ESAB | Mig 4004i | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Mig 4004i Lietotāja rokasgrāmata
Mig 4004i, Mig 5004i
Lietošanas pamācība
0463 279 001 LV 20151211
Valid for: 145-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .............................................................................................................. 4
2
IEVADS ................................................................................................................. 7
2.1
Aprīkojums ........................................................................................................... 7
3
TEHNISKIE DATI .................................................................................................. 8
4
UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 10
5
6
4.1
Novietošana........................................................................................................ 10
4.2
Celšanas instrukcijas ........................................................................................ 10
4.3
Elektrotīkla strāvas padeve............................................................................... 11
EKSPLUATĀCIJA............................................................................................... 14
5.1
Savienojumi un vadības ierīces........................................................................15
5.2
Simboli ................................................................................................................ 15
5.3
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa pievienošana ..........................15
5.4
Barošanas avota ieslēgšana/izslēgšana..........................................................16
5.5
Ventilatora vadība .............................................................................................. 16
5.6
Aizsardzība pret pārkaršanu ............................................................................. 16
5.7
Tālvadības ierīce ................................................................................................ 16
5.8
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device —
VRD)................................................................................................................. 16
5.9
MIG/MAG un FCAW-S metināšana....................................................................16
5.10
MMA metināšana................................................................................................ 16
APKOPE ............................................................................................................. 17
6.1
Pārbaude un tīrīšana.......................................................................................... 17
6.2
metināšanas deglis ............................................................................................ 17
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA...................................................................................... 18
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...................................................................... 19
SHĒMA ...................................................................................................................... 20
PASŪTĪJUMA NUMURI .............................................................................................21
REZERVES DAĻU SARAKSTS ................................................................................22
PIEDERUMI ............................................................................................................... 23
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 279 001
© ESAB AB 2015
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1. Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
2. Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar iekārtu.
3. Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
4. Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, ugunsdrošu
apģērbu, aizsargcimdus.
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt.,
kas var aizķerties vai radīt apdegumus.
5. Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
0463 279 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt ievainojumus jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus. Lūdziet, lai darba
devējs veic darba drošības pasākumus, pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem
bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu
Esiet izolēts no zemes un sagataves
Strādājiet drošā pozā
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet
ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas
un lietojiet aizsargājošu apģērbu
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli
uzliesmojošu materiālu
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
•
•
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet
profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet lietošanas
pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet
lietošanas pamācību.
0463 279 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 DROŠĪBA
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums
iegūt informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko
ESAB izplatītāju.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un metināšanai.
0463 279 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 IEVADS
2
IEVADS
Mig 4004i un Mig 5004i ir metināšanas strāvas avoti, kas paredzēti MIG/MAG metināšanai,
kā arī metināšanai ar pulverstiepli (FCAW-S) un metināšanai ar pārklātiem elektrodiem
(MMA).
Strāvas avoti ir paredzēti lietošanai ar stieples padeves ierīci Feed 3004/4804.
ESAB piederumu saraksts atrodas šīs rokasgrāmatas nodaļā "PIEDERUMI".
2.1
Aprīkojums
Strāvas avoti tiek piegādāti kopā ar tālāk minēto.
•
•
•
5 m garš atgriezeniskais kabelis ar zemējuma skavu
5 m garš elektrotīkla kabelis ar 32 ampēru savienotāju;
metināšanas strāvas avota lietošanas rokasgrāmata.
0463 279 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Mig 4004i
Mig 5004i
Elektrotīkla spriegums
380–440 V, +/- 10%,
3~ 50/60 Hz
380–440 V, +/- 10%,
3~ 50/60 Hz
Elektrotīkls Sscmin
1,8 MVA
2,2 MVA
Elektrotīkls Zmaks.
-
0,22 Ω
Primārā tinuma strāva I maks.
26 A
36 A
Bezslodzes jauda enerģijas
taupīšanas režīmā 6,5 min pēc
metināšanas
40 W
40 W
MIG/MAG
16 A/15 V – 400 A/34 V
16 A/15 V – 500 A/39 V
MMA
16 A/20 V – 400 A/36 V
16 A/21 V – 500 A/40 V
60 % slodzes cikla
400 A/34 V
500 A/40 V
80 % slodzes cikla
-
400 A/34 V
100% slodzes cikla
350 A/31,5 V
350 A/31,5 V
60 % slodzes cikla
400 A/36 V
500 A/40 V
80 % slodzes cikla
-
400 A/36 V
100% slodzes cikla
350 A/34 V
350 A/34 V
Jaudas koeficients pie
maksimālās strāvas
0,93
0,95
Efektivitāte pie maksimālās
strāvas
89 %
89 %
55 V
55 V
< 35 V
< 35 V
Darba temperatūra
no -10 līdz +40°C
no -10 līdz +40°C
Transportēšanas temperatūra
no -20 līdz +55°C
no -20 līdz +55°C
Pastāvīgais skaņas spiediens,
darbojoties tukšgaitā
< 70 db (A)
< 70 db (A)
Izmēri g × p × a
610 × 250 × 445 mm
610 × 250 × 445 mm
Svars
46 kg
46 kg
Izolācijas klase
H
H
Drošības klase
IP 23
IP 23
Iestatījumu diapazons
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
Pieļaujamā slodze MMA
Atvērtas ķēdes spriegums
VRD funkcija neaktīva1)
VRD funkcija
aktīva1)
Lietojuma kategorija
1)
VRD funkcijas darbība ir izskaidrota nodaļā „VRD (Sprieguma samazināšanas ierīce)”
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12.
Elektrotīkls, Zmaks.
0463 279 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 TEHNISKIE DATI
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F
temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, proti, aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu vai ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
0463 279 001
-9-
© ESAB AB 2015
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
4.1
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
4.2
0463 279 001
Celšanas instrukcijas
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3
Elektrotīkla strāvas padeve
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas padeves avotu un publisko elektrotīklu ir lielāka vai
vienāda ar Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir pārliecināties,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, vai iekārta ir
pieslēgta pie elektrotīkla ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet sadaļā TEHNISKIE DATI iekļautos tehniskos datus.
0463 279 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 UZSTĀDĪŠANA
PIEZĪME.
Barošanas avotu var pievienot ģeneratora spriegumam. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar pilnvarotu ESAB servisa personālu.
Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota atbilstoša sprieguma elektrotīklam un vai tā ir aizsargāta
ar atbilstoša lieluma drošinātāju. Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši noteikumiem.
A.
Parametru plāksnīte ar padeves
savienojuma datiem
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Mig 4004i
Elektrotīkla spriegums
Elektrotīkla kabeļa
šķērsgriezuma laukums
Mig 5004i
380-440V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
4G4 mm2
4G6 mm2
Fāzes strāva Ieff Uin 380 V
21 A
27 A
Pretviļņu drošinātājs
25 A
35 A
MCB viļņu C tipa drošinātājs
32 A
32 A
Fāzes strāva Ieff Uin 400 V
19 A
26 A
Pretviļņu drošinātājs
20 A
35 A
MCB viļņu C tipa drošinātājs
32 A
32 A
18,5 A
24 A
Pretviļņu drošinātājs
20 A
25 A
MCB viļņu C tipa drošinātājs
32 A
32 A
Fāzes strāva Ieff Uin 440 V
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Šie noteikumi, iespējams, citās valstīs nav
spēkā: pārliecinieties, vai kabeļa šķērsgriezuma laukums un drošinātāja lielums
atbilst attiecīgajiem valsts normatīvajiem aktiem.
0463 279 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 UZSTĀDĪŠANA
Savienošanas instrukcija
Pēc rūpnīcas iestatījuma barošanas avotu pievieno 400 V. Ja ir vajadzīgs cits elektrotīkla
spriegums, kabelis uz iespiestās elektroshēmas jāpārvieto un jāsavieto ar atbilstošo
kontaktu. Skatiet iepriekšējo attēlu. Šī darbība jāveic personām ar atbilstošu elektriķa
kvalifikāciju.
Elektrotīkla kabeļa maiņa
Ja elektrotīkla kabelis ir jāmaina, zemējuma savienojums ar pamatnes plati jāizveido pareizi.
Skatiet iepriekšējā attēlā, kādā secībā jāliek paplāksnes, uzgriežņi un skrūves.
0463 279 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja
to lieto uz nelīdzenas vai slīpas
virsmas.
0463 279 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 EKSPLUATĀCIJA
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1. Elektrotīkla strāvas padeves slēdzis, 0 / 1 5. Savienojums (+): MIG/MAG: Metināšanas
kabelis MMA: metināšanas kabelis vai
atgriezeniskais kabelis
2. Savienojums stieples padeves ierīcei vai 6. Savienojums (-): MIG/MAG:
tālvadības ierīcei
Atgriezeniskais kabelis MMA:
Atgriezeniskais kabelis vai metināšanas
kabelis
3. Indikatora lampiņa, pārkaršana
7. Padeves sprieguma drošinātājs padeves
ierīcei
4. Indikatora lampiņa, strāvas padeve
8. Elektrotīkla kabelis
IESLĒGTA
5.2
Simboli
Tālvadības ierīce (2)
Pārkaršana (3)
Strāvas padeve
IESLĒGTA (4)
5.3
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa pievienošana
Barošanas avotam ir divi izvadi: pozitīvā spaile (+) un negatīvā spaile (-), lai pievienotu
metināšanas kabeli un atgriezenisko kabeli. Izvadu, kam pievienojams metināšanas kabelis,
nosaka pēc izmantojamās metināšanas metodes vai elektroda veida.
Pievienojiet atgriezenisko kabeli otram strāvas avota izvadam. Nostipriniet atgriezeniskā
kabeļa savienojuma spaili pie sagataves un pārliecinieties, vai starp sagatavi un strāvas
avota atgriezeniskā kabeļa izvadu ir laba saskare.
MMA metināšanai atkarībā no izmantotā elektroda veida kabeli var pievienot pozitīvajai
spailei (+) vai negatīvajai spailei (-). Savienojuma polaritāte ir norādīta uz elektroda
iepakojuma.
0463 279 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 EKSPLUATĀCIJA
5.4
Barošanas avota ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēdziet strāvas avotu, pagriežot slēdzi (1) pozīcijā „1”. Izslēdziet strāvas avotu, pagriežot
slēdzi (1) pozīcijā „0”. Neatkarīgi no tā, vai elektrotīkla strāvas padeve tiks pārtraukta
neparedzēti vai arī strāvas avots tiks izslēgts ierastā kārtībā, metināšanas dati tiks saglabāti
un būs pieejami nākamajā iekārtas ieslēgšanas reizē.
5.5
Ventilatora vadība
Barošanas avots ir aprīkots ar laika kontroli, kas ventilatoru darbību nodrošina vēl 6,5
minūtes pēc metināšanas pārtraukšanas, pēc tam ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas
režīmā. Sākot metināšanu, ventilatori ieslēdzas no jauna. Ja metināšanas strāva ir līdz
200 A, ventilatori darbojas ar samazinātiem apgriezieniem, savukārt ar pilniem — pie
augstākas strāvas.
5.6
Aizsardzība pret pārkaršanu
Metināšanas strāvas avots ir aprīkots ar pārkaršanas aizsardzības kontūru, kas tiek
aktivizēts, ja iekšējā temperatūra kļūst pārāk augsta. Ja tā notiek, metināšanas strāvas
padeve tiek pārtraukta, un vadības panelī tiek parādīts kļūmes kods. Kad temperatūra
samazinās, aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atiestatīta.
5.7
Tālvadības ierīce
Pirms aktivācijas tālvadības ierīce jāpievieno tālvadības ierīces kontaktligzdai barošanas
avotā. Kad tālvadības ierīce ir aktivēta, stieples padeves ierīces vadības panelis nedarbojas.
5.8
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing
Device — VRD)
VRD funkcija nodrošina, lai tad, ja metināšana nav veikta, atvērtas ķēdes spriegums
nepārsniegtu 35 V. Uz to norāda panelī degoša VRD gaismas diode.
Kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos, VRD funkcija tiek bloķēta.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35 V robežu, uz to norāda
kļūdas ziņojums (16), kas tiek parādīts displejā, un, kamēr kļūdas ziņojums ir redzams
ekrānā, metināšana netiek sākta.
5.9
MIG/MAG un FCAW-S metināšana
Loks kausē nepārtraukti padoto stiepli. Metināšanas laukumu aizsargā ekranējošā gāze.
MIG/MAG un FCAW-S metināšanas barošanas avota komplektācijā iekļauti:
•
•
•
•
stieples padeves ierīci
metināšanas degli
barošanas avota un stieples padeves ierīces savienošanas kabeli
ekranējošās gāzes balons.
5.10
MMA metināšana
MMA metināšana var būt dēvēta arī par metināšanu ar pārklātiem elektrodiem. Lokam degot,
elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
Metināšanai ar pārklātiem elektrodiem barošanas avota komplektācijā iekļauts:
•
metināšanas kabelis ar elektroda spaili.
0463 279 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots nav netīrs.
Barošanas avots regulāri jāizpūš ar sausu, saspiestu gaisu, kam ir samazināts spiediens.
Netīrā darba vidē barošanas avots ir jātīra biežāk.
Citādi gaisa ieplūdes/izplūdes atveres var aizsprostoties un izraisīt pārkaršanu. Lai to
novērstu, regulāri ir jātīra gaisa filtrs.
Putekļu filtra nomaiņa un tīrīšana.
1.
2.
3.
4.
Izņemiet putekļu filtru, kā parādīts attēlā.
Iztīriet filtru ar saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu spiedienu).
Pārliecinieties, vai filtra smalkais tīklojums ir novietots pret režģi.
Uzstādiet filtru atpakaļ.
6.2
metināšanas deglis
Dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai nodrošinātu netraucētu metināšanas procesu.
0463 279 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 KĻŪMJU MEKLĒŠANA
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
Pirms vēršaties pie pilnvarota servisa mehāniķa, izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Darbības
Nav loka.
•
•
•
Metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā
•
•
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves
slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši
termiskās pārslodzes drošinātāji (uz to
norāda oranža lampiņa priekšējā panelī).
Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Bieži nostrādā termiskās pārslodzes
drošinātāji
•
•
Pārbaudiet, vai gaisa filtri nav aizsērējuši.
Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas
barošanas avota nominālās vērtības
(piemēram, vai ierīce nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
•
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai tiek izmantotas atbilstošas
metināšanas stieples.
Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
•
•
•
0463 279 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Mig 4004i, Mig 5004i ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņā ar starptautiskajiem un
Eiropas standartiem IEC/EN 60974-1 un IEC/EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis
apkopi vai remontu, ir jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu minētajam
standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī dokumenta
aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto
lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi
un nodrošinās pareizu piegādi.
0463 279 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
SHĒMA
SHĒMA
0463 279 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
PASŪTĪJUMA NUMURI
PASŪTĪJUMA NUMURI
Ordering number Denomination
Type
0465 154 880
Welding power source Mig 4004i
0465 155 880
Welding power source Mig 5004i
0459 839 071
Spare parts list
Mig 4004i, Mig 5004i
0740 800 217
Service manual
Mig 4004i, Mig 5004i
0462 305 001
Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0444 408 101
Instruction manual
Feed unit Feed 3004/4804
Note
Lietošanas rokasgrāmatas citās valodās var lejupielādēt no interneta: www.esab.com
0463 279 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
REZERVES DAĻU SARAKSTS
REZERVES DAĻU SARAKSTS
0463 279 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0462 151 880 Trolley
0459 839 039 Spare parts list for trolley
0460 565 880 Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880 Trolley adapter kit
For fitting of power sources Mig 4004i and
Mig 5004i to trolley 0460 565 880
0460 946 880 Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880 Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880 for 300 mm bobbin
0458 705 882 for 440 mm bobbin
0463 279 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
PIEDERUMI
0460 526 886 Feed 3004 U6
0460 526 887 Feed 3004 MA23
0460 526 896 Feed 3004 U6, with water
0460 526 897 Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889 Feed 3004 MA24
0460 526 899 Feed 3004 MA24
0460 526 987 Feed 4804 MA23
0460 526 996 Feed 4804 U6, with water
0460 526 997 Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989 Feed 4804 MA24
0460 526 999 Feed 4804 MA24, with water
0462 300 880 Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780 1.7 m
0459 528 781 5 m
0459 528 782 10 m
0459 528 783 15 m
0459 528 784 25 m
0459 528 785 35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790 1.7 m
0459 528 791 5 m
0459 528 792 10 m
0459 528 793 15 m
0459 528 794 25 m
0459 528 795 35 m
Remote controls
0463 279 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
PIEDERUMI
0459 491 880 Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883 Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884 Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880 5 m
0459 960 881 10 m
0459 960 882 25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 279 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising