ESAB | Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse Handleiding

ESAB Mig 4004i Pulse Handleiding
Aristo®
Mig 4004i Pulse
Gebruiksaanwijzing
0463 331 001 NL 20150108
Valid for: 240-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .......................................................................................................... 4
2
INLEIDING ............................................................................................................ 7
2.1
Apparatuur............................................................................................................ 7
3
TECHNISCHE GEGEVENS .................................................................................. 8
4
INSTALLATIE...................................................................................................... 10
5
6
4.1
Plaatsing ............................................................................................................. 10
4.2
Instructies voor tillen......................................................................................... 10
4.3
Netvoeding.......................................................................................................... 11
BEDIENING ........................................................................................................ 14
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen ..........................................................15
5.2
Symbolen ............................................................................................................ 15
5.3
Aansluiten van las- en aardkabel .....................................................................15
5.4
Stroombron in-/uitschakelen ............................................................................ 15
5.5
Ventilatorregeling............................................................................................... 16
5.6
Oververhittingsbeveiliging................................................................................ 16
5.7
VRD (spanningsverlagingsvoorziening) ..........................................................16
5.8
Afstandsbediening............................................................................................. 16
5.9
MIG/MAG en lassen met gevulde draad...........................................................16
ONDERHOUD ..................................................................................................... 17
6.1
Inspectie en reiniging ........................................................................................ 17
6.2
Lastoorts............................................................................................................. 17
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ................................................................................ 18
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN............................................................ 19
DIAGRAM .................................................................................................................. 20
BESTELNUMMERS...................................................................................................21
RESERVEONDERDELENLIJST ...............................................................................22
ACCESSOIRES .........................................................................................................23
Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.
0463 331 001
© ESAB AB 2015
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
Gebruikers van ESAB-apparatuur zijn eindverantwoordelijk voor naleving van de
veiligheidsmaatregelen door personen die de apparatuur gebruiken of zich in de buurt van de
apparatuur bevinden De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit
soort apparatuur worden gesteld. Naast de standaardregels die gelden in de werkomgeving
moeten de volgende aanbevelingen in acht worden genomen.
Alle werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat bekend
is met de werking van de apparatuur. Onjuiste hantering van de apparatuur kan leiden tot
gevaarlijke situaties die letsel bij de gebruiker of beschadiging van de apparatuur tot gevolg
kunnen hebben.
1. Gebruikers van de apparatuur moeten op de hoogte zijn van:
○ de werking van de lasapparatuur
○ de plaats van de noodstoppen
○ de functie van de lasapparatuur
○ de relevante veiligheidsmaatregelen
○ lassen en snijden of andere van toepassing zijnde bediening van de apparatuur
2. De gebruiker moet er zeker van zijn dat:
○ er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied van de apparatuur bevinden
als die wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de boog wordt ontstoken of wanneer er
werkzaamheden met de apparatuur worden gestart
3. De werkomgeving moet:
○ geschikt zijn voor de uit te voeren lastaak
○ tochtvrij zijn
4. Persoonlijke veiligheidsuitrusting:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een
veiligheidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende zaken zoals sjaaltjes, armbanden, ringen etc. die vast
kunnen komen te zitten of brandwonden kunnen veroorzaken
5. Algemene voorzorgsmaatregelen:
○ Zorg dat de aardkabel goed is aangesloten
○ Werkzaamheden met hoogspanningsapparatuur mogen alleen worden uitgevoerd
door een gekwalificeerde elektricien
○ Effectieve brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smering en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd tijdens het gebruik van de
apparatuur
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
0463 331 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Booglassen en snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden. Vraag uw werkgever naar de
veiligheidsmaatregelen. Deze moeten gebaseerd zijn op de gegevens van de
fabrikant.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de eenheid volgens de geldende standaarden
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote handen,
natte handschoenen of natte kleding
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt
Zorg voor een veilige werkhouding
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren
BOOGSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
BRANDGEVAAR
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen
brandbare materialen in de buurt zijn
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
•
•
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming
Waarschuw omstanders voor de gevaren
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
LET OP!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
LET OP!
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik
goed door.
0463 331 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 VEILIGHEID
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires voor u.
0463 331 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig 4004i Pulse is een lasstroombron voor MIG/MAG-lassen met pulsstroom.
De stroombron is bedoeld voor gebruik met de draadaanvoereenheid Feed 3004/4804 met
het bedieningspaneel U6.
De accessoires van ESAB voor het product vindt u in het hoofdstuk "ACCESSOIRES"
in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombronnen zijn voorzien van:
•
•
•
5 m aardkabel met aardklem
5 m netkabel met 32 ampère aansluiting
handleiding voor de lasstroombron
0463 331 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 4004i Pulse
Netspanning
380-440 V, +/- 10%, 3~ 50/60 Hz
Netvoeding Sscmin
1,8 MVA
Primaire stroom Imax.
28 A
Nullastvermogen
40 W
Instellingsbereik (DC)
MIG/MAG
16 A / 15 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 34 V
Maximaal vermogen bij MIG/MAG
60 % inschakelduur
400 A/34,0 V
100% inschakelduur
300 A/29,0 V
Maximaal vermogen bij MMA
60 % inschakelduur
400 A/36,0 V
100% inschakelduur
300 A/32,0 V
Maximaal vermogen bij TIG
60 % inschakelduur
400 A/26,0 V
100% inschakelduur
300 A/22,0 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,94
Rendement bij maximale stroom
88 %
Open spanning
VRD-functie inactief1)
55V
VRD-functie actief1)
<35V
Bedrijfstemperatuur
-10 to +40° C
Transporttemperatuur
-20 to +55° C
Constante geluidsdruk in ruststand
<70 db (A)
Afmetingen, l x b x h
610 × 250 × 445 mm
Gewicht
44,5 kg
Isolatieklasse
H
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
1)
De VRD-functie wordt uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F.
0463 331 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
0463 331 001
-9-
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
LET OP!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.1
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo, dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
4.2
0463 331 001
Instructies voor tillen
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
LET OP!
Vereisten voor de netvoeding
Apparatuur met een hoog vermogen kan de vermogenskwaliteit van het
openbare elektriciteitsnet beïnvloeden door de primaire stroom die van het net
wordt afgenomen. Voor sommige typen apparatuur kunnen daarom
aansluitbeperkingen of -vereisten gelden met betrekking tot de maximaal
toegestane netimpedantie of de vereiste minimale toevoercapaciteit bij het
aansluitpunt op het net (zie technische gegevens). In dat geval is het de
verantwoordelijkheid van de installateur of gebruiker van de apparatuur om indien
nodig in overleg met de netwerkbeheerder te waarborgen, dat de apparatuur kan
worden aangesloten.
0463 331 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATIE
LET OP!
De stroombron kan worden aangesloten voor generatorstroom. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met erkende ESAB-technici.
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en wordt beveiligd door een
zekering van voldoende sterkte. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens de
geldende voorschriften.
A.
Typeplaatje met gegevens over
aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter
Mig 4004i Pulse
Netspanning
380-440V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Diameter netkabel
4G4 mm2
Fasestroom Ieff Uin 380V
22 A
Zekering beveiligt
25 A
Zekering beveiligt CMCB
32 A
Fasestroom Ieff Uin 400V
19 A
Zekering beveiligt
20 A
Zekering beveiligt CMCB
32 A
Fasestroom Ieff Uin 440V
18 A
Zekering beveiligt
20 A
Zekering beveiligt CMCB
32 A
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Ze zijn mogelijk niet van toepassing in andere landen: zorg
dat de kabeldiameters en zekeringen in overeenstemming zijn met de nationale
regelgeving.
0463 331 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALLATIE
Aansluitingsinstructie
De stroombron wordt af fabriek op 400 V aangesloten. Indien een andere netspanning is
vereist, moet de kabel op de printplaat worden verplaatst en op de juiste pen worden
aangebracht. Zie de bovenstaande afbeelding. Deze handeling mag uitsluitend worden
verricht door personen met de juiste kennis van elektrotechniek.
Netvoedingskabel vervangen
Als de netvoedingskabel moet worden vervangen, moet de aarde op de juiste manier op de
onderplaat worden aangesloten. Zie de bovenstaande afbeelding voor de volgorde waarin de
ringen, moeren en schroeven moeten worden aangebracht.
0463 331 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij
een oneffen of aflopende
ondergrond.
LET OP!
Voor het best mogelijke resultaat bij MIG-lassen met kort pulseren, mogen de lasen aardkabels niet langer zijn dan 10 m.
0463 331 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1. Netschakelaar, 0 / 1
5. Aansluiting (+): Laskabel
2. Aansluiting voor draadaanvoereenheid of 6. Aansluiting (-): Aardkabel
afstandsbediening
3. Indicatielampje, oranje, oververhitting
7. Zekering voor netspanning voor
draadaanvoereenheid 42 V, 10 A
4. Indicatielampje, wit, stroombron AAN
8. Netvoedingskabel
5.2
Symbolen
Afstandsbediening (2)
Oververhitting (3)
Stroombron AAN (4)
5.3
Aansluiten van las- en aardkabel
De stroombron heeft twee uitgangen, een positieve (+) en een negatieve (-) aansluiting, voor
het aansluiten van las- en aardkabels.
Sluit de aardkabel aan op de negatieve aansluiting op de stroombron. Maak de aansluitklem
van de aardkabel veilig vast aan het werkstuk en zorg voor een goed contact tussen het
werkstuk en de uitgang voor de aardkabel op de stroombron.
5.4
Stroombron in-/uitschakelen
Schakel de machine in door schakelaar (1) naar stand '1' te draaien. Schakel de machine uit
door schakelaar (1) naar stand '0' te draaien. Ongeacht of de netvoeding wordt onderbroken
of de machine op de juiste manier wordt uitgeschakeld, worden de lasgegevens opgeslagen
voor eventueel later gebruik.
0463 331 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 BEDIENING
5.5
Ventilatorregeling
De stroombron is voorzien van een tijdcircuit waardoor de ventilatoren na het lassen 6,5
minuten nadraaien. Daarna wordt de eenheid in de energiebesparende modus gezet. De
ventilatoren starten opnieuw wanneer weer met lassen wordt begonnen. De ventilatoren
draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 200 A. Bij een hogere stroom draaien ze op
volle snelheid.
5.6
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is uitgerust met een circuit voor oververhittingsbeveiliging dat wordt
ingeschakeld als de interne temperatuur te hoog wordt. Het lassen wordt dan onderbroken
en op het bedieningspaneel verschijnt een foutcode. De oververhittingsbeveiliging wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur weer voldoende is gedaald.
5.7
VRD (spanningsverlagingsvoorziening)
De VRD-functie beperkt de open spanning tot 35 V wanneer er niet wordt gelast. Dit wordt
aangegeven door een brandende VRD-led op het bedieningspaneel van de
draadaanvoereenheid.
De VRD-functie wordt geblokkeerd wanneer het systeem waarneemt dat het lassen is
gestart.
5.8
Afstandsbediening
Meer informatie over de werking van de afstandsbediening vindt u in de handleiding voor het
bedieningspaneel.
5.9
MIG/MAG en lassen met gevulde draad
Een continu aangevoerde draad wordt door een boog gesmolten. Het lasbad wordt
beschermd door beschermgas. Voor MIG/MAG en lassen met gevulde draad is de
stroombron uitgerust met:
•
•
•
•
draadaanvoereenheid
draadaanvoereenheid
kabel voor aansluiting van de draadtoevoereenheid op de stroombron
beschermgascilinder
0463 331 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
LET OP!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de stroombron niet vuil is.
De stroombron moet regelmatig worden schoongeblazen met behulp van droge perslucht
met verminderde druk. Vaker schoonmaken in minder schone omgevingen.
Anders kan de luchtinlaat/-uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit raken. Om
dit te vermijden moet het luchtfilter regelmatig worden schoongemaakt.
Vervangen en reinigen van het stoffilter:
1.
2.
3.
4.
Maak het stoffilter los zoals aangegeven in de afbeelding.
Blaas het filter schoon met perslucht (verminderde druk).
Zorg ervoor dat de kant met het fijnste gaas tegen de ventilatorafdekking komt te liggen.
Plaats het filter weer terug.
6.2
Lastoorts
Slijtagegevoelige onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen om
probleemloos te lassen.
0463 331 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
•
•
•
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken
•
•
Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de
oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje
lampje op de voorzijde).
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
De beveiligingen voor oververhitting treden
vaak in werking.
•
•
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg ervoor dat de aangegeven waarden
voor de stroombron niet worden
overschreden (d.w.z. dat de eenheid niet
wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
•
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraden worden
gebruikt.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
•
•
•
0463 331 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
LET OP!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Mig 4004i Pulse is ontworpen en getest conform de internationale en Europese
normen IEC/EN 60974-1 en IEC/EN 60974-10. Na onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer. Zie de achterflap
van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het serienummer, de
bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit vergemakkelijkt het versturen en garandeert een goede
aflevering.
0463 331 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 331 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
0459 839 071
Spare parts list
Note
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
0463 331 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
RESERVEONDERDELENLIJST
RESERVEONDERDELENLIJST
0463 331 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0462 151 880
Trolley
0459 839 039
Spare parts list for trolley
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880
Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm bobbin
0458 705 882
for 440 mm bobbin
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 887
Feed 3004 MA23
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460 526 897
Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889
Feed 3004 MA24
0460 526 899
Feed 3004 MA24
0460 526 987
Feed 4804 MA23
0460 526 996
Feed 4804 U6, with water
0460 526 997
Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989
Feed 4804 MA24
0460 526 999
Feed 4804 MA24, with water
0463 331 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
ACCESSOIRES
0462 300 880
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0463 331 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
ACCESSOIRES
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 331 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising