ESAB | Tig 160 - Buddy™ Tig 160 | Instruction manual | ESAB Tig 160 - Buddy™ Tig 160 Uputstvo za upotrebu

ESAB Tig 160 - Buddy™ Tig 160 Uputstvo za upotrebu
Buddy™
Tig 160
Priručnik s uputama
0463 267 001 HR 20150427
Valid for: serial no. 31311101199
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ......................................................................................................... 4
2
UVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Oprema.................................................................................................................. 7
3
TEHNIČKI PODACI .............................................................................................. 8
4
INSTALACIJA ....................................................................................................... 9
4.1
Položaj................................................................................................................... 9
4.2
Dovod električne mreže....................................................................................... 9
4.2.1
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela ........................... 9
5
RAD..................................................................................................................... 10
5.1
Priključci ............................................................................................................. 10
5.2
Priključak kabela za zavarivanje i povrat.........................................................10
5.3
Simboli i funkcije................................................................................................ 11
5.4
Zavarivanje postupkom TIG .............................................................................. 13
5.4.1
Postavka struje za zavarivanje......................................................................... 14
5.5
Zavarivanje postupkom MMA ...........................................................................14
5.5.1
Postavka struje za zavarivanje......................................................................... 14
5.5.2
Snaga luka ....................................................................................................... 14
5.5.3
Okidanje luka ................................................................................................... 14
5.5.4
Rukovanje elektrodom ..................................................................................... 15
5.5.5
Mehanizam za sprječavanje kratkog spoja ...................................................... 15
5.5.6
Odabir elektrode............................................................................................... 16
6
ODRŽAVANJE .................................................................................................... 17
6.1
Izvor napajanja ................................................................................................... 17
6.2
Plamenik za zavarivanje .................................................................................... 17
7
TRAŽENJE POGREŠAKA ................................................................................. 18
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .......................................................... 19
NARUDŽBENI BROJEVI ...........................................................................................20
SHEMA ...................................................................................................................... 21
DODATNA OPREMA .................................................................................................22
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 267 001
© ESAB AB 2015
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1. Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
2. Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon njenog
uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
3. Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
4. Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni mogu
zaglaviti ili uzrokovati opekline
5. Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
0463 267 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIGURNOST
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza. Od poslodavca zatražite
sigurnosne prakse koje se trebaju temeljiti na podacima o opasnosti koje je
osigurao proizvođač.
ELEKTRIČNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu sa standardima na snazi.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom kožom,
mokrim rukavicama ili mokrom odjećom
Izolirajte se od zemlje i izratka
Zauzmite siguran radni stav
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan pare
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove odveli
iz područja disanja i glavnog područja
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtar stakla
te nosite zaštitnu odjeću
Promatrače zaštitite prikladnim maskama ili zastorima
OPASNOST OD POŽARA
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Stoga u blizini ne smije biti zapaljivih
materijala
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
•
•
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
Promatrače upozorite na opasnost
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
Prije instalacije ili rada pročitajte i usvojite priručnik s uputama.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Prije instalacije ili rada pročitajte i usvojite priručnik s
uputama.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
0463 267 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIGURNOST
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
Tvrtka ESAB osigurava vam svu potrebnu zaštitu za zavarivanje i dodatnu opremu.
RASTAVLJANJE I ODLAGANJE NA OTPAD
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Oprema za varenje uglavnom se sastoji od čelika, plastike i metala koji nisu željezo te
njome valja rukovati u skladu s lokalnim propisima za zaštitu okoliša.
S rashladnom tekućinom također valja rukovati u skladu s lokalnim propisima za zaštitu
okoliša.
0463 267 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 UVOD
2
UVOD
TIG 160 izvor je napajanja za zavarivanje namijenjen za TIG i MMA zavarivanje (obložene
elektrode).
Dodatna oprema tvrtke ESAB za proizvod može se pronaći u poglavlju "DODATNA
OPREMA" u ovom priručniku.
2.1
Oprema
Izvor napajanja se isporučuje uz:
•
•
•
TIG plamenik od četiri metra
Kabel za zavarivanje od tri metra s držačem elektroda i povratnim kabelom sa stezaljkom
Priručnik s uputama
0463 267 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Tig 160
Napon mreže
230 V 1~ ±10%, 50/60 Hz
Primarna električna energija Imax
32,6 A
Raspon postavki TIG
5 A / 10 V - 160 A / 16,4 V
Rapon postavki MMA
5 A / 20,0 V - 160 A / 26,4 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
20 % radnog ciklusa
160 A / 16,4 V
60 % radnog ciklusa
105 A / 14,2 V
100% radnog ciklusa
85 A / 13,4 V
Dozvoljena opterećenost za MMA
20 % radnog ciklusa
160 A / 26,4 V
60 % radnog ciklusa
105 A / 24,2 V
100% radnog ciklusa
85 A / 23,4 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj energiji 0,72
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji
>80 %
Napon otvorenog kruga U0 maks.
60 V
Radna temperatura
-10 do +40 °C
Temperatura za transport
-20 do +55°C
Zvučni tlak kod napajanja bez priključenih
potrošača
<70 db (A)
Dimenzije d × š × v
310 × 140 × 230 mm
Težina
8 kg
Klasa kućišta
IP 23S
Razred primjene
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za 40
°C / 104 °F
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
0463 267 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
4.1
Položaj
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni. Također
postavite izvor napajanja tako da ne dođe do začepljenja ulaza za zrak hlađenja neželjenim
materijalom.
4.2
Dovod električne mreže
Provjerite je li izvor napajanja zavarivanja
priključen na odgovarajući napon električne
mreže te da je zaštićen osiguračem
odgovarajuće veličine. Vanjsko kućište ima
zaštitno uzemljenje.
A. Natpisna pločica s podacima o napajanju
4.2.1
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
TIG 160
Napon mreže
230 V 1~ ± 10%, 50/ 60 Hz
Područje glavnog kabela napajanja mm2
3 G 2.5
Fazna struja I1eff (TIG)
10,2 A
Fazna struja I1eff (MMA)
14,6 A
NAPOMENA!
Izvor napajanja za zavarivanje koristite sukladno odgovarajućim nacionalnim
propisima.
0463 267 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
5.1
Priključci
1. Upravljačka ploča
5. Priključak (+) za povratni kabel ili kabel za
zavarivanje
2. Priključak za TIG plamenik (zaštitni plin) 6. Sklopka glavnog izvora napajanja 1/O
3. Priključak (-) za povratni kabel ili kabel za 7. Priključak za zaštitni plin
zavarivanje
4. Priključak za TIG plamenik
8. Priključak za kabel napajanja
5.2
Priključak kabela za zavarivanje i povrat
Izvor napajanja ima dva izlaza, negativni terminal [-] (2) i pozitivni terminal [+] (3) za
priključivanje kabela za zavarivanje i povrat.
Za eventualni TIG postupak, kabel za napajanje TIG plamenika priključite na negativni [-]
terminal (2). Na ulaz za plin priključite regulirani dotok zaštitnog plina.
Za MMA postupak zavarivanja izlaz na koji valja priključiti kabel za zavarivanje ovisi o vrsti
elektrode. Informacije o odgovarajućem polaritetu elektrode potražite na pakiranju.
Povratni kabel priključite na slobodni terminal na izvoru napajanja. Povratni kabel učvrstite
kontaktnom stezaljkom za radni dio i provjerite je li kontakt dobar.
0463 267 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
5.3
Simboli i funkcije
Uključeno
Pregrijavanje
Indikatorsko svjetlo, bijelo,
izvor napajanja je uključen
Indikatorsko svjetlo, žuto,
pregrijavanje
Okidanje luka doriom s
metalom i podizanjem
elektrode
Visokofrekventno pokretanje
4-taktno
2-taktno
Zavarivanje postupkom MMA
Snaga luka
Funkcija "pada"
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja za zavarivanje ima zaštitu od toplinskog preopterećenja koje se
aktivira u slučaju previsoke temperature, i koji tada prekidaju struju zavarivanja i
uključuju žuto indikatorsko svjetlo na prednjem dijelu izvora napajanja. Zaštita
od toplinskog preopterećenja automatski se ponovno postavlja nakon što se
temperatura snizi.
NAPOMENA!
Ako se izvor napajanja pretjerano koristi, može doći do pregrijavanja.
Pogledajte Dopustivo opterećenje u poglavlju TEHNIČKI PODACI u
ovim uputama.
Ako je izlaz ili ulaz zraka blokiran ili bude začepljen neželjenim
materijalom, može doći do pregrijavanja izvora napajanja. Provjerite
nije li protok zraka kroz izvor napajanja blokiran.
0463 267 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
Visokofrekventno pokretanje
Visokofrekventno pokretanje okida luk iskrama koje s elektrode prelaze na radni
dio kad mu se elektroda približi.
Funkcija LiftArc™
Funkcija LiftArc™ okida luk kad se elektroda podigne s radnog dijela nakon što
je bila u dodiru s njim.
Okidanje luka pomoću funkcije LiftArc™:
1. Elektroda je naslonjena na radni dio.
2. Pritisnut je prekidač okidača i počinje teći slaba struja.
3. Zavarivač podiže elektrodu s radnog dijela: luk okida, a struja se automatski povećava
na postavljenu vrijednost.
4-taktno
Ako u načinu rada za 4-taktno upravljanje pritisnete sklopku okidača plamenika,
pokreće se prethodni protok plina (ako se koristi). Po isteku vremena za
prethodni protok plina struja raste na radnu razinu (nekoliko ampera) i okida
strujni luk. Otpuštanje okidne sklopke povećava struju na postavljenu vrijednost
(funkcijom uspona, ako se koristi). Kada pritisnete okidnu sklopku struja se
vraća na postavljenu vrijednost (funkcijom pada, ako se koristi). Kada pustite
sklopku, luk se gasi i dolazi do naknadnog istjecanja plina.
Vrijeme naknadnog istjecanja plina određuje se proporcionalno s razinom struje
za zavarivanje. Npr. niska razina struje za zavarivanje=kratko vrijeme
naknadnog istjecanja plina. Visoka razina struje za zavarivanje=dulje vrijeme
naknadnog istjecanja plina.
2-taktno
U načinu rada za 2-taktno upravljanje pritiskanje prekidača okidača plamenika
za zavarivanje postupkom TIG pokreće prethodni protok plina (ako se koristi) i
okida luk. Struja se povećava na postavljenu vrijednost (upravljano funkcijom
uspona, ako se primjenjuje). Otpuštanje okidne sklopke smanjuje struju (ili
pokreće funkciju pada, ako je uključena) i gasi luk.
Vrijeme naknadnog istjecanja plina određuje se proporcionalno s razinom struje
za zavarivanje. Npr. niska razina struje za zavarivanje=kratko vrijeme
naknadnog istjecanja plina. Visoka razina struje za zavarivanje=dulje vrijeme
naknadnog istjecanja plina.
0463 267 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
Zavarivanje postupkom MMA
Zavarivanje metodom MMA također se naziva ručno elektrolučno zavarivanje
obloženim elektrodama. Okidanje luka topi elektrodu, a njena obloga oblikuje
zaštitnu trosku.
Pad
Kako bi se izbjegli krateri i/ili pukotine, zavarivanje postupkom TIG nakon
završetka zavarivanja koristi "pad" po kojem struja kroz određeno vrijeme
"polako" pada.
Snaga luka
Snaga luka važna je za određivanje promjene struje u odnosu na promjenu
duljine luka. Niža vrijednost daje mirniji luk s manje prskanja.
Oblici spoja
Izravni spoj
5.4
Kutni spoj
Preklopni spoj
T spoj
Zavarivanje postupkom TIG
Zavarivanje postupkom TIG topi metal radnog dijela pomoću udara luka s netopive elektrode
od volframa. Kupka zavarivanja i elektroda zaštićeni su zaštitnim plinom.
TIG zavarivanje osobito je korisno kada je potrebna visoka kvaliteta zavarivanja te za
zavarivanje niskih ploča. Izvori napajanja imaju dobre karakteristike za TIG zavarivanje.
Za TIG zavarivanje izvor napajanja mora biti opremljen:
•
•
•
•
cilindrom s plinom za zavarivanje (odgovarajući plin za zavarivanje)
regulatorom plina za zavarivanje (odgovarajući regulator plina)
elektrodom od volframa
odgovarajućim dodatnim materijalom ako je potreban.
Postavite sklopku za odabir postupka zavarivanja na željeni postupak. NAPOMENA: Izlaz
izvora napajanja omogućen je. Provjerite odgovara li polaritet kabela za zavarivanje i TIG
plamenika zahtjevima za elektrode. Odaberite željenu razinu struje za zavarivanje.
0463 267 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
5.4.1
Postavka struje za zavarivanje
Na izvoru napajanja može se odabrati jakost
struje od 5 do 160 ampera.
Struja
5.5
Zavarivanje postupkom MMA
Postavite sklopku za odabir postupka zavarivanja na željeni postupak.
NAPOMENA!
Izlaz izvora napajanja omogućen je. Provjerite odgovara li odabrani polaritet za
kabel za zavarivanje onome koji zahtijevaju elektrode. Odaberite željenu razinu
struje za zavarivanje.
5.5.1
Postavka struje za zavarivanje
Na izvoru napajanja može se odabrati jakost
struje od 5 do 160 ampera.
Struja
5.5.2
Snaga luka
Ovim se rotirajućim gumbom namješta snaga
luka.
SNAGA LUKA (MMA)
FUNKCIJA PADA (TIG)
5.5.3
Okidanje luka
Zavarivanje metodom MMA također se naziva ručno elektrolučno zavarivanje obloženim
elektrodama. Okidanje luka topi elektrodu, a njena obloga oblikuje zaštitnu trosku.
Ako prilikom okidanja luka vrh elektrode naslonite na metal, elektroda će se odmah rastopiti i
zalijepiti za metal te daljnje zavarivanje neće biti moguće. Stoga luk valja okinuti na jednak
način na koji biste upalili šibicu.
0463 267 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
Kratko udarite elektrodom o metal, a zatim je malo podignite kako biste dobili odgovarajuću
duljinu luka (oko 2 mm). Ako je luk predug, počet će pucketati te će se naposljetku prekinuti.
Kad okinete luk, pomaknite elektrodu s lijeva na desno. Elektroda treba biti pod kutom od 60°
u odnosu na metal.
5.5.4
Rukovanje elektrodom
U MMA zavarivanju potrebne su tri vrste kretanja vrha elektrode: kretanje elektrode do
rastaljene zavarivačke kupke duž osi [1],
mali pomaci možda potrebni da se ostvari željena širina rastaljene zavarivačke kupke [2],
kretanje elektrode duž spoja zavarivanja [3].
Zavarivač bira način rukovanja elektrodom ovisno o kutu pod kojim je spoj koji valja zavariti,
o položaju zavarivanja, specifikacijama elektrode, jakosti struje zavarivanja, vještini
zavarivača itd.
1. kretanje elektrode
2. mali pomaci elektrode (desno i lijevo)
3. kretanje elektrode duž spoja zavarivanja
5.5.5
4. elektroda
5. spoj zavarivanja
6. radni dio
Mehanizam za sprječavanje kratkog spoja
Za slučaj da tijekom zavarivanja elektroda od volframa dođe u izravan kontakt (dodir) s
radnim dijelom, što bi izazvalo kratki spoj, struja za zavarivanje past će na najmanju razinu
kako bi se produljio vijek trajanja elektrode.
0463 267 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
5.5.6
Odabir elektrode
Odabir promjera elektrode temelji se na
debljini radnog dijela, položaju varenja, vrsti
spoja itd. Dodatne preporuke potražite na
pakiranju elektroda.
•
•
Radi dobre kvalitete zavarivanja,
elektroda bi uvijek trebala biti osušena ili
pohranjena na suhom. Razlog je za to
kako bi se izbjegle uključine,
progorjevanje te hladne pukotine.
Tijekom zavarivanja luk ne smije biti
previše dug jer će inače doći do
nestabilnog gorenja luka, prskanja,
proboja svjetla, nadvišenja šava,
progorivanja itd. Ako je luk prekratak,
elektroda će se zalijepiti za metal.
0463 267 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
NAPOMENA!
Redovno održavanje je važno za siguran i pouzdan rad.
OPREZ!
Sigurnosne ploče smiju uklanjati isključivo osobe odgovarajućeg električnog
znanja (ovlašteno osoblje).
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Izvor napajanja
Redovno provjeravajte je li izvor napajanja začepljen prljavštinom.
Koliko često i na koji način valja čistiti ovisi o:
•
•
•
•
postupku zavarivanja
vremenu luka
položaju
okolišu
Uglavnom je dovoljno ispuhati izvor napajanja suhim komprimiranim zrakom (pod smanjenim
tlakom) jednom godišnje.
Začepljeni ili blokirani ulazi i izlazi zraka mogu dovesti do pregrijavanja.
6.2
Plamenik za zavarivanje
Čišćenje i zamjena potrošnih dijelova mora se obavljati u pravilnim intervalima kako bi se
osiguralo neometano zavarivanje.
0463 267 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 TRAŽENJE POGREŠAKA
7
TRAŽENJE POGREŠAKA
Isprobajte sljedeće preporučene kontrole i preglede prije pozivanja ovlaštenog servisnog
tehničara.
Vrsta pogreške
Radnja za ispravljanje
Slabo okidanje luka; TIG
zavarivanje
•
•
•
•
Nema luka.
•
•
•
•
•
Provjerite TIG plamenik i priključak kabela uzemljenja.
Provjerite polaritet TIG plamenika i kabela uzemljenja.
Provjerite elektrodu od volframa i prema potrebi ponovno
izbrusite vrh.
Slaba HF (visoka frekvencija) Neka serviser provjeri
postavke sklopa svjećica.
Provjerite je li uključena sklopka glavnog izvora napajanja.
Provjerite nije li napon napajanja gradskom mrežom
prenizak ili previsok. Ako je ulazni napon previsok ili
prenizak, a stroj je pri normalnoj radnoj temperaturi,
zasvijetlit će žuti LED indikator.
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel dovoda struje za
zavarivanje ispravno priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna vrijednost struje.
Provjerite je li osigurač pregorio.
Struja zavarivanja prekinuta •
je tijekom postupka.
•
Provjerite dolazi li do prekida zbog toplinskog
preopterećenja (označava žuto svjetlo na prednjoj ploči).
Provjerite osigurače glavnog izvora napajanja.
Prečesto dolazi do prekida
zbog toplinskog
preopterećenja.
Provjerite jesu li filtri za prašinu začepljeni.
Provjerite jeste li premašili nazivne podatke izvora
napajanja (odnosno, preopterećenje jedinice). Pogledajte
Dopustivo opterećenje u poglavlju TEHNIČKI PODACI u
ovim uputama.
Provjerite je li izvor napajanja postavljen na način da su
ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
•
•
•
Slaba učinkovitost zavara.
•
•
•
•
0463 267 001
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel dovoda struje za
zavarivanje ispravno priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna vrijednost struje.
Provjerite koristite li odgovarajuće elektrode.
Provjerite protok plina.
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Tig 160 projektiran je i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim standardima EN
60974-1, 60974-3 i EN 60974-10. Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili
popravak obavezna je osigurati daljnju usklađenost proizvoda s navedenim
standardima.
Popis rezervnih dijelov analazi se u zasebnom dokumentu koji možete preuzeti s interneta:
www.esab.com
0463 267 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Description
Type
0700 300 886
Welding power source
Buddy™ Tig 160
0459 839 067
Spare parts list
Buddy™ Tig 160
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0463 267 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
SHEMA
SHEMA
0463 267 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0700 006 901 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 3 m
0700 006 885 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 5 m
0700 006 900 Welding cable
200A, OKC 50, 3 m
0700 006 884 Welding cable
200A, OKC 50, 5 m
0700 300 860 ET17 TIG torch, 4 m
0463 267 001
- 22 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
0463 267 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising