ESAB | A6 TPC 75 | Instruction manual | ESAB A6 TPC 75 Brugermanual

ESAB A6 TPC 75 Brugermanual
A6 TPC 75
Brugsanvisning
0443 408 101 DK 20150706
Valid for: serial no. 452-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ......................................................................................................... 3
2
INDLEDNING ........................................................................................................ 5
2.1
Generelt................................................................................................................. 5
2.2
Udstyr.................................................................................................................... 5
2.3
Valgfrit tilbehør..................................................................................................... 6
2.4
Indføringshastighed for flusmiddel ....................................................................7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLATION OG BETJENING ........................................................................ 9
5
VEDLIGEHOLDELSE ......................................................................................... 10
DIMENSIONER .......................................................................................................... 11
RESERVEDELSLISTE...............................................................................................12
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0443 408 101
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1. Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring
2. Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring udstyret,
når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes
3. Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
4. Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller,
flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
5. Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
0443 408 101
-3-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer. Bed din arbejdsgiver om dennes
sikkerhedsprocedurer, som bør være baseret på fabrikantens risikodata.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med gældende
standarder
Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde handsker
eller vådt tøj
Isoler dig mod jord og arbejdsemnet
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold hovedet ude af dampene
Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne dampe
og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
BRANDFARE
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
•
•
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. Beskyt ørerne.
Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse
Advar andre personer i området om risikoen
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret installeres eller
anvendes.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
ESAB kan levere al nødvendig svejsebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
0443 408 101
-4-
© ESAB AB 2015
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
2.1
Generelt
TPC 75 tryksat flusmiddelbeholder bruges til at levere flusmiddel til svejseudstyr, der kræver
en stor mængde flusmiddel, eller til kompakt svejseudstyr designet til brug i begrænsede
områder.
Den tryksatte flusmiddelbeholder kan bruges som en fritstående gulvenhed eller monteret på
et stativ eller en søjle og bom med et støttebeslag. Den er en del af ESAB's udvalg af
flusmiddeludstyr, der omfatter flusmiddelvakuumsystemer og andet
flusmiddelhåndteringsudstyr.
2.2
Udstyr
TPC 75 tryksat flusmiddelbeholder består af de elementer, der er præsenteret i grafikken.
A. Flusmiddelsold med aftageligt trådnet
B. Sikkerhedsventil, der åbnes, når trykket i
tanken overstiger 0,6 MPa
C. Måler for at overvåge trykket i tanken
D. Tilslutning til trykluftsslange på 3/8"
E. Vandudskiller med ventil i bunden til
aftapning af kondensvand fra trykluft
F. Tryksat flusmiddelbeholder
0443 408 101
G. Stativ
H. Tilslutning til flusmiddelslange på 1" × 30
m
I. Støttebeslag (ekstraudstyr)
J. Ventil, der lukker, hvis trykket overstiger
0,15 MPa, selv om tanken er fuld, og der
er flusmiddel tilbage i tragten
K. Tilbehør til niveausensor (ekstraudstyr)
L. Løftepunkter til brug under installation
-5-
© ESAB AB 2015
2 INDLEDNING
TPC 75:
• Overholder trykbeholderstandarder og er godkendt af Statens Anläggningsprovning i
Sverige og TÜV i Tyskland.
• Udstyret med automatisk stopventil, der lukker, hvis lufttrykket overstiger 0,15 MPa.
• Udstyret med:
○ Tap for lufttilførsel.
○ Tap for fjernelse af luft fra beholderen.
○ Filterregulator med automatisk vandudskiller.
○ Sikkerhedsventil, der åbnes, hvis lufttrykket er for højt.
○ Flusmiddelslange (30 m) til tilslutning til flusmiddelbeholder.
2.3
Valgfrit tilbehør
Bestillingsnr.
Enhed til kontrol af minimumsniveau med tilhørende advarselslampe
0395 133 001
Dielektrisk sensor, 24 V
0414 363 880
Sensorboks for niveauindikator, 24 V
0414 364 001
Miniblinklampe, blinkende advarselslampe
0433 865 880
Støttebeslag
0443 408 101
-6-
© ESAB AB 2015
2 INDLEDNING
2.4
Indføringshastighed for flusmiddel
Indføringshøjde for flusmiddel
Lufttryk
Indføringshøjde for flusmiddel som funktion af lufttryk, for flusmiddel tilført med 2 l/min.
igennem en 40 m lang 1" plastslange
0443 408 101
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
A6 TPC 75
Arbejdstryk
0,2 -0,4 MPa
Maks. luftforbrug (maks. arbejdstryk)
300 l/min.
Maks. tilladt lufttryk
0,6 MPa
Materialeklassificering
DIN 17 155, Kesselblech H11
Trykluftslange (indvendig diameter)
Ø 10 mm
Beholderkapacitet
75 l
Vægt uden flusmiddel
100 kg
Vægt med flusmiddel
215 kg
Måleenhed
Se bilaget "DIMENSIONER".
0443 408 101
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATION OG BETJENING
4
INSTALLATION OG BETJENING
1. Se dimensioner i bilaget "Dimensioner".
2. Flusmiddelbeholderen har to løftehuller (L) (M12) i den øverste flange til brug under
installation. Hvis flusmiddelbeholderen bruges på mobilt svejseudstyr, skal det fastgøres
forsvarligt vha. støttebeslaget (I). Permanent installation anbefales også til stationære
anvendelser.
3. Tilslut flusmiddelslangen på 1" (H) og trykluftslangen (D) til trykregulatoren med dobbelte
slangeklemmer for at sikre en sikker forbindelse.
BEMÆRK!
Undlad at slippe trykluft ud af en tom flusmiddelbeholder. Rester af flusmiddel
kan blæses ud af flusmiddeludtaget. Det samme gælder, hvis
flusmiddelslangen går løs. Udstrømmende luft kan forårsage støv i luften.
Minimer eksponering for støv ved at gøre rent regelmæssigt.
4. Hæld flusmiddel ind i tragten, som er monteret med et sold (A). Anbefalet maksimal
kapacitet er ca. 10 cm under niveauet af tilslutningsflangen.
BEMÆRK!
Den selvforseglende ventil (J) lukker ved et tryk på 0,15 MPa, selv om
beholderen er fuld, og der er flusmiddel tilbage i tragten.
5. Åbn trykluftsventilen (B).
6. Indstil til et passende arbejdstryk på 0,2-0,4 MPa ved hjælp af trykregulatoren, og aflæs
trykket på måleren (C).
BEMÆRK!
Trykket må ikke være højere end nødvendigt for at opnå tilfredsstillende drift
med svejseudstyret i brug.
0443 408 101
-9-
© ESAB AB 2015
5 VEDLIGEHOLDELSE
5
•
•
•
•
•
VEDLIGEHOLDELSE
Tøm beholderen for alt flusmiddel, når det ikke bruges til svejsning. Flusmiddel
absorberer fugt fra luften.
Ved tømning af beholderen skal der bruges et minimalt lufttryk for at undgå at blæse
flusmiddel ud af beholderen.
Arbejdsområdet skal holdes frit for støv og flusmiddel ved at gøre rent regelmæssigt.
Udskift flusmiddelslangen, når den bliver slidt.
Kontroller vandudskilleren dagligt for at overvåge trykluftkvalitet. Hvis der er vand, kan
det være nødvendigt at installere en affugter.
BEMÆRK!
Trykbeholdere til flusmiddeldistribution skal efterses med henblik på fornyet
godkendelse hvert 5. år.
0443 408 101
- 10 -
© ESAB AB 2015
DIMENSIONER
DIMENSIONER
0443 408 101
- 11 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Ordering no.
Denomination
Notes
Flux pressure tank
(W) = This is a wear component
0443 408 101
- 12 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
1
0156 267 001 Safety valve
2
0146 105 003 Cock
3
0190 646 113 Pipe nipple
4
0156 270 880 Filter regulator
5
0111 118 509 Hose nipple
6
0145 910 001 Pressure gauge
7
0156 806 880 Bleed cock
8
0192 372 011 Plate
9
0333 225 880 Flux pressure
10
0156 268 880 Outlet
11
0190 315 109 Hose
12
3
13
(W) L = 30 m
0252 900 408 Hose clip
0433 865 880 Suspension device
14
4
0219 501 015 Spring washer
15
4
0212 101 628 Hexagon screw
16
2
0146 594 001 Flat bar
17
Notes
0156 252 880 Flux strainer
(W) = This is a wear component
0443 408 101
- 13 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 649 881 Flux hopper compl.
1
0154 007 001 Flux hopper
2
0148 837 001 lnspection window
3
0147 645 001 Fitting
4
Washer
0191 898 108 Rivet
6
0153 347 880 Flux valve
7
0215 201 232 O-ring
8
0148 799 001 Washer
Screw
M3×16
10
0020 301 780 Flux strainer
11
0145 064 001 Flux hose
12
0153 299 880 Flux nozzle
0443 408 101
10 l
D8/4,3×0.8
5
9
Notes
- 14 -
L = 500
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 315 881 Flux hopper compl.
1
0413 314 002 Flux hopper
2
0147 645 003 Fitting
3
0191 898 108 Rivet
4
Washer
6l
D8/4,3×0.8
5
0153 347 880 Flux valve
6
0020 301 780 Flux strainer
7
0413 083 001 Flux hose
8
0332 948 001 Flux tube
9
0333 094 880 Clamp
0443 408 101
Notes
- 15 -
L = 500
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 856 880 Flux hopper compl.
1
0153 855 001 Filter
2
0252 900 416 Hose clamp
3
0252 900 408 Hose clamp
4
0153 854 001 Tube
5
0322 166 880 Holder
6
0153 347 880 Flux valve
0443 408 101
- 16 -
Notes
0.75 l
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Optional equipment
0414 363 880 Apparatus cubicle
1
0537 601 703 Switch
2
0193 396 004 Relay
3
0414 364 001 Miniflash
0443 408 101
- 17 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising