ESAB | Arc 145 - Buddy™ Arc 145 | Instruction manual | ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Používateľská príručka

ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Používateľská príručka
Buddy™
Arc 145
Návod k používání
0463 276 001 CZ 20150424
Valid for: serial no. 01107071701
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Vybavení................................................................................................................ 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INSTALACE .......................................................................................................... 9
4.1
Umístění ................................................................................................................ 9
4.2
Napájení ze sítě .................................................................................................... 9
4.2.1
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů ............................ 9
5
OBSLUHA........................................................................................................... 10
5.1
Přípojky ............................................................................................................... 10
5.2
Symboly .............................................................................................................. 10
5.3
Připojení svařovacího a zpětného kabelu........................................................10
5.4
Ochrana proti přehřátí ....................................................................................... 11
5.5
Svařování MMA .................................................................................................. 11
5.5.1
Zapalování oblouku.......................................................................................... 11
5.5.2
Manipulace s elektrodou .................................................................................. 11
5.5.3
Ochrana elektrody při kontaktu ........................................................................ 12
5.5.4
Tvary spojů....................................................................................................... 12
5.5.5
Výběr elektrody ................................................................................................ 13
6
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 14
6.1
Napájecí zdroj..................................................................................................... 14
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD...................................................................................... 15
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 16
NÁKRES .................................................................................................................... 17
OBJEDNACÍ ČÍSLO ..................................................................................................18
PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................19
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 276 001
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním;
2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba,
○ při zažehnutí oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3. Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
4. Osobní ochranné prostředky
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný
proti ohni a ochranné rukavice.
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se
mohly zachytit nebo způsobit popáleniny.
5. Obecná bezpečnostní opatření
•
•
•
•
Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen.
Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj.
Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
0463 276 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOST
VÝSTRAHA!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého
zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o
nebezpečných situacích.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
Izolujte se od země a svařovaného předmětu
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary
K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly
a ochranný oděv
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly
žádné hořlavé materiály
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
•
•
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu
Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a
snažte se mu porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento
návod k obsluze a snažte se mu porozumět.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
0463 276 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a
přídavná zařízení.
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
Svařovací zařízení se skládá v první řadě z oceli, plastů a neželezných kovů a musí se
s ním zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
0463 276 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Arc 145 je univerzální napájecí zdroj pro obloukové svařování MMA.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s:
•
•
•
3m svařovacím kabelem s držákem elektrody
3m zpětným kabelem se zemnicí svorkou
Návod k použití
0463 276 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Arc 145
Síťové napětí
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
Primární proud I max.
27,8 A
Rozsah nastavení
10 A/20,4 V – 145 A/25,8 V
Přípustná zátěž při
15 % pracovní cyklus
145 A/25,8 V
60 % pracovní cyklus
70 A/22,8 V
100 % pracovní cyklus
55 A/22,2 V
Účiník při maximálním proudu
0,76
Účinnost při maximálním proudu
80 %
Napětí naprázdno U0 max.
66 V
Provozní teplota
-10 až +40 °C
Přepravní teplota
-20 až +55 °C
Akustický tlak bez zátěže
<70 dB (A)
Rozměry d x š x v
280 x 120 x 220 mm
Hmotnost
4,5 kg
Třída krytí
IP 23S
Třída použití
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro 40
°C / 104 °F
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
Třída použití
Značka
vyjadřuje, že tento napájecí zdroj je určen k použití v místech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
0463 276 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
4.1
Umístění
Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním otvorům pro
chladicí vzduch. Umístěte napájecí zdroj tak, aby nedošlo k ucpání vstupních otvorů
nežádoucím materiálem.
4.2
Napájení ze sítě
Přesvědčte se, zda je napájecí zdroj pro
svařování připojen ke správnému síťovému
napětí a zda je chráněn správně
dimenzovanou pojistkou. Zásuvka musí mít
ochranné uzemnění.
A. Typový štítek s údaji o připojeném
napájení
4.2.1
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
Arc 145
Síťové napětí
Průřez síťového kabelu v
230 V 1 - ± 10 %, 50/ 60 Hz
mm2
3 G 1,5
Fázový proud I1 eff (TIG)
10,8 A
Fázový proud I1 eff (MMA)
16 A
POZOR!
Používejte napájecí zdroj v souladu s příslušnými státními předpisy.
0463 276 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.1
Přípojky
1. Zelená kontrolka, napájení zapnuto
2. Žlutá kontrolka, přehřátí
3. Otočný ovladač pro nastavování
svařovacího proudu
4. Přípojka (-) pro zpětný kabel nebo
svařovací kabel
5.2
5. Přípojka (+) pro zpětný kabel nebo
svařovací kabel
6. Přípojka pro síťový kabel
7. Síťový vypínač 1/O
Symboly
Zapnuté napájení
5.3
Přehřátí
Připojení svařovacího a zpětného kabelu
Napájecí zdroj má dva výstupy, zápornou svorku [-] (4) a kladnou svorku [+] (5) pro připojení
svařovacího a zpětného kabelu.
0463 276 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 OBSLUHA
Výstup, k němuž je připojen svařovací kabel, je závislý na typu elektrody; informace o
správné polaritě elektrody najdete na obalu elektrody.
Připojte zpětný kabel ke zbývající svařovací svorce na napájecím zdroji. Připevněte k
obrobku kontaktní svorku zpětného kabelu a ujistěte se, že má dobrý kontakt.
5.4
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj je vybaven ochranou proti tepelnému přetížení, která přeruší svařovací proud
a rozsvítí žlutou kontrolku v přední části zařízení, jakmile příliš stoupne vnitřní teplota. Když
teplota klesne, tepelná ochrana se automaticky nastaví do výchozího stavu.
POZOR!
Jestliže je napájecí zdroj příliš zatížen, může docházet
k jeho přehřívání. Přípustnou zátěž naleznete v kapitole
TECHNICKÉ ÚDAJE této příručky.
Jestliže je vstup nebo výstup vzduchu blokován nebo
ucpán nežádoucím materiálem, může docházet
k přehřívání napájecího zdroje. Ujistěte se, že průchod
vzduchu napájecím zdrojem není blokován.
5.5
Svařování MMA
5.5.1
Zapalování oblouku
Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými elektrodami. Po
zapálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou strusku.
Jestliže se zažehne oblouk a špička elektrody je přitisknutá ke kovu, okamžitě se začne tavit
a ulpívá na kovu, což znemožňuje pokračovat ve svařování. Proto se musí oblouk zapalovat
stejně jako zápalka. Rychle se dotkněte elektrodou kovu a oddalte ji, aby vznikl vhodný
elektrický oblouk (přibl. 2 mm). Pokud je oblouk příliš dlouhý, začne praskat, dělit se a
nakonec se úplně přeruší. Po zažehnutí oblouku pohybujte elektrodou zleva doprava.
Elektroda by měla svírat s kovem úhel 60°.
5.5.2
Manipulace s elektrodou
Při svařování MMA je třeba používat tři pohyby na konci elektrody: elektroda se pohybuje ke
svarové lázni po osách [1]; k dosažení požadované šířky svarové lázně bude možná nutná
nepatrná oscilace [2]; elektroda se pohybuje ve směru svařování [3].
Obsluha může zvolit manipulaci s elektrodou na základě ostrosti svarového spoje, místa
svařování, specifikací elektrody, svařovacího proudu, vlastních dovedností atd.
0463 276 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 OBSLUHA
1. pohyb elektrody
2. oscilace elektrody (doprava a doleva)
3. pohyb elektrody podél svaru
5.5.3
4. obrobek
5. svar
6. elektroda
Ochrana elektrody při kontaktu
Pokud během svařování dojde k přímému kontaktu (dotyku) mezi elektrodou a obrobkem a
vznikne zkrat, svařovací proud poklesne na minimum, aby se prodloužila životnost elektrody.
5.5.4
Tvary spojů
Tupý spoj
0463 276 001
Rohový spoj
Přeplátovaný spoj
- 12 -
Spoj tvaru T
© ESAB AB 2015
5 OBSLUHA
5.5.5
Výběr elektrody
Výběr průměru elektrody vychází z tloušťky
obrobku, místa svařování, tvaru spoje,
svařované vrstvy atd. Další informace najdete
v doporučeních na obalu elektrody.
•
•
Elektroda se musí vždy skladovat v suchu
nebo vysušit, aby byla zaručena dobrá
kvalita spoje. Tím se předejte přimísení
vodíku a vzniku bublin a prasklin.
Během svařování nesmí být oblouk příliš
dlouhý, jinak dojde k nestabilnímu hoření,
velkému rozstřiku, pronikání světla,
podebrání, vzniku bublin atd. Je-li oblouk
příliš krátký, elektroda se přichytí ke kovu.
0463 276 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Ochranné desky mohou odstraňovat pouze ty osoby, které mají vhodné
elektrotechnické znalosti (autorizovaný personál).
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Napájecí zdroj
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami.
Četnost a způsob čištění jsou závislé na:
•
•
•
•
typu svařování;
době hoření oblouku;
poloze napájecího zdroje;
okolním prostředí.
Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj jedenkrát ročně profouknout suchým stlačeným
vzduchem (se sníženým tlakem).
Jinak způsobí ucpané vstupy a výstupy vzduchu přehřátí.
0463 276 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Druh závady
Nápravné opatření
Žádný oblouk.
•
•
•
•
•
Během svařování došlo k
přerušení svařovacího
proudu.
•
Často dochází k aktivaci
tepelné pojistky.
•
•
•
•
Nízký svařovací výkon.
•
•
•
0463 276 001
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač.
Zkontrolujte, zda síťové napětí není příliš nízké nebo
vysoké. Pokud je napětí vyšší nebo nižší než
doporučovaná hodnota a zařízení má normální provozní
teplotu, rozsvítí se žlutý indikátor LED.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího
proudu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se nevypnul miniaturní jistič.
Zkontrolujte, zda se neaktivovaly tepelné pojistky
(signalizováno žlutou kontrolkou na předním panelu).
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, zda není ucpán prachový filtr.
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení předepsaných
hodnot napájecího zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo).
Přípustnou zátěž naleznete v kapitole TECHNICKÉ
ÚDAJE této příručky.
Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho
vstupním a výstupním otvorům pro chladicí vzduch.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího
proudu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody.
- 15 -
© ESAB AB 2015
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Nástroj Arc 145 je navržen a přezkoušen v souladu s mezinárodními a evropskými
normami EN 60974-1 a EN 60974-10. Servisní služba, která provedla servis nebo
opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedené normě.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0463 276 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
NÁKRES
NÁKRES
0463 276 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
OBJEDNACÍ ČÍSLO
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ordering no.
Denomination
Type
0700 300 884
Welding power source
Buddy™ Arc 145
0459 839 065
Spare parts list
Buddy™ Arc 145
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0463 276 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0700 006 883 Return cable with clamp
200A, OKC 25, 5 m
0700 006 882 Welding cable
200A, OKC 25, 5 m
0463 276 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising