ESAB | Tig 160 - Buddy™ Tig 160 | Instruction manual | ESAB Tig 160 - Buddy™ Tig 160 Navodila za uporabo

ESAB Tig 160 - Buddy™ Tig 160 Navodila za uporabo
Buddy™
Tig 160
Priročnik z navodili
0463 267 001 SI 20150427
Valid for: serial no. 31311101199
VSEBINA
1
VARNOST ............................................................................................................. 4
2
UVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Oprema.................................................................................................................. 7
3
TEHNIČNI PODATKI............................................................................................. 8
4
NAMESTITEV ....................................................................................................... 9
4.1
Lokacija................................................................................................................. 9
4.2
Omrežno napajanje .............................................................................................. 9
4.2.1
Priporočene velikosti varovalk in minimalni prerezi kablov ................................ 9
5
DELOVANJE....................................................................................................... 10
5.1
Priključki ............................................................................................................. 10
5.2
Priključitev varilnega in povratnega kabla ......................................................10
5.3
Simboli in funkcije ............................................................................................. 11
5.4
Varjenje TIG ........................................................................................................ 13
5.4.1
Nastavitev varilnega toka ................................................................................. 13
5.5
Varjenje MMA...................................................................................................... 14
5.5.1
Nastavitev varilnega toka ................................................................................. 14
5.5.2
Sila obloka........................................................................................................ 14
5.5.3
Vzpostavljanje obloka ...................................................................................... 14
5.5.4
Vodenje elektrode ............................................................................................ 14
5.5.5
Zaščita pred nalegiranjem elektrode z osnovnim materialom .......................... 15
5.5.6
Izbira elektrode................................................................................................. 15
6
VZDRŽEVANJE .................................................................................................. 16
6.1
Varilni transformator.......................................................................................... 16
6.2
Varilni gorilnik .................................................................................................... 16
7
UGOTAVLJANJE NAPAK .................................................................................. 17
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV................................................................... 18
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ....................................................................................19
SLIKA......................................................................................................................... 20
PRIKLJUČKI .............................................................................................................. 21
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 267 001
© ESAB AB 2015
1 VARNOST
1
VARNOST
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1. Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
2. Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
3. Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
4. Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj jih
lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
5. Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
0463 267 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 VARNOST
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarni za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju upoštevajte varnostne ukrepe. Poučite se o varnostnih praksah
svojega delodajalca, ki morajo temeljiti na proizvajalčevih podatkih o tveganjih.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA – lahko je smrtno nevaren.
•
•
•
•
Napravo inštalirajte in ozemljite skladno z ustreznimi standardi.
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se z golo kožo, mokrimi
rokavicami ali mokrimi oblačili ne dotikajte.
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
Pazite na varno držo med delom.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju.
•
•
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
Uporabljajte prezračevanje ali odvod plinov iz obloka ali oboje, da zagotovite
odvod hlapov in plinov iz svojega dihalnega območja ter iz delovnega
območja sploh.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilsko masko z zaščitnim
steklom in nosite zaščitna oblačila.
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zastori.
NEVARNOST POŽARA
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni
nobenih vnetljivih snovi.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
•
•
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito sluha. Zaščitite si
ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito sluha.
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju
pokličite na pomoč strokovnjaka.
Pred inštalacijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Pred inštalacijo oziroma uporabo preberite in preučite
priročnik z navodili.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo
zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni
združljivosti opreme razreda A zaradi prevodnih in
sevalnih motenj.
0463 267 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 VARNOST
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
ESAB vam zagotavlja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
RAZSTAVLJANJE IN RAVNANJE OB IZTEKU ŽIVLJENJSKE DOBE
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme
v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
Varilna oprema je izdelana predvsem iz jekla, plastične mase in neželeznih kovin. Z njo
ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
Tudi s hladilom ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
0463 267 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 UVOD
2
UVOD
TIG 160 je varilni transformator, namenjen za varjenje TIG in uporabo pri varjenju MMA
(oplaščene elektrode).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
2.1
Oprema
Varilnemu transformatorju so priloženi:
•
•
•
4-metrski gorilnik za varjenje TIG
3-metrski varilni kabel z držalom elektrode in povratnim kablom s povratno čeljustjo
navodila za uporabo,
0463 267 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
Tig 160
Omrežna napetost
230 V 1~ ±10%, 50/60 Hz
Primarni tok Inajv.
32,6 A
Obseg nastavitev, TIG
5 A/10 V–160 A/16,4 V
Obseg nastavitev, MMA
5 A/20,0 V–160 A/26,4 V
Dovoljena obremenitev pri TIG
20-% delovni cikel
160 A/16,4 V
60-odstotni obratovalni cikel
105 A/14,2 V
100-odstotni obratovalni cikel
85 A/13,4 V
Dovoljena obremenitev pri MMA
20-odstotni delovni cikel
160 A/26,4 V
60-odstotni obratovalni cikel
105 A/24,2 V
100-odstotni obratovalni cikel
85 A/23,4 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
0,72
Izkoristek pri maksimalnem toku
> 80 %
Napetost odprtega tokokroga U0 najv.
60 V
Delovna temperatura
od –10 °C do +40 °C
Temperatura pri transportu
od –20 °C do +55 °C
Zvočni tlak brez obremenitve
< 70 dB (A)
Dimenzije d × š × v
310 × 140 × 230 mm
Masa
8 kg
Razred ohišja
IP 23S
Razred uporabe
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem
smete variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri
temperaturi 40 °C/104 °F.
Razred ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi predmeti označuje koda
IP.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
0463 267 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
4.1
Lokacija
Varilni transformator postavite tako, da je zagotovljen neoviran pretok hladilnega zraka skozi
vhodne in izhodne reže. Varilni transformator postavite tako, da neželen material ne more
zamašiti dovoda zraka
4.2
Omrežno napajanje
Poskrbite, da je varilni transformator
priključen na pravilno napajalno napetost in
zaščiten z ustrezno varovalko. Vtičnica mora
imeti zaščitno ozemljitveno povezavo.
A. Ploščica s podatki o napajalnem priključku
4.2.1
Priporočene velikosti varovalk in minimalni prerezi kablov
TIG 160
Omrežna napetost
230 V 1~ ±10%, 50/60 Hz
Presek omrežnega kabla mm2
3 G 2,5
Fazni tok I1eff (TIG)
10,2 A
Fazni tok I1eff (MMA)
14,6 A
OPOMBA!
Varilni transformator uporabljajte v skladu z ustreznimi predpisi v svoji državi.
0463 267 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
5.1
Priključki
1. Nadzorna plošča
2. Priključek za gorilnik TIG (zaščitni plin)
3. Priključek (–) za povratni kabel ali varilni
kabel
4. Priključek za gorilnik TIG
5.2
5. Priključek (+) za povratni kabel ali varilni
kabel
6. Stikalo omrežnega napajanja 1/O
7. Priključek za zaščitni plin
8. Priključek omrežnega kabla
Priključitev varilnega in povratnega kabla
Varilni transformator ima dva izhoda, negativni [–] priključek (2) in pozitivni [+] priključek (3),
za priklop varilnega in povratnega kabla.
Za možen postopek TIG priključite napajalni kabel gorilnika TIG na negativni [–] priključek
(2). Matico dovoda plina priključite na reguliran dovod zaščitnega plina..
Pri postopku MMA je priključek, na katerega je priključen varilni kabel, odvisen od vrste
elektrode; za podatke o pravilni polarnosti elektrode glejte embalažo elektrode.
Povratni kabel priključite na preostali varilni priključek na transformatorju. Kontaktne klešče
povratnega kabla pritrdite na obdelovanec in poskrbite za dober električni stik.
0463 267 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 DELOVANJE
5.3
Simboli in funkcije
Napajanje vključeno
Pregrevanje
Signalna lučka, bela, napajanje
vključeno
Signalna lučka, rumena,
pregrevanje
Oblok ob dvigu
Zagon HF
4-koračni način
2-koračni način
Varjenje MMA
Sila obloka
Spuščanje
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima varovalo za preprečevanje pregrevanja, ki se vključi, če
temperatura naraste čez določeno mejo, kar povzroči prekinitev varilnega toka in
vklop rumene signalne lučke na sprednji strani transformatorja. Zaščita se
samodejno izklopi, ko temperatura pade.
OPOMBA!
Če je če varilni transformator preobremenjen, se lahko pregreje.
Dovoljenimi obremenitvami so v poglavju v TEHNIČNI PODATKI v
teh navodilih.
Če sta dovod ali odvod zraka blokirana ali zamašena z neželenim
materialom, se lahko varilni transformator pregreje. Pretok zraka
skozi varilni transformator ne sme biti blokiran.
0463 267 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 DELOVANJE
Zagon HF
Funkcija Zagon HF vzpostavi oblok tako, da sproži iskro z elektrode na
obdelovanec takrat, ko se elektroda približa obdelovancu.
LiftArc™
Funkcija LiftArc™ vzpostavi oblok, ko se elektroda dotakne obdelovanca in se
potem dvigne stran.
Vzpostavljanje obloka pri funkciji LiftArc™:
1. Z elektrodo se dotaknite obdelovanca.
2. Ko pritisnete sprožilno stikalo, začne teči nizek tok.
3. Dvignite elektrodo od obdelovanca: Vzpostavi se oblok in tok samodejno naraste na
nastavljeno vrednost.
4-koračni način
Pri 4-hodnem načinu nadzora pritisk sprožilca gorilnika TIG odpre predtok plina
(če se uporablja). Po izteku časa predtoka plina električni tok naraste do pilotske
ravni (nekaj amperov) in vzpostavi se oblok. S sprostitvijo sprožilca povečate tok
na nastavljeno vrednost (z dvigovanjem, če se ta funkcija uporablja). Ko
sprožilec pritisnete, se tok vrne na nastavljeno pilotsko vrednost (s spuščanjem,
če se ta funkcija uporablja). Ko prožilec spet sprostite, se izključi oblok in začne
se tok plina po varjenju.
Čas toka plina po varjenju se nastavlja premosorazmerno varilnemu toku, tj.
nizek varilni tok = kratek čas toka plina po varjenju. Visok varilni tok = daljši čas
toka plina po varjenju.
2-koračni način
Pri 2-hodnem načinu delovanja s pritiskom sprožilca gorilnika TIG odprete
predhodni tok plina (če ga uporabljate) in vzpostavite oblok. Tok se dvigne na
nastavljeno vrednost (kot določa funkcija dvigovanja, če se uporablja). Ko
sprožilec sprostite, se tok zniža (ali pa začnete spuščanje, če se funkcija
uporablja) in izklopite oblok.
Čas toka plina po varjenju se nastavlja premosorazmerno varilnemu toku, tj.
nizek varilni tok = kratek čas toka plina po varjenju. Visok varilni tok = daljši čas
toka plina po varjenju.
Varjenje MMA
Varjenje MMA pomeni varjenje z oplaščenimi elektrodami. Oblok tali elektrodo,
njen plašč pa ustvarja zaščitno žlindro.
0463 267 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
5 DELOVANJE
Spuščanje
Varjenje TIG uporablja spuščanje, pri katerem tok »počasi« nadzorovano pada,
tako da pri zaključku varjenja ne nastanejo kraterji in/ali razpoke.
Sila obloka
Sila obloka je pomembna pri nastavljanju spremembe toka v odgovor na
spremembo dolžine obloka. Manjša vrednost omogoča mirnejši oblok z manj
škropljenja.
Oblike spojev
Sočelni spoj
5.4
Vogalni spoj
Prekrivni spoj
Spoj T
Varjenje TIG
Pri varjenju TIG se tali material obdelovanca z oblokom, ki ga vzpostavi volframova
elektroda, ki se sama ne tali. Kopel taline in elektrodo ščiti zaščitni plin.
Varjenje TIG je zlasti primerno za varjenje z zahtevano visoko kakovostjo in varjenje tankih
plošč. Varilni transformatorji zagotavljajo tudi dobre lastnosti za varjenje TIG.
Za varjenje TIG mora imeti varilni transformator naslednjo opremo:
•
•
•
•
jeklenko varilnega plina (s primernim varilnim plinom),
regulator varilnega plina (primeren regulator plina),
volframovo elektrodo.
primeren polnilni material, če je potreben.
Preklopite procesno izbirno stikalo na želeni postopek varjenja. OPOMBA: izhodni tok
varilnega transformatorja je omogočen. Preverite, ali se polariteta varilnega kabla in gorilnika
TIG ujema s polariteto elektrode. Izberite želeno raven varilnega toka.
5.4.1
Nastavitev varilnega toka
Varilni transformator omogoča nastavitev
varilnega toka od 5 do 160 A.
Tok
0463 267 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 DELOVANJE
5.5
Varjenje MMA
Preklopite procesno izbirno stikalo na želeni postopek varjenja.
OPOMBA!
izhodni tok varilnega transformatorja je omogočen. Preverite, ali se izbrana
polariteta varilnega kabla ujema s polariteto elektrode. Izberite želeno raven
varilnega toka.
5.5.1
Nastavitev varilnega toka
Varilni transformator omogoča nastavitev
varilnega toka od 5 do 160 A.
Tok
5.5.2
Sila obloka
S tem gumbom nastavite silo obloka.
SILA OBLOKA (MMA)
UPADANJE (TIG)
5.5.3
Vzpostavljanje obloka
Varjenje MMA pomeni varjenje z oplaščenimi elektrodami. Oblok tali elektrodo, njen plašč pa
ustvarja zaščitno žlindro.
Če se pri vzpostavljanju obloka elektroda pritisne ob kovino, se takoj stali in prilepi na kovino,
kar onemogoča nadaljnje varjenje. Zato je treba vzpostaviti oblok tako, kot bi prižigali
vžigalico.
Elektrodo hitro pritisnite ob kovino in jo nato dvignite, da dobite ustrezno dolžino obloka
(približno 2 mm). Če je oblok predolg, bo prasketal in se iskril, na koncu pa popolnoma
ugasnil. Ko vzpostavite oblok, premikajte elektrodo od leve proti desni. Elektrodo morate
držati pod kotom 60° na kovino.
5.5.4
Vodenje elektrode
Pri varjenju MMA so trije gibi, ki jih je treba opraviti s koncem elektrode: pomikanje elektrode
proti zvarni talini po oseh [1];
za doseganje želene širine taline je morda potrebna majhno nihanje [2],
pomikanje elektrode vzdolž zvara [3].
0463 267 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 DELOVANJE
Uporabnik lahko način vodenja elektrode izbere glede na zvarni spoj, varilni položaj,
specifikacije elektrode, varilni tok, svoje varilne sposobnosti itd.
1. premikanje elektrode
2. nihanje elektrode (desno in levo)
3. premikanje elektrode vzdolž vara
5.5.5
4. elektroda
5. var
6. obdelovanec
Zaščita pred nalegiranjem elektrode z osnovnim materialom
Če med varjenjem volframova elektroda pride v neposreden stik (dotik) z obdelovancem in
pride do kratkega stika, se varilni tok zniža na najmanjšo vrednost, da se življenjska doba
elektrode ne skrajša.
5.5.6
Izbira elektrode
Premer elektrode je treba izbrati na podlagi
debeline obdelovanca, položaja varjenja,
vrsto zvara itd. Dodatne podrobnosti si
oglejte v priporočilih na embalaži elektrod.
•
•
Če želite zagotoviti dobro kakovost
varjenja, morate elektrodo vedno posušiti
ali hraniti na suhem. Tako preprečite
vključke vodika, zračne mehurčke in
pokljivost hladnega vara.
Oblok pri varjenju ne sme biti predolg,
sicer bo oblok nestabilen, prišlo bo do
močnega brizganja, svetlobne
penetracije, zajed, zračnih mehurčkov
itd. Če je oblok prekratek, bo prišlo do
zlepljenja elektrode.
0463 267 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
PREVIDNO!
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s
področja elektrike (pooblaščene osebe).
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Varilni transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čiščenja sta odvisna od:
•
•
•
•
procesa varjenja,
trajanja obloka,
postavitve,
pogojev okolja.
Običajno zadošča, če varilni transformator enkrat letno prepihate s suhim stisnjenim zrakom
(pod znižanim tlakom).
Če so dovodne ali odvodne reže za zrak zamašene, lahko pride do pregrevanja.
6.2
Varilni gorilnik
Redno čistite in zamenjujte obrabne dele, da zagotovite brezhibno varjenje.
0463 267 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
7 UGOTAVLJANJE NAPAK
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Težave z vzpostavitvijo
obloka, način TIG.
•
•
•
•
Ni obloka.
•
•
Preverite priključke gorilnika Tig in ozemljitvenega kabla.
Preverite polariteto gorilnika Tig in ozemljitvenega kabla.
Preverite volframovo elektrodo in po potrebi ponovno
nabrusite konico.
Težave s HF (visoko frekvenco) Serviser naj preveri
pravilnost nastavitve sestava reže za iskro.
•
•
Preverite, ali je stikalo za vklop transformatorja vključeno.
Preverite, ali je omrežna napetost prenizka ali previsoka.
Rumena lučka LED sveti, če je vhod nižji ali višji od
priporočene ravni in če stroj ni na normalni delovni
temperaturi.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno
povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali se je sprožila toplotna zaščita.
Varilni tok se med varjenjem •
prekine.
•
Preverite, ali se je sprožila zaščita pred pregrevanjem (to
označuje rumena lučka na čelni plošči).
Preverite omrežne varovalke za varilni transformator.
Toplotna zaščita se sproža
pogosto.
Preverite, ali je zamašen filter za prah.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih vrednosti za
transformator (tj. da ga ne preobremenjujete). Dovoljenimi
obremenitvami so v poglavju v TEHNIČNI PODATKI v teh
navodilih.
Položaj varilnega transformatorja mora biti tak, da dovodi
in odvodi hladilnega zraka niso zamašeni.
•
•
•
•
Slabo varjenje.
•
•
•
•
0463 267 001
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno
povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite pretok plina.
- 17 -
© ESAB AB 2015
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Tig 160 je zasnovan in testiran v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi EN
60974-1 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali popravilo, mora
preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim standardom.
Seznam nadomestnih delov je objavljen v posebnem dokumentu, ki ga lahko prenesete s
spletnega mesta www.esab.com
0463 267 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Description
Type
0700 300 886
Welding power source
Buddy™ Tig 160
0459 839 067
Spare parts list
Buddy™ Tig 160
Tehnična dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0463 267 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
SLIKA
SLIKA
0463 267 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
PRIKLJUČKI
PRIKLJUČKI
0700 006 901 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 3 m
0700 006 885 Return cable with clamp
200A, OKC 50, 5 m
0700 006 900 Welding cable
200A, OKC 50, 3 m
0700 006 884 Welding cable
200A, OKC 50, 5 m
0700 300 860 ET17 TIG torch, 4 m
0463 267 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising