ESAB | Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse Používateľská príručka

ESAB Mig 4004i Pulse Používateľská príručka
Aristo®
Mig 4004i Pulse
Navod na pouitie
0463 331 001 SK 20150108
Valid for: 240-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Vybavenie.............................................................................................................. 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INŠTALÁCIA ....................................................................................................... 10
5
6
4.1
Umiestnenie........................................................................................................ 10
4.2
Pokyny na zdvíhanie.......................................................................................... 10
4.3
Sieťové napájanie .............................................................................................. 11
PREVÁDZKA ...................................................................................................... 14
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia.....................................................................15
5.2
Symboly .............................................................................................................. 15
5.3
Pripojenie zváracieho a spätného kábla ..........................................................15
5.4
Zapínanie a vypínanie napájacieho zdroja ......................................................15
5.5
Regulácia ventilátora ......................................................................................... 16
5.6
Ochrana proti prehrievaniu ............................................................................... 16
5.7
VRD (Voltage Reducing Device – zariadenie na zníženie napätia) ................16
5.8
Jednotka diaľkového ovládania........................................................................16
5.9
Zváranie MIG/MAG a zváranie drôtom s jadrom s vlastnou
ochranou ......................................................................................................... 16
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 17
6.1
Kontrola a čistenie ............................................................................................. 17
6.2
Zvárací horák...................................................................................................... 17
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH................................................................... 18
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV .................................................... 19
DIAGRAM .................................................................................................................. 20
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ...........................................................................................21
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV ...........................................................................22
PRÍSLUŠENSTVO .....................................................................................................23
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 331 001
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Okrem štandardných nariadení, ktoré platia pre dané pracovisko, je
nutné dodržiavať aj nižšie uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorí je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť k nebezpečným situáciám, ktoré môžu
mať za následok zranenie obsluhy a poškodenie zariadenia.
1. Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ obsluhou zariadenia;
○ umiestnením núdzových vypínačov;
○ fungovaním zariadenia;
○ príslušnými bezpečnostnými opatreniami;
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
2. Obsluha zariadenia musí zaistiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatia práce so zariadením
3. Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel;
○ bez prievanu.
4. Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
5. Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
0463 331 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOSŤ
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia. Požiadajte svojho
zamestnávateľa o bezpečnostné predpisy vychádzajúce z údajov výrobcu o
nebezpečných situáciách.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM – môže spôsobiť smrť
•
•
•
•
Zariadenie inštalujte a uzemnite v súlade s príslušnými normami.
Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród nechráneným
povrchom tela, mokrými rukavicami alebo vlhkým odevom
Izolujte sa od zeme a zváraného predmetu
Dbajte na bezpečnú pracovnú polohu.
VÝPARY A PLYNY – môžu byť zdraviu nebezpečné
•
•
Kryte si hlavu pred výparmi
Na odstránenie výparov a plynov z dosahu vášho dýchania a z celého
priestoru používajte ventiláciu, odsávanie pri oblúku alebo oboje
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – môže poraniť oči a spáliť kožu
•
•
Chráňte si oči a telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s filtračnými
sklami a ochranný odev
Osoby nachádzajúce sa v blízkosti chráňte vhodnými tienidlami alebo
závesmi
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
Iskry (prskanie) môžu spôsobiť požiar. Preto zaistite, aby v blízkosti neboli
žiadne horľavé materiály
HLUK – nadmerný hluk môže poškodiť sluch
•
•
Chráňte si uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu. Chráňte si
uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu.
Varujte osoby nachádzajúce sa v blízkosti pred nebezpečenstvom
FUNKČNÁ PORUCHA – pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte tento návod na
obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÉ OSOBY!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
UPOZORNENIE!
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte
tento návod na obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
0463 331 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou.
Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu
v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so
zaručením elektromagnetickej kompatibility pri zariadení
triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB vám môže zaistiť všetky potrebné zváračské ochranné prostriedky
a prídavné zariadenia.
0463 331 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Mig 4004i Pulse je zdroj zváracieho prúdu určený na zváranie MIG/MAG pulzačným
prúdom.
Tento zvárací zdroj je určený na použitie s jednotkou posuvu drôtu Feed 3004/4804 s
ovládacím panelom U6.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB pre tento produkt nájdete v kapitole
PRÍSLUŠENSTVO tejto príručky.
2.1
Vybavenie
Zváracie zdroje sa dodávajú s týmito súčasťami:
•
•
•
5 m spätným káblom s kontaktnou svorkou
5 m sieťovým káblom s 32 A konektorom
návodom na obsluhu zváracieho zdroja
0463 331 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 4004i Pulse
Sieťové napätie
380 – 440 V, +/-10 %, 3~ 50/60 Hz
Napájanie zo siete Sscmin
1,8 MVA
Primárny prúd Imax.
28 A
Príkon naprázdno
40 W
Rozsah nastavenia (js)
MIG/MAG
16 A / 15 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 34 V
Dovolené zaťaženie pri MIG/MAG
60 % zaťažovací cyklus
400 A / 34,0 V
100% zaťažovací cyklus
300 A / 29,0 V
Dovolené zaťaženie MMA
60 % zaťažovací cyklus
400 A / 36,0 V
100% zaťažovací cyklus
300 A / 32,0 V
Dovolené zaťaženie pri TIG
60 % zaťažovací cyklus
400 A / 26,0 V
100% zaťažovací cyklus
300 A / 22,0 V
Účinník pri maximálnom prúde
0,94
Účinnosť pri maximálnom prúde
88 %
Napätie na svorkách
Funkcia VRD neaktívna1)
55V
Funkcia VRD aktívna1)
< 35 V
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až +55° C
Konštantný akustický tlak naprázdno
<70 db (A)
Rozmery d × š × v
610 × 250 × 445 mm
Hmotnosť
44,5 kg
Trieda izolácie
H
Trieda krytia
IP 23
Klasifikácia aplikácie
1)
Funkcia VRD je vysvetlená v návode na obsluhu ovládacieho panelu.
Sieťové napájanie, Ssc min
Minimálny skratový výkon v sieti podľa IEC 61000-3-12.
Prevádzkové zaťaženie
Pracovný cyklus vymedzuje čas, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži
bez toho, aby došlo k preťaženiu, ako percento desaťminútového intervalu. Zaťažovací
cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F.
0463 331 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Trieda krytia
Kód IP indikuje krytie, t. zn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
0463 331 001
-9-
© ESAB AB 2015
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácom prostredí môže
spôsobiť rádiové poruchy. Používateľ zodpovedá za prijatie vhodných opatrení.
4.1
Umiestnenie
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
zapchaté.
4.2
0463 331 001
Pokyny na zdvíhanie
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 INŠTALÁCIA
4.3
Sieťové napájanie
POZOR!
Požiadavky na sieťové napájanie
Výkonové zariadenia môžu v dôsledku odoberania primárneho prúdu zo
sieťového rozvodu ovplyvňovať kvalitu rozvodnej siete. Preto sa môžu na
niektoré typy zariadení (pozrite technické údaje) vzťahovať obmedzenia ohľadne
zapojenia alebo požiadaviek týkajúcich sa maximálnej povolenej sieťovej
impedancie alebo minimálneho napájacieho výkonu v mieste rozhrania s
verejnou rozvodnou sieťou. V takom prípade je inštalačný technik alebo
používateľ zodpovedný za to, aby sa na základe konzultácie s prevádzkovateľom
rozvodnej siete v prípade potreby uistil, či je možné zariadenie pripojiť.
0463 331 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 INŠTALÁCIA
POZOR!
Napájací zdroj je možné zapojiť tak, aby generoval energiu. Ak chcete ďalšie
informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného pracovníka spoločnosti
ESAB.
Skontrolujte, či je jednotka pripojená k správnemu sieťovému napájaciemu napätiu a či je
chránená poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa použiť ochranný uzemňovací
vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
A.
Typový štítok s údajmi o napájacej
prípojke
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálne prierezy kábla
Mig 4004i Pulse
Sieťové napätie
380 – 440V, +/- 10 %, 3~ 50/60 Hz
Sieťový kábel, prierez
4G4 mm2
Fázový prúd Ief. Uin 380V
22 A
Poistka proti prúdovým
špičkám
25 A
Poistka CMCB špičková
32 A
Fázový prúd Ief. Uin 400V
19 A
Poistka proti prúdovým
špičkám
20 A
Poistka CMCB špičková
32 A
Fázový prúd Ief. Uin 440 V
18 A
Poistka proti prúdovým
špičkám
20 A
Poistka CMCB špičková
32 A
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. V iných krajinách sveta nemusia platiť. Prierez kábla a
menovité hodnoty poistiek musia zodpovedať požiadavkám platných
vnútroštátnych predpisov.
0463 331 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 INŠTALÁCIA
Návod na pripojenie
Zdroj napájania je od výroby pripojený k 400 V. Ak sa vyžaduje iné sieťové napätie, kábel na
plošnom spoji je potrebné premiestniť na správny kontakt. Pozri vyššie uvedený obrázok.
Tento úkon smie vykonať len osoba, ktorá má patričné znalosti z elektrotechniky.
Výmena kábla napájania
Ak je potrebné vymeniť kábel napájania, musí sa správne vykonať uzemnenie na spodnej
doske. Na obrázku vyššie je znázornené správne poradie vkladania podložiek, matíc a
skrutiek.
0463 331 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
VÝSTRAHA!
Zariadenie zabezpečte –
predovšetkým na nerovnom alebo
svahovitom povrchu.
POZOR!
Najlepší možný výsledok pri krátkych pulzáciách Mig dosiahnete, ak zváracie a
spätné káble nebudú dlhšie ako 10 m.
0463 331 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1. Prepínač pre sieťový napájací zdroj 0 / 1 5. Pripojenie (+): Zvárací kábel
2. Pripojenie pre jednotku posuvu zváracieho 6. Pripojenie (-): Spätný kábel
drôtu a jednotku diaľkového ovládania
3. Kontrolka, žltá, prehrievanie
7. Poistka napájacieho napätia pre jednotku
posuvu, 42 V, 10 A
4. Kontrolka, biela, napájací zdroj ZAP
8. Sieťový kábel
5.2
Symboly
Jednotka diaľkového
ovládania (2)
Prehriatie (3)
Zvárací zdroj ZAP (4)
5.3
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Napájací zdroj má dva výstupy, kladnú svorku (+) a zápornú svorku (-). Sú určené na
pripojenie zváracieho a spätného kábla.
Spätný kábel pripojte k zápornej svorke na zváracom zdroji. Pripevnite kontaktnú príchytku
spätného kábla k obrobku. Kontakt medzi obrobkom a výstupom pre spätný kábel na
zváracom zdroji musí byť spoľahlivý.
5.4
Zapínanie a vypínanie napájacieho zdroja
Otočením sieťového spínača (1) do polohy 1 sa zvárací zdroj zapína. Zvárací zdroj sa vypína
otočením vypínača (1) do polohy 0. Bez ohľadu na to, či je sieťové napájanie prerušené
abnormálne alebo sa zvárací zdroj vypne normálnym spôsobom, zváracie parametre sa
uložia, aby boli znova k dispozícii pri nasledujúcom zapnutí jednotky.
0463 331 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 PREVÁDZKA
5.5
Regulácia ventilátora
Napájací zdroj má časový obvod, ktorý udržiava ventilátory v chode 6,5 minúty po skončení
zvárania a jednotka sa prepne do režimu úspory energie. Ventilátory sa znova spustia po
začiatku zvárania. Ventilátory bežia so zníženou rýchlosťou pre zváracie prúdy do 200 A a s
plnou rýchlosťou pre vyššie prúdy.
5.6
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má obvod ochrany proti prehrievaniu, ktorý sa aktivuje pri veľkom zvýšení
vnútornej teploty. Ak sa tak stane, zvárací prúd sa zablokuje a na ovládacom paneli sa
zobrazí kód poruchy. Aktivovanie ochrany proti prehriatiu sa automaticky zruší po poklese
teploty.
5.7
VRD (Voltage Reducing Device – zariadenie na zníženie
napätia)
Funkcia VRD zaručuje, že napätie naprázdno neprekročí 35 V keď sa neuskutočňuje
zváranie. Indikuje to svietiaca LED VRD na ovládacom paneli jednotky posuvu drôtu.
Funkcia VRD sa zablokuje keď systém zistí, že zváranie sa spustilo.
5.8
Jednotka diaľkového ovládania
Ďalšie informácie o prevádzke jednotky diaľkového ovládania nájdete v návode na použitie
ovládacieho panela.
5.9
Zváranie MIG/MAG a zváranie drôtom s jadrom s vlastnou
ochranou
Počas zvárania oblúk roztavuje kontinuálne podávaný vodič. Tavný kúpeľ je chránený
ochranným plynom. Pri zváraní MIG/MAG a zváraní drôtom s jadrom s vlastnou ochranou sa
zvárací zdroj doplní o:
•
•
•
•
jednotku posuvu drôtu
jednotka podávania drôtu
prepojovací kábel medzi napájacím zdrojom a jednotkou posuvu drôtu
tlakovú fľašu na ochranný plyn
0463 331 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné štítky smú odstraňovať a servis, údržbu a opravy vykonávať iba osoby so
zodpovedajúcimi elektrotechnickými znalosťami (oprávnení zamestnanci).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Kontrola a čistenie
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je znečistený.
Napájací zdroj sa musí pravidelne čistiť prefúkaním suchým stlačeným vzduchom so
zníženým tlakom. V špinavom prostredí je potrebné častejšie čistenie.
V opačnom prípade by sa mohol upchať prívodný alebo výtlačný otvor vzduchu, čo spôsobí
prehrievanie. Vzduchový filter sa musí pravidelne čistiť, aby sa tomu predišlo.
Výmena a čistenie prachového filtra:
1.
2.
3.
4.
Uvoľnite prachový filter podľa obrázka.
Vyčistite filter stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom).
Dbajte, aby sa k mriežke priložil filter s najjemnejšími otvormi.
Znova nasaďte filter.
6.2
Zvárací horák
Dielce podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu sa musia v pravidelných intervaloch vyčistiť a
vymeniť, aby bolo zaručené bezproblémové zváranie.
0463 331 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Nehorí oblúk.
Opatrenia
•
•
•
Zvárací prúd sa počas zvárania prerušuje
•
•
Časté aktivovanie ochrany proti tepelnému
preťaženiu
•
•
Neuspokojivý zvárací výkon.
•
•
•
•
0463 331 001
- 18 -
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový
vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd
a či sú správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa neaktivovala ochrana
proti tepelnému preťaženiu (čo indikuje
oranžová kontrolka na čelnom paneli)
Skontrolujte hlavné poistky sieťového
napájania.
Skontrolujte, či sú upchané vzduchové
filtre.
Presvedčite sa, či neboli prekročené
menovité údaje pre zvárací zdroj (t.j. či
jednotka nie je preťažená).
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd
a či sú správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používajú správne
zváracie drôty.
Skontrolujte hlavné poistky sieťového
napájania.
© ESAB AB 2015
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie Mig 4004i Pulse je navrhnuté a testované v súlade s medzinárodnými
a európskymi normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Povinnosťou servisnej
jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj
naďalej zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely si môžete objednať od najbližšieho predajcu spoločnosti ESAB – pozrite
zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a
zaistí správnosť dodávky.
0463 331 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 331 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering number Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
0459 839 071
Spare parts list
Note
Návody na použitie v iných jazykoch si môžete stiahnuť z Internetu: www.esab.com.
0463 331 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
0463 331 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0462 151 880
Trolley
0459 839 039
Spare parts list for trolley
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880
Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm bobbin
0458 705 882
for 440 mm bobbin
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 887
Feed 3004 MA23
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460 526 897
Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889
Feed 3004 MA24
0460 526 899
Feed 3004 MA24
0460 526 987
Feed 4804 MA23
0460 526 996
Feed 4804 U6, with water
0460 526 997
Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989
Feed 4804 MA24
0460 526 999
Feed 4804 MA24, with water
0463 331 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
PRÍSLUŠENSTVO
0462 300 880
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0463 331 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
PRÍSLUŠENSTVO
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 331 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising