ESAB | A22 POC 12-60 | Instruction manual | ESAB A22 POC 12-60 Brugermanual

ESAB A22 POC 12-60 Brugermanual
A22 POC 12-60
Brugsanvisning
0443 959 101 DK 20131217
Valid for: serial no. 730-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ......................................................................................................... 4
2
INDLEDNING ........................................................................................................ 7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLATION..................................................................................................... 9
5
DRIFT .................................................................................................................. 10
6
7
5.1
Tilslutninger........................................................................................................ 10
5.2
Justeringer.......................................................................................................... 11
5.3
Ophængning af svejseværktøjet ......................................................................12
VEDLIGEHOLDELSE ......................................................................................... 13
6.1
Dagligt ................................................................................................................. 13
6.2
Efter behov ......................................................................................................... 13
6.3
Demontering af værktøjet.................................................................................. 13
6.4
Nulstilling af startpositionen............................................................................. 13
6.5
Samling af værktøjet.......................................................................................... 13
6.6
Udskiftning og montering af sliddele ...............................................................14
BESTILLING AF RESERVEDELE...................................................................... 16
MÅLSKITSE............................................................................................................... 17
ANVENDELSESOMRÅDER ......................................................................................18
DIAGRAM .................................................................................................................. 20
BESTILLINGSNUMRE ..............................................................................................22
TILBEHØR ................................................................................................................. 23
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0443 959 101
© ESAB AB 2013
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkkerhedsforskrifter.
Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende
anbefalinger bør overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1. Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
2. Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring udstyret,
når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
3. Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
4. Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller,
flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
5. Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
0443 959 101
-4-
© ESAB AB 2013
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer. Bed din arbejdsgiver om dennes
sikkerhedsprocedurer, som bør være baseret på fabrikantens risikodata.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med gældende
standarder
Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde handsker
eller vådt tøj
Isoler dig mod jord og arbejdsemnet
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold hovedet ude af dampene
Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne dampe
og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
BRANDFARE
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
•
•
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. Beskyt ørerne.
Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse
Advar andre personer i området om risikoen
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret installeres eller
anvendes.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
ESAB kan levere al nødvendig svejsebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
0443 959 101
-5-
© ESAB AB 2013
1 SIKKERHED
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk
og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
0443 959 101
-6-
© ESAB AB 2013
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
POC 12-60 er designet mhp. TIG-svejsning af rør til flade plader. Disse værktøjer kan også
anvendes til svejsning af alle former for svejsefuger, selv om dette i visse tilfælde kan kræve
ekstraudstyr. Udstyret kan anvendes sammen med strømkilden MechTig.
Værktøjerne til svejsning af rør til plade skal anvendes sammen med en passende spindel og
centreringsdorn som vist i tabellen i appendikset "ANVENDELSESOMRÅDER" i denne
manual.
0443 959 101
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Værktøj til svejsning af rør til plade
POC 12-60
Maks. kontinuerlig svejsestrøm
180 A / 60 %
Maks. pulserende svejsestrøm
200 A / 60 %
Arbejdsområde
12-60 mm
Maks. antal omdrejninger
1,5 omdrejning
Elektrodevinkel for:
- stuksvejsning
parallel med rørets akse
- indvendig kantsøm
30° til rørets akse
Elektrodediameter
1,6 og 2,4 mm
Rotationshastighed
0,22-4,4 o/min
Trådfremføringshastighed
0,10-1,5 m/min.
Tråddiameter
0,8 og 0,91 mm
Længde på svejsekabel
8m
Vægt:
- værktøj
4,5 kg
- kabel- og slangebundt
4,5 kg
Konstant A-vægtet støjniveau
58 dB
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
Transporttemperatur
-20 til +55° C
0443 959 101
-8-
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
ADVARSEL!
Vær forsigtigt. Roterende dele kan forårsage skader.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj
ved brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige
forholdsregler.
FORSIGTIG!
Risiko for brud på slangen! Kølemiddelslanger må aldrig udsættes for tryk over
3,5 bar! Alt kølemiddel i systemet skal blæses ud i en beholder ved hjælp af
trykluft.
FORSIGTIG!
Kølemidlet skal håndteres som kemisk affald.
0443 959 101
-9-
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
ADVARSEL!
Sundhedsfare! Undgå at indånde svejsedampe!
ADVARSEL!
Fare for forbrændinger ved arbejdsemnet og i svejsezonen omkring
svejsehovedet.
FORSIGTIG!
For at undgå at svejseværktøjet beskadiges, skal det kontrolleres, at returkablet
er tilsluttet arbejdsemnet, og at wolframelektroden er i udgangspositionen, før
svejsningen påbegyndes.
5.1
Tilslutninger
A. Motorkabel - rotation
B. Motorkabel - trådfremføring
C. Køling - vandslange ud
0443 959 101
D. Køling - vandslange ind
E. Svejsekabel
F. Gasslange
- 10 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
5.2
Justeringer
Justering af svejsediameter
•
•
•
•
•
Skru låseskruen (8) ud.
Drej tandhjulet (7) på forbindelsesarmen
(3) med en skruetrækker (5) for at opnå
den korrekte svejsediameter.
Skru skruen (4) ud.
Juster elektrodevinklen ved at dreje
elektrodeholderen (6).
Tilspænd låseskruerne (4 og 8).
Justering af buelængden
•
Juster buelængden (afstanden mellem
elektrodespidsen og svejseemnet) ved at
skrue afstandsskruen (9).
•
Fastlås i positionen med møtrikken (10).
Fremføring af svejsetråden
•
•
•
Klip enden af, hvis den er bøjet, og slib
spidsen rund.
Før svejsetråden ind i
indløbsmundstykket (1).
Før svejsetråden gennem værktøjet
(betjen trådfremføringsenheden
manuelt).
0443 959 101
- 11 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
5.3
•
Ophængning af svejseværktøjet
Hæng svejseværktøjet op i henhold til
illustrationen. Startposition er derefter
11,25° før positionen kl. 12.
For nulstilling af startpositionen, se
afsnittet "Nulstilling af startpositionen" i
kapitlet "VEDLIGEHOLDELSE".
Værktøjet kan afbalanceres til vægtløshed
med en balanceblok, se appendikset
"TILBEHØR" i denne manual.
0443 959 101
- 12 -
© ESAB AB 2013
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
•
Dagligt
Kontroller, at ingen kabler og slanger beskadigede.
6.2
•
•
•
Efter behov
Rengør og smør alle glideflader med smørefedt, se appendikset "TILBEHØR" i denne
manual.
Kontroller regelmæssigt sliddele og udskift efter behov.
Kontroller, at den korrekte wolframelektrode er monteret, og at den er korrekt slebet.
6.3
Demontering af værktøjet
Værktøjet skal demonteres for at nulstille startpositionen og udbedre fejl.
For en forklaring af tallene i parentes (1), se illustrationen herunder.
•
•
•
•
Skru de tre bolte (1), der holder støttepladen (2) ud.
Fjern boltene (4).
Træk støtterøret (3) af.
Træk forsigtigt hele den indvendige enhed (5) ud uden at beskadige mikrokontakten (9).
6.4
Nulstilling af startpositionen
For en forklaring af tallene i parentes (1), se illustrationen herunder.
•
•
Fjern de fire bolte (7).
Træk tandhjulsringen (8) tilbage. Knasten aktiverer mikrokontakten kan nu drejes i
intervaller på 22,5°, begyndende med 11,25° før positionen kl. 12.
6.5
Samling af værktøjet
For en forklaring af tallene i parentes (1), se illustrationen herunder.
•
•
•
•
Indsæt den indvendige enhed (5) i kabinettet (6). Kontroller, at mikrokontakten (9) ikke
rammer midten af knasten.
Juster komponenterne så tandhjulet passer med tandhjulsringen (8).
Monter støtterøret (3), (smør kontaktfladerne på pakningsringen let med
Barrierta-smørefedt eller lignende), og støttepladen (2) igen med bolte (1).
Monter til sidst boltene (4).
0443 959 101
- 13 -
© ESAB AB 2013
6 VEDLIGEHOLDELSE
6.6
Udskiftning og montering af sliddele
Wolframelektrode
•
•
•
•
Forkort wolframelektroden (4) til ca. 45
mm, og slib den i den ønskede vinkel.
Skru gaskappen (3) af.
Skru elektrodedysen (5) af eller
alternativt gaslinsen (2).
Udskift wolframelektroden (4). Hvis der
monteres en elektrode med en anden
diameter, så skal kontaktpunktet (5) eller
alternativt gas linsen (2) og
fastspændingspatronen (1) også
udskiftes.
Justeringen af wolframelektroden er vigtig for at sikre ensartede resultater ved efterfølgende
svejsearbejde.
Anvend fabriksslebne wolframelektroder af samme længde, og monter dem i den samme
position
0443 959 101
- 14 -
© ESAB AB 2013
6 VEDLIGEHOLDELSE
Kontaktpunkt
•
Udløst kontaktpunktet (3) vha. skruen (5).
Kontaktpunktet er skruet fast på
trådfremføreren (2).
Trådfremfører
•
•
•
•
•
Demonter værktøjet, se afsnittet
"Demontering af værktøjet" herover.
Skru kontaktpunktet (3) af
trådfremføreren (2), og løsn
trådfremføreren fra
trådfremføringsenheden (1).
Skru den indvendigt skrånende ende af
den nye fremfører ind i
trådfremføringsenheden.
Skru kontaktpunktet (3) på.
Saml værktøjet igen.
0443 959 101
- 15 -
© ESAB AB 2013
7 BESTILLING AF RESERVEDELE
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
POC 12-60 er designet og testet i overensstemmelse med de internationale og
europæiske standarder EN 60204-1, 12100-2 og EN 60974-10. Den serviceafdeling, der
har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet
fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Reservedele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0443 959 101
- 16 -
© ESAB AB 2013
MÅLSKITSE
MÅLSKITSE
0443 959 101
- 17 -
© ESAB AB 2013
ANVENDELSESOMRÅDER
ANVENDELSESOMRÅDER
0443 959 101
- 18 -
© ESAB AB 2013
ANVENDELSESOMRÅDER
Tube diameter
Centering mandrel
Spindle
Min mm
Max mm
Ordering no.
Ordering no.
10,0
10,5
0444 540 880
0332 207 880
10,5
11,0
0444 540 881
11,0
11,5
0444 540 882
11,5
12,0
0444 540 883
12,0
12,5
0444 540 884
12,5
13,0
0444 540 885
12,8
14,0
0444 540 886
13,8
15,0
0444 541 881
14,8
16,0
0444 541 882
15,8
17,0
0444 541 883
16,8
18,0
0444 541 884
17,8
19,0
0444 541 885
18,8
20,5
0444 541 886
19,8
22,5
0444 541 887
22,0
25,0
0444 542 880
24,5
27,0
0444 542 881
26,5
29,0
0444 542 882
28,5
31,0
0444 542 883
30,5
33,0
0444 542 884
32,5
36,0
0444 542 885
35,5
39,0
0444 542 886
38,5
42,0
0444 542 887
41,5
45,0
0444 543 880
44,5
48,0
0444 543 881
47,5
51,0
0444 543 882
50,5
54,0
0444 543 883
53,5
58,0
0444 543 884
57,5
62,0
0444 543 885
61,5
66,0
0444 543 886
65,5
70,0
0444 543 887
69,5
74,0
0444 543 888
73,5
78,0
0444 543 889
77,5
82,0
0444 543 890
0443 959 101
- 19 -
0332 208 880
0332 209 880
0332 210 880
© ESAB AB 2013
DIAGRAM
DIAGRAM
0443 959 101
- 20 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAM
12-pole Burndy
23-pole Burndy
0443 959 101
- 21 -
© ESAB AB 2013
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Type
0443 930 880
Tube plate welding tool
A22 POC 12-60
0443 930 990
Spare parts list
A22 POC 12-60
Brugsanvisningerne og reservedele er tilgængelige på internettet på adressen:
www.esab.com.
0443 959 101
- 22 -
© ESAB AB 2013
TILBEHØR
TILBEHØR
0444 044 001 Energrease BP-LS EP 00
0332 330 005 Balance block
0333 897 880 Accessory set for external fillet welding < 36 mm
0333 897 883 Accessory set for external fillet welding 36 - 93 mm
0441 000 880 Accessory set for titan welding
0441 131 880 Accessory set for internal
bore welding 9.5 - 15 mm
0441 132 880 Accessory set for internal
bore welding 15 - 20 mm
0441 133 880 Accessory set for internal
bore welding 20 - 30 mm When ordering the internal welding kit, specify
the inner diameter of the tube, D, and the
distance of the weld from the outside of
the plate, A.
0444 484 880 Contact spring complete
1. Screw
0443 959 101
- 23 -
2. Spring
3. Spacer
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising