ESAB | PEK A2 | Instruction manual | ESAB PEK A2 Kasutusjuhend

ESAB PEK A2 Kasutusjuhend
A2, A6 PEK Control Unit
Käyttöohjeet
0460 948 101 FI 20140225
Valid for: serial no. 327-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ................................................................................................... 4
2
JOHDANTO .......................................................................................................... 7
2.1
Varustus ................................................................................................................ 7
2.2
Ohjauspaneeli....................................................................................................... 7
3
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................. 8
4
ASENNUS ............................................................................................................. 9
4.1
5
6
KÄYTTÖ.............................................................................................................. 10
5.1
Liitännät .............................................................................................................. 10
5.2
USB-liitäntä......................................................................................................... 10
5.3
Symbolien selitykset.......................................................................................... 11
HUOLTO.............................................................................................................. 12
6.1
7
Syöttöjännite ........................................................................................................ 9
Tarkastus ja puhdistus ...................................................................................... 12
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 13
KAAVIO...................................................................................................................... 14
TILAUSNUMEROT ....................................................................................................16
LISÄVARUSTEET......................................................................................................17
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0460 948 101
© ESAB AB 2014
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
HUOM!
ESAB on testannut laitteen yleiskokoonpanossa. Integraattori on vastuussa
kokoonpanon turvallisuudesta ja toimivuudesta.
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
käyttöön. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1. Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö
2. Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan
3. Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita, suojakäsineitä
○ Älä käytä löysiä vaatteita kuten huiveja, rannerenkaita, sormuksia jne., jotka voivat
takertua tai aiheuttaa palovammoja
5. Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Puristumisvaara lankakelan vaihdon yhteydessä! Älä käytä suojakäsineitä, kun
asetat hitsauslankaa syöttörullien väliin.
0460 948 101
-4-
© ESAB AB 2014
1 TURVALLISUUS
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi. Noudata työnantajan turvaohjeita, joiden
pitää perustua valmistajan varoituksiin.
SÄHKÖISKU - voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite sovellettavien standardien mukaisesti
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla, märillä
käsineillä tai märillä vaatteilla
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta
Varmista, että työasentosi on turvallinen
HUURUT JA KAASUT - voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä pääsi poissa huuruista
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY - voi polttaa silmiä ja ihoa.
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla
PALOVAARA
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
MELU - Voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
•
•
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta. Suojaa
korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta
Varoita sivullisia vaarasta
TOIMINTAHÄIRIÖ - kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
0460 948 101
-5-
© ESAB AB 2014
1 TURVALLISUUS
VARO!
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai
käyttöä.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2002/96/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB voi tarjota sinulle kaikki hitsauksessa tarvittavat suojavarusteet ja lisävarusteet.
0460 948 101
-6-
© ESAB AB 2014
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
PEK on jauhekaarihitsaukseen (SAW) ja MIG/MAG-hitsaukseen (GMAW) tarkoitettu
ohjausyksikkö. Ohjausyksikköä käytetään yhdessä automaattisten hitsauslaitteiden,
virtalähteiden ja hitsaustornien kanssa.
ESAB-lisävarusteet tuotetta varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
LISÄVARUSTEET.
2.1
Varustus
Ohjausyksikön mukana toimitetaan:
•
•
ohjausyksikön käyttöohje
ohjauspaneelin englanninkielinen käyttöohje
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata osoitteesta:www.esab.com.
2.2
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneelista on tarkempi kuvaus ohjauspaneelin käyttöohjeessa
0460 948 101
-7-
© ESAB AB 2014
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
PEK
Syöttöjännite
42 V, 50/60 Hz
Tehontarve
Enintään 900 VA
Moottoriliitännät mukautettu ESABin
moottoreihin
6 A 100 %
Nopeuden ohjaus
Pulssienkooderin palaute
Käyttölämpötila
-15 °C – +45 °C
Kuljetuslämpötila
-20 °C – +55 °C
Suhteellinen ilmankosteus
Enintään 95 %
Mitat p x l x k
246 × 235 × 273 mm
Paino
6,6 kg
Suojausluokka
IP 23
Kuljetusnopeus
0–200 cm/min *)
Katso automaattisen hitsauslaitteen
käyttöohje.
Manuaalinen enimmäiskuljetusnopeus
2,0 m/min
Langansyöttönopeus, hitsauslanka
0 – 2 500 cm/min *)
Katso langansyöttölaitteen käyttöohje.
*) Säätöalue riippuu käytettävästä tuotteesta.
Suojausluokka
IP-koodi osoittaa kotelointiluokan ts. miten hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden tai
veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
0460 948 101
-8-
© ESAB AB 2014
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa tehdä vain ammattilainen.
4.1
Syöttöjännite
HUOM!
Verkkovirralle asetettavat vaatimukset
Suurteholaitteet voivat vaikuttaa sähköverkon virran laatuun sähköverkosta
otetun ensiövirran vuoksi. Siksi joillakin laitteilla saattaa olla sähköverkon
kytkentäpistettä koskevia suurinta sallittua sähköverkon impedanssia tai pienintä
vaadittua syöttökapasiteettia koskevia kytkentärajoituksia tai -vaatimuksia (katso
tekniset tiedot). Laitteen asentajan tai käyttäjän on varmistettava, tarvittaessa
neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että laitteen saa kytkeä.
0460 948 101
-9-
© ESAB AB 2014
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Laitteen käyttöä koskevat yleiset turvallisuusmääräykset ovat tämän käyttöohjeen
kappaleessa TURVALLISUUS. Lue nämä huolellisesti ennen laitteen käyttöä!
5.1
Liitännät
1. Hätäpysäytyspainike
2. Ohjausyksikkö, katso ohjauspaneelin
käyttöohje
3. Kaukosäätimen tai huoltotyökalun liitäntä
(CAN)
4. USB-liitäntä, katso USB-liitäntää
käsittelevä kohta
5. Rajoitusasennon kytkimen tai solenoidilla
varustetun kaapelin (käyttö suojakaasun
kanssa) liitäntä
6. Langansyötön nopeuden palautteen
liitäntä
5.2
7. Kuljetuksen nopeuden palautteen liitäntä
8. Kaarijännitteen palautteen liitäntä
9. Kuljetuksen moottorikaapelin liitäntä
10. Langansyötön moottorikaapelin liitäntä
11. Liitäntä ohjauskaapelille virtalähteestä
USB-liitäntä
Ulkoista USB-muistia voi käyttää ohjelmien siirtämiseen järjestelmien välillä.
Normaalikäytössä ei ole vaaraa, että virus voisi saastuttaa laitteen. Vaaran eliminoimiseksi
suosittelemme, että laitteen kanssa käytettävää muistia ei käytetä muihin käyttötarkoituksiin.
Tietyt USB-muistit eivät ehkä toimi laitteen kanssa. Suosittelemme, että käytät tunnettujen
valmistajien USB-muisteja.
ESAB ei ota mitään vastuuta USB-muistin virheellisen käytön aiheuttamista mahdollisista
vaurioista.
0460 948 101
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 KÄYTTÖ
USB-muistin liittäminen
1. Katkaise laitteen virta päävirtakatkaisimesta.
2. Aseta USB-muisti USB-liitäntään.
3. Kytke laitteen virta päävirtakatkaisimesta.
5.3
Symbolien selitykset
Päävalikko
Enter (Syöttö)
Manuaalinen kuljetus
Manuaalinen kuljetus
suuntaan
suuntaan
Nopea kuljetus
Manuaalinen
langansyöttö
taaksepäin
Manuaalinen
langansyöttö
eteenpäin
Käynnistys
Seis
Virta
Langansyöttönopeus
Jännite
Kuljetusnopeus
Lisätietoja ohjauspaneelista on ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
0460 948 101
- 11 -
© ESAB AB 2014
6 HUOLTO
6
HUOLTO
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
Huoltotoimenpiteitä saa tehdä vain valtuutettu teknikko. Suojapaneeleita saavat irrottaa vain
henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta).
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkista säännöllisesti, että ohjausyksikkö ei ole lian tukkima.
Puhdistustiheys- ja menetelmät riippuvat:
•
•
•
•
hitsaustyypistä
kaariajasta
yksikön sijainnista
käyttöympäristöstä.
Yleensä riittää, jos yksikkö puhdistetaan kuivalla paineilmalla (alennetulla paineella) kerran
vuodessa.
0460 948 101
- 12 -
© ESAB AB 2014
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
PEK on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien EN
60974-1 ja EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut yksikkö on
velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää kyseisen standardin
vaatimukset.
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta, katso tämän asiakirjan viimeinen
sivu.
0460 948 101
- 13 -
© ESAB AB 2014
KAAVIO
KAAVIO
Updates:
From serial no. 921-010-XXXX: Cable 18.1 removed
From serial no. 921-010-XXXX: Wire jumper X1:12 to X1:15 introduced
0460 948 101
- 14 -
© ESAB AB 2014
KAAVIO
0460 948 101
- 15 -
© ESAB AB 2014
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Type
0460 504 880
Control unit
PEK
0459 839 036
Spare parts list
PEK
0460 949
Instruction manual
Control panel for PEK
Instruction manuals and the spare parts list can be downloaded from: www.esab.com
0460 948 101
- 16 -
© ESAB AB 2014
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
Control cable PEK - Power source
0460 910 881
15 m
0460 910 882
25 m
0460 910 883
35 m
0460 910 884
50 m
Cable restraining bracket
0460 861 880
USB Memory stick 2 Gb
0462 062 001
0460 948 101
- 17 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising