ESAB | Arc 145 - Buddy™ Arc 145 | Instruction manual | ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Brugermanual

ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Brugermanual
Buddy™
Arc 145
Bruksanvisning
0463 276 001 NO 20150424
Valid for: serial no. 01107071701
INNHOLD
1
SIKKERHET.......................................................................................................... 4
2
INNLEDNING ........................................................................................................ 7
2.1
Utstyr..................................................................................................................... 7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLASJON ................................................................................................... 9
4.1
Plassering ............................................................................................................. 9
4.2
Strømforsyning .................................................................................................... 9
4.2.1
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate.................................................. 9
5
BRUK .................................................................................................................. 10
5.1
Tilkoblinger ......................................................................................................... 10
5.2
Symboler............................................................................................................. 10
5.3
Tilkobling av sveise- og returkabel ..................................................................10
5.4
Overopphetingsvern .......................................................................................... 11
5.5
MMA-sveising ..................................................................................................... 11
5.5.1
Tenning av lysbuen .......................................................................................... 11
5.5.2
Manipulering av elektroden .............................................................................. 11
5.5.3
Anti-elektrode pick-up ...................................................................................... 12
5.5.4
Former på sveiseskjøten.................................................................................. 12
5.5.5
Valg av elektrode.............................................................................................. 13
6
VEDLIKEHOLD................................................................................................... 14
6.1
Strømkilde........................................................................................................... 14
7
FEILSØKING ...................................................................................................... 15
8
BESTILLING AV RESERVEDELER ................................................................... 16
SKJEMA .................................................................................................................... 17
BESTILLINGSNUMMER ...........................................................................................18
TILBEHØR ................................................................................................................. 19
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 276 001
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1. Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring
2. Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes
3. Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
4. Personlig verneutstyr
○ bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan hekte
seg fast eller føre til forbrenninger
5. Generelle forholdsregler
•
•
•
•
kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet
Arbeid på høyspenningsutstyrskal alltid utføres av en autorisert elektriker
egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten
Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
0463 276 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring. Spør arbeidsgiveren om sikkerhetsrutiner, som skal
bygge på produsentens risikodata.
ELEKTRISK STØT - kan ta liv
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med gjeldende standarder
Ikke berør strømførende deler eller elektroder med naken hud, våte hansker
eller våte klær
Isoler deg fra jord og arbeidsemne
Sørg for at du står godt
RØYK OG GASSER - kan være helsefarlige
•
•
Hold hodet unna røykgassene
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å føre røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær
Beskytt personer i nærheten med egnede skjermer eller forheng
BRANNFARE
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Kontroller derfor at det ikke er noe
brennbart materiale i nærheten
STØY - for sterk støy kan skade hørselen
•
•
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern. Beskytt ørene. Bruk
øreklokker eller annet hørselvern
Advar personer i nærheten om risikoen
FUNKSJONSFEIL - Tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du installerer og bruker
utstyret.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du
installerer og bruker utstyret.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser
og strålingsforstyrrelser.
0463 276 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIKKERHET
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ESAB kan tilby alt nødvendig tilbehør og beskyttelsesutstyr for bruk ved sveising.
DEMONTERING OG AVHENDING
MERK!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i
samsvar med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller
elektronisk utstyr etter endt levetid leveres inn til et
mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til
veie informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
Sveiseutstyret består hovedsakelig av stål, plast og ikke-jernmetaller, og det skal deponeres
i henhold til lokale miljøbestemmelser.
0463 276 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Arc 145 er en generell MMA-lysbuesveisestrømkilde.
ESABs tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
3 meter sveisekabel med elektrodeholder
3 meter returkabel med returklemme
Brukerveiledning
0463 276 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Arc 145
Nettspenning
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
Primærstrøm I maks.
27,8 A
Innstillingsområde
10 A/20,4 V - 145 A/25,8 V
Tillatt belastning ved
15 % arbeidssyklus
145 A / 25,8 V
60 % arbeidssyklus
70 A / 22,8 V
100 % arbeidssyklus
55 A / 22,2 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,76
Virkningsgrad ved maks. strøm
80 %
Tomgangsspenning U0 maks.
66 V
Driftstemperatur
–10 til +40 °C
Transporttemperatur
-20 til +55 °C
Lydtrykk uten belastning
<70 db (A)
Mål, l × b × h
280 x 120 x 220 mm
Vekt
4,5 kg
Kapslingsklasse
IP 23S
Anvendelsesklasse
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C.
Kapslingsklasse
IP-koden angir kapslingsklassen, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
Anvendelsesklasse
Symbolet
0463 276 001
betyr at strømkilden er beregnet for bruk i områder med økt elektrisk risiko.
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
4.1
Plassering
Plasser sveisestrømkilden slik at kjøleluftinntaket og -utløpet ikke er blokkert. Plasser
dessuten strømkilden slik at luftinntaket ikke tilstoppes av uønskede materialer.
4.2
Strømforsyning
Kontroller at sveisestrømkilden er koblet til
riktig nettspenning, og at det brukes riktig
sikringsstørrelse. Utløpet skal ha beskyttende
jording.
A. Typeskilt med tilkoblingsdata
4.2.1
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabelflate
Arc 145
Nettspenning
230 V 1 - ± 10 %, 50/60 Hz
Tverrsnitt strømkabel i mm2
3 G 1,5
Fasestrøm I1eff (TIG)
10,8 A
Fasestrøm I1eff (MMA)
16 A
MERK!
Bruk strømkilden i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter.
0463 276 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
5.1
Tilkoblinger
1. Indikatorlampe, grønn, strømforsyning PÅ 5. Tilkobling (+) for returkabel eller
sveisekabel
2. Kontrollampe, gul, overoppheting
6. Tilkobling for strømkabel
3. Knapp for innstilling av sveisestrøm
7. Strømbryter 1/O
4. Tilkobling (-) for returkabel eller
sveisekabel
5.2
Symboler
Strømforsyning PÅ
5.3
Overoppheting
Tilkobling av sveise- og returkabel
Strømkilden har to utganger: en negativ [-] klemme (4) og en positiv [+] klemme (5) for
tilkobling av sveise- og returkabler.
Utgangen som sveisekabelen er koblet til, er avhengig av hvilken type elektrode som brukes.
Du finner opplysninger om riktig elektrodepolaritet på emballasjen til elektroden.
0463 276 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 BRUK
Koble returkabelen til den gjenværende sveiseklemmen på strømkilden. Fest returkablenes
kontaktklemme til arbeidsstykket og kontroller at det er god kontakt.
5.4
Overopphetingsvern
Sveisekilden har et termisk overlastvern som trer i funksjon hvis temperaturen blir for høy.
Sveisestrømmen blir da brutt og det tennes en gul kontrollampe foran på strømkilden. Det
termiske overlastvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen har sunket.
MERK!
Hvis strømkilden benyttes for mye, kan den bli
overopphetet. Du finner tillatt belastning i kapittelet
TEKNISKE DATA i denne bruksanvisningen.
Hvis luftinntaket eller luftuttaket blokkeres av uønskede
materialer, kan strømkilden bli overopphetet. Forsikre
deg om at luftstrømmen gjennom strømkilden ikke er
blokkert.
5.5
MMA-sveising
5.5.1
Tenning av lysbuen
MMA-sveising kan også betegnes som sveising med belagte elektroder. Tenning av lysbuen
smelter elektroden, og elektrodebelegget danner et beskyttende slagg.
Hvis spissen av elektroden trykkes mot metallet når lysbuen tennes, smelter den med en
gang og kleber seg til metallet slik at det ikke er mulig å fortsette sveisingen. Derfor må buen
tennes på samme måte som du tenner en fyrstikk. Stryk elektroden raskt mot metallet og løft
den for å få en passende lengde på lysbuen (ca. 2 mm). Hvis lysbuen er for lang, vil den slå
gnister og splittes før den slokker helt. Når lysbuen er tent, flytter du elektroden fra venstre
mot høyre. Elektroden skal holdes i 60° vinkel mot metallet.
5.5.2
Manipulering av elektroden
Ved MMA-sveising kan elektroden beveges på tre måter: Elektroden beveges til smeltebadet
langs aksene [1], en liten oscillasjon (svingning) kan være nødvendig for å oppnå ønsket
bredde på smeltebadet [2], elektroden beveges langs sveiseveien [3].
Operatøren kan velge bevegelse av elektroden ut fra formen på sveiseskjøten,
sveiseposisjon, elektrodespefikasjoner, sveisestrøm, ferdigheter og så videre.
0463 276 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 BRUK
1. elektrodebevegelse
4. arbeidsemne
2. svingning av elektrode (høyre og venstre) 5. sveisesøm
3. bevegelse av elektrode langs sveisesøm 6. elektrode
5.5.3
Anti-elektrode pick-up
Hvis elektroden kommer i direkte kontakt med (berører) arbeidsemnet under sveising og
danner en kortslutning, faller sveisestrømmen til et minimum for å forlenge levetiden til
elektroden.
5.5.4
Former på sveiseskjøten
Stump skjøt
0463 276 001
Hjørneskjøt
Overlappskjøt
- 12 -
T-søm
© ESAB AB 2015
5 BRUK
5.5.5
Valg av elektrode
Valget av elektrodediameter er basert på
tykkelsen til arbeidsemnet, sveiseposisjon,
skjøteform, sveiselag osv. Du finner flere
opplysninger om dette på emballasjen til
elektroden.
•
•
For å sikre god kvalitet på sveisen skal
elektroden alltid tørkes eller oppbevares
tørt. Dette er for å unngå inneslutning av
hydrogen, gassbobler og spenningsriss.
I sveiseprosessen må ikke lysbuen være
for lang. Hvis den er det, kan det føre til
ustabil lysbuebrenning, sprut,
lyspenetrering, underskår, gassbobler
osv. Hvis lysbuen er for kort, setter
elektroden seg fast.
0463 276 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
MERK!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
FORSIKTIG!
Bare personer med egnet kompetanse innen elektrisitet (autorisert personale)
skal fjerne vernedekslene.
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Strømkilde
Kontroller regelmessig at sveisestrømkilden er fri for smuss.
Hvor ofte og hvilke rengjøringsmetoder som skal benyttes, avhenger av:
•
•
•
•
sveiseprosess
lysbuetid
plassering av strømkilde
omgivelsene rundt
Vanligvis er det tilstrekkelig å blåse strømkilden med tørr trykkluft (redusert trykk) en gang i
året.
Tilstoppede eller blokkerte luftinntak- og utløp kan ellers medføre overoppheting.
0463 276 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
7 FEILSØKING
7
FEILSØKING
Forsøk å utføre kontrollene og inspeksjonene som er anbefalt nedenfor, før du tilkaller en
autorisert servicetekniker.
Feiltype
Tiltak
Ingen lysbue.
•
•
•
•
•
Sveisestrømmen avbrytes
under sveising.
•
•
Det termiske overlastvernet
trer ofte i funksjon.
•
•
•
Dårlig sveis.
•
•
•
0463 276 001
Kontroller at strømbryteren er slått på.
Kontroller at nettinngangsspenningen verken er for lav
eller for høy. Den gule lysdioden lyser hvis
inngangsspenningen er under eller over de anbefalte
nivåene og utstyret arbeider ved normal driftstemperatur.
Kontroller at sveisestrømforsyningen og returkablene er
riktig tilkoblet.
Kontroller at det er stilt inn riktig strømverdi.
Kontroller om MCB er utløst.
Kontroller om det termiske overlastvernet har trådt i
funksjon (angis av den gule lampen på frontpanelet).
Kontroller sikringene til strømforsyningen.
Kontroller om luftfilteret er tilstoppet.
Kontroller at du ikke overskrider merkedataene for
strømkilden (dvs. at enheten ikke blir overbelastet). Du
finner tillatt belastning i kapittelet TEKNISKE DATA i denne
bruksanvisningen.
Sørg for å plassere sveisestrømkilden slik at
kjøleluftinntaket og -utløpet ikke blokkeres.
Kontroller at sveisestrømforsyningen og returkablene er
riktig tilkoblet.
Kontroller at det er stilt inn riktig strømverdi.
Kontroller at det brukes riktige elektroder.
- 15 -
© ESAB AB 2015
8 BESTILLING AV RESERVEDELER
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Arc 145 er utformet og testet i henhold til de internasjonale og europeiske
standardene EN 60974-1 og EN 60974-10. Serviceavdelingen som har utført service
eller reparasjon, er forpliktet å sørge for at produktet fortsatt er i samsvar med angitt
standard.
Reservedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler; se info på baksiden av
dette dokumentet. Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og
reservedelsnummer i samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer
riktig levering.
0463 276 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
SKJEMA
SKJEMA
0463 276 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
BESTILLINGSNUMMER
BESTILLINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Type
0700 300 884
Welding power source
Buddy™ Arc 145
0459 839 065
Spare parts list
Buddy™ Arc 145
Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: www.esab.com
0463 276 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
TILBEHØR
TILBEHØR
0700 006 883 Return cable with clamp
200A, OKC 25, 5 m
0700 006 882 Welding cable
200A, OKC 25, 5 m
0463 276 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising