ESAB | Mig 4004i | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Vartotojo vadovas

ESAB Mig 4004i Vartotojo vadovas
Mig 4004i, Mig 5004i
Naudojimo instrukcija
0463 279 001 LT 20151211
Valid for: 145-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ................................................................................................................. 4
2
ĮVADAS ................................................................................................................. 7
2.1
Įranga .................................................................................................................... 7
3
TECHNINIAI DUOMENYS .................................................................................... 8
4
MONTAVIMAS .................................................................................................... 10
5
6
4.1
Vieta..................................................................................................................... 10
4.2
Nurodymai dėl kėlimo........................................................................................ 10
4.3
Maitinimo tinklas ................................................................................................ 11
EKSPLOATAVIMAS............................................................................................ 14
5.1
Jungtys ir valdymo įtaisai ................................................................................. 15
5.2
Simboliai ............................................................................................................. 15
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelio prijungimas .................................................15
5.4
Maitinimo šaltinio įjungimas / išjungimas .......................................................16
5.5
Aušintuvo valdiklis ............................................................................................ 16
5.6
Apsauga nuo perkaitimo ................................................................................... 16
5.7
Nuotolinio valdymo įrenginys ...........................................................................16
5.8
VRD (įtampos sumažinimo prietaisas).............................................................16
5.9
MIG / MAG ir FCAW-S suvirinimas ...................................................................16
5.10
MMA suvirinimas................................................................................................ 16
PRIEŽIŪRA ......................................................................................................... 17
6.1
Apžiūra ir valymas ............................................................................................. 17
6.2
suvirinimo degiklis............................................................................................. 17
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS ......................................................................................... 18
8
ATSARGINIŲ DETALIŲ UŽSAKYMAS .............................................................. 19
DIAGRAMA................................................................................................................ 20
UŽSAKYMO NUMERIAI ............................................................................................21
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS...............................................................................22
PRIEDAI ..................................................................................................................... 23
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 279 001
© ESAB AB 2015
1 SAUGA
1
SAUGA
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1. Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
2. Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
3. Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
4. Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
5. Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
0463 279 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių. Pasiteiraukite savo darbdavio
dėl saugos praktikos, kuri turi būti pagrįsta gamintojo pavojingumo duomenimis.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite laikydamiesi galiojančių standartų.
Nesilieskite prie veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda, drėgnomis
pirštinėmis ar drėgnais drabužiais.
Izoliuokite save nuo žemės ir apdirbamos detalės
Patikrinkite, ar jūsų darbinė stovėsena yra saugi
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingos sveikatai
•
•
Laikykite galvą atokiau nuo dūmų
Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo zonos ir bendrų patalpų, naudokite
ventiliacijos ar ištraukimo sistemą arba jas abi.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite stebėtojus tinkamomis pertvaromis ar užuolaidomis
GAISRO PAVOJUS
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių
medžiagų
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
•
•
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones. Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos
apsaugos priemones
Apsaugokite stebėtojus nuo pavojaus
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
Prieš montuodami ar naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo
instrukciją.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
DĖMESIO!
Prieš montuodami ar naudodami, atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją.
0463 279 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SAUGA
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
0463 279 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
„Mig 4004i“ ir „Mig 5004i“ yra suvirinimo maitinimo šaltiniai, skirti MIG / MAG suvirinimo
metodui, taip pat skirti suvirinti su miltelių pripildytu tuščiaviduriu laidu (FCAW-S) ir suvirinti
su padengtais elektrodais (MMA).
Maitinimo šaltiniai yra skirti naudoti laido padavimo įrenginyje „Feed 3004/4804“.
ESAB informaciją apie priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1
Įranga
Maitinimo šaltiniai tiekiami kartu su:
•
•
•
5 m grįžtamasis kabelis su įžeminimo gnybtu
5 m elektros tinklo kabeliu su 32 A jungtimi;
suvirinimo maitinimo šaltinio naudojimo instrukcija.
0463 279 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
„Mig 4004i“
„Mig 5004i“
Elektros tinklo įtampa
380–440 V, +/- 10 %,
3~ 50/60 Hz
380–440 V, +/- 10%,
3~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklas Sscmin.
1,8 MVA
2,2 MVA
Maitinimo tinklas Zmaks.
-
0,22 Ω
Pirminė srovė I maks.
26 A
36 A
Tuščiosios veikos galia
energijos taupymo režimu,
6,5 min. po suvirinimo
40 W
40 W
MIG / MAG
16 A / 15 V–400 A / 34 V
16 A / 15 V–500 A / 39 V
MMA
16 A / 20 V–400 A / 36 V
16 A / 21 V–500 A / 40 V
Nustatymų skalė
Leidžiama apkrova su MIG / MAG
60 % darbo ciklo
400 A / 34 V
500 A / 40 V
80 % darbo ciklo
-
400 A / 34 V
100% darbo ciklo
350 A / 31,5 V
350 A / 31,5 V
60 % darbo ciklo
400 A / 36 V
500 A / 40 V
80 % darbo ciklo
-
400 A / 36 V
100% darbo ciklo
350 A / 34 V
350 A / 34 V
Leidžiama apkrova su MMA
Galios faktorius esant didžiausiai
srovei
0,93
0,95
Efektyvumas esant didžiausiai
srovei
89 %
89 %
55 V
55 V
< 35 V
<35 V
Darbinė temperatūra
nuo -10 iki +40°C
nuo -10 iki +40°C
Gabenimo temperatūra
nuo -20 iki +55°C
nuo -20 iki +55°C
Atviros grandinės įtampa
VRD funkcija išjungta1)
VRD funkcija
įjungta1)
Nuolatinis garso slėgis veikiant <70 dB (A)
tuščiąja eiga
<70 dB (A)
Matmenys (ilgis x plotis x
aukštis)
610 × 250 × 445 mm
610 × 250 × 445 mm
Svoris
46 kg
46 kg
Izoliacijos klasė
H
H
Apgaubo apsaugos klasė
IP 23
IP 23
Taikymo klasė
1)
VRD funkcija paaiškinta skyriuje „VRD (įtampos sumažinimo prietaisas)“
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
0463 279 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Energijos šaltinis, Zmaks.
Didžiausia leistina tinklo linijos pilnutinė varža atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimą.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, išreikštas dešimties minučių laikotarpio procentine dalimi, per kurį
galite suvirinti arba pjauti su tam tikra apkrova, bet be įrenginio perkrovos. Darbo ciklas
galioja esant 40 °C / 104 °F.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ir vandens
prasiskverbimo lygį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
0463 279 001
-9-
© ESAB AB 2015
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali
kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
4.1
Vieta
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinamojo oro įvadai ir išvadai nebūtų
uždengti.
4.2
0463 279 001
Nurodymai dėl kėlimo
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 MONTAVIMAS
4.3
Maitinimo tinklas
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti,
jei reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta
tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi
Sscmin. Žr. techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
0463 279 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 MONTAVIMAS
PASTABA!
Maitinimo šaltinį galima prijungti generatorių energijai tiekti. Išsamesnės
informacijos kreipkitės į įgaliotus ESAB techninės priežiūros specialistus.
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinkamos įtampos elektros maitinimo tinklo ir
apsaugotas reikiamos vardinės srovės saugikliais. Būtina įrengti apsauginį įžeminimą,
atitinkantį reglamentų reikalavimus.
A.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo
jungties duomenimis
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalūs kabelio skerspjūviai
„Mig 4004i“
Elektros tinklo įtampa
Elektros tinklo kabelio
skerspjūvis
„Mig 5004i“
380–440 V, +/– 10 %, 3~50/60 Hz
4G4 mm2
4G6 mm2
Fazinė srovė Ieff Uin 380 V
21 A
27 A
Saugiklis su apsauga nuo
viršįtampio
25 A
35 A
Saugiklis tipas C MCB
viršįtampio
32 A
32 A
Fazinė srovė Ieff Uin 400 V
19 A
26 A
Saugiklis su apsauga nuo
viršįtampio
20 A
35 A
Saugiklis tipas C MCB
viršįtampio
32 A
32 A
Fazinė srovė Ieff Uin 440 V
18,5 A
24 A
Saugiklis su apsauga nuo
viršįtampio
20 A
25 A
Saugiklis tipas C MCB
viršįtampio
32 A
32 A
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Jos gali būti netaikomos kitose šalyse:
įsitikinkite, kad kabelio skerspjūvis ir saugiklio dydis atitinka susijusius
nacionalinius teisės aktus.
0463 279 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 MONTAVIMAS
Prijungimo instrukcija
Gamykloje maitinimo šaltinis prijungtas prie 400 V. Jei reikalinga kitokia elektros tinklo
įtampa, mikroschemos kabelis turi būti perkeltas ir prijungtas prie tinkamo kištuko. Žr.
aukščiau pateiktą paveikslėlį. Šiuos veiksmus turi atlikti asmenys, turintys tinkamas žinias
apie elektrą.
Elektros tinklo kabelio keitimas
Jei elektros tinklo kabelį reikia pakeisti, būtina tinkamai prijungti įžeminimą prie apatinės
plokštės. Pagal aukščiau pateiktą paveikslėlį žiūrėkite, kokia tvarka turi būti uždedamos
poveržlės, veržlės ir varžtai.
0463 279 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei
grindys yra nelygios arba su
nuolydžiu.
0463 279 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 EKSPLOATAVIMAS
5.1
Jungtys ir valdymo įtaisai
1. Energijos tiekimo iš tinklo jungiklis, 0 / 1
2. Laido padavimo įrenginio arba nuotolinio
valdymo įtaiso jungtis
3. Indikacinė lemputė, perkaitimas
4. Indikacinė lemputė, elektros srovė
PRIJUNGTA
5.2
5. Jungtis (+): MIG / MAG: suvirinimo kabelis
MMA: suvirinimo arba grįžtamasis kabelis
6. Jungtis (-): MIG / MAG: grįžtamasis kabelis
MMA: grįžtamasis arba suvirinimo kabelis
7. Padavimo įrenginio maitinimo įtampos
saugiklis
8. Elektros tinklo kabelis
Simboliai
Nuotolinio valdymo įtaisas
(2)
Perkaitimas (3)
Maitinimas ĮJUNGTAS (4)
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelio prijungimas
Maitinimo šaltinyje yra du išvadai, teigiamo (+) ir neigiamo (–) poliaus, skirti suvirinimo ir
grįžtamajam kabeliams prijungti. Išvadas, prie kurio jungiamas suvirinimo kabelis, priklauso
nuo suvirinimo metodo arba naudojamo elektrodo tipo.
Prijunkite grįžtamąjį kabelį prie kito maitinimo šaltinio išvado. Pritvirtinkite grįžtamojo kabelio
kontaktų gnybtą prie apdorojamos detalės ir įsitikinkite, kad tarp apdorojamos detalės ir
maitinimo šaltinio grįžtamojo kabelio išvado yra tinkamas kontaktas.
Virinant MMA metodu, suvirinimo kabelį galima prijungti prie teigiamo (+) arba neigiamo (-)
poliaus – tai priklauso nuo naudojamo elektrodo tipo. Sujungimo poliškumas nurodytas
elektrodo pakuotėje.
0463 279 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 EKSPLOATAVIMAS
5.4
Maitinimo šaltinio įjungimas / išjungimas
Įjunkite maitinimo šaltinį, pasukdami jungiklį (1) į 1 padėtį. Išjunkite maitinimo šaltinį,
pasukdami jungiklį (1) į 0 padėtį. Net kai elektros srovės tiekimas nutraukiamas netinkamai
arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastai, suvirinimo duomenys bus išsaugoti, todėl jais
bus galima naudotis kitą kartą paleidus įrenginį.
5.5
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinyje yra laiko grandinė, kuri palaiko aušintuvų veikimą 6,5 min. po to, kai
suvirinimas baigiamas, tada įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Aušintuvai vėl
įsijungia pradėjus virinti. Jei suvirinimo srovė neviršija 200 A, aušintuvai veikia lėčiau, o esant
stipresnei srovei jie veikia visu greičiu.
5.6
Apsauga nuo perkaitimo
Suvirinimo maitinimo šaltinyje yra apsaugos nuo perkaitimo grandinė, kuri įsijungia, jei vidinė
temperatūra tampa per aukšta. Kai tai įvyksta, suvirinimo srovė užblokuojama ir valdymo
skyde pasirodo klaidos kodas. Apsauga nuo perkaitimo automatiškai išsijungia, kai
temperatūra sumažėja.
5.7
Nuotolinio valdymo įrenginys
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie nuotolinio
valdymo įrenginio lizdo maitinimo šaltinyje. Įjungus nuotolinio valdymo įrenginį, laido
padavimo įrenginio skydas yra neaktyvus.
5.8
VRD (įtampos sumažinimo prietaisas)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys
35V. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius skyde.
Kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas, VRD funkcija blokuojama.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35V limitą, tai nurodo
ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas rodomas, suvirinimo pradėti
negalima.
5.9
MIG / MAG ir FCAW-S suvirinimas
Lanku lydomas nuolatos tiekiamas laidas. Suvirinimo vieta apsaugota apsauginėmis dujomis.
Virinant MIG / MAG ir FCAW-S būdu, kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
•
•
laido padavimo įrenginys
suvirinimo degiklis
maitinimo šaltinio ir laido padavimo įrenginio jungiamasis kabelis
apsauginių dujų balionas.
5.10
MMA suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais. Smūgiuojant
elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja apsauginį šlaką.
Virinant su padengtais elektrodais, kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
suvirinimo kabelis su elektrodo gnybtu.
0463 279 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Tam, kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo
priežiūros darbus.
Suvirinimo įrangos techninei priežiūrai atlikti, remontuoti ar prijungti, saugos plokšteles gali
nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1
Apžiūra ir valymas
Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo šaltinis nėra purvinas.
Maitinimo šaltinį reikia reguliariai nupūsti nedidelio slėgio suslėgtuoju oru. Dirbant užterštoje
aplinkoje tai reikia atlikti dažniau.
Priešingu atveju oro įvadas / išvadas gali užsikišti ir įrenginys perkais. Siekiant to išvengti,
reikia reguliariai valyti oro filtrą.
Dulkių filtro keitimas ir valymas:
1.
2.
3.
4.
Atlaisvinkite dulkių filtrą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
Švariai prapūskite filtrą suslėgtuoju oru (sumažintu slėgiu).
Įsitikinkite, kad filtras su smulkiausiu tinkleliu nukreiptas į groteles.
Įdėkite filtrą atgal.
6.2
suvirinimo degiklis
Susidėvinčios dalys turi būti valomos ir keičiamos reguliariai, taip užtikrinant suvirinimą be
trikčių.
0463 279 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 TRIKČIŲ ŠALINIMAS
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prieš išsiųsdami įrenginį įgaliotajam techninės priežiūros specialistui atlikite šias
rekomenduojamas patikras ir apžiūras.
Trikties tipas
Nėra lanko.
Veiksmai
•
•
•
Suvirinant nutraukiama suvirinimo srovė
•
•
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
suvirinimo srovės tiekimo ir grįžtamasis
kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar neįsijungė šiluminis
perkrovos saugiklis (tai nurodo priekyje
esanti oranžinė lemputė)
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
Dažnai įsijungia šiluminė apsauga nuo
perkaitimo
•
•
Patikrinkite, ar neužsikimšę oro filtrai.
Patikrinkite, ar neviršijami maitinimo
šaltinio vardiniai duomenys (t. y. ar
įrenginys neperkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
•
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
suvirinimo srovės tiekimo ir grįžtamasis
kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar naudojami tinkami
suvirinimo laidai.
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
•
•
•
0463 279 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 ATSARGINIŲ DETALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DETALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Mig 4004i“, „Mig 5004i“ sukurti ir išbandyti, laikantis tarptautinių ir Europos IEC/EN
60974-1 ir IEC/EN 60974-10 standartų. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs
priežiūros skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 279 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0463 279 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number Denomination
Type
0465 154 880
Welding power source Mig 4004i
0465 155 880
Welding power source Mig 5004i
0459 839 071
Spare parts list
Mig 4004i, Mig 5004i
0740 800 217
Service manual
Mig 4004i, Mig 5004i
0462 305 001
Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0444 408 101
Instruction manual
Feed unit Feed 3004/4804
Note
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti internetu adresu www.esab.com
0463 279 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
0463 279 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
PRIEDAI
PRIEDAI
0462 151 880 Trolley
0459 839 039 Spare parts list for trolley
0460 565 880 Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880 Trolley adapter kit
For fitting of power sources Mig 4004i and
Mig 5004i to trolley 0460 565 880
0460 946 880 Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880 Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880 for 300 mm bobbin
0458 705 882 for 440 mm bobbin
0463 279 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
PRIEDAI
0460 526 886 Feed 3004 U6
0460 526 887 Feed 3004 MA23
0460 526 896 Feed 3004 U6, with water
0460 526 897 Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889 Feed 3004 MA24
0460 526 899 Feed 3004 MA24
0460 526 987 Feed 4804 MA23
0460 526 996 Feed 4804 U6, with water
0460 526 997 Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989 Feed 4804 MA24
0460 526 999 Feed 4804 MA24, with water
0462 300 880 Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780 1.7 m
0459 528 781 5 m
0459 528 782 10 m
0459 528 783 15 m
0459 528 784 25 m
0459 528 785 35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790 1.7 m
0459 528 791 5 m
0459 528 792 10 m
0459 528 793 15 m
0459 528 794 25 m
0459 528 795 35 m
Remote controls
0463 279 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
PRIEDAI
0459 491 880 Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883 Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884 Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880 5 m
0459 960 881 10 m
0459 960 882 25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 279 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising