ESAB | A22 POC 12-60 | Instruction manual | ESAB A22 POC 12-60 Používateľská príručka

ESAB A22 POC 12-60 Používateľská príručka
A22 POC 12-60
Návod k používání
0443 959 101 CZ 20131217
Valid for: serial no. 730-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INSTALACE .......................................................................................................... 9
5
OBSLUHA........................................................................................................... 10
6
7
5.1
Přípojky ............................................................................................................... 10
5.2
Nastavení ............................................................................................................ 11
5.3
Zavěšení svařovacího nástroje.........................................................................12
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 13
6.1
Každý den ........................................................................................................... 13
6.2
Podle potřeby ..................................................................................................... 13
6.3
Demontáž nástroje ............................................................................................. 13
6.4
Obnovení výchozí polohy.................................................................................. 13
6.5
Sestavení nástroje ............................................................................................. 13
6.6
Výměna a instalace opotřebených součástí....................................................14
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 16
NÁKRES S ROZMĚRY ..............................................................................................17
POUŽITÍ ..................................................................................................................... 18
SCHÉMA .................................................................................................................... 20
OBJEDNACÍ ČÍSLA ..................................................................................................22
PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................23
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0443 959 101
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba
○ nikdo nebyl nechráněný při zapálení oblouku nebo zahájení práce se zařízením
3. Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
4. Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný
proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se
mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
5. Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento
návod k obsluze a snažte se mu porozumět.
0443 959 101
-4-
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOST
VÝSTRAHA!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého
zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o
nebezpečných situacích.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
Izolujte se od země a svařovaného předmětu
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary
K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly
a ochranný oděv
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly
žádné hořlavé materiály
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
•
•
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu
Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a
snažte se mu porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a
přídavná zařízení.
0443 959 101
-5-
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOST
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
0443 959 101
-6-
© ESAB AB 2013
2 ÚVOD
2
ÚVOD
POC 12-60 jsou určeny k navařování trubek na ploché desky metodou TIG. Tyto nástroje lze
také používat ke svařování celé řady svarů, i když to může v určitých případech vyžadovat
další vybavení. Lze je používat s napájecím zdrojem MechTig.
Nástroj na navařování trubek na desky se musí používat s vhodným vřetenem a středicím
trnem, jak je znázorněno v tabulce v dodatku „POUŽITÍ“ tohoto návodu.
0443 959 101
-7-
© ESAB AB 2013
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Nástroj na navařování trubek na desky
POC 12-60
Max. spojitý svařovací proud
180 A/60 %
Max. impulsní svařovací proud
200 A/60 %
Pracovní rozsah
12-60 mm
Max. počet otáček
1,5 otáčky
Úhel elektrody pro:
- svařování na tupo
souběžná s osou trubky
- svařování vnitřních rohů
30° k ose trubky
Průměr elektrody
1,6 a 2,4 mm
Rychlost otáčení
0,22 - 4,4 ot./min
Rychlost podávání drátu
0,10 - 1,5 m/min
Průměr drátu
0,8 a 0,91 mm
Délka svařovacího kabelu
8m
Hmotnost:
- nástroj
4,5 kg
- kabelový a hadicový svazek
4,5 kg
Stálý proudově vážený akustický tlak
58 dB
Provozní teplota
-10 až +40°C
Přepravní teplota
-20 až +55°C
0443 959 101
-8-
© ESAB AB 2013
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
VÝSTRAHA!
Otáčející součásti mohou způsobit úraz, dávejte pozor.
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může
způsobit rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí prasknutí hadice! Hadice na chladicí kapalinu nikdy nepřipojujte na
tlak vyšší než 3,5 barů. Chladicí kapalinu odstraňte ze systému pomocí
stlačeného vzduchu (připojením k nádrži).
UPOZORNĚNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
0443 959 101
-9-
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
VÝSTRAHA!
Nebezpečí ohrožení zdraví! Nevdechujte výpary, které vznikají při svařování!
VÝSTRAHA!
Při dotyku obrobku a svařovacího nástroje v blízkosti svařovací hlavy hrozí
nebezpečí popálení!
UPOZORNĚNÍ!
Chcete-li předejít poškození svářecího nástroje, zkontrolujte, že je zpětný kabel
připojen k obrobku a že je wolframová elektroda v začáteční pozici, než začnete
se svařováním.
5.1
Přípojky
A. Kabel motoru - otáčení
B. Kabel motoru - podávání drátu
C. Výstup hadice na chladicí vodu
0443 959 101
D. Vstup hadice na chladicí vodu
E. Svařovací kabel
F. Plynová hadice
- 10 -
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
5.2
Nastavení
Nastavení průměru svaru
•
•
•
•
•
Odšroubujte pojistný šroub (8).
Šroubovákem (5) otočte čep (7) na
spojovacím ramenu (3), abyste získali
správný průměr svaru.
Odšroubujte šroub (4).
Otáčením držáku elektrody (6) nastavte
úhel elektrody.
Utáhněte pojistné šrouby (4 a 8).
Nastavení délky oblouku
•
Šroubováním rozpěry (9) nastavte délku
oblouku (vzdálenost mezi hrotem
elektrody a obrobkem).
•
Zajistěte rozpěru na místě maticí (10).
Podávání plnicího drátu
•
•
•
Je-li konec ohnutý, odstřihněte ho
pilníkem zaoblete hrot.
Zaveďte drát do vstupního hrdla (1).
Protáhněte drát nástrojem (ručně uveďte
do pohybu podavač drátu).
0443 959 101
- 11 -
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
5.3
•
Zavěšení svařovacího nástroje
Zavěste svařovací nástroj podle ilustrace.
Výchozí poloha je pak 11,25° před
polohou dvanácti hodin.
Informace o obnovení výchozí polohy
naleznete v části „Obnovení výchozí
polohy" v kapitole „ÚDRŽBA“.
Nástroj lze pomocí vyvažovacího bloku
vyvážit tak, aby byl beztížný, viz dodatek
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ tohoto návodu.
0443 959 101
- 12 -
© ESAB AB 2013
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
•
Každý den
Ujistěte se, že nejsou poškozené žádné kabely a hadice.
6.2
•
•
•
Podle potřeby
Vyčistěte všechny kluzné povrchy a namažte je mazivem, viz dodatek
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ tohoto návodu.
Pravidelně kontrolujte součásti podléhající opotřebení a podle potřeby je nahrazujte.
Ujistěte se, že je nasazena správná wolframová elektroda a že je správně uzemněná.
6.3
Demontáž nástroje
Aby bylo možné obnovit výchozí polohu a opravit závady, nástroj se musí demontovat.
Čísla v závorkách (1) naleznete v níže uvedené ilustraci.
•
•
•
•
Odšroubujte tři šrouby (1), které drží opěrnou desku (2).
Odstraňte šrouby (4).
Vytáhněte nosnou trubku (3).
Opatrně vytáhněte celou vnitřní jednotku (5), aniž byste poškodili mikrospínač (9).
6.4
Obnovení výchozí polohy
Čísla v závorkách (1) naleznete v níže uvedené ilustraci.
•
•
Odstraňte čtyři šrouby (7).
Sejměte ozubený kruh (8). Nyní lze otáčet vačku, která aktivuje mikrospínač, v krocích
po 22,5°, počínaje 11,25° před polohou dvanácti hodin.
6.5
Sestavení nástroje
Čísla v závorkách (1) naleznete v níže uvedené ilustraci.
•
•
•
•
Vložte vnitřní jednotku (5) do pouzdra (6). Ujistěte se, že mikrospínač (9) se nedotýká
středu vačky.
Vyrovnejte součásti tak, aby čep zapadl do ozubeného kruhu (8).
Vraťte nosnou trubku (3) (lehce namažte styčné povrchy těsnicího kroužku mazivem
Barrierta nebo ekvivalentním výrobkem) a opěrnou desku (2) se šrouby (1).
Nakonec nainstalujte šrouby (4).
0443 959 101
- 13 -
© ESAB AB 2013
6 ÚDRŽBA
6.6
Výměna a instalace opotřebených součástí
Wolframová elektroda
•
•
•
•
Zkraťte wolframovou elektrodu (4) asi na
45 mm a obruste ji na požadovaný úhel.
Odšroubujte plynový kryt (3).
Odšroubujte hubici elektrody (5),
případně plynovou čočku (2).
Nahraďte wolframovou elektrodu (4).
Pokud instalujete elektrodu s jiným
průměrem, musí se vyměnit také
kontaktní špička (5), případně plynová
čočka (2) a upínací pouzdro (1).
Seřízení wolframové elektrody je důležité pro zajištění konzistentních výsledků následného
svařování.
Používejte předem uzemněné elektrody stejné délky a instalujte je do stejné polohy.
0443 959 101
- 14 -
© ESAB AB 2013
6 ÚDRŽBA
Kontaktní špička
•
Pomocí šroubu (5) uvolněte kontaktní
špičku (3). Kontaktní špička se
našroubuje na trubku pro drát (2).
Trubka pro drát
•
•
•
•
•
Demontujte nástroj podle pokynů ve výše
uvedené kapitole „Demontáž nástroje“.
Odšroubujte kontaktní špičku (3) z trubky
pro drát (2) a uvolněte trubku z podavače
drátu (1).
Našroubujte do podavače drátu vnitřně
zkosený konec nové trubky.
Našroubujte kontaktní špičku (3).
Sestavte nástroj.
0443 959 101
- 15 -
© ESAB AB 2013
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Nástroj POC 12-60 je navržen a přezkoušen v souladu s mezinárodními a evropskými
normami EN 60204-1, 12100-2 a EN 60974-10. Servisní služba, která provedla servis
nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedené normě.
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0443 959 101
- 16 -
© ESAB AB 2013
NÁKRES S ROZMĚRY
NÁKRES S ROZMĚRY
0443 959 101
- 17 -
© ESAB AB 2013
POUŽITÍ
POUŽITÍ
0443 959 101
- 18 -
© ESAB AB 2013
POUŽITÍ
Tube diameter
Centering mandrel
Spindle
Min mm
Max mm
Ordering no.
Ordering no.
10,0
10,5
0444 540 880
0332 207 880
10,5
11,0
0444 540 881
11,0
11,5
0444 540 882
11,5
12,0
0444 540 883
12,0
12,5
0444 540 884
12,5
13,0
0444 540 885
12,8
14,0
0444 540 886
13,8
15,0
0444 541 881
14,8
16,0
0444 541 882
15,8
17,0
0444 541 883
16,8
18,0
0444 541 884
17,8
19,0
0444 541 885
18,8
20,5
0444 541 886
19,8
22,5
0444 541 887
22,0
25,0
0444 542 880
24,5
27,0
0444 542 881
26,5
29,0
0444 542 882
28,5
31,0
0444 542 883
30,5
33,0
0444 542 884
32,5
36,0
0444 542 885
35,5
39,0
0444 542 886
38,5
42,0
0444 542 887
41,5
45,0
0444 543 880
44,5
48,0
0444 543 881
47,5
51,0
0444 543 882
50,5
54,0
0444 543 883
53,5
58,0
0444 543 884
57,5
62,0
0444 543 885
61,5
66,0
0444 543 886
65,5
70,0
0444 543 887
69,5
74,0
0444 543 888
73,5
78,0
0444 543 889
77,5
82,0
0444 543 890
0443 959 101
- 19 -
0332 208 880
0332 209 880
0332 210 880
© ESAB AB 2013
SCHÉMA
SCHÉMA
0443 959 101
- 20 -
© ESAB AB 2013
SCHÉMA
12-pole Burndy
23-pole Burndy
0443 959 101
- 21 -
© ESAB AB 2013
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Type
0443 930 880
Tube plate welding tool
A22 POC 12-60
0443 930 990
Spare parts list
A22 POC 12-60
Pokyny a seznam náhradních dílů jsou k dispozici na Internetu na adrese: www.esab.com
0443 959 101
- 22 -
© ESAB AB 2013
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0444 044 001 Energrease BP-LS EP 00
0332 330 005 Balance block
0333 897 880 Accessory set for external fillet welding < 36 mm
0333 897 883 Accessory set for external fillet welding 36 - 93 mm
0441 000 880 Accessory set for titan welding
0441 131 880 Accessory set for internal
bore welding 9.5 - 15 mm
0441 132 880 Accessory set for internal
bore welding 15 - 20 mm
0441 133 880 Accessory set for internal
bore welding 20 - 30 mm When ordering the internal welding kit, specify
the inner diameter of the tube, D, and the
distance of the weld from the outside of
the plate, A.
0444 484 880 Contact spring complete
1. Screw
0443 959 101
- 23 -
2. Spring
3. Spacer
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising