ESAB | Heliarc 283i AC/DC | Instruction manual | ESAB Heliarc 283i AC/DC Instrukcja obsługi

ESAB Heliarc 283i AC/DC Instrukcja obsługi
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Heliarc cooling unit
Instrukcja obsługi
0463 369 001 PL 20160105
Valid for: 283i = S2733450468 353i = S2733450508
Cooling unit = S2733450427
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ............................................................................................. 5
2
WPROWADZENIE ................................................................................................ 8
2.1
Opis ....................................................................................................................... 8
2.2
Wyposażenie ........................................................................................................ 8
3
DANE TECHNICZNE ............................................................................................ 9
4
MONTAŻ ............................................................................................................. 11
5
4.1
Informacje ogólne .............................................................................................. 11
4.2
Instrukcja podnoszenia ..................................................................................... 11
4.3
Lokalizacja .......................................................................................................... 11
4.4
Zasilanie sieciowe.............................................................................................. 12
EKSPLOATACJA................................................................................................ 14
5.1
Opis ..................................................................................................................... 14
5.2
Przyłącza i sterowanie źródłem prądu .............................................................14
5.3
Szybka konfiguracja .......................................................................................... 17
5.3.1
Wybór trybu pracy ............................................................................................ 17
5.3.2
Tryb utrzymywania (SMAW)............................................................................. 17
5.3.3
Tryb 2-taktowy TIG (GTAW) z przełącznikiem zdalnym ................................... 18
5.3.4
Tryb 2-taktowy TIG (GTAW) ze sterowaniem nożnym ..................................... 18
5.3.5
Tryb 4-taktowy TIG (GTAW) ............................................................................. 18
5.3.6
Tryb punktowy TIG (GTAW) ............................................................................. 19
5.3.7
Tryb AC ............................................................................................................ 19
5.3.8
Tryb pulsu - szczyt/baza................................................................................... 20
5.3.9
Tryb pulsu - cykl częstotliwość/praca ............................................................... 20
5.3.10 Zapisywanie i pobieranie programów............................................................... 21
5.3.11 Funkcje ogólne................................................................................................. 22
5.3.12 Zdalne sterowanie - włączone/wyłączone/minimum ........................................ 22
6
7
5.4
Podmenu źródła prądu ...................................................................................... 22
5.5
Główne funkcje - źródło prądu..........................................................................23
5.6
Informacje o spawaniu TIG ............................................................................... 25
5.7
Przegrzane źródło prądu ................................................................................... 26
5.8
Przyłącza i sterowanie chłodnicą .....................................................................26
5.9
Uruchamianie chłodnicy.................................................................................... 27
KONSERWACJA ................................................................................................ 29
6.1
Opis ogólny ........................................................................................................ 29
6.2
Źródło prądu ....................................................................................................... 29
6.3
uchwyt spawalniczy........................................................................................... 29
6.4
Chłodnica............................................................................................................ 29
6.5
Napełnianie chłodnicy chłodziwem ..................................................................30
USUWANIE USTEREK ....................................................................................... 31
0463 369 001
© ESAB AB 2016
SPIS TREŚCI
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .............................................................. 33
SCHEMAT .................................................................................................................. 34
TABELE SPAWALNICZE...........................................................................................36
NUMERY ZAMÓWIENIOWE .....................................................................................38
AKCESORIA .............................................................................................................. 39
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 369 001
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1. Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
2. Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie osoby
były odpowiednio zabezpieczone
3. Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
4. Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki, bransolety,
pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie
5. Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
0463 369 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie plazmowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych
osób. Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki
ostrożności. Poprosić pracodawcę o przepisy BHP, które powinny być oparte na
danych producenta, dotyczących zagrożeń.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
odpowiednimi normami
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży
Odizolować się od ziemi i przedmiotu obrabianego
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
GAZY I OPARY – Mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
Trzymać głowę z dala od oparów
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa zabezpieczenia,
usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca pracy
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną
Chronić osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Dopilnować, aby w pobliżu nie
było żadnych materiałów łatwopalnych
HAŁAS – Nadmierny hałas może uszkodzić słuch
•
•
Chronić uszy. Stosować ochraniacze uszu lub inne zabezpieczenie słuchu.
Chronić uszy. Stosować ochraniacze uszu lub inne zabezpieczenie słuchu
Ostrzegać osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu
WADLIWE DZIAŁANIE – W razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
Przed przystąpieniem do montażu lub eksploatacji należy przeczytać ze
zrozumieniem instrukcję obsługi.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Przed przystąpieniem do montażu lub eksploatacji należy
przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.
0463 369 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 BEZPIECZEŃSTWO
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
0463 369 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
2.1
Opis
Heliarc 283i i 353i AC/DC to źródła prądu spawania, przeznaczone do spawania metodą
MMA i TIG. Prąd znamionowy modelu Heliarc 283i wynosi 280 A, a modelu Heliarc 353i - do
350 A.
Dostępne jest zasilanie pomocnicze 230 V AC. Dostęp do niego można uzyskać przez panel
tylny w przypadku korzystania z chłodnicy Heliarc.
Chłodnica Heliarc jest stosowana z modelami Heliarc 283i i 353i AC/DC. Dystrybuuje 2 litry
na minutę, z podłączonym uchwytem, przy mocy 60 W.
Dla źródeł prądu dostępne są opcjonalne wózki.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć w rozdziale „AKCESORIA” w
niniejszej instrukcji.
2.2
Wyposażenie
Wraz ze źródłami prądu dostarczane są:
•
•
•
•
przewód masowy z klamrą
przewód sieciowy
przewód gazowy
instrukcja obsługi
Wraz z chłodnicą dostarczane są:
•
instrukcja obsługi
0463 369 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
283i AC/DC
353i AC/DC
Napięcie sieciowe
400 V ±10%,
3~ 50/60 Hz
400 V ±10%,
3~ 50/60 Hz
Przewód sieciowy
4G4 mm
4G4 mm
Bezpiecznik sieciowy
min. 25 A
min. 25 A
Zakres ustawień GTAW/TIG
AC/DC
4 - 280 A
4 - 350 A
Maksymalna wydajność
GTAW/TIG, AC/DC
280 A przy 100%
350 A przy 45%
Przedwypływ gazu
0,5 - 30 s
0,5 - 30 s
Narastanie/opadanie
0,1 - 10 s
0,1 - 10 s
Powypływ gazu
0,5 - 30 s
0,5 - 30 s
Częstotliwość AC
20-200 Hz
20 - 200 Hz
Balans AC
10 - 90%
10 - 90%
Częstotliwość trybu z pulsem
DC
0,4 - 300 Hz
0,4 - 300 Hz
Częstotliwość trybu z pulsem
AC
0,4 - 2 Hz
0,4 - 2 Hz
Praca z pulsem (czas pulsu/czas
bazy)
30 - 65%
30 - 65%
Prąd bazowy
10 - 90 A
10 - 90 A
Czas opadania prądu
0,1 - 10 s
0,1 - 10 s
Napięcie początkowe/krateru
(4-taktowe)
10 - 90 %
10 - 90 %
Czas po płukaniu
0,5 - 30 s
0,5 - 30 s
Napięcie zdalnego punktu
startowego
4 - 100 A
4 - 100 A
68 V
68 V
Maksymalne napięcie obwodu
otwartego
Współczynnik mocy przy 100 %
w trybie TIG
0,75
0,8
Zakres ustawień SMAW/MMA
4 - 350 A
4 - 280 A
Maksymalna wydajność SMAW/MMA, AC/DC
20% cyklu pracy
-
350 A
40% cyklu pracy
280 A
-
KVA GTAW/TIG
11
14,5
KVA SMAW/MMA
14,2
19
Stopień ochrony
IP 21S
IP 21S
Wymiary d × s × w
600 × 300 × 620 mm
600 × 300 × 620 mm
Waga bez chłodnicy
50 kg
50 kg
Waga wózka
35 kg
35 kg
0463 369 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 DANE TECHNICZNE
Stopień ochrony
Kod IP informuje o stopniu ochrony, tj. stopniu zabezpieczenia przed penetracją przez ciała
stałe lub wodę.
Urządzenie oznaczone kodem IP21 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.
Chłodnica Heliarc
Napięcie sieciowe
400 V ±10%, 1~, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie zasilania
sieciowego
0,75 A
P1l/min
0,5 kW
Zdolność chłodzenia
60 W
Chłodziwo
Gotowa mieszanina chłodząca ESAB, patrz
rozdział „AKCESORIA”.
Ilość chłodziwa
5 l (dostarczane z ok. 2,5 l)
Maksymalne ciśnienie
0,35 MPa
Maksymalny przepływ wody
2,0 l/min
Temperatura pracy
Od -10° do +40°C
Temperatura transportu
Od -20° do +55°C
Wymiary (d × s × w)
475 × 310 × 250 mm
Waga bez chłodziwa
14 kg
Stopień ochrony
IP21
Stopień ochrony
Kod IP informuje o stopniu ochrony, tj. stopniu zabezpieczenia przed penetracją przez ciała
stałe lub wodę.
Urządzenie oznaczone kodem IP21 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.
0463 369 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
4.1
Informacje ogólne
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
4.2
Instrukcja podnoszenia
Ręczne podnoszenie źródła prądu.
OSTRZEŻENIE!
Źródło prądu waży 50 kg (110 funtów).
OSTRZEŻENIE!
Źródło prądu mogą podnosić dwie
osoby, używając dwóch
uchwytów.
Podnoszenie źródła prądu przy użyciu cięgien i pasów.
OSTRZEŻENIE!
Podnieść źródło prądu,
korzystając z oczka. Utrzymywać
źródło prądu w maksymalnie
poziomym położeniu.
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie należy zamocować –
szczególnie, jeśli podłoże jest
nierówne lub pochyłe.
4.3
Lokalizacja
Źródło prądu spawania należy tak ustawić, aby wloty i wyloty powietrza chłodzącego nie były
zablokowane. Upewnić się, że do środka źródła prądu nie dostały się żadne drobiny ani pył.
Unikać uderzeń, pocierania i kontaktu z wodą, nadmiernych źródeł ciepła i wszelkich
nietypowych sytuacji.
0463 369 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
4.4
Zasilanie sieciowe
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
To urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, jeśli moc zwarciowa jest
większa lub równa Sscmin w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci
publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby
urządzenie zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej większej lub
równej Ssc, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej.
Parametry techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.
PRZESTROGA!
Przed podłączeniem źródła prądu do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy
wyłącznik ON/OFF znajduje się w położeniu OFF (0).
Upewnić się, że źródło prądu spawania jest podłączone do zasilania o odpowiednim napięciu
i zabezpieczone bezpiecznikiem odpowiedniej mocy. Panel rozdzielczy zasilania sieciowego
musi spełniać wymagania obowiązujące w kraju użytkowania. Konieczne jest stosowanie
systemu zasilania typu przemysłowego.
Zgodnie z przepisami należy zastosować odpowiednie uziemienie. Źródło prądu musi zostać
odpowiednio podłączone do uziemienia w celu ochrony operatora. Konieczne jest
zapewnienie odpowiedniego uziemienia przy użyciu zielono-żółtej wtyczki kabla zasilania.
Zapobiega to rozładowaniom w wyniku przypadkowego kontaktu z obiektami uziemionymi.
Obudowa, która przewodzi prąd, posiada połączenie elektryczne z wtyczką uziemienia. Brak
poprawnego podłączenia urządzenia do uziemienia może spowodować niebezpieczne dla
operatora porażenie prądem.
Źródło prądu pracuje przy zasilaniu sieciowym różniącym się o 20% od napięcia
znamionowego (napięcie znamionowe 400 V, napięcie minimalne 320 V, napięcie
maksymalne 480 V).
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Napięcie sieciowe
400 V, 3~, 50/60 Hz
400 V, 3~, 50/60 Hz
Bezpiecznik
20 A
25 A
Instrukcja podłączania chłodnicy
Upewnić się, że chłodnica została odpowiednio podłączona do uziemienia w celu ochrony
operatora. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego uziemienia przy użyciu zielono-żółtej
wtyczki kabla zasilania. Zapobiega to rozładowaniom w wyniku przypadkowego kontaktu z
obiektami uziemionymi.
Obudowa, która przewodzi prąd, posiada połączenie elektryczne z wtyczką uziemienia. Brak
poprawnego podłączenia urządzenia do uziemienia może spowodować niebezpieczne dla
operatora porażenie prądem.
Chłodnicę należy podłączyć do źródła prądu przy użyciu dołączonej, specjalnej wtyczki
wielobiegunowej ILME. Przed podłączeniem chłodnicy do źródła prądu należy upewnić się,
że źródło prądu jest wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego.
W przypadku podłączania chłodnicy do trójfazowego zasilania sieciowego, zastąpić
specjalną czterobiegunową wtyczkę ILME wtyczką trójfazową. Podłączyć kable zasilające
tylko do dwóch styków (czarno-brązowe) wtyczki, a wtyczkę uziemiającą (żółta/zielona) do
styku uziemienia.
0463 369 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAŻ
Podłączyć chłodnicę do źródła prądu
1.
2.
3.
4.
Usunąć śruby (1), wkręt bezpieczeństwa i panel drzwi (3).
Zdjąć plastikową zatyczkę, znajdującą się w tylnej części obudowy wózka.
Przeciągnąć kabel wejściowy chłodnicy przez otwór w tylnej części obudowy wózka.
Zamocować kabel wejściowy przy użyciu śrub (4).
Urządzenie Heliarc 353i AC/DC jest domyślnie wyposażone w złącze umożliwiające
podłączenie chłodnicy. Uruchomienie chłodnicy wymaga włączenia zarówno źródła prądu,
jak i samej chłodnicy.
Połączenie hydrauliczne
Podłączyć rurę wodną uchwytu do wyjścia wody chłodnicy. Podłączyć rurę zwrotu wody
uchwytu do wejścia wody chłodnicy.
0463 369 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5
EKSPLOATACJA
5.1
Opis
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
5.2
Przyłącza i sterowanie źródłem prądu
Przyłącza przednie
Typ
TIG
Przyłącze
PIN
Opis
TAK
A
Gaz
UCHWYT TIG
B
Ujemne
TAK
D-F
ZACISK UZIEMIENIA
Typ
MMA
E
Przyłącze
Styk
Dodatnie
PIN
Opis
NIE
A
Gaz
ZACISK UZIEMIENIA
B
Ujemne
MOŻLIWE STEROWANIE ZDALNE
F
Styk
ELEKTRODA
E
Dodatnie
UWAGA!
Przyłącze D, 2-stykowe, może być stosowane dla analogowego pedała nożnego
lub uchwytu.
0463 369 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Przyłącze chłodnicy
Złącze
4-stykowe
Zasilanie
GRD
PIN Opis
1
Zasilanie wspólne
2
Zasilanie 115/230 V AC
3
Zasilanie 400 V AC
4
Obudowa wspólna
Złącze 14-stykowe
Złącze
14-stykowe
Włącznik
uchwytu
Przystawka
zdalnego
sterowania
GRD
PIN Opis
A
Przełącznik uchwytu
B
Przełącznik uchwytu
E
Wspólny obwód zdalnego sterowania
F
Wejście zdalnego sterowania +5 V DC
G
Wyjście zdalnego sterowania +5 V DC
D
Wyjście zdalnego sterowania +5 V DC
H
Obudowa wspólna
Złącze 2-stykowe
Złącze
2-stykowe
PIN Opis
A
Przełącznik uchwytu
B
Przełącznik uchwytu
Włącznik
uchwytu
0463 369 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Panel przedni
Element
Oznaczenie
1
Dioda LED pracy źródła prądu
2
Dioda LED włączonego spawania
3
Dioda LED nadmiernej temperatury
4
Wyświetlacz napięcia
5
Wyświetlacz natężenia
6
Przycisk trybu AC
7
Dioda LED trybu AC
8
Regulator częstotliwości AC, 20-200 Hz
9
Regulator balansu AC, 10-90%
10
Przycisk trybu z pulsem (0,4-300 Hz DC, 0,4-2 Hz AC)
11
Dioda LED trybu z pulsem
12
Przycisk przedwypływu gazu (0,1-2,5 s) / powypływu gazu (0,1-30 s)
13
Przycisk natężenia bazowego (10-90%)
14
Przycisk narastania/opadania (narastanie 0,1-10 s, opadanie 0,1-10 s)
15
Pokrętło kodera do ustawiania natężenia i innych ustawień
16
Dioda LED HF
17
Przycisk HF
18
Przycisk wyboru trybu
19
Przycisk zdalnego sterowania
20
Dioda LED przycisku zdalnego sterowania
21
Dioda LED podwójnego harmonogramu trybu TIG
22
Dioda LED punktowego trybu TIG
23
Dioda LED 4-taktowego trybu TIG
0463 369 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Element
Oznaczenie
24
Dioda LED 2-taktowego trybu TIG
25
Dioda LED utrzymywania trybu
5.3
Szybka konfiguracja
5.3.1
Wybór trybu pracy
Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu wybrania odpowiedniego trybu,
wskazywanego zieloną diodą LED.
5.3.2
Tryb utrzymywania (SMAW)
1. Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu zapalenia się diody LED trybu
utrzymywania z gorącym startem i siłą łuku.
2. Przytrzymać przycisk wyboru trybu (1) przez kilka sekund, do momentu pojawienia się
na wyświetlaczu V komunikatu „HS”.
3. Wybrać wartość gorącego startu przy użyciu pokrętła kodera (2).
4. Przytrzymać przycisk wyboru trybu (1) przez kilka sekund, do momentu pojawienia się
na wyświetlaczu V komunikatu „HS”.
5. Ponownie nacisnąć przycisk wyboru trybu (1). Na wyświetlaczu V pojawi się komunikat
„AF”.
6. Wybrać wartość siły łuku przy użyciu pokrętła kodera (2).
0463 369 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5.3.3
Tryb 2-taktowy TIG (GTAW) z przełącznikiem zdalnym
1. Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu zapalenia się diody LED 2-taktowego
trybu TIG.
2. Naciskać przycisk narastania/opadania (3) i ustawić czas opadania.
5.3.4
Tryb 2-taktowy TIG (GTAW) ze sterowaniem nożnym
1. Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu zapalenia się diody LED 2-taktowego
trybu TIG.
2. Nacisnąć przycisk narastania/opadania (3) i ustawić minimalny czas opadania przy
użyciu pokrętła kodera (2).
5.3.5
0463 369 001
Tryb 4-taktowy TIG (GTAW)
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
1. Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu zapalenia się diody LED 4-taktowego
trybu TIG.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk narastania/opadania (3), by ustawić kąt opadania
(wyświetlony w oknie V). Nacisnąć dwukrotnie przycisk narastania/opadania (3), by
ustawić kąt narastania (wyświetlony w oknie V). Użyć pokrętła kodera (2) do określenia
czasu nachylenia, z zakresu od 0,1-10 sekund.
3. Nacisnąć przycisk natężenia podstawowego (4) i ustawić poziom natężenia (10-90%
natężenia głównego) przy użyciu pokrętła kodera (2).
5.3.6
Tryb punktowy TIG (GTAW)
1. Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu zapalenia się diody LED trybu
punktowego TIG.
2. Ustawić czas punktowy, przedstawiony na wyświetlaczu A, za pomocą pokrętła kodera
(2).
3. Ustawić poziom natężenia spawania punktowego w zwykłym trybie TIG.
4. Naciskać przycisk wyboru trybu (1) do momentu zapalenia się diody LED trybu
punktowego TIG.
5.3.7
Tryb AC
1. Nacisnąć przycisk trybu AC (1), aby włączyć tryb AC.
2. Ustawić czas punktowy, przedstawiony na wyświetlaczu A, za pomocą regulatora
częstotliwości AC (2).
3. Dostosować balans (10-90%) przy użyciu regulatora balansu AC (3).
4. Przytrzymać przycisk trybu AC (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb AC.
0463 369 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5.3.8
Tryb pulsu - szczyt/baza
1. Nacisnąć przycisk trybu pulsu (1), aby włączyć tryb pulsu.
2. Ustawić poziom natężenia szczytowego przy użyciu pokrętła kodera (2).
3. Ustawić poziom natężenia bazowego przy użyciu przycisku natężenia bazowego (3).
5.3.9
Tryb pulsu - cykl częstotliwość/praca
1. Przy włączonym trybie pulsu nacisnąć przycisk trybu pulsu (1), aby przełączyć się
między ustawieniem „FRE” (częstotliwość) i „DUT” (praca).
2. W trybie „FRE” ustawić częstotliwość pulsu (AC: 0,4 do 2 Hz, DC: 0,4 do 300 Hz) przy
użyciu pokrętła kodera (2).
3. W trybie „DUT” dostosować pracę (30 do 65% szerokości szczytowej) przy użyciu
pokrętła kodera (2). Wyższa praca = więcej ciepła.
4. Przytrzymać przycisk trybu pulsu (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć tryb pulsu.
0463 369 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Amper
t
A = czas natężenia bazowego
B = czas pulsu
C = częstotliwość
Praca to B podzielone przez A i wyrażone w procentach.
5.3.10
Zapisywanie i pobieranie programów
Istnieje możliwość zapisania i pobrania 60 parametrów spawania.
1. Przytrzymać przycisk trybu pulsu i przycisk przedwypływu/powypływu gazu (1) przez 3
sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Prg” i numer programu.
2. Wybrać numer programu przy użyciu pokrętła kodera (2).
3. Aby zapisać program, przytrzymać przycisk natężenia bazowego (3) przez 3 sekundy. W
momencie zapisania programu urządzenie wydaje 4 piknięcia.
4. Aby pobrać program, przytrzymać przycisk narastania/opadania (4) przez 3 sekundy. W
momencie wczytania programu wyświetlacz urządzenia zamiga.
0463 369 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
5.3.11
Funkcje ogólne
1. Nacisnąć przycisk HF (1), aby włączyć HF.
2. Nacisnąć jeden raz przycisk narastania/opadania (2) i ustawić czas narastania (0,1-10 s)
przy użyciu pokrętła kodera (4).
Nacisnąć dwa razy przycisk narastania/opadania (2) i ustawić czas opadania (0,1-10 s)
przy użyciu pokrętła kodera (4).
3. Nacisnąć jeden raz przycisk przedwypływu/powypływu gazu (2) i ustawić czas
przedwypływu (0,1-25 s) przy użyciu pokrętła kodera (4).
4. Nacisnąć dwa razy przycisk przedwypływu/powypływu gazu (2) i ustawić czas
powypływu (0,5-30 s) przy użyciu pokrętła kodera (4).
5.3.12
1.
2.
3.
4.
5.
Zdalne sterowanie - włączone/wyłączone/minimum
Nacisnąć przycisk zdalnego sterowania (1), aby włączyć prąd zdalny.
Przytrzymać przycisk zdalnego sterowania przez 2 sekundy i zwolnić go.
Dioda LED przycisku mignie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Min”.
Ustawić natężenie zdalne przy użyciu pokrętła kodera (2).
Przytrzymać przycisk zdalnego sterowania (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć natężenie
zdalne.
5.4
Podmenu źródła prądu
Gorący start - TIG AC
UWAGA!
Tryb gorącego startu TIG AC jest aktywny tylko dla TIG poniżej 130 A.
0463 369 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
1. Wybrać jeden z trybów TIG.
2. Przytrzymać przycisk wyboru trybu przez 2 sekundy i zwolnić go. Dioda LED mignie, a
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HS”.
3. Ustawić wartość gorącego startu na od 0 do 100% ustawionego głównego natężenia
prądu spawania (maks. 135 A) przy użyciu pokrętła kodera.
5.5
Główne funkcje - źródło prądu
TIG 2-taktowy
Amper
A = przedwypływ gazu
B = łuk WŁ.
C = nachylenie t
D = łuk WYŁ.
E = czas powypływu gazu
F = spust uchwytu WŁ.
G = spust uchwytu WYŁ.
t
TIG 4-taktowy
Amper
A = przedwypływ gazu
B = łuk WŁ.
C1 = narastanie t
C2 = opadanie t
D = łuk WYŁ.
E = czas powypływu gazu
F = spust uchwytu WŁ.
G = spust uchwytu WYŁ.
H = spust uchwytu WŁ/WYŁ
t
Podwójny harmonogram TIG
Funkcja podwójnego harmonogramu TIG umożliwia operatorowi przełączanie między dwoma
poziomami natężenia głównego i bazowego przez naciśnięcie włącznika uchwytu
0463 369 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Amper
A = przedwypływ gazu
B = łuk WŁ.
C1 = narastanie t
C2 = opadanie t
D = łuk WYŁ.
E = czas powypływu gazu
F = spust uchwytu WŁ.
G = spust uchwytu WYŁ.
H = spust uchwytu WŁ/WYŁ
I = spust uchwytu WŁ.
J = spust uchwytu WYŁ
t
TIG AC/DC
Przy spawaniu w AC/DC istnieje możliwość ustawienia częstotliwości AC w zakresie od 20
do 200 Hz przy użyciu przycisku częstotliwości AC.
IWYJŚCIE (A)
Istnieje także możliwość ustawienia balansu AC w zakresie od 10 do 90% EN (elektroda
minusowa) przy użyciu przycisku balansu AC. Na poniższej ilustracji przedstawiono 2
sytuacje ekstremalne.
Przypadek A: Maksymalne czyszczenie, minimalna penetracja, zużycie elektrody
wolframowej.
Przypadek B: Maksymalna penetracja, minimalne czyszczenie, ograniczone zużycie
elektrody wolframowej.
0463 369 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Najlepszym kompromisem jest zazwyczaj zastosowanie balansu 80% i częstotliwości 80 Hz.
5.6
Informacje o spawaniu TIG
Typ elektrody
W przypadku spawania AC/DC i DC zaleca się stosowanie elektrod szarych cerowych i
złotych lantanowych. W przypadku zmiany spawania AC/DC na DC należy zmienić
elektrodę. Końcówka jest wykonywana na elektrodzie zgodnie z poniższym rysunkiem.
Kąt różni się w zależności od natężenia prądu spawania. Zalecane wartości przedstawiono w
tabeli poniżej.
Kąt (°)
Prąd spawania
30
5-30
60 - 90
30 - 120
90 - 120
120 - 160
Materiał wypełniający
Możliwa jest obróbka wielu rodzajów materiałów, jednakże występują pewne podstawowe
zasady:
1. Elektrody materiału spawalniczego muszą charakteryzować się tymi samymi
własnościami mechanicznymi i chemicznymi, co materiał spawany.
2. Nie zaleca się stosowania części materiału bazowego, jako że ze względu na procedurę
pracy mogą zawierać zanieczyszczenia.
3. Jeśli stosowany materiał posiada inny skład chemiczny, zaleca się ocenę końcowej
charakterystyki połączenia pod kątem mechanicznym i antykorozyjnym.
Gaz
Zazwyczaj jako gaz ochronny stosuje się czysty argon w ilości zależnej od używanego
natężenia (4-6 l/min).
Spawanie TIG na miedzi
Ze względu na opisane powyżej właściwości spawanie TIG doskonale sprawdza się także
przy pracy na materiałach o wysokim przewodnictwie ciepła. Stosowanym gazem jest
zawsze argon, a w przypadku miedzi zaleca się zastosowanie wsparcia. Przygotowanie
krawędzi do spawania miedzi (połączenie płaskie).
0463 369 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Stosuje się elektrody tego samego typu, co opisane dla spawania stali, przygotowane w
sposób opisany powyżej. Aby zapobiec potencjalnemu utlenieniu w spawanym obszarze
stosuje się materiały spawalnicze zawierające fosfor, krzem i składniki antyutleniające.
5.7
Przegrzane źródło prądu
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40°C / 104°F lub niższej.
W przypadku przegrzania źródła prądu:
•
•
Zapala się dioda LED nadmiernej temperatury
Odczekać 10 minut przed ponownym rozpoczęciem spawania
5.8
Przyłącza i sterowanie chłodnicą
Panel przedni
1
Główny przełącznik zasilania
2
Dioda LED alarmu optycznego
3
Włączanie/wyłączanie chłodnicy
4
Wyjście zimnej wody, niebieska rura na uchwycie
5
Bezpiecznik
6
Alarm dźwiękowy braku obiegu wody
7
Zwrot gorącej wody, czerwona rura na uchwycie
0463 369 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
Złącze 4-drożne ILME
Złącze
4-stykowe
Zasilanie
GRD
5.9
PIN Opis
1
Zasilanie wspólne
2
Zasilanie 115/230 V AC
3
Zasilanie 400 V AC
4
Obudowa wspólna
Uruchamianie chłodnicy
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu chłodnica może odtworzyć sygnał alarmowy,
spowodowany brakiem płynu w rurach. Odczekać kilka minut lub kilkakrotnie
włączyć i wyłączyć chłodnicę.
UWAGA!
Alarm chłodnicy jest odtwarzany w przypadku braku podłączenia uchwytu,
uszkodzenia uchwytu lub zbyt niskiego poziomu płynu.
1. Sprawdzić, czy chłodnica jest wypełniona chłodziwem do poziomu maksymalnego. Jeśli
nie jest, napełnić chłodnicę chłodziwem do maksymalnego poziomu.
2. Podłączyć wszystkie połączenia elektryczne i hydrauliczne.
3. Włączyć źródło prądu zasilające chłodnicę.
4. Włączyć chłodnicę
5. Upewnić się, że chłodziwo przepływa przez obwód hydrauliczny uchwytu i wraca do
zbiornika.
6. Ponownie sprawdzić poziom chłodziwa i uzupełnić w razie potrzeby.
UWAGA!
Regularnie sprawdzać poziom chłodziwa i uzupełniać go w razie potrzeby.
Brak chłodziwa
W przypadku dostania się powietrza do pompy ze względu na brak chłodziwa mogą wystąpić
następujące efekty:
•
•
•
aktywacja alarmu,
głośna praca pompy,
brak obiegu chłodziwa.
Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące działania:
0463 369 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
5 EKSPLOATACJA
1. Upewnić się, że w chłodnicy znajduje się maksymalny poziom chłodziwa.
2. Odłączyć wąż uchwytu od zwrotu wody gorącej (czerwony wąż).
3. Wylać wodę z uchwytu do osobnego wiadra.
4. Przy włączonej chłodnicy wdmuchnąć nieco powietrza do czerwonego złącza.
5. Kontynuować dmuchanie do momentu uzyskania stałego wypływu wody z węża uchwytu
do wiadra oraz normalnych odgłosów pracy pompy.
6. Wyłączyć chłodnicę i podłączyć wąż uchwytu do zwrotu wody gorącej.
7. Włączyć chłodnicę
0463 369 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
6.1
Opis ogólny
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego działania.
Tylko personel posiadający odpowiednią wiedzę elektryczną (autoryzowany personel) może
zdejmować osłony bezpieczeństwa.
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli
klient podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy
usterek w produkcie.
6.2
Źródło prądu
Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wentylacyjne źródła prądu spawania nie są
zablokowane zanieczyszczeniami. Zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza mogą
spowodować przegrzanie.
Częstotliwość i metoda czyszczenia zależą od:
•
•
•
•
procesu spawania
czasu trwania łuku,
warunków,
otoczenia.
Zazwyczaj wystarcza raz w roku przedmuchać źródło prądu suchym sprężonym powietrzem
(o zmniejszonym ciśnieniu).
6.3
uchwyt spawalniczy
Regularny program konserwacji ogranicza niepotrzebny i kosztowny czas przestoju.
Przy każdej wymianie szpuli drutu należy odłączyć uchwyt spawalniczy od źródła prądu i
przedmuchać go do czysta sprężonym powietrzem.
Przed wsunięciem końcówki drutu w prowadnik drutu należy spiłować ostre krawędzie.
Szczegółowe informacje zawierają instrukcje obsługi uchwytów spawalniczych.
6.4
Chłodnica
W przypadku chłodnicy wystarczające jest utrzymywanie jej wnętrza w czystości. Środowisko
zapylone wymaga częstszego czyszczenia.
OSTRZEŻENIE!
Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy odłączyć chłodnicę od zasilania
głównego (odłączyć wtyczkę 4-drożną ILME od źródła prądu).
Aby wyczyścić chłodnicę, należy wykonać następujące działania:
1. Odłączyć i odsunąć chłodnicę od źródła prądu.
2. Usunąć z chłodnicy całe chłodziwo.
3. Wyczyścić wnętrze chłodnicy przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu maksymalnie
3 bar.
4. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne są dokręcone.
5. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia hydrauliczne są dokręcone.
0463 369 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
6 KONSERWACJA
6. Wymienić uszkodzone lub zużyte części.
7. Napełnić chłodnicę chłodziwem do poziomu maksymalnego.
8. Umieścić chłodnicę w odpowiednim miejscu i podłączyć ją.
6.5
Napełnianie chłodnicy chłodziwem
Aby napełnić chłodnicę chłodziwem, należy wykonać następujące działania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyłączyć chłodnicę i źródło prądu.
Odłączyć złącze chłodnicy od źródła prądu.
Usunąć wkręt bezpieczeństwa (1).
Ostrożnie wyciągnąć chłodnicę (2), aby uzyskać dostęp do zbiornika chłodziwa.
Napełnić chłodnicę chłodziwem do poziomu maksymalnego.
Delikatnie wepchnąć chłodnicę do środka i zamocować ją przy użyciu wkrętu
bezpieczeństwa (1).
0463 369 001
- 30 -
© ESAB AB 2016
7 USUWANIE USTEREK
7
USUWANIE USTEREK
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Usuwanie usterek źródła prądu
Typ usterki
Działanie naprawcze
Brak łuku.
•
•
•
•
W trakcie spawania wystąpiła przerwa w
dostawie prądu spawania.
•
•
•
Sprawdź, czy przełącznik zasilania
sieciowego został załączony.
Sprawdź, czy przewody sieciowy,
spawalniczy i masowy zostały
odpowiednio podłączone.
Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią
wartość prądu.
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdź, czy zadziałało zabezpieczenie
przed przeciążeniem (wskazywane z
przodu).
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdź, czy przewód masowy jest
podłączony prawidłowo.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem często
się załącza.
•
Upewnij się, że nie zostały przekroczone
dane znamionowe źródła prądu (tj. czy
urządzenie nie jest przeciążone).
Słaba wydajność spawania.
•
Sprawdź, czy przewody spawalniczy i
masowy zostały odpowiednio podłączone.
Sprawdź, czy ustawiono odpowiednią
wartość prądu.
Sprawdź, czy używana jest odpowiednia
elektroda lub drut.
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdź ciśnienie gazu w urządzeniu
podłączonym do źródła prądu.
•
•
•
•
Po włączeniu źródła prądu, na ekranie
pojawia się komunikat „TRI - AKA” (Trigger
Alarm — błąd spustu).
UWAGA!
Błąd ten występuje, gdy spust
uchwytu jest naciśnięty przy
włączaniu źródła prądu.
0463 369 001
•
•
•
•
- 31 -
Całkowicie wyłącz źródło prądu.
Upewnij się, że spust uchwytu nie jest
naciśnięty.
Sprawdź, czy spust uchwytu nie jest
uszkodzony.
Ponownie włącz źródło prądu.
© ESAB AB 2016
7 USUWANIE USTEREK
Usuwanie usterek chłodnicy
Typ usterki
Działanie naprawcze
Nie włącza się.
•
•
•
Brak obiegu chłodziwa.
•
•
•
•
Hałas
0463 369 001
•
- 32 -
Sprawdź, czy przełącznik zasilania
sieciowego został załączony.
Sprawdź bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdź, czy przewody sieciowy,
spawalniczy i masowy zostały
odpowiednio podłączone.
Natychmiast zatrzymać pracę chłodnicy,
uzupełnić chłodziwo i upewnić się, że nie
występują przecieki.
Upewnić się, że na rurach nie występują
załamania.
Upewnić się, że połączenia rurowe
zostały odpowiednio podłączone.
Sprawdzić pojemność pompy.
Natychmiast zatrzymać pracę chłodnicy,
uzupełnić chłodziwo i upewnić się, że nie
występują przecieki.
© ESAB AB 2016
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika autoryzowanego
serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i
eksploatacyjne firmy ESAB.
Źródła prądu Heliarc 283i i Heliarc 353i AC/DC zostały zaprojektowane i przetestowane
zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi normami IEC/EN 60974-1 oraz IEC/EN
60974-10. Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych, wykonująca je osoba
odpowiada za zapewnienie dalszej zgodności produktu z powyższymi normami.
Chłodnica Heliarc została zaprojektowana i przetestowana zgodnie z międzynarodową i
europejską normą IEC/EN 60974-2. Po zakończeniu prac serwisowych lub naprawczych,
wykonująca je osoba odpowiada za zapewnienie dalszej zgodności produktu z powyższymi
normami.
Części zamienne można zamawiać przez lokalnego przedstawiciela handlowego firmy ESAB
– patrz ostatnia strona tego dokumentu.
0463 369 001
- 33 -
© ESAB AB 2016
SCHEMAT
SCHEMAT
Heliarc 283i AC/DC, Heliarc 353i AC/DC
0463 369 001
- 34 -
© ESAB AB 2016
SCHEMAT
Heliarc cooling unit
0463 369 001
- 35 -
© ESAB AB 2016
TABELE SPAWALNICZE
TABELE SPAWALNICZE
Welding table steel
0463 369 001
- 36 -
© ESAB AB 2016
TABELE SPAWALNICZE
Welding table aluminium
0463 369 001
- 37 -
© ESAB AB 2016
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number
Denomination
0700 300 701
Welding power source Heliarc 283i AC/DC
400 V
0700 300 702
Welding power source Heliarc 353i AC/DC
400 V
0700 300 703
Cooling unit
Heliarc cooling unit
0464 524 010
Spare parts list
Heliarc 283i AC/DC,
353i AC/DC
0464 524 020
Spare parts list
Heliarc cooling unit
0463 369 001
Type
- 38 -
Notes
400 V
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
AKCESORIA
0558 101 703
Cooling unit
0349 483 296
Cooling liquid GLIDEX-35deg, 5 l
0349 312 925
Cooling liquid GLIDEX-35 deg, 10 l
0700 006 888
Electrode holder with 3 m cable
0558 101 702
Trolley
0558 004 234
FC5C foot control
0463 369 001
- 39 -
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
TIG torches air cooled
0700 300 524
TXH 121, 4 m
0700 300 529
TXH 121, 8 m
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
TIG Torches water cooled
0700 300 561
TXH 251w, 4 m, OKC 50
0700 300 562
TXH 251 wF, 4 m, OKC 50
0700 300 563
TXH 251w, 8 m, OKC 50
0700 300 564
TXH 251wF, 8 m, OKC 50
0700 300 565
TXH 401w, 4 m
0700 300 566
TXH 401w HD, 4 m
0700 300 567
TXH 401w, 8 m
0700 300 568
TXH 401w HD, 8 m
TIG torches air cooled with built in remote control
0700 300 657
TXH 151, 8 m, wheel remote, 3.64 kg
0700 300 661
TXH 151, 8 m, flex wheel remote, 3.64 kg
0700 300 658
TXH 201, 8 m, wheel remote, 4.9 kg
0700 300 662
TXH 201, 8 m, flex wheel remote, 4.9 kg
TIG torches water cooled with remote control
0700 300 659
TXH 251w, 8 m, wheel remote, 2.8 kg
0700 300 660
TXH 401w, 8m, wheel remote, 4.56 kg
0700 300 663
TXH 251w, 8 m, flex wheel remote, 2.82 kg
0463 369 001
- 40 -
© ESAB AB 2016
AKCESORIA
0463 369 001
- 41 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising