ESAB | A6 TPC 75 | Instruction manual | ESAB A6 TPC 75 Brugermanual

ESAB A6 TPC 75 Brugermanual
A6 TPC 75
Bruksanvisning
0443 408 101 NO 20150706
Valid for: serial no. 452-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.......................................................................................................... 3
2
INNLEDNING ........................................................................................................ 5
2.1
Generelt................................................................................................................. 5
2.2
Utstyr..................................................................................................................... 5
2.3
Tilleggsutstyr........................................................................................................ 6
2.4
Matehastighet for pulver ..................................................................................... 7
3
TEKNISK INFORMASJON ................................................................................... 8
4
INSTALLASJON OG DRIFT ................................................................................. 9
5
VEDLIKEHOLD................................................................................................... 10
DIMENSJONER ......................................................................................................... 11
RESERVEDELSLISTE...............................................................................................12
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0443 408 101
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1. Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring
2. Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes
3. Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
4. Personlig verneutstyr:
○ bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan hekte
seg fast eller føre til forbrenninger
5. Generelle forholdsregler:
○ kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet
○ arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker
○ egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten
○ smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk
0443 408 101
-3-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring. Spør arbeidsgiveren om sikkerhetsrutiner, som skal
bygge på produsentens risikodata.
ELEKTRISK STØT - kan ta liv
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med gjeldende standarder
Ikke berør strømførende deler eller elektroder med naken hud, våte hansker
eller våte klær
Isoler deg fra jord og arbeidsemne
Sørg for at du står godt
RØYK OG GASSER - kan være helsefarlige
•
•
Hold hodet unna røykgassene
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å føre røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær
Beskytt personer i nærheten med egnede skjermer eller forheng
BRANNFARE
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Kontroller derfor at det ikke er noe
brennbart materiale i nærheten
STØY - for sterk støy kan skade hørselen
•
•
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern. Beskytt ørene. Bruk
øreklokker eller annet hørselvern
Advar personer i nærheten om risikoen
FUNKSJONSFEIL - Tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du installerer og bruker
utstyret.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du
installerer og bruker utstyret.
ESAB kan tilby alt nødvendig tilbehør og beskyttelsesutstyr for bruk ved sveising.
0443 408 101
-4-
© ESAB AB 2015
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
TPC 75 trykksatt pulvertank brukes til å forsyne pulver til sveiseutstyr som krever stor grad
av pulver, eller til kompakt sveiseutstyr som er utformet for bruk på begrenset plass.
Den trykksatte pulvertanken kan brukes som en frittstående gulvenhet eller monteres på et
stativ eller støtte og bom ved hjelp av en støttebrakett. Den er del av ESABs utvalg av
pulverutstyr, som omfatter vakuumsystemer for pulver og annet utstyr for pulverhåndtering.
2.2
Utstyr
TPC 75 trykksatt pulvertank består av delene som vises i grafikken.
A. Pulversil med avtakbart gitter
B. Sikkerhetsventil som åpnes hvis trykket i
tanken overskrider 0,6 MPa
C. Måler for overvåking av trykk i tank
D. Tilkobling for trykksatt luftslange 3/8"
G. Stativ
H. Tilkobling for pulverslange 1" × 30 m
I. Støttebrakett (tilleggsutstyr)
J. Ventil som lukkes hvis lufttrykket
overskrider 0,15 MPa, selv om tanken er
full og det er gjenværende pulver i trakten
E. Vannlås med ventil på bunnen for
K. Festeanordning for nivåsensor
avtapping av kondensert vann fra trykkluft
(tilleggsutstyr)
F. Trykksatt pulvertank
L. Løftepunkter for bruk under installasjon
0443 408 101
-5-
© ESAB AB 2015
2 INNLEDNING
TPC 75:
• Overholder standardene for trykkbeholder og er godkjent av Statens
Anläggningsprovning i Sverige og TÜV i Tyskland.
• Utstyrt med automatisk avstengningsventil som lukkes hvis lufttrykket overskrider
0,15 MPa.
• Utstyrt med:
○ tapp for luftforsyning
○ tapp for fjerning av luft fra tanken
○ filterregulator med automatisk vannlås
○ sikkerhetsventil som åpnes hvis lufttrykket er for høyt
○ pulverslange (30 m) for tilkobling til pulverbeholder
2.3
Tilleggsutstyr
Ordrenr.
Styreenhet for minimumsnivå utstyrt med varsellampe
0395 133 001
Dielektrisk sensor, 24 V
0414 363 880
Sensorboks for nivåindikator, 24 V
0414 364 001
Miniblink, blinkende varsellampe
0433 865 880
Støttebrakett
0443 408 101
-6-
© ESAB AB 2015
2 INNLEDNING
2.4
Matehastighet for pulver
Matehøyde for pulver
Lufttrykk
Matehøyde for pulver som en funksjon av lufttrykk, for pulver som forsynes med en hastighet
på 2 l/min gjennom en 40 m lang 1-tommes plastslange
0443 408 101
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEKNISK INFORMASJON
3
TEKNISK INFORMASJON
A6 TPC 75
Driftstrykk
0,2–0,4 MPa
Maks. luftforbruk (maks. driftstrykk)
300 l/min
Maks. tillatt lufttrykk
0,6 MPa
Materialklassifisering
DIN 17 155, Kesselblech H11
Trykkluftslange (indre diameter)
Ø 10 mm
Tankkapasitet
75 l
Vekt uten pulver
100 kg
Vekt med pulver
215 kg
Mål
Se vedlegget DIMENSJONER.
0443 408 101
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLASJON OG DRIFT
4
INSTALLASJON OG DRIFT
1. Se dimensjoner i vedlegget DIMENSJONER.
2. Pulvertanken har to løftehull (L) (M12) i toppflensen for bruk under installasjon. Hvis
pulvertanken brukes på mobilt sveiseutstyr, må det festes godt ved hjelp av
støttebraketten (I). Permanent installasjon anbefales også i stasjonære bruksområder.
3. Koble den 1-tommes pulverslangen (H) og trykkluftslangen (D) til trykkregulatoren ved
hjelp av doble slangeklemmer for å sikre en god tilkobling.
MERK!
Ikke slipp ut trykkluft fra en tom pulvertank. Pulverrester kan blåses ut av
pulverutløpet. Det samme gjelder dersom pulverslangen løsner. Luftlekkasje
kan føre til støv i luften. Reduser eksponeringen til støv gjennom regelmessig
rengjøring.
4. Hell pulveret i trakten, som er utstyrt med en sil (A). Anbefalt maksimal kapasitet er
omtrent 10 cm nedenfor koblingsflensen.
MERK!
Den selvlukkende ventilen (J) lukker seg ved et trykk på 0,15 MPa selv om
tanken er full og det er pulver i trakten.
5. Åpne trykkluftventilen (B).
6. Juster til et passende driftstrykk på 0,2–0,4 MPa ved hjelp av trykkregulatoren, og les av
trykket på måleren (C).
MERK!
Trykket skal ikke være høyere enn nødvendig for å oppnå tilfredsstillende
drift med sveiseutstyret som er i bruk.
0443 408 101
-9-
© ESAB AB 2015
5 VEDLIKEHOLD
5
•
•
•
•
•
VEDLIKEHOLD
Tøm alt pulveret fra pulvertanken når det ikke brukes til sveising. Pulveret absorberer
fuktighet fra luften.
Når du tømmer tanken, må du bruke så lavt lufttrykk som mulig for å unngå å blåse
pulveret ut av tanken.
Hold arbeidsområdet fritt for støv og pulver ved å rengjøre regelmessig.
Skift ut pulverslangen når den blir slitt.
Kontroller vannlåsen daglig for å holde oversikt over trykkluftkvaliteten. Dersom det er
vann til stede, kan det være nødvendig å installere en avfukter.
MERK!
Trykkbeholdere som brukes til pulverdistribusjon, bør inspiseres for ny
godkjenning hvert femte år.
0443 408 101
- 10 -
© ESAB AB 2015
DIMENSJONER
DIMENSJONER
0443 408 101
- 11 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Ordering no.
Denomination
Notes
Flux pressure tank
(W) = This is a wear component
0443 408 101
- 12 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
1
0156 267 001 Safety valve
2
0146 105 003 Cock
3
0190 646 113 Pipe nipple
4
0156 270 880 Filter regulator
5
0111 118 509 Hose nipple
6
0145 910 001 Pressure gauge
7
0156 806 880 Bleed cock
8
0192 372 011 Plate
9
0333 225 880 Flux pressure
10
0156 268 880 Outlet
11
0190 315 109 Hose
12
3
13
(W) L = 30 m
0252 900 408 Hose clip
0433 865 880 Suspension device
14
4
0219 501 015 Spring washer
15
4
0212 101 628 Hexagon screw
16
2
0146 594 001 Flat bar
17
Notes
0156 252 880 Flux strainer
(W) = This is a wear component
0443 408 101
- 13 -
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 649 881 Flux hopper compl.
1
0154 007 001 Flux hopper
2
0148 837 001 lnspection window
3
0147 645 001 Fitting
4
Washer
0191 898 108 Rivet
6
0153 347 880 Flux valve
7
0215 201 232 O-ring
8
0148 799 001 Washer
Screw
M3×16
10
0020 301 780 Flux strainer
11
0145 064 001 Flux hose
12
0153 299 880 Flux nozzle
0443 408 101
10 l
D8/4,3×0.8
5
9
Notes
- 14 -
L = 500
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 315 881 Flux hopper compl.
1
0413 314 002 Flux hopper
2
0147 645 003 Fitting
3
0191 898 108 Rivet
4
Washer
6l
D8/4,3×0.8
5
0153 347 880 Flux valve
6
0020 301 780 Flux strainer
7
0413 083 001 Flux hose
8
0332 948 001 Flux tube
9
0333 094 880 Clamp
0443 408 101
Notes
- 15 -
L = 500
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 856 880 Flux hopper compl.
1
0153 855 001 Filter
2
0252 900 416 Hose clamp
3
0252 900 408 Hose clamp
4
0153 854 001 Tube
5
0322 166 880 Holder
6
0153 347 880 Flux valve
0443 408 101
- 16 -
Notes
0.75 l
© ESAB AB 2015
RESERVEDELSLISTE
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Optional equipment
0414 363 880 Apparatus cubicle
1
0537 601 703 Switch
2
0193 396 004 Relay
3
0414 364 001 Miniflash
0443 408 101
- 17 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising