ESAB | U6 Aristo | Instruction manual | ESAB U6 Aristo Používateľská príručka

ESAB U6 Aristo Používateľská príručka
Aristo®
U6
Návod k používání
0459 287 484 CZ 20160127
Valid for: from program version 2.12A
OBSAH
1
2
3
4
5
ÚVOD .................................................................................................................... 4
1.1
Začněte tímto........................................................................................................ 4
1.2
Princip činnosti ovládacího panelu ....................................................................5
1.3
Ovládací panel...................................................................................................... 5
1.4
Symboly na displeji.............................................................................................. 6
MENU .................................................................................................................... 7
2.1
Hlavní menu a menu měření ............................................................................... 7
2.2
Menu volby ........................................................................................................... 7
SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG ........................................................................................ 8
3.1
Nastavení .............................................................................................................. 8
3.2
Vysvětlení funkcí ................................................................................................ 11
SVAŘOVÁNÍ TIG ................................................................................................ 15
4.1
Přehled ................................................................................................................ 15
4.2
Nastavení ............................................................................................................ 15
4.3
Vysvětlení funkcí ................................................................................................ 17
SVAŘOVÁNÍ MMA.............................................................................................. 21
5.1
6
DRÁŽKOVÁNÍ OBLOUKEM (ARC-AIR) ............................................................ 23
6.1
7
8
9
Nastavení ............................................................................................................ 21
Nastavení ............................................................................................................ 23
VŠEOBECNÉ FUNKCE ...................................................................................... 24
7.1
Dálkový ovladač ................................................................................................. 24
7.2
Nastavení ............................................................................................................ 24
SPRÁVA PAMĚTI ............................................................................................... 25
8.1
Uložení svařovacích dat .................................................................................... 25
8.2
Vyvolání dat svařování ...................................................................................... 26
8.3
Vymazání svařovacích dat................................................................................. 27
KÓD ZÁMKU....................................................................................................... 28
10 CHYBOVÉ KÓDY ............................................................................................... 29
10.1
Obecně ................................................................................................................ 29
10.2
Seznam chybových kódů .................................................................................. 29
10.3
Popisy chybových kódů .................................................................................... 30
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 35
SCHÉMA .................................................................................................................... 36
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ ...............................................................................37
0459 287 484
© ESAB AB 2016
OBSAH
STRUKTURA MENU .................................................................................................39
OBJEDNACÍ ČÍSLA ..................................................................................................46
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0459 287 484
© ESAB AB 2016
1 ÚVOD
1
ÚVOD
Tato příručka popisuje používání ovládacího panelu U6.
Všeobecné informace o obsluze najdete v návodu k obsluze podavače drátu a napájecího
zdroje.
Jestliže se na displeji zobrazí toto varování, znamená to, že napájecí zdroj danou funkci
nepodporuje.
Chcete-li získat aktualizovaný software, kontaktujte technika autorizovaného servisu ESAB.
1.1
Začněte tímto
Toto menu se na displeji objeví při prvním spuštění napájecí jednotky.
Při uskutečnění dodávky je ovládací panel a displej nastaven na angličtinu. V ovládacím
panelu je k dispozici 14 jazyků: změnu na jazyk, který chcete používat, proveďte následovně.
Stiskem
Stiskem
0459 287 484
přejdete do menu s prvním výběrem.
přejdete do menu konfigurace.
-4-
© ESAB AB 2016
1 ÚVOD
Tiskněte
opakovaně (funkční tlačítko vpravo pod displejem), dokud se na displeji
nezobrazí správný jazyk.
1.2
Princip činnosti ovládacího panelu
Ovládací panel je v podstatě tvořen dvěma jednotkami: primární pamětí a pamětí
svařovacích dat.
V primární paměti se vytvoří úplný soubor nastavení svařovacích dat, který lze uložit do
paměti svařovacích dat.
Během svařování je postup vždy řízen obsahem primární paměti. Proto lze také vyvolat
nastavení svařovacích dat z paměti svařovacích dat do primární paměti.
Pamatujte, že primární paměť vždy obsahuje nejnovější nastavení svařovacích dat. Tato data
lze vyvolat z paměti svařovacích dat nebo z jednotlivě upravených nastavení. Jinými slovy,
primární paměť není nikdy prázdná nebo „vynulovaná“.
1.3
Ovládací panel
1. Displej
2. Knoflík pro nastavování napětí
3. Knoflík pro nastavování rychlosti podávání
drátu a velikosti proudu
4. Funkční tlačítka (tlačítka funkcí)
5. Tlačítko MENU
0459 287 484
-5-
© ESAB AB 2016
1 ÚVOD
Funkční tlačítka
Funkce těchto tlačítek (tj. co každé z nich dělá) se mění v závislosti na dílčím menu
zobrazovaném na displeji. Konkrétní funkce každého z těchto tlačítek popisuje text na
spodním řádku displeje, který přísluší jednotlivým tlačítkům. (Bílá tečka vedle textu
naznačuje, že toto tlačítko je aktivní.)
Tlačítko MENU
Jestliže se nacházíte v hlavním menu, tímto tlačítkem se dostanete do menu volby (viz
položku <>). Jestliže se nacházíte v nějakém jiném menu, dostanete se o jednu úroveň
menu zpět.
1.4
Symboly na displeji
Zpět do hlavního menu.
Přemístit kurzor dolů na nový parametr nastavení.
Změnit funkci ve zvoleném řádku.
Zvýšit hodnotu.
Snížit hodnotu.
0459 287 484
-6-
© ESAB AB 2016
2 MENU
2
MENU
Ovládací panel používá několik různých menu: hlavní menu, menu měření, menu volby,
menu procesu, menu nastavování, menu konfigurace a menu paměti. Při spuštění se zobrazí
také úvodní zobrazení s informacemi o typu panelu a o používané verzi softwaru.
2.1
Hlavní menu a menu měření
Hlavní menu se vždy objeví ihned po spuštění a
zobrazuje nastavené hodnoty. Jestliže se při zahájení
svařování nacházíte v hlavním menu, menu se
automaticky změní (na menu měření) a začne
zobrazovat měřené hodnoty. Měřené hodnoty
zůstávají na displeji, i když svařování skončí.
Do ostatních menu lze vstoupit bez ztráty naměřených hodnot.
Místo naměřených hodnot se zobrazí hodnoty nastavení, jen když se otočí knoflíkem nebo
se změní způsob svařování.
2.2
Menu volby
Menu volby používejte k volbě další úrovně menu, do
které chcete přejít: proces, nastavování, konfigurace
nebo paměť.
Menu procesu
Menu nastavení
Toto menu používejte
ke změně procesu
svařování, typu
materiálu atd.
Toto menu používejte
k nastavování
svářecích parametrů,
jako je proud plynu
před zapálením, doba
horkého startu, doba
vyplňování kráteru,
atd.
Menu konfigurace
Menu paměti
Toto menu používejte
ke změně jazyka,
měrných jednotek,
atd.
Toto menu používejte
k ukládání, vyvolávání
a/nebo vymazání
různých dat nastavení
svařování uložených
v paměti. Existuje zde
deset míst uložení dat
svařování.
0459 287 484
-7-
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
3
SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Při svařování MIG/MAG se obloukem taví svařovací drát (elektroda), který je nepřetržitě
přiváděn do svaru, přičemž tavná zóna je chráněna ochranným plynem.
Impulzy proudu ovlivňují přenos roztavených kapek z drátu tak, aby byl oblouk stabilní a bez
rozstřiku i při nízkých hodnotách dat svařování.
3.1
Nastavení
Svařování MIG/MAG bez použití impulzů
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
2/4 zdvihy 1)
2 zdvihy nebo 4
zdvihy
–
Dva zdvihy
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Čas vyplňování
kráteru
0–5 s
0,1 s
1,0 s
Horký start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba horkého startu
0–10 s
0,1 s
1,5 s
Pomalý start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Profukování plynem 1) -
-
-
Podávání studeného
drátu
–
-
-
QSet
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Synergie
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO 2)
Indukční odpor
0–100
1
70
Proud plynu před
zažehnutím
0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Doba dohořívání
0–0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Proud plynu po
zhasnutí
0,1–20 s
1s
1s
Bodové svařování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba bodového
svařování
0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Napětí
8–60
0,25 (v zobrazení
s jedním desetinným
místem)
odchylka při synergii
±0
Rychlost podávání
drátu
0,8–25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
0459 287 484
-8-
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Data spouštění
VYPNUTO,
ZAPNUTO nebo
VYPNUTÝ OBLOUK
–
VYPNUTO
Rozměry
METRICKÉ nebo
PALCE
–
METRICKÉ
Povolení panelu
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Automatické uložení
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Podavač AVC
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Limity
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Kód zámku
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
1)
Tyto funkce nelze během svařování měnit.
2)
Model synergie při dodání: plný drát (ER70S), ochranný plyn CO2 s drátem 0,8 mm.
Svařování MIG/MAG s impulsy
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
2/4 zdvihy 1)
2 zdvihy nebo 4
zdvihy
–
Dva zdvihy
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Čas vyplňování
kráteru
0–5 s
0,1 s
1,0 s
Horký start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba horkého startu
0–10 s
0,1 s
1,5 s
Pomalý start
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Profukování plynem 1) -
-
-
Podávání studeného
drátu
–
-
-
Proud plynu před
zažehnutím
0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Doba dohořívání
0–0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Proud plynu po
zhasnutí
0–20 s
1s
1s
Bodové svařování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba bodového
svařování
0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
0459 287 484
-9-
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Napětí
8–60
0,25 (v zobrazení
s jedním desetinným
místem)
odchylka při synergii
±0
Rychlost podávání
drátu
0,8–25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Data spouštění
VYPNUTO,
ZAPNUTO nebo
VYPNUTÝ OBLOUK
–
ZAKÁZAT
Rozměry
METRICKÉ nebo
PALCE
–
METRICKÉ
Povolení panelu
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Automatické uložení
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Podavač AVC
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Limity
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Kód zámku
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
1)
Tyto funkce nelze během svařování měnit.
0459 287 484
- 10 -
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
3.2
Vysvětlení funkcí
2 zdvihy
2-zdvihové působení tlačítka spínače svařovacího hořáku.
A = Proud plynu
před zapálením
B = Horký start
C = Svařování
D = Vyplňování
kráteru
E = Proud plynu
po zhasnutí
Ve 2-zdvihovém režimu ovládání se stiskem spouštěcího spínače svařovacího hořáku
zapne proud plynu před zapálením (pokud je použit) a zapálí se oblouk (1). Uvolněním
spouštěcího spínače (2) začne vyplňování kráteru (pokud je v provozu), zhasne oblouk a
zapne se proud plynu po zhasnutí oblouku (pokud je v provozu).
TIP: Jestliže se spouštěcí spínač svařovacího hořáku stiskne během vyplňování kráteru
znovu, svařování může pokračovat, jak dlouho je třeba (vyznačeno tečkovanou čárou)
s použitím dat pro vyplňování kráteru. Probíhající vyplňování kráteru se může přerušit také
rychlým stiskem a uvolněním spouštěcího spínače.
- Aktivace 2-zdvihového režimu se provádí v hlavním menu.
4 zdvihy
Funkce při použití ovládání svařovacího hořáku se čtyřmi zdvihy.
A = Proud plynu
před zapálením
B = Horký start
C = Svařování
D = Vyplňování
kráteru
E = Proud plynu
po zhasnutí
Ve 4-zdvihovém režimu ovládání se stiskem spouštěcího spínače hořáku zapne proud plynu
před zapálením (1). Uvolněním spouštěcího spínače (2) začne proces svařování. Na konci
0459 287 484
- 11 -
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
svařování svářeč znovu stiskne spouštěcí spínač (3), kterým zapne vyplňování kráteru
(pokud je v provozu) a sníží data svařování. Dalším uvolněním spouštěcího spínače (4)
oblouk zhasne a začne proudit plyn po zhasnutí (pokud je použit).
TIP: Vyplňování kráteru se uvolněním spouštěcího spínače zastaví. Přidržením stisknutého
tlačítka sváření pokračuje s nižšími daty funkce vyplňování kráteru (tečkovaná čára).
- Aktivace 4-zdvihového režimu se provádí v hlavním menu.
Vyplňování kráteru
Vyplňování kráteru napomáhá předcházet vzniku pórů, tepelných prasklin a kráterů ve
svařovaném dílu na konci svařování.
- Nastavení doby vyplňování kráteru se provádí v menu nastavování.
Horký start
Funkce horkého startu zvyšuje po nastavitelnou dobu na začátku svařování svářecí proud a
snižuje tak riziko špatného tavení na začátku svaru.
- Nastavení doby horkého startu se provádí v menu nastavování.
Pomalý start
Funkce pozvolného startu snižuje počáteční rychlost podávání drátu na 50 % nastavené
rychlosti, dokud se drát nedotkne svařovaného dílu.
- Aktivace pozvolného startu se provádí v hlavním menu.
Profukování plynem
Funkce profukování plynem se používá při měření průtoku plynu nebo k vyfouknutí vzduchu
nebo vlhkosti z plynových hadic před začátkem svařování. Pokračuje tak dlouho, dokud se
tlačítko drží stisknuté, a zabraňuje zapnutí napětí a podávání drátu.
- Aktivace profukování plynem se provádí v hlavním menu.
Podávání studeného drátu (zavedení drátu)
Podávání studeného drátu se používá pro vysunování drátu bez zapalování oblouku. Drát je
vysouván tak dlouho, dokud se tlačítko drží stisknuté.
- Aktivace podávání studeného drátu se provádí v hlavním menu.
QSet™
QSet™ usnadňuje nastavování parametrů svařování.
•
•
Otáčením ovladače doprava se zvětšuje (+) délka oblouku.
Otáčením ovladače doleva se zkracuje (-) délka oblouku.
KRÁTKÝ OBLOUK
Při prvním zahájení svařování s určitým typem drátu/plynu nastaví funkce QSet™
automaticky všechny potřebné svařovací parametry. Potom QSet™ uloží všechna data, aby
vznikl dobrý svar. Potom se napětí automaticky přizpůsobí změnám v rychlosti podávání
drátu.
OBLOUK SE SPRCHOU
Při přibližování k prostoru oblouku se sprchou se musí zvyšovat hodnota pro QSet™. Při
svařování s čistým obloukem se sprchou vypněte funkci QSet™. Všechny parametry jsou
odvozeny z QSet™, kromě napětí, které se musí nastavit.
Doporučení: První svar (trvající 6 sekund) s funkcí QSet™ vytvořte na zkušebním kusu, aby
byly všechny získané údaje správné.
0459 287 484
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
POZOR!
Funkci QSet a funkci synergie nelze
aktivovat současně.
- Aktivace QSet se provádí v menu procesu.
Synergie
Každá kombinace typu drátu, průměru drátu a směsi plynu vyžaduje jedinečný vztah mezi
rychlostí podávání drátu a napětím (délkou oblouku), aby byl zajištěn stabilní oblouk. Napětí
na oblouku (délka oblouku) se automaticky reguluje podle předem naprogramovaného
modelu synergie, jaký si svářeč zvolil, což velice usnadňuje rychlé nalezení optimálních
svářecích parametrů. Vztah mezi rychlostí podávání drátu a ostatními parametry se nazývá
charakteristika synergie nebo model synergie.
Synergie ZAPNUTA: v hlavním menu se zobrazuje
nastavené podávání drátu a rovněž kladná nebo
záporná odchylka od napětí modelu synergie.
Kladná odchylka se zobrazuje s čárkou nad SYN,
záporná s čárkou dole.
Synergie VYPNUTA: v hlavním menu se zobrazuje nastavená hodnota napětí a podávání
drátu.
- Aktivace synergie se provádí v menu procesu.
Sada modelů synergie
S přístrojem je dodávána sada modelů synergie s názvem „Standardní synergické modely“,
která obsahuje 33 nejčastěji používaných modelů synergie.
Je také možné objednat další sady modelů synergie, ale ty musí instalovat technik
autorizovaného servisu ESAB.
Indukční odpor
Vyšší indukčnost znamená plynulejší proces a menší rozstřik. Nižší indukční odpor má za
následek ostřejší zvuk a stabilní, soustředěný oblouk.
- Nastavení indukčního odporu se provádí v menu nastavování.
Proud plynu před zažehnutím
Doba proudu plynu před zapálením je doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením
oblouku.
- Nastavení doby proudu plynu před zapálením se provádí v menu nastavování.
Doba dohořívání
Doba dohořívání je doba mezi okamžikem, kdy jednotka podávání drátu začne brzdit drát a
okamžikem, kdy napájecí jednotka vypne svářecí proud. Příliš krátká doba dohořívání
způsobuje, že po skončení svařování vyčnívá příliš dlouhý kus svařovacího drátu
s následným rizikem, že drát do tuhnoucí svarové lázně zatuhne. Na druhou stranu příliš
dlouhá doba dohořívání zmenšuje vysunutí drátu natolik, že při spuštění příštího svařování je
riziko přeskočení oblouku z kontaktní špičky svařovacího hořáku.
- Nastavení doby dohořívání se provádí v menu nastavování.
SCT
SCT je funkce, která na konci svařování vytváří malé opakované zkraty, dokud se svařování
úplně neukončí a nepřeruší se kontakt s obrobkem.
0459 287 484
- 13 -
© ESAB AB 2016
3 SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG
Proud plynu po zhasnutí
Funkce proudu plynu po zhasnutí ovládá dobu, během které po zhasnutí oblouku stále
proudí ochranný plyn.
- Nastavení doby proudu plynu po zhasnutí se provádí v menu nastavování.
Změna dat spouštění
S využitím této funkce je možné přepínat různé alternativy předem nastavených svařovacích
dat dvojím stisknutím spouště hořáku.
Přepínají se paměťové pozice 1, 2 a 3, viz „SPRÁVA PAMĚTI“. Jestliže v paměťové pozici 2
nejsou žádná data, přepíná se mezi pozicemi 1 a 3.
ZAPNUTO - Přepínání mezi paměťovými pozicemi je možné před, po nebo během
svařování.
VYPNUTÝ OBLOUK - Přepínání mezi paměťovými pozicemi je možné pouze před nebo po
svařování.
- Aktivace přepínání dat spouštění se provádí v konfiguračním menu.
Podavač AVC
Při aktivaci této funkce lze použít podavač řízený napětím oblouku nebo nezávislý na
oblouku, kde napětí oblouku ze zdroje napájení se používá k napájení jednotky podávání
drátu.
- Aktivace podavače AVC se provádí v menu procesu.
Bodové svařování
Bodové svařování vyberte v případě, že chcete „bodovat“ tenké plechy.
- Aktivace a nastavení bodového svařování se provádí v menu nastavování.
Napětí
Vyšší napětí dává delší oblouk s teplejší a širší svarovou lázní.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení napětí lze vždy měnit. Tato
hodnota je zobrazena v hlavním menu nebo v menu volby.
Rychlost podávání drátu
Rychlost podávání drátu je rychlost, s jakou je podáván svařovací drát, a udává se v m/min.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení rychlosti podávání drátu lze
vždy změnit. Tato hodnota je zobrazena v hlavním menu nebo v menu volby.
0459 287 484
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ TIG
4
SVAŘOVÁNÍ TIG
4.1
Přehled
Svařování TIG používá netavící se wolframovou elektrodu, od které hoří oblouk, který taví
svařovaný díl. Svarová lázeň a wolframová elektroda jsou chráněny ochranným plynem.
Impulzy se používají pro lepší kontrolu svarové lázně a tuhnutí. Frekvence impulzů je
dostatečně nízká, aby mezi jednotlivými impulzy umožnila tuhnutí části svarové lázně.
Impulzy mají čtyři ovladatelné parametry: trvání impulzu, doba proudu mezi dvěma impulzy,
proud impulzu a proud mezi dvěma impulzy.
4.2
Nastavení
Svařování TIG bez impulsů
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
2/4 zdvihy 1)
2 zdvihy nebo
4 zdvihy
-
Dva zdvihy
-
Zapalování shora
-
-
-
Profukování plynem 1) -
-
-
Proud plynu před
zapálením
0–5 s
0,1 s
0,5 s
Doba „náběhu“
0–5 s
0,1 s
0,0 s
Doba „sestupu“
0–10 s
0,1 s
2,0 s
Proud plynu po
zhasnutí
0–25 s
0,1 s
5,0 s
Proud 2)
4–500 A
1A
100 A
Data spouštění
VYPNUTO,
ZAPNUTO nebo
VYPNUTÝ OBLOUK
-
ZAKÁZAT
Rozměry
METRICKÉ nebo
PALCE
-
METRICKÉ
Povolení panelu
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Automatické uložení
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Limity
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Kód zámku
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Min. proud
0–99 %
1%
0%
VRD
-
-
-
Zapalování shora / při Zapalování shora
odtrhu
nebo při odtrhu
Živý start TIG 2)
1)
Tyto funkce nelze během svařování měnit.
2)
Maximální proud a proud při živém startu TIG závisí na typu použitého zařízení.
Svařování TIG s impulsy
0459 287 484
- 15 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ TIG
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
2/4 zdvihy 1)
2 zdvihy nebo
4 zdvihy
-
Dva zdvihy
Zapalování shora / při Zapalování shora
odtrhu
nebo při odtrhu
-
Zapalování shora
Profukování plynem 1) 0–5 s
0,1 s
0,5 s
Proud plynu před
zapálením
0–5 s
0,1 s
0,5 s
Doba „náběhu“
0–5 s
0,1 s
0,0 s
Doba „sestupu“
0–5 s
0,1 s
2,0 s
Proud plynu po
zhasnutí
0–25 s
0,1 s
5,0 s
Trvání impulzu
0,001–0,1 s
0,001 s
0 100 s
0,1-5 s
0,1 s
Doba mezi dvěma
impulzy
0,001–0,1 s
0,001 s
0,1-1 s
0,1 s
Proud impulzu 2)
4–500 A
1A
100 A
Proud mezi dvěma
impulzy 2)
4–500 A
1A
25 A
Data spouštění
VYPNUTO,
ZAPNUTO nebo
VYPNUTÝ OBLOUK
-
ZAKÁZAT
Rozměry
METRICKÉ nebo
PALCE
-
METRICKÉ
Povolení panelu
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Automatické uložení
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Limity
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Kód zámku
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Min. proud
0–99 %
1%
0%
1)
Tyto funkce nelze během svařování měnit.
2)
Maximální proud závisí na typu použitého zařízení.
0459 287 484
- 16 -
0 200 s
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ TIG
4.3
Vysvětlení funkcí
2 zdvihy
2-zdvihové působení tlačítka spínače svařovacího hořáku.
A = Proud plynu před B = Svahování nahoru C = Svahování dolů
zapálením
D = Proud plynu po
zhasnutí
Ve 2-zdvihovém režimu ovládání se stiskem tlačítka spínače svařovacího hořáku zapne
proud plynu před zapálením (pokud je použit) a zapálí se oblouk (1). Proud stoupá na
nastavenou hodnotu (regulován funkcí „náběhu“, pokud je použita). Uvolněním spouště (2)
se proud snižuje (nebo se spustí „sestup“, pokud je použit) a oblouk zhasíná. Následuje
proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
- Aktivace 2-zdvihového režimu se provádí v hlavním menu.
4 zdvihy
4-zdvihové působení tlačítka spínače svařovacího hořáku.
A = Proud plynu před B = Svahování nahoru C = Svahování dolů
zapálením
D = Proud plynu po
zhasnutí
4-zdvihové působení tlačítka spínače svařovacího hořáku.
Ve 4-zdvihovém režimu ovládání se stiskem tlačítka zapne proud plynu před zapálením
(pokud je použit) (1). Ke konci doby proudění plynu před zapálením se zvyšuje hodnota
proudu na zapalovací hodnotu (několika ampér) a zapálí se oblouk. Uvolněním tlačítka (2)
stoupne proud na nastavenou hodnotu (s náběhem, pokud je použit). Na konci svařování
svářeč znovu stiskne spoušť (3) a tím se proud opět sníží na zapalovací hodnotu (s funkcí
sestupu, pokud je použita). Dalším uvolněním tlačítka (4) oblouk zhasne a začne proudit plyn
po zhasnutí (pokud je použit).
- Aktivace 4-zdvihového režimu se provádí v hlavním menu.
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapálí oblouk jiskrou, která přeskočí, jakmile se wolframová
elektroda přiblíží ke svařovanému dílu na určitou vzdálenost.
- Aktivace HF se provádí v menu procesu.
LiftArc
0459 287 484
- 17 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ TIG
Funkce LiftArc zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svařovaným dílem a následným
odtrhem.
Zapalování oblouku pomocí funkce LiftArc™:
1. Elektroda se dotkne obrobku.
2. Stiskne se spoušť a začne protékat nízký proud.
3. Svářeč oddálí elektrodu od obrobku: zapálí se oblouk a proud automaticky vzroste na
nastavenou hodnotu.
„Live TIG-start“
Při použití funkce „Živý start TIG“ se zapaluje oblouk kontaktem wolframové elektrody
s obrobkem a jejím následným oddálením.
- Aktivace funkce „Živý start TIG“ se provádí v menu procesu.
Profukování plynem
Profukování plynem se používá při měření průtoku plynu nebo vyfukování případného
vzduchu nebo vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování. Profukování plynem trvá
tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko, a probíhá bez napětí nebo podávání drátu.
- Aktivace profukování plynem se provádí v hlavním menu.
Proud plynu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením oblouku.
- Nastavení doby proudu plynu před zapálením se provádí v menu nastavování.
Náběh
Náběhová funkce znamená, že po zapálení oblouku při svařování TIG se proud pomalu
zvyšuje na nastavenou hodnotu. Toto zajišťuje jemnější ohřev elektrody a umožňuje svářeči,
aby před dosažením nastavené hodnoty proudu správně umístil elektrodu.
- Nastavení doby náběhu se provádí v menu nastavování.
Sestup
Funkce sestupu u svařování TIG se používá k tomu, aby na konci svařování nedošlo ke
vzniku prasklin a kráterů. Snižuje pomalu proud během nastavitelné doby.
0459 287 484
- 18 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ TIG
- Nastavení doby sestupu se provádí v menu nastavování.
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudění ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
- Nastavení doby proudu plynu po zhasnutí se provádí v menu nastavování.
Trvání impulzu
Je to doba, po kterou je proud impulzu během cyklu impulzu zapnutý.
- Nastavení doby trvání impulzu se provádí v menu nastavování.
Doba mezi dvěma impulzy
Je to doba, po kterou teče proud na pozadí. Spolu s dobou trvání impulzu dává celkovou
dobu cyklu impulzu.
- Nastavení doby mezi dvěma impulzy se provádí v menu nastavování.
Proud mezi dvěma impulzy
Je to ze dvou proudů, které se při svařování s impulzy proudu používají, proud o nižší
hodnotě.
- Nastavení proudu mezi dvěma impulzy se provádí v menu nastavování.
Proud impulzu
Je to ze dvou proudů, které se při svařování s impulzy proudu používají, proud o vyšší
hodnotě.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu impulzu lze vždy
změnit. Hodnota se zobrazuje v hlavním menu, menu volby nebo menu nastavování.
Svařování TIG s impulzy
A = Proud
B = Čas
C = Doba mezi dvěma
impulzy
D = Úsek mezi dvěma
impulzy
E = Délka impulsu
F = Proud impulsu
Proud
Při vyšším proudu dochází k širšímu a hlubšímu průniku do obrobku.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze vždy změnit.
Hodnota je zobrazena v hlavním menu nebo v menu volby.
Změna dat spouštění
S využitím této funkce je možné přepínat různé alternativy předem nastavených svařovacích
dat dvojím stisknutím spouště hořáku.
Přepínají se paměťové pozice 1, 2 a 3, viz kapitolu „SPRÁVA PAMĚTI“. Jestliže v paměťové
pozici 2 nejsou žádná data, přepíná se mezi pozicemi 1 a 3.
0459 287 484
- 19 -
© ESAB AB 2016
4 SVAŘOVÁNÍ TIG
ZAPNUTO - Přepínání mezi paměťovými pozicemi je možné před, po nebo během
svařování.
VYPNUTÝ OBLOUK - Přepínání mezi paměťovými pozicemi je možné pouze před nebo po
svařování.
- Aktivace přepínání dat spouštění se provádí v konfiguračním menu.
Min. proud (dálkový ovladač)
Používá se k nastavení minimálního proudu pro dálkový ovladač. Je-li max. proud 100 A a
min. proud má být 50 A, nastavte min. proud na 50 %. Je-li max. proud 100 A a min. proud
má být 90 A, nastavte min. proud na 90%.
- Aktivace min. proudu se provádí v menu nastavování.
VRD (zařízení ke snížení napětí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V. Je
signalizována zobrazením ikony pro VRD, viz obrázek.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Jestliže je aktivována funkce VRD a napětí naprázdno překročí mezní hodnotu 35 V, na
displeji se zobrazí chybové hlášení (16) a dokud je zobrazeno, nelze zahájit svařování.
Ikona VRD
POZOR!
Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je implementována.
0459 287 484
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 SVAŘOVÁNÍ MMA
5
SVAŘOVÁNÍ MMA
Svařování MMA je svařování s použitím obalených elektrod. Zapálením oblouku se začne
tavit elektroda a její obal, který začne tvořit ochrannou strusku.
5.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Horký start 1)
ZAPNUTO nebo
VYPNUTO
-
VYPNUTO
Doba horkého startu
1–30
1
10
Síla oblouku
0–10
0,5
3
Proud 2)
16–500 A
1A
164 A
Rozměry
METRICKÉ nebo
PALCE
-
METRICKÉ
Povolení panelu
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
ZAPNUTO
Automatické uložení
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Limity
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Kód zámku
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
Min. proud
0–99 %
1%
0%
VRD
-
-
-
1)
VYPNUTO
Tyto funkce nelze během svařování měnit.
2)Maximální
proud závisí na typu použitého zařízení.
Model synergie při dodání rutilové elektrody 4,0 mm.
Horký start
Funkce horkého startu zvyšuje po nastavitelnou dobu na začátku svařování svářecí proud.
Tím se snižuje riziko vad špatného tavení na začátku svaru.
Nastavení doby horkého startu se provádí v menu nastavování.
Síla oblouku
Funkce síly oblouku určuje, jak se změní proud, když se změní délka oblouku. Nižší hodnota
dává měkčí oblouk s menším rozstřikem.
Nastavení síly oblouku se provádí v menu nastavování.
Proud
Při vyšším proudu dochází k širšímu a hlubšímu průniku do obrobku.
Bez ohledu na to, které menu je zobrazeno, hodnotu nastavení proudu lze vždy změnit. Tato
hodnota je zobrazena v hlavním menu nebo v menu volby.
Min. proud (dálkový ovladač)
Používá se k nastavení minimálního proudu pro dálkový ovladač. Je-li max. proud 100 A a
min. proud má být 50 A, nastavte min. proud na 50%.
Je-li max. proud 100 A a min. proud má být 90 A, nastavte min. proud na 90%.
0459 287 484
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 SVAŘOVÁNÍ MMA
- Aktivace min. proudu se provádí v menu nastavování.
VRD (zařízení ke snížení napětí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V. Je
signalizována zobrazením ikony pro VRD, viz obrázek.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Jestliže je aktivována funkce VRD a napětí naprázdno překročí mezní hodnotu 35 V, na
displeji se zobrazí chybové hlášení (16) a dokud je zobrazeno, nelze zahájit svařování.
Ikona VRD
POZOR!
Funkce VRD funguje pro ty napájecí zdroje, ve kterých je implementována.
0459 287 484
- 22 -
© ESAB AB 2016
6 DRÁŽKOVÁNÍ OBLOUKEM (ARC-AIR)
6
DRÁŽKOVÁNÍ OBLOUKEM (ARC-AIR)
Při drážkování uhlíkovou elektrodou (ARC-AIR) se používá speciální elektroda tvořená
uhlíkovou tyčí s měděným obalem. Oblouk vzniká mezi uhlíkovou tyčí a obrobkem, vzduch
se přivádí proto, aby odfukoval roztavený materiál a vytvářela se drážka.
6.1
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Výchozí nastavení
Průměr elektrody
4,0–8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Napětí
8–60 V
0,25 V (zobrazení
s jedním desetinným
místem)
37,0 V
Průměr elektrody
Při vyšším průměru elektrody dochází k širšímu a hlubšímu průniku do obrobku.
Napětí
Při vyšším napětí dochází k širšímu a hlubšímu průniku do obrobku.
0459 287 484
- 23 -
© ESAB AB 2016
7 VŠEOBECNÉ FUNKCE
7
VŠEOBECNÉ FUNKCE
7.1
Dálkový ovladač
Aby dálkové ovládání fungovalo správně, zařízení s vestavěnými ovládacími panely musí mít
verzi programu 1.21 nebo vyšší.
Chování ovládacího panelu při připojení dálkového ovladače
•
•
•
Zobrazení se zablokuje na menu zobrazeném při připojení dálkového ovladače.
Hodnoty měření a nastavení se aktualizují, ale zobrazí se jen v těch menu, ve kterých se
tyto hodnoty mohou zobrazit.
Když se zobrazí chybový kód, nelze ho odstranit, dokud nebude odpojen dálkový
ovladač.
U dálkových ovladačů s 10 programy je možné přepínat mezi paměťovými pozicemi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Jestliže je paměťová pozice 2 prázdná, zůstanou zachovány
hodnoty z pozice 1. Další informace najdete v kapitole „SPRÁVA PAMĚTI“.
7.2
Nastavení
Povolení panelu
Je-li připojeno dálkové ovládání, lze proud, napětí a rychlost podávání drátu nastavovat
prostřednictvím ovládacího panelu nebo dálkového ovládání.
POZOR!
Tato funkce musí být aktivována před připojením dálkového ovladače.
- Aktivace povolení panelu se provádí v konfiguračním menu.
Automatické uložení
Je-li nastavení dat pro sváření vyvoláno z paměti a nastavení jsou změněna, dojde při
novém vyvolání dat z paměti k automatickému uložení nového nastavení.
- Aktivace automatického uložení se provádí v konfiguračním menu.
Limity
Tato funkce pomáhá zaručit dobrou kvalitu svařování prostřednictvím nastavení maximální a
minimální hodnoty posunu drátu/proudu nebo napětí. Limity lze uložit do prvních 5
paměťových pozic paměti svářecích dat.
- Aktivace limitů se provádí v konfiguračním menu.
Kód zámku
Touto funkcí lze uzamknout menu nastavení a pak lze volit pouze hlavní menu, menu paměti
a menu měření - viz kapitolu „KÓD ZÁMKU“.
- Aktivace kódu zámku se provádí v konfiguračním menu.
0459 287 484
- 24 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8
SPRÁVA PAMĚTI
Svařovací data vytvořená v primární paměti lze ukládat pomocí menu paměti. Lze uložit až
10 různých nastavení dat.
8.1
Uložení svařovacích dat
V primární paměti nastavte svařovací data.
Stiskem
se dostanete do menu volby a pak stiskem
k příslušnému nastavení.
přejdete
Zkontrolujte správnost nastavení svařovacích dat.
Stiskem
se dostanete do menu paměti.
Stiskněte
dokud se nedostanete k té paměťové pozici, do které chcete nastavení
svařovacích dat uložit, např. pozice 2.
Stisknutím
se nastavení svařovacích dat uloží do paměťové pozice 2. Ostatní
paměťové pozice jsou prázdné.
0459 287 484
- 25 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8.2
Vyvolání dat svařování
POZOR!
Chybové hlášení (chyba 44) se může objevit při vyvolání dat pro sváření, jestliže
panel U6 zjistil neshodu mezi daty metody načtenými z paměti a aktuálními daty.
To může nastat, pokud jsou data pro sváření vyvolána během připojení
k napájecímu zdroji, který je vybaven softwarem jiné verze než napájecí zdroj,
se kterým byla svářecí data uložena.
Stiskem
se dostanete do menu volby a pak stiskem
k relevantnímu nastavení.
Stiskem
přejdete
se dostanete do menu paměti.
Zvolte, ze které paměťové pozice chcete data vyvolat, např. pozice 2. Stiskněte
se nedostanete na pozici 2.
Stisknutím
dokud
vyvoláte paměťovou pozici 2. Zobrazí se následující dotaz:
Stiskněte „YES“ (Ano), jestliže chcete vyvolat svařovací data z paměťové pozice 2 a změnit
nastavení, která jsou aktuálně v primární paměti. (Pokud to nechcete, stiskněte „NO“ (Ne).)
Tato ikona
0459 287 484
hlavního menu ukazuje, kterou paměťovou pozici vyvoláváte.
- 26 -
© ESAB AB 2016
8 SPRÁVA PAMĚTI
8.3
Vymazání svařovacích dat
Stiskem
se dostanete do menu volby a pak stiskem
k příslušnému nastavení.
Stiskem
přejdete
se dostanete do menu paměti.
Zvolte, ze které paměťové pozice chcete data vymazat, např. z pozice 2. Stiskněte
dokud se nedostanete na pozici 2.
Stisknutím
vymažete paměťovou pozici 2. Zobrazí se následující dotaz:
Stiskněte „YES“ (Ano), jestliže chcete vymazat svařovací data z paměťové pozice 2. (Pokud
to nechcete, stiskněte „NO“ (Ne).) Paměťová pozice 2 je nyní prázdná.
0459 287 484
- 27 -
© ESAB AB 2016
9 KÓD ZÁMKU
9
Stiskem
Tiskněte
KÓD ZÁMKU
se dostanete do menu kódu zámku.
dokud není zvolena první číslice kódu PIN.
Stiskem
uložíte první číslici kódu. Postup opakujte u zbývajících číslic.
Stiskem
odemknete ovládací panel.
0459 287 484
- 28 -
© ESAB AB 2016
10 CHYBOVÉ KÓDY
10
CHYBOVÉ KÓDY
10.1
Obecně
Chybové kódy se používají k signalizaci poruchy zařízení. Zobrazují se na displeji v podobě
následujících symbolů:
Chybové kódy se každé tři sekundy aktualizují. Horní číslo v symbolu udává
číslo konkrétního chybového kódu. Spodní číslo udává místo poruchy:
Výše uvedený symbol ukazuje, že ovládací panel (0) ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Jestliže je fetováno několik poruch, zobrazí se pouze kód poruchy, která se objevila jako
poslední.
Symbol z displeje vymažete stisknutím kterékoliv z funkčních tlačítek.
Symboly mohou být zobrazeny trvale nebo mohou blikat podle druhu závady.
Blikající symboly jsou v seznamu chybových kódů zvýrazněny znakem „o“.
10.2
Seznam chybových kódů
0 = ovládací panel
3 = podavač drátu
1 = chladicí jednotka
4 = dálkový ovladač
2 = napájecí zdroj
Chybo Popis
vý kód
0
1
2
3
4
1
Chyba paměti, EPROM
x
x
x
x
x
2
Chyba paměti, RAM
x
x
x
x
3
Chyba paměti, vnější RAM
x
x
4
Napájecí zdroj 5V
x
5
Pomocné stejnosměrné napětí je
mimo meze
6
Vysoká teplota
8
Napájení 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Napájení 2*
x
x
x
10
Napájení 3*
x
11
Servomechanismus podavače
12
Chyba při komunikaci (varování)
x
x
14
Chyba při komunikaci (odpojená
sběrnice)
x
x
15
Ztracené hlášení
x
16
Vysoké napětí naprázdno
17
Ztráta kontaktu s podavačem drátu
o
18
Ztracený kontakt s napájecí
jednotkou
o
0459 287 484
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- 29 -
© ESAB AB 2016
10 CHYBOVÉ KÓDY
Chybo Popis
vý kód
0
1
2
3
19
Nesprávné hodnoty nastavení
v externí paměti RAM
x
20
Chyba přiřazení paměti
x
22
Přetečení výstupní vyrovnávací
paměti
x
x
23
Přetečení vstupní vyrovnávací
paměti
x
x
26
Hlídání
x
x
x
27
Došel drát
x
x
o
28
Přetečení zásobníku
x
x
x
29
Neproudí chladicí voda
30
Překroč. úr. čas. chyby regulátoru
x
31
Zobrazovací jednotka nereaguje
x
32
Neproudí plyn
40
Nekompatibilní jednotky
x
43
Připojený napájecí zdroj není
vybaven nejnovějším softwarem
x
44
Chyba správy paměti
x
x
4
o
x
o
Jednotka
Napájení 1*
Napájení 2*
Napájení 3*
Chladicí jednotka
+24V
Ovládací panel
+3V
Napájecí jednotka
+15V
-15V
+24V
Podavač drátu
+15V
+20 V
Podavač drátu L
+15V
60V
Dálkový ovladač
+12V
+10V
10.3
Popisy chybových kódů
V následujícím seznamu jsou zobrazeny kódy hlášení, při nichž může uživatel sám provést
nápravné opatření. U ostatních kódů si vyžádejte pomoc servisního technika.
Chybový kód Popis
1
Chyba paměti programu (EPROM)
Vznikla chyba v paměti programu.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Restartujte zařízení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
2
Chyba RAM mikroprocesoru
Mikroprocesor nedokáže číst/zapisovat z/do určitého paměťového místa své
vnitřní paměti.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok:Restartujte zařízení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
0459 287 484
- 30 -
© ESAB AB 2016
10 CHYBOVÉ KÓDY
Chybový kód Popis
3
Chyba externí RAM
Mikroprocesor nedokáže číst/zapisovat z/do určitého paměťového místa své
vnější paměti.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Restartujte zařízení. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
4
Nízké napětí 5V napájecího zdroje
Napětí napájecího zdroje je příliš nízké.
Současný proces svařování je zastaven a nelze ho znovu spustit.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
5
Pomocné stejnosměrné napětí je mimo meze
Napětí je příliš nízké nebo příliš vysoké. Příliš vysoké napětí může být
způsobeno vážnými přechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím
zdrojem (vysokým indukčním odporem zdroje nebo ztrátou fáze).
Napájecí jednotka se vypne a nelze ji znovu spustit.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
6
Vysoká teplota
Aktivovala se tepelná ochrana proti přetížení.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho znovu spustit, dokud se
nenahodí jistič.
Zákrok: Zkontrolujte, zda přívody nebo vývody chladicího vzduchu nejsou
zablokovány nebo ucpány nečistotou. Zkontrolujte používaný pracovní
cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení nepřetěžuje.
8
Napájecí zdroj +24 V (chladicí jednotka)
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
8
Nízké napětí baterie +3 V (v ovládacím panelu)
Napětí záložní baterie paměti je příliš nízké. Jestliže ji nevyměníte, bude
obsah paměti dat svařování v ovládacím panelu ztracen.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Vyžádejte si výměnu baterie servisním technikem.
8
Napájecí zdroj +15 V (podavač drátu a napájecí jednotka)
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
8
Napájecí zdroj +13 V (dálkový ovladač)
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
9
Napájecí zdroj -15 V (napájecí jednotka)
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
0459 287 484
- 31 -
© ESAB AB 2016
10 CHYBOVÉ KÓDY
Chybový kód Popis
9
Napájecí zdroj +20 V, +60 V (jednotka podávání drátu)
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
9
Napájecí zdroj +10 V (dálkový ovladač)
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
10
Napájecí zdroj +24V
Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
11
Rychlost podávání drátu
Rychlost podávání drátu se liší od nastavené hodnoty.
Když vznikne tato závada, podávání drátu se přeruší.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
12
Chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sběrnice CAN je přechodně příliš vysoké.
Napájecí jednotka nebo podavač drátu asi ztratil kontakt s ovládacím
panelem.
Zákrok: Zkontrolujte zařízení a ujistěte se, že je připojen jen jeden podavač
drátu nebo dálkový ovladač. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
14
Chyba při komunikaci
Systémová sběrnice CAN přestala přechodně pracovat v důsledku
nadměrného zatížení.
Současný proces svařování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte zařízení a ujistěte se, že je připojen jen jeden podavač
drátu nebo dálkový ovladač. Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali
jednotku. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
15
Ztracené hlášení
Mikroprocesor nedokáže zpracovat přicházející hlášení dostatečně rychle,
takže dochází ke ztrátě informací.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
16
Vysoké napětí naprázdno
Napětí naprázdno je příliš vysoké.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
17
Ztráta kontaktu
Ovládací panel ztratil kontakt s podavačem drátu.
Současný proces svařování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
0459 287 484
- 32 -
© ESAB AB 2016
10 CHYBOVÉ KÓDY
Chybový kód Popis
18
Ztráta kontaktu
Ovládací panel ztratil kontakt s napájecí jednotkou.
Současný proces svařování je zastaven.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
19
Nesprávné hodnoty nastavení v externí paměti RAM
Tato závada bude zjištěna, když se poruší informace v paměti, zálohované
baterií.
Zákrok: Závada se sama odstraní, ale data uložená v aktuální paměťové
pozici budou ztracena.
20
Chyba přiřazení paměti
Mikroprocesor si nedokáže vyhradit dostatečný paměťový prostor.
Tato závada generuje chybový kód 26.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
22
Přetečení výstupní vyrovnávací paměti
Ovládací panel nedokáže přenést informace do jiných jednotek dostatečně
rychle.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku.
23
Přetečení vstupní vyrovnávací paměti
Ovládací panel nedokáže zpracovat informace z jiných jednotek dostatečně
rychle.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku.
26
Hlídání
Něco zabránilo procesoru provádět normální operace programu.
Program se automaticky spustí znovu. Probíhající svařování se zastaví. Tato
chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Když se závada objeví znovu, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
27
Došel drát (podavač drátu)
Podavač drátu nepodává žádný drát. Současný proces svařování bude
zastaven a nepůjde znovu spustit.
Chybový kód z vnějšího zdroje
Zákrok: Vložte nový drát.
Informujte se o připojených jednotkách v návodu.
28
Přetečení zásobníku
Neprobíhá vykonávání programu.
Zákrok: Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Když závada
přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
29
Neproudí chladicí voda
Aktivoval se průtokový spínač.
Současný proces svařování je zastaven a nelze ho znovu spustit.
Zákrok: Zkontrolujte okruh chladicí vody a čerpadlo.
0459 287 484
- 33 -
© ESAB AB 2016
10 CHYBOVÉ KÓDY
Chybový kód Popis
30
Překroč. úr. čas. chyby regulátoru
Příliš dlouhý čas regulátoru (pouze MIG/MAG).
31
Zobrazovací jednotka nereaguje
Mikroprocesor nemá kontakt s deskou displeje.
Zákrok: Vyžádejte si pomoc servisního technika.
32
Neproudí plyn
Průtok plynu je nižší než 6 l/min. Svařování nelze spustit.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a přípojky.
40
Nekompatibilní jednotky
Je připojen nesprávný podavač drátu. Zabrání se spuštění.
Zákrok: Připojte správný podavač drátu.
43
Připojený napájecí zdroj není vybaven nejnovějším softwarem
Panel U6 je připojen k napájecímu zdroji, který nepodporuje typ regulátoru
17.
Zákrok: Aktualizujte software napájecího zdroje.
44
Chyba správy paměti
Panel U6 zjistil neshodu mezi daty metody načtenými z paměti a aktuálními
daty. Platí pro svařování MIG/MAG v synergickém režimu.
Zákrok: Upravte nastavení a uložte nové hodnoty. Staré hodnoty jsou
zastaralé.
0459 287 484
- 34 -
© ESAB AB 2016
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
11
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0459 287 484
- 35 -
© ESAB AB 2016
SCHÉMA
SCHÉMA
0459 287 484
- 36 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2 % O2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
0,8 1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1.0 1.2 1.6
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Rutile flux-filled cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Basic flux-filled cored wire (Fe E70 BFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Pulsed MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0L 1.0H 1.2
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2 % O2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
1.0 1.2 1.6
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5183)
Ar
1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4047)
Ar
1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
0459 287 484
- 37 -
© ESAB AB 2016
KOMBINACE DRÁTŮ A PLYNŮ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
Copper and aluminium wire (ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Cellulose
2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
Air arc gouging
Electrode type: 4.0 5.0 6.0 8.0
The text on the display panel is available in the following languages: Swedish, Danish,
Norwegian, Finnish, English, German, Dutch, French, Spanish (Castilian), Italian,
Portuguese, Polish, Czech, Hungarian, Turkish and US English.
0459 287 484
- 38 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 39 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 40 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 41 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 42 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 43 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 44 -
© ESAB AB 2016
STRUKTURA MENU
0459 287 484
- 45 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
0458 535 890
Aristo™ U6
0458 818 990
Spare parts list M2, MA4, MA6, U6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0459 287 484
- 46 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLA
0459 287 484
- 47 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising