ESAB | Arc 145 - Buddy™ Arc 145 | Instruction manual | ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Brugermanual

ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Brugermanual
Buddy™
Arc 145
Brugsanvisning
0463 276 001 DK 20150424
Valid for: serial no. 01107071701
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ......................................................................................................... 4
2
INDLEDNING ........................................................................................................ 7
2.1
Udstyr.................................................................................................................... 7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLATION..................................................................................................... 9
4.1
Placering ............................................................................................................... 9
4.2
Strømforsyning .................................................................................................... 9
4.2.1
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit.................................... 9
5
DRIFT .................................................................................................................. 10
5.1
Tilslutninger........................................................................................................ 10
5.2
Symboler............................................................................................................. 10
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabel ..................................................................10
5.4
Overophedningsbeskyttelse ............................................................................. 11
5.5
MMA-svejsning................................................................................................... 11
5.5.1
Tænding af lysbuen.......................................................................................... 11
5.5.2
Manipulering af elektroden............................................................................... 11
5.5.3
Anti-elektrode pick-up ...................................................................................... 12
5.5.4
Svejsesømsformer ........................................................................................... 12
5.5.5
Elektrodevalg ................................................................................................... 13
6
VEDLIGEHOLDELSE ......................................................................................... 14
6.1
Strømkilde........................................................................................................... 14
7
FEJLFINDING ..................................................................................................... 15
8
BESTILLING AF RESERVEDELE...................................................................... 16
DIAGRAM .................................................................................................................. 17
BESTILLINGSNUMRE ..............................................................................................18
TILBEHØR ................................................................................................................. 19
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 276 001
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1. Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring
2. Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring udstyret, når
det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes
3. Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
4. Personligt beskyttelsesudstyr
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller,
flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
5. Generelle forholdsregler
•
•
•
•
Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet elektriker.
Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
0463 276 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer. Bed din arbejdsgiver om dennes
sikkerhedsprocedurer, som bør være baseret på fabrikantens risikodata.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med gældende
standarder
Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde handsker
eller vådt tøj
Isoler dig mod jord og arbejdsemnet
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold hovedet ude af dampene
Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne dampe
og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
BRANDFARE
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
•
•
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. Beskyt ørerne.
Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse
Advar andre personer i området om risikoen
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret installeres eller
anvendes.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
0463 276 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHED
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ESAB kan levere al nødvendig svejsebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk
og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
Svejseudstyret er hovedsagelig fremstillet af stål, plast og ikke-jernholdige metaller og skal
håndteres i henhold til de lokale miljøbestemmelser.
0463 276 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Arc 145 er en generel MMA-strømkilde til lysbuesvejsning.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
3 meter svejsekabel med elektrodeholder
3 meter returkabel med returklemme
Brugsanvisning
0463 276 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Arc 145
Netspænding
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
Primær strøm I maks.
27,8 A
Indstillingsområde
10 A / 20,4 V - 145 A / 25,8 V
Tilladt belastning ved
15 % intermittensfaktor
145 A / 25,8 V
60 % intermittensfaktor
70 A / 22,8 V
100 % intermittensfaktor
55 A / 22,2 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,76
Virkningsgrad ved maks. strøm
80 %
Spænding i åbent kredsløb U0 maks.
66 V
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
Transporttemperatur
-20 til +55° C
Lydtryk uden belastning
<70 dB (A)
Mål l × b × h
280 x 120 x 220 mm
Vægt
4,5 kg
Kapslingsklasse
IP 23S
Anvendelsesklasse
Driftscyklus
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40°C / 104°F.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 276 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
4.1
Placering
Placer strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes. Strømkilen skal også
placeres, så luftindtaget ikke tilstoppes med uønsket materiale.
4.2
Strømforsyning
Sørg for, at svejsestrømkilden er tilsluttet den
korrekte forsyningsspænding, og at den er
beskyttet af den korrekte sikringsstørrelse.
Stikkontakten skal have beskyttelsesjording.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
4.2.1
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Arc 145
Netspænding
230 V 1 - ± 10 %, 50/ 60 Hz
Strømforsyningskablets tværsnit mm2
3 G 1,5
Fasestrøm I1eff (TIG)
10,8 A
Fasestrøm I1eff (MMA)
16 A
BEMÆRK!
Benyt strømkilden i overensstemmelse med de relevante nationale
bestemmelser.
0463 276 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Tilslutninger
1. Indikatorlampe, grøn, strømforsyning TIL
5. Tilslutning (+) til returkabel eller
svejsekabel
2. Indikatorlampe, gul, overophedning
6. Tilslutning til strømforsyningskabel
3. Drejeknap til indstilling af svejsestrømmen 7. Netforsyningsafbryder I/O
4. Tilslutning (-) til returkabel eller
svejsekabel
5.2
Symboler
Strømforsyning TIL
5.3
Overophedning
Tilslutning af svejse- og returkabel
Strømkilden har to udgange, en negativ [-] terminal (4) og en positiv [+] terminal (5) til
tilslutning af svejse- og returkabler.
Udgangen, som svejsekablet er tilsluttet til, er afhængig af elektrodetypen. Se
elektrodepakken for oplysninger vedr. den korrekte elektrodepolaritet.
0463 276 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 DRIFT
Tilslut returkablet til den resterende svejseterminal på strømkilden. Fastgør returkablets
kontaktklemme til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god kontakt.
5.4
Overophedningsbeskyttelse
Svejsestrømkilden har en termoafbryder, som udløser, hvis temperaturen bliver for høj,
hvorved svejsestrømmen afbrydes og der tændes en gul indikatorlampe på forsiden af
strømkilden. Termoafbryderen nulstilles automatisk, når temperaturen er faldet.
BEMÆRK!
Hvis belastningen af strøm strømkilden er for høj, så kan
den overophede. Se Tilladt belastning i afsnittet
TEKNISKE DATA i denne manual.
Hvis luftindtaget eller -udgangen bliver blokeret eller
tilstoppet med uønsket materiale, så kan strømkilden
blive overophedet. Sørg for, at luftstrømmen gennem
strømkilden ikke bliver blokeret.
5.5
MMA-svejsning
5.5.1
Tænding af lysbuen
MMA-svejsning kan også betegnes som svejsning med beklædte elektroder. Tænding af
lysbuen smelter elektroden, og dens beklædning danner beskyttende slagge.
Hvis elektrodespidsen er presset mod metallet, når lysbuen tændes, smelter den øjeblikkeligt
og sætter sig fast i metallet, hvilket gør det umuligt at fortsætte svejsningen. Derfor skal
lysbuen tændes på samme måde, som du tænder en tændstik. Stryg hurtigt elektroden mod
metallet, og løft den for at få en passende lysbuelængde (ca. 2 mm). Hvis lysbuen er for
lang, vil den sprutte og blive brudt, før den går helt ud. Når lysbuen er tændt, flyttes
elektroden fra venstre til højre. Elektroden skal holdes i en vinkel på 60° i forhold til metallet.
5.5.2
Manipulering af elektroden
Ved MMA-svejsning skal elektrodeendens bevægelse tilpasses tre bevægelsesmønstre:
Elektroden bevæges til smeltebadet langs akserne [1]; det kan være nødvendigt at udføre
små svingninger for at opnå den ønskede bredde af smeltebadet [2]; elektroden bevæges
langs med svejsebanen [3].
Operatøren kan vælge bevægelse af elektroden på grundlag af svejsesømmens form,
svejseposition, elektrodespecifikationer, svejsestrøm og færdigheder osv.
0463 276 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 DRIFT
1. elektrodebevægelse
4. arbejdsemne
2. svingning af elektrode (højre og venstre) 5. svejsesøm
3. elektrodebevægelse langs med svejsesøm 6. elektrode
5.5.3
Anti-elektrode pick-up
Hvis elektroden under svejsningen kommer i direkte kontakt med (berører) arbejdsemnet og
danner en kortslutning, vil svejsestrømmen falde til et minimum for at forlænge elektrodens
levetid.
5.5.4
Svejsesømsformer
Stumpsøm
0463 276 001
Hjørnesøm
Overlapssøm
- 12 -
T-søm
© ESAB AB 2015
5 DRIFT
5.5.5
Elektrodevalg
Valg af elektrodediameter er baseret på
svejseemnets tykkelse, svejseposition,
svejsesømmens form, svejselag osv. Se
anbefalingerne på elektrodeindpakningen for
yderligere oplysninger.
•
•
For at sikre en svejsesøm af god kvalitet
skal elektroden altid tørres eller
opbevares tørt. Formålet er at undgå
hydrogeninklusion, blærer og koldrevner.
Under svejseprocessen må lysbuen ikke
være for lang, da den ellers vil forårsage
ustabil brænding, kraftigt svejsesprøjt, let
indsmeltning, sidekærv, blærer osv. Hvis
lysbuen er for kort, vil den få elektroden til
at sidde fast.
0463 276 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
FORSIGTIG!
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede
medarbejdere) må afmontere sikkerhedspladerne.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Strømkilde
Kontroller regelmæssigt, at svejsestrømkilden ikke er blokeret med snavs.
Hvor ofte rengøring skal udføres, og hvilke metoder der skal benyttes, afhænger af:
•
•
•
•
svejseproces
lysbuetid
placering af strømkilden
omgivende miljø
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse strømkilden med tør trykluft (reduceret tryk) en gang
om året.
Tilstoppede eller blokerede luftindtag og -udtag kan ellers føre til overophedning.
0463 276 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Forsøg disse anbefalede kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret
servicetekniker.
Fejltype
Afhjælpning
Ingen lysbue.
•
•
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes
under svejsning.
•
•
Termoafbryderen udløser
ofte.
•
•
•
Dårlige svejseresultater.
•
•
•
0463 276 001
Kontroller, at der er tændt for netstrømsafbryderen.
Kontroller, at hovedindgangsspændingen ikke er for lav
eller for høj. Den gule LED tænder, hvis
indgangsspændingen er under eller over de anbefalede
niveauer, og udstyret har normal driftstemperatur.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontroller, om automatsikringen er udløst.
Kontroller, om termoafbryderne er udløst (angives af den
gule lampe på frontpanelet).
Kontroller netsikringerne.
Kontroller, om støvfilteret er blokeret.
Sørg for, at strømkildens mærkedata ikke overskrides
(dvs. at enheden ikke overbelastes). Se Tilladt belastning i
afsnittet TEKNISKE DATA i denne manual.
Sørg for, at strømkilden er placeret, så indtag og
udblæsning af køleluft friholdes.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontroller, at de korrekte elektroder benyttes.
- 15 -
© ESAB AB 2015
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Arc 145 er designet og testet i overensstemmelse med de internationale og
europæiske standarder EN 60974-1 og EN 60974-10. Den serviceafdeling, der har
udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet fortsat er
i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reservedele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 276 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 276 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Type
0700 300 884
Welding power source
Buddy™ Arc 145
0459 839 065
Spare parts list
Buddy™ Arc 145
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0463 276 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
TILBEHØR
TILBEHØR
0700 006 883 Return cable with clamp
200A, OKC 25, 5 m
0700 006 882 Welding cable
200A, OKC 25, 5 m
0463 276 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising