ESAB | Mig 4004i | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Kasutusjuhend

ESAB Mig 4004i Kasutusjuhend
Mig 4004i, Mig 5004i
Kasutusjuhend
0463 279 001 EE 20151211
Valid for: 145-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ............................................................................................................... 4
2
SISSEJUHATUS ................................................................................................... 7
2.1
Varustus ................................................................................................................ 7
3
TEHNILISED ANDMED ........................................................................................ 8
4
PAIGALDAMINE ................................................................................................. 10
5
6
4.1
Asukoht............................................................................................................... 10
4.2
Tõstmisjuhised................................................................................................... 10
4.3
Vooluvõrk ............................................................................................................ 11
KASUTAMINE..................................................................................................... 14
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed .......................................................................15
5.2
Sümbolid............................................................................................................. 15
5.3
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus ..........................................................15
5.4
Vooluallika sisse-/väljalülitamine .....................................................................15
5.5
Ventilaatori juhtimine......................................................................................... 16
5.6
Ülekuumenemiskaitse ....................................................................................... 16
5.7
Kaugjuhtimisseade ............................................................................................ 16
5.8
VRD (pinge vähendamise seade)......................................................................16
5.9
MIG/MAG ja FCAW-S keevitus ..........................................................................16
5.10
MMA-keevitus ..................................................................................................... 16
HOOLDAMINE .................................................................................................... 17
6.1
Kontrollimine ja puhastamine...........................................................................17
6.2
keevituspõleti ..................................................................................................... 17
7
VEAOTSING ....................................................................................................... 18
8
VARUOSADE TELLIMINE.................................................................................. 19
SKEEM....................................................................................................................... 20
TELLIMISNUMBRID ..................................................................................................21
VARUOSADE LOETELU ...........................................................................................22
TARVIKUD ................................................................................................................. 23
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0463 279 001
© ESAB AB 2015
1 OHUTUS
1
OHUTUS
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1. Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
2. Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
3. Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
4. Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad riided,
kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms, mis
võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
5. Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgpingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
0463 279 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 OHUTUS
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid. Küsige tööandjalt ohutustava
kohta, mis peab põhinema tootja ohuandmetel.
ELEKTRILÖÖK – Võib tappa!
•
•
•
•
Keevitusseadme paigaldus ja maandus peavad vastama kehtivatele
normidele.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi, märgade
kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast maast ja töödeldavast detailist
Tagage endale ohutu tööasend
AEROSOOLID JA GAASID – Võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega
TULEOHT
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Seepärast
veenduge, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
MÜRA – Liigne müra võib kahjustada kuulmist
•
•
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid. Kaitske
oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid
Hoiatage juuresviibijaid ohu eest
TALITLUSHÄIRE – Talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate lugema ja mõistma
kasutusjuhendit.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
ETTEVAATUST!
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate lugema ja
mõistma kasutusjuhendit.
0463 279 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 OHUTUS
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle
rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või
elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB varustab teid kõigi keevitamisel vajalike kaitsevahendite ja tarvikutega.
0463 279 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Mig 4004i ja Mig 5004i on keevitusvooluallikad, mis on mõeldud MIG/MAG keevitamiseks,
pulbertäidistraadiga keevitamiseks (FCAW-S) ja keevitamiseks kaetud elektroodidega
(MMA).
Vooluallikad on mõeldud kasutamiseks koos traadi etteandemehhanismiga Feed 3004/4804.
Selle ESAB toote tarvikud leiate käesoleva käsiraamatu peatükist "TARVIKUD".
2.1
Varustus
Toiteallikad on varustatud järgmisega.
•
•
•
5 m tagasivoolukaabel koos maandusklambriga
5 m toitekaabel koos 32-amprise konnektoriga
keevitusvooluallika kasutusjuhend
0463 279 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Mig 4004i
Mig 5004i
Võrgupinge
380–440 V, +/–10%,
3~ 50/60 Hz
380–440 V, +/–10%,
3~ 50/60 Hz
Vooluvõrk Sscmin
1,8 MVA
2,2 MVA
Vooluvõrk Zmax
-
0,22 Ω
Primaarvool I max
26 A
36 A
Koormuseta voolu nõue
energiatsäästval režiimil 6,5 min
peale keevitamist
40 W
40 W
MIG/MAG
16 A / 15 V – 400 A / 34 V
16 A / 15 V – 500 A / 39 V
MMA
16 A / 20 V – 400 A / 36 V
16 A / 21 V – 500 A / 40 V
Seadistusvahemik
MIG/MAG keevitusel lubatud koormus
60 % koormustsükkel
400 A / 34 V
500 A / 40 V
80 % koormustsükkel
-
400 A / 34 V
100% koormustsükkel
350 A / 31,5 V
350 A / 31,5 V
MMA keevitusel lubatud koormus
60 % koormustsükkel
400 A / 36 V
500 A / 40 V
80 % koormustsükkel
-
400 A / 36 V
100% koormustsükkel
350 A / 34 V
350 A / 34 V
Võimsustegur maksimaalvoolu
korral
0,93
0,95
Efektiivsus maksimaalvoolu
korral
89 %
89 %
55 V
55 V
<35 V
<35 V
Töötemperatuur
-10 kuni +40°C
-10 kuni +40°C
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55°C
-20 kuni +55°C
Püsiv helirõhk tühikäigul
<70 db (A)
<70 db (A)
Mõõtmed p × l × k
610 × 250 × 445 mm
610 × 250 × 445 mm
Kaal
46 kg
46 kg
Isolatsiooniklass
H
H
Kesta klass
IP 23
IP 23
Avatud vooluring
VRD funktsioon välja lülitatud1)
VRD funktsioon sisse
lülitatud1)
Rakendusklass
1)
VRD funktsiooni on selgitatud peatükis „VRD (pinge vähendamise seade)”
Vooluvõrk, Ssc min
Võrgu minimaalne lühisvõimsus kooskõlas IEC 61000-3-12-ga.
Vooluvõrk, Zmax
0463 279 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 TEHNILISED ANDMED
Võrgu maksimaalne lubatud liini impedants kooskõlas IEC 61000-3-11-ga.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümne-minutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib 40
°C / 104 °F juures.
Kesta klass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitse astet tahkiste ja vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
Rakendusklass
Sümbol
0463 279 001
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
-9-
© ESAB AB 2015
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodumajapidamistes
kasutamisel võib see toode põhjustada raadiohäireid. Kohaste
ettevaatusabinõude rakendamise vastutus lasub kasutajal.
4.1
Asukoht
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
4.2
0463 279 001
Tõstmisjuhised
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 PAIGALDAMINE
4.3
Vooluvõrk
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on
suurem või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas.
Seadme paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu
operaatoriga nõu pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille
lühisvõimsus on suurem või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest
„TEHNILISED ANDMED”.
0463 279 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 PAIGALDAMINE
TÄHELEPANU!
Keevitusvooluallika võib ühendada generaatoriga. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust ESAB’i volitatud teeninduse töötajatega.
Kontrollige, et keevitusseade oleks ühendatud õige vooluvõrgupingega ja kaitstud õige
suurusega kaitsmega. Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses määrustega.
A. Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
Soovitatavad kaitsme suurused ja minimaalsed kaablite ristlõiked
Mig 4004i
Võrgupinge
Toitekaabli ristlõige
Mig 5004i
380–440V, +/– 10%, 3~50/60 Hz
4G4 mmU82
4G6 mmU82
Faasivool Ieff Uin 380 V
21 A
27 A
Kaitse, liigpingekaitse
25 A
35 A
Kaitse tüüp C MCB, liigpinge
32 A
32 A
Faasivool Ieff Uin 400 V
19 A
26 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
35 A
Kaitse tüüp C MCB, liigpinge
32 A
32 A
18,5 A
24 A
Kaitse, liigpingekaitse
20 A
25 A
Kaitse tüüp C MCB, liigpinge
32 A
32 A
Faasivool Ieff Uin 440 V
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi
eeskirjadega. Need ei pruugi kehtida teistes riikides: veenduge, et kaabli ristlõige
ja kaitsmete suurused vastaksid vastavatele riiklikele määrustele.
0463 279 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 PAIGALDAMINE
Ühenduste juhis
Vooluallikas on tehases ühendatud 400 V-ga. Muu toitepinge vajadusel tuleb trükkplaadil
olev kaabel eemaldada ja asetada õigesse viiku. Vt pilti eespool. Eelmainitud toimingut
võivad läbi viia vastavaid elektrialaseid teadmisi omavad isikud.
Toitekaabli vahetamine
Toitekaabli vahetamise korral tuleb teha korrektselt põhjaplaadi maandusühendus. Vt
ülalpool olevalt pildilt, millises järjekorras asetatakse seibid, kruvid ja mutrid.
0463 279 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
HOIATUS!
Kinnitage seadmed - eriti juhul kui
pind on ebatasane või kaldus.
0463 279 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 KASUTAMINE
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1. Peatoitelüliti, 0 / 1
2. Traadi etteandeseadme või
kaugjuhtimisseadme ühendus
3. Näidiktuli, ülekuumenemine
4. Näidiktuli, toide ON (sisse lülitatud)
5.2
5. Ühendus (+): MIG/MAG: Keevituskaabel
MMA: keevitus- või tagasivoolukaabel
6. Ühendus (-): MIG/MAG: Tagasivoolukaabel
MMA: tagasivoolu- või keevituskaabel
7. Etteandeseadme toitepinge kaitse
8. Toitekaabel
Sümbolid
Kaugjuhtimispult (2)
Ülekuumenemine (3)
Toide ON (sisse lülitatud)
(4)
5.3
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus
Vooluallikal on kaks väljundit, plussklemm (+) ja miinusklemm (-) keevitus- ja
tagasivoolukaablite ühendamiseks. Väljund, millesse keevituskaabel ühendatakse, sõltub
sellest, millist keevitusmeetodit või elektroodi tüüpi kasutatakse.
Ühendage tagasivoolukaabel vooluallika teise väljundiga. Kinnitage tagasivoolukaabli
ühendusklamber töödetailile ja tehke kindlaks, et töödetaili ja vooluallikal oleva
tagasivoolukaabli väljundi vahel oleks hea ühendus.
‎MMA-keevitusel saab keevituskaabli ühendada plussklemmi (+) või miinusklemmiga (-)
sõltuvalt kasutatava elektroodi tüübist. Ühenduspolaarsus on kirjas elektroodi pakendil.
5.4
Vooluallika sisse-/väljalülitamine
Lülitage vooluallikas sisse, keerates lüliti (1) asendisse „1”. Lülitage vooluallikas välja,
keerates lüliti (1) asendisse „0”. Olenemata sellest, kas toimub ebaharilik voolukatkestus või
0463 279 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 KASUTAMINE
vooluallikas lülitatakse välja tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed ja need on
saadaval seadme järgmisel käivitamisel.
5.5
Ventilaatori juhtimine
Vooluallikal on ajakontroll, mis hoiab ventilaatoreid töös 6,5 minutit pärast keevitamise lõppu,
misjärel lülitub seade ümber energiasäästurežiimile. Keevitamise alustamisel hakkavad ka
ventilaatorid taas tööle. Ventilaatorid töötavad vähendatud kiirusel keevitusvooluni kuni 200 A
ja täiskiirusel suurema voolu korral.
5.6
Ülekuumenemiskaitse
Keevitusvooluallikal on kaitse ülekuumenemise eest, mis rakendub siis, kui sisetemperatuur
muutub liiga kõrgeks. Kui see juhtub, siis keevitusvool katkeb ja juhtpaneelile kuvatakse
veakood. Ülekuumenemiskaitse lähtestatakse automaatselt, kui temperatuur on langenud.
5.7
Kaugjuhtimisseade
Enne aktiviseerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud vooluallikal oleva
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on traadi
etteandeseade juhtpaneel mitteaktiivne.
5.8
VRD (pinge vähendamise seade)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa tühijooksupinge 35V.
Seda näitab paneelil põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon deaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35V, kuvatakse see veateatena
(16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
5.9
MIG/MAG ja FCAW-S keevitus
Keevituskaar sulatab pidevalt etteantavat traati. Keevisvanni kaitseb kaitsegaas. MIG/MAG
ja FCAW-S keevitusel varustatakse vooluallikas järgnevaga:
•
•
•
•
traadi etteandeseade
keevituspõleti
vooluallika ja traadi etteandeseadme vaheline ühenduskaabel
kaitsegaasi balloon
5.10
MMA-keevitus
MMA-keevitust võib nimetada ka kaetud elektroodide keevituseks. Kaare süttimine sulatab
elektroodi ja selle kate moodustab kaitsva räbu.
Kaetud elektroodidega keevitamisel varustatakse vooluallikas järgnevaga:
•
elektroodiklambriga keevituskaabel.
0463 279 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab turvalise ja usaldusväärse töö.
Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate
eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde
läbiviimiseks.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Kontrollimine ja puhastamine
Kontrollige regulaarselt, kas vooluallikas on tolmuvaba.
Vooluallikas tuleks regulaarselt läbi puhuda madala rõhuga suruõhu abil. Sagedamini tuleb
seda teha mustas töökeskkonnas.
Vastasel juhul võivad õhu sisse- ja väljavooluavad ummistuda ja põhjustada
ülekuumenemist. Selle vältimiseks tuleks õhufiltrit regulaarselt puhastada.
Tolmufiltri vahetamine ja puhastamine:
1.
2.
3.
4.
eemaldage tolmufilter vastavalt joonisele,
puhastage filter suruõhuga (madala rõhuga),
Veenduge, et kõige peenema võrguga filter oleks asetatud vastu võret.
paigaldage filter tagasi.
6.2
keevituspõleti
Probleemideta keevituse tagamiseks tuleks kuluvaid osi korrapäraselt puhastada ja välja
vahetada.
0463 279 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 VEAOTSING
7
VEAOTSING
Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige alltoodud kontrollimeetodeid.
Vea tüüp
Kaar puudub.
Toimingud
•
•
•
Vool katkeb keevitamise ajal
•
•
Kontrollige, et toitelüliti oleks sisse
lülitatud.
Kontrollige, kas keevitus- ja
tagasivoolukaablid on õigesti ühendatud.
Kontrollige, kas keevitusvoolu väärtus on
õige.
Kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse on
rakendunud (seda näitab oranž tuli
esipaneelil)
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Ülekuumenemiskaitse rakendub sageli
•
•
Kontrollige, kas õhufiltrid on ummistunud.
Veenduge, et te ei ületa vooluallika
kindlaksmääratud andmeid (st seade ei
ole ülekoormatud).
Halb keevituskvaliteet.
•
Kontrollige, kas keevitus- ja
tagasivoolukaablid on õigesti ühendatud.
Kontrollige, kas keevitusvoolu väärtus on
õige.
Kontrollige, et kasutataks õigeid
keevitustraate.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
•
•
•
0463 279 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 VARUOSADE TELLIMINE
8
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage
ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Mig 4004i, Mig 5004i on projekteeritud ja testitud vastavalt rahvusvahelistele ja
Euroopa standarditele IEC/EN 60974-1 ja IEC/EN 60974-10. Teenindus- või
remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode jätkuvalt vastaks
ülaltoodud standarditele.
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest, vaadake käesoleva
dokumendi tagumist kaant. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0463 279 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
SKEEM
SKEEM
0463 279 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering number Denomination
Type
0465 154 880
Welding power source Mig 4004i
0465 155 880
Welding power source Mig 5004i
0459 839 071
Spare parts list
Mig 4004i, Mig 5004i
0740 800 217
Service manual
Mig 4004i, Mig 5004i
0462 305 001
Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0444 408 101
Instruction manual
Feed unit Feed 3004/4804
Note
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida Internetist: www.esab.com
0463 279 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
VARUOSADE LOETELU
VARUOSADE LOETELU
0463 279 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
TARVIKUD
TARVIKUD
0462 151 880 Trolley
0459 839 039 Spare parts list for trolley
0460 565 880 Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880 Trolley adapter kit
For fitting of power sources Mig 4004i and
Mig 5004i to trolley 0460 565 880
0460 946 880 Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880 Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880 for 300 mm bobbin
0458 705 882 for 440 mm bobbin
0463 279 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
TARVIKUD
0460 526 886 Feed 3004 U6
0460 526 887 Feed 3004 MA23
0460 526 896 Feed 3004 U6, with water
0460 526 897 Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889 Feed 3004 MA24
0460 526 899 Feed 3004 MA24
0460 526 987 Feed 4804 MA23
0460 526 996 Feed 4804 U6, with water
0460 526 997 Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989 Feed 4804 MA24
0460 526 999 Feed 4804 MA24, with water
0462 300 880 Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780 1.7 m
0459 528 781 5 m
0459 528 782 10 m
0459 528 783 15 m
0459 528 784 25 m
0459 528 785 35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790 1.7 m
0459 528 791 5 m
0459 528 792 10 m
0459 528 793 15 m
0459 528 794 25 m
0459 528 795 35 m
Remote controls
0463 279 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
TARVIKUD
0459 491 880 Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883 Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884 Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880 5 m
0459 960 881 10 m
0459 960 882 25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 279 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising