ESAB | PEK A2 | Instruction manual | ESAB PEK A2 Používateľská príručka

ESAB PEK A2 Používateľská príručka
A2, A6 PEK Control Panel
Návod k používání
0460 949 284 CZ 20151222
Valid for: from program version 4.10A
OBSAH
1
ÚVOD .................................................................................................................... 5
1.1
Ovládací panel...................................................................................................... 5
1.1.1
Tlačítka a otočné ovladače ................................................................................ 6
1.2
První krok.............................................................................................................. 7
1.2.1
Volba jazyka ....................................................................................................... 7
1.2.2
Měrné jednotky................................................................................................... 9
1.3
Displej ................................................................................................................. 10
1.3.1
Symboly na displeji .......................................................................................... 11
1.4
Všeobecné informace o nastavování ............................................................... 11
1.4.1
Nastavení číselných hodnot ............................................................................. 11
1.4.2
Nastavení s danými možnostmi ....................................................................... 11
1.5
2
KONEC a ENTER ................................................................................................ 12
MENU .................................................................................................................. 13
2.1
Hlavní menu........................................................................................................ 13
2.1.1
Menu Konfigurace ............................................................................................ 14
2.1.2
Menu nástrojů .................................................................................................. 14
2.1.3
Menu nastavení dat o svařování ...................................................................... 15
2.1.4
Menu měření .................................................................................................... 16
2.1.5
Menu paměti svařovacích dat .......................................................................... 17
2.1.6
Menu rychlé volby ............................................................................................ 18
3
SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW) ................................................................ 19
3.1
4
OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU
(GMAW)............................................................................................................... 21
4.1
5
Nastavení pro obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu ................21
DRÁŽKOVÁNÍ (GOUGING)................................................................................ 23
5.1
6
Nastavení pro svařování pod tavidlem ............................................................19
Nastavení pro drážkování.................................................................................. 23
VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ ....................................................................................... 25
6.1
CA, konstantní svařovací proud .......................................................................25
6.2
CW, konstantní podávání drátu ........................................................................25
6.3
CC, konstantní proud......................................................................................... 25
6.4
Průměr drátu/elektrody...................................................................................... 25
6.5
Napětí oblouku ................................................................................................... 25
6.6
Rychlost podávání drátu ................................................................................... 25
6.7
Rychlost podávání studeného drátu (ICE).......................................................25
6.8
Prodleva spuštění studeného drátu (ICE)........................................................25
6.9
Rychlost posunu ................................................................................................ 26
6.10
Směr svařování .................................................................................................. 26
6.11
Frekvence stř. proudu ....................................................................................... 26
0460 949 284
© ESAB AB 2015
OBSAH
7
8
6.12
Vyvážení stř. proudu .......................................................................................... 26
6.13
Odchylka stř. proudu ......................................................................................... 26
6.14
Proud tavidla před zapálením (SAW)................................................................26
6.15
Proud plynu před zapálením (GMAW) ..............................................................26
6.16
Proud vzduchu před zapálením (drážkování) ..................................................26
6.17
Typ spouštění ..................................................................................................... 27
6.18
Pomalé spuštění drátu....................................................................................... 27
6.19
Fáze spouštění ................................................................................................... 27
6.20
Max. napětí naprázdno (OCV) ...........................................................................27
6.21
Proud tavidla po zhasnutí (SAW) ......................................................................27
6.22
Proud plynu po zhasnutí (GMAW) ....................................................................28
6.23
Proud vzduchu po zhasnutí (drážkování) ........................................................28
6.24
Vyplňování kráteru ............................................................................................. 28
6.25
Doba dohořívání................................................................................................. 28
6.26
Fáze zastavování................................................................................................ 28
6.27
Dynamická regulace .......................................................................................... 29
6.28
Řídicí parametry ................................................................................................. 29
6.29
Limity nastavení ................................................................................................. 29
6.30
Limity měření...................................................................................................... 29
SPRÁVA PAMĚTI ............................................................................................... 30
7.1
Princip činnosti ovládacího panelu ..................................................................30
7.2
Uložení ................................................................................................................ 31
7.3
Vyvolání............................................................................................................... 32
7.4
Odstranění .......................................................................................................... 33
7.5
Kopírování .......................................................................................................... 34
7.6
Název................................................................................................................... 36
7.7
Upravit................................................................................................................. 37
MENU KONFIGURACE ...................................................................................... 39
8.1
Funkce zámku .................................................................................................... 39
8.1.1
Stav funkce zámku........................................................................................... 39
8.1.2
Zadání/úprava kódu zámku.............................................................................. 40
8.2
Základní konfigurace ......................................................................................... 40
8.2.1
Programová tlačítka rychlé volby ..................................................................... 41
8.2.2
Protokolování dat kvality do souboru ............................................................... 42
8.2.3
Konfigurace programových tlačítek.................................................................. 42
8.2.4
Režim automatického ukládání ........................................................................ 44
8.3
Konfigurace zařízení .......................................................................................... 44
8.3.1
Kód výrobku ..................................................................................................... 44
8.3.2
Osa podávání drátu.......................................................................................... 45
0460 949 284
© ESAB AB 2015
OBSAH
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.3.12
9
Osa studeného drátu (ICE) .............................................................................. 45
Osa posunu...................................................................................................... 46
Vnější osa ........................................................................................................ 46
Tandem pro napájecí zdroje LAF a TAF........................................................... 47
Tandem pro napájecí zdroj Aristo 1000............................................................ 50
Paralelní napájecí zdroje (pouze v případě napájecího zdroje
Aristo 1000) .................................................................................................. 51
Podávání drátu Ice ........................................................................................... 52
Polarita (pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000) ............................... 54
Nastavení identifikátoru uzlu (pouze v případě napájecího zdroje
Aristo 1000) .................................................................................................. 54
Systémové informace (pouze v případě napájecího zdroje
Aristo 1000) .................................................................................................. 54
8.4
Délka kabelu (pouze v případě napájecích zdrojů LAF a TAF) ......................54
8.5
Údržba ................................................................................................................. 55
8.6
Činitel filtru naměřených hodnot ......................................................................55
NÁSTROJE ......................................................................................................... 56
9.1
Zpracování událostí ........................................................................................... 56
9.1.1
Event log .......................................................................................................... 56
9.1.2
Aktivní chyby .................................................................................................... 57
9.1.3
Identifikátory jednotky ...................................................................................... 57
9.1.4
Popis chybových kódů ..................................................................................... 58
9.2
Export/import...................................................................................................... 59
9.3
Správce souborů................................................................................................ 60
9.3.1
Odstranění souboru/složky .............................................................................. 61
9.3.2
Přejmenování souboru/složky .......................................................................... 61
9.3.3
Vytvoření nové složky ...................................................................................... 62
9.3.4
Kopírování a vkládání souborů ........................................................................ 62
9.4
Editor limitů nastavení....................................................................................... 63
9.5
Editor limitů měření ........................................................................................... 63
9.6
Dokumentační funkce........................................................................................ 65
9.7
Funkce kvality .................................................................................................... 65
9.7.1
Uložení dat o kvalitě......................................................................................... 66
9.8
Kalendář.............................................................................................................. 67
9.9
Uživatelské účty ................................................................................................. 67
9.10
Informace o jednotce ......................................................................................... 69
STRUKTURA MENU .................................................................................................70
PRŮMĚR DRÁTU ......................................................................................................75
OBJEDNACÍ ČÍSLA ..................................................................................................76
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0460 949 284
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
1
ÚVOD
Abyste získali maximální užitek ze svého svařovacího zařízení, doporučujeme vám přečíst si
tento návod k použití.
Všeobecné informace o obsluze naleznete v návodu k použití ovládací jednotky,
automatického svařovacího stroje, sloupu a výložníku nebo napájecího zdroje.
Text zobrazovaný na displeji je k dispozici v následujících jazycích: angličtina, švédština,
finština, norština, dánština, němčina, francouzština, italština, holandština, španělština,
portugalština, maďarština, polština, americká angličtina, čeština, čínština a ruština.
1.1
Ovládací panel
1.
Menu
2.
Otočný ovladač pro přesunování
kurzoru (polohovací ovladač)
3.
ENTER
4.
Zelená kontrolka, svítí, když je
funkce aktivní
5.
Zahájení svařování
6.
Zastavení svařování
7.
Otočný ovladač pro nastavování
rychlosti posunu v menu měření a
zvyšování nebo snižování
nastavených hodnot v ostatních
menu (nastavovací ovladač)
8.
Ruční posun
9.
Ruční podávání drátu dolů
10.
Otočný ovladač pro nastavování napětí oblouku v menu měření a zvyšování nebo
snižování nastavených hodnot v ostatních menu (nastavovací ovladač)
11.
Rychlý pohyb
12.
Ruční posun
13.
Otočný ovladač pro nastavování svařovacího proudu/rychlosti podávání drátu v menu
měření a zvyšování nebo snižování nastavených hodnot v ostatních menu
(nastavovací ovladač)
14.
Nouzový vypínač
15.
Ruční podávání drátu nahoru
0460 949 284
-5-
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
16.
Programová tlačítka
17.
Displej
1.1.1
Tlačítka a otočné ovladače
Menu
Tlačítko Menu vás vždy přesune do hlavního menu v příslušném postupu:
ENTER
Tlačítkem ENTER potvrďte volbu.
Programová tlačítka
Pět tlačítek (S1 - S5) pod displejem má různé funkce. Jedná se o „programová“ tlačítka, což
znamená, že mohou mít různé funkce v závislosti na tom, jaké menu právě používáte.
Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazuje jako text na spodním řádku displeje. Když je
funkce aktivní, tento stav je signalizován změnou barvy textového pole na bílou.
Podávání drátu nahoru
Tlačítko pro obrácení drátu bez napětí oblouku, například při výměně cívky drátu. Drát se
podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Podávání drátu dolů
Tlačítko pro podávání drátu bez napětí oblouku. Drát se podává tak dlouho, dokud je
stisknuto tlačítko.
Posuvný pohyb
Tlačítko pro posuvný pohyb ve směru svařování, jehož symbol je vyznačen na svařovacím
zařízení. Chcete-li zastavit posuvný pohyb, stiskněte
,
nebo
.
Během posuvného pohybu svítí indikátor LED.
0460 949 284
-6-
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
Posuvný pohyb
Tlačítko pro posuvný pohyb ve směru svařování, jehož symbol je vyznačen na svařovacím
zařízení. Chcete-li zastavit posuvný pohyb, stiskněte
,
nebo
.
Během posuvného pohybu svítí indikátor LED.
Zahájení svařování
Tlačítko pro zahájení svařování.
Zastavení svařování
Tlačítko pro zastavení svařování, všech posuvných pohybů a všech motorů.
Polohovací ovladač
Otočný ovladač vpravo nahoře se v tomto návodu k použití nazývá polohovací ovladač a
používá se k ovládání kurzoru.
Nastavovací ovladač
Tři ovladače pod panelem se v tomto návodu k použití nazývají nastavovací ovladače a
používají se ke změně nastavených hodnot v panelu.
1.2
První krok
1.2.1
Volba jazyka
Při prvním zařízení stroje se zobrazí toto menu:
Po dodání je ovládací panel nastaven na angličtinu. Chcete-li vybrat svůj jazyk, posupujte
následujícím způsobem:
Stisknutím tlačítka Menu
0460 949 284
vstupte do hlavního menu.
-7-
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
Pomocí polohovacího ovladače umístěte kurzor na řádek KONFIGURACE.
Stisknutím tlačítka ENTER
potvrďte volbu.
Umístěte kurzor na řádek LANGUAGE. Stisknutím tlačítka ENTER vyvolejte seznam jazyků
nabízených ovládacím panelem.
Umístěte kurzor na řádek s vaším jazykem a stiskněte tlačítko ENTER.
0460 949 284
-8-
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
1.2.2
Měrné jednotky
Po dodání je ovládací panel nastaven na metrické jednotky. Chcete-li vybrat jiné jednotky,
posupujte následujícím způsobem:
Stisknutím tlačítka Menu
vstupte do hlavního menu.
Pomocí polohovacího ovladače umístěte kurzor na řádek KONFIGURACE.
Stisknutím tlačítka ENTER
potvrďte volbu.
Umístěte kurzor na řádek ZÁKLADNÍ KONFIGURACE.
Stisknutím tlačítka ENTER
0460 949 284
potvrďte volbu.
-9-
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
Umístěte kurzor na řádek JEDNOTKY DÉLKY. Stisknutím tlačítka ENTER vyvolejte seznam
jednotek nabízených ovládacím panelem.
Umístěte kurzor na řádek se správnými
jednotkami a stiskněte tlačítko ENTER.
1.3
Displej
Kurzor
Kurzor ovládacího panelu se zobrazuje jako černé pole kolem textu, které mění barvu
vybraného textu na bílou. V tomto návodu k použití je kurzor označován tučným textem.
Textová pole
Ve spodní části displeje je pět polí s textem, který popisuje aktuální funkce pěti
programových tlačítek pod displejem.
0460 949 284
- 10 -
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
1.3.1
Symboly na displeji
A Vybraný soubor dat
o svařování
B Směr svařování
C Došlo k poruše, viz kapitola
“Zpracování událostí”, str.
56.
D Číslo vyvolané paměťové
pozice
E Posuvník. Další informace
najdete v tomto menu.
Šipky
Když řádek skrývá další informace, za textem je zobrazena černá šipka
1.4
.
Všeobecné informace o nastavování
Existují tři typy nastavení:
•
•
•
Nastavení číselných hodnot
Nastavení daných možností
Nastavení režimu ZAPNUTO/VYPNUTO
1.4.1
Nastavení číselných hodnot
Ke zvyšování nebo snižování nastavených hodnot při změně číselných nastavení se
používají nastavovací ovladače. V menu měření se používají otočné ovladače pro svařovací
proud/rychlost podávání drátu, napětí oblouku nebo posuvný pohyb.
1.4.2
Nastavení s danými možnostmi
Některá nastavení se mění volbou určité možnosti ze seznamu. Toto je příklad seznamu:
Kurzor je umístěn na řádku SAW. Stisknutím tlačítka ENTER v této poloze se vybere volba
SAW. Chcete-li místo toho vybrat jinou volbu, otáčením polohovacího ovladače nahoru nebo
dolů umístěte kurzor na správný řádek. Potom stiskněte tlačítko ENTER . Chcete-li opustit
seznam, aniž cokoliv vyberete, stiskněte tlačítko KONEC (QUIT).
0460 949 284
- 11 -
© ESAB AB 2015
1 ÚVOD
1.5
KONEC a ENTER
„Programové“ tlačítko úplně vpravo se používá zejména jako KONEC (QUIT), ačkoliv občas
může mít jinou funkci.
•
•
KONEC vás vrátí do předchozího menu nebo na předchozí obraz.
Stisknutí tlačítka ENTER má za následek provedení vybrané volby v menu nebo
seznamu.
Tlačítko
0460 949 284
se v této příručce nazývá ENTER.
- 12 -
© ESAB AB 2015
2 MENU
2
MENU
The control panel uses several different menus:
•
Main menu
•
Configuration menu
•
Tools menu
•
Weld data setting menu
•
Measurements menu
•
Weld data memory menu
•
Fast mode menu
The menu trees are displayed in the "MENU STRUCTURE" appendix to this manual. During
start-up, a start-up screen containing information about the current program version is
displayed briefly.
Start-up screen
2.1
Hlavní menu
V HLAVNÍM MENU můžete měnit svařovací postup, typ drátu, metodu ovládání, průměr
drátu atd.
Z tohoto menu můžete vstupovat do dalších dílčích menu.
0460 949 284
- 13 -
© ESAB AB 2015
2 MENU
2.1.1
Menu Konfigurace
Main menu (Hlavní menu) → Configuration (Konfigurace)
V menu KONFIGURACE je možné měnit jazyk, heslo, provádět základní konfiguraci,
nastavovat parametry stroje atd. Toto menu mění vzhled v závislosti na tom, jaký typ
napájecího zdroje je vybrán pod položkou Konfigurace zařízení.
2.1.2
Menu nástrojů
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje)
V menu NÁSTROJE můžete přenášet soubory, zobrazovat statistiky kvality a výroby,
protokoly chyb atd.
0460 949 284
- 14 -
© ESAB AB 2015
2 MENU
2.1.3
Menu nastavení dat o svařování
Hlavní menu →
V menu nastavení svařovacích dat NASTAV lze měnit různé svařovací parametry. Toto
menu mění vzhled v závislosti na vybraném svařovacím procesu.
Další příklad menu:
0460 949 284
- 15 -
© ESAB AB 2015
2 MENU
2.1.4
Menu měření
Hlavní menu →
V menu MĚŘENÍ (MEASURE) můžete sledovat naměřené hodnoty různých svařovacích
parametrů v průběhu svařování.
•
•
•
A 450 AMP - Naměřený svařovací proud
30.0 Volt - Naměřené napětí oblouku
50 cm/min - Naměřená rychlost posunu
•
•
300 cm/min - Naměřená rychlost podávání
30 kJ/cm - Udává energii na jednotku délky, která se získává ze zvolených hodnot
svařovacího proudu, napětí oblouku a rychlosti posunu.
300 cm/min - Naměřená rychlosti podávání studeného drátu
•
Naměřené hodnoty zůstanou na displeji i po skončení svařování.
Můžete přecházet do jiných menu, aniž přijdete o naměřené hodnoty.
Ke změně svařovacích parametrů v zobrazení měření lze použít nastavovací ovladače.
Pokud se změní nastavená hodnota, když neprobíhá svařování, naměřená hodnota se
vynuluje.
0460 949 284
- 16 -
© ESAB AB 2015
2 MENU
K aktivaci slouží programové tlačítko PODÁV. ICE, viz kapitola “Konfigurace programových
tlačítek”, str. 42. Po stisknutí tlačítka se rychlost podávání studeného drátu mění levým
nastavovacím ovladačem A. Pokud se tlačítko nestiskne, nastavovací ovladač ovlivňuje
proud A.
Pokud je aktivováno programové tlačítko NAST.HODN. v zobrazení měření se mohou
zobrazovat také nastavené hodnoty. Pokud jsou aktivována obě programová tlačítka
PODÁV. ICE a NAST.HODN., lze změnit nastavenou rychlost podávání studeného drátu.
Podrobnosti o aktivaci viz kapitola “Konfigurace programových tlačítek”, str. 42.
•
•
•
300 cm/min při aktuální rychlost podávání drátu
20.0 Volt - Nastavené napětí oblouku
30 cm/min - Nastavená rychlost posunu
2.1.5
Menu paměti svařovacích dat
Hlavní menu →
V menu PAMĚŤ dat o svařování (WELD DATA MEMORY) můžete ukládat, vyvolávat,
odstraňovat a kopírovat různá nastavená data o svařování. Soubory dat o svařování lze
ukládat do 255 různých paměťových pozic.
Další informace viz kapitola “SPRÁVA PAMĚTI”, str. 30.
0460 949 284
- 17 -
© ESAB AB 2015
2 MENU
2.1.6
Menu rychlé volby
Hlavní menu →
V menu RYCHLÁ VOLBA (FAST MODE) můžete „propojit“ programová tlačítka s pozicemi
paměti dat o svařování. Toto nastavení se provádí v menu Konfigurace. V pravém horním
rohu se zobrazuje číslo vybrané paměťové pozice.
Další informace viz kapitola “Programová tlačítka rychlé volby”, str. 41.
0460 949 284
- 18 -
© ESAB AB 2015
3 SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW)
3
SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW)
Hlavní menu -> Postup
Během svařování pod tavidlem (SAW) oblouk nepřetržitě taví podávaný drát. Svarová lázeň
je chráněna tavidlem.
Když je vybrán postup SAW, můžete si vybrat jednu ze dvou metod tak, že polohovacím
tlačítkem označíte METODA (METHOD) a stisknete tlačítko ENTER. Lze volit mezi
střídavým proudem AC nebo stejnosměrným proudem DC.
Když je vybrán postup SAW, můžete si vybrat jednu ze tří metod ovládání tak, že
polohovacím tlačítkem označíte TYP REGULACE a stisknete tlačítko ENTER. Zvolte
konstantní svařovací proud CA, konstantní podávání drátu CW nebo konstantní proud CC
(CC pouze v případě Aristo 1000), vysvětlení viz kapitola “CA, konstantní svařovací proud”,
str. 25, “CW, konstantní podávání drátu”, str. 25 a “CC, konstantní proud”, str. 25.
Je-li vybráno podávání drátu Ice, viz kapitola “Podávání drátu Ice”, str. 52, lze zvolit pouze
typ regulace CW.
3.1
Nastavení pro svařování pod tavidlem
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Napětí oblouku1)
14–50 V
0,1 V (1V)
30 V
Svařovací proud1) (CA)
0 – 3200 A
1A
400 A
1 cm/min
300 cm/min
Rychlost podávání drátu1) (CW) 0 - 2500 cm/min
Konstantní proud1) 3) (CC)
0 – 3 200 A
1A
400 A
Rychlost podávání studeného
drátu1) (CW)
0 - 2500 cm/min
1 cm/min
300 cm/min
Prodleva spuštění studeného
drátu1) (CW)
0 - 99,0 s
0,1 s
2,5 s
Rychlost posunu*
0 - 200 cm/min
1 cm/min
50 cm/min
Směr svařování
▲-■
-
■
Frekvence stř. proudu
10 – 100 Hz
1
50 Hz
Vyvážení stř. proudu
25 - 75%
1
50%
Odchylka stř. proudu
-300 - +300 A/-10 - +10 V
1 A/0,1 V
0
Proud tavidla před zapálením
0 - 99,0 s
0,1 s
0s
Typ spouštění
Přímé nebo dotykové
-
Přímé
Počáteční
0460 949 284
parametry2)
- 19 -
© ESAB AB 2015
3 SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Automatické nebo
nastavená rychlost
-
Automatické
0 - 1000 cm/min
1 cm/min
20 cm/min
Fáze spouštění
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Napětí naprázdno
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Maximální napětí naprázdno
5 – 60 V
0,1 V
50 V
Proud tavidla po zhasnutí
0 - 99,0 s
0,1 s
0s
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,01 s
1s
Doba dohořívání
0–10 s
0,01 s
1s
Fáze zastavování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Dynamika
Automatické nebo
nastavené hodnoty
-
Automatické
Indukční odpor
Automatické nebo
nastavené hodnoty
-
Automatické
Limity nastavení
-
-
-
Limity měření
-
-
-
Pomalé spuštění drátu
Rychlost pomalého spuštění
drátu
Konečné parametry 2)
Řídicí parametry
1)
Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
2)
Menu udává nastavení pro zvolený typ regulace.
3)
Pouze v případě Aristo 1000
0460 949 284
- 20 -
© ESAB AB 2015
4 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU (GMAW)
4
OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU
V PLYNU (GMAW)
Tento postup je k dispozici pro určité typy zařízení.
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup)
Během obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW) oblouk nepřetržitě taví
podávaný drát. Svarová lázeň je chráněna ochranným plynem.
Když je vybraným postupem obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW),
můžete si vybrat jednu ze dvou metod ovládání tak, že polohovacím tlačítkem označíte TYP
REGULACE a stisknete tlačítko ENTER. Zvolte konstantní svařovací proud CA nebo
konstantní podávání drátu CW, viz vysvětlení v kapitole “CA, konstantní svařovací proud”,
str. 25 a “CW, konstantní podávání drátu”, str. 25.
4.1
Nastavení pro obloukové svařování tavící se elektrodou
v plynu
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Napětí oblouku*
14 – 50 V
0,1 V (1V)
30 V
Svařovací proud* (CA)
0 – 3200 A
1A
400 A
Rychlost podávání drátu* (CW)
0 - 2500 cm/min
1 cm/min
300 cm/min
Rychlost posunu*
0 - 200 cm/min
1 cm/min
50 cm/min
Směr svařování
▲-■
-
■
Proud plynu před zažehnutím
0 - 99,0 s
0,1 s
2,0 s
Typ spouštění
Přímé nebo dotykové
-
Přímé
Pomalé spuštění drátu
Automatické nebo
nastavená rychlost
-
Automatické
0 - 1000 cm/min
1 cm/min
20 cm/min
Fáze spouštění
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Napětí naprázdno
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Maximální napětí naprázdno
5 – 60 V
0,1 V
50 V
0 - 99,0 s
0,1 s
2,0 s
Počáteční parametry
Rychlost pomalého spuštění
drátu
Konečné parametry
Proud plynu po zhasnutí
0460 949 284
- 21 -
© ESAB AB 2015
4 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU (GMAW)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,01 s
1s
Doba dohořívání
0–10 s
0,01 s
1s
Fáze zastavování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Dynamická regulace
Automatické nebo
nastavené hodnoty
-
Automatické
Limity nastavení
-
-
-
Limity měření
-
-
-
*) Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
0460 949 284
- 22 -
© ESAB AB 2015
5 DRÁŽKOVÁNÍ (GOUGING)
5
DRÁŽKOVÁNÍ (GOUGING)
Tento postup je k dispozici pro určité typy zařízení.
Main menu (Hlavní menu) → Process (Postup)
Při uhlíkovém oblouku se vzduchem se používá speciální elektroda tvořená uhlíkovou tyčí
s měděným obalem.
Mezi uhlíkovou tyčí a obrobkem vzniká oblouk, který taví materiál. Vzduch se přivádí proto,
aby odfukoval roztavený materiál.
Když je vybrán postup DRÁŽKOVÁNÍ (GOUGING), můžete si vybrat jednu ze dvou metod
ovládání tak, že polohovacím tlačítkem označíte TYP REGULACE a stisknete tlačítko
ENTER. Zvolte konstantní svařovací proud CA nebo konstantní podávání drátu CW, viz
vysvětlení v kapitole “CA, konstantní svařovací proud”, str. 25 a “CW, konstantní
podávání drátu”, str. 25.
5.1
Nastavení pro drážkování
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Napětí oblouku*
14 – 50 V
0,1 V (1V)
30 V
Svařovací proud* (CA)
0 – 3200 A
1A
400 A
Rychlost podávání drátu* (CW)
0 - 2500 cm/min
1 cm/min
300 cm/min
Rychlost posunu*
0 - 200 cm/min
1 cm/min
40 cm/min
Směr svařování
▲-■
-
■
0 - 99,0 s
0,1 s
0s
Typ spouštění
Přímé nebo dotykové
-
Přímé
Pomalé spuštění drátu
Automatické nebo
nastavená rychlost
-
Automatické
0 - 1000 cm/min
1 cm/min
20 cm/min
Fáze spouštění
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Napětí naprázdno
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Maximální napětí naprázdno
5 – 60 V
0,1 V
50 V
Počáteční parametry
Proud vzduchu před
zapálením
Rychlost pomalého spuštění
drátu
Konečné parametry
0460 949 284
- 23 -
© ESAB AB 2015
5 DRÁŽKOVÁNÍ (GOUGING)
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Proud vzduchu po zhasnutí
0 - 99,0 s
0,1 s
0s
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,01 s
1s
Doba dohořívání
0–10 s
0,01 s
1s
Fáze zastavování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Dynamická regulace
Automatické nebo
nastavené hodnoty
-
Automatické
Limity nastavení
-
-
-
Limity měření
-
-
-
*) Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
0460 949 284
- 24 -
© ESAB AB 2015
6 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
6
VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
6.1
CA, konstantní svařovací proud
Podávání drátu je ovládáno napájecím zdrojem, takže lze dosáhnout konstantního
svařovacího proudu.
•
Hodnotu konstantního proudu lze zvolit v hlavním menu.
6.2
CW, konstantní podávání drátu
Svařovací proud je výsledkem zvolené rychlosti podávání drátu.
•
Konstantní podávání drátu lze zvolit v hlavním menu
6.3
CC, konstantní proud
(pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)
Napětí je proměnné, takže lze dosáhnout konstantního svařovacího proudu.
•
Hodnotu konstantního proudu lze zvolit v hlavním menu.
Vyšší rychlost drátu má za následek vyšší svařovací proud.
6.4
Průměr drátu/elektrody
V tabulce na str. 68 jsou uvedeny průměry drátů/elektrod, které lze vybrat pro svařování.
Vybrané průměry mají značný vliv na postup spouštění a vyplňování kráteru. Když svařujete
s jinými dráty, než jsou uvedené v tabulce, vyberte takový, jehož průměr se blíží jednomu
v seznamu.
•
Průměr drátu/elektrody lze zvolit v hlavní nabídce.
6.5
Napětí oblouku
Vyšší napětí zvětšuje délku oblouku a vytváří teplejší, širší svarovou lázeň.
•
Napětí oblouku se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení svařovacích dat
nebo v menu rychlé volby.
6.6
Rychlost podávání drátu
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v cm/min. Vyšší rychlost
drátu má za následek vyšší svařovací proud.
•
Rychlost podávání drátu se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení svařovacích
dat nebo v menu rychlé volby.
6.7
Rychlost podávání studeného drátu (ICE)
Rychlost podávání studeného drátu se používá k nastavení rychlosti podávání (cm/min) pro
studený drát.
•
Rychlost podávání studeného drátu se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení
svařovacích dat nebo v menu rychlé volby.
6.8
Prodleva spuštění studeného drátu (ICE)
Prodleva spuštění studeného drátu oznamuje, za jak dlouho (s) po zahájení svařování lze
spustit podávání studeného drátu.
0460 949 284
- 25 -
© ESAB AB 2015
6 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
•
Prodleva spuštění studeného drátu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat.
6.9
Rychlost posunu
Rychlost posunu znamená požadovanou rychlost (v cm/min), jakou se má pohybovat sloup a
výložník nebo vozík.
•
Rychlost posunu se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení svařovacích dat
nebo v menu rychlé volby.
6.10
Směr svařování
Posuvný pohyb ve směru, jaký ukazuje symbol.
•
Směr svařování se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
6.11
Frekvence stř. proudu
(pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)
Frekvence stř. proudu znamená počet oscilací za sekundu kolem nulové úrovně.
•
Frekvence stř. proudu se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
6.12
Vyvážení stř. proudu
(pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)
Vyvážení stř. proudu je vztah mezi kladnými (+) a zápornými (-) impulsy. Nastavovaná
hodnota znamená procentní velikost úseku, který představuje kladnou část.
•
Vyvážení stř. proudu se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
6.13
Odchylka stř. proudu
(pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)
Pomocí odchylky stř. proudu se posunuje proud v kladném nebo záporném směru vzhledem
k nulové úrovni.
•
Odchylka stř. proudu se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
6.14
Proud tavidla před zapálením (SAW)
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí tavidlo před zapálením oblouku.
•
Proud tavidla před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
počátečními parametry.
6.15
Proud plynu před zapálením (GMAW)
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením oblouku.
•
Proud plynu před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
počátečními parametry.
6.16
Proud vzduchu před zapálením (drážkování)
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí vzduch před zapálením oblouku.
•
Proud vzduchu před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
počátečními parametry.
0460 949 284
- 26 -
© ESAB AB 2015
6 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
6.17
Typ spouštění
Existují dvě možnosti typu spouštění:
•
•
•
Přímé spouštění znamená, že rychlost posunu se spouští po zapálení oblouku.
Dotykové spouštění znamená, že rychlost posunu se spouští současně s podáváním
drátu.
Typ spouštění se vybírá v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními parametry.
6.18
Pomalé spuštění drátu
Pomalé spouštění drátu se používá k nastavení požadované nízké rychlosti motoru elektrody
po spuštění.
Pokud se v menu nastaví například 50, dosáhne se nízké rychlosti 50 cm/min.
Předvolená hodnota „AUTO“ vytváří nízkou rychlost vypočítanou z nastavených hodnot.
•
Nízká rychlost drátu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními
parametry.
6.19
Fáze spouštění
Při svařování speciálního drátu nebo materiálu bude možná nutné vytvořit vlastní
posloupnost spouštění. Posloupnost spouštění může ovlivnit vzhled svarové lázně.
Pro zapnutou fázi spouštění 1 lze nastavit Pro zapnutou fázi spouštění 2 lze nastavit
následující parametry
následující parametry
•
•
•
•
•
•
Čas s
Čas na svařování ve fázi 1.
Napětí oblouku %
V procentech nastaveného napětí
Podávání drátu %
V procentech nastaveného podávání
drátu
Svařovací proud %
V procentech nastaveného svařovacího
proudu
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti posunu
•
•
•
•
•
Čas s
Čas na svařování ve fázi 2.
Napětí oblouku %
V procentech nastaveného napětí
Podávání drátu %
V procentech nastaveného podávání
drátu
Svařovací proud %
V procentech nastaveného svařovacího
proudu
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti posunu
Fáze spouštění se nastavují v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními
parametry.
6.20
Max. napětí naprázdno (OCV)
ZAPNUTO znamená, že lze nastavit OCV.
VYPNUTO znamená, že OCV je nastaveno na hodnotu pro svařovací napětí.
•
OCV se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními parametry.
6.21
Proud tavidla po zhasnutí (SAW)
Tímto se reguluje doba proudění tavidla po zhasnutí oblouku.
•
Proud tavidla po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
0460 949 284
- 27 -
© ESAB AB 2015
6 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
6.22
Proud plynu po zhasnutí (GMAW)
Tímto se reguluje doba proudění ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
•
Proud plynu po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
6.23
Proud vzduchu po zhasnutí (drážkování)
Tímto se reguluje doba proudění vzduchu po zhasnutí oblouku.
•
Proud vzduchu po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
konečnými parametry.
6.24
Vyplňování kráteru
Vyplňování kráteru umožňuje regulovat omezování tepla a velikosti svarové lázně při
dokončování svaru. Takto lze snadněji zabránit vzniku pórů, tepelnému popraskání a
vytváření kráterů ve svarovém spoji.
•
Vyplňování kráteru se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
6.25
Doba dohořívání
Doba zpětného hoření je prodleva mezi časem, kdy se začne lámat drát, a časem, kdy
napájecí zdroj vypne napětí oblouku. Příliš krátká doba zpětného hoření má za následek
vysunutí delšího kusu drátu po dokončení svařování, což znamená riziko, že se drát zachytí
v tuhnoucí svarové lázni. Příliš dlouhá doba zpětného hoření má za následek vysunutí
kratšího kusu drátu se zvýšeným rizikem, že se na kontaktní špičce znovu zapálí oblouk.
•
Doba zpětného hoření se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
6.26
Fáze zastavování
Fáze zastavování se používají zejména k nastavení vyplňování kráteru.
Pro zapnutou fázi zastavování 1 lze
nastavit následující parametry
Pro zapnutou fázi zastavování 2 lze
nastavit následující parametry
•
•
•
•
•
•
•
Čas s
Čas na svařování ve fázi 1.
Napětí oblouku %
V procentech nastaveného napětí
Podávání drátu %
V procentech nastaveného podávání
drátu
Svařovací proud %
V procentech nastaveného svařovacího
proudu
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti posunu
•
•
•
•
Čas s
Čas na svařování ve fázi 2.
Napětí oblouku %
V procentech nastaveného napětí
Podávání drátu %
V procentech nastaveného podávání
drátu
Svařovací proud %
V procentech nastaveného svařovacího
proudu
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti posunu
Fáze zastavování se nastavují v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
0460 949 284
- 28 -
© ESAB AB 2015
6 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
6.27
Dynamická regulace
Funkce dynamické regulace je určena pro svařování s více elektrodami a mění
charakteristiky napájecího zdroje. Charakteristiky napájecího zdroje se počítají
z nastavených parametrů drátu.
•
Dynamická regulace se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
6.28
Řídicí parametry
V některých aplikacích se zobrazuje funkce Řídicí parametry místo funkce Dynamické řízení.
V menu Řídicí parametry jsou dvě možnosti nastavení:
•
•
•
Dynamika - ovlivňuje dynamické charakteristiky.
indukční odpor - vyšší hodnota má za následek širší svarovou lázeň a menší rozstřik.
Nižší hodnoty mají za následek stabilní, soustředěný oblouk a ostřejší zvuk.
Řídicí parametry se vybírají v menu nastavení svařovacích dat.
6.29
Limity nastavení
Informace o limitech nastavení najdete v kapitole “Editor limitů nastavení”, str. 63.
6.30
Limity měření
Informace o parametrech měření najdete v kapitole “Editor limitů měření”, str. 63.
0460 949 284
- 29 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
7
SPRÁVA PAMĚTI
7.1
Princip činnosti ovládacího panelu
Ovládací panel je v podstatě tvořen dvěma jednotkami: pracovní pamětí a pamětí dat
o svařování.
Uložení
Pracovní paměť
Paměť dat o svařování
Vyvolání
V pracovní paměti se vytvoří úplný soubor nastavení dat o svařování, který lze uložit do
paměti dat o svařování.
Během svařování je postup vždy řízen obsahem pracovní paměti. Proto lze také vyvolat
nastavená data o svařování z paměti dat o svařování do pracovní paměti.
Zapamatujte si, že pracovní paměť vždy obsahuje nejnovější nastavení dat o svařování.
Data lze vyvolat z paměti dat o svařování nebo z jednotlivě upravených nastavení. Jinými
slovy, pracovní paměť není nikdy prázdná nebo „vynulovaná“.
Main menu (Hlavní menu) → MEMORY (PAMĚŤ) → Weld data memory (Paměť
svařovacích dat)
Do ovládacího panelu lze uložit až 255 souborů svařovacích dat. Každému souboru je
přiřazeno číslo od 1 do 255.
Soubory dat můžete také odstraňovat, kopírovat, můžete měnit jejich název a dále můžete
vyvolat určitý soubor svařovacích dat do pracovní paměti.
0460 949 284
- 30 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
7.2
Uložení
Pokud je paměť dat o svařování prázdná, na displeji se zobrazí následující obrazovka.
Uložení dat o svařování. Dostane paměťovou pozici 5. Stiskněte ULOZ.
Zobrazí se pozice 1. Otáčejte jedním z nastavovacích ovladačů, dokud nedosáhnete pozice
5. Stiskněte ULOZ.
Na displeji se zobrazí následující obrazovka.
Soubor svařovacích dat je nyní uložen pod číslem 5.
Ve spodní části displeje se zobrazuje část obsahu souboru svařovacích dat číslo 5.
0460 949 284
- 31 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
Pokud je již na zvolené pozici uložen nějaký soubor dat, zobrazí se dotaz, zda ho chcete
přepsat: ANO nebo NE.
Stisknutím tlačítka NE se vraťte do menu paměti.
7.3
Vyvolání
Nyní vyvoláme uložený soubor dat:
Polohovacím ovladačem označte řádek. Stiskněte tlačítko VYVOLAT (RECALL).
0460 949 284
- 32 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
Stisknutím tlačítka ANO (YES) potvrďte, že chcete vyvolat datový soubor číslo 5.
Ikona v pravém horním rohu obrazovky měření ukazuje, které číslo paměťové pozice bylo
vyvoláno.
7.4
Odstranění
V menu paměti lze odstranit jeden nebo více souborů dat.
Odstranění souboru dat Vyberte soubor dat. Stiskněte tlačítko VYMAZAT (DELETE).
0460 949 284
- 33 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
Stisknutím tlačítka ANO (YES) potvrďte, že chcete provést vymazání.
7.5
Kopírování
Chcete-li zkopírovat obsah souboru dat o svařování do nové paměťové pozice, postupujte
takto:
Stiskněte 2. FUNKCE.
0460 949 284
- 34 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
Vyberte paměťovou pozici, kterou chcete zkopírovat, a stiskněte tlačítko KOPÍROVAT
(COPY).
Nyní zkopírujeme obsah paměťové pozice 5 do pozice 50.
Vyberte paměťovou pozici 1 a jedním z nastavovacích ovladačů přejděte na vybranou
paměťovou pozici, v tomto případě na pozici 50. Stiskněte tlačítko ANO.
Nyní jsou data o svařování z čísla 5 zkopírována do paměťové pozice 50.
0460 949 284
- 35 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
7.6
Název
Chcete-li přidělit uloženému souboru dat o svařování vlastní název, postupujte takto:
Stiskněte 2. FUNKCE. Vyberte paměťovou pozici, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte
tlačítko PŘEJMENOVAT (RENAME).
Zde získáte přístup ke klávesnici, která se používá takto:
•
•
Pomocí šipek a polohovacího ovladače umístěte kurzor na požadovaný znak klávesnice.
Stiskněte tlačítko HOTOVO (DONE). Tímto způsobem zadejte celý textový řetězec o
maximální délce 40 znaků.
Uložte ho stisknutím tlačítka HOTOVO (DONE). Nyní je pojmenovaná alternativa
zobrazena v seznamu.
0460 949 284
- 36 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
7.7
Upravit
Chcete-li upravit obsah souboru dat o svařování, postupujte takto:
Stiskněte 2. FUNKCE. Vyberte paměťovou pozici, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko
UPRAVIT (EDIT).
Zobrazí se část hlavního menu a v něm se objeví symbol
v režimu úprav.
, který znamená, že nyní jste
Stiskněte tlačítko NASTAVIT (SET)a proveďte příslušné změny. 7
0460 949 284
- 37 -
© ESAB AB 2015
7 SPRÁVA PAMĚTI
Zobrazí se následující menu:
V tomto příkladu změníme svařovací proud ze 400 A na 500 A.
Zvolte svařovací proud a jedním z nastavovacích ovladačů přejděte na polohu 500.
Dvakrát stiskněte KONEC (QUIT).
Nyní je upraveno a uloženo nastavení dat o svařování číslo 5.
0460 949 284
- 38 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8
MENU KONFIGURACE
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration)
Toto menu obsahuje následující dílčí menu:
•
•
•
•
•
•
•
Jazyk, viz kapitola “Volba jazyka”, str. 7.
Funkce zámku, viz kapitola “Funkce zámku”, str. 39.
Základní konfigurace, viz kapitola “Základní konfigurace”, str. 40.
Konfigurace zařízení, viz kapitola “Konfigurace zařízení”, str. 44.
Délka kabelu, viz kapitola “Délka kabelu (pouze v případě napájecích zdrojů LAF a TAF)”,
str. 54.
Údržba, viz kapitola “Údržba”, str. 55.
Činitel filtru naměřených hodnot, viz kapitola “Činitel filtru naměřených hodnot”, str. 55.
8.1
Funkce zámku
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Code lock (Kódový
zámek)
Když je aktivována funkce zámku a nacházíte se na obrazovce měření nebo v menu rychlé
volby, musíte zadat heslo (kód zámku), abyste mohli tato menu opustit.
Funkce zámku se aktivuje v konfiguračním menu.
8.1.1
Stav funkce zámku
Ve stavu funkce zámku můžete aktivovat/deaktivovat funkci zámku, aniž by se stávající kód
zámku smazal v případě, že funkci zakážete. Jestliže není uložen žádný kód a pokusíte se
aktivovat funkci zámku, zobrazí se klávesnice pro zadání nového kódu zámku.
Opuštění funkce zámku
0460 949 284
- 39 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Pokud jste na obrazovce měření nebo v menu rychlé volby a kódový zámek je deaktivován,
můžete tato menu opustit bez jakéhokoliv omezení tak, že stisknete tlačítko KONEC (QUIT)
nebo MENU v případě, že chcete přejít do jiného menu.
Pokud je funkce aktivována a pokusíte se opustit menu, zobrazí se následující obrazovka
upozorňující uživatele na ochranu ve formě zámku.
PRESS ENTER FOR LOCK CODE...
Zde můžete vybrat KONEC (QUIT) pro zrušení a návrat do předchozího menu nebo
stisknutím tlačítka ENTER pokračovat k zadání kódu zámku.
Potom přejdete do menu s klávesnicí, kde můžete zadat kód zámku. Po každém znaku
stiskněte tlačítko ENTER a potvrďte kód dalším stisknutím tlačítka ENTER.
Zobrazí se následující textové pole:
UNIT UNLOCKED!
Pokud je kód nesprávný, zobrazí se chybové hlášení nabízející možnost znovu zadat kód
nebo se vrátit do původního menu, tj. na obrazovku měření nebo do menu rychlé volby.
Pokud je kód správný, zruší se blokování všech ostatních menu, ačkoliv funkce zámku
zůstane aktivována. To znamená, že můžete dočasně opustit obrazovku měření a menu
rychlé volby, avšak po návratu do těchto menu zůstane zachován stav zámku.
8.1.2
Zadání/úprava kódu zámku
V menu pro zadání/úpravu kódu zámku můžete upravit stávající kód zámku nebo zadat
nový. Kód zámku může být tvořen maximálně šestnácti volitelnými písmeny nebo číslicemi.
8.2
Základní konfigurace
Hlavní menu (Main menu) → Menu Konfigurace (Configuration menu) → Základní
konfigurace (General configuration)
V tomto menu můžete nastavovat:
•
•
•
•
•
Programová tlačítka rychlé volby, viz kapitola “Programová tlačítka rychlé volby”, str.
41
Protokolování dat kvality do souboru, viz kapitola “Protokolování dat kvality do souboru”,
str. 42
Nastavení programových tlačítek, viz kapitola “Konfigurace programových tlačítek”, str.
42
Automatické ukládání svařovacích dat, viz kapitola “Režim automatického ukládání”, str.
44
Jednotky délky, viz kapitola . “Měrné jednotky”, str. 9
0460 949 284
- 40 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8.2.1
Programová tlačítka rychlé volby
V menu rychlé volby jsou zobrazena programová tlačítka DATA SVAŘOVÁNÍ 1 (WELD
DATA 1) až DATA SVAŘOVÁNÍ 4 (WELD DATA 4).
Konfigurují se následujícím způsobem:
Umístěte kurzor na řádek ČÍSLO PROGRAMOVÉHO TLAČÍTKA ((SOFT KEY NUMBER)).
Tlačítka jsou očíslována zleva doprava od 1 do 4. Požadované programové tlačítko vyberte
tak, že pomocí nastavovacích ovladačů zadáte jeho číslo.
Potom přejděte na další řádek, PŘIŘAZENÁ SVAŘOVACÍ DATA (ASSOCIATED WELD
DATA). Zde můžete procházet mezi soubory dat o svařování, které jsou uloženy v paměti dat
o svařování. Pomocí nastavovacích ovladačů vyberte požadované číslo svařovacích dat.
Uložte ho stisknutím tlačítka ULOŽIT (STORE). Chcete-li odstranit uložený soubor, stiskněte
tlačítko VYMAZAT (DELETE).
0460 949 284
- 41 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8.2.2
Protokolování dat kvality do souboru
V menu PROTOKOLOVÁNÍ DATKVALITY DO SOUBORU (QUALITY DATA LOG TO FILE)
je možné aktivovat protokolování volbou ZAPNUTO.
Více informací o nastavení funkcí kvality najdete v kapitole “Funkce kvality”, str. 65.
8.2.3
Konfigurace programových tlačítek
Již jsme popsali „programová“ tlačítka na ovládacím panelu. Při svařování pod tavidlem
(SAW) a obloukovém svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW) má uživatel možnost
nastavit funkce těchto tlačítek volbou ze seznamu daných možností. K dispozici je osm
programových tlačítek, kterým lze přiřadit nějakou funkci.
Lze volit mezi následujícími možnostmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
žádné
Plyn/tavidlo
Nastavení hodnot
Místo naměřených hodnot jsou v menu měření zobrazovány referenční hodnoty.
Relé 2
Nastavuje výstup relé č. 2 na desce motoru, který může zákazník použít pro jakoukoliv
funkci.
Směr
Dálkové I/O
Používá se v případě, že chcete kontrolovat ovládací jednotku PEK a napájecí zdroj
prostřednictvím externí jednotky I/O.
Externí osa
Aktivuje se například v případě, že válcový dopravník ovládá externí jednotka I/O.
Tandem
Používá se při svařování se dvěma svařovacími hlavami.
Studený drát (ICE)
Používá se v případě, že do svarové lázně se podává drát bez napětí a na displeji se má
zobrazovat rychlost studeného drátu.
0460 949 284
- 42 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Na displeji jsou dva sloupce, jeden pro PROGRGRAMOVÁ TLAČÍTKA a jeden pro FUNKCI.
Když přiřadíte těmto tlačítkům funkce, budou očíslována zleva doprava následujícím
způsobem:
Chcete-li přiřadit programovému tlačítku novou funkci, postupujte takto:
Umístěte kurzor na řádek s číslem programového tlačítka, které chcete použít, a stiskněte
tlačítko ENTER. Zobrazí se překryvné menu s volbami funkcí. Vyberte jednu polohovacím
ovladačem a stiskněte tlačítko ENTER.
Stejným způsobem můžete přiřadit nové funkce ostatním tlačítkům tak, že spárujete čísla
tlačítek v levém sloupci s funkcemi v pravém sloupci.
0460 949 284
- 43 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8.2.4
Režim automatického ukládání
Když je soubor svařovacích dat vyvolán z paměťové pozice v paměti svařovacích dat a
změníte nastavení, tyto změny se po zastavení svařování automaticky uloží do naposled
vyvolané paměťové pozice v pracovní paměti.
Ruční ukládání dat o svařování do paměťové pozice blokuje následující automatické uložení.
V horním pravém okně obrazovky měření je zobrazena paměťová pozice, do které jsou
uložena data o svařování.
8.3
Konfigurace zařízení
Hlavní menu (Main menu) → Menu Konfigurace (Configuration menu) → Konfigurace
zařízení (Machine configuration)
V tomto menu můžete nastavovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kód výrobku, viz kapitola “Kód výrobku”, str. 44
Osa podávání drátu, viz kapitola “Osa podávání drátu”, str. 45
Osa podávání studeného drátu, viz kapitola “Osa studeného drátu (ICE)”, str. 45
Osa posunu, viz kapitola “Osa posunu”, str. 46
Vnější osa, viz kapitola “Vnější osa”, str. 46
Tandem, viz kapitola “Tandem pro napájecí zdroje LAF a TAF”, str. 47 a “Tandem pro
napájecí zdroj Aristo 1000”, str. 50
Paralelní napájecí zdroje, viz kapitola “Paralelní napájecí zdroje (pouze v případě
napájecího zdroje Aristo 1000)”, str. 51
Podávání drátu Ice. viz kapitola “Podávání drátu Ice”, str. 52
Polarita, viz kapitola “Polarita (pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)”, str. 54
Nastavení identifikátoru uzlu, viz kapitola “Nastavení identifikátoru uzlu (pouze v případě
napájecího zdroje Aristo 1000)”, str. 54
Systémové informace, viz “Systémové informace (pouze v případě napájecího zdroje
Aristo 1000)”, str. 54
8.3.1
Kód výrobku
V menu KÓD VÝROBKU (PRODUCT CODE) je možné vybrat automatický svařovací stroj,
sloup a výložník, válcový dopravník nebo polohovač, který se má použít.
Při volbě kódu výrobku se automaticky vybere správný typ motoru a převodový poměr pro
použitou převodovku v příslušném výrobku.
0460 949 284
- 44 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Lze vybírat následující volby:
•
•
•
•
•
•
A2TFJ1
Tažný automatický svařovací stroj A2 pro svařování pod tavidlem (SAW)
A2TGJ1
Tažný automatický svařovací stroj A2 pro obloukové svařování tavící se elektrodou
v plynu (GMAW)
A6TFF1
Tažný automatický svařovací stroj A6 pro svařování pod tavidlem (SAW)
MTW600
Tažný automatický svařovací stroj A6 pro svařování pod tavidlem (SAW)
FREE 2 AXIS
Volitelná konfigurace pro připojení dvou motorů k desce pohonu. Jeden je určen pro
podávání drátu a jeden pro posuvný pohyb.
FREE 3 AXIS
Doplňková konfigurace pro připojení externích válcových dopravníků, polohovačů nebo
lineární osy a rovněž dvou motorů k desce pohonu. Jeden je určen pro podávání drátu a
jeden pro posuvný pohyb.
8.3.2
Osa podávání drátu
Motor podavače drátu se nastavuje automaticky podle níže uvedených tabulek.
A2TFJ1
A2TGJ1
A6TFF1
MTW600
Motor
5035 38 ot./min 5035 68 ot./min VEC4000
FHP258
Převod 1
49:1
49:1
156:1
24:1
Převod 2
1:1
1:1
1:1
1:1
Průměr podávacích
kladek
49 mm
49 mm
49 mm
30 mm
Snímač impulsů
28 ppr
28 ppr
32 ppr
28 ppr
Nízká ruční rychlost
150 cm/min
150 cm/min
150 cm/min
150 cm/min
Vysoká ruční
rychlost
300 cm/min
300 cm/min
300 cm/min
300 cm/min
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Motor
VEC 4000
VEC 4000
Převod 1
156:1
156:1
Převod 2
1:1
1:1
Průměr podávacích kladek
49 mm
49 mm
Snímač impulsů
32 ppr
32 ppr
Nízká ruční rychlost
150 cm/min
150 cm/min
Vysoká ruční rychlost
300 cm/min
300 cm/min
8.3.3
Osa studeného drátu (ICE)
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Motor
VEC 4000
VEC 4000
Převod 1
156:1
156:1
Převod 2
1:1
1:1
0460 949 284
- 45 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Průměr podávacích kladek
49 mm
49 mm
Snímač impulsů
32 ppr
32 ppr
Nízká ruční rychlost
150 cm/min
150 cm/min
Vysoká ruční rychlost
300 cm/min
300 cm/min
8.3.4
Osa posunu
Motor posunu se nastavuje automaticky podle níže uvedených tabulek.
A2TFJ1
A2TGJ1
A6TFF1
MTW600
Motor
4030-350
4030-350
FHP258
FHP258
Převod 1
375:10
375:10
24:1
75:2
Převod 2
51:1
51:1
51:1
51:1
Průměr kola
158 mm
158 mm
180 mm
158 mm
Snímač impulsů
60 ppr
60 ppr
28 ppr
60 ppr
Vysoká ruční
rychlost
200 cm/min
200 cm/min
200 cm/min
200 cm/min
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Motor
VEC 4000
VEC 4000
Převod 1
312:1
312:1
Převod 2
1:1
1:1
Průměr kola
65 mm
65 mm
Snímač impulsů
32 ppr
32 ppr
Vysoká ruční rychlost
200 cm/min
200 cm/min
8.3.5
Vnější osa
Při připojení externího válcového dopravníku, polohovače nebo lineární osy se musí zvolit
FREE 3 AXIS.
Když je zvolen FREE 3 AXIS, motor se automaticky nastaví podle níže uvedených tabulek.
Válcový
dopravník
Lineární
Polohovač
Převod 1
560:1
560:1
560:1
Převod 2
111:22
111:22
111:22
Převod 3
1:1
1:1
1:1
Průměr kola
160 mm
160 mm
160 mm
Snímač impulsů
30 ppr
30 ppr
30 ppr
Vysoká ruční rychlost
200 cm/min
200 cm/min
200 cm/min
Poměr frekvencí
85:50
85:50
85:50
Motor
2000 ot./min
2000 ot./min
2000 ot./min
Průměr svaru
1000 mm
-
1000 mm
Průměr válce
1000 mm
-
-
0460 949 284
- 46 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8.3.6
Tandem pro napájecí zdroje LAF a TAF
Používá se při svařování se dvěma svařovacími hlavami.
Umístěte kurzor na řádek TANDEM a stiskněte tlačítko ENTER. Polohovacím ovladačem
vyberte ZAPNUTO a stiskněte tlačítko ENTER.
Chcete-li svařovat se dvěma svařovacími hlavami, musí být zvolena funkce POSUN SVAŘ.
HLAVY (WELD HEAD OFFSET).
POSUN SVAŘ. HLAVY je vzdálenost mezi svařovacími hlavami v milimetrech.
Když specifikujete vzdálenost mezi svařovací hlavou 1 HLAVA (HEAD ) a svařovací hlavou 2
SPODEK (TAIL), ovládací jednotka přepočítá hodnotu na čas mezi spuštěním svařovací
hlavy 1 a okamžikem, kdy se má spustit svařovací hlava 2.
Ovládací jednotka může vypočítat čas mezi spouštěním a zastavováním napájecích zdrojů
pro danou vzdálenost v maximální délce 65 sekund. To znamená, že pokud je specifikováno
například 50 cm/min, lze zadat 2 000 mm jako maximální hodnotu POSUNU SVAŘ. HLAVY
(WELD HEAD OFFSET). To proto, aby čas nevypršel dříve, než svařovací hlava 2 dosáhne
počátečního bodu.
SPODEK
HLAVA
POSUN SVAŘ. HLAVY
POZOR!Ujistěte se, že obě ovládací jednotky mají nastavené stejné hodnoty POSUNU
SVAŘ. HLAVY (WELD HEAD OFFSET) a specifikujte stejnou rychlost posunu. „Hlavní“
ovládací jednotce musí mít přiřazen parametr HLAVA (HEAD) a „podřízené“ ovládací
jednotce parametr SPODEK (TAIL). Posuvný pohyb je vždy ovládán „hlavní“ jednotkou.
0460 949 284
- 47 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Specifikujte hodnoty pro svařování se dvěma svařovacími hlavami následujícím způsobem:
Umístěte kurzor na řádek SVAŘOVACÍ HLAVA (WELDING HEAD). Zvolte, zda se má
nastavení vztahovat na „hlavní“ ovládací jednotku HLAVA (HEAD) nebo na „podřízenou“
ovládací jednotku SPODEK (TAIL).
•
Umístěte kurzor na řádek POSUN SVAŘ. HLAVY (WELD HEAD OFFSET) a specifikujte
vzdálenost mezi oběma svařovacími hlavami.
Příklad, I/O ZAPNUTO.
Svařovací hlava 2 (podřízená)
SPODEK
Svařovací hlava
1 (hlavní)
HLAVA
POSUN SVAŘ. HLAVY
•
•
•
Stiskněte tlačítko Start
pro svařovací hlavu 1.
Svařovací hlava 1 začne svařovat.
Svařovací hlava 2 začne poprvé svařovat, až dosáhne výchozí polohy pro svařovací
hlavu 1 (vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY).
•
•
Stiskněte tlačítko Stop
pro svařovací hlavu 1.
Svařovací hlava 1 přestane svařovat, ale posuvný pohyb bude pokračovat.
0460 949 284
- 48 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
•
•
Svařovací hlava 2 se zastaví, až dosáhne bodu, ve kterém přestalo svařovat zařízení
1 (ve vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY).
Svařování dokončeno.
Příklad, I/O vypnuto
Svařovací hlava 2 (podřízená)
SPODEK
Svařovací hlava
1 (hlavní)
HLAVA
POSUN SVAŘ. HLAVY
•
•
•
Současně stiskněte spouštěcí tlačítka Start
pro svařovací hlavu 1 a svařovací
hlavu 2.
Svařovací hlava 1 začne svařovat.
Svařovací hlava 2 začne poprvé svařovat, až dosáhne výchozí polohy pro svařovací
hlavu 1 (vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY.
•
•
•
•
Současně stiskněte zastavovací tlačítka
pro svařovací hlavu 1 a svařovací hlavu 2.
Svařovací hlava 1 přestane svařovat, ale posuvný pohyb bude pokračovat.
Svařovací hlava 2 se zastaví, až dosáhne bodu, ve kterém přestalo svařovat zařízení
1 (ve vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY).
Svařování dokončeno.
0460 949 284
- 49 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8.3.7
Tandem pro napájecí zdroj Aristo 1000
Používá se při svařování se dvěma nebo více svařovacími hlavami. Každá svařovací hlava
je ovládána vlastní ovládací jednotkou (PEK).
Umístěte kurzor na řádek TANDEM a stiskněte tlačítko ENTER. Polohovacím ovladačem
vyberte ZAPNUTO (ON) a stiskněte tlačítko ENTER.
Vybere se přední svařovací hlava.
Vybere se zadní svařovací hlava.
SVAŘOVACÍ HLAVA
Vyberte, zda se má použít přední (HEAD) nebo zadní (TAIL) svařovací hlava.
AC SYNC MASTER
Pokud je použito synchronizované svařování střídavým proudem, musí být jeden napájecí
zdroj v tandemovém systému nastaven jako hlavní pro synchronizaci. Doporučuje se
nastavit jako hlavní první napájecí zdroj pro svařování střídavým proudem.
ŘÍZENÍ POSUNU
Vyberte, zda má svařovací hlava řídit posun. Posun lze řídit jak přední, tak zadní svařovací
hlavou, ale vždy pouze jednou z nich.
SYNCHR. SPUŠT. SVAŘ.
Je-li zvoleno ZAPNUTO, znamená to, že je třeba spustit pouze ovládací jednotku pro přední
svařovací hlavu. Zadní hlava se spustí automaticky. Je-li zvoleno VYPNUTO (OFF),
všechny svařovací hlavy se musí spouštět pomocí příslušné ovládací jednotky.
0460 949 284
- 50 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
SYNCHR. SVAŘ. STŘ. PR.
Synchronizované svařování střídavým proudem znamená, že frekvence a vyvážení
střídavých impulsů ve všech svařovacích hlavách tandemového systému jsou
synchronizovány na stejné hodnoty.
POSUN SVAŘ. HLAVY
POSUN SVAŘ. HLAVY je vzdálenost mezi svařovacími hlavami v milimetrech. Posun
svařovací hlavy musí být vždy nastaven, ať už je zvoleno synchronizované spouštění sváření
nebo ne. V případě, že je zvoleno nesynchronizované spouštění sváření, je posun použit pro
výpočet časové prodlevy ke spuštění sváření pro zadní svařovací hlavu.
SPODEK
HLAVA
POSUN SVAŘ. HLAVY
FÁZOVÝ POSUN (platí pouze pro svařování střídavým proudem)
Fázový posun znamená odchylku fáze vzhledem k přední svařovací hlavě. Hodnota je ve
stupních.
8.3.8
Paralelní napájecí zdroje (pouze v případě napájecího zdroje
Aristo 1000)
Aby bylo možné nastavit dva paralelní napájecí zdroje, musí být tyto dva zdroje jediné, které
jsou zapnuté a aktivní na sběrnici CAN2.
0460 949 284
- 51 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Nastavení paralelních napájecích zdrojů se provádí takto:
1. Zapněte funkci PARALELNÍ NAP. ZDROJE.
2. Set Parallel couple ID (ID paralelní dvojice). První paralelní dvojice má ID nastaveno na
1, další paralelní dvojice na 2 atd.
3. Vyberte řádek nabídky Připojit k podřízené jednotce a stiskněte tlačítko Enter.
Objeví se hlášení "Připojit".
4. Znovu stiskněte tlačítko Enter.
Po propojení hlavního a podřízeného napájecího zdroje se zobrazí text "Připojeno".
8.3.9
Podávání drátu Ice
Volbu PODÁVÁNÍ DRÁTU ICE (ZAPNUTO) ICE WIRE FEED (ON) lze vybrat v menu
konfigurace zařízení. Je-li zvolena volba Podávání drátu Ice, zobrazí se položka OSA
PODÁVÁNÍ DRÁTU ICE (ICE WIRE FEED AXIS).
0460 949 284
- 52 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Nastavení osy podávání drátu Ice musí být stejné jako nastavení osy podávání drátu.
•
Motor se vybírá z rozevíracího seznamu s následujícími volbami:
•
PŘEVOD 1 (GEAR 1) musí být nastaven na ZAPNUTO (ON). Hodnota nesmí být
VYPNUTO (OFF).
PŘEVOD 2 (GEAR 2 ) musí být normálně nastaven na ZAPNUTO (ON), lze však zvolit
VYPNUTO (OFF).
Hodnoty N1 a N2 pod položkami Převod 1 a 2 se nastavují jedním ze tří nastavovacích
ovladačů v dolní části panelu. Interval pro N1 a N2 je závislý na zvoleném motoru.
Průměr podávacích kladek (FEED ROLLER DIAM) se vybírá kterýmkoliv nastavovacím
ovladačem. Interval je závislý na zvoleném motoru.
Kodér pro impulsy (ENCODER-PULSES) se vybírá kterýmkoliv nastavovacím
ovladačem. Interval je v rozsahu 1 - 9998 ppr (ppr = impulsy na otáčku).
NÍZKÁ RUČNÍ RYCHLOST (LOW MANUAL SPEED) se vybírá kterýmkoliv nastavovacím
ovladačem. Interval je 1 - 1000 cm/min.
VYSOKÁ RUČNÍ RYCHLOST (HIGH MANUAL SPEED) se vybírá kterýmkoliv
nastavovacím ovladačem. Interval je 1 - 5000 cm/min.
•
•
•
•
•
•
0460 949 284
- 53 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
8.3.10
Polarita (pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)
V menu POLARITA (POLARITY) lze nastavit polaritu svařování.
•
•
Pro svařování s pozitivnío polaritou na svařovacím drátu a negativní polaritou na
obrobku zvolte pozitivní polaritu.
Pro svařování s negativní polaritou na svařovacím drátu a pozitivní polaritou na obrobku
zvolte negativní polaritu.
8.3.11
Nastavení identifikátoru uzlu (pouze v případě napájecího zdroje
Aristo 1000)
Pokud jsou v systému vstupní/výstupní uzly, zde jsou uvedena identifikační čísla.
8.3.12
Systémové informace (pouze v případě napájecího zdroje Aristo 1000)
Nabídka SYSTÉMOVÉ INFORMACE ukazuje aktivní napájecí zdroje připojené
prostřednictvím sběrnice CAN2, zda se jedná o zdroje propojené v tandemovém nebo
paralelním režimu a zda jsou konfigurovány jako hlavní a podřízený.
8.4
Délka kabelu (pouze v případě napájecích zdrojů LAF a TAF)
Napětí oblouku je ovlivňováno impedancí svařovacích kabelů. Impedance je ovlivňována
délkou a průřezem kabelů a rovněž tím. jak jsou vedené. To se projevuje zejména při
svařování střídavým proudem.
Je-li stanovena aktuální délka kabelů, provádí se kompenzace poklesu napětí v dlouhých
kabelech.
Musí být vložena celková délka kabelu (svařovacího kabelu včetně konektoru).
Pozor! Při použití dvou kabelů se musí sečíst průřezy všech kabelů.
0460 949 284
- 54 -
© ESAB AB 2015
8 MENU KONFIGURACE
Tato funkce je aktivní během spouštění dříve, než napájecí zdroj obdrží naměřenou hodnotu,
kterou může regulovat.
Pokud bylo zvoleno „Max. OCV“, tato funkce je neaktivní.
8.5
Údržba
Main menu (Hlavní menu) → menu Konfigurace (Configuration) → Maintenance
(Údržba)
V tomto menu se nastavuje, jak často se má měnit kontaktní špička. Na řádku INTERVAL
VÝMĚNY KONTAKTNÍ ŠPIČKY (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL) stanovte počet
zahájených svarů, po jakém se má vyměnit špička, a stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavovacími ovladači změňte hodnotu. Po uplynutí daného intervalu se v seznamu chyb
zobrazí chybový kód 54.
Když je místo počtu spuštění zvolen LIMIT CELKOVÉ DOBY CHODU (TOTAL RUNNING
TIME LIMIT), kontaktuje se autorizovaný servisní technik ESAB.
8.6
Činitel filtru naměřených hodnot
Main menu (Hlavní menu) → menu Configuration (Konfigurace) → Measure–values
filter factor (Činitel filtru naměřených hodnot)
Toto menu poskytuje činitele filtru pro hodnoty měření svařovacího proudu. Čím vyšší
hodnota činitele filtru je zvolena, tím stabilnější bude dosažená hodnota měření svařovacího
proudu. Můžete si vybrat z činitelů filtru 1, 2 a 4.
Umístěte kurzor na řádek ČINITEL FILTRU NAMĚŘ. HODNOT (MEASURE–VALUES
FILTER FACTOR) a stiskněte tlačítko ENTER. Překryvné menu zobrazí činitele filtru
JEDNA, DVĚ a ČTYŘI. Zvolte preferovaný činitel filtru pomocí polohovacího ovladače a
stiskněte tlačítko ENTER.
0460 949 284
- 55 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
9
NÁSTROJE
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje)
Toto menu obsahuje následující dílčí menu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zpracování události, viz kapitola “Zpracování událostí”, str. 56.
Export/import, viz kapitola “Export/import”, str. 59.
Správce souborů, viz kapitola “Správce souborů”, str. 60.
Úprava limitů nastavení, viz kapitola “Editor limitů nastavení”, str. 63.
Úprava limitů měření, viz kapitola “Editor limitů měření”, str. 63.
Statistiky výroby, viz kapitola “Dokumentační funkce”, str. 65.
Funkce kvality, viz kapitola “Funkce kvality”, str. 65.
Kalendář, viz kapitola “Kalendář”, str. 67.
Uživatelské účty, viz kapitola “Uživatelské účty”, str. 67.
Informace o jednotce, viz kapitola “Informace o jednotce”, str. 69.
9.1
Zpracování událostí
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Event handling (Zpracování události)
Chybové kódy se používají k signalizaci vzniku poruchy při svařování. Na displeji jsou
signalizovány překryvným menu a zobrazením vykřičníku
Pozor!!
v pravém horním rohu.
zmizí z displeje, jakmile vstoupíte do menu protokolu událostí.
Menu Zpracování událostí má dvě dílčí menu, Protokol událostí (viz “Event log”, str. 56) a
Aktivní chyby (viz “Aktivní chyby”, str. 57).
9.1.1
Event log
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Event handling (Zpracování událostí)
→ Event log (Protokol událostí)
Všechny chyby, k nimž dojde při používání svařovacího zařízení, jsou dokumentovány jako
chybová hlášení v seznamu chyb. Lze uložit až 99 chyb. Pokud se seznam chyb zaplní, tj.
pokud bylo uloženo 99 chybových hlášení, při výskytu další chyby se automaticky smaže
nejstarší hlášení.
0460 949 284
- 56 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
V seznamu chyb lze najít následující informace:
•
•
•
•
•
Číslo chyby
Datum výskytu chyby
Čas výskytu chyby
Zařízení, v němž se vyskytla chyba (viz “Identifikátory jednotky”, str. 57)
Kód chyby (viz “Popis chybových kódů”, str. 58)
9.1.2
Aktivní chyby
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Event handling (Zpracování událostí)
→ Active errors (Aktivní chyby)
V menu Aktivní chyby jsou zobrazeny pouze momentálně aktivní chyby.
9.1.3
Identifikátory jednotky
Vysvětlení identifikátorů jednotek pro napájecí zdroje LAF a TAF:
2 = Napájecí zdroj
6 = Podávání drátu a posuvný pohyb (deska motoru)
8 = Ovládací panel
Pozor! Identifikátory jednotky uvedené výše se týkají napájecích zdrojů LAF a TAF a
skládají se například z identifikátoru jednotky pro Aristo 1000, protože uzly v aplikaci
Aristo 1000 mohou mít různá identifikační čísla podle konfigurace zařízení.
0460 949 284
- 57 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
9.1.4
Popis chybových kódů
Následuje popis kódů chyb, které může uživatel opravit vlastními silami. Pokud se objeví jiný
kód, restartujte stroj, a pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního technika.
Chybový kód
Popis
LAF, TAF
Aristo 1000
6
4201, 4202, Vysoká teplota
4203
Napájecí zdroj se přehřál a přerušil svařování. Až teplota klesne
pod maximální hodnotu, bude možné pokračovat ve svařování.
Zákrok: Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup chladicího
vzduchu zakrytý nebo ucpaný nečistotami. Zkontrolujte
používaný pracovní cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení
nepřetěžuje. Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
7
Nízký svařovací proud
V důsledku příliš nízkého svařovacího proudu během svařování
došlo ke zhasnutí svařovacího oblouku.
Zákrok: Resetuje se při zahájení dalšího svařování. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
8
Nízké napětí baterie
Příliš nízké napětí baterie. Pokud baterii nevyměníte, přijdete o
všechna uložená data. Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Vyžádejte si výměnu baterie servisním technikem.
11
8411
subkód 0
Chyba rychlosti motoru,(podávání drátu, motor posunu)
Motor nemůže udržet rychlost. Svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda se podavač drátu nezablokoval nebo
neběží příliš rychle. Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
12
Interní chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sběrnice CAN je přechodně příliš vysoké.
Napájecí zdroj nejspíš ztratil kontakt s ovládací jednotkou.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správně připojeno.
Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
14
Chyba při komunikaci
Systémová sběrnice CAN přestala dočasně fungovat kvůli příliš
vysokému zatížení. Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správně připojeno.
Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
17
8117
Ztráta kontaktu s jednotkou
Ztráta kontaktu s jednotkou.
Zákrok: Zkontrolujte zapojení a konektor mezi ovládací
jednotkou a napájecím zdrojem. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
0460 949 284
- 58 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
Chybový kód
LAF, TAF
Popis
Aristo 1000
32
Neproudí plyn
Zabrání se spuštění.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a přípojky.
43
Vysoký svařovací proud
Napájecí zdroj vypnul svařování, protože proud překročil
maximální hodnotu pro daný typ zdroje.
Zákrok: Resetuje se při zahájení dalšího svařování. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
44
Prodleva spuštění svařovacího proudu
Svařování se zastavilo, protože během deseti sekund
nepokročilo.
Zákrok: Resetuje se při zahájení dalšího svařování. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
168 169
8411
subkód 1
Zastavil se motor.
Snímač impulsů motoru nevysílá žádné impulsy.
V případě LAF a TAF: 168 = Motor M1 (motor podávání drátu),
169 = Motor M2 (motor posunu)
Zákrok: Zkontrolujte kabely motoru. Vyměňte snímač impulsů.
2310
Saturace proudového serva
Napájecí zdroj dočasně dodával maximální proud.
Zákrok: Pokud závada přetrvává, zkuste snížit data o svařování.
3205
Vysoké stejnosměrné napětí
Zákrok: Zkontrolujte, zda síťové napětí není příliš nízké nebo
vysoké.
5010
Vysoký indukční odpor
Indukční odpor je příliš vysoký, závisí na délce svařovacího
kabelu nebo vysoké hodnotě svařovacích dat.
Zákrok: Zkuste upravit data o svařování.
9.2
Export/import
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Export/import
V menu Export/import je možné přenášet informace mezi ovládacím panelem a pamětí USB.
Lze přenášet následující informace:
•
Soubory dat o svařování
Export/import
•
Nastavení systému
Export/import
•
Limity nastavení
Export/import
•
Limity měření
Export/import
•
Seznam chyb
Export
0460 949 284
- 59 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
•
Protokol funkce kvality
Export
•
Dokumentační funkce
Export
Při ukládání do paměti USB postupujte takto:
Vložte paměť USB do ovládací jednotky.
Vyberte řádek s informacemi, které chcete přenést. Stiskněte tlačítko EXPORT nebo
IMPORT podle toho, zda chcete informace exportovat nebo importovat.
9.3
Správce souborů
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → File manager (Správce souborů)
Ve správci souborů lze spravovat informace v paměti USB (C:\). Správce souborů umožňuje
ručně odstraňovat a kopírovat data o svařování a data o kvalitě.
Po připojení paměti USB se na displeji zobrazí výchozí složka, pokud dříve nebyla vybrána
jiná složka.
Ovládací panel si pamatuje, kde jste byli při posledním použití správce souboru, takže příště
se vrátíte na stejné místo ve struktuře souborů.
•
•
•
Chcete-li zjistit, kolik volného místa zbývá v paměti, použijte funkci INF.
Aktualizujte informace stisknutím tlačítka AKTUALIZOVAT (UPDATE).
Když chcete odstraňovat, změnit název, vytvořit novou složku, kopírovat nebo vkládat,
stiskněte tlačítko ALT. Zobrazí se seznam, z něhož můžete vybírat. Pokud je vybrána
položka (..) nebo složka, můžete pouze vytvořit novou složku nebo vložit dříve
zkopírovaný soubor. Pokud jste vybrali soubor, přibudou volby PŘEJMENOVAT
(RENAME), KOPÍROVAT (COPY) nebo VLOŽIT (PASTE) v případě, že jste předtím
zkopírovali nějaký soubor.
0460 949 284
- 60 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
Vyberte složku nebo soubor a stiskněte tlačítko ALT.
Tento seznam se zobrazí po stisknutí tlačítka ALT.
9.3.1
Odstranění souboru/složky
Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost VYMAZAT (DELETE) a stiskněte tlačítko ENTER.
Nyní se soubor/složka odstraní. Abyste mohli odstranit složku, musí být prázdná, tzn. nejprve
odstraňte soubory v této složce.
9.3.2
Přejmenování souboru/složky
Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost PŘEJMENOVAT (RENAME) a stiskněte tlačítko ENTER.
0460 949 284
- 61 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
Na displeji se zobrazí klávesnice. Polohovacím ovladačem změňte řádek a šipkami se
pohybujte doleva a doprava. Vyberte znak nebo funkci, kterou chcete použít, a stiskněte
tlačítko ENTER.
9.3.3
Vytvoření nové složky
Vyberte místo, kam chcete umístit novou složku, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost NOVÁ SLOŽKA (NEW FOLDER) a stiskněte tlačítko ENTER.
Poté se na displeji zobrazí klávesnice. Polohovacím ovladačem změňte řádek a šipkami se
pohybujte doleva a doprava. Vyberte znak nebo funkci, kterou chcete použít, a stiskněte
tlačítko ENTER.
9.3.4
Kopírování a vkládání souborů
Vyberte soubor, který chcete zkopírovat, a stiskněte tlačítko ALT.
Vyberte možnost KOPÍROVAT (COPY) a stiskněte tlačítko ENTER.
Umístěte kurzor do složky, do které chcete umístit kopírovaný soubor, a stiskněte tlačítko
ALT.
Vyberte možnost VLOŽIT (PASTE) a stiskněte tlačítko ENTER.
Kopie se uloží jako Copy of plus původní název, např. Copy of WeldData.awd.
0460 949 284
- 62 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
9.4
Editor limitů nastavení
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Setting limit editor (Editor limitů
nastavení)
V tomto menu se nastavují vlastní max. a min. hodnoty pro různé metody svařování. Limity
nesmí být větší nebo menší než hodnoty, na jaké je dimenzován napájecí zdroj. K dispozici
je 50 paměťových míst. Vyberte řádek pro prázdné paměťové místo a stiskněte tlačítko
ENTER. Tlačítkem ENTER vyberte postup, polohovacím ovladačem vyberte svařovací
postup a stiskněte tlačítko ENTER.
Pro všechny postupy lze zvolit maximální a minimální hodnoty napětí oblouku, rychlosti
podávání drátu, rychlosti posunu a svařovacího proudu.
Po provedení úpravy hodnot stiskněte tlačítko ULOŽIT (STORE). Při zobrazení dotazu, zda
se má hodnota limitu uložit na vybrané paměťové místo, stiskněte NE (NO) nebo ANO
(YES). Hodnoty paměťových míst se zobrazují pod čárou ve spodní části.
Programovým tlačítkem AUTO se automaticky nastaví parametry podle naposledy použitých
parametrů.
Při zobrazení dotazu, zda se mají limity nastavení nastavit automaticky, stiskněte NE (NO)
nebo ANO (YES) a potom tlačítko ULOŽIT (STORE), má-li být nastavení uchováno.
9.5
Editor limitů měření
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Measure limits editor (Editor limitů
měření)
V tomto menu se nastavují vlastní naměřené hodnoty pro různé metody svařování.
K dispozici je 50 paměťových míst. Vyberte řádek pro prázdné paměťové místo a stiskněte
tlačítko ENTER. Tlačítkem ENTER vyberte postup, polohovacím ovladačem vyberte
svařovací postup a stiskněte tlačítko ENTER.
0460 949 284
- 63 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
Lze vybírat následující hodnoty:
•
•
•
•
•
napětí oblouku: min, max
rychlost podávání drátu: min, max
svařovací proud: min, max
rychlost posunu: min, max
energie na jednotku délky: min, max
Nastavovacími ovladači nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko ULOŽIT
(STORE).
Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete uložit vybrané paměťové místo. Chcete-li
hodnotu uložit, stiskněte tlačítko ANO (YES). Hodnoty paměťových míst se zobrazují pod
čárou ve spodní části.
Programovým tlačítkem AUTO se automaticky nastaví parametry podle naposledy použitých
naměřených hodnot.
Při zobrazení dotazu, zda se mají limity nastavení nastavit automaticky, stiskněte NE (NO)
nebo ANO (YES) a potom tlačítko ULOŽIT (STORE), má-li být nastavení uchováno.
0460 949 284
- 64 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
9.6
Dokumentační funkce
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Production statistics (Statistika
výroby)
Dokumentační funkce budou sledovat celkovou dobu oblouku, celkové množství materiálu a
počtu svarů od posledního vynulování. Také budou sledovat dobu oblouku a množství
materiálu použitého při posledním svaru. Pro informaci se zobrazují také vypočítané
množství roztaveného materiálu drátu na jednotku délky a čas posledního nulování.
Když stisknete tlačítko RESETOVAT (RESET), všechny čítače se vynulují. Zobrazuje se
datum a čas posledního nulování.
Pokud nevynulujete čítače, vynulují se automaticky, až jeden z nich dosáhne maximální
hodnoty.
Maximální hodnoty čítačů
Čas
999 hodin, 59 minut, 59 sekund
Hmotnost
13350000 gramů
Množství
65535
9.7
Funkce kvality
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Quality functions (Funkce kvality)
Funkce kvality sledují různá zajímavá data o svařování pro jednotlivé svary.
Jedná se o následující funkce:
•
•
•
•
•
Čas zahájení svaru
Délka svařování
Maximální, minimální a průměrný proud během svařování
Maximální, minimální a průměrné napětí během svařování
Maximální, minimální a průměrná energie na jednotku délky během svařování.
Na řádku ve spodní části se zobrazuje počet svarů od posledního vynulování. Lze uložit
informace o maximálně 100 svarech. Při více než 100 svarech se první přepíše.
0460 949 284
- 65 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
Na displeji se zobrazuje naposled zaznamenaný svar, nicméně lze procházet také ostatní
zaznamenané svary. Po stisknutí tlačítka RESETOVAT (RESET) se odstraní všechny
protokoly.
9.7.1
Uložení dat o kvalitě
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Export/import
Soubory vytvářené ovládacím panelem se ukládají ve formátu xml. Paměť USB musí být
naformátována se systémem FAT32, jinak nebude fungovat.
Vložte do ovládacího panelu paměť USB, viz kapitola “Správce souborů”, str. 60.
Vyberte PROTOKOL FUNKCE KVALITY (QUALITY FUNCTION LOG) a stiskněte tlačítko
EXPORT.
Nyní se do paměti USB uloží celý soubor dat o kvalitě (informace o 100 posledních svarech),
který je uložen v ovládacím panelu.
Tento soubor je ve složce s názvem QData. Složka QData se vytvoří automaticky po vložení
paměti USB.
0460 949 284
- 66 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
9.8
Kalendář
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Calendar (Kalendář)
Zde se nastavují datum a čas.
Vyberte řádek, který chcete nastavit: rok, měsíc, den, hodiny, minuty a sekundy. Jedním
z nastavovacích ovladačů nastavte správnou hodnotu. Stiskněte tlačítko NASTAVIT (SET).
9.9
Uživatelské účty
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → User accounts (Uživatelské účty)
Někdy je s ohledem na kvalitu důležité zabránit neoprávněným osobám v používání výrobku.
V tomto menu se registrují jméno uživatele, úroveň účtu a heslo.
Vyberte UŽIVATELSKÉ JMÉNO (USER NAME) a stiskněte tlačítko ENTER. Přejděte dolů
na prázdný řádek a stiskněte tlačítko ENTER. Pomocí polohovacího ovladače, šipek a
tlačítka ENTER zadejte na klávesnici nové jméno uživatele.
K dispozici je místo na šestnáct uživatelských účtů. V souborech dat o kvalitě bude zřejmé,
kteří uživatelé vytvořili konkrétní svary.
0460 949 284
- 67 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
V položce ÚROVEŇ ÚČTU (ACCOUNT LEVEL) vyberte jednu z následujících možností:
•
•
•
Správce
plný přístup (může přidávat nové uživatele)
Nadřízený uživatel
má povolen přístup ke všemu kromě položek:
○ konfigurace zařízení
○ uživatelské účty
○ nastavení sítě
Normální uživatel
má přístup k:
○ V menu Konfigurace:
– Údržba
○ V menu Configuration (Nástroje):
– Informace o jednotce
○ V menu Settings (Nastavení):
– Napětí
– Proud / podávání drátu
– Rychlost posunu
– Směr svařování
Pomocí klávesnice zadejte heslo na řádku PASSWORD (HESLO). Po zapnutí napájecího
zdroje a aktivaci ovládacího panelu vás displej vyzve k zadání hesla.
Pokud se rozhodnete tuto funkci nepoužívat, ale chcete odblokovat napájecí zdroj a ovládací
panel pro všechny uživatele, vyberte UŽIVATELSKÉ ÚČTY VYPNUTO (USER ACCOUNTS
OFF).
0460 949 284
- 68 -
© ESAB AB 2015
9 NÁSTROJE
9.10
Informace o jednotce
Main menu (Hlavní menu) → Tools (Nástroje) → Unit information (Informace o
jednotce)
V tomto menu můžete zjistit následující informace:
•
•
•
ID stroje
ID uzlu (identifikátory uzlu uvedeny níže, viz “Identifikátory jednotky”, str. 57)
2 = napájecí zdroj
6 = podávání drátu a posuvný pohyb (deska motoru)
8 = ovládací panel
Verze softwaru
0460 949 284
- 69 -
© ESAB AB 2015
STRUKTURA MENU
STRUKTURA MENU
SAW
1) The setting range is dependent on the product used.
2) The menu shows the settings that belong to the selected regulation type.
0460 949 284
- 70 -
© ESAB AB 2015
STRUKTURA MENU
GMAW
* The setting range is dependent on the product used.
0460 949 284
- 71 -
© ESAB AB 2015
STRUKTURA MENU
GOUGING
* The setting range is dependent on the product used.
0460 949 284
- 72 -
© ESAB AB 2015
STRUKTURA MENU
CONFIGURATION
Configuration
Language
Code lock
General configuration
•
•
•
•
•
fast mode soft buttons
quality data log to file
soft keys setup
auto save mode
unit of length
Machine configuration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
product code
wire feed axis
ice wire feed axis
travel axis
outer axis
tandem
parallel power sources
ice wire feed
polarity
node ID settings
system information
Cable lengths
Maintenance
•
•
contact tip change interval
total running time limit
Measure–values filter factor
0460 949 284
- 73 -
© ESAB AB 2015
STRUKTURA MENU
TOOLS
Tools
Event handling
•
•
Event log
Active errors
Export/import
•
•
•
•
•
•
•
weld data sets
system settings
setting limits
measure limits
error log
quality function log
production statistics
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
Calendar
User accounts
Unit information
0460 949 284
- 74 -
© ESAB AB 2015
PRŮMĚR DRÁTU
PRŮMĚR DRÁTU
Submerged arc welding with constant ampere (SAW CA)
Wire type
Wire diameter (mm)
Fe Solid
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0
Fe Solid Twin
2x0,8 2x1,0 2x1,2 2x1,6 2x2,0 2x2,4 2x3,0 2x4,0 2x5,0
Fe Flux Cored
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0
Fe Flux Cored Twin
2x0,8 2x1,0 2x1,2 2x1,6 2x2,0 2x2,4 2x3,0 2x4,0
SS Solid
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0
SS Solid Twin
2x0,8 2x1,0 2x1,2 2x1,6 2x2,0 2x2,4 2x3,0 2x3,2 2x4,0
SS Strip
30 x 0,5 60 x 0,5 90 x 0,5
SS Flux Cored
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0 6,0
SS Flux Cored Twin
2x0,8 2x1,0 2x1,2 2x1,6 2x2,0 2x2,4 2x3,0 2x3,2 2x4,0
MIG/MAG welding with constant ampere (GMAW CA)
Wire type
Wire diameter (mm)
Fe Solid
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
Fe Flux Cored
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
SS Solid
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
SS Flux Cored
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
Al Solid
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
Al Flux Cored
0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4
Gouging with constant ampere (CA)
Electrode dimension (mm)
8.0 9.5 13.0
0460 949 284
- 75 -
© ESAB AB 2015
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
0460 504 880
Control unit PEK
0460 949 270
Instruction manual SE
0460 949 271
Instruction manual DK
0460 949 272
Instruction manual NO
0460 949 273
Instruction manual FI
0460 949 274
Instruction manual GB
0460 949 275
Instruction manual DE
0460 949 276
Instruction manual FR
0460 949 277
Instruction manual NL
0460 949 278
Instruction manual ES
0460 949 279
Instruction manual IT
0460 949 280
Instruction manual PT
0460 949 281
Instruction manual GR
0460 949 282
Instruction manual PL
0460 949 283
Instruction manual HU
0460 949 284
Instruction manual CZ
0460 949 285
Instruction manual SK
0460 949 286
Instruction manual RU
0460 949 289
Instruction manual EE
0460 949 290
Instruction manual LV
0460 949 291
Instruction manual SI
0460 949 292
Instruction manual LT
0460 949 293
Instruction manual CN
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
0460 949 284
- 76 -
© ESAB AB 2015
OBJEDNACÍ ČÍSLA
0460 949 284
- 77 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising