ESAB | Mig U4000i | Instruction manual | ESAB Mig U4000i Användarmanual

ESAB Mig U4000i Användarmanual
PSF™ 250, 250C, 305, 315C LD
PSF™ 405, 405 RS3, 405C RS3
PSF™ 410w, 410w RS3, 410Cw,
410Cw RS3
PSF™505, 510w, 510w RS3
Bruksanvisning
0458 870 201 SE 20140514
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET........................................................................................................... 4
2
INLEDNING........................................................................................................... 5
3
TRANSPORT OCH EMBALLAGE ....................................................................... 6
4
TEKNISKA DATA.................................................................................................. 7
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE .............................................................................. 9
6
5.1
Kontaktmunstycke ............................................................................................... 9
5.2
Trådledare ............................................................................................................. 9
5.3
Utbyte av trådledaren .......................................................................................... 9
5.4
Gasmunstycke.................................................................................................... 10
5.5
Gasskydd ............................................................................................................ 10
5.6
Gasflödesmätare ................................................................................................ 10
5.7
Centrovac............................................................................................................ 10
UNDERHÅLL ...................................................................................................... 12
6.1
Dagligen eller vid behov.................................................................................... 12
6.2
Centrovac............................................................................................................ 12
7
FELSÖKNING ..................................................................................................... 14
8
DEMONTERING OCH SKROTNING .................................................................. 15
9
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR ................................................................. 16
SKÄRLÄNGD ............................................................................................................17
BESTÄLLNINGSNUMMER .......................................................................................18
SLITDELAR ............................................................................................................... 20
TILLBEHÖR ............................................................................................................... 30
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0458 870 201
© ESAB AB 2014
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning. Ta reda på vilka säkerhetsrutiner
din arbetsgivare tillämpar. Dessa säkerhetsrutiner ska vara baserade på
tillverkarens riskinformation.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt tillämpliga standarder.
Vidrör inte spänningsförande delar eller spänningsförande elektroder med
bar hud eller med våta handskar eller våta kläder.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Se till att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Sörj för god ventilation, använd punktutsug vid bågen, eller vidta båda
åtgärderna samtidigt för att föra bort gaserna från din andningszon och från
arbetsplatsen.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se till att inget brännbart material
finns i närheten av svetsstället.
BULLER – Kan ge hörselskador
•
•
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
Varna omkringstående för riskerna.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
Den som ska installera och använda utrustningen måste ha läst och till
fullo förstått handboken.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
ESAB kan leverera alla nödvändiga skydd och tillbehör för svetsning.
OBSERVERA!
Den som ska installera och använda utrustningen måste
ha läst och till fullo förstått handboken.
0458 870 201
-4-
© ESAB AB 2014
2 INLEDNING
2
INLEDNING
PSF 250, 305, 405 och 505 är en serie självkylande svetspistoler med svanhals.
PSF w är en serie vattenkylda svetspistoler med svanhals.
PSF RS3 svetspistoler är utrustade med programväljare för att växla mellan förinställda
program. Programmen är förinställda vid svetsens strömkälla.
PSF C är en serie svetspistoler med rökutsug. Svetspistolerna finns tillgängliga antingen som
självkylande eller vattenkylda system och har en svanhals-utformning.
PSF LD är en mindre svetspistol. Den här svetspistolen finns tillgänglig i flera utföranden; för
mer information, se beställningsnumret i kapitlet "Beställningsnummer".
Ett urval av tillbehör inklusive svetselektroder, svanhalsar och kontaktmunstycken finns
också tillgängliga.
Tillbehör till produkten återfinns i kapitlet TILLBEHÖR i denna handbok.
0458 870 201
-5-
© ESAB AB 2014
3 TRANSPORT OCH EMBALLAGE
3
TRANSPORT OCH EMBALLAGE
Komponenterna kontrolleras och packas noggrant, men skador kan ändå uppstå under
transporten.
Kontrollprocedur vid leveransmottagning
Kontrollera att försändelsen överensstämmer med fraktsedeln.
Vid skada
Kontrollera visuellt emballaget och komponenterna med avseende på skada.
Vid klagomål
Om emballaget och/eller några komponenter är transportskadade:
•
•
Kontakta omedelbart den transportör som senast hanterat försändelsen.
Behåll emballaget för eventuell inspektion från transportörens eller leverantörens sida,
eller återsändning av leveransen.
Förvara i slutet utrymme
Omgivande temperatur för transport och förvaring: -25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet: upp till 90% vid en temperatur på 20 °C
0458 870 201
-6-
© ESAB AB 2014
4 TEKNISKA DATA
4
TEKNISKA DATA
Svetspistolens allmänna data enligt IEC/EN 60974-7
Spänningstyp:
Likspänning
Trådtyp:
Rund standardtråd
Spänningsmätning:
Toppspänning 113 V
Anslutningsskydd
Maskinsida (EN 60 529):
IP3X
Skyddsgas:
CO2 eller Ar/CO2
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål med
Ø 2,5 mm eller större. Den andra karakteristiska siffran utelämnas.
Svetspistol
PSF 250
PSF 305
PSF 405
405 RS3
PSF 505
PSF 410w PSF 510w
410w RS3 510w RS3
Tillåten belastning vid 60% intermittens
Koldioxid CO2
250 A
315 A
380 A
475 A
-
-
Blandgas, Argon
(Al-tråd)
225 A
285 A
325 A
410 A
-
-
Tillåten belastning vid 100% intermittens
Koldioxid CO2
-
-
-
-
400 A
500 A
Blandgas, Argon
(Al-tråd)
-
-
-
-
350 A
440 A
Rekommenderat
gasflöde
8-13
l/min
10-15
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
Tråddimension
0,6-1,0
mm
0,8-1,2
mm*
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
Vikt 3,0 m
slangpaket
1,8 kg
2,5 kg
3,1 kg
3,9 kg
3,0 kg
3,3 kg
Vikt 4,5 m
slangpaket
2,5 kg
3,3 kg
4,2 kg
5,3 kg
3,9 kg
4,0 kg
* Inte rekommenderad för 1,2 mm aluminiumtråd
Svetspistol
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Tillåten belastning vid 60% intermittens
Koldioxid CO2
250 A
315 A
380 A
-
Blandgas, Argon
(Al-tråd)
225 A
285 A
325 A
-
Tillåten belastning vid 100% intermittens
Koldioxid CO2
-
-
-
380 A
Blandgas, Argon
(Al-tråd)
-
-
-
325 A
Rekommenderat
gasflöde
8-13 l/min
10-15 l/min
11-16 l/min
11-16 l/min
0458 870 201
-7-
© ESAB AB 2014
4 TEKNISKA DATA
Svetspistol
Tråddimension
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm*
1,0-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Vikt 3,0 m
slangpaket
3,5 kg
4,3 kg
4,6 kg
4,0 kg
Vikt 4,5 m
slangpaket
5,0 kg
5,4 kg
6,8 kg
6,2 kg
* Inte rekommenderad för 1,2 mm aluminiumtråd
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C.
Vätskekylda
svetspistoler
PSF 410w, PSF 410w RS3, PSF 510w, PSF 510w RS3,
PSF 410Cw, PSF 410Cw RS3
Kylvätska
50 % vatten och 50 % etylglykol
Tryck, max
3,5 bar
Tryck, min
2,0 bar
Temperatur, max
50 °C
Flöde
1,0 l/min
0458 870 201
-8-
© ESAB AB 2014
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
5.1
Kontaktmunstycke
Hålstorleken i kontaktmunstycket avgörs av trådens diameter, typen av inert gas och den
spänningsnivå som används. Se kapitel "Slitdelar".
5.2
Trådledare
Den spiralformade trådledaren av stål som är standard för svetspistolen kan användas för
alla typer av trådar av den avsedda storleken, med undantag för aluminium.
Trådledare av PTFE är lämpliga för svetsning med alla typer av trådar (Al, Ss och Fe).
Det rekommenderas dock inte att trådledare av PTFE används vid svetsning där Fe- och
CW-trådar tjockare än 1,2 mm används, eftersom det leder till ökat slitage.
Trådledare av PTFE har avsevärt kortare livslängd än standard stålspiral.
För att säkerställa att du får en tillfredsställande nivå på trådmatningen, välj en trådledare i
tabellen under kapitlet "Slitdelar".
5.3
Utbyte av trådledaren
1. Montera korrekt nippel.
OBS!
Varje trådledare är försedd med 2 nipplar, 1 för ESAB-anslutning och 1 för
EURO-anslutning.
a) ESAB-anslutning
b) EURO-anslutning
2. Ta bort gasmunstycket och kåpadaptern.
3. Montera trådledaren i slangpaketet.
4. Skär trådledaren till korrekt längd med hjälp av en projektil "X", som visas i
nedanstående bild.
Vid skärning måste svetspistolen sträckas ut med trådledaren fullt instucken i den bakre
anslutningen.
5. Avlägsna skarpa kanter inuti ledaren efter skärning.
0458 870 201
-9-
© ESAB AB 2014
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
6. Montera kåpadaptern och gasmunstycket.
7. Anslut svetspistolen till strömkällan.
a) Vrid anslutningssektionen moturs tills du känner motstånd.
b) Trådledaren ska gå in.
5.4
Gasmunstycke
Ett sprutskydd är monterat inuti gasmunstycket. Detta måste finns på plats under svetsning
för att förhindra att svetssprut täpper igen och därmed förorsakar kortslutning i svanhalsen.
Gasmunstycken med större och mindre öppningar finns tillgängliga som tillbehör för varje typ
av svetspistol. Se kapitel "Slitdelar".
5.5
Gasskydd
Flera faktorer är viktiga för bra gasskydd. De viktigaste är:
1. Val av skyddsgas.
Blandad gas och Argon kräver större flöde än
koldioxid.
2. Ställ in flödesmängden.
Se tekniska data (ska mätas vid
gasmunstycket).
3. Ställ in svetsströmmen.
Höga svetsströmmar kräver större gasflöde.
4. Svetsfogens placering.
En vertikal position kräver större gasflöde.
5. Typ av svetsfog.
Utvändiga hörnfogar kräver större gasflöde
än stumfogar. Däremot kräver kälfogar lägre
gasflöde.
6. Rökutsug på svetspistolen.
Användning av rökutsug ökar behovet av
inert gas med 10-12 %.
7. Svetspistolens vinkel mot arbetsstycket.
Vinkling av svetspistolen med mindre än 45°
kan leda till dåligt gasskydd.
5.6
Gasflödesmätare
En gasflödesmätare för att mäta den gas som flödar genom svetspistolen finns tillgänglig
som tillbehör, se kapitel "Tillbehör".
5.7
Centrovac
Integrerat rökutsug
Du kan anpassa graden av utsugning genom att öppna dämparen på handtagets ovansida.
PSF 250C/PSF 315C LD
Vid svetsning i trånga utrymmen kan det vara nödvändigt att minska utsuget. Det åstadkoms
genom att slitsarna öppnas, som visas nedan.
0458 870 201
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Sugkälla för svetspistoler med integrerat rökutsug.
För att kunna uppnå full sugkraft måste svetspistolens rökutsug vara ansluten till en sugkälla
vars tryck inte understiger 15 kPa.
0458 870 201
- 11 -
© ESAB AB 2014
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBS!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Dagligen eller vid behov
Regelbundet underhåll minskar risken för kostsam stilleståndstid.
•
•
Vid varje byte av trådbobin ska svetsslangen demonteras från matningsenheten och
blåsas ren med tryckluft.
Den trådände som förs in i trådledaren får inte ha skarpa kanter. Det är extra viktigt om
man använder trådledare av PTFE.
Kåpor och munstycken
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort gasmunstycket, sprutskyddet, kåpadaptern och kontaktmunstycket.
Rensa bort sprut från gasmunstycket, kåpadaptern och kontaktmunstycket så att
skyddsgasen kan strömma fritt och kortslutningsrisken elimineras.
Kontrollera att gasmunstycket är felfritt. Skadade eller slitna gaskåpor/munstycken bör
bytas mot nya.
Sprutskyddet i gasmunstycket måste bytas ut när dess främre ände börjar bli tunn.
Välj kontaktmunstycke efter tråddimension.
Montera detaljerna.
Svetssprut i gasmunstycket minskar gasskyddet och ökar risken för överslag. Rengör
utrustningen regelbundet och använd små mängder av svetspasta eller svetssprej.
Gasmunstycket och svetspistolens främre delar skall hållas rena från svetssprut. Spreja
med svetssprej snett in i gasmunstycket från två håll. Använd ESAB svetssprej som
förhindrar att sprut fastnar.
OBS!
Spreja aldrig rakt in i munstycket. Alltför stora mängder sprej kan binda
smuts.
•
Kontaktmunstycket bör bytas ut då hålöppningen är sliten till mer än dubbla
tråddiametern. Se till att det nya munstycket är skruvat i botten.
6.2
Centrovac
Rengöring av svetspistoler med integrerat rökutsug.
0458 870 201
- 12 -
© ESAB AB 2014
6 UNDERHÅLL
För att upprätthålla en konstant utsugsnivå ska insidan av svetspistolens handtag rengöras
regelbundet. Lämplig tidsrymd mellan rengöringar beror på hur ofta utrustningen används
och hur mycket damm och olja som svetsröken innehåller.
0458 870 201
- 13 -
© ESAB AB 2014
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Läs även driftanvisningarna för svetskomponenterna, t.ex. strömkällan och
trådmatarenheten.
Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om de nedanstående åtgärderna inte avhjälper
felet.
Problem
Orsak
Svetspistolen blir för het
•
Åtgärd
Kontaktmunstycket är inte •
tillräckligt åtdraget.
•
Elanslutningar till
svetspistolen och till
arbetsstycket.
Kontrollera och dra åt.
Kontrollera och dra åt.
Pistolkontakten fungerar inte. •
Avbrott/fel i
manöverkabel.
•
Kontrollera/reparera.
Trådavbränningen äter sig
•
bakåt i kontaktmunstycket vid •
stopp.
Fel efterbrinntid inställd.
Slitet kontaktmunstycke.
•
•
Minska efterbrinntiden.
Byt ut.
Ojämn trådmatning
•
Trådledaren blockerad.
Kontaktmunstycket och
tråddiametern passar inte •
ihop.
•
Fel spänning inställd i
trådmatarenheten.
•
•
•
•
•
Blås rent i båda
riktningarna.
Byt ut kontaktmunstycket.
Korrigera enligt
tillverkarens instruktioner.
Rengör och spreja
insidan av gaskåpan.
Ljusbåge mellan gaskåpan
och arbetsstycket.
•
Svetssprut har bildat en
brygga mellan
kontaktmunstycket och
gaskåpan.
Varierande ljusbåge
•
•
Kontaktmunstycket är
slitet eller passar inte den
använda tråddiametern. •
Fel svetsparametrar
inställda.
•
Trådledaren sliten.
Kontrollera/byt ut
kontaktmunstycket.
Ställ in rätt
svetsparametrar.
Byt ut trådledaren.
Stora mängder svetssprut •
i gaskåpan.
Otillräckligt eller inget
•
skyddsgasflöde.
Skyddsgasen blåser bort
•
på grund av drag.
Kontrollera
gasmunstycket.
Kontrollera innehållet i
gasflaska/-slangar och
kontrollera inställt tryck.
Skydda svetsstället med
hjälp av skärmar.
•
•
Porösa svetsar
•
•
•
0458 870 201
- 14 -
© ESAB AB 2014
8 DEMONTERING OCH SKROTNING
8
DEMONTERING OCH SKROTNING
OBS!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin livslängd
samlas in separat och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
Svetspistolutrustningen är huvudsakligen tillverkad av stål, plast och ickejärnmetaller, och
ska avfallshanteras enligt lokala miljöbestämmelser. Även kylvätskan ska avfallshanteras
enligt lokala miljöbestämmelser.
0458 870 201
- 15 -
© ESAB AB 2014
9 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
9
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
PSF 250/305/405/505/405 RS3, PSF 410w/510w/410w RS3/510w RS3, PSF 250C/315C
LD/405C/405C RS3/410Cw, 410Cw RS3 är utformade och testade i enlighet med de
internationella och europeiska standarderna EN 60974-7 och IEC/EN 60974-7 . Det
åvilar den eller de som utfört service på eller reparation av apparaten att se till att
apparaten fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standard.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0458 870 201
- 16 -
© ESAB AB 2014
SKÄRLÄNGD
SKÄRLÄNGD
Welding torch
Length
Adapter
Size X
Helix
Size X
PSF™ 250
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 305
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 305
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 405/405 RS3
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405/405 RS3
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 505
3.0 m
0366 395 001 21 mm
PSF™ 505
4.5 m
0366 395 001 24 mm
PSF™ 410w/410w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 410w/410w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 510w/510w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 510w/510w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 250C
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250C
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 315C LD
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0366 311 001
20 mm
PSF™ 315C LD
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0366 311 001
23 mm
PSF™ 405C
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405C
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0366 311 001
26 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0366 311 001
35 mm
0458 870 201
- 17 -
© ESAB AB 2014
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Type
Description
0368 100 882
PSF™ 250
Welding torch 3.0 m
0368 100 883
PSF™ 250
Welding torch 4.5 m
0458 401 880
PSF™ 305
Welding torch 3.0 m
0458 401 881
PSF™ 305
Welding torch 4.5 m
0458 401 882
PSF™ 405
Welding torch 3.0 m
0458 401 883
PSF™ 405
Welding torch 4.5 m
0458 401 884
PSF™ 505
Welding torch 3.0 m
0458 401 885
PSF™ 505
Welding torch 4.5 m
0458 401 893
PSF™ 405 RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 882
PSF™ 410w
Welding torch 3.0 m
0458 400 883
PSF™ 410w
Welding torch 4.5 m
0458 400 886
PSF™ 410w
Welding torch 5.0 m
0458 400 884
PSF™ 510w
Welding torch 3.0 m
0458 400 885
PSF™ 510w
Welding torch 4.5 m
0458 400 887
PSF™ 510w
Welding torch 5.0 m
0458 400 898
PSF™ 410w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 899
PSF™ 410w RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 900
PSF™ 510w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 901
PSF™ 510w RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0458 870 201
- 18 -
© ESAB AB 2014
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Type
Description
0468 410 882
PSF™ 250C
Welding torch 3.0 m
0468 410 883
PSF™ 250C
Welding torch 4.5 m
0468 410 885
PSF™ 315C LD
Welding torch 3.0 m
0468 410 886
PSF™ 315C LD
Welding torch 4.5 m
0458 499 882
PSF™ 405C
Welding torch 3.0 m
0458 499 883
PSF™ 405C
Welding torch 4.5 m
0458 450 880
PSF™ 410Cw
Welding torch 3.0 m
0458 450 881
PSF™ 410Cw
Welding torch 4.5 m
0458 450 884
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 3.0 m
0458 450 885
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0458 870 201
- 19 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
SLITDELAR
Wear parts PSF™ 250
Item Denomination
Ordering number Notes
101
Gas Nozzle "slip-on"
0469 752 880
102
Spatter protection "slip-on"
0469 538 001
103
Cooling sleeve
0469 756 880
104
Gas nozzle
0458 464 881
Standard
105
Gas nozzle
0458 470 881
Straight
106
Gas nozzle
0458 465 881
Conical
107
Spatter protection
0458 471 002
108
Contact tip
109
Tip adaptor M6
0366 314 001
Standard
110
Swan neck complete
0366 315 880
Standard
111
Swan neck complete
0467 985 880
60°
112
Swan neck complete
0366 329 880
Straight
0458 870 201
See the "Contact tips" table
- 20 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Contact tips PSF™ 250
Standard M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
0.6
-
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
W1.2 / 1.5
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Helix M7
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M7
-
0.6
0368 313 881
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
W1.2
1.2
-
0368 313 885
W1.4
0458 870 201
- 21 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Wear parts PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Item Denomination
PSF 305
PSF 410w
201
Gas nozzle
0458 464 882 0458 464 883 0458 464 884
Standard
202
Gas nozzle
0458 470 882 0458 470 883 0458 470 884
Straight
203
Gas nozzle
0458 465 882 0458 465 883 0458 465 884
Conical
204
Spatter
protection
0458 471 003 0458 471 004 0458 471 005
205
Contact tip
206
Tip adaptor M6
0366 394 001 0366 394 001
Tip adaptor M8
0460 819 001 0460 819 001 0366 395 001
Standard
Tip adaptor M7
0368 311 001 0368 311 001
Helix
Swan neck
0366 388 880 0366 389 880 0366 390 880
207
PSF 405
PSF 510w
Swan neck
Swan neck
-
- 22 -
Standard
Standard
Standard
60°
-
0469 333 880 0469 334 880 0469 335 880
Swan neck water 0458 403 886 0458 403 887
0458 870 201
-
0467 988 881 0467 988 880 0467 989 880
Swan neck water 0458 403 884 0458 403 885
209
Notes
See the "Contact tips" table
Swan neck water 0458 403 881 0458 403 882
208
PSF 505
Straight
-
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Contact tips PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Standard M6
Standard M8
Shielding gas /
Welding wire Ø
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
2.0
2.0
-
0468 502 011
-
W2.0 / 2.4
2.4
2.4
-
0468 502 012
-
W2.4 / 2.8
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 23 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
0458 870 201
- 24 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Wear parts PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Item Denom.
PSF 250C
301
Gas nozzle
0458 464 881 0458 464 882 0458 464 883 0458 464 882 Standard
302
Gas nozzle
0458 470 881 0458 470 882 0458 470 883 0458 470 882 Straight
303
Gas nozzle
0458 465 881 0458 465 882 0458 465 883 0458 465 882 Conical
304
Spatter
protection
0458 471 002 0458 471 003 0458 471 004 0458 471 003
305
Contact tip
306
Tip adaptor
M6
307
PSF 315C LD PSF 405C
PSF 410Cw
Notes
See the "Contact tips" table
0366 314 001 0366 394 001 0366 394 001 0366 394 001 Standard
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Standard
Tip adaptor
M7
-
0368 311 001 0368 311 001 0368 311 001 Helix
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Helix
Swan neck
0458 870 201
0366 315 880 0457 862 880 0459 763 880 0458 487 880
- 25 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Contact tips PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 250C
PSF 315C LD
CO2
Mix / Ar
M6
M6
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
-
0468 500 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
-
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
-
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 405C
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0,6 / 0,8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0,8 / 0,9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0,8 / 1,0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0,9 / 1,1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1,0 / 1,2
W1,0 / 1,2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1,2 / 1,4
W1,2 / 1,4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1,2 / 1,5
W1,2 / 1,5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1,4 / 1,7
W1,4 / 1,7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1,6 / 1,9
W1,6 / 1,9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1,6 / 2,1
W1,6 / 2,1
0458 870 201
- 26 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 410Cw
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 502 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 502 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 27 -
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
Steel spiral liner
PTFE ceramic liner*) (beige)
Wire liner
Welding
torch
Welding wire
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
3m
4.5 m
-
-
0.6 - 0.8 mm
0366 549 882 0366 549 883
0.9 - 1.0 mm
0366 549 884 0366 549 885 0457 969 882 0457 969 883
1.2 mm
0366 549 886 0366 549 887 0457 969 882 0457 969 883
PSF™ 405
PSF™ 405C
1.4 mm
0366 549 888 0366 549 889 0457 969 884
-
PSF™ 410w
1.6 mm
0366 549 890 0366 549 891
-
-
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 410Cw
PSF™ 505
PSF™ 510w
2.0 mm
-
0366 549 898
-
-
2.4 mm
-
0366 549 899
-
-
*) No wear insert needed.
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
Welding
torch
Welding wire PTFE liner incl. wear insert
(steel, white)
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
Wear insert separate for
PTFE liner
Steel
PTFE (Al)
0.8 mm
0366 550 882 0366 550 883 0366 545 880 0368 742 880
0.9 - 1.0 mm
0366 550 884 0366 550 885 0366 545 881 0368 742 880
1.2 mm
0366 550 886 0366 550 887 0365 545 882 0368 742 883
1.4 mm
0366 550 888 0366 550 889 0366 545 883 0368 742 881
1.6 mm
0366 550 890 0366 550 891 0366 545 884 0368 742 881
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 405
PSF™ 405C
PSF™ 410w
PSF™ 410Cw
-PSF™ 505
PSF™ 510w
0458 870 201
2.0 mm / 2.4
mm
0366 550 892 0366 550 893
- 28 -
-
© ESAB AB 2014
SLITDELAR
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
0458 870 201
- 29 -
© ESAB AB 2014
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0155 716 880
Gas flow meter
0760 022 300
MIG handy support
with strong magnetic foot
0366 643 881
Spot welding accessory
Self and water cooled
PSF™ 250, PSF™ 250C
0458 870 201
- 30 -
© ESAB AB 2014
TILLBEHÖR
0458 870 201
- 31 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising