
zapnutí napájecího zdroje a aktivaci ovládacího panelu vás displej vyzve k zadání hesla.
Pokud se rozhodnete tuto funkci nepoužívat, ale chcete odblokovat napájecí zdroj a ovládací
panel pro všechny uživatele, vyberte UŽIVATELSKÉ ÚČTY VYPNUTO (USER ACCOUNTS
OFF).
Změna uživatele
Pokud je funkce UŽIVATELSKÉ ÚČTY
zapnuta (ZAPNUTO), zobrazí se toto menu.
Zde můžete změnit uživatele. Zadejte heslo
uživatele a přihlaste se nebo vyberte volbu
KONEC a vraťte se do menu nástrojů.
10.11
装置信息
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Unit information (Informace o
jednotce)
V tomto menu můžete zjistit následující informace:
0460 896 484
- 86 -
© ESAB AB 2016
10 NÁSTROJE
•
•
•
ID stroje
ID uzlu
2 = napájecí zdroj
3 = podávání drátu
8 = ovládací panel
Verze softwaru
0460 896 484
- 87 -
© ESAB AB 2016
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
11
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik.
Používejte pouze originální náhradní díly.
U82 je navržen a přezkoušen v souladu s mezinárodními a evropskými normami 60974-1 a
60974-10. Servisní služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek
stále vyhovoval uvedené normě.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0460 896 484
- 88 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
STRUKTURA MENU
0460 896 484
- 89 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0460 896 484
- 90 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0460 896 484
- 91 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0460 896 484
- 92 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0460 896 484
- 93 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
Funkční rozdíly
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 111 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
0460 896 484
- 94 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire (Fe ER70S)
CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (Fe E70 BFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Metal powder cored wire (Fe E70 MCW)
Metal powder cored stainless wire (Ss MCW)
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy wire (Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1,2
Stainless wire (Ss ER316LSi)
0460 896 484
- 95 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5183) Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0,9 1,0 1,2
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% CO2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 8% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Metal powder cored Stainless wire (Ss MCW)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 30% He + 1% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
0460 896 484
- 96 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2 % O2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
0,8 1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 2% O2
1,0
Ar + 30% He + 1% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire
(Fe E70 RFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire
(Fe E70 BFCW)
CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
SELF-SHIELDING
1,2 1,6*
Stainless flux cored wire (Ss RFCW) Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
SELF-SHIELDING
1,6* 2,4*
Duplex rutile flux cored wire
(E2209 FCAW)
Ar + 18% CO2
1,2
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0,9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Rutile flux cored wire
(Fe RCW Dual-S)
CO2
1,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 484
- 97 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(Fe ER70S)
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,9
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar 30% He + O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% O2
0,9
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2 % O2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire
(Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1,2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed aluminium wire
(AlSi ER4047)
Ar
1,2 1,6
0460 896 484
- 98 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored wire
(Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8 % CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Metal powder cored stainless wire
(Ss MCW)
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2
Ar + 30% He + 2% H2
1,0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1,0
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
DO 1,0 OD 1,0
Copper and aluminium wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Aluminium solid wire
(Al99,5 ER1100)
Ar
1,2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 4004i Pulse, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0*
Rutile
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0* 7,0*
Cellulose
2,5 3,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm): 4.0 5.0 6.0 10.0 13.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2 1,6
ERCuSi-A
Ar
0,8 1,0
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0,8 1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
0460 896 484
- 99 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe ER70S
CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2 1,4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1,2 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1,2 1,4
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
AlMg ER5356
Ar
1,2 1,6
AlSi ER4043
Ar
1,2 1,6
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1,0
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
0,8 1,0
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
1,0
16–25
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
1,0
16–25
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,9
16–29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
17–29
Fe ER70S
Ar + 8% CO2
0,8
19–29
Fe ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
19–29
Ss 307
Ar + 2% CO2
0,8
20–26
Ss 307
Ar + 2% CO2
1,0
12–21
0460 896 484
- 100 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm) Work area m/min
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2
6,5–14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2
7–14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,4
5,9–12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,4
6,6–12
Ss 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–25
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9
16–27
Ss 430Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–25
Ss 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2–27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
1,0
15–27,5
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,9
16–28
Ss ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8
18–29,5
0460 896 484
- 101 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo™ U82*
0460 820 881
Control panel Aristo™ U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo™ U82 Plus I/O*
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 896 484
- 102 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick Gb 2
0460 896 484
- 103 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising