ESAB | Mig 4004i | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Brugermanual

ESAB Mig 4004i Brugermanual
Mig 4004i, Mig 5004i
Bruksanvisning
0463 279 001 NO 20151211
Valid for: 145-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.......................................................................................................... 4
2
INNLEDNING ........................................................................................................ 7
2.1
Utstyr..................................................................................................................... 7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLASJON ................................................................................................. 10
5
6
4.1
Plassering ........................................................................................................... 10
4.2
Instruksjoner for løfting..................................................................................... 10
4.3
Nettilkobling ....................................................................................................... 11
BRUK .................................................................................................................. 14
5.1
Koblinger og styringsenheter ...........................................................................15
5.2
Symboler............................................................................................................. 15
5.3
Tilkobling av sveise- og returkabel ..................................................................15
5.4
Slå strømkilden på/av ........................................................................................ 16
5.5
Viftestyring ......................................................................................................... 16
5.6
Overopphetingsvern .......................................................................................... 16
5.7
Fjernkontrollenhet.............................................................................................. 16
5.8
VRD (spenningsreduksjonsenhet) ...................................................................16
5.9
MIG/MAG- og FCAW-S-sveising........................................................................16
5.10
MMA-sveising ..................................................................................................... 16
VEDLIKEHOLD................................................................................................... 17
6.1
Kontroll og rengjøring ....................................................................................... 17
6.2
Sveisebrenner .................................................................................................... 17
7
FEILSØKING ...................................................................................................... 18
8
BESTILLING AV RESERVEDELER ................................................................... 19
SKJEMA .................................................................................................................... 20
ORDRENUMRE .........................................................................................................21
RESERVEDELSLISTE...............................................................................................22
TILBEHØR ................................................................................................................. 23
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 279 001
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1. Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
2. Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med utstyret
3. Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
4. Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan hekte
seg fast eller føre til forbrenninger
5. Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
0463 279 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring. Spør arbeidsgiveren om sikkerhetsrutiner, som skal
bygge på produsentens risikodata.
ELEKTRISK STØT - kan ta liv
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med gjeldende standarder
Ikke berør strømførende deler eller elektroder med naken hud, våte hansker
eller våte klær
Isoler deg fra jord og arbeidsemne
Sørg for at du står godt
RØYK OG GASSER - kan være helsefarlige
•
•
Hold hodet unna røykgassene
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å føre røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær
Beskytt personer i nærheten med egnede skjermer eller forheng
BRANNFARE
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Kontroller derfor at det ikke er noe
brennbart materiale i nærheten
STØY - for sterk støy kan skade hørselen
•
•
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern. Beskytt ørene. Bruk
øreklokker eller annet hørselvern
Advar personer i nærheten om risikoen
FUNKSJONSFEIL - Tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du installerer og bruker
utstyret.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
FORSIKTIG!
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du
installerer og bruker utstyret.
0463 279 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser
og strålingsforstyrrelser.
MERK!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller
elektronisk utstyr etter endt levetid leveres inn til et
mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til
veie informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB kan tilby alt nødvendig tilbehør og beskyttelsesutstyr for bruk ved sveising.
0463 279 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Mig 4004i og Mig 5004i er sveisestrømkilder beregnet for MIG/MAG-sveising samt for
sveising med pulverfylt tråd (FCAW-S) og for sveising med dekkede elektroder (MMA).
Strømkildene er beregnet for bruk med trådmateenheten Feed 3004/4804.
ESABs tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Strømkildene leveres med:
•
•
•
5 m returkabel med jordklemme
5 m strømkabel med 32 Amp-kobling
bruksanvisning for sveisestrømkilden
0463 279 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig 4004i
Mig 5004i
Nettspenning
380–440 V, +/- 10 %
3~ 50/60 Hz
380–440 V, +/- 10 %
3~ 50/60 Hz
Tilførselsnett Sscmin
1,8 MVA
2,2 MVA
Tilførselsnett Zmaks.
-
0,22 Ω
Primærstrøm I maks.
26 A
36 A
Tomgangseffekt i
strømsparemodus 6,5 min. etter
sveising
40 W
40 W
MIG/MAG
16 A / 15 V – 400 A / 34 V
16 A / 15 V – 500 A / 39 V
MMA
16 A / 20 V – 400 A / 36 V
16 A / 21 V – 500 A / 40 V
60 % arbeidssyklus
400 A / 34 V
500 A / 40 V
80 % arbeidssyklus
-
400 A / 34 V
100% arbeidssyklus
350 A / 31,5 V
350 A / 31,5 V
60 % arbeidssyklus
400 A / 36 V
500 A / 40 V
80 % arbeidssyklus
-
400 A / 36 V
100% arbeidssyklus
350 A / 34 V
350 A / 34 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,93
0,95
Virkningsgrad ved maks. strøm
89 %
89 %
VRD-funksjon inaktiv1)
55 V
55 V
VRD-funksjon aktiv1)
< 35 V
< 35 V
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
–10 til 40 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
–20 til 55 °C
Kontinuerlig lydtrykk på
tomgang
< 70 db (A)
< 70 db (A)
Mål, l × b × h
610 x 250 x 445 mm
610 x 250 x 445 mm
Vekt
46 kg
46 kg
Isolasjonsklasse
H
H
Kapslingsklasse
IP 23
IP 23
Innstillingsområde
Tillatt belastning ved MIG/MAG
Tillatt belastning ved MMA
Tomgangsspenning
Anvendelsesklasse
1)
VRD-funksjonen forklares i kapittelet "VRD (spenningsreduksjonsenhet)"
Tilførselsnett, Ssc min
Minste kortslutningsstrøm på nettverket i henhold til IEC 61000-3-12.
Tilførselsnett, Zmax
Maksimal tillatt linjeimpedans for nettverket i henhold til IEC 61000-3-11.
0463 279 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 TEKNISKE DATA
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C.
Kapslingsklasse
IP-koden angir kapslingsklassen, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
Anvendelsesklasse
Symbolet
0463 279 001
betyr at strømkilden er beregnet for bruk i områder med økt elektrisk risiko.
-9-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.1
Plassering
Plasser sveisestrømkilden slik at inn- og utløpskanalene til kjøleluften ikke blokkeres.
4.2
0463 279 001
Instruksjoner for løfting
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALLASJON
4.3
Nettilkobling
MERK!
Krav til strømtilførsel
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12, forutsatt at
kortslutningsstrømmen er større eller lik Sscmin i grensesnittet mellom
brukerforsyningen og det offentlige strømnettet. Det er installatørens eller
utstyrets brukers ansvar å kontakte strømleverandøren for om nødvendig å
forsikre seg om at utstyret er koblet til en strømforsyning med en
kortslutningsstrøm som er større eller lik Sscmin. Se de tekniske dataene i
avsnittet TEKNISKE DATA.
0463 279 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALLASJON
MERK!
Strømkilden kan tilkobles for bruk av generatorstrøm. Du får mer informasjon om
dette ved å kontakte autorisert ESAB-servicepersonale.
Kontroller om enheten er koblet til riktig nettspenning, og at det brukes riktig
sikringsstørrelse. Enheten skal jordes i henhold til gjeldende forskrifter.
A.
Typeskilt med tilkoblingsdata
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
Mig 4004i
Nettspenning
Tverrsnitt strømkabel
Mig 5004i
380–440 V, ±10 %, 3~50/60 Hz
4G4 mm2
4G6 mm2
Fasestrøm Ieff Uin 380 V
21 A
27 A
Sikring antioverspenning
25 A
35 A
Fuse
type C MCB-overspenning
32 A
32 A
Fasestrøm Ieff Uin 400 V
19 A
26 A
Sikring antioverspenning
20 A
35 A
Fuse
type C MCB-overspenning
32 A
32 A
Fasestrøm Ieff Uin 440 V
18,5 A
24 A
Sikring antioverspenning
20 A
25 A
Fuse
type C MCB-overspenning
32 A
32 A
MERK!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor overholder svenske
bestemmelser. Det er ikke sikkert at de gjelder i andre land: Forsikre deg om at
kabeltverrsnittet og sikringsstørrelsene overholder relevante nasjonale
bestemmelser.
0463 279 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALLASJON
Instruksjoner for tilkobling
Strømkilden er koblet til 400 V fra fabrikk. Hvis en annen nettspenning kreves, må kabelen
på det trykte kretskortet flyttes og plasseres på riktig stift. Se bildet over. Dette må utføres av
personer med egnet kompetanse innen elektrisitet.
Utskifting av strømkabel
Hvis strømkabelen må skiftes ut, må jordingen til bunnplaten utføres på riktig måte. Bildet
ovenfor viser i hvilken rekkefølge skiver, muttere og skruer er plassert.
0463 279 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
ADVARSEL!
Sikre utstyret - særlig hvis bakken
er ujevn eller skråner.
0463 279 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 BRUK
5.1
Koblinger og styringsenheter
1. Strømbryter, 0 / 1
5. Kobling (+): MIG/MAG: Sveisekabel MMA:
Sveisekabel eller returkabel
6. Kobling (-): MIG/MAG: Returkabel MMA:
Returkabel eller sveisekabel
7. Sikring for nettspenning til mateenhet
8. Strømkabel
2. Tilkobling for trådmateenhet eller
fjernkontrollenhet
3. Indikatorlampe, overoppheting
4. Indikatorlampe, strømforsyning PÅ
5.2
Symboler
Ekstern styreenhet (2)
Overoppheting (3)
Strømforsyning PÅ (4)
5.3
Tilkobling av sveise- og returkabel
Strømkilden har to utganger, en positiv klemme (+) og en negativ klemme (-) for tilkobling av
sveise- og returkabler. Hvilken utgang sveisekabelen skal kobles til, avhenger av
sveisemetoden eller hvilken elektrodetype som benyttes.
Koble returkabelen til den andre utgangen på strømkilden. Fest returkabelens
kontaktklemme til arbeidsemnet, og pass på at det er god kontakt mellom arbeidsemnet og
utgangen for returkabelen på strømkilden.
For MMA-sveising kan sveisekabelen kobles til den positive klemmen (+) eller den negative
klemmen (-), avhengig av hvilken type elektrode som benyttes. Tilkoblingspolariteten er
angitt på emballasjen til elektroden.
0463 279 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 BRUK
5.4
Slå strømkilden på/av
Slå på strømkilden ved å vri bryteren (1) til "1". Slå av strømkilden ved å vri bryteren (1) til
"0". Sveisedataene lagres og er tilgjengelige neste gang du slår på strømkilden, uavhengig
av om strømmen brytes, eller om maskinen slås av på normal måte.
5.5
Viftestyring
Strømkilden har et tidskretsløp som holder viftene i gang i 6,5 minutter etter at sveisingen er
ferdig, og deretter går enheten over til energisparemodus. Viftene starter igjen når sveisingen
begynner. Viftene går med redusert hastighet ved sveisestrømnivåer opptil 200 A, og med
full hastighet ved høyere sveisestrømnivåer.
5.6
Overopphetingsvern
Strømkilden har et overopphetingsvern som kobles inn hvis temperaturen blir for høy. Hvis
dette skjer, blokkeres sveisestrømmen, og en feilkode vises i innstillingspanelet.
Overopphetingsvernet nullstilles automatisk når temperaturen har sunket.
5.7
Fjernkontrollenhet
Fjernkontrollen må kobles til fjernkontrollkontakten på strømkilden før den aktiveres. Når
fjernkontrollen er aktivert, er panelet på trådmateenheten inaktivt.
5.8
VRD (spenningsreduksjonsenhet)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overstiger 35V når det ikke utføres
sveising. Dette angis ved at VRD-lysdioden på panelet, lyser.
VRD-funksjonen blokkeres når systemet registrerer at sveising har startet.
Hvis VRD-funksjonen aktiveres og tomgangsspenningen overstiger grensen på 35 V, angis
dette ved at en feilmelding (16) vises i displayet, og sveising kan ikke påbegynnes så lenge
feilmeldingen vises.
5.9
MIG/MAG- og FCAW-S-sveising
En lysbue smelter en kontinuerlig fremmatet tråd. Sveisebadet beskyttes av dekkgass. Ved
MIG/MAG- og FCAW-sveising suppleres strømkilden med:
•
•
•
•
trådmateenhet
sveisebrenner
kabel for tilkobling mellom strømkilde og trådmateenhet
flaske med dekkgass
5.10
MMA-sveising
MMA-sveising kan også betegnes som sveising med belagte elektroder. Når lysbuen tennes,
smelter elektroden, og belegget danner beskyttende slagg.
Ved sveising med dekkede elektroder suppleres strømkilden med:
•
sveisekabel med elektrodeklemme
0463 279 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
MERK!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
Bare personer med egnet kompetanse innen elektrisitet (autorisert personale) skal fjerne
vernedekslene eller utføre service, vedlikehold eller reparasjoner på sveiseutstyret.
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Kontroll og rengjøring
Kontroller regelmessig at strømkilden er fri for smuss.
Strømkilden skal regelmessig blåses ren med trykkluft ved redusert trykk. Dette bør gjøres
oftere i miljøer med mye smuss og støv.
Hvis ikke, kan inn- og utløpskanalene til kjøleluften blokkeres og forårsake overoppheting.
For å unngå dette bør luftfilteret rengjøres regelmessig.
Bytte og rengjøre støvfilteret:
1.
2.
3.
4.
Løsne støvfilteret som vist på figuren.
Blås filteret rent med trykkluft (redusert trykk).
Plasser filteret med den fineste veven mot gitteret.
Monter filteret igjen.
6.2
Sveisebrenner
Slitedeler skal rengjøres og skiftes med jevne mellomrom for å oppnå problemfri sveising.
0463 279 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 FEILSØKING
7
FEILSØKING
Gjennomfør disse anbefalte kontrollene og inspeksjonene før en autorisert servicetekniker
tilkalles.
Feiltype
Ingen lysbue.
Tiltak
•
•
•
Sveisestrømmen avbrytes under sveising.
•
•
Kontroller at strømbryteren er slått på.
Kontroller at sveisestrømforsyningen og
returkablene er riktig tilkoblet.
Kontroller at det er stilt inn riktig
strømverdi.
Sjekk om det termiske
overbelastningsvernet er utløst (angitt av
den oransje lampen på frontpanelet).
Sjekk sikringene for
hovedstrømforsyningen.
De termiske overlastvernene trer ofte i
funksjon.
•
•
Kontroller om luftfiltrene er blokkert.
Kontroller at du ikke overskrider
merkedataene for strømkilden (dvs. at
enheten ikke blir overbelastet).
Dårlig sveis.
•
Kontroller at sveisestrømforsyningen og
returkablene er riktig tilkoblet.
Kontroller at det er stilt inn riktig
strømverdi.
Kontroller om det brukes riktige
sveisetråder.
Sjekk sikringene for
hovedstrømforsyningen.
•
•
•
0463 279 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 BESTILLING AV RESERVEDELER
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Mig 4004i og Mig 5004i er konstruert og testet i henhold til de internasjonale og
europeiske standardene IEC/EN 60974-1 og IEC/EN 60974-10. Serviceavdelingen som
har utført service eller reparasjon, er forpliktet å sørge for at produktet fortsatt er i
samsvar med angitt standard.
Reservedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler; se info på baksiden av
dette dokumentet. Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og
reservedelsnummer i samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer
riktig levering.
0463 279 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
SKJEMA
SKJEMA
0463 279 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering number Denomination
Type
0465 154 880
Welding power source Mig 4004i
0465 155 880
Welding power source Mig 5004i
0459 839 071
Spare parts list
Mig 4004i, Mig 5004i
0740 800 217
Service manual
Mig 4004i, Mig 5004i
0462 305 001
Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0444 408 101
Instruction manual
Feed unit Feed 3004/4804
Note
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra Internett: www.esab.com
0463 279 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
0463 279 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
TILBEHØR
TILBEHØR
0462 151 880 Trolley
0459 839 039 Spare parts list for trolley
0460 565 880 Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880 Trolley adapter kit
For fitting of power sources Mig 4004i and
Mig 5004i to trolley 0460 565 880
0460 946 880 Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880 Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880 for 300 mm bobbin
0458 705 882 for 440 mm bobbin
0463 279 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
TILBEHØR
0460 526 886 Feed 3004 U6
0460 526 887 Feed 3004 MA23
0460 526 896 Feed 3004 U6, with water
0460 526 897 Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889 Feed 3004 MA24
0460 526 899 Feed 3004 MA24
0460 526 987 Feed 4804 MA23
0460 526 996 Feed 4804 U6, with water
0460 526 997 Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989 Feed 4804 MA24
0460 526 999 Feed 4804 MA24, with water
0462 300 880 Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780 1.7 m
0459 528 781 5 m
0459 528 782 10 m
0459 528 783 15 m
0459 528 784 25 m
0459 528 785 35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790 1.7 m
0459 528 791 5 m
0459 528 792 10 m
0459 528 793 15 m
0459 528 794 25 m
0459 528 795 35 m
Remote controls
0463 279 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
TILBEHØR
0459 491 880 Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883 Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884 Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880 5 m
0459 960 881 10 m
0459 960 882 25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 279 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising