ESAB | Heliarc 283i AC/DC | Instruction manual | ESAB Heliarc 283i AC/DC Handleiding

ESAB Heliarc 283i AC/DC Handleiding
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Heliarc cooling unit
Gebruiksaanwijzing
0463 369 001 NL 20160105
Valid for: 283i = S2733450468 353i = S2733450508
Cooling unit = S2733450427
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .......................................................................................................... 5
2
INLEIDING ............................................................................................................ 8
2.1
Overzicht............................................................................................................... 8
2.2
Apparatuur............................................................................................................ 8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .................................................................................. 9
4
INSTALLATIE...................................................................................................... 11
5
4.1
Algemeen ............................................................................................................ 11
4.2
Hijsinstructies .................................................................................................... 11
4.3
Plaatsing ............................................................................................................. 11
4.4
Netvoeding.......................................................................................................... 12
BEDIENING ........................................................................................................ 14
5.1
Overzicht............................................................................................................. 14
5.2
Aansluitingen en bedieningselementen van de stroombron .........................14
5.3
Snelinstelgids..................................................................................................... 17
5.3.1
Keuze van de werkwijze................................................................................... 17
5.3.2
Modus Stick (SMAW) ....................................................................................... 17
5.3.3
Modus TIG (GTAW) tweetakt met afstandsbedieningsschakelaar................... 18
5.3.4
Modus TIG (GTAW) tweetakt met voetregeling................................................ 18
5.3.5
Modus TIG (GTAW) viertakt ............................................................................. 18
5.3.6
Modus TIG (GTAW) punt(lassen)..................................................................... 19
5.3.7
AC-modus ........................................................................................................ 19
5.3.8
Pulsmodus - Piek-/Grondstroom ...................................................................... 20
5.3.9
Pulsmodus - Frequentie/Inschakelduur............................................................ 20
5.3.10 Programma's opslaan en oproepen ................................................................. 21
5.3.11 Algemene functies............................................................................................ 22
5.3.12 Afstandsbediening - Aan/Uit/Minimum ............................................................. 22
6
7
5.4
Submenu van de stroombron ...........................................................................22
5.5
Hoofdfuncties van de stroombron ...................................................................23
5.6
TIG-lasinformatie................................................................................................ 25
5.7
Stroombron oververhit ...................................................................................... 26
5.8
Aansluitingen en bedieningselementen van de koeleenheid ........................26
5.9
De koeleenheid aanzetten ................................................................................. 27
ONDERHOUD ..................................................................................................... 29
6.1
Overzicht............................................................................................................. 29
6.2
Stroombron......................................................................................................... 29
6.3
Lastoorts............................................................................................................. 29
6.4
Koeleenheid........................................................................................................ 29
6.5
De koeleenheid met koelmiddel vullen ............................................................30
PROBLEMEN OPLOSSEN ................................................................................ 31
0463 369 001
© ESAB AB 2016
INHOUDSOPGAVE
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN............................................................ 33
SCHEMA .................................................................................................................... 34
LASTABELLEN .........................................................................................................36
BESTELNUMMERS...................................................................................................38
ACCESSOIRES .........................................................................................................39
Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.
0463 369 001
© ESAB AB 2016
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1. Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
2. De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
3. De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden, ringen,
etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
5. Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk bereikbaar
zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in bedrijf
zijnde apparatuur
0463 369 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Booglassen en snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden. Vraag uw werkgever naar de
veiligheidsmaatregelen. Deze moeten gebaseerd zijn op de gegevens van de
fabrikant.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de eenheid volgens de geldende standaarden
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote handen,
natte handschoenen of natte kleding
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt
Zorg voor een veilige werkhouding
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren
BOOGSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
BRANDGEVAAR
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen
brandbare materialen in de buurt zijn
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
•
•
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming
Waarschuw omstanders voor de gevaren
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
LET OP!
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik
goed door.
0463 369 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 VEILIGHEID
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 369 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 INLEIDING
2
INLEIDING
2.1
Overzicht
De Heliarc 283i en 353i AC/DC zijn lasstroombronnen bestemd voor MMA- en TIG-lassen.
De Heliarc 283i heeft een nominale stroomsterkte van max. 280 A en de Heliarc 353i een
nominale stroomsterkte van max. 350 A.
Er is een hulpvoeding van 230 V AC aanwezig, die toegankelijk is via het achterpaneel, voor
gebruik van de Heliarc-koeleenheid.
De Heliarc-koeleenheid wordt gebruikt in combinatie met de Heliarc 283i en 353i AC/DC.
Deze eenheid heeft een capaciteit van 2 liter/min. met aangesloten toorts met een vermogen
van 60 W.
Een wagentje voor de stroombronnen is als optie verkrijgbaar.
De accessoires van ESAB voor het product vindt u in het hoofdstuk "ACCESSOIRES"
in deze handleiding.
2.2
Apparatuur
De stroombronnen worden geleverd met:
•
•
•
•
aardkabel met klem
netspanningskabel
gasslang
instructiehandleiding
De koeleenheid wordt geleverd met:
•
instructiehandleiding
0463 369 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
283i AC/DC
353i AC/DC
Netspanning
400 V ±10%,
3~ 50/60 Hz
400 V ±10%,
3~ 50/60 Hz
Netvoedingskabel
4G4 mm
4G4 mm
Leidingzekering
min 25 A
min 25 A
Instelbereik GTAW/TIG AC/DC
4 - 280 A
4 - 350 A
Maximale capaciteit
GTAW/TIG, AC/DC
280 A bij 100%
350 A bij 45%
Gasvoorstroomtijd
0,5 - 30 sec
0,5 - 30 sec
Slope up/slope down
0,1 - 10 sec
0,1 - 10 sec
Gasnastroom
0,5 - 30 sec
0,5 - 30 sec
Frequentie AC
20 - 200 Hz
20 - 200 Hz
AC-balans
10 - 90%
10 - 90%
Frequentie DC-pulsmodus
0,4 - 300 Hz
0,4 - 300 Hz
Frequentie AC-pulsmodus
0,4 - 2 Hz
0,4 - 2 Hz
Pulsschakelduur
(pulstijd/grondstroomtijd)
30 - 65%
30 - 65%
Grondstroom
10 - 90 A
10 - 90 A
Slope-downtijd
0,1 - 10 s
0,1 - 10 s
Start-/kraterstroom (4-takt)
10 - 90 %
10 - 90 %
Nablaastijd
0,5 - 30 s
0,5 - 30 s
Stroom startpunt op afstand
4 - 100 A
4 - 100 A
Open spanning max
68 V
68 V
Arbeidsfactor bij 100%
TIG-modus
0,75
0,8
Instelbereik SMAW/MMA
4 - 280 A
4 - 350 A
Maximale capaciteit SMAW/MMA, AC/DC
20% inschakelduur
-
350 A
40% inschakelduur
280 A
-
KVA GTAW/TIG
11
14,5
KVA SMAW/MMA
14,2
19
Beschermingsklasse
IP 21S
IP 21S
Afmetingen l x b x h
600 × 300 × 620 mm
600 × 300 × 620 mm
Gewicht zonder koeleenheid
50 kg
50 kg
Gewicht wagentje
35 kg
35 kg
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP21 is bedoeld voor binnengebruik.
0463 369 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Heliarc-koeleenheid
Netspanning
400 V ±10%, 1~, 50/60 Hz
Maximale stroom
0,75 A
P1l/min
0,5 kW
Koelcapaciteit
60 W
Koelmiddel
"Gebruiksklaar koelmiddel van ESAB, zie het
hoofdstuk "ACCESSOIRES".
Koelmiddelhoeveelheid
5 l (levering inclusief ca. 2,5 l)
Druk max.
0,35 MPa
Maximaal waterdebiet
2,0 l/min
Bedrijfstemperatuur
-10 °C tot +40 °C
Transporttemperatuur
-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (l × b × h)
475 × 310 × 250 mm
Gewicht leeg
14 kg
Beschermingsklasse
IP21
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP21 is bedoeld voor binnengebruik.
0463 369 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
4.1
Algemeen
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
4.2
Hijsinstructies
De stroombron handmatig tillen.
WAARSCHUWING!
De stroombron weegt 50 kg (110 lbs).
WAARSCHUWING!
De stroombron tillen met twee
personen die hem bij de twee
handgrepen vastpakken.
De stroombron hijsen met een takel en strop.
WAARSCHUWING!
Hijs de stroombron aan de
oogbout. Houd de stroombron zo
horizontaal mogelijk.
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij
een oneffen of aflopende
ondergrond.
4.3
Plaatsing
Stel de lasstroombron zodanig op dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Zorg
ervoor dat er geen afzettingen of stof in de stroombron geraken. Voorkom stoten, wrijving en
blootstelling aan druipwater, zeer krachtige warmtebronnen of abnormale omstandigheden.
0463 369 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATIE
4.4
Netvoeding
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen
de voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter
dan of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
LET OP!
Controleer of de AAN/UIT-schakelaar op UIT (0) staat voordat u elektrische
verbindingen tot stand brengt tussen de stroombron en de netvoeding.
Zorg ervoor dat de lasstroombron wordt aangesloten op de juiste voedingsspanning en wordt
beveiligd door een zekering van de juiste waarde. Het netstroomverdeelbord moet voldoen
aan de van kracht zijnde voorschriften in het land van gebruik. Het netvoedingssysteem moet
van het industriële type zijn.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens de geldende voorschriften. De
stroombron moet goed geaard zijn om de gebruiker te beschermen. Het is absoluut
noodzakelijk voor een goede aarding te zorgen door middel van de geel-groene draad in de
stroomkabel, om ontladingen door onbedoeld contact met geaarde objecten te voorkomen.
Het - geleidende - chassis is elektrisch verbonden met de aardgeleider. Als het apparaat niet
goed is verbonden met de aardgeleider, kan het voor de gebruiker gevaarlijke elektrische
schokken veroorzaken.
De stroombron kan werken op netspanningen die maximaal 20% afwijken van de nominale
netspanning (400 V nominaal, minimaal 320 V, maximaal 480 V).
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Netspanning
400 V, 3~ , 50/60 Hz
400 V, 3~ , 50/60 Hz
Zekering
20 A
25 A
Aansluitinstructie voor koeleenheid
Zorg ervoor dat de Heliarc goed is verbonden met de aarde om de gebruiker te beschermen.
Het is absoluut noodzakelijk voor een goede aarding te zorgen door middel van de
geel-groene draad in de stroomkabel, om ontladingen door onbedoeld contact met geaarde
objecten te voorkomen.
Het - geleidende - chassis is elektrisch verbonden met de aardgeleider. Als het apparaat niet
goed is verbonden met de aardgeleider, kan het voor de gebruiker gevaarlijke elektrische
schokken veroorzaken.
De koeleenheid moet op de stroombron worden aangesloten met de meegeleverde speciale
ILME meerpolige stekker. Controleer of de stroombron uitgeschakeld is en van de
netvoeding is losgekoppeld voordat u elektrische verbindingen tot stand brengt tussen de
koeleenheid en de stroombron.
Als de koeleenheid aangesloten moet worden op driefasige netspanning, moet de speciale
ILME 4-wegstekker worden vervangen door een driefasige stekker. Verbind de
toevoerleidingdraden met slechts twee van de contacten (zwart-bruin) van de stekker en de
aardgeleider (geel/groen) met het aardcontact.
0463 369 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALLATIE
Sluit de koeleenheid aan op de stroombron.
1. Verwijder de schroeven (1), de veiligheidsbout (2) en het deurpaneel (3).
2. Verwijder de kunststofdop aan de achterzijde van het chassis van het wagentje.
3. Trek de voedingskabel voor de koeleenheid door de opening aan de achterzijde van het
chassis van het wagentje naar binnen.
4. Zet de voedingskabel vast met de schroeven (4).
De Heliarc 353i AC/DC is al voorzien van een connector voor aansluiting van de
koeleenheid. Om de koeleenheid te starten moeten zowel de stroombron als de koeleenheid
worden ingeschakeld.
Hydraulische aansluiting
Sluit de watertoevoerleiding van de toorts aan op de wateruitlaatkoppeling op de
koeleenheid. Sluit de waterterugvoerleiding van de toorts aan op de waterinlaatkoppeling op
de koeleenheid.
0463 369 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
5
BEDIENING
5.1
Overzicht
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.2
Aansluitingen en bedieningselementen van de stroombron
Aansluitingen aan de voorzijde
Type
TIG
Aansluiting
PEN Beschrijving
JA
A
Gas
TIG-TOORTS
B
Negatief
JA
D-F
AARDKLEM
Type
MMA
Aansluiting
E
Pen
Positief
PEN Beschrijving
NEE
A
Gas
AARDKLEM
B
Negatief
OP AFSTAND MOGELIJK
F
Pen
ELEKTRODE
E
Positief
LET OP!
Aansluiting D, 2-pens bus, kan worden gebruikt voor analoge voetregeling of
toorts.
0463 369 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
Aansluiting voor koeleenheid
4-pens
connector
Netvoeding
AARDE
PEN Beschrijving
1
Netvoeding gemeenschappelijk
2
Netvoeding 115/230 V AC
3
Netvoeding 400 V AC
4
Chassis gemeenschappelijk
14-pens connector
14-pens
connector
PEN Beschrijving
Trekker van
toorts
Afstandsbedieni
ng
AARDE
A
Schakelaar van toorts
B
Schakelaar van toorts
E
Afstandsbedieningscircuit
gemeenschappelijk
F
+5 V DC ingang afstandsbediening
G
+5 V DC uitgang afstandsbediening
D
+5 V DC uitgang afstandsbediening
H
Chassis gemeenschappelijk
2-pens connector
2-pens
connector
PEN Beschrijving
A
Schakelaar van toorts
B
Schakelaar van toorts
Trekker van
toorts
0463 369 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
Voorpaneel
Item
Benaming
1
LED Stroombron ingeschakeld
2
LED Lassen actief
3
LED Te hoge temperatuur
4
Display Spanning
5
Display Stroomsterkte
6
Knop AC-modus
7
LED AC-modus
8
AC-frequentie-instelling, 20-200 Hz
9
AC-balansinstelling, 10-90%
10
Knop Pulsmodus (0,4-300 Hz DC, 0,4-2 Hz AC)
11
LED Pulsmodus
12
Knop Voorgas (0,1-2,5 sec) Nagas (0,1-30 sec)
13
Knop Grondstroom (10-90%)
14
Knop Slope up/down (slope up 0,1-10 sec, slope down 0,1-10 sec)
15
Encoderknop voor stroominstelling en andere instellingen
16
LED HF
17
Knop HF
18
Knop Modus selecteren
19
Knop Afstandsbediening
20
LED in afstandsbedieningsknop
21
LED voor de modus TIG dubbel schema
22
LED voor de modus TIG punt(lassen)
23
LED voor de modus TIG 4-takt
0463 369 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
Item
Benaming
24
LED voor de modus TIG 2-takt
25
LED voor de modus Stick
5.3
Snelinstelgids
5.3.1
Keuze van de werkwijze
Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren tot de gewenste modus is geselecteerd,
aangegeven door een groene LED.
5.3.2
Modus Stick (SMAW)
1. Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren tot de LED Stick met hot start en
lasboogdruk brandt.
2. Druk een paar seconden op de knop (1) Modus selecteren totdat "HS" verschijnt op het
spanningsdisplay V.
3. Stel de waarde voor hot start in met de encoderknop (2).
4. Druk een paar seconden op de knop (1) Modus selecteren totdat "HS" verschijnt op het
spanningsdisplay V.
5. Druk nogmaals op de knop (1) Modus selecteren, "AF" verschijnt nu op het
spanningsdisplay V.
6. Stel de waarde voor de boogdruk in met de encoderknop (2).
0463 369 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
5.3.3
Modus TIG (GTAW) tweetakt met afstandsbedieningsschakelaar
1. Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren totdat de LED TIG tweetakt brandt.
2. Druk op de knop Slope-up/Slope down (3) en stel de Slope down-tijd in.
5.3.4
Modus TIG (GTAW) tweetakt met voetregeling
1. Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren totdat de LED TIG tweetakt brandt.
2. Druk op de knop Slope-up/down (3) en stel de slope-downtijd met de encoderknop (2) in
op de minimale tijd.
5.3.5
0463 369 001
Modus TIG (GTAW) viertakt
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
1. Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren totdat de LED TIG viertakt brandt.
2. Druk eenmaal op de knop Slope up/down (3) om de "down slope" (ds weergegeven in V
venster) in te stellen. Druk twee keer op de knop Slope-up/down (3) om de "up slope" (us
weergegeven in V venster) in te stellen. Gebruik de encoderknop (2) om de slopetijd in te
stellen op 0,1 tot 10 seconden.
3. Druk op de basisstroomknop (4) en stel het stroomniveau (10-90% van hoofdamperage)
in met de encoderknop (2).
5.3.6
Modus TIG (GTAW) punt(lassen)
1. Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren totdat de LED voor de modus TIG
punt(lassen) brandt.
2. Stel de puntlastijd die op het stroomsterktedisplay A wordt getoond in met de
encoderknop (2).
3. Stel het puntlasstroomniveau in op de modus Normale TIG.
4. Druk herhaaldelijk op de knop (1) Modus selecteren totdat de LED voor de modus TIG
punt(lassen) brandt.
5.3.7
AC-modus
1. Druk op de knop (1) AC-modus om de AC-modus in te schakelen.
2. Stel de puntlastijd, weergegeven op het stroomsterktedisplay A, in met de knop (2)
AC-frequentie.
3. Stel de balans (10 tot 90%) in met de AC-balansknop (3).
4. Druk 3 seconden op de knop (1) AC-modus om de AC-modus uit te schakelen.
0463 369 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
5.3.8
Pulsmodus - Piek-/Grondstroom
1. Druk op de knop (1) Pulsmodus om de pulsmodus in te schakelen.
2. Stel het piekstroomniveau in met de encoderknop (2).
3. Stel het grondstroomniveau in met de knop (3) Basisstroom.
5.3.9
Pulsmodus - Frequentie/Inschakelduur
1. In de pulsmodus AAN, de pulsmodusknop (1) indrukken om te schakelen tussen "FRE"
(frequentie) en "DUT" (inschakelduur).
2. Stel in de "FRE"-modus de pulsfrequentie in (AC: 0,4 tot 2 Hz, DC: 0,4 tot 300 Hz) met
de encoderknop (2).
3. Stel in de "DUT"-modus de inschakelduur in (30 tot 65% piekbreedte) met de
encoderknop (2). Langere inschakelduur = meer warmte.
4. Druk 3 seconden op de knop (1) Pulsmodus om de pulsmodus uit te schakelen.
0463 369 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
Ampère
t
A = Grondstroomtijd
B = Pulstijd
C = Frequentie
Inschakelduur is B gedeeld door A in procenten.
5.3.10
Programma's opslaan en oproepen
Er kunnen 60 lasparameters worden opgeslagen en opgeroepen.
1. Druk 3 seconden op de knop Pulsmodus en de knop (1) Voorgas/nagas. "Prg" en een
programmanummer verschijnen op het display.
2. Kies het programmanummer met de encoderknop (2).
3. Druk, om het programma op te slaan, 3 seconden op de knop (3) Grondstroom. De
eenheid geeft viermaal een pieptoon wanneer het programma is opgeslagen.
4. Druk, om het programma op te roepen, 3 seconden op de knop (4) slope up/slope down.
Het display van de eenheid knippert wanneer het programma wordt opgeroepen.
0463 369 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
5.3.11
Algemene functies
1. Druk op de knop (1) HF om de HF in te schakelen.
2. Druk eenmaal op de knop (2) Slope up/down en stel de slope up-tijd (0,1 tot 10
seconden) in met de encoderknop (4).
Druk tweemaal op de knop (2) Slope up/down en stel de slope down-tijd in (0,1 tot 10
seconden) met de encoderknop (4).
3. Druk eenmaal op de knop Voorgas/nagas en stel de voorstroomtijd (0,1 tot 25 seconden)
in met de encoderknop (4).
4. Druk tweemaal op de knop Voorgas/nagas en stel de nastroomtijd (0,5 tot 30 seconden)
in met de encoderknop (4).
5.3.12
1.
2.
3.
4.
5.
Afstandsbediening - Aan/Uit/Minimum
Druk op de afstandsbedieningsknop (1) om de externe stroom in te schakelen.
Druk 2 seconden op de afstandsbedieningsknop en laat hem los.
De LED van de afstandsbedieningsknop knippert en op het display verschijnt "Min".
Stel de externe stroom in met de encoderknop (2).
Druk 3 seconden op de afstandsbedieningsknop (1) om de externe stroom uit te
schakelen.
5.4
Submenu van de stroombron
Hot start TIG AC
LET OP!
Hot start TIG AC is alleen actief in TIG beneden 130 A.
0463 369 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
1. Kies een van de TIG-modi.
2. Druk 2 seconden op de knop Modus selecteren en laat hem los. De LED knippert en op
het display verschijnt "HS".
3. Stel de waarde voor "Hot start" in tussen 0 en 100% van de ingestelde hoofdlasstroom
(max. 135 A) met de encoderknop.
5.5
Hoofdfuncties van de stroombron
TIG 2-takt
Ampère
A = Voorgas
B = Boog AAN
C = t slope
D = Boog UIT
E = Nagastijd
F = Toortstrekker AAN
G = Toortstrekker UIT
t
TIG 4-takt
Ampère
A = Voorgas
B = Boog AAN
C1 = t slope up
C2 = t slope down
D = Boog UIT
E = Nagastijd
F = Toortstrekker AAN
G = Toortstrekker UIT
H = Toortstrekker AAN/UIT
t
TIG dubbel schema
De functie TIG dubbel schema maakt het de gebruiker mogelijk 2 stroomniveaus te
gebruiken, door te schakelen tussen hoofd- en grondstroom door de trekker van de toorts
snel in te drukken.
0463 369 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
Ampère
A = Voorgas
B = Boog AAN
C1 = t slope up
C2 = t slope down
D = Boog UIT
E = Nagastijd
F = Toortstrekker AAN
G = Toortstrekker UIT
H = Toortstrekker AAN/UIT
I = Toortstrekker AAN
J = Toortstreker UIT
t
TIG AC/DC
Bij AC/DC-lassen kan de AC-frequentie worden ingesteld tussen 20 en 200 Hz met de knop
AC-frequentie.
IOUT A
Het is ook mogelijk om de AC-balans in te stellen tussen 10% en 90% EN (Electrode
Negative) met de knop AC-balans. De onderstaande afbeelding laat 2 extreme toestanden
zien.
Geval A: Maximale reiniging, minimale penetratie, slijtage wolfraamelektrode.
Geval B: Maximale penetratie, minimale reiniging, beperkte slijtage wolfraamelektrode.
Het beste compromis is gewoonlijk een balans van 80% en een frequentie van 80 Hz.
0463 369 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
5.6
TIG-lasinformatie
Elektrodetype
Voor AC/DC- en DC-lassen, worden elektroden van grijs cerium of goud lanthaan
aanbevolen. Bij het omschakelen van AC/DC- naar DC-lassen moet de elektrode vervangen
worden. De elektrode wordt gepunt zoals in onderstaande afbeelding getoond.
De hoek verschilt afhankelijk van de lasstroom. De onderstaande tabel toont de aanbevolen
waarden.
Hoek (°)
Lasstroom
30
5-30
60 - 90
30 - 120
90 - 120
120 - 160
Vulmateriaal
Er kunnen veel materiaalsoorten worden gelast, maar er zijn wel enkele basisregels:
1. De staven lasmateriaal moeten dezelfde mechanische en chemische eigenschappen
hebben als het te lassen materiaal.
2. Het wordt afgeraden stukken van het basismateriaal te gebruiken, omdat deze
onzuiverheden kunnen bevatten vanwege het werkproces.
3. Als het gebruikte materiaal een verschillende chemische samenstelling heeft, is het
raadzaam om de uiteindelijke eigenschappen van de lasnaad te beoordelen, zowel de
mechanische als corrosiewerende.
Gas
Het normaal gebruikte beschermgas is zuiver argon, waarbij de hoeveelheid varieert
afhankelijk van de toegepaste stroom (4-6 l/min).
TIG-lassen van koper
Vanwege de eerder beschreven eigenschappen is TIG-lassen ook uitermate geschikt voor
het lassen van materialen met een groot warmtegeleidingsvermogen. Het gebruikte gas is
altijd argon en in het geval van koper wordt het gebruik van een ondersteuning aanbevolen.
Laskantvoorbereiding voor het lassen van koper (vlakke stomplas).
De gebruikte elektrode is van hetzelfde type als beschreven voor het lassen van staal, zij
wordt op dezelfde wijze voorbereid als hierboven beschreven. Om mogelijke oxidatie in de
0463 369 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
laszone te voorkomen, worden lasmaterialen gebruikt die fosfor, silicium en desoxiderende
bestanddelen bevatten.
5.7
Stroombron oververhit
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Als de stroombron oververhit is:
•
•
brandt de oververhittings-LED
Wacht dan 10 minuten voordat u weer verder gaat met lassen
5.8
Aansluitingen en bedieningselementen van de koeleenheid
Voorpaneel
1
Hoofdschakelaar
2
LED voor optisch alarm
3
Koeleenheid AAN/UIT
4
Koelwateruitlaat, blauwe pijp op de toorts
5
Zekering
6
Akoestisch alarm voor onvoldoende watercirculatie
7
Terugvoer van heet water, rode pijp op de toorts
0463 369 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
ILME 4-wegconnector
4-pens
connector
Netvoeding
AARDE
5.9
PEN Beschrijving
1
Netvoeding gemeenschappelijk
2
Netvoeding 115/230 V AC
3
Netvoeding 400 V AC
4
Chassis gemeenschappelijk
De koeleenheid aanzetten
LET OP!
Bij de eerste start kan de koeleenheid een alarm genereren omdat er geen
vloeistof aanwezig is in de pijpen. Wacht een paar minuten, of schakel de
koeleenheid enkele malen AAN en UIT.
LET OP!
De koeleenheid genereert alarmmeldingen als de toorts niet is aangesloten,
beschadigd is, of als het vloeistofniveau te laag is.
1. Controleer of de koeleenheid is gevuld met koelmiddel tot het maximale niveau. Zo niet,
vul de koeleenheid tot het maximale niveau.
2. Breng alle elektrische en hydraulische verbindingen tot stand.
3. Zet de stroombron aan om de koeleenheid van stroom te voorzien.
4. Zet de koeleenheid aan.
5. Controleer of het koelmiddel door het hydraulisch circuit van de toorts stroomt en dan
naar de tank terugkeert.
6. Controleer het koelmiddelniveau opnieuw en vul bij, indien nodig.
LET OP!
Controleer het koelmiddelniveau regelmatig en vul bij, indien nodig.
Onvoldoende koelmiddel
Wanneer lucht in de pomp terechtkomt door onvoldoende koelmiddel of het ontbreken van
koelmiddel, kan het volgende gebeuren:
•
•
•
er wordt een alarm geactiveerd
de pomp maakt lawaai
er circuleert geen koelmiddel
Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:
0463 369 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
5 BEDIENING
1. Zorg ervoor dat de koeleenheid tot het maximumniveau met koelmiddel gevuld is.
2. Koppel de (rode) slang van de toorts los van de heet water terugvoeraansluiting.
3. Laat het water uit de toorts in een aparte emmer lopen.
4. Blaas met ingeschakelde koeleenheid wat perslucht in de rode koppeling.
5. Ga door met lucht inblazen tot het water uit de slang van de toorts continu in de emmer
stroomt en de pomp normaal klinkt.
6. Schakel de koeleenheid uit en sluit de slang van de toorts aan op de
terugvoeraansluiting van heet water.
7. Zet de koeleenheid aan.
0463 369 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
6.1
Overzicht
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personeel met de juiste elektrotechnische vaardigheden (bevoegd personeel) mag de
veiligheidsbeplating verwijderen.
LET OP!
Alle garantieverplichtingen van de leverancier vervallen indien de klant tracht zelf
eventuele defecten in het product te verhelpen in de garantieperiode.
6.2
Stroombron
Controleer regelmatig of de lasstroombron niet verstopt is door vuil. Verstopte of
geblokkeerde luchtin- en uitlaten kunnen leiden tot oververhitting.
Hoe vaak er gereinigd moet worden en volgens welke reinigingsmethode, hangt af van:
•
•
•
•
het lasproces
de duur van de lasboog
de omgeving
de werkomgeving
Normaliter volstaat het om de stroombron jaarlijks schoon te blazen met droge perslucht
(lage druk).
6.3
Lastoorts
Een programma van regelmatige verzorging en onderhoud vermindert onnodige en kostbare
stilstand.
Telkens wanneer een draadspoel wordt vervangen, moet de lastoorts van de stroombron
worden afgenomen en met perslucht worden doorgeblazen.
Het draadeinde mag geen scherpe randen hebben wanneer hij in de draadgeleider wordt
geplaatst.
Raadpleeg voor meer informatie de instructieboeken van de lastoortsen.
6.4
Koeleenheid
Voor de koeleenheid is het voldoende om de binnenkant schoon te houden. In een stoffige
omgeving moet er vaker gereinigd worden.
WAARSCHUWING!
Koppel, alvorens enige actie te ondernemen, de koeleenheid los van de
netvoeding (koppel de ILME 4-wegconnector los van de stroombron).
Ga als volgt te werk om de koeleenheid te reinigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koppel de koeleenheid los van de stroombron en breng hem naar een geschikte plaats.
Tap al het koelmiddel af uit de koeleenheid.
Reinig de binnenkant van de koeleenheid met perslucht van maximaal 3 bar.
Controleer of alle elektrische verbindingen goed vastzitten.
Controleer of alle hydraulische verbindingen goed vastzitten.
Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
0463 369 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
6 ONDERHOUD
7. Vul de koeleenheid tot het maximumniveau met koelmiddel.
8. Zet de koeleenheid weer op zijn plaats en sluit haar aan.
6.5
De koeleenheid met koelmiddel vullen
Ga als volgt te werk om de koeleenheid met koelmiddel te vullen:
1.
2.
3.
4.
Schakel de koeleenheid en de stroombron uit.
Trek de stekker van de koeleenheid uit de stroombron.
Verwijder de veiligheidsbout (1).
Trek de koeleenheid (2) voorzichtig naar buiten om bij de koelmiddeltank te kunnen
komen.
5. Vul de koeleenheid tot het maximumniveau met koelmiddel.
6. Duw de koeleenheid voorzichtig weer naar binnen en zet hem vast met de
veiligheidsbout (1).
0463 369 001
- 30 -
© ESAB AB 2016
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probeer de volgende controles en inspecties voordat u een bevoegde onderhoudsmonteur
laat komen.
Storingzoeken in de stroombron
Probleem
Oplossing
Geen lasboog.
•
•
•
•
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken.
•
•
•
Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
Controleer of de netspannings-, las- en
aardkabels goed zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
Controleer of de overbelastingsbeveiliging
in actie is gekomen (wordt aan de
voorzijde aangegeven).
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
Controleer of de aardkabel goed is
vastgezet.
De oververhittingsbeveiliging komt vaak in
actie.
•
Zorg ervoor dat de aangegeven waarden
voor de stroombron niet worden
overschreden (d.w.z. dat de eenheid niet
wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
•
Controleer of de las- en aardkabels goed
zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraad of
elektrode wordt gebruikt.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
Controleer de gasdruk in de apparatuur
die op de stroombron is aangesloten.
•
•
•
•
"TRI - ALA" (Trigger Alarm) op display
wanneer de stroombron is ingeschakeld.
LET OP!
Deze fout verschijnt als de
toortstrekker wordt ingedrukt
wanneer de stroombron wordt
ingeschakeld.
0463 369 001
•
•
•
•
- 31 -
Schakel de stroombron volledig uit.
Zorg ervoor dat de toortstrekker niet
wordt ingedrukt.
Controleer of de toortstrekker beschadigd
is.
Schakel de stroombron weer in.
© ESAB AB 2016
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
Storingzoeken in de koeleenheid
Probleem
Oplossing
Kan niet ingeschakeld worden.
•
•
•
Het koelmiddel circuleert niet.
•
•
•
•
Rumoerig bedrijf
0463 369 001
•
- 32 -
Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
Controleer of de netspannings-, las- en
aardkabels goed zijn aangesloten.
Stop de koeleenheid onmiddellijk, vul
deze geheel met koelmiddel en controleer
of er geen lekken zijn.
Er mogen geen knikken in de leidingen
aanwezig zijn.
Controleer of de pijpverbindingen goed
zijn geïnstalleerd.
Controleer de pompcapaciteit.
Stop de koeleenheid onmiddellijk, vul
deze geheel met koelmiddel en controleer
of er geen lekken zijn.
© ESAB AB 2016
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparatie- en elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een
erkende ESAB-technicus. Gebruik uitsluitend originele reserve- en slijtdelen van ESAB.
De Heliarc 283i en Heliarc 353i AC/DC zijn ontworpen en getest conform de internationale
en Europese normen IEC/EN 60974-1 en IEC/EN 60974-10. Na voltooiing van onderhoudsof reparatiewerkzaamheden is het de verantwoordelijkheid van de persoon (of personen)
die het werk heeft/hebben uitgevoerd, ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet
aan de eisen van de bovengenoemde norm.
De Heliarc-koeleenheid is ontworpen en getest conform de internationale en Europese
norm IEC/EN 60974-2. Na voltooiing van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden is het de
verantwoordelijkheid van de persoon (of personen) die het werk heeft/hebben uitgevoerd,
ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de eisen van de bovengenoemde
norm.
Reserveonderdelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer, zie de
laatste pagina van dit document.
0463 369 001
- 33 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
SCHEMA
Heliarc 283i AC/DC, Heliarc 353i AC/DC
0463 369 001
- 34 -
© ESAB AB 2016
SCHEMA
Heliarc cooling unit
0463 369 001
- 35 -
© ESAB AB 2016
LASTABELLEN
LASTABELLEN
Welding table steel
0463 369 001
- 36 -
© ESAB AB 2016
LASTABELLEN
Welding table aluminium
0463 369 001
- 37 -
© ESAB AB 2016
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number
Denomination
0700 300 701
Welding power source Heliarc 283i AC/DC
400 V
0700 300 702
Welding power source Heliarc 353i AC/DC
400 V
0700 300 703
Cooling unit
Heliarc cooling unit
0464 524 010
Spare parts list
Heliarc 283i AC/DC,
353i AC/DC
0464 524 020
Spare parts list
Heliarc cooling unit
0463 369 001
Type
- 38 -
Notes
400 V
© ESAB AB 2016
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0558 101 703
Cooling unit
0349 483 296
Cooling liquid GLIDEX-35deg, 5 l
0349 312 925
Cooling liquid GLIDEX-35 deg, 10 l
0700 006 888
Electrode holder with 3 m cable
0558 101 702
Trolley
0558 004 234
FC5C foot control
0463 369 001
- 39 -
© ESAB AB 2016
ACCESSOIRES
TIG torches air cooled
0700 300 524
TXH 121, 4 m
0700 300 529
TXH 121, 8 m
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
TIG Torches water cooled
0700 300 561
TXH 251w, 4 m, OKC 50
0700 300 562
TXH 251 wF, 4 m, OKC 50
0700 300 563
TXH 251w, 8 m, OKC 50
0700 300 564
TXH 251wF, 8 m, OKC 50
0700 300 565
TXH 401w, 4 m
0700 300 566
TXH 401w HD, 4 m
0700 300 567
TXH 401w, 8 m
0700 300 568
TXH 401w HD, 8 m
TIG torches air cooled with built in remote control
0700 300 657
TXH 151, 8 m, wheel remote, 3.64 kg
0700 300 661
TXH 151, 8 m, flex wheel remote, 3.64 kg
0700 300 658
TXH 201, 8 m, wheel remote, 4.9 kg
0700 300 662
TXH 201, 8 m, flex wheel remote, 4.9 kg
TIG torches water cooled with remote control
0700 300 659
TXH 251w, 8 m, wheel remote, 2.8 kg
0700 300 660
TXH 401w, 8m, wheel remote, 4.56 kg
0700 300 663
TXH 251w, 8 m, flex wheel remote, 2.82 kg
0463 369 001
- 40 -
© ESAB AB 2016
ACCESSOIRES
0463 369 001
- 41 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising