ESAB | 410Cw RS3 | Instruction manual | ESAB 410Cw RS3 Používateľská príručka

ESAB 410Cw RS3 Používateľská príručka
PSF™ 250, 250C, 305, 315C LD
PSF™ 405, 405 RS3, 405C RS3
PSF™ 410w, 410w RS3, 410Cw,
410Cw RS3
PSF™505, 510w, 510w RS3
Návod k používání
0458 870 201 CZ 20140514
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 5
3
DODÁVKA A BALENÍ .......................................................................................... 6
4
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 7
5
OBSLUHA............................................................................................................. 9
6
5.1
Kontaktní špička .................................................................................................. 9
5.2
Vložka drátu.......................................................................................................... 9
5.3
Výměna vložky drátu ........................................................................................... 9
5.4
Plynová hubice................................................................................................... 10
5.5
Plynová ochrana ................................................................................................ 10
5.6
průtokoměrem. ................................................................................................... 10
5.7
Centrovac............................................................................................................ 10
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 12
6.1
Denní nebo podle potřeby................................................................................. 12
6.2
Centrovac............................................................................................................ 13
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD...................................................................................... 14
8
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE ................................................................................ 15
9
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ .................................................................... 16
DÉLKA ŘEZÁNÍ.........................................................................................................17
OBJEDNACÍ ČÍSLO ..................................................................................................18
SPOTŘEBNÍ DÍLY......................................................................................................20
PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................30
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0458 870 201
© ESAB AB 2014
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
VÝSTRAHA!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého
zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o
nebezpečných situacích.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
Izolujte se od země a svařovaného předmětu
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary
K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly
a ochranný oděv
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly
žádné hořlavé materiály
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
•
•
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu
Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a
snažte se mu porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a
přídavná zařízení.
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento
návod k obsluze a snažte se mu porozumět.
0458 870 201
-4-
© ESAB AB 2014
2 ÚVOD
2
ÚVOD
PSF 250, 305, 405 a 505 tvoří sérii svařovacích hořáků s vyrovnávací trubkou a vlastním
chlazením.
PSF w tvoří sérii svařovacích hořáků s vyrovnávací trubkou a vodním chlazením.
Svařovací hořáky PSF RS3 jsou vybaveny voličem programů na přepínání mezi
přednastavenými programy. Programy jsou přednastaveny na napájecím zdroji pro
svařování.
PSF C tvoří sérii svařovacích hořáků s odsávači kouře. Svařovací hořáky se dodávají buď
s vlastním, nebo s vodním chlazením a mají konstrukci s vyrovnávací trubkou.
PSF LD je menší svařovací hořák. Tento svařovací hořák se dodává v mnoha různých
typech; více informací najdete v kapitole „Objednací čísla“.
K dispozici je také řada příslušenství včetně svařovacích špiček, vyrovnávacích trubek a
kontaktních špiček.
Příslušenství společnosti pro tento produkt naleznete v kapitole PŘÍSLUŠENSTVÍ této
příručky.
0458 870 201
-5-
© ESAB AB 2014
3 DODÁVKA A BALENÍ
3
DODÁVKA A BALENÍ
Součásti jsou pečlivě zkontrolované a zabalené, ale může se stát, že se během přepravy
poškodí.
Postup kontroly po převzetí zboží
Prohlédněte dodací list a zkontrolujte, že se jedná o správnou dodávku.
V případě poškození
Zkontrolujte balení a součásti, zda nejsou poškozené (vizuální prohlídka).
V případě reklamace
Jestliže během přepravy došlo k poškození obalu a/nebo součástí:
•
•
Ihned kontaktujte posledního dopravce.
Ponechte si obal (pro případnou kontrolu ze strany přepravce nebo dodavatele, případně
pro vrácení zboží).
Skladování v uzavřeném prostoru
Teplota prostředí pro přepravu a skladování: -25 °C až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu: až 90 % při teplotě 20 °C
0458 870 201
-6-
© ESAB AB 2014
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecné údaje o hořáku podle normy IEC/EN 60974-7
Typ napětí:
Stejnosměrné napětí
Typ drátu:
Standardní drát kruhového průřezu
Měření napětí:
Vrcholová hodnota 113 V
Ochrana zapojení
Strana zařízení (EN 60
529):
IP3X
Ochranný plyn:
CO2 nebo Ar/CO2
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů o průměru 2,5
mm a větším. Je vynecháno druhé charakteristické číslo.
Svařovací hořák
PSF 250
PSF 305
PSF 405
405 RS3
PSF 505
PSF 410w PSF 510w
410w RS3 510w RS3
Přípustné zatížení při 60% pracovním cyklu
Oxid uhličitý CO2
250 A
315 A
380 A
475 A
-
-
Směsný plyn, argon
(Al drát)
225 A
285 A
325 A
410 A
-
-
Přípustné zatížení při 100% pracovním cyklu
Oxid uhličitý CO2
-
-
-
-
400 A
500 A
Směsný plyn, argon
(Al drát)
-
-
-
-
350 A
440 A
Doporučený
průtok plynu
8-13
l/min
10-15
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
Průměr drátu
0,6-1,0
mm
0,8-1,2
mm*
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
Hmotnost
soupravy s 3,0 m
hadicí
1,8 kg
2,5 kg
3,1 kg
3,9 kg
3,0 kg
3,3 kg
Hmotnost
soupravy s 4,5m
hadicí
2,5 kg
3,3 kg
4,2 kg
5,3 kg
3,9 kg
4,0 kg
* Nedoporučuje se pro hliníkový drát 1,2 mm
Svařovací hořák
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Přípustné zatížení při 60% pracovním cyklu
Oxid uhličitý CO2
250 A
315 A
380 A
-
Směsný plyn, argon
(Al drát)
225 A
285 A
325 A
-
Přípustné zatížení při 100% pracovním cyklu
Oxid uhličitý CO2
-
-
-
380 A
Směsný plyn, argon
(Al drát)
-
-
-
325 A
0458 870 201
-7-
© ESAB AB 2014
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
Svařovací hořák
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Doporučený
průtok plynu
8 - 13 l/min
10 - 15 l/min
11 - 16 l/min
11 - 16 l/min
Průměr drátu
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm*
1,0-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Hmotnost
soupravy s 3,0 m
hadicí
3,5 kg
4,3 kg
4,6 kg
4,0 kg
Hmotnost
soupravy s 4,5m
hadicí
5,0 kg
5,4 kg
6,8 kg
6,2 kg
* Nedoporučuje se pro hliníkový drát 1,2 mm
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro 40
°C / 104 °F
Hořáky chlazené
kapalinou
PSF 410w, PSF 410w RS3, PSF 510w, PSF 510w RS3,
PSF 410Cw, PSF 410Cw RS3
Typ chlazení
50 % voda / 50 % ethylenglykol
Max. tlak
3,5 bar
Min. tlak
2,0 bar
Max. teplota
50 °C
Průtok
1,0 l/min
0458 870 201
-8-
© ESAB AB 2014
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.1
Kontaktní špička
Velikost otvoru kontaktní špičky je určena průměrem drátu, typem inertního plynu a velikostí
použitého proudu. Viz kapitola „Spotřební díly“.
5.2
Vložka drátu
Spirální ocelovou vložku drátu, která se standardně dodává se svařovacím hořákem, lze
použít pro všechny typy drátu stanovené velikosti kromě hliníkových drátů.
Vložky drátu PTFE jsou vhodné pro svařování se všemi typy drátu (Al, nerezová ocel a Fe).
Avšak doporučuje se, aby se vložky drátu PTFE nepoužívaly při svařování s dráty z Fe a CW
silnějšími než 1,2 mm, protože se rychleji opotřebují.
Vložky drátu PTFE mají podstatně kratší životnost než standardní ocelová spirála.
Aby bylo možné zajistit uspokojivou úroveň podávání drátu, vyberte vložku drátu podle
tabulky v kapitole „Spotřební díly“.
5.3
Výměna vložky drátu
1. Nasaďte správnou vsuvku.
POZOR!
Každá vodicí vložka se dodává se dvěma vsuvkami, jednou pro přípojku
ESAB a jednou pro přípojku EURO.
a) přípojka ESAB
b) přípojka EURO
2. Odstraňte plynovou hubici a adaptér špičky.
3. Vložte vložku drátu do soupravy hadice.
4. Odřízněte vodicí vložku drátu na správnou velikost pomocí projektilu „X“, jak je
znázorněno níže.
Během řezání musí být svařovací hořák vytažený a vodicí vložka drátu musí být úplně
vložena do zadního konektoru.
5. Po odříznutí odstraňte ostré hrany uvnitř vložky.
0458 870 201
-9-
© ESAB AB 2014
5 OBSLUHA
6. Vraťte adaptér špičky a plynovou hubici.
7. Nasaďte svařovací hořák na napájecí zdroj.
a) Otáčejte spojovací část proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor.
b) Vodicí vložka drátu by měla vniknout dovnitř.
5.4
Plynová hubice
Uvnitř plynové hubice je chránič proti rozstříkanému kovu. Během svařování musí být na
místě, aby se zabránilo hromadění rozstříkaného kovu, což by způsobilo zkrat ve
vyrovnávací trubce.
Pro každý typ svařovacího hořáku jsou k dispozici doplňkové plynové hubice s většími a
menšími otvory. Viz kapitola „Spotřební díly“.
5.5
Plynová ochrana
Dobrá plynová ochrana předpokládá několik faktorů. Nejdůležitější je:
1. Volba ochranného plynu.
Směsný plyn a argon vyžadují větší průtok
než oxid uhličitý.
2. Nastavený průtok.
Viz Technické údaje (musí se měřit na
plynové hubici).
3. Nastavený svařovací proud.
Vysoký svařovací proud vyžaduje větší
průtok plynu.
4. Poloha svarového spoje.
Svislá poloha vyžaduje větší průtok plynu.
5. Typ svarového spoje.
Vnější rohové spoje vyžadují větší průtok
plynu než tupé spoje. Naopak koutové svary
vyžadují menší průtok plynu.
6. Odsávání kouře na svařovacím hořáku.
Při použití odsávání kouře se zvyšuje
spotřeba inertního plynu o 10––12 %.
7. Úhel mezi svařovacím hořákem a
obrobkem
Naklonění svařovacího hořáku v úhlu
menším než 45 ° může mít za následek
nedostatečnou plynovou ochranu.
5.6
průtokoměrem.
Průtokoměr na měření průtoku plynu svařovacím hořákem je k dispozici jako příslušenství,
viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
5.7
Centrovac
Integrované odsávání kouře
Úroveň sání můžete přizpůsobit otevřením tlumiče na horní straně držadla.
PSF 250C / PSF 315C LD
Při svařování v úzké pozici může být nutné snížit úroveň sání. Lze toho dosáhnout otevřením
otvorů tak, jak je uvedeno níže.
0458 870 201
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 OBSLUHA
Zdroj sání pro svařovací hořáky s integrovaným odsáváním kouře
Aby bylo možné dosáhnout plného sacího výkonu, svařovací hořák s odsáváním kouře musí
být připojen ke zdroji sání, jehož tlak neklesne pod kPa.
0458 870 201
- 11 -
© ESAB AB 2014
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Denní nebo podle potřeby
Program pravidelné péče a údržby redukuje zbytečné a drahé prostoje.
•
•
Při každé výměně cívky se musí svařovací hadice odpojit od napájecí jednotky
a profouknout stlačeným vzduchem.
Konec drátu nesmí mít při zasunování do vodicí vložky ostré hrany. To je důležité
zejména při použití vodicích vložek PTFE.
Špičky a hubice
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte plynovou hubici, chránič proti rozstříkanému kovu, adaptér špičky a kontaktní
špičku.
Vyčistěte veškerý rozstříkaný kov z plynové hubice, adaptéru špičky a kontaktní špičky,
aby mohl volně proudit ochranný plyn, zabráníte tak riziku zkratu.
Zkontrolujte, zda není plynová hubice vadná. Poškozené nebo opotřebované
špičky/hubice se musí nahradit novými.
Chránič proti rozstříkanému kovu v plynové hubici se musí vyměnit, jakmile se jeho
přední konec opotřebením ztenčí.
Vyberte kontaktní špičku tak, aby odpovídala rozměru drátu.
Namontujte montážní prvky.
Rozstříkaný kov v plynové hubici snižuje plynovou ochranu a zvyšuje riziko přeskoku
jiskry. Pravidelně čistěte vybavení a používejte malé množství svařovací pasty nebo
sprchy.
Plynová hubice a přední součásti svařovacího hořáku se musí udržovat v čistotě bez
rozstříkaného kovu. Do plynové hubice nastříkejte šikmo ve dvou směrech prostředek
proti usazování rozstříkaného kovu. Použijte prostředek ESAB na ochranu před
usazováním rozstříkaného kovu.
POZOR!
Nikdy nestříkejte přímo do hubice. Příliš mnoho prostředku může přitahovat
nečistoty.
•
Když je otvor opotřebován na více než dvojnásobek průměru drátu, kontaktní špička se
musí vyměnit. Ujistěte se, že nová špička je našroubována do základny.
0458 870 201
- 12 -
© ESAB AB 2014
6 ÚDRŽBA
6.2
Centrovac
Čištění svařovacích hořáků s integrovaným odsáváním kouře
Vnitřek svařovacího hořáku se musí pravidelně čistit, aby byla zachována konstantní úroveň
sání. Vhodná délka intervalu mezi čištěním je závislá na tom, jak často se používá vybavení,
a na množství oleje obsaženého v kouři ze svařování.
0458 870 201
- 13 -
© ESAB AB 2014
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Přečtěte si také návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje a podavače.
Nebudou-li níže popsaná opatření úspěšná, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Problém
Příčina
Řešení
Svařovací hořák se příliš
ohřívá
•
Nedostatečně utažená
kontaktní špička.
Elektrické přípojky na
svařovacím hořáku
a obrobku.
•
•
Zkontrolujte a utáhněte.
Zkontrolujte a utáhněte.
•
Přerušený/vadný řídicí
kabel.
•
Zkontrolujte/opravte.
Drát se na zarážce připálil ke •
kontaktní špičce
•
Špatně nastavený čas
dohořívání.
Opotřebená kontaktní
špička.
•
•
Zkraťte čas dohořívání.
Vyměňte.
Nepravidelné podávání drátu •
•
Zablokovaná vložka.
•
Průměry kontaktní špičky
a drátu si neodpovídají.
•
Špatně nastavený tah na
podavači.
•
•
Spoušť nefunguje
•
Profoukněte v obou
směrech.
Vyměňte kontaktní
špičku.
Opravte podle pokynů
výrobce.
Zkratový oblouk mezi
•
plynovou hubicí a obrobkem.
Přemostění z
rozstříkaného kovu mezi
kontaktní špičkou a
plynovou hubicí.
•
Vyčistěte a nastříkejte
vnitřek plynové hubice.
Nepravidelný oblouk
Kontaktní špička je
opotřebovaná nebo
neodpovídá průměru
drátu.
Nesprávně nastavené
svařovací parametry.
Opotřebená vložka.
•
Zkontrolujte / vyměňte
kontaktní špičku.
Opravte svařovací
parametry.
Vyměňte vložku drátu.
Velké množství
rozstříkaného kovu
v plynové hubici.
Nedostatečný nebo
žádný ochranný plyn.
Průvan narušuje
ochranný plyn.
•
•
•
•
•
Porézní svary
•
•
•
0458 870 201
- 14 -
•
•
•
Vyčistěte plynovou hubici.
Zkontrolujte obsah láhve
se stlačeným
plynem/hadic a nastavení
tlaku.
Zakryjte svařované místo
ochrannými zástěnami.
© ESAB AB 2014
8 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
8
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
Systém svařovacího hořáku je vyroben zejména z oceli, plastů a neželezitého kovu a musí
se likvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí. Likvidace
chladiva také podléhá místním požadavkům.
0458 870 201
- 15 -
© ESAB AB 2014
9 OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
9
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
PSF 250/305/405/505/405 RS3, PSF 410w/510w/410w RS3/510w RS3, PSF 250C/315C
LD/405C/405C RS3/410Cw, 410Cw RS3 jsou navrženy a přezkoušeny v souladu
s mezinárodními a evropskými normami EN 60974-7 a IEC/EN 60974-7 . Servisní
služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedené normě.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0458 870 201
- 16 -
© ESAB AB 2014
DÉLKA ŘEZÁNÍ
DÉLKA ŘEZÁNÍ
Welding torch
Length
Adapter
Size X
Helix
Size X
PSF™ 250
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 305
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 305
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 405/405 RS3
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405/405 RS3
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 505
3.0 m
0366 395 001 21 mm
PSF™ 505
4.5 m
0366 395 001 24 mm
PSF™ 410w/410w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 410w/410w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 510w/510w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 510w/510w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 250C
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250C
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 315C LD
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0366 311 001
20 mm
PSF™ 315C LD
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0366 311 001
23 mm
PSF™ 405C
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405C
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0366 311 001
26 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0366 311 001
35 mm
0458 870 201
- 17 -
© ESAB AB 2014
OBJEDNACÍ ČÍSLO
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ordering number
Type
Description
0368 100 882
PSF™ 250
Welding torch 3.0 m
0368 100 883
PSF™ 250
Welding torch 4.5 m
0458 401 880
PSF™ 305
Welding torch 3.0 m
0458 401 881
PSF™ 305
Welding torch 4.5 m
0458 401 882
PSF™ 405
Welding torch 3.0 m
0458 401 883
PSF™ 405
Welding torch 4.5 m
0458 401 884
PSF™ 505
Welding torch 3.0 m
0458 401 885
PSF™ 505
Welding torch 4.5 m
0458 401 893
PSF™ 405 RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 882
PSF™ 410w
Welding torch 3.0 m
0458 400 883
PSF™ 410w
Welding torch 4.5 m
0458 400 886
PSF™ 410w
Welding torch 5.0 m
0458 400 884
PSF™ 510w
Welding torch 3.0 m
0458 400 885
PSF™ 510w
Welding torch 4.5 m
0458 400 887
PSF™ 510w
Welding torch 5.0 m
0458 400 898
PSF™ 410w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 899
PSF™ 410w RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 900
PSF™ 510w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 901
PSF™ 510w RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0458 870 201
- 18 -
© ESAB AB 2014
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ordering number
Type
Description
0468 410 882
PSF™ 250C
Welding torch 3.0 m
0468 410 883
PSF™ 250C
Welding torch 4.5 m
0468 410 885
PSF™ 315C LD
Welding torch 3.0 m
0468 410 886
PSF™ 315C LD
Welding torch 4.5 m
0458 499 882
PSF™ 405C
Welding torch 3.0 m
0458 499 883
PSF™ 405C
Welding torch 4.5 m
0458 450 880
PSF™ 410Cw
Welding torch 3.0 m
0458 450 881
PSF™ 410Cw
Welding torch 4.5 m
0458 450 884
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 3.0 m
0458 450 885
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0458 870 201
- 19 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Wear parts PSF™ 250
Item Denomination
Ordering number Notes
101
Gas Nozzle "slip-on"
0469 752 880
102
Spatter protection "slip-on"
0469 538 001
103
Cooling sleeve
0469 756 880
104
Gas nozzle
0458 464 881
Standard
105
Gas nozzle
0458 470 881
Straight
106
Gas nozzle
0458 465 881
Conical
107
Spatter protection
0458 471 002
108
Contact tip
109
Tip adaptor M6
0366 314 001
Standard
110
Swan neck complete
0366 315 880
Standard
111
Swan neck complete
0467 985 880
60°
112
Swan neck complete
0366 329 880
Straight
0458 870 201
See the "Contact tips" table
- 20 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Contact tips PSF™ 250
Standard M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
0.6
-
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
W1.2 / 1.5
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Helix M7
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M7
-
0.6
0368 313 881
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
W1.2
1.2
-
0368 313 885
W1.4
0458 870 201
- 21 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Wear parts PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Item Denomination
PSF 305
PSF 410w
201
Gas nozzle
0458 464 882 0458 464 883 0458 464 884
Standard
202
Gas nozzle
0458 470 882 0458 470 883 0458 470 884
Straight
203
Gas nozzle
0458 465 882 0458 465 883 0458 465 884
Conical
204
Spatter
protection
0458 471 003 0458 471 004 0458 471 005
205
Contact tip
206
Tip adaptor M6
0366 394 001 0366 394 001
Tip adaptor M8
0460 819 001 0460 819 001 0366 395 001
Standard
Tip adaptor M7
0368 311 001 0368 311 001
Helix
Swan neck
0366 388 880 0366 389 880 0366 390 880
207
PSF 405
PSF 510w
Swan neck
Swan neck
-
- 22 -
Standard
Standard
Standard
60°
-
0469 333 880 0469 334 880 0469 335 880
Swan neck water 0458 403 886 0458 403 887
0458 870 201
-
0467 988 881 0467 988 880 0467 989 880
Swan neck water 0458 403 884 0458 403 885
209
Notes
See the "Contact tips" table
Swan neck water 0458 403 881 0458 403 882
208
PSF 505
Straight
-
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Contact tips PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Standard M6
Standard M8
Shielding gas /
Welding wire Ø
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
2.0
2.0
-
0468 502 011
-
W2.0 / 2.4
2.4
2.4
-
0468 502 012
-
W2.4 / 2.8
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 23 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
0458 870 201
- 24 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Wear parts PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Item Denom.
PSF 250C
301
Gas nozzle
0458 464 881 0458 464 882 0458 464 883 0458 464 882 Standard
302
Gas nozzle
0458 470 881 0458 470 882 0458 470 883 0458 470 882 Straight
303
Gas nozzle
0458 465 881 0458 465 882 0458 465 883 0458 465 882 Conical
304
Spatter
protection
0458 471 002 0458 471 003 0458 471 004 0458 471 003
305
Contact tip
306
Tip adaptor
M6
307
PSF 315C LD PSF 405C
PSF 410Cw
Notes
See the "Contact tips" table
0366 314 001 0366 394 001 0366 394 001 0366 394 001 Standard
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Standard
Tip adaptor
M7
-
0368 311 001 0368 311 001 0368 311 001 Helix
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Helix
Swan neck
0458 870 201
0366 315 880 0457 862 880 0459 763 880 0458 487 880
- 25 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Contact tips PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 250C
PSF 315C LD
CO2
Mix / Ar
M6
M6
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
-
0468 500 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
-
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
-
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 405C
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0,6 / 0,8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0,8 / 0,9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0,8 / 1,0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0,9 / 1,1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1,0 / 1,2
W1,0 / 1,2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1,2 / 1,4
W1,2 / 1,4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1,2 / 1,5
W1,2 / 1,5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1,4 / 1,7
W1,4 / 1,7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1,6 / 1,9
W1,6 / 1,9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1,6 / 2,1
W1,6 / 2,1
0458 870 201
- 26 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 410Cw
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 502 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 502 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 27 -
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
Steel spiral liner
PTFE ceramic liner*) (beige)
Wire liner
Welding
torch
Welding wire
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
3m
4.5 m
-
-
0.6 - 0.8 mm
0366 549 882 0366 549 883
0.9 - 1.0 mm
0366 549 884 0366 549 885 0457 969 882 0457 969 883
1.2 mm
0366 549 886 0366 549 887 0457 969 882 0457 969 883
PSF™ 405
PSF™ 405C
1.4 mm
0366 549 888 0366 549 889 0457 969 884
-
PSF™ 410w
1.6 mm
0366 549 890 0366 549 891
-
-
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 410Cw
PSF™ 505
PSF™ 510w
2.0 mm
-
0366 549 898
-
-
2.4 mm
-
0366 549 899
-
-
*) No wear insert needed.
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
Welding
torch
Welding wire PTFE liner incl. wear insert
(steel, white)
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
Wear insert separate for
PTFE liner
Steel
PTFE (Al)
0.8 mm
0366 550 882 0366 550 883 0366 545 880 0368 742 880
0.9 - 1.0 mm
0366 550 884 0366 550 885 0366 545 881 0368 742 880
1.2 mm
0366 550 886 0366 550 887 0365 545 882 0368 742 883
1.4 mm
0366 550 888 0366 550 889 0366 545 883 0368 742 881
1.6 mm
0366 550 890 0366 550 891 0366 545 884 0368 742 881
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 405
PSF™ 405C
PSF™ 410w
PSF™ 410Cw
-PSF™ 505
PSF™ 510w
0458 870 201
2.0 mm / 2.4
mm
0366 550 892 0366 550 893
- 28 -
-
© ESAB AB 2014
SPOTŘEBNÍ DÍLY
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
0458 870 201
- 29 -
© ESAB AB 2014
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0155 716 880
Gas flow meter
0760 022 300
MIG handy support
with strong magnetic foot
0366 643 881
Spot welding accessory
Self and water cooled
PSF™ 250, PSF™ 250C
0458 870 201
- 30 -
© ESAB AB 2014
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0458 870 201
- 31 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising