ESAB | Heliarc 283i AC/DC | Instruction manual | ESAB Heliarc 283i AC/DC Používateľská príručka

ESAB Heliarc 283i AC/DC Používateľská príručka
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Heliarc cooling unit
Návod k používání
0463 369 001 CZ 20160105
Valid for: 283i = S2733450468 353i = S2733450508
Cooling unit = S2733450427
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 5
2
ÚVOD .................................................................................................................... 8
2.1
Přehled .................................................................................................................. 8
2.2
Vybavení................................................................................................................ 8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 9
4
INSTALACE ........................................................................................................ 11
5
4.1
Obecně ................................................................................................................ 11
4.2
Pokyny pro zvedání ........................................................................................... 11
4.3
Umístění .............................................................................................................. 11
4.4
Síťové napájení .................................................................................................. 12
OBSLUHA........................................................................................................... 14
5.1
Přehled ................................................................................................................ 14
5.2
Zapojení a napájecí zdroj ovládacích zařízení.................................................14
5.3
Rychlé nastavení................................................................................................ 17
5.3.1
Výběr provozního režimu ................................................................................. 17
5.3.2
Režim svařování elektrodami (SMAW) ............................................................ 17
5.3.3
Dvouzdvihový režim TIG (GTAW) s využitím dálkového spínače .................... 18
5.3.4
Dvouzdvihový režim TIG (GTAW) s využitím nožního ovládání....................... 18
5.3.5
Čtyřzdvihový režim TIG (GTAW) ...................................................................... 18
5.3.6
Režim svařování elektrodami TIG (GTAW) ...................................................... 19
5.3.7
Režim AC ......................................................................................................... 19
5.3.8
Impulzní režim – vrchol / úsek mezi dvěma impulzy ........................................ 20
5.3.9
Impulzní režim – frekvence / pracovní cyklus .................................................. 20
5.3.10 Programy k ukládání a vyvolávání dat ............................................................. 21
5.3.11 Všeobecné funkce............................................................................................ 22
5.3.12 Dálkový ovladač – On/Off/Minimum (zapnuto/vypnuto/minimum) ................... 22
6
7
5.4
Dílčí menu napájecího zdroje............................................................................ 22
5.5
Hlavní funkce napájecího zdroje ......................................................................23
5.6
Informace o svařování TIG ................................................................................ 25
5.7
Přehřátí napájecího zdroje ................................................................................ 26
5.8
Zapojení a ovládací zařízení chladicí jednotky................................................26
5.9
Spuštění chladicí jednotky................................................................................ 27
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 29
6.1
Přehled ................................................................................................................ 29
6.2
Napájecí zdroj..................................................................................................... 29
6.3
Svařovací hořák ................................................................................................. 29
6.4
Chladicí jednotka ............................................................................................... 29
6.5
Plnění chladicí jednotky chladicí kapalinou ....................................................30
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD...................................................................................... 31
0463 369 001
© ESAB AB 2016
OBSAH
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 33
NÁKRES .................................................................................................................... 34
TABULKY SVAŘOVÁNÍ ............................................................................................36
OBJEDNACÍ ČÍSLO ..................................................................................................38
PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................39
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 369 001
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
3. Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
4. Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný
proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se
mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
5. Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
0463 369 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
VÝSTRAHA!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého
zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o
nebezpečných situacích.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
Izolujte se od země a svařovaného předmětu
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary
K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly
a ochranný oděv
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly
žádné hořlavé materiály
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
•
•
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu
Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a
snažte se mu porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento
návod k obsluze a snažte se mu porozumět.
0463 369 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
0463 369 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Přehled
Heliarc 283i a 353i AC/DC jsou napájecí zdroje určené pro svařování MMA a TIG.
Heliarc 283i má jmenovitý proud až 280 A a Heliarc 353i až 350 A.
Při používání chladicí jednotky Heliarc je k dispozici pomocné napájení 230 V AC přístupné
na zadním panelu.
Chladicí jednotka Heliarc se používá společně se zdrojem Heliarc 283i a 353i AC/DC.
Přivádí 2 l/min s připojeným hořákem o výkonu 60 W.
Napájecí zdroje je možné doplnit vozíkem.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky.
2.2
Vybavení
Napájecí zdroje se dodávají s:
•
•
•
•
zpětným kabelem se svorkou;
síťový kabel
plynovou hadicí
návodem k použití
Chladicí jednotka se dodává s:
•
návodem k použití
0463 369 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
283i AC/DC
353i AC/DC
Síťové napětí
400 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
400 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Síťový kabel
4G4 mm
4G4 mm
Pojistka vedení
min. 25 A
min. 25 A
Rozsah nastavení GTAW/TIG
AC/DC
4–280 A
4–350 A
Maximální výstupní výkon
GTAW/TIG, AC/DC
280 A při 100 %
350 A při 45%
Proud plynu před zažehnutím
0,5–30 s
0,5–30 s
Náběh/sestup
0,1–10 s
0,1–10 s
Proud plynu po zhasnutí
0,5–30 s
0,5–30 s
Frekvence AC
20–200 A
20–200 Hz
Vyvážení stř. proudu
10 - 90%
10–90 %
Frekvence impulzního režimu
DC
0,4 – 300 Hz
0,4–300 A
Frekvence impulzního režimu
AC
0,4–2 Hz
0,4–2 Hz
Impulzní cyklus (délka impulzu /
doba mezi dvěma impulzy)
30–65 %
30–65 %
Proud mezi dvěma impulzy
10 – 90 A
10–90 A
Doba sestupu
0,1–10 s
0,1–10 s
Proud při startu / vyplňování
kráteru (4zdvihový)
10–90 %
10–90 %
Doba po čištění
0,5–30 s
0,5–30 s
Proud počátečního bodu při
dálkovém ovládání
4–100 A
4–100 A
Napětí naprázdno, max.
68 V
68 V
Účiník při 100 %, režim TIG
0,75
0,8
Rozsah nastavení SMAW/MMA
4 – 280 A
4–350 A
Maximální výstupní výkon SMAW/MMA, AC/DC
20% pracovní cyklus
-
350 A
40% pracovní cyklus
280 A
-
kVA GTAW/TIG
11
14,5
kVA SMAW/MMA
14,2
19
Třída krytí
IP 21S
IP 21S
Rozměry d × š × v
600 × 300 × 620 mm
600 × 300 × 620 mm
Hmotnost bez chladicí jednotky
50 kg
50 kg
Hmotnost vozíku
35 kg
35 kg
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
0463 369 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Zařízení s označením IP21 jsou určena k použití v krytém prostoru.
Chladicí jednotka Heliarc
Síťové napětí
400 V, ±10 %, 1~ 50/60 Hz
Maximální napájecí proud
0,75 A
P1l/min
0,5 kW
Chladicí výkon
60 W
Chladicí kapalina
Namíchaná chladicí kapalina ESAB, viz
kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
Množství chladicí kapaliny
5 l (přibližně 2,5 l je součást dodávky)
Max. tlak
0,35 MPa
Maximální průtok vody
2,0 l/min
Provozní teplota
–10 až +40 °C
Přepravní teplota
–20 až +55 °C
Rozměry (d x š x v)
475 × 310 × 250 mm
Hmotnost bez náplně
14 kg
Třída krytí
IP 21
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP21 jsou určena k použití v krytém prostoru.
0463 369 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
4
INSTALACE
4.1
Obecně
Instalaci musí provádět odborník.
4.2
Pokyny pro zvedání
Ruční zvedání napájecího zdroje.
VÝSTRAHA!
Napájecí zdroj váží 50 kg.
VÝSTRAHA!
Napájecí zdroj musí zvedat dvě
osoby pomocí dvou držadel.
Zvedání napájecího zdroje pomocí zdviháku a popruhu.
VÝSTRAHA!
Napájecí zdroj zvedejte s využitím
šroubu s očkem. Snažte se
napájecí zdroj udržet pokud
možno ve vodorovné poloze.
VÝSTRAHA!
Zařízení zabezpečte – především
na nerovném nebo svažitém
povrchu.
4.3
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch. Přesvědčte se, zda se do napájecího zdroje nedostaly nečistoty
nebo prach. Nevystavujte zařízení nárazům, riziku odření, kapající vodě, zdrojům vyzařujícím
nadměrné teplo ani jakýmkoli nezvyklým situacím.
0463 369 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
4.4
Síťové napájení
POZOR!
Požadavky na síťové napájení
Toto zařízení je v souladu s normou IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový
výkon v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou soustavou je
větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Instalační technik nebo uživatel zařízení je
odpovědný za to, aby se na základě konzultace s provozovatelem rozvodné sítě
v případě potřeby ujistil, že zařízení je připojeno pouze k napájení se zkratovým
výkonem, který je větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Další informace naleznete
v technických údajích v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
UPOZORNĚNÍ!
Než provedete jakékoli propojení mezi napájecím zdrojem a síťovým napájením,
ujistěte se, že je vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) v poloze OFF (0).
Přesvědčte se, zda je napájecí zdroj pro svařování připojen ke správnému síťovému napětí a
zda je chráněn správně dimenzovanou pojistkou. Síťový rozvodný panel musí splňovat
předpisy platné v zemi použití. Systém síťového napájení musí být určen k průmyslovému
použití.
Připojení k ochrannému zemnicímu vodiči musí být provedeno v souladu s předpisy.
Napájecí zdroj musí být správně uzemněn, aby byla zajištěna ochrana obsluhy. Dobré
uzemnění je nutné zajistit pomocí žlutozeleného vodiče v napájecím kabelu, aby
nedocházelo k výbojům při náhodném kontaktu s uzemněnými předměty. Skříň, která je
vodivá, je elektricky připojena k zemnicímu vodiči. Pokud zařízení není správně připojeno
k zemnicímu vodiči, obsluze hrozí zasažení elektrickým proudem.
Napájecí zdroj pracuje při síťovém napětí, které se liší o 20 % od jmenovitého síťového
napětí (jmenovitých 400 V, minimální napětí 320 V, maximální napětí 480 V).
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Síťové napětí
400 V, 3~ , 50/60 Hz
400 V, 3~ , 50/60 Hz
Pojistka
20 A
25 A
Pokyny k připojení chladicí jednotky
Přesvědčte se, zda je jednotka Heliarc správně uzemněna, aby byla zajištěna ochrana
obsluhy. Dobré uzemnění je nutné zajistit pomocí žlutozeleného vodiče v napájecím kabelu,
aby nedocházelo k výbojům při náhodném kontaktu s uzemněnými předměty.
Skříň, která je vodivá, je elektricky připojena k zemnicímu vodiči. Pokud zařízení není
správně připojeno k zemnicímu vodiči, obsluze hrozí zasažení elektrickým proudem.
Chladicí jednotka musí být připojena k napájecímu zdroji pomocí speciální vícepólové
zástrčky ILME, která je součástí balení. Než provedete jakékoli propojení mezi chladicí
jednotkou a napájecím zdrojem, ujistěte se, že je napájecí zdroj vypnutý a odpojený od
síťového napájení.
Pokud má být chladicí jednotka připojena k napětí v třífázové síti, nahraďte speciální
4pólovou zástrčku ILME třífázovou zástrčkou. Připojte napájecí dráty pouze ke dvěma
kontaktům (černý a hnědý) zástrčky a zemnicí vodič (žlutozelený) k zemnicímu kontaktu.
0463 369 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALACE
Připojte chladicí jednotku k napájecímu zdroji.
1.
2.
3.
4.
Odstraňte šrouby (1), pojistný šroub (2) a dveřní panel (3).
Odstraňte plastovou krytku na zadní straně skříně vozíku.
Protáhněte přívodní kabel chladicí jednotky otvorem na zadní straně skříně vozíku.
Upevněte přívodní kabel pomocí šroubů (4).
Zdroj Heliarc 353i AC/DC je již vybavena konektorem pro připojení k chladicí jednotce.
Chcete-li chladicí jednotku spustit, musíte zapnout jak napájecí zdroj, tak vlastní jednotku.
Hydraulické připojení
Připojte vstupní vodovodní hadici hořáku k výstupní vodovodní přípojce na chladicí jednotce.
Připojte výstupní vodovodní hadici hořáku ke vstupní vodovodní přípojce na chladicí
jednotce.
0463 369 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Přehled
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.2
Zapojení a napájecí zdroj ovládacích zařízení
Přední zapojení
Typ
TIG
Zapojení
KOLÍK Popis
ANO
A
Plyn
HOŘÁK TIG
B
Záporná
ANO
D-F
ZEMNICÍ SVORKA
Typ
MMA
Zapojení
E
Kolík
Kladná
KOLÍK Popis
NE
A
Plyn
ZEMNICÍ SVORKA
B
Záporná
MOŽNOST DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
F
Kolík
ELEKTRODA
E
Kladná
POZOR!
Zapojení D, 2kolíkový konektor Cannon lze použít jak pro analogové nožní
ovládání, tak pro hořák.
0463 369 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
Zapojení chladicí jednotky
4kolíkový
konektor
KOL Popis
ÍK
1
Společné napájení
Přívod napájení 2
GRD
Napájení 115/230 V AC
3
Napájení 400 V AC
4
Společná skříň
14kolíkový konektor
14kolíkový
konektor
Spoušť hořáku
Dálkový ovladač
GRD
KOL Popis
ÍK
A
Spínač hořáku
B
Spínač hořáku
E
Společný obvod dálkového ovladače
F
+5 V DC na vstupu dálkového ovladače
G
+5 V DC na výstupu dálkového
ovladače
D
+5 V DC na výstupu dálkového
ovladače
H
Společná skříň
2kolíkový konektor
2kolíkový
konektor
KOL Popis
ÍK
A
Spínač hořáku
B
Spínač hořáku
Spoušť hořáku
0463 369 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
Přední panel
Položka
Označení
1
Indikátor LED – živý napájecí zdroj
2
Indikátor LED – svařování aktivováno
3
Indikátor LED – přehřátí
4
Zobrazení napětí ve voltech
5
Zobrazení proudu v ampérech
6
Tlačítko režimu AC
7
Indikátor LED režimu AC
8
Nastavení frekvence AC, 20–200 Hz
9
Nastavení vyvážení AC, 10–90 %
10
Tlačítko impulzního režimu (0,4–300 Hz DC, 0,4–2 Hz AC)
11
Indikátor LED – impulzní režim
12
Tlačítko plynu před zapálením (0,1–2,5 s) a po zhasnutí (0,1–30 s)
13
Tlačítko základního proudu (10–90 %)
14
Tlačítko náběhu/sestupu (náběh 0,1–10 s, sestup 0,1–10 s)
15
Otočný ovladač kodéru pro nastavení proudu a dalších položek
16
Indikátor LED zapalování shora
17
Tlačítko zapalování shora
18
Tlačítko výběru režimu
19
Tlačítko dálkového ovladače
20
Indikátor LED tlačítka dálkového ovladače
21
Indikátor LED duálního programu v režimu TIG
22
Indikátor LED bodového režimu TIG
23
Indikátor LED 4zdvihového režimu TIG
0463 369 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
Položka
Označení
24
Indikátor LED 2zdvihového režimu TIG
25
Indikátor LED režimu svařování elektrodami
5.3
Rychlé nastavení
5.3.1
Výběr provozního režimu
Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nezobrazí požadovaný režim
vyznačený zeleným indikátorem LED.
5.3.2
Režim svařování elektrodami (SMAW)
1. Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nerozsvítí indikátor LED pro
svařování elektrodami /horký start a sílu oblouku.
2. Stiskněte tlačítko výběru režimu (1) na několik sekund, dokud se na displeji napětí V
nezobrazí „HS“.
3. Pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte hodnotu pro horký start.
4. Stiskněte tlačítko výběru režimu (1) na několik sekund, dokud se na displeji napětí V
nezobrazí „HS“.
5. Stiskněte tlačítko výběru režimu (1) znovu, na displeji napětí V se zobrazí „AF“.
6. Pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte hodnotu síly oblouku.
0463 369 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5.3.3
Dvouzdvihový režim TIG (GTAW) s využitím dálkového spínače
1. Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nerozsvítí indikátor LED pro
dvouzdvihový režim TIG.
2. Stiskněte tlačítko náběhu/sestupu (3) a nastavte čas sestupu.
5.3.4
Dvouzdvihový režim TIG (GTAW) s využitím nožního ovládání
1. Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nerozsvítí indikátor LED pro
dvouzdvihový režim TIG.
2. Stlačte tlačítko náběhu/sestupu (3) a pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte čas
sestupu na minimum.
5.3.5
0463 369 001
Čtyřzdvihový režim TIG (GTAW)
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
1. Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nerozsvítí indikátor LED pro
čtyřzdvihový režim TIG.
2. Stiskněte tlačítko náběhu/sestupu (3) a nastavte sestup (sestup zobrazen v okně V).
Dvakrát stiskněte tlačítko náběhu/sestupu (3) a nastavte náběh (náběh zobrazen v okně
V). Pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte čas náběhu, 0,1 – 10 sekund.
3. Stlačte tlačítko základního proudu (3) a pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte
hodnotu proudu (10–90 % síťové hodnoty).
5.3.6
Režim svařování elektrodami TIG (GTAW)
1. Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nerozsvítí indikátor LED pro
režim svařování elektrodami TIG.
2. Pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte čas svařování elektrodami, který se
zobrazí na displeji proudu A.
3. Hodnotu proudu při svařování elektrodami nastavte v normálním režimu TIG.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko výběru režimu (1), dokud se nerozsvítí indikátor LED pro
režim svařování elektrodami TIG.
5.3.7
Režim AC
1. Stiskem tlačítka režimu AC (1) tento režim zapnete.
2. Pomocí tlačítka frekvence AC (2) nastavte čas svařování elektrodami, který se zobrazí
na displeji proudu A.
3. Pomocí tlačítka AC (3) nastavte vyvážení (10 až 90 %)
4. Stiskem tlačítka režimu AC (1) na 3 sekundy tento režim vypnete.
0463 369 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5.3.8
Impulzní režim – vrchol / úsek mezi dvěma impulzy
1. Stiskem tlačítka impulzního režimu (1) tento režim zapnete.
2. Pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte hodnotu proudu při vrcholu.
3. Pomocí tlačítka základního proudu (3) nastavte hodnotu proudu mezi dvěma impulzy.
5.3.9
Impulzní režim – frekvence / pracovní cyklus
1. Při aktivovaném impulzním režimu (ON) můžete stiskem tlačítka impulzního režimu (1)
přepínat mezi „FRE“ (frekvence) a „DUT“ (cyklus).
2. V režimu „FRE“ nastavte pomocí otočného ovladače kodéru (2) frekvenci impulzů (AC:
0,4 až 2 Hz, DC: 0,4 až 300 Hz).
3. V režimu „DUT“ nastavte pomocí otočného ovladače kodéru (2) pracovní cyklus (30 až
65 % šířky vrcholu) Vyšší hodnota pracovního cyklu = více tepla.
4. Stisknutím tlačítka impulzního režimu (1) na 3 sekundy tento režim vypnete.
0463 369 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
ampér
t
A = doba základního proudu
B = doba impulzu
C = frekvence
Pracovní cyklus je vyjádřen jako B lomeno A v procentech.
5.3.10
Programy k ukládání a vyvolávání dat
Je možné uložit a vyvolat 60 svařovacích parametrů.
1. Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítko impulzního režimu a tlačítko plynu před
zapálením a po zhasnutí (1). Na displeji se zobrazí „Prg“ a číslo programu.
2. Pomocí otočného ovladače kodéru (2) vyberte číslo programu.
3. Chcete-li program uložit, stiskněte na 3 sekundy tlačítko základního proudu (3). Až se
program uloží, jednotka 4krát zapípá.
4. Chcete-li program vyvolat, stiskněte na 3 sekundy tlačítko náběhu/sestupu (4). Displej
jednotky po vyvolání programu zabliká.
0463 369 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5.3.11
Všeobecné funkce
1. Stisknutím tlačítka HF (1) tuto funkci zapnete.
2. Stiskněte jednou tlačítko náběhu/sestupu (2) a pomocí otočného ovladače kodéru (4)
nastavte čas náběhu (0,1 až 10 sekund).
Stiskněte dvakrát tlačítko náběhu/sestupu (2) a pomocí otočného ovladače kodéru (4)
nastavte čas sestupu (0,1 až 10 sekund).
3. Stiskněte jednou tlačítko plynu před zapálením a po zhasnutí a pomocí otočného
ovladače kodéru (4) nastavte čas proudění plynu před zapálením (0,1 až 25 sekund).
4. Stiskněte dvakrát tlačítko plynu před zapálením a po zhasnutí a pomocí otočného
ovladače kodéru (4) nastavte čas proudění plynu po zhasnutí (0,5 až 30 sekund).
5.3.12
1.
2.
3.
4.
5.
Dálkový ovladač – On/Off/Minimum (zapnuto/vypnuto/minimum)
Stiskem tlačítka dálkového ovládače (1) tuto funkci zapnete.
Stiskněte tlačítko dálkového ovladače na 2 sekundy a uvolněte jej.
Indikátor LED dálkového ovladače zabliká a na displeji se zobrazí „Min“.
Pomocí otočného ovladače kodéru (2) nastavte hodnotu proudu při dálkovém ovládání.
Stiskem tlačítka dálkového ovladače (1) na 3 sekundy tuto funkci vypnete.
5.4
Dílčí menu napájecího zdroje
Horký start TIG AC
POZOR!
Horký start TIG AC je aktivní pouze v případě, že je hodnota TIG pod 130 A.
0463 369 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
1. Vyberte jeden z režimů TIG.
2. Stiskněte tlačítko výběru režimu na 2 sekundy a uvolněte jej. Indikátor LED zabliká a na
displeji se zobrazí „HS“.
3. Pomocí otočného ovladače kodéru upravte hodnotu „Hot start“ (horký start) od 0 do
100 % hodnot hlavního svařovacího proudu (max. 135 A).
5.5
Hlavní funkce napájecího zdroje
2zdvihový režim TIG
ampér
A = plyn před zapálením
B = oblouk ON (zapnutý)
C = doba náběhu/sestupu
D = oblouk OFF (vypnutý)
E = plyn po zhasnutí
F = spoušť hořáku ON (zapnutá)
G = spoušť hořáku OFF (vypnutá)
t
4zdvihový režim TIG
ampér
A = plyn před zapálením
B = oblouk ON (zapnutý)
C1 = doba náběhu
C2 = doba sestupu
D = oblouk OFF (vypnutý)
E = plyn po zhasnutí
F = spoušť hořáku ON (zapnutá)
G = spoušť hořáku OFF (vypnutá)
H = spoušť hořáku ON/OFF
(zapnutá/vypnutá)
t
Duální program TIG
Funkce duální program TIG umožňuje obsluze používat 2 hodnoty proudu: rychlým
stlačením spouště hořáku lze přepínat mezi hlavním a základním proudem.
0463 369 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
ampér
A = plyn před zapálením
B = oblouk ON (zapnutý)
C1 = doba náběhu
C2 = doba sestupu
D = oblouk OFF (vypnutý)
E = plyn po zhasnutí
F = spoušť hořáku ON (zapnutá)
G = spoušť hořáku OFF (vypnutá)
H = spoušť hořáku ON/OFF
(zapnutá/vypnutá)
I = spoušť hořáku ON (zapnutá)
J = spoušť hořáku OFF (vypnutá)
t
GTAW/TIG, AC/DC
Při svařování proudem AC/DC je možné tlačítkem frekvence AC upravovat tuto frekvenci od
20 do 200 Hz.
IOUT (A)
Dále je možné pomocí tlačítka vyvážení AC upravovat toto vyvážení od 10 do 90 % EN
(záporné elektrody). Obrázek níže ukazuje dvě extrémní situace.
Případ A: Maximální čištění, minimální průnik, opotřebená wolframová elektroda.
Případ B: Maximální průnik, minimální čištění, omezené opotřebení wolframové elektrody.
Ideálním kompromisem je za normálních podmínek vyvážení 80 % a 80Hz frekvence.
0463 369 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5.6
Informace o svařování TIG
Typ elektrody
Na svařování AC/DC a DC se doporučují šedá elektroda legovaná cerem a zlatá elektroda
legovaná lanthanem. Při změně svařování z AC/DC na DC elektrodu vyměňte. Na elektrodě
se vytváří špička, jak je vidět na obrázku níže.
Úhel se mění s měnícím se svařovacím proudem. Tabulka níže uvádí doporučené hodnoty.
Úhel (°)
Svařovací proud
30
5-30
60–90
30–120
90–120
120–160
Plnicí materiál
Lze použít celou řadu materiálů, nicméně platí několik základních pravidel:
1. Tyče svařovacího materiálu musí mít stejné mechanické a chemické vlastnosti jako
svařovaný materiál.
2. Doporučuje se nepoužívat základní materiály, protože mohou obsahovat nečistoty
způsobené pracovním postupem.
3. Má-li používaný materiál jiné chemické složení, je na místě vyhodnotit konečné vlastnosti
spoje, a to jak mechanické, tak antikorozní.
Plyn
Běžně používaným ochranným plynem je čistý argon, jehož množství se liší podle hodnoty
použitého proudu (4–6 l/min).
Svařování TIG u měděných materiálů
Vzhledem k výše popsaným vlastnostem se svařování TIG výborně hodí i při práci
s materiály, které mají vysokou tepelnou vodivost. Používaným plynem je vždy argon a
v případě mědi se doporučuje používat pomocné podložky. Příprava konců na svařování
mědi (plochý tupý spoj).
Používané elektrody jsou stejného typu, jaký byl popsán u svařování oceli, a připravují se dle
pokynů výše. V rámci prevence případné oxidace v místě svaru se používají svařovací
materiály s obsahem fosforu, silikonu a deoxidačních složek.
0463 369 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
5.7
Přehřátí napájecího zdroje
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro 40
°C / 104 °F nebo nižší.
Pokud dojde k přehřátí napájecího zdroje:
•
•
Rozsvítí se indikátor LED pro přehřátí.
Než budete ve svařování pokračovat, počkejte 10 minut.
5.8
Zapojení a ovládací zařízení chladicí jednotky
Přední panel
1
Síťový vypínač
2
Indikátor LED optického alarmu
3
Chladicí jednotka ON/OFF (zapnuta/vypnuta)
4
Vývod studené vody, modrá trubice na hořáku
5
Pojistka
6
Zvukový alarm při nedostatečné cirkulaci vody
7
Návrat horké vody, červená hadice na hořáku
0463 369 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
4pólový konektor ILME
4kolíkový
konektor
KOL Popis
ÍK
1
Přívod napájení 2
GRD
5.9
Společné napájení
Napájení 115/230 V AC
3
Napájení 400 V AC
4
Společná skříň
Spuštění chladicí jednotky
POZOR!
Při prvním spuštění se u chladicí jednotky může spustit alarm z důvodu
nedostatečného množství kapaliny v potrubí. Počkejte několik minut nebo
chladicí jednotku několikrát zapněte (ON) a vypněte (OFF).
POZOR!
Alarm chladicí jednotky se spustí, když není připojen hořák, je poškozený nebo je
nízká hladina kapaliny.
1. Zkontrolujte, zda je chladicí jednotka naplněna chladicí kapalinou na maximální hladinu.
Pokud ne, naplňte chladicí jednotku na maximální hladinu.
2. Zapojte všechny elektrické a hydraulické kontakty.
3. Zapněte napájecí zdroj, který chladicí jednotku napájí.
4. Zapněte chladicí jednotku.
5. Přesvědčte se, zda chladicí kapalina cirkuluje hydraulickým okruhem hořáku a vrací se
do nádrže.
6. Hladinu chladicí kapaliny znovu zkontrolujte a v případě potřeby ji doplňte.
POZOR!
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny a podle potřeby ji doplňte.
Nedostatek chladicí kapaliny
Pokud do čerpadla pronikne vzduch, protože v systému je málo, případně žádná kapalina,
nastane následující:
•
•
•
spustí se alarm,
chod čerpadla bude hlučný,
chladicí kapalina nebude cirkulovat.
Problém vyřešíte na základě následujících kroků:
0463 369 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
5 OBSLUHA
1. Zajistěte, aby chladicí kapalina v chladicí jednotce dosahovala maximální hladiny.
2. Odpojte hadici hořáku od zpětného přívodu horké vody (červená hadice).
3. Vypusťte vodu z hořáku do samostatného kbelíku.
4. Zapněte chladicí jednotku a do červené přípojky přiveďte trochu vzduchu.
5. Vzduch přivádějte, dokud voda z hadice hořáku plynule nevytéká do kbelíku a zvuk
pumpy se neupraví.
6. Vypněte chladicí jednotku a připojte hadici hořáku ke zpětnému přívodu horké vody.
7. Zapněte chladicí jednotku.
0463 369 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Přehled
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smějí snímat pouze kvalifikovaní elektrikáři s příslušným oprávněním.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.2
Napájecí zdroj
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami. Ucpané či
blokované vstupy a výstupy vzduchu mohou vést k přehřátí.
Četnost a způsob čištění jsou závislé na:
•
•
•
•
typu svařování,
době hoření oblouku,
prostředí,
okolním prostředí.
Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj jedenkrát ročně profouknout suchým stlačeným
vzduchem (se sníženým tlakem).
6.3
Svařovací hořák
Program pravidelné péče a údržby redukuje zbytečné a drahé prostoje.
Při každé výměně cívky se musí svařovací hořák odpojit od napájecího zdroje a profouknout
stlačeným vzduchem.
Konec drátu nesmí mít při zasunování do vodicí vložky ostré hrany.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny týkajícími se svařovacích hořáků.
6.4
Chladicí jednotka
U chladicí jednotky stačí čistit vnitřní části. Prašné prostředí vyžaduje častější čištění.
VÝSTRAHA!
Před jakoukoli údržbou nejprve odpojte chladicí jednotku od síťového napájení
(odpojte 4pólový konektor ILME od napájecího zdroje).
Při čištění chladicí jednotky postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odpojte a vyjměte chladicí jednotku z napájecího zdroje.
Vypusťte z jednotky veškerou chladicí kapalinu.
Vnitřní části chladicí jednotky vyčistěte stlačeným vzduchem, který nepřesáhne 3 bary.
Zkontrolujte, zda jsou utažené všechny elektrické spoje.
Zkontrolujte, zda jsou utažené všechny hydraulické spoje.
Vyměňte poškozené nebo opotřebené součásti.
Naplňte chladicí jednotku chladicí kapalinou na maximální hladinu.
Vraťte chladicí jednotku na místo a připojte ji.
0463 369 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
6 ÚDRŽBA
6.5
Plnění chladicí jednotky chladicí kapalinou
Při plnění chladicí jednotky chladicí kapalinou postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
Vypněte chladicí jednotku i napájecí zdroj.
Odpojte konektor chladicí jednotky od napájecího zdroje.
Odstraňte pojistný šroub (1).
Chladicí jednotku (2) opatrně vysuňte natolik, abyste získali přístup k nádrži s chladicí
kapalinou.
5. Naplňte chladicí jednotku chladicí kapalinou na maximální hladinu.
6. Chladicí jednotku zasuňte opatrně zpět a zajistěte ji pojistným šroubem (1).
0463 369 001
- 30 -
© ESAB AB 2016
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Vyhledávání závad u napájecího zdroje
Druh závady
Nápravné opatření
Žádný oblouk.
•
•
•
•
Během svařování došlo k přerušení
svařovacího proudu.
•
•
•
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový
vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení síťového
napájení, svařovacího kabelu a zpětného
kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, zda se neaktivovala ochrana
proti přetížení (signalizováno na přední
straně).
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, že je zpětný kabel správně
připevněný.
Často se aktivuje ochrana proti přehřátí.
•
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení
předepsaných hodnot napájecího zdroje
(tj. zda zařízení není přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
•
Zkontrolujte správnost připojení
svařovacího kabelu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se používá správný drát
nebo elektroda.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, že je tlak plynu v zařízení
připojen k napájecími zdroji.
•
•
•
•
Po zapnutí napájecího zdroje se na displeji
objeví „TRI - ALA“ (alarm spouště).
POZOR!
K této chybě dojde, jestliže je
spoušť hořáku stisknuta a
napájecí zdroj je zapnutý.
0463 369 001
•
•
•
•
- 31 -
Zcela vypněte napájecí zdroj.
Ujistěte se, že spoušť hořáku není
stisknuta.
Zkontrolujte, zda není spoušť hořáku
poškozená.
Znovu zapněte napájecí zdroj.
© ESAB AB 2016
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Vyhledávání závad u chladicí jednotky
Druh závady
Nápravné opatření
Jednotku nelze spustit.
•
•
•
Chladicí kapalina necirkuluje.
•
•
•
•
Hlučný chod
0463 369 001
•
- 32 -
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový
vypínač.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte správnost připojení síťového
napájení, svařovacího kabelu a zpětného
kabelu.
Okamžitě chladicí jednotku vypněte,
doplňte chladicí kapalinu na maximum a
zkontrolujte, zda kapalina někde neuniká.
Zkontrolujte, zda není potrubí
překroucené nebo ohnuté, případně je
narovnejte.
Přesvědčte se, zda jsou přípojky potrubí
správně nainstalovány.
Zkontrolujte kapacitu čerpadla.
Okamžitě chladicí jednotku vypněte,
doplňte chladicí kapalinu na maximum a
zkontrolujte, zda kapalina někde neuniká.
© ESAB AB 2016
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB. Používejte
pouze originální náhradní díly ESAB.
Zdroje Heliarc 283i a Heliarc 353i AC/DC jsou navrženy a testovány v souladu
s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Po
dokončení servisní práce nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, že
produkt stále splňuje požadavky normy uvedené výše.
Chladicí jednotka Heliarc je navržena a testována v souladu s mezinárodní a evropskou
normou IEC/EN 60974-2. Po dokončení servisní práce nebo opravy je povinností osoby
provádějící práci zajistit, že produkt stále splňuje požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz poslední
stránka tohoto dokumentu.
0463 369 001
- 33 -
© ESAB AB 2016
NÁKRES
NÁKRES
Heliarc 283i AC/DC, Heliarc 353i AC/DC
0463 369 001
- 34 -
© ESAB AB 2016
NÁKRES
Heliarc cooling unit
0463 369 001
- 35 -
© ESAB AB 2016
TABULKY SVAŘOVÁNÍ
TABULKY SVAŘOVÁNÍ
Welding table steel
0463 369 001
- 36 -
© ESAB AB 2016
TABULKY SVAŘOVÁNÍ
Welding table aluminium
0463 369 001
- 37 -
© ESAB AB 2016
OBJEDNACÍ ČÍSLO
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ordering number
Denomination
0700 300 701
Welding power source Heliarc 283i AC/DC
400 V
0700 300 702
Welding power source Heliarc 353i AC/DC
400 V
0700 300 703
Cooling unit
Heliarc cooling unit
0464 524 010
Spare parts list
Heliarc 283i AC/DC,
353i AC/DC
0464 524 020
Spare parts list
Heliarc cooling unit
0463 369 001
Type
- 38 -
Notes
400 V
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0558 101 703
Cooling unit
0349 483 296
Cooling liquid GLIDEX-35deg, 5 l
0349 312 925
Cooling liquid GLIDEX-35 deg, 10 l
0700 006 888
Electrode holder with 3 m cable
0558 101 702
Trolley
0558 004 234
FC5C foot control
0463 369 001
- 39 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
TIG torches air cooled
0700 300 524
TXH 121, 4 m
0700 300 529
TXH 121, 8 m
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
TIG Torches water cooled
0700 300 561
TXH 251w, 4 m, OKC 50
0700 300 562
TXH 251 wF, 4 m, OKC 50
0700 300 563
TXH 251w, 8 m, OKC 50
0700 300 564
TXH 251wF, 8 m, OKC 50
0700 300 565
TXH 401w, 4 m
0700 300 566
TXH 401w HD, 4 m
0700 300 567
TXH 401w, 8 m
0700 300 568
TXH 401w HD, 8 m
TIG torches air cooled with built in remote control
0700 300 657
TXH 151, 8 m, wheel remote, 3.64 kg
0700 300 661
TXH 151, 8 m, flex wheel remote, 3.64 kg
0700 300 658
TXH 201, 8 m, wheel remote, 4.9 kg
0700 300 662
TXH 201, 8 m, flex wheel remote, 4.9 kg
TIG torches water cooled with remote control
0700 300 659
TXH 251w, 8 m, wheel remote, 2.8 kg
0700 300 660
TXH 401w, 8m, wheel remote, 4.56 kg
0700 300 663
TXH 251w, 8 m, flex wheel remote, 2.82 kg
0463 369 001
- 40 -
© ESAB AB 2016
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 369 001
- 41 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising