ESAB | PEK A2 | Instruction manual | ESAB PEK A2 Brugermanual

ESAB PEK A2 Brugermanual
A2, A6 PEK Control Unit
Bruksanvisning
0460 948 101 NO 20140225
Valid for: serial no. 327-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.......................................................................................................... 4
2
INNLEDNING ........................................................................................................ 7
2.1
Utstyr..................................................................................................................... 7
2.2
Kontrollpanel ........................................................................................................ 7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLASJON ................................................................................................... 9
4.1
5
6
BRUK .................................................................................................................. 10
5.1
Tilkoblinger ......................................................................................................... 10
5.2
USB-tilkopling .................................................................................................... 10
5.3
Nøkkel til symboler ............................................................................................ 11
VEDLIKEHOLD................................................................................................... 12
6.1
7
Nettilkobling ......................................................................................................... 9
Kontroll og rengjøring ....................................................................................... 12
BESTILLING AV RESERVEDELER ................................................................... 13
SKJEMA .................................................................................................................... 14
ORDRENUMRE .........................................................................................................16
TILBEHØR ................................................................................................................. 17
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0460 948 101
© ESAB AB 2014
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
MERK!
Enheten er testet av ESAB med et generelt oppsett. Ansvaret for sikkerhet og
drift for det spesielle oppsettet ligger hos integratoren.
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1. Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
2. Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med utstyret
3. Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
4. Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan hekte
seg fast eller føre til forbrenninger
5. Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet
○ Arbeid på høyspenningsutstyrskal alltid utføres av en autorisert elektriker
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk
ADVARSEL!
Fare for fastklemming når du skifter trådspole! Ikke bruk vernehansker når du
plasserer sveisetråden mellom materullene.
0460 948 101
-4-
© ESAB AB 2014
1 SIKKERHET
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring. Spør arbeidsgiveren om sikkerhetsrutiner, som skal
bygge på produsentens risikodata.
ELEKTRISK STØT - kan ta liv
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med gjeldende standarder
Ikke berør strømførende deler eller elektroder med naken hud, våte hansker
eller våte klær
Isoler deg fra jord og arbeidsemne
Sørg for at du står godt
RØYK OG GASSER - kan være helsefarlige
•
•
Hold hodet unna røykgassene
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å føre røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær
Beskytt personer i nærheten med egnede skjermer eller forheng
BRANNFARE
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Kontroller derfor at det ikke er noe
brennbart materiale i nærheten
STØY - for sterk støy kan skade hørselen
•
•
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern. Beskytt ørene. Bruk
øreklokker eller annet hørselvern
Advar personer i nærheten om risikoen
FUNKSJONSFEIL - Tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du installerer og bruker
utstyret.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser
og strålingsforstyrrelser.
0460 948 101
-5-
© ESAB AB 2014
1 SIKKERHET
FORSIKTIG!
Du må ha lest og forstått bruksanvisningen før du
installerer og bruker utstyret.
MERK!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2002/96/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller
elektronisk utstyr etter endt levetid leveres inn til et
mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til
veie informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB kan tilby alt nødvendig tilbehør og beskyttelsesutstyr for bruk ved sveising.
0460 948 101
-6-
© ESAB AB 2014
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
PEK er en innstillingsboks for pulverbuesveising (SAW) og for metallsveising med gass
(GMAW). Innstillingsboksen brukes sammen med automatiske sveisemaskiner, strømkilder,
rullebukk og kraner.
ESABs tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Innstillingsboksen leveres med:
•
•
bruksanvisning for innstillingspanelet
bruksanvisning på engelsk for innstillingspanelet
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra:www.esab.com.
2.2
Kontrollpanel
Du finner en utførlig beskrivelse av innstillingspanelet i en egen bruksanvisning
0460 948 101
-7-
© ESAB AB 2014
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
PEK
Matespenning
42 V, 50/60 Hz
Krav til strøm
Maks. 900 VA
Motortilkoblinger tilpasset for ESABs
motorer
6 A 100 %
Hastighetskontroll
Tilbakemelding fra pulsenkoder
Driftstemperatur
–15 til 45 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
Relativ luftfuktighet
Maks. 95 %
Mål, l × b × h
246 x 235 x 273 mm
Vekt
6,6 kg
Kapslingsklasse
IP23
Kjørehastighet
0–200 cm/min *)
Se egen bruksanvisning for automatiske
sveisemaskiner.
Maks. manuell kjørehastighet
2,0 m/min
Trådmatehastighet, sveisetråd
0–2500 cm/min *)
Se egen bruksanvisning for trådmateenhet.
*) Innstillingsområdet avhenger av hvilket produkt som brukes.
Kapslingsklasse
IP-koden angir kapslingsklassen, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
0460 948 101
-8-
© ESAB AB 2014
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen skal utføres av en kvalifisert person.
4.1
Nettilkobling
MERK!
Krav til tilførselsnettet
Høyeffektsutstyr kan påvirke strømkvaliteten i fordelingsnettet på grunn av
primærstrømmen som trekkes fra tilførselsnettet. Derfor kan det finnes
tilkoblingsbegrensninger eller -krav når det gjelder maksimalt tillatt nettimpedans
eller påkrevd minste forsyningskapasitet i grensesnittet til det offentlige
strømnettet for noen typer utstyr (se tekniske data). I slike tilfeller er det
installatøren eller brukeren av utstyrets ansvar å kontakte strømleverandøren for
om nødvendig å forsikre seg om at utstyret kan kobles til.
0460 948 101
-9-
© ESAB AB 2014
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndteringen av utstyret finner du i kapittelet SIKKERHET i
denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke utstyret!
5.1
Tilkoblinger
1. Nødstopp
2.
3.
4.
5.
6.
7. Tilkobling av hastighetstilbakemelding for
kjørebevegelse
Innstillingspanel, se egen bruksanvisning 8. Tilkobling for tilbakemelding for
buespenning
Tilkobling (CAN) for fjernkontroll eller
9. Tilkobling av motorkabel for
serviceverktøy
kjørebevegelse
USB-tilkobling, se delen om USB-tilkobling 10. Tilkobling av motorkabel for trådmating
Tilkobling for endeposisjonsbryter eller
11. Tilkobling for styrekabel fra strømkilden
kabel med solenoid for gass
Tilkobling av hastighetstilbakemelding for
trådmating
5.2
USB-tilkopling
Det eksterne USB-minnet kan brukes for å flytte programmer til og fra systemer.
Ved normal bruk er det ingen fare for at "virus" skal infisere utstyret. For å eliminere faren
fullstendig anbefaler vi at minnet som brukes sammen med dette utstyret, ikke brukes til
andre enn tiltenkte formål.
Det kan være at enkelte USB-minner ikke fungerer sammen med utstyret. Vi anbefaler å
bruke USB-minner fra en kjent leverandør.
ESAB påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig
bruk av USB-minnet.
0460 948 101
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 BRUK
Sette inn et USB-minne
1. Slå av hovedbryteren til strømforsyningen.
2. Sett USB-minnet i USB-kontakten.
3. Slå på hovedbryteren til strømforsyningen.
5.3
Nøkkel til symboler
Hovedmeny
Enter
Manuell
kjørebevegelse i
Manuell
kjørebevegelse i
retningen
retningen
Hurtigbevegelse
Manuell trådmating
oppover
Manuell trådmating
nedover
Start
Stopp
Strøm
Trådmatingshastighet
Spenning
Kjørehastighet
Du finner mer informasjon om innstillingspanelet i en egen bruksanvisning.
0460 948 101
- 11 -
© ESAB AB 2014
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
Vedlikehold skal alltid utføres av en autorisert tekniker. Bare personale med egnet
kompetanse innen elektrisitet (autorisert personale) skal fjerne vernedekslene.
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Kontroll og rengjøring
Kontroller regelmessig at innstillingsboksen er fri for smuss.
Hvor ofte og hvilke rengjøringsmetoder som skal benyttes, avhenger av:
•
•
•
•
sveiseprosess
lysbuetid
enhetens plassering
omgivelsene rundt
Vanligvis vil det være tilstrekkelig å blåse enheten ren en gang i året ved hjelp av trykkluft
(redusert trykk).
0460 948 101
- 12 -
© ESAB AB 2014
7 BESTILLING AV RESERVEDELER
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra ESAB. Bruk
bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
PEK er utformet og testet i henhold til de internasjonale og europeiske standardene
EN 60974-1 og EN 60974-10. Serviceavdelingen som har utført service eller
reparasjon, er forpliktet å sørge for at produktet fortsatt er i samsvar med angitt
standard.
Reservedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler; se siste side i denne
publikasjonen.
0460 948 101
- 13 -
© ESAB AB 2014
SKJEMA
SKJEMA
Updates:
From serial no. 921-010-XXXX: Cable 18.1 removed
From serial no. 921-010-XXXX: Wire jumper X1:12 to X1:15 introduced
0460 948 101
- 14 -
© ESAB AB 2014
SKJEMA
0460 948 101
- 15 -
© ESAB AB 2014
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
Type
0460 504 880
Control unit
PEK
0459 839 036
Spare parts list
PEK
0460 949
Instruction manual
Control panel for PEK
Instruction manuals and the spare parts list can be downloaded from: www.esab.com
0460 948 101
- 16 -
© ESAB AB 2014
TILBEHØR
TILBEHØR
Control cable PEK - Power source
0460 910 881
15 m
0460 910 882
25 m
0460 910 883
35 m
0460 910 884
50 m
Cable restraining bracket
0460 861 880
USB Memory stick 2 Gb
0462 062 001
0460 948 101
- 17 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising