ESAB | A6 TPC 75 | Instruction manual | ESAB A6 TPC 75 Ръководство за употреба

ESAB A6 TPC 75 Ръководство за употреба
A6 TPC 75
Ръководство за експлоатация
0443 408 101 BG 20150706
Valid for: serial no. 452-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .................................................................................................. 3
2
ВЪВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 5
2.1
Общи указания .................................................................................................... 5
2.2
Оборудване ......................................................................................................... 5
2.3
Допълнителни принадлежности .....................................................................6
2.4
Скорост на подаване на флюс.........................................................................7
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ........................................................................................ 8
4
МОНТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ .................................................................... 9
5
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ......................................................................... 11
РАЗМЕРИ .................................................................................................................. 12
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ .......................................................................13
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0443 408 101
© ESAB AB 2015
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1. Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряване и рязане
2. Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма неупълномощени
лица,
○ при запалване на дъгата няма незащитени лица.
3. Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта,
○ да няма въздушни течения.
4. Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като например
предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици.
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат изгаряния.
5. Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен.
○ Действия с оборудване под високо напрежение могат да се извършват само от
квалифициран електротехник.
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно обозначено и
поставено наблизо.
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работата с
оборудването.
0443 408 101
-3-
© ESAB AB 2015
1 БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. При заваряване и рязане взимайте предпазни мерки.
Потърсете информация за практиките за безопасност на вашия
работодател, които трябва се основават на данните за опасност,
предоставени от производителя.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР може да е смъртоносен.
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с приложимите
стандарти.
Не докосвайте с голи ръце, мокри ръкавици или облекло електрически
части и електроди, намиращи се под напрежение.
Изолирайте от земята себе си и работния детайл.
Заемете безопасна работна стойка.
ГАЗОВЕ И ДИМ - Могат да представляват опасност за здравето
•
•
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте нагнетателна вентилация, смукателна в участъка на дъгата
или и двете за отвеждане на дим и газове от зоната на дишане и
работното пространство.
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - Може да нарани очите и да предизвика
изгаряния върху кожата.
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте правилния модел заваръчна
маска и филтър и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
Искрите (разтопени пръски) могат де предизвикат пожар. Уверете се, че
в близост няма запалителни материали.
ШУМ - Прекомерния шум може да увреди слуха
•
•
Защитете ушите си. Използвайте слушалки или други средства за
защита на слуха. Защитете ушите си. Използвайте слушалки или други
средства за защита на слуха
Предупредете стоящите наблизо лица за съществуващата опасност.
НЕИЗПРАВНОСТ - В случай на неизправност потърсете експертна помощ.
Преди монтиране или работа прочетете и разберете ръководството за
експлоатация.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Преди монтиране или работа прочетете и разберете
ръководството за експлоатация.
ESAB е в състояние да предостави всички необходими средства за защита при
заваряване и принадлежности.
0443 408 101
-4-
© ESAB AB 2015
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
2.1
Общи указания
Резервоарът под налягане TPC 75 за флюс се използва за подаване на флюс към
заваръчно оборудване, което изисква голямо количество флюс, или към компактно
заваръчно оборудване, предназначено за използване в ограничени пространства.
Резервоарът под налягане за флюс може да се използва като свободностоящ
компонент или да бъде монтиран на стойка или колона и греда с помощта на опорна
конзола. Той е част от гамата заваръчно оборудване на ESAB, която включва
изсмукващи системи за флюс и друго оборудване за работа с флюса.
2.2
Оборудване
Резервоарът под налягане TPC 75 за флюс се състои от елементите, представени на
скицата.
A. Сито за флюса с подвижна мрежа
B. Предпазен клапан, който се отваря, ако
налягането в резервоара надвиши 0,6
MPa
C. Манометър за следене на налягането в
резервоара
D. Куплунг за свързване на маркуч за
въздух под налягане 3/8"
E. Водоуловител с клапан в основата за
дрениране на кондензиралата вода от
въздуха под налягане
F. Резервоарът под налягане за флюс
0443 408 101
G. Стойка
H. Куплунг за свързване на маркуч за
флюса 1" × 30 m
I. Опорна конзола (допълнителна
принадлежност)
J. Клапан, който се затваря, ако
налягането на въздуха надвиши 0,15
MPa дори ако резервоарът е пълен и
има останал флюс във фунията
K. Арматура за монтиране на датчик за
ниво (допълнителна принадлежност)
L. Отвори за повдигане по време на
монтаж
-5-
© ESAB AB 2015
2 ВЪВЕДЕНИЕ
TPC 75:
• Съответства на стандартите, отнасящи се за съдове под налягане и е одобрен от
Statens Anläggningsprovning в Швеция и TÜV в Германия.
• Снабден с автоматичен спирателен вентил, който се затваря, ако налягането на
въздуха надвиши 0,15 MPa.
• Снабден с:
○ Кран за подаване на въздух.
○ Кран за обезвъздушаване на резервоара.
○ Регулатор на филтъра с автоматичен водоуловител.
○ Предпазен клапан, който се отваря, ако налягането е твърде високо.
○ Маркуч за флюс (30 m) за включване към флюсов контейнер.
2.3
Допълнителни принадлежности
Каталожен
номер за
заявка
Устройство за управление на минималното ниво, снабдено с
предупредителен светлинен индикатор
0395 133 001
Диелектричен датчик, 24 V
0414 363 880
Блок датчици за индикатора на ниво, 24 V
0414 364 001
Miniflash, мигаща предупредителна лампа
0433 865 880
Опорна конзола
0443 408 101
-6-
© ESAB AB 2015
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2.4
Скорост на подаване на флюс
Височина на подаване на флюс
Налягане на
въздуха
Височина на подаване на флюса като функция на налягането на въздуха за флюс,
подаван със скорост 2 л/мин през пластмасов маркуч 1" с дължина 40 m.
0443 408 101
-7-
© ESAB AB 2015
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
A6 TPC 75
Работно налягане
0,2–0,4 MPa
Макс. консумация на въздух (макс. работно
налягане)
300 литра/мин.
Макс. допустимото налягане на въздуха
0,6 MPa
Класификация на материала
DIN 17 155, Kesselblech H11
Маркуч за въздух под налягане (вътрешен
диаметър)
Ø10 mm
Вместимост на резервоара
75 l
Тегло без флюс
100 kg
Тегло с флюс
215 kg
Размери
Вижте приложение "РАЗМЕРИ".
0443 408 101
-8-
© ESAB AB 2015
4 МОНТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
4
МОНТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Вижте размерите в приложение "РАЗМЕРИ".
2. Резервоарът за флюс има два отвора за повдигане (L) (М12), разположени на
горния фланец, предназначени за употреба по време на монтаж. Ако резервоарът
за флюс се използва с мобилно заваръчно оборудване, той трябва да бъде
надеждно закрепен с помощта на опорната конзола (I). При стационарни
приложения е препоръчителен също и постоянен монтаж.
3. Свържете маркуча за флюс 1" (Н) и маркуча за въздух под налягане (D) към
регулатора на налягане, като използвате двойни скоби за маркуч, за да се осигури
надеждна връзка.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Не изпускайте въздух под налягане от празен резервоар за флюс.
Възможно е през изхода за флюс да се изхвърлят флюсови остатъци.
Същото важи и когато маркучът за флюс се разхлаби. Изтичащият
въздух може да внесе прах във въздуха. Сведете до минимум
излагането на прах чрез регулярно почистване.
4. Изсипете флюса във фунията, която е снабдена със сито (А). Препоръчителният
максимален обем е около 10 cm под нивото на свързващия фланец.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Самоуплътняващият се клапан (J) се затваря при налягане 0,15 MPa
дори ако резервоарът е пълен и има флюс във фунията
0443 408 101
-9-
© ESAB AB 2015
4 МОНТИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5. Отворете вентила за въздух под налягане (В).
6. Регулирайте до подходящо работно налягане от 0,2 до 0,4 МРа, като използвате
регулатора на налягане и отчетете налягането на манометъра (С).
ЗАБЕЛЕЖКА!
Налягането не трябва да бъде по-високо от необходимото за
получаване на удовлетворителна работа със заваръчното оборудване,
което се използва.
0443 408 101
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
5
•
•
•
•
•
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Изсипете цялото количество флюс от резервоара, когато няма да се използва за
заваряване. Флюсът абсорбира влагата от въздуха.
Когато изпразвате резервоара, използвайте минималното необходимо налягане на
въздуха, за да избегнете издухване на флюс от резервоара.
Поддържайте работното място чисто, без прах и флюс, като го почиствате
регулярно.
Подменяйте маркуча за флюс, когато се износи.
Проверявайте ежедневно водоуловителя, за да следите качеството на въздуха под
налягане. Ако има наличие на вода, може би се налага да монтирате изсушител.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Съдовете под налягане, използвани за разпределение на флюса, трябва да
бъде инспектирани за подновяване на разрешението за ползване на всеки 5
години.
0443 408 101
- 11 -
© ESAB AB 2015
РАЗМЕРИ
РАЗМЕРИ
0443 408 101
- 12 -
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Ordering no.
Denomination
Notes
Flux pressure tank
(W) = This is a wear component
0443 408 101
- 13 -
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
1
0156 267 001 Safety valve
2
0146 105 003 Cock
3
0190 646 113 Pipe nipple
4
0156 270 880 Filter regulator
5
0111 118 509 Hose nipple
6
0145 910 001 Pressure gauge
7
0156 806 880 Bleed cock
8
0192 372 011 Plate
9
0333 225 880 Flux pressure
10
0156 268 880 Outlet
11
0190 315 109 Hose
12
3
13
(W) L = 30 m
0252 900 408 Hose clip
0433 865 880 Suspension device
14
4
0219 501 015 Spring washer
15
4
0212 101 628 Hexagon screw
16
2
0146 594 001 Flat bar
17
Notes
0156 252 880 Flux strainer
(W) = This is a wear component
0443 408 101
- 14 -
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 649 881 Flux hopper compl.
1
0154 007 001 Flux hopper
2
0148 837 001 lnspection window
3
0147 645 001 Fitting
4
Washer
0191 898 108 Rivet
6
0153 347 880 Flux valve
7
0215 201 232 O-ring
8
0148 799 001 Washer
Screw
M3×16
10
0020 301 780 Flux strainer
11
0145 064 001 Flux hose
12
0153 299 880 Flux nozzle
0443 408 101
10 l
D8/4,3×0.8
5
9
Notes
- 15 -
L = 500
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 315 881 Flux hopper compl.
1
0413 314 002 Flux hopper
2
0147 645 003 Fitting
3
0191 898 108 Rivet
4
Washer
6l
D8/4,3×0.8
5
0153 347 880 Flux valve
6
0020 301 780 Flux strainer
7
0413 083 001 Flux hose
8
0332 948 001 Flux tube
9
0333 094 880 Clamp
0443 408 101
Notes
- 16 -
L = 500
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 856 880 Flux hopper compl.
1
0153 855 001 Filter
2
0252 900 416 Hose clamp
3
0252 900 408 Hose clamp
4
0153 854 001 Tube
5
0322 166 880 Holder
6
0153 347 880 Flux valve
0443 408 101
- 17 -
Notes
0.75 l
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Optional equipment
0414 363 880 Apparatus cubicle
1
0537 601 703 Switch
2
0193 396 004 Relay
3
0414 364 001 Miniflash
0443 408 101
- 18 -
© ESAB AB 2015
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
0443 408 101
- 19 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising