ESAB | Warrior™ YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Warrior™ YardFeed 200 Kasutusjuhend

ESAB Warrior™ YardFeed 200 Kasutusjuhend
Warrior™ YardFeed 200
Warrior™ YardFeed 200w
Kasutusjuhend
0463 387 001 EE 20140813
Valid for: serial no. 427-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ............................................................................................................... 4
2
SISSEJUHATUS ................................................................................................... 7
3
TEHNILISED ANDMED ........................................................................................ 8
4
PAIGALDAMINE ................................................................................................. 10
4.1
5
6
KASUTAMINE..................................................................................................... 11
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed .......................................................................12
5.2
Funktsioon.......................................................................................................... 13
5.3
Traadi etteande surve ........................................................................................ 14
5.4
Traadi vahetamine ja sisestamine ....................................................................15
5.5
Etteanderullide vahetamine .............................................................................. 15
HOOLDAMINE .................................................................................................... 16
6.1
7
Tõstmisjuhised................................................................................................... 10
Kontrollimine ja puhastamine...........................................................................16
VARUOSADE TELLIMINE.................................................................................. 17
SKEEM....................................................................................................................... 18
TELLIMISNUMBRID ..................................................................................................20
KULUTARVIKUD .......................................................................................................21
TARVIKUD ................................................................................................................. 23
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0463 387 001
© ESAB AB 2014
1 OHUTUS
1
OHUTUS
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab seadmega
või selle läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid. Ohutusabinõud peavad
vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks tavapärastele töökohale
kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadme tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada operaator või kahjustada seade.
1. Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö
○ hädaseiskamislülitite asukoha
○ selle talitluse
○ asjakohaste ohutusabinõude
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
2. Operaator peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
3. Töökoht peab:
○ vastama otstarbele
○ seal ei tohi olla tuuletõmmet
4. Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms, mis
võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
5. Üldised ohutusabinõud:
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgpingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
0463 387 001
-4-
© ESAB AB 2014
1 OHUTUS
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid. Küsige tööandjalt ohutustava
kohta, mis peab põhinema tootja ohuandmetel.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Keevitusseadme paigaldus ja maandus peavad vastama kehtivatele
normidele.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi, märgade
kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast maast ja töödeldavast detailist
Tagage endale ohutu tööasend
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu.
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega
TULEOHT
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Seepärast
veenduge, et läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
•
•
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid. Kaitske
oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid
Hoiatage juuresviibijaid ohu eest
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate lugema ja mõistma kasutusjuhendit.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate lugema ja
mõistma kasutusjuhendit.
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
0463 387 001
-5-
© ESAB AB 2014
1 OHUTUS
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle
rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või
elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB varustab teid kõigi keevitamisel vajalike kaitsevahendite ja tarvikutega.
0463 387 001
-6-
© ESAB AB 2014
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Traadi etteandeseaded Warrior™ YardFeed 200 ja Warrior™ YardFeed 200w on mõeldud
kasutamiseks MIG/MAG (GMAW) keevitamiseks koos keevitusvooluallikatega.
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Saadaval erinevate variantidena, vt ptk "TELLIMISNUMBER".
Traadi etteandeseadmed on suletud ja neil on neljarattalise ajamiga traadi
etteandemehhanism ja juhtelektroonika.
Neid saab kasutada ESAB traadiga standardmõõdus Ø S200 mm / Ø 8 tolli, 5kg / 10lbs.
Selle ESAB toote tarvikud leiate käesoleva käsiraamatu peatükist "TARVIKUD".
0463 387 001
-7-
© ESAB AB 2014
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Warrior™ YardFeed 200
Võrgupinge
42 V, 50-60 Hz
Nõutav võimsus
252 VA
Nimivoolutugevus I1
6A
Seadistusandmed
Traadi etteandekiirus
1,9 - 25,0 m/min (75 - 985 tolli/min)
2/4-taktiline
2-taktiline või 4-taktiline
Traadi valik / tagasipõlemine
Tahke või täidisega
Aeglane käivitus
Alati sees
Gaasikaitse
Jah
Traadi nihutamine
Jah
Põleti ühendus
EURO
Traadipooli max läbimõõt
S200 mm (8 tolli), 5kg / 10lbs
Traadi mõõtmed
Fe
0,6 - 1,2 mm (0,023 - 0,047 tolli)
SS
0,6 - 1,2 mm (0,023 - 0,047 tolli)
Al
1,0 - 1,2 mm (0,039 - 0,047 tolli)
Täidistraat
0,8 - 1,2 mm (0,031 - 0,047 tolli)
Mass
WYF 200
11,6 kg (25,6 lbs)
WYF 200w
11,8 kg (26,0 lbs)
Mõõtmed (p × l × k)
593 × 210 × 302 mm (23,3 × 8,3 × 11,9 tolli)
Töötemperatuur
-10 kuni +40 °C (+14 kuni +104 °F)
Transpordi- ja säilitustemperatuur
-20 kuni +55 °C (-4 kuni +131 °F)
Kaitsegaas
Kõik MIG/MAG-keevituse jaoks mõeldud
tüübid
max rõhk
0,5 MPA (5 bar / 72,5 psi)
Maksimaalne lubatud koormus
60% koormustsükkel
365 A
100% koormustsükkel
280 A
Korpuse kaitseklass
IP23
Tehase standardseadistused
Warrior™ YardFeed 200 tehase standardseadistus on toodud tolli/min ja täiesti avatud
gaasiklapiga.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümne-minutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib 40
°C / 104 °F juures.
Kesta klass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitse astet tahkiste ja vee sissetungi vastu.
0463 387 001
-8-
© ESAB AB 2014
3 TEHNILISED ANDMED
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
0463 387 001
-9-
© ESAB AB 2014
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
HOIATUS!
Kuna keevitamisega kaasneb suurenenud elektrioht, võib kasutada ainult sellises
keskkonnas kasutamiseks mõeldud energiaallikaid. Sellised keevitusvooluallikad
on tähistatud sümboliga
4.1
0463 387 001
.
Tõstmisjuhised
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
HOIATUS!
Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage elektrooditraati või sellega
kokkupuutuvaid osasid ega isoleerimata kaableid või ühendusi.
TÄHELEPANU!
Seadme liigutamiseks kasutage transportimiseks ettenähtud käepidet. Ärge
tõmmake seadet keevituspõletist.
HOIATUS!
Veenduge, et küljepaneelid oleksid töö ajal kinni.
HOIATUS!
Pöörlevad osad võivad põhjustada vigastusi. Olge
hoolikas.
HOIATUS!
Muljumisoht juhtmepooli vahetamise ajal!
Ärge kasutage kaitsekindaid, kui sisestate
keevitustraati etteanderullikute vahele.
ETTEVAATUST!
Enne keevitustraadi läbiviimist veenduge, et teravik ja ogad on traadi otsast
eemaldatud hoidmaks ära traadi kinnikiilumist põleti juhikusse.
0463 387 001
- 11 -
© ESAB AB 2014
5 KASUTAMINE
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1
Ohutuslüliti
9
RED ühendus vooluallikasse
(jahutusseadmesse) suubuvale
jahutusvedelikule **
2
Keevituspõleti ühendus
(Euro-ühendus)
10
Gaasikaitse/traadi nihutamise
kipplüliti
3
Traadi etteandekiiruse kuvamine
(tolli/min või m/min)*
11
2-taktilise/4-taktilise režiimi lüliti
4
Pinge seadistamise nupp
12
Keevitusvoolu ühendus
vooluallikast (OKC)
5
Kuvatud vool (A)
13
Kaitsegaasi ühendus
6
Kuvatud pinge (V)
14
Ühendus vooluallikast lähtuva
juhtkaabli jaoks
7
Traadi etteandekiiruse nupp (m/min
või tolli/min)
15
RED ühendus vooluallikasse
(jahutusseadmesse) suunduvale
jahutusvedelikule
8
BLUE ühendus vooluallikast
(jahutusseadmest) väljuvale
jahutusvedelikule **
16
BLUE ühendus vooluallikast
(jahutusseadmest) tulevale
jahutusvedelikule
* Traadi etteandekiiruse sätte kuvamiseks vt lõiku "Gaasivoolu kontrollseadis ja
tahke/täidistraat".
0463 387 001
- 12 -
© ESAB AB 2014
5 KASUTAMINE
** Jahutusvedeliku ühendused on saadaval ainult teatud mudelitel.
TÄHELEPANU!
Traadi etteande kiiruse kuva aktiveeritakse mõni sekund pärast ohutuslüliti
seadmist režiimi „Welding ON” (Keevitamine SISSE LÜLITATUD) (1).
TÄHELEPANU!
Jahutusvedeliku ühendused on saadaval ainult teatud mudelitel.
5.2
Funktsioon
Veeühendus
Vesijahutusega keevituspõleti ühendamisel peab vooluallika peatoitelüliti olema välja lülitatud
asendis (OFF) ja jahutusseadme lüliti asendis 0.
Veeühenduskomplekti saab tellida lisatarvikuna, vt ptk "Tarvikud".
Tõmbetõkis
Haakige tõmbetõkis etteandeseadme tagumisel
küljel oleva konksu ja ühenduskaabli külge.
Ohutuslüliti
0
Keevitamine väljalülitatud
1
Keevitamine sisselülitatud
Kuumus sisselülitatud (lisaseade) ja
keevitamine väljalülitatud
Traadipooli piirkond on soojendatud, et
keevitustraat oleks keevitusel kuiv.
Gaasivoolu kontrollseadis ja tahke/täidistraat
Avage kate, et pääseda ligi gaasivoolu
kontrollseadisele ja et valida tahke/täidistraat.
A
= Gaasivoolu kontrollimine
B
= Gaasivoolu mõõtja
C
= Tahke või täidistraadi valimine
D
= Sätte kuvamine, tolli/min või m/min
0463 387 001
- 13 -
© ESAB AB 2014
5 KASUTAMINE
Traadi valik – tahke traat
Lühisega lõpetamine (SCT) valitakse päästiku vabastamisel, et kohanduda tahke
traadiga keevitamisega.
SCT on moodus keevituse lõpetamiseks väikeste lühistega keevituse lõpus tekkivate
pragude ja oksüdeerumise vähendamiseks. Samuti annab see hea käivitustulemuse
tahke traadiga keevitamisel.
Traadi valik – täidistraat
Pidev tagasipõlemisaeg valitakse päästiku vabastamisel, et kohanduda täidistraadiga
keevitamisega.
Gaasikaitse
Gaasikaitset kasutatakse gaasivoolu mõõtmisel või gaasivoolikust õhu või
niiskuse eemaldamiseks enne keevituse alustamist. Gaasikaitse kestab nii kaua,
kuni nuppu all hoitakse ja sellega ei kaasne pinge ega traadi etteande
käivitumine.
Traadi nihutamine
Traadi nihutamist kasutatakse siis, kui traati on vaja ette anda ilma
keevituspinget rakendamata. Traadi etteanne kestab nii kaua, kuni nuppu all
hoitakse.
2-taktiline
2-taktilise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool keevituspõleti käivituslüliti
vajutamisel. Seejärel käivitub keevitusprotsess. Päästiklüliti vabastamisel lakkab
keevitamine ja käivitub gaasi järelvool.
4-taktiline
4-taktilise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool keevituspõleti käivituslüliti
vajutamisel ja traadi etteanne käivitub selle vabastamisel. Keevitusprotsess
jätkub nii kaua, kuni lüliti uuesti sisse vajutatakse, mille järel traadi etteanne
peatub. Lüliti vabastamisel käivitub gaasi järelvool.
Pinge
Kõrgema pinge tulemusel suureneb keevituskaare pikkus ja tekib kuumem ja
laiem keevituskaar.
Traadi etteandekiirus
Sellega määratakse täidistraadi soovitud etteande kiirus minutis tolli või meetri
kohta.
5.3
Traadi etteande surve
Kõigepealt kontrollige, kas traat liigub traadi juhikus vabalt. Seejärel seadistage
traadietteandja surverullide surve. Pidage silmas, et surve ei oleks liiga suur.
0463 387 001
- 14 -
© ESAB AB 2014
5 KASUTAMINE
Joonis A
Joonis B
Kui soovite kontrollida, kas surve on õigesti seatud, võite suunata traadi isoleeritud objekti,
näiteks puutüki vastu.
Kui te hoiate põletit umbes 5 mm kaugusel puutükist (joonis A), peaksid etteandja rullid
libisema.
Kui hoiate põletit umbes 50 mm kaugusel puutükist, peaks traat ette antama ja painduma
(joonis B).
5.4
Traadi vahetamine ja sisestamine
1. Avage külgpaneel.
2. Ühendage surveandur lahti, seda tahapoole surudes; surverullid libisevad üles.
3. Sirgestage uus 10-20 cm pikkune traat. Enne traadi sisestamist traadi
etteandemehhanismi viilige traadi otsast ära ogad ja teravad servad.
4. Veenduge, et traat läheb korrektselt etteanderulli rööpasse ja väljalaskeotsakusse või
traadi juhikusse.
5. Kinnitage surveandur.
6. Sulgege külgpaneel.
5.5
Etteanderullide vahetamine
1. Avage külgpaneel.
2. Ühendage surveandur (1) lahti, seda
tahapoole surudes; surverullid libisevad
üles.
3. Ühendage surverullid (2) lahti, selleks
pöörake telge (3) 1/4 pöörde võrra
päripäeva ja tõmmake telg välja.
Surverullid on lahti ühendatud.
4. Ühendage lahti etteanderullid (4),
kruvides lahti mutrid (5) ja tõmmates
rullid välja.
Paigalduse ajal toimige vastupidises järjekorras.
Rööpa valik etteanderullidel
Pöörake soovitud rööpa märgistusega etteanderulli enda poole.
0463 387 001
- 15 -
© ESAB AB 2014
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab turvalise ja usaldusväärse töö.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Kontrollimine ja puhastamine
Traadi etteandeseade
Kontrollige regulaarselt ega traadi etteandeseade ei ole tolmust ummistunud.
Traadi probleemideta etteande tagamiseks tuleks traadi etteandeseadme kuluvaid osi
regulaarsete ajavahemike tagant puhastada ja välja vahetada. Pidage silmas, et kui
eelpingestus on liiga tugev, võib see põhjustada surverullikute, etteanderulli ja traadi juhiku
enneaegset kulumist.
Piduritrummel
Trummel on tarnimisel reguleeritud.
Reguleerige piduritrummel nii, et traat ei
jääks etteandmise peatumisel pingule.
Keevituspõleti
Probleemideta traadi etteandmise tagamiseks tuleks keevituskäpa kuluvaid osi puhastada ja
asendada korrapäraselt. Puhuge traadi juhik regulaarselt puhtaks ja puhastage
kontaktpunkte.
0463 387 001
- 16 -
© ESAB AB 2014
7 VARUOSADE TELLIMINE
7
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage
ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Warrior™ YardFeed 200 ja Warrior™ YardFeed 200w on valmistatud ja testitud
vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele IEC/EN 60974-5 ja
IEC/EN 60974-10, Kanada standardile CAN/CSA-E60974-5 ja USA standardile ANSI/IEC
60974-5. Hooldus- või remonditööde lõpetamisel on töid teostanud isik(ud)
kohustatud tagama toote vastavuse ülaltoodud standardi nõuetele.
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest, vaadake käesoleva
dokumendi tagumist kaant. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0463 387 001
- 17 -
© ESAB AB 2014
SKEEM
SKEEM
Warrior™ Yard Feed 200
0463 387 001
- 18 -
© ESAB AB 2014
SKEEM
0463 387 001
- 19 -
© ESAB AB 2014
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
0459 906 898
Warrior™ YardFeed 200
0459 906 899
Warrior™ YardFeed 200w
0463 390 001
Spare parts list
Type
with water cooling
Kasutusjuhendid ja varuosade loetelud on saadaval internetis aadressil: www.esab.com
0463 387 001
- 20 -
© ESAB AB 2014
KULUTARVIKUD
KULUTARVIKUD
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
Intermediate
nozzle
Fe, Ss
& Cored
0456 615 001
Intermediate
nozzle
Al
0469 837 880
Outlet nozzle
Fe, Ss
& Cored
Ø2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
Ø2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
Wire
Groove
dimensions type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001
Feed/pressure
rollers
Fe, Ss
& Cored
Ø 0.6 &
0.8 mm
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002
Feed/pressure
rollers
Fe, Ss
& Cored
Ø 0.8 &
0.9/1.0 mm
V
0.8 S2 &
0.9/1.0 S2
0459 052 003
Feed/pressure
rollers
Fe, Ss
& Cored
Ø 0.9/1.0 &
1.2 mm
V
0.9/1.0 S2
& 1.2 S2
0458 825 001
Feed/pressure
rollers
Cored
Ø 0.9/1.0 &
1.2 mm
V-knurled 1.0 R2 &
1.2 R2
0458 824 001
Feed/pressure
rollers
Al
Ø 0.8 &
0.9/1.0 mm
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002
Feed/pressure
rollers
Al
Ø 1.0 &
1.2 mm
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003
Feed/pressure
rollers
Al
Ø 1.2 mm
U
1.2 A2
HI 2
Wire dimensions
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4×1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-life for Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14 0458 999 001
0463 387 001
Shaft
- 21 -
© ESAB AB 2014
KULUTARVIKUD
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire
MUST be used. It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 387 001
- 22 -
© ESAB AB 2014
TARVIKUD
TARVIKUD
0460 005 880
Gas flow meter
0459 941 880
Heating kit
0459 961 880
Control panel protection
0457 341 881
Strain relief for welding gun
Connection set air, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0463 387 001
- 23 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising