ESAB | U6 Aristo | Instruction manual | ESAB U6 Aristo Vartotojo vadovas

ESAB U6 Aristo Vartotojo vadovas
Aristo®
U6
Naudojimo instrukcija
0459 287 492 LT 20160127
Valid for: from program version 2.12A
TURINYS
1
2
3
4
5
ĮVADAS ................................................................................................................. 4
1.1
Padaryti tai visų pirma......................................................................................... 4
1.2
Valdymo skydo veikimo būdas ........................................................................... 5
1.3
Valdymo skydas ................................................................................................... 5
1.4
Ekrane pateikiami ženklai.................................................................................... 6
MENIU ................................................................................................................... 7
2.1
Pagrindinis meniu ir matavimų meniu ...............................................................7
2.2
Pasirinkimo meniu ............................................................................................... 7
SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE
DUJOSE (MIG / MAG) .......................................................................................... 8
3.1
Nustatymai............................................................................................................ 8
3.2
Funkcijų paaiškinimai........................................................................................ 11
TIG SUVIRINIMAS .............................................................................................. 15
4.1
Apžvalga ............................................................................................................. 15
4.2
Nustatymai.......................................................................................................... 15
4.3
Funkcijų paaiškinimai........................................................................................ 16
MMA SUVIRINIMAS ........................................................................................... 21
5.1
6
IŠPJOVIMAS LANKU – ORU ............................................................................. 23
6.1
7
8
9
Nustatymai.......................................................................................................... 21
Nuostatos............................................................................................................ 23
BENDROSIOS FUNKCIJOS .............................................................................. 24
7.1
Nuotolinio valdymo įrenginys ...........................................................................24
7.2
Nuostatos............................................................................................................ 24
ATMINTIES VALDYMAS .................................................................................... 25
8.1
Suvirinimo duomenų įrašymas.........................................................................25
8.2
Suvirinimo duomenų iškvietimas .....................................................................26
8.3
Suvirinimo duomenų šalinimas ........................................................................27
UŽRAKINIMO KODAS ....................................................................................... 28
10 GEDIMŲ KODAI ................................................................................................. 29
10.1
Bendroji informacija .......................................................................................... 29
10.2
Defektų kodų sąrašas ........................................................................................ 29
10.3
Defektų kodų apibūdinimai ............................................................................... 30
11 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS................................................................... 35
DIAGRAMA................................................................................................................ 36
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS..................................................................................37
0459 287 492
© ESAB AB 2016
TURINYS
MENIU STRUKTŪRA ................................................................................................39
UŽSAKYMO NUMERIAI ............................................................................................46
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0459 287 492
© ESAB AB 2016
1 ĮVADAS
1
ĮVADAS
Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomas U6 valdymo skydo veikimas.
Bendrąją informaciją apie naudojimą rasite vielos tiekimo įrenginio ir maitinimo šaltinio
naudojimo instrukcijose.
Jei šis įspėjimas rodomas ekrane, vadinasi, maitinimo šaltinyje ši funkcija neveikia.
Kad būtų atnaujinta įtaiso programinė įranga, kreipkitės į ESAB įgaliotąjį techninės priežiūros
inžinierių.
1.1
Padaryti tai visų pirma
Šis meniu pasirodo ekrane, kai pirmą kartą paleidžiate maitinimo šaltinį.
Pristačius įrenginį, valdymo skyde ir ekrane būna nustatyta anglų kalba. Valdymo skyde
įrašytos 14 kalbų: pakeiskite į reikiamą atlikdami nurodytus veiksmus.
Spauskite
Spauskite
0459 287 492
pirmajam pasirinkimo meniu pasiekti.
konfigūracijos meniu pasiekti.
-4-
© ESAB AB 2016
1 ĮVADAS
Spauskite
tinkama kalba.
1.2
(t. y. virtualųjį mygtuką, esantį po ekranu, dešinėje), kol ekrane pasirodys
Valdymo skydo veikimo būdas
Galima sakyti, kad valdymo skydą sudaro du elementai: pirminė atmintinė ir suvirinimo
duomenų atmintinė.
Pirminėje atmintinėje sukuriamas visas suvirinimo duomenų nuostatų rinkinys, kurį galima
įrašyti į suvirinimo duomenų atmintinę.
Suvirinant procesą visada kontroliuoja pirminės atmintinės turinys. Tačiau taip pat įmanoma į
pirminę atmintinę iššaukti suvirinimo duomenų nuostatas iš suvirinimo duomenų atmintinės.
Atminkite, kad pirminėje atmintinėje visada laikomos naujausios nustatytos suvirinimo
duomenų nuostatos. Juos galima iššaukti iš suvirinimo duomenų atmintinės arba atskirai
pakeistų nuostatų. Kitaip tariant, pirminė atmintinė niekada nebūna tuščia arba panaikinta.
1.3
Valdymo skydas
1. Ekranas
2. Įtampos nustatymo rankenėlė
3. Vielos tiekimo greičio ir srovės nustatymo
rankenėlė
4. Virtualieji mygtukai (funkciniai mygtukai)
5. MENIU mygtukas
0459 287 492
-5-
© ESAB AB 2016
1 ĮVADAS
Virtualieji mygtukai
Šių mygtukų funkcijos (t. y. jų paskirtis) priklauso nuo ekrane rodomo submeniu. Konkrečią
kiekvieno mygtuko funkciją nurodo apatinėje ekrano eilutėje esantis tekstas, atitinkantis
mygtukus. (Baltas taškas šalia teksto nurodo, kad mygtukas yra aktyvus.)
MENIU mygtukas
Šis mygtukas įjungia pasirinkimo meniu (žr. <>), jei esate pagrindiniame meniu. Jei esate
kuriame nors kitame meniu, jis perkelia atgal per vieną meniu.
1.4
Ekrane pateikiami ženklai
Grįžti į pagrindinį meniu.
Perkelti žymeklį žemyn prie naujo nuostato parametro.
Pakeisti funkciją pasirinktoje eilutėje.
Padidinti reikšmę.
Sumažinti reikšmę.
0459 287 492
-6-
© ESAB AB 2016
2 MENIU
2
MENIU
Valdymo skyde naudojami keli skirtingi meniu: pagrindinis meniu, matavimų meniu,
pasirinkimo meniu, apdorojimo meniu, nuostatų meniu, konfigūracijos meniu ir atminties
meniu. Paleisties ekranas taip pat rodomas, kai paleidžiamas, ir nurodo informaciją apie
skydo tipą ir naudojamą programinės įrangos versiją.
2.1
Pagrindinis meniu ir matavimų meniu
Pagrindinis meniu kas kartą pasirodo vos tik
įjungiamas, ir jame rodomos nustatytos reikšmės. Jei
pradėjus virinti rodomas pagrindinis meniu, ekranas
automatiškai pasikeičia ir rodo išmatuotas reikšmes
(matavimų meniu). Išmatuotos reikšmės lieka ekrane
net baigus virinti.
Kitus meniu galima pasiekti neprarandant išmatuotų reikšmių.
Tik pasukus rankenėlę arba pakeitus suvirinimo metodą vietoj išmatuotų reikšmių rodomos
nustatytosios reikšmės.
2.2
Pasirinkimo meniu
Naudokite pasirinkimo meniu, kai norite pasirinkti kitą
meniu lygį, į kurį pageidaujate patekti: apdorojimo,
nuostatų, konfigūracijos ar atminties.
Apdorojimo meniu
Nustatymų meniu
Šis meniu
naudojamas
suvirinimo procesui,
medžiagos tipui ir
pan. pakeisti.
Šis meniu
naudojamas
suvirinimo
parametrams,
tokiems, kaip
išankstinės dujų
tėkmė, „karštojo“
paleidimo laikas,
kraterio užpildymo
laikas ir pan.,
nustatyti.
Konfigūracijos
meniu
Atminties meniu
Šis meniu
naudojamas kalbai,
matavimo vienetams
ir pan. pakeisti.
Šis meniu
naudojamas įvairiems
išsaugotiems
suvirinimo duomenų
nustatymams
išsaugoti, iškviesti ir
(arba) ištrinti. Yra
dešimt suvirinimo
duomenų saugojimo
padėčių.
0459 287 492
-7-
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
3
SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU
INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
Virinant MIG/MAG būdu lankas lydo lydomąją vielą (elektrodą), kuri nepertraukiamai tiekiama
suvirinti, o lydomoji zona saugoma apsauginėmis dujomis.
Išlydytų lašelių perdavimą nuo vielos veikia srovės impulsai, sukurdami stabilų netyškantį
lanką net esant žemiems suvirinimo duomenims.
3.1
Nustatymai
MIG/MAG suvirinimas be impulsų
Nustatymai
Nuostatų intervalas
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
2 / 4 taktai 1)
2 taktai arba 4 taktai
-
2 taktai
Kraterio užpildymas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Kraterio užpildymo
laikas
0–5 s
0,1 s
1,0 s
„Karštasis“ paleidimas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Karštojo paleidimo
laikas
0–10 s
0,1 s
1,5 s
Tolygusis paleidimas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Purškiamos dujos 1)
-
-
-
Šaltos vielos tiekimas -
-
-
„QSet“
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Sinergija
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA 2)
Induktyvumas
0 - 100
1
70
Išankstinė dujų tėkmė 0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Vielos atkaitinimo
trukmė
0–0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Vėlesnė dujų tėkmė
0,1–20 s
1s
1s
Taškinis suvirinimas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Taškinio suvirinimo
trukmė
0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Įtampa
8 - 60
0,25 (rodoma su
viena dešimtaine)
sinergijos nuokrypis
±0
Vielos tiekimo greitis
0,8–25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Jungiklio duomenys
IŠJUNGTA, ĮJUNGTA arba LANKAS
IŠJUNGTAS
0459 287 492
-8-
IŠJUNGTA
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
Nustatymai
Nuostatų intervalas
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
Matmenys
METRINĖ SISTEMA
arba COLIAI
-
METRINĖ
Skydas įjungtas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Automatinis įrašymas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
AVC tiektuvas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Ribos
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Užrakinimo kodas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
1)
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų keisti negalima.
2)
Sinergijos linija pristačius: tvirta viela (ER70S), apsauginės dujos CO2 su 0,8 mm viela.
MIG / MAG suvirinimas su impulsais
Nustatymai
Nuostatų intervalas
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
2 / 4 taktai 1)
2 taktai arba 4 taktai
-
2 taktai
Kraterio užpildymas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Kraterio užpildymo
laikas
0–5 s
0,1 s
1,0 s
„Karštasis“ paleidimas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Karštojo paleidimo
laikas
0–10 s
0,1 s
1,5 s
Tolygusis paleidimas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Purškiamos dujos 1)
-
-
-
Šaltos vielos tiekimas -
-
-
Išankstinė dujų tėkmė 0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Vielos atkaitinimo
trukmė
0–0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Vėlesnė dujų tėkmė
0–20 s
1s
1s
Taškinis suvirinimas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Taškinio suvirinimo
trukmė
0,1–25 s
0,1 s
0,1 s
Įtampa
8 - 60
0,25 (rodoma su
viena dešimtaine)
sinergijos nuokrypis
±0
Vielos tiekimo greitis
0,8–25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
0459 287 492
-9-
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
Nustatymai
Nuostatų intervalas
Jungiklio duomenys
IŠJUNGTA, ĮJUNGTA arba LANKAS
IŠJUNGTAS
ATJUNGTI
Matmenys
METRINĖ SISTEMA
arba COLIAI
-
METRINĖ
Skydas įjungtas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Automatinis įrašymas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
AVC tiektuvas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Ribos
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Užrakinimo kodas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
1)
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų keisti negalima.
0459 287 492
- 10 -
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
3.2
Funkcijų paaiškinimai
Dvitaktis režimas
Dvitaktis suvirinimo degiklio strektės mygtuko veikimas
A = išankstinė
dujų tėkmė
B = „karštasis“
paleidimas
C = virinimas
D = kraterio
užpildymas
E = vėlesnė dujų
tėkmė
2 taktų valdymo režimu paspaudus suvirinimo degiklio strektės jungiklį įjungiama išankstinės
dujų tėkmės funkcija (jei naudojama) (1) ir suduodamas smūgis lankui. Atleidus strektės
jungiklį (2) pradedamas kraterio užpildymas (jei veikia), išjungiamas lankas ir paleidžiama
vėlesnė dujų tėkmė (jei veikia).
PATARIMAS: jei kraterio užpildymo metu suvirinimo degiklio strektės jungiklis
nuspaudžiamas dar kartą, suvirinimas gali būti tęsiamas tiek laiko, kiek reikia (rodoma
punktyrine linija), naudojant kraterio užpildymo duomenis. Kraterio užpildymą taip pat galima
nutraukti greitai nuspaudžiant ir atleidžiant strektės jungiklį, kai vyksta kraterio užpildymas.
- 2 taktų režimo aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
Keturtaktis režimas
Veikimas naudojant keturtaktį suvirinimo degiklio valdymo režimą
A = išankstinė
dujų tėkmė
B = „karštasis“
paleidimas
C = virinimas
D = kraterio
užpildymas
E = vėlesnė dujų
tėkmė
4 taktų valdymo režimu paspaudus suvirinimo degiklio strektės jungiklį įjungiama išankstinė
dujų tėkmė (1). Atleidus strektės jungiklį (2) pradedamas suvirinimo procesas. Baigus virinti
0459 287 492
- 11 -
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
suvirintojas nuspaudžia strektės jungiklį dar kartą (3): taip pradedamas kraterio užpildymas
(jei veikia) ir suvirinimo duomenys sumažinami iki mažesnės reikšmės. Atleidus strektės
jungiklį dar kartą (4) išjungiamas lankas ir paleidžiama vėlesnė dujų tėkmė (jei naudojama).
PATARIMAS: kraterio užpildymo funkcija išsijungia atleidus strektės jungiklį. Laikant mygtuką
nuspaustą suvirinimas tęsiamas su mažesniais kraterio užpildymo funkcijos duomenimis
(punktyrinė linija).
- 4 taktų režimo aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
Kraterio užpildymas
Kraterio užpildymas padeda išvengti porėtumo, įtrūkimų dėl karščio ir kraterių formavimosi
suvirinamoje detalėje, kai darbai baigiami.
- Kraterio užpildymo trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
„Karštasis“ paleidimas
Karštojo paleidimo funkcija tam tikram nustatomam laikotarpiui suvirinimo pradžioje padidina
suvirinimo srovę, todėl sumažėja prasto sulydymo pradedant virinti pavojus.
- Karštojo paleidimo laiko nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Tolygusis paleidimas
Sulėtinto paleidimo funkcija sumažina pirminio vielos tiekimo greitį iki 50 % nustatytojo
greičio, kol viela susiliečia su apdirbama dalimi.
- Sulėtinto paleidimo aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
Purškiamos dujos
Purškiamų dujų funkcija naudojama matuojant dujų tėkmę arba norint pašalinti iš dujų žarnų
visą orą ar drėgmę prieš pradedant virinti. Tai tęsiasi, kol mygtukas laikomas nuspaustas ir
apsaugo nuo įtampos patekimo ir vielos tiekimo.
- Purškiamų dujų aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
Šaltos vielos tiekimas (vielos judėjimas)
Šaltos vielos tiekimas naudojamas, kai reikia tiekti vielą netiekiant lankui energijos. Viela
tiekiama tol, kol laikomas nuspaustas mygtukas.
- Šaltos vielos tiekimo aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
„QSet™“
„QSet™“ naudojamas suvirinimo parametrų nustatymo procesui palengvinti.
•
•
Sukant rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę lanko ilgis padidėja (+).
Sukant rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę lanko ilgis sumažėja (-).
TRUMPASIS LANKAS
Pradedant suvirinimą tam tikros rūšies viela / dujomis, „QSet™“ automatiškai nustato visus
reikiamus suvirinimo parametrus. Po to „QSet™“ įrašo visus duomenis į atmintinę, kad
suvirinimo rezultatai būtų nepriekaištingi. Tada įtampa automatiškai prisitaiko prie vielos
tiekimo greičio pokyčių.
PURŠKIAMASIS LANKAS
Artėjant prie purškiamojo lanko srities reikia padidinti „QSet™“ vertę. Jei ketinate virinti grynu
purškimo lanku, atjunkite funkciją „QSet™“. Visos nuostatos perimamos iš „QSet™“, išskyrus
įtampą, kurią reikia nustatyti.
Rekomendacija. Jei norite gauti visus tikslius duomenis, pirmąjį suvirinimo ciklą (6
sekundžių trukmės) naudodami bandomąją detalę atlikite su „QSet™“.
0459 287 492
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
PASTABA!
„QSet“ ir sinergijos funkcijos negali būti
aktyvinamos vienu metu.
- „QSet“ aktyvinimas, atliekamas apdorojimo meniu.
Sinergija
Kiekvienai vielos tipo, skersmens ir dujų mišinio kombinacijai reikia unikalaus vielos tiekimo
greičio ir įtampos (lanko ilgio) santykio, kad būtų užtikrintas stabiliai veikiantis lankas. Lanko
įtampa (lanko ilgis) automatiškai kontroliuojama pagal iš anksto suprogramuotą sinergijos
liniją, kurią pasirinko suvirintojas, dėl to daug lengviau greitai nustatyti optimalius suvirinimo
parametrus. Ryšys tarp vielos tiekimo greičio ir kitų parametrų pateikiamas kaip sinergijos
charakteristikos arba sinergijos linija.
Sinergija ĮJUNGTA: pagrindiniame meniu rodomas
nustatytas vielos tiekimas, taip pat teigiamas ir
neigiamas nuokrypis nuo sinergijos linijos įtampos.
Teigiamas nuokrypis rodomas brūkšneliu virš SYN,
neigiamas – po juo.
Sinergija IŠJUNGTA: pagrindiniame meniu rodoma nustatyta įtampos ir vielos tiekimo
reikšmė.
- Sinergijos aktyvinimas, atliekamas apdorojimo meniu.
Sinergijos linijos paketas
Su mašina tiekiamas sinergijos linijos paketas vadinamas Standartinėmis sinergijos
linijomis ir yra sudarytas iš 33 dažniausiai naudojamų sinergijos linijų.
Taip pat galima užsisakyti kitus sinergijos linijų paketus, bet juos turi įdiegti įgaliotas ESAB
priežiūros darbus atliekantis technikas.
Induktyvumas
Didesnis induktyvumas užtikrina nuoseklesnį suvirinimą ir mažesnį taškymąsi. Esant
mažesniam induktyvumui skleidžiamas aštresnis garsas ir susidaro stabilus koncentruotas
lankas.
- Induktyvumo nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Išankstinė dujų tėkmė
Išankstinės dujų tėkmės laikas – tai laikas, per kurį apsauginės dujos teka prieš elektros
lanko smūgį.
- Išankstinės dujų tėkmės trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Vielos atkaitinimo trukmė
Vielos atkaitinimo trukmė yra delsa tarp laiko, kada pradedamas stabdyti vielos tiekimas, ir to
momento, kai maitinimo įtaisas išjungia suvirinimo įtampą. Jeigu atkaitinimo trukmė per
trumpa, užbaigus suvirinimą lieka kyšoti ilgas lydomosios vielos galas, todėl kyla pavojus,
kad viela užstrigs kietėjančioje suvirinimo zonoje. Kita vertus, jei atkaitinimo trukmė per ilga,
lieka kyšoti trumpas vielos galas, todėl padidėja pavojus, kad pradėjus virinti kitą kartą lankas
gali smogti į suvirinimo degiklio kontaktinį galiuką.
- Atkaitinimo trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
SCT
0459 287 492
- 13 -
© ESAB AB 2016
3 SUVIRINIMAS LYDŽIUOJU ELEKTRODU INERTINĖSE / AKTYVIOSIOSE DUJOSE (MIG / MAG)
SCT – tai funkcija, kuri sudaro mažus kartotinius trumpuosius jungimus suvirinimo įtaiso
gale, kol visiškai sustojama tiekti vielą ir nebėra sąlyčio su apdirbama detale.
Vėlesnė dujų tėkmė
Vėlesnės dujų tėkmės funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginės dujos dar teka panaikinus
elektros lanką.
- Vėlesnės dujų tėkmės trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Jungiklio duomenų keitimas
Naudojant šią funkciją du kartus spustelint suvirinimo įtaiso strektę duomenis galima
perjungti į įvairias iš anksto nustatytas suvirinimo duomenų alternatyvas.
Perjungimas įvyksta tarp 1, 2 ir 3 atmintinės padėčių (žr. skyrių „Atminties valdymas“). Jei 2
atmintinės padėtyje nėra duomenų, tokiu atveju perjungiama iš 1 padėties į 3 padėtį.
ĮJUNGTA – perjungti iš vienos atmintinės padėties į kitą galima prieš suvirinimą, po
suvirinimo arba suvirinimo metu.
LANKAS IŠJUNGTAS – perjungti iš vienos atmintinės padėties į kitą galima tik prieš
suvirinimą arba po jo.
- Strektės duomenų perjungimas, atliekamas konfigūracijos meniu.
AVC tiektuvas
Kai ši funkcija įjungta, galima naudoti lanko įtampos kontroliuojamą tiektuvą arba tiektuvą be
lanko, kai lanko įtampa iš maitinimo šaltinio naudojama tiekimo įrenginiui maitinti.
- Sinergijos aktyvinimas, atliekamas apdorojimo meniu.
Taškinis suvirinimas
Pasirinkite taškinį suvirinimą, kai norite tam tikruose taškuose suvirinti plonus metalo lakštus.
- Taškinio suvirinimo suaktyvinimas ir nustatymas atliekamas nuostatų meniu.
Įtampa
Kuo įtampa didesnė, tuo lankas ilgesnis, o suvirinimo zona karštesnė ir platesnė.
Nepriklausomai nuo to, kuris meniu rodomas, įtampos nustatymo reikšmę galima bet kada
pakeisti. Reikšmė rodoma pagrindiniame arba pasirinkimo meniu.
Vielos tiekimo greitis
Vielos tiekimo greitis – tai greitis, kuriuo tiekiama lydomoji viela, matuojamas metrais per
minutę.
Nepriklausomai nuo to, kuris meniu rodomas, vielos tiekimo greitį galima bet kada pakeisti.
Reikšmė rodoma pagrindiniame arba pasirinkimo meniu.
0459 287 492
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 TIG SUVIRINIMAS
4
TIG SUVIRINIMAS
4.1
Apžvalga
TIG suvirinimo metu naudojami nelydūs volframo elektrodai, iš kurių lankas atlieka kirtį,
išlydantį apdorojamą detalę. Išlydyta suvirinimo vieta ir volframo elektrodas saugomi
apsauginėmis dujomis.
Norint geriau kontroliuoti suvirinimo vietą ir kietėjimą naudojami impulsai. Impulso dažnis
pakankamai mažas, kad tam tikros suvirinamos vietos tarp impulsų pradėtų kietėti. Impulsus
nusako keturi kontroliuojami parametrai: impulso trukmė, foninės srovės laikas, impulso
srovė ir foninė srovė.
4.2
Nustatymai
TIG suvirinimas be impulso
Nustatymai
Nuostatų intervalas
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
2 / 4 taktai 1)
2 taktai arba 4 taktai
-
2 taktai
HF / „Liftarc“
HF arba „Liftarc“
-
HF
„Live TIG-start“ 2)
-
-
-
Purškiamos dujos 1)
-
-
-
Išankstinė dujų tėkmė 0–5 s
0,1 s
0,5 s
Didėjimo trukmė
0–5 s
0,1 s
0,0 s
Mažėjimo trukmė
0–10 s
0,1 s
2,0 s
Vėlesnė dujų tėkmė
0–25 s
0,1 s
5,0 s
4–500 A
1A
100 A
Srovė
2)
Jungiklio duomenys
IŠJUNGTA, ĮJUNGTA arba LANKAS
IŠJUNGTAS
ATJUNGTI
Matmenys
METRINĖ SISTEMA
arba COLIAI
-
METRINĖ
Skydas įjungtas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Automatinis įrašymas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Ribos
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Užrakinimo kodas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Min. srovė
0–99 %
1%
0%
VRD
-
-
-
1)
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų keisti negalima.
2)
„Live TIG-start“ / didžiausia srovė priklauso nuo naudojamos mašinos tipo.
TIG suvirinimas su impulsu
0459 287 492
- 15 -
© ESAB AB 2016
4 TIG SUVIRINIMAS
Nustatymai
Nuostatų intervalas
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
2 / 4 taktai 1)
2 taktai arba 4 taktai
-
2 taktai
HF / „Liftarc“
HF arba „Liftarc“
-
HF
Purškiamos dujos 1)
0–5 s
0,1 s
0,5 s
Išankstinė dujų tėkmė 0–5 s
0,1 s
0,5 s
Didėjimo trukmė
0–5 s
0,1 s
0,0 s
Mažėjimo trukmė
0–5 s
0,1 s
2,0 s
Vėlesnė dujų tėkmė
0–25 s
0,1 s
5,0 s
Impulso trukmė
0,001–0,1 s
0,001 s
0.100 s
0,1–5 s
0,1 s
0,001–0,1 s
0,001 s
0,1-1 s
0,1 s
Impulso srovė 2)
4–500 A
1A
100 A
Foninė srovė 2)
4–500 A
1A
25 A
Jungiklio duomenys
IŠJUNGTA, ĮJUNGTA arba LANKAS
IŠJUNGTAS
ATJUNGTI
Matmenys
METRINĖ SISTEMA
arba COLIAI
-
METRINĖ
Skydas įjungtas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Automatinis įrašymas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Ribos
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Užrakinimo kodas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Min. srovė
0–99 %
1%
0%
Foninė trukmė
1)
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų keisti negalima.
2)
Didžiausia srovė priklauso nuo naudojamos mašinos tipo.
4.3
0,200 s
Funkcijų paaiškinimai
Dvitaktis režimas
Dvitaktis suvirinimo degiklio strektės mygtuko veikimas
A = išankstinė dujų
tėkmė
0459 287 492
B = didėjimas
C = mažėjimas
- 16 -
D = vėlesnė dujų
tėkmė
© ESAB AB 2016
4 TIG SUVIRINIMAS
2 taktų valdymo režimu paspaudus suvirinimo degiklio jungiklio mygtuką įjungiama
išankstinės dujų tėkmės funkcija (jei naudojama) ir suduodamas smūgis lankui (1). Srovė
didėja iki nustatytos reikšmės (nustatyta didėjimo funkcijos, jei ji įjungta). Atleidus jungiklio
mygtuką (2) srovė mažinama (arba pradeda mažėti, jeigu naudojama) ir panaikinamas
elektros lankas. Po to vyksta vėlesnė dujų tėkmė, jei ši funkcija įjungta.
- 2 taktų režimo aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
Keturtaktis režimas
Keturtaktis suvirinimo degiklio strektės mygtuko veikimas
A = išankstinė dujų
tėkmė
B = didėjimas
C = mažėjimas
D = vėlesnė dujų
tėkmė
Keturtaktis suvirinimo degiklio strektės mygtuko veikimas
4 taktų valdymo režimu paspaudus jungiklio mygtuką įjungiama išankstinės dujų tėkmės
funkcija (jei naudojama) (1). Baigus tekėti dujoms, srovė padidinama iki bandomojo lygio
(kelių amperų) ir suduodamas smūgis elektros lankui. Atleidus jungiklio mygtuką (2) srovė
didinama iki nustatytos vertės (su didėjimo funkcija, jei ji naudojama). Baigus suvirinimo
darbus suvirintojas paspaudžia jungiklio mygtuką dar kartą (3) ir taip vėl sumažina srovę iki
bandomojo lygio (su mažėjimo funkcija, jei ji naudojama). Atleidus jungiklio mygtuką dar
kartą (4) išjungiamas lankas ir paleidžiama vėlesnė dujų tėkmė (jei naudojama).
- 4 taktų režimo aktyvinimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
HF
Naudojant HF funkciją suduodamas smūgis elektros lankui, volframo elektrodu išskiriant
kibirkštį ant apdirbamos detalės, kai tik elektrodas perkeliamas arčiau jos.
- HF aktyvinimas, atliekamas apdorojimo meniu.
„LiftArc“
Naudojant funkciją „LiftArc“ suduodamas smūgis elektros lankui, kai yra kontaktas tarp
elektrodo ir apdirbamos detalės, o vėliau elektrodas nuo jos atitraukiamas.
0459 287 492
- 17 -
© ESAB AB 2016
4 TIG SUVIRINIMAS
Smūgis elektros lankui, naudojant funkciją „LiftArc“™.
1. Elektrodu priliečiama apdirbama detalė.
2. Nuspaudžiamas strektės jungiklis, ir pradeda tekėti silpna srovė.
3. Suvirintojas atitraukia elektrodą nuo apdirbamos detalės: elektros lanku suduodamas
smūgis, ir srovė automatiškai didinama iki nustatytos vertės.
„Live TIG-start“
Naudojant „Live TIG start“ suduodamas smūgis elektros lankui, kai yra kontaktas tarp
volframo elektrodo ir apdirbamos detalės, o vėliau elektrodas nuo jos atitraukiamas.
- „Live TIG-start“ aktyvinimas, atliekamas apdorojimo meniu.
Purškiamos dujos
Apipūtimas dujomis naudojamas matuojant dujų tėkmę arba norint prieš pradedant
suvirinimą iš dujų žarnų pašalinti orą ar drėgmę. Dujos teka tol, kol laikomas nuspaustas
mygtukas; tuo metu įtampos nebūna ir vielos tiekimo funkcija neveikia.
- Dujų purškimas, atliekamas pagrindiniame meniu.
Išankstinė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginės dujos teka, prieš atliekant elektros lanko smūgį.
- Išankstinės dujų tėkmės trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Didėjimas
Didėjimo funkcija reiškia, kad smūgiuojant TIG elektros lanku, srovė pamažu didinama iki
nustatytos vertės. Tai leidžia švelniau pakaitinti elektrodą ir suvirintojas gali tinkamai
orientuoti elektrodą prieš priimant suvirinimo nustatytą srovę.
- Didėjimo laiko nustatymas atliekamas nustatymų meniu.
Mažėjimas
Mažėjimo funkcija virinant TIG būdu naudojama, kad būtų išvengta kraterio įtrūkimų
susiformavimo baigus virinti. Jo metu srovė susilpninama iš lėto, per nustatytą laiką.
- Mažėjimo trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Vėlesnė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginė srovė dar teka panaikinus elektros lanką.
- Vėlesnės dujų tėkmės trukmės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Impulso trukmė
Tai yra laikas, kurį impulso srovė būna įjungta impulso ciklo metu.
- Impulso trukmės laiko nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Foninis laikas
0459 287 492
- 18 -
© ESAB AB 2016
4 TIG SUVIRINIMAS
Tai yra laikas, kuriuo teka foninė srovė. Su impulso trukmės laiku jis sudaro bendrą impulso
ciklo laiką.
- Foninio laiko nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Foninė srovė
Tai mažesnė iš dviejų srovės reikšmių, kurios naudojamos atliekant suvirinimą impulso srove.
- Foninės srovės nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Impulso srovė
Tai didesnė iš dviejų srovės reikšmių, kurios naudojamos atliekant suvirinimą impulso srove.
Nepriklausomai nuo to, kuris meniu rodomas, impulso srovės nustatymo reikšmę galima bet
kada pakeisti. Reikšmė rodoma pagrindiniame meniu, pasirinkimo meniu arba nuostatų
meniu.
TIG suvirinimas su impulsu
A = srovė
B = trukmė
C = foninė trukmė
D = fonas
E = impulso trukmė
F = impulso srovė
Srovė
Stipresnė srovė leidžia giliau ir plačiau prasiskverbti į apdirbamą detalę.
Nepriklausomai nuo to, kuris meniu rodomas, srovės nustatymo reikšmę galima bet kada
pakeisti. Reikšmė rodoma pagrindiniame meniu arba pasirinkimo meniu.
Jungiklio duomenų pakeitimas
Naudojant šią funkciją du kartus spustelint suvirinimo įtaiso strektę duomenis galima
perjungti į įvairias iš anksto nustatytas suvirinimo duomenų alternatyvas.
Perjungimas įvyksta tarp 1, 2 ir 3 atmintinės padėčių (žr. skyrių „Atminties valdymas“). Jei 2
atmintinės padėtyje nėra duomenų, tokiu atveju perjungiama iš 1 padėties į 3 padėtį.
ĮJUNGTA – perjungti iš vienos atmintinės padėties į kitą galima prieš suvirinimą, po
suvirinimo arba suvirinimo metu.
LANKAS IŠJUNGTAS – perjungti iš vienos atmintinės padėties į kitą galima tik prieš
suvirinimą arba po jo.
- Strektės duomenų perjungimas, atliekamas konfigūracijos meniu.
Min. srovė (nuotolinio valdymo)
Naudojama nustatyti mažiausiai nuotolinio valdymo įrenginio srovei. Jei didžiausia srovė yra
100 A, o mažiausia turi būti 50 A, nustatykite 50 % min. srovę. Jei didžiausia srovė yra 100
A, o mažiausia turi būti 90 A, nustatykite 90% min. srovę.
- Min. srovės aktyvinimas, atliekamas nuostatų meniu.
0459 287 492
- 19 -
© ESAB AB 2016
4 TIG SUVIRINIMAS
VRD (prietaisas įtampai mažinti)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys
35 V. Tai nurodoma, kai matoma VRD piktograma; žr. paveikslėlį.
Kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas, VRD funkcija blokuojama.
Jei VRD funkcija aktyvi, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą, tai nurodo ekrane
pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas rodomas, suvirinimo pradėti
negalima.
VRD piktograma
PASTABA!
VRD funkcija veikia su maitinimo šaltiniais, kai jie yra naudojami.
0459 287 492
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 MMA SUVIRINIMAS
5
MMA SUVIRINIMAS
MMA suvirinimas – tai suvirinimo būdas, kai naudojami padengti elektrodai. Smūgiuojant
elektros lanku lydomas elektrodas ir jo danga, sudaranti apsauginį šlaką.
5.1
Nustatymai
Nustatymai
Žingsniuose
Numatytoji nuostata
„Karštasis“ paleidimas ĮJUNGTA arba
1)
IŠJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Karštojo paleidimo
laikas
1–30
1
10
Elektros lankas
0–10
0,5
3
Srovė 2)
16–500 A
1A
164 A
Matmenys
METRINĖ SISTEMA
arba COLIAI
-
METRINĖ
Skydas įjungtas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Automatinis įrašymas IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Ribos
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Užrakinimo kodas
IŠJUNGTA arba
ĮJUNGTA
Min. srovė
0–99 %
1%
0%
VRD
-
-
-
1)
Nuostatų intervalas
IŠJUNGTA
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų keisti negalima.
2)Didžiausia
srovė priklauso nuo naudojamos mašinos tipo.
Sinergijos linija pristačius 4,0 mm rutilo elektrodą.
„Karštasis“ paleidimas
Karštojo paleidimo funkcija leidžia tam tikram nustatomam laikui padidinti suvirinimo srovę.
Tai sumažina prasto sulydymo riziką pradedant virinti.
Karštojo paleidimo laiko nustatymas, atliekamas nuostatų meniu.
Elektros lankas
Lanko jėgos funkcija kontroliuoja, kaip keičiantis elektros lanko ilgiui keičiasi srovė. Žemesnė
vertė rodo ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau taškoma.
Lanko jėgos nustatymas atliekamas nuostatų meniu.
Srovė
Stipresnė srovė leidžia giliau ir plačiau prasiskverbti į apdirbamą detalę.
Nepriklausomai nuo to, kuris meniu rodomas, srovės nustatymo reikšmę galima bet kada
pakeisti. Reikšmė rodoma pagrindiniame arba pasirinkimo meniu.
Min. srovė (nuotolinio valdymo)
Naudojama nustatyti mažiausiai nuotolinio valdymo įrenginio srovei. Jei didžiausia srovė yra
100 A, o mažiausia turi būti 50 A, nustatykite 50 % min. srovę.
0459 287 492
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 MMA SUVIRINIMAS
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 90 A, nustatykite 90% min. srovę.
- Min. srovės aktyvinimas, atliekamas nuostatų meniu.
VRD (prietaisas įtampai mažinti)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys
35 V. Tai nurodoma, kai matoma VRD piktograma; žr. paveikslėlį.
Kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas, VRD funkcija blokuojama.
Jei VRD funkcija aktyvi, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą, tai nurodo ekrane
pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas rodomas, suvirinimo pradėti
negalima.
VRD piktograma
PASTABA!
VRD funkcija veikia su maitinimo šaltiniais, kai jie yra naudojami.
0459 287 492
- 22 -
© ESAB AB 2016
6 IŠPJOVIMAS LANKU – ORU
6
IŠPJOVIMAS LANKU – ORU
Išpjaunant lanku – oru naudojamas specialus elektrodas, kurį sudaro anglies strypas su vario
gaubtu. Tarp anglies strypo ir apdorojamos dalies susidaro lankas, tiekiamas oras, skirtas
išlydytai medžiagai nupūsti, ir suformuojama siūlė.
6.1
Nuostatos
Nuostatos
Nustatymo
diapazonas
Žingsniuose
Numatoji nuostata
Elektrodo skersmuo
4,0–8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Įtampa
8–60 V
0,25 V (rodoma su
viena dešimtaine)
37,0 V
Elektrodo skersmuo
Didesnio skersmens elektrodas leidžia giliau ir plačiau prasiskverbti į apdirbamą detalę.
Įtampa
Didesnė įtampa leidžia giliau ir plačiau prasiskverbti į apdirbamą detalę.
0459 287 492
- 23 -
© ESAB AB 2016
7 BENDROSIOS FUNKCIJOS
7
BENDROSIOS FUNKCIJOS
7.1
Nuotolinio valdymo įrenginys
Kad nuotolinio valdymo funkcija veiktų tinkamai, mašinose su integruotais valdymo skydais
turi būti naudojama 1.21 arba naujesnė programos versija.
Valdymo skydo veikimas prijungus nuotolinio valdymo įrenginį
•
•
•
Ekrane sustabdomas meniu, kuriame rodoma, kada prijungiamas nuotolinio valdymo
įrenginys.
Matavimo ir nustatymo reikšmės atnaujinamos, bet rodomos tik tuose meniu, kuriuose
reikšmės gali būti rodomos.
Jei rodomas defekto kodo ženklas, jo negalima panaikinti, kol neatjungiamas nuotolinio
valdymo įrenginys.
Su 10 programų nuotolinio valdymo įrenginiais galima perjungti į atmintinės padėtis 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 ir iš jų. Jei atmintinės 2 padėtis yra tuščia, imamos reikšmės iš 1
padėties. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atminties valdymas“.
7.2
Nuostatos
Skydas įjungtas
Kai nuotolinio valdymo įrenginys prijungtas, valdymo skyde arba nuotolinio valdymo
įrenginyje galima nustatyti srovę arba įtampą ir vielos tiekimo greitį.
PASTABA!
Ši funkcija turi būti suaktyvinta prieš prijungiant nuotolinio valdymo įrenginį.
- Skydo įjungimo aktyvinimas, atliekamas konfigūravimo meniu.
Automatinis įrašymas
Jei suvirinimo duomenų nuostata iškviečiama iš suvirinimo duomenų atmintinės ir nuostatos
yra reguliuojamos, pakeistos nuostatos bus automatiškai įrašomos, kai nauja suvirinimo
duomenų nuostata iškviečiama iš atmintinės.
- Automatinio įrašymo aktyvinimas, atliekamas konfigūravimo meniu.
Ribos
Ši funkcija palengvina geros suvirinimo kokybės užtikrinimą nustatant didž. ir maž. vielos
tiekimo / įtampos ar srovės reikšmes. Ribos gali būti įrašytos pirmoms 5 suvirinimo duomenų
atmintinės padėtims.
- Ribų aktyvinimas, atliekamas konfigūracijos meniu.
Užrakinimo kodas
Naudojant šią funkciją nuostatų meniu gali būti užblokuojamas, tada galima pasirinkti tik
pagrindinį, atminties ir matavimų meniu; žr. skyrių „Užrakinimo kodas“.
- Užrakinimo kodo aktyvinimas, atliekamas konfigūracijos meniu.
0459 287 492
- 24 -
© ESAB AB 2016
8 ATMINTIES VALDYMAS
8
ATMINTIES VALDYMAS
Įvairūs suvirinimo duomenys, sukurti pirminėje atmintinėje, gali būti įrašyti į atminties meniu.
Galima įrašyti iki 10 skirtingų suvirinimo duomenų.
8.1
Suvirinimo duomenų įrašymas
Nustatykite suvirinimo duomenų nuostatą pirminėje atmintinėje.
Jeigu norite pasiekti pasirinkimo meniu, paspauskite
atitinkamus parametrus, paspauskite
. Paskui, norėdami pasiekti
.
Patikrinkite, ar tinkamos suvirinimo duomenų nuostatos.
Jeigu norite pasiekti atminties meniu, paspauskite
.
Spauskite
, kol pasieksite atminties padėtį, kurioje norite išsaugoti suvirinimo duomenų
parametrą, pvz., 2 padėtis.
Paspaudus
, suvirinimo duomenų parametras bus išsaugotas 2-oje atminties padėtyje.
Kitos atmintinės padėtys yra tuščios.
0459 287 492
- 25 -
© ESAB AB 2016
8 ATMINTIES VALDYMAS
8.2
Suvirinimo duomenų iškvietimas
PASTABA!
Jeigu U6 valdymo skydas nustatė iš atminties nuskaitytų ir esamų duomenų
neatitikimą, iškvietus suvirinimo duomenis gali būti parodytas klaidos
pranešimas (44 klaida). Taip gali atsitikti, jeigu suvirinimo duomenys buvo
iškviesti prijungus suvirinimo aparatą prie maitinimo šaltinio, kuriame įdiegta kita
programinės įrangos versija nei ta, kuri buvo naudojama įrašant suvirinimo
duomenis.
Jeigu norite pasiekti pasirinkimo meniu, paspauskite
atitinkamus parametrus, paspauskite
. Paskui, norėdami pasiekti
.
Jeigu norite pasiekti atminties meniu, paspauskite
.
Pasirinkite atmintinės padėtį, kurią norite iškviesti, pvz., 2 padėtį. Spauskite
pasieksite 2 padėtį.
Jeigu norite iškviesti 2-ą atminties padėtį, paspauskite
, kol
. Pasirodys toks klausimas:
Spauskite TAIP, jei norite iškviesti suvirinimo duomenis iš 2-os atmintinės padėties ir pakeisti
esamu metu pirminėje atmintinėje esančias nuostatas. (Jei apsigalvojote, spauskite NE).
Piktograma
0459 287 492
pagrindiniame meniu nurodo, kuri atminties padėtis buvo iškviesta.
- 26 -
© ESAB AB 2016
8 ATMINTIES VALDYMAS
8.3
Suvirinimo duomenų šalinimas
Jeigu norite pasiekti pasirinkimo meniu, paspauskite
atitinkamus parametrus, paspauskite
. Paskui, norėdami pasiekti
.
Jeigu norite pasiekti atminties meniu, paspauskite
.
Pasirinkite atmintinės padėtį, kurią norite pašalinti, pvz., 2 padėtį. Spauskite
pasieksite 2 padėtį.
Jeigu norite pašalinti 2-ą atminties padėtį, paspauskite
, kol
. Pasirodys toks klausimas:
Spauskite TAIP, jei norite pašalinti suvirinimo duomenis iš 2 atmintinės padėties (jei
apsigalvojote, spauskite NE). 2-a atmintinės padėtis dabar yra tuščia.
0459 287 492
- 27 -
© ESAB AB 2016
9 UŽRAKINIMO KODAS
9
Spauskite
Spauskite
UŽRAKINIMO KODAS
užrakinimo kodo meniu pasiekti.
, kol bus pasirinktas pirmasis PIN kodo skaitmuo.
Spauskite
, kad įrašytumėte pirmąjį kodo skaitmenį. Kartokite šiuos veiksmus kitiems
skaitmenims įrašyti.
Spauskite
0459 287 492
valdymo skydui atblokuoti.
- 28 -
© ESAB AB 2016
10 GEDIMŲ KODAI
10
GEDIMŲ KODAI
10.1
Bendroji informacija
Defektų kodai naudojami atsiradusiems įrangos defektams identifikuoti. Jie rodomi ekrane
ženklų forma taip:
Defektų kodai atnaujinami kas tris sekundes. Viršutinis skaitmuo ženkle
reiškia konkretaus defekto kodo skaičių. Apatinis paveikslėlis nurodo, kur
defektas yra.
Pirmiau pateiktas ženklas nurodo, kad valdymo skydas (0) prarado ryšį su maitinimo šaltiniu.
Jei aptinkami keli defektai, bus rodomas tik paskutinio aptikto defekto kodas.
Paspauskite bet kurį iš funkcinių mygtukų, kad ženklas ekrane būtų panaikintas.
Ženklai gali būti rodomi pastoviai arba gali mirksėti – priklauso nuo defekto pobūdžio.
Mirksintys ženklai defektų kodų sąraše yra paženklinti „o“.
10.2
Defektų kodų sąrašas
0 = valdymo skydas
3 = vielos tiekimo įrenginys
1 = aušinimo įrenginys
4 = nuotolinio valdymo įrenginys
2 = maitinimo šaltinis
Defekt Apibūdinimas
o
kodas
0
1
2
3
4
1
Atminties klaida (EPROM)
x
x
x
x
x
2
Atminties klaida (RAM)
x
x
x
x
3
Atminties klaida (išorinė RAM)
x
x
4
5V energijos tiekimas
x
5
Tarpinė nuolatinės srovės įtampa yra
už numatytų ribų
6
Aukšta temperatūra
8
Maitinimas 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Maitinimas 2*
x
x
x
10
Maitinimas 3*
x
11
Vykdomosios vielos tiekimas
12
Ryšio sutrikimas (įspėjimas)
x
x
14
Ryšio sutrikimas (išjungta duomenų x
magistralė)
x
15
Prarasti pranešimai
16
Aukšta atviros grandinės įtampa
17
Nutrūkęs ryšys su vielos tiekimo
įrenginiu
o
18
Nutrūkęs ryšys su maitinimo
įrenginiu
o
0459 287 492
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- 29 -
© ESAB AB 2016
10 GEDIMŲ KODAI
Defekt Apibūdinimas
o
kodas
0
1
2
3
19
Netinkamos nuostatų reikšmės
išorinėje RAM atmintinėje
x
20
Atminties priskyrimo klaida
x
22
Siųstuvo buferio persipildymas
x
x
23
Imtuvo buferio persipildymas
x
x
26
Apsauginė schema
x
x
x
27
Nėra vielos
x
x
o
28
Dėklo persipildymas
x
x
x
29
Neteka aušinimo vanduo
30
Viršyta reguliatoriaus naudojimo
trukmė
x
31
Neatsako ekrano įrenginys
x
32
Neteka dujos
40
Nesuderinami įrenginiai
x
43
Prijungtajame maitinimo šaltinyje
įdiegta ne pati naujausia
programinės įrangos versija
x
44
Atminties valdymo klaida
x
x
4
o
x
o
Įrenginys
Maitinimas 1*
Maitinimas 2*
Maitinimas 3*
Aušinimo įrenginys
+24V
Valdymo skydas
+3V
Maitinimo įrenginys
+15V
-15V
+24V
Vielos padavimo
įrenginys
+15V
+ 20V
+15V
+ 60 V
+12V
+10V
Vielos tiekimo
įrenginys L
Nuotolinio valdymo
įrenginys
10.3
Defektų kodų apibūdinimai
Toliau aprašomi įvykių kodai, kai naudotojas pats gali ištaisyti defektą. Jei rodomas bet kuris
kitas kodas, siųskite įrangą priežiūros specialistui.
0459 287 492
- 30 -
© ESAB AB 2016
10 GEDIMŲ KODAI
Defekto
kodas
Apibūdinimas
1
Programos atminties klaida, (EPROM)
Programos atmintinėje yra defektas.
Šis defektas kitų funkcijų neveikia.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo. Jei defekto pašalinti nepavyko,
iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
2
Mikroprocesoriaus RAM klaida
Mikroprocesorius negali nuskaityti / įrašyti į tam tikrą savo vidinės atmintinės
padėtį arba iš jos.
Šis defektas kitų funkcijų neveikia.
Veiksmas – paleiskite mašiną iš naujo. Jei defekto pašalinti nepavyko,
iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
3
Išorinės RAM klaida
Mikroprocesorius negali nuskaityti / įrašyti į tam tikrą savo išorinės atmintinės
padėtį arba iš jos.
Šis defektas kitų funkcijų neveikia.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo. Jei defekto pašalinti nepavyko,
iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
4
Per mažas 5 V maitinimas
Per maža maitinimo įtampa.
Esama suvirinimo procedūra sustabdyta, ir jos nepavyksta paleisti iš naujo.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
5
Tarpinė nuolatinės srovės įtampa yra už numatytų ribų
Įtampa yra per maža arba per didelė. Per didelė įtampa gali būti dėl didelių
el. srovės svyravimų arba dėl silpnos el. srovės (didelis srovės induktyvumas
arba prarasta fazė).
Maitinimo įrenginys sustabdytas, ir jo nepavyksta paleisti iš naujo.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
6
Aukšta temperatūra
Įsijungė apsauga nuo perkaitinimo.
Vykdoma suvirinimo procedūra sustabdoma ir negali būti atnaujinta, kol
neatstatytas išjungtas įrenginys.
Veiksmas – patikrinkite, ar neužsikimšę nešvarumais aušinimo oru įvadai ir
išvadai ar kitaip neribojamas oro pritekėjimas. Patikrinkite, kiek laiko įranga
veikia, ir įsitikinkite, kad apkrova ne per didelė.
8
+24 V įtampos tiekimas (aušinimo įrenginys)
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
0459 287 492
- 31 -
© ESAB AB 2016
10 GEDIMŲ KODAI
Defekto
kodas
Apibūdinimas
8
Žema akumuliatoriaus įtampa – +3 V (valdymo skyde)
Per žema atsarginio atminties akumuliatoriaus įtampa. Jei akumuliatorius
nebus pakeistas, turima valdymo plokštės suvirinimo duomenų atmintis bus
prarasta.
Šis defektas neturi įtakos kitoms funkcijoms.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių, kad šis pakeistų
akumuliatorių.
8
+15 V įtampos tiekimas (vielos padavimo įrenginys ir maitinimo
šaltinis)
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
8
+13 V energijos tiekimas, (nuotolinio valdymo įrenginys)
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
9
–15 V įtampos tiekimas (maitinimo šaltinis)
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
9
+20 V, +60 V maitinimo šaltinis, (vielos padavimo įrenginys)
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
9
+10 V įtampos tiekimas (nuotolinio valdymo įrenginys)
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
10
+24 V energijos tiekimas
Įtampa yra per didelė arba per maža.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
11
Vielos tiekimo greitis
Vielos tiekimo greitis priklauso nuo nustatytos reikšmės.
Atsiradus tokiam defektui sustabdomas vielos tiekimas.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
12
Ryšio sutrikimas (įspėjimas)
Sistemos CAN magistralės apkrova laikinai per didelė.
Nutrūko maitinimo šaltinio arba vielos tiekimo įrenginio ryšys su valdymo
skydu.
Veiksmas – patikrinkite įrangą, kad įsitikintumėte, jog prijungtas tik vienas
vielos tiekimo įrenginys arba nuotolinio valdymo įrenginys. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
0459 287 492
- 32 -
© ESAB AB 2016
10 GEDIMŲ KODAI
Defekto
kodas
Apibūdinimas
14
Ryšio sutrikimas
Dėl per didelės apkrovos sistemos CAN magistralė laikinai nustojo veikti.
Atliekama suvirinimo procedūra sustabdyta.
Veiksmas – patikrinkite įrangą, kad įsitikintumėte, jog prijungtas tik vienas
vielos tiekimo įrenginys arba nuotolinio valdymo įrenginys. Paleiskite įrenginį
iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite
techninės priežiūros inžinierių.
15
Prarasti pranešimai
Mikroprocesorius negali gaunamų pranešimų apdoroji pakankamai greitai,
todėl ši informacija buvo prarasta.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
16
Aukšta atviros grandinės įtampa
Atviros grandinės įtampa buvo per aukšta.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
17
Nutrūkęs ryšys
Nutrūko valdymo skydo ryšys su vielos tiekimo įrenginiu.
Atliekama suvirinimo procedūra sustabdyta.
Veiksmas – patikrinkite kabelius. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite
techninės priežiūros inžinierių.
18
Nutrūkęs ryšys
Nutrūko valdymo skydo ryšys su maitinimo šaltiniu.
Atliekama suvirinimo procedūra sustabdyta.
Veiksmas – patikrinkite kabelius. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite
techninės priežiūros inžinierių.
19
Netinkamos nuostatų reikšmės išorinėje RAM atmintinėje
Šis defektas bus nustatytas, jei atsarginėje akumuliatoriaus atmintinėje
sugadinta informacija.
Veiksmas – defektas bus ištaisytas savaime, bet duomenys, laikomi šioje
atmintinės padėtyje, bus prarasti.
20
Atminties priskyrimo klaida
Mikroprocesorius negali skirti pakankamai vietos atmintinėje.
Šis defektą atitinka defekto kodas 26.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
22
Siųstuvo buferio persipildymas
Valdymo skydas negali perduoti informacijos į kitus įrenginius pakankamai
aukšta sparta.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą.
23
Imtuvo buferio persipildymas
Valdymo skydas negali apdoroti informacijos iš kitų įrenginių pakankamai
aukšta sparta.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą.
0459 287 492
- 33 -
© ESAB AB 2016
10 GEDIMŲ KODAI
Defekto
kodas
Apibūdinimas
26
Apsauginė schema
Dėl tam tikrų priežasčių procesorius negali vykdyti numatytų programos
užduočių.
Programa automatiškai paleidžiama iš naujo. Vykdoma suvirinimo procedūra
bus sustabdyta. Šis defektas kitų funkcijų neveikia.
Veiksmas – jei defektas pasikartoja, iškvieskite techninės priežiūros
inžinierių.
27
Nėra vielos (laido tiekimo įrenginys)
Vielos tiekimo įrenginys netiekia jokios vielos. Esama suvirinimo procedūra
bus sustabdyta, ir jos nepavyks paleisti iš naujo.
Tai išorinio maitinimo šaltinio klaidos kodas.
Veiksmas – įdėkite naują vielą.
Žr. prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijas.
28
Dėklo persipildymas
Programa neveikia.
Veiksmas – paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
29
Neteka aušinimo vanduo
Išsijungė tėkmės monitoriaus jungiklis.
Esama suvirinimo procedūra sustabdyta, ir jos nepavyksta paleisti iš naujo.
Veiksmas – patikrinkite aušinimo vandens grandinę ir siurblį.
30
Viršyta reguliatoriaus naudojimo trukmė
Reguliatorius naudojamas pernelyg ilgai (tik MIG / MAG).
31
Neatsako ekrano įrenginys
Mikroprocesorius neturi kontakto su ekrano plokšte.
Veiksmas – iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
32
Neteka dujos
Dujos teka mažesne kaip 6 l/min. srove. Neįmanoma pradėti suvirinimo.
Veiksmas – patikrinkite dujų vožtuvą, žarnas ir jungtis.
40
Nesuderinami įrenginiai
Prijungtas netinkamas vielos tiekimo įrenginys. Sustabdomas kitų procedūrų
paleidimas
Veiksmas – prijunkite tinkamą vielos padavimo įrenginį.
43
Prijungtajame maitinimo šaltinyje įdiegta ne pati naujausia
programinės įrangos versija
U6 valdymo skydas prijungtas prie 17 tipo reguliatoriaus nepalaikančio
maitinimo šaltinio.
Veiksmas – atnaujinkite maitinimo šaltinio programinę įrangą..
44
Atminties valdymo klaida
U6 valdymo skydas nustatė iš atminties nuskaitytų ir esamų duomenų
neatitikimą. Taikoma MIG / MAG suvirinimui sinergijos režimu.
Veiksmas – pakoreguokite nuostatas ir išsaugokite naująsias vertes.
Senosios vertės daugiau nebus taikomos.
0459 287 492
- 34 -
© ESAB AB 2016
11 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
11
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0459 287 492
- 35 -
© ESAB AB 2016
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0459 287 492
- 36 -
© ESAB AB 2016
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS
MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2 % CO2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
0,8 1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1.0 1.2 1.6
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Rutile flux-filled cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Basic flux-filled cored wire (Fe E70 BFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Pulsed MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0L 1.0H 1.2
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2 % CO2
1,0 1,2
Ar + 2 % CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
1.0 1.2 1.6
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5183)
Ar
1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4047)
Ar
1.2 1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
0459 287 492
- 37 -
© ESAB AB 2016
VIELOS IR DUJŲ MATMENYS
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
Copper and aluminium wire (ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Cellulose
2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
Air arc gouging
Electrode type: 4.0 5.0 6.0 8.0
The text on the display panel is available in the following languages: Swedish, Danish,
Norwegian, Finnish, English, German, Dutch, French, Spanish (Castilian), Italian,
Portuguese, Polish, Czech, Hungarian, Turkish and US English.
0459 287 492
- 38 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 39 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 40 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 41 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 42 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 43 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 44 -
© ESAB AB 2016
MENIU STRUKTŪRA
0459 287 492
- 45 -
© ESAB AB 2016
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
0458 535 890
Aristo™ U6
0458 818 990
Spare parts list M2, MA4, MA6, U6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0459 287 492
- 46 -
© ESAB AB 2016
UŽSAKYMO NUMERIAI
0459 287 492
- 47 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising