ESAB | RT Robo Welding Torch System | Instruction manual | ESAB RT Robo Welding Torch System Kasutusjuhend

ESAB RT Robo Welding Torch System Kasutusjuhend
RT Robo Welding Torch System
Käyttöohjeet
0463 373 001 FI 20131212
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ................................................................................................... 4
2
TAKUU .................................................................................................................. 6
3
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................. 7
3.1
Sovellus ................................................................................................................ 7
3.2
Yhteensopivuus ................................................................................................... 7
3.3
RT-hitsauspoltinjärjestelmän yleiskatsaus........................................................7
3.4
Tekniset tiedot ...................................................................................................... 8
3.4.1
Käyttökohteet ..................................................................................................... 8
3.4.2
Polttimen nimellisarvot ....................................................................................... 8
3.4.3
Nimellisjännite .................................................................................................... 9
3.4.4
Polttimen jäähdytyspiirin raja-arvot (vain vesijäähdytetyt mallit) ........................ 9
4
3.5
Sopivan polttimen valinta.................................................................................... 9
3.6
Polttimen kaulaan sopivan pidikkeen valinta ....................................................9
3.7
Aiotun käyttötarkoituksen kuvaus ...................................................................10
ASENNUS ........................................................................................................... 11
4.1
Valmistelu ........................................................................................................... 11
4.2
RT KS-1 -polttimen asennus robottivarteen .................................................... 11
4.3
Polttimen pidikkeen asennus............................................................................ 11
4.3.1
Asennus suoraan KS-1-mekanismiin ............................................................... 11
4.3.2
Asennuslaipan asennus RT KS-1 -mekanismiin .............................................. 12
4.4
Kaapelikokoonpanon asennus .........................................................................13
4.4.1
Kaapelikokoonpanon asentaminen (RT-laippa) polttimen
pidikkeeseen ................................................................................................ 13
4.5
Robottihitsauspoltin .......................................................................................... 14
4.5.1
Polttimen kaulan varustaminen ........................................................................ 14
4.5.2
Polttimen kaulan asennus ................................................................................ 15
4.6
Langanohjaimen asennus kaapelikokoonpanoon ..........................................16
4.6.1
Jaetun langanohjaimen asennus (kaapelikokoonpano) ................................... 16
4.6.2
Jatkuvan langanohjaimen asennus (kaapelikokoonpano) ............................... 17
4.7
Liitäntä langansyöttölaitteen koteloon ............................................................18
5
ENNEN KÄYTTÖÄ ............................................................................................. 20
6
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO .......................................................................... 21
7
VARAOSALUETTELO........................................................................................ 23
8
7.1
Robottihitsauspoltin .......................................................................................... 23
7.2
Järjestelmän osat............................................................................................... 23
7.3
Langanohjaimet.................................................................................................. 23
VIANETSINTÄ .................................................................................................... 25
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 373 001
© ESAB AB 2013
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
käyttöön. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1. Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö
2. Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan
3. Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita, suojakäsineitä
○ Älä käytä löysiä vaatteita kuten huiveja, rannerenkaita, sormuksia jne., jotka voivat
takertua tai aiheuttaa palovammoja
5. Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
0463 373 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 TURVALLISUUS
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi. Noudata työnantajan turvaohjeita, joiden
pitää perustua valmistajan varoituksiin.
SÄHKÖISKU - voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite sovellettavien standardien mukaisesti
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla, märillä
käsineillä tai märillä vaatteilla
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta
Varmista, että työasentosi on turvallinen
HUURUT JA KAASUT - voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä pääsi poissa huuruista
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY - voi polttaa silmiä ja ihoa.
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla
PALOVAARA
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
MELU - Voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
•
•
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta. Suojaa
korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta
Varoita sivullisia vaarasta
TOIMINTAHÄIRIÖ - kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai
käyttöä.
0463 373 001
-5-
© ESAB AB 2013
2 TAKUU
2
TAKUU
Tuotteemme tarkastetaan huolellisesti ennen niiden toimittamista asiakkaille. Takaamme,
että tuotteessa ei toimitushetkellä ole materiaali- tai valmistusvikoja ja että se toimii
asianmukaisesti aiotussa käyttötarkoituksessaan.
ESAB antaa tuotteelle säädösten edellyttämän materiaali- ja valmistusvikoja koskevan
takuun. Tämä takuu ei koske kulutustarvikkeita.
Takuu ei koske vaurioita tai toimintahäiriöitä, joiden syy on
•
•
•
•
•
•
•
•
tuotteen ylikuormitus, väärinkäyttö tai käyttö muuhun kuin sen aiottuun
käyttötarkoitukseen
törmäykset tai onnettomuudet
näissä käyttöohjeissa kerrottujen ohjeiden noudattamatta jättäminen
virheellinen asennus tai kokoonpano
riittämätön huolto
tuotteeseen tehdyt muutokset
kemikaalien vaikutukset
normaali kuluminen.
ESABin vastuu rajoittuu viallisten osien korjaamiseen tai vaihtamiseen.
0463 373 001
-6-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
3.1
Sovellus
RT-hitsauspoltinjärjestelmä on tarkoitettu täysin automaattiseen, hitsausroboteilla
suoritettavaan MIG/MAG-hitsaukseen. Järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:
•
•
•
•
RT-hitsauspoltin
kaapelikokoonpano
polttimen pidike
turvakatkaisumekanismi tai jäykkä välilaippa.
Sekä kaasu- että vesijäähdytystä voi käyttää. Laitteen kanssa voi käyttää laajaa valikoimaa
geometrialtaan erilaisia polttimia kunkin hitsausprosessin vaatimusten mukaan.
3.2
Yhteensopivuus
Järjestelmän asennuksessa robotin ranteeseen on käytettävä robottityyppiin sopivaa
sovitinlaippaa. Robotin ranteen kantokyvyn on oltava vähintään 5 kg.
HUOM!
Hitsaustehtävään sopivien järjestelmän komponenttien käyttäminen on
perusedellytys järjestelmän moitteettomalle toiminnalle.
3.3
RT-hitsauspoltinjärjestelmän yleiskatsaus
Osa
Kuvaus
Toiminto
1
RT-hitsauspoltin
Eri versioita saatavilla
A
RT-laippa
RT-hitsauspoltttimen liitäntä
2
Kaapelikokoonpano
Eri versioita saatavilla, kaasu- tai
vesijäähdytteisiä
3
Polttimen kiinnike
Erilaisia rakenteita polttimen kauloja varten
(esimerkiksi 45° taivutettu poltin)
-
Asennuslaippa (ei kuvassa)
Tarvitaan vain joidenkin polttimen pidikkeiden
(3) kanssa
(katso luku Asennus)
0463 373 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISET TIEDOT
4
RT KS-1
Täysin mekaaninen, jousituettu
turvakatkaisumekanismi
Vaihtoehto:
Jäykkä välilaippa elektronisella törmäyksen
tunnistuksella varustettuihin robotteihin.
Voidaan käyttää RT KS-1 -mekanismin sijasta.
Jäykkä välilaippa RT FL-1
(ei kuvassa)
5
Ohjauspistoke
RT KS-1 -mekanismin sähköliitäntä
törmäyksenvalvonnan signaalille
6
EURO-keskiliitin tai muu liitin
Liitäntä langansyöttölaitteeseen
7
Ohjauskaapeli ja liitin
Sähköliitäntä RT KS-1 -turvakatkaisusignaalille
(4 johdinta) ja nozzle sense -signaalille (1
johdin)
8
Puhallusletku
Hitsaamisen jälkeen paineilmalla suoritettavaa
polttimen puhdistamista varten
9
Vedensyöttöliitäntä (sininen
tulppa)
Polttimen jäähdytysveden syöttöliitäntä
(vain vesijäähdytteinen versio)
10
Veden paluuliitäntä
Polttimesta palaavan lämmenneen veden
paluu
(vain vesijäähdytteinen versio)
3.4
Tekniset tiedot
3.4.1
Käyttökohteet
RT-hitsauspolttimet on tarkoitettu MIG-hitsaukseen, MAG-hitsaukseen sekä MIG-juottoon
vapaasti myytävillä pyöreillä hitsauslangoilla CE-hyväksyttyjen hitsausvirtalähteiden kanssa.
Älä käytä poltinta muihin käyttötarkoituksiin.
3.4.2
Polttimen nimellisarvot
Lisätietoja polttimen nimellisarvoista ja teknisistä tiedoista on polttimen mukana toimitetussa
varaosaluettelossa. Nimellisarvot koskevat 1–5 m:n kaapelipituuksia. Polttimen ilmoitetut
nimellisarvot ja kuormitusaikasuhteet koskevat 10 minuutin käyttöjaksoa.
Ilmoitetut nimellisarvot vastaavat normaalia käyttöä. Erikoistapauksissa, esimerkiksi jos
polttimesta heijastuu hyvin runsaasti lämpöä, poltin voi ylikuumentua ilmoitettua pienemmillä
virroilla. Käytä silloin voimakkaampaa mallia tai pienennä kuormitusaikasuhdetta.
Nimellisarvo on huomattavasti pienempi käytettäessä pulssikaarivirtalähdettä.
Ohjearvon kuvaus
Ohjearvo (vain kone)
Painot
Noin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Robottihitsauspoltin
Kaapelikokoonpano, pituus 1,2
m, G
Kaapelikokoonpano, pituus 1,2
m, W
Polttimen pidike (vakio)
RT KS-1
RT FL-1
0463 373 001
0,66 kg
2,35 kg
2,35 kg
0,43 kg
1,96 kg
0,37 kg
-8-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISET TIEDOT
Ympäristön lämpötila
Säilytys -15–50 °C (5–122 °F)
Käyttö 5–40 °C (41–104 °F)
Kaapelien nimellisarvot
•
•
Nimellisvirta/kuormitusaikasuhde (seoskaasu, 10
minuutin käyttöaika)
kaasujäähdytteinen
vesijäähdytteinen
500 A / 60 %, 350 A / 100 %
600 A / 100 %
Puhalluskaasun paine
3.4.3
•
•
•
enint. 10 bar, erillinen kaasuletku
Nimellisjännite
Suurin sallittu hitsausjännite on 141 V (huippuarvo)
Turvakatkaisupiirin suurin sallittu jännite on 24 V, enintään 1 A, painikkeen 48 V, enintään
0,1 A.
Painikkeen (kaapelikokoonpano) suurin sallittu jännite on 48 V, enintään 0,1 A.
3.4.4
Polttimen jäähdytyspiirin raja-arvot (vain vesijäähdytetyt mallit)
veden vähimmäisvirtaus: 1,0 l/min
veden vähimmäispaine:
2,5 bar / 36,3 psi
veden enimmäispaine:
3,5 bar / 50,8 psi
syöttölämpötila:
enintään 40 °C / 104 °F
paluulämpötila:
enintään 60°C / 140°F
jäähdytyskapasiteetti:
vähintään 1 000 W käyttötarkoituksen mukaan
VARO!
Jos veden paluulämpötila on yli 60 °C / 140 °F, kaapelikokoonpano voi vaurioitua.
Jäähdyttimessä pitää aina olla riittävä määrä asianmukaista jäähdytysnestettä.
Katso lisätietoja jäähdytysyksikön käyttöohjeesta. Jos polttimeen kohdistuu suuri
lämpökuorma, käytä kapasiteetiltaan riittävää jäähdytintä.
ESAB-tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään uusinta tietotaitoa. Ne ovat
turvallisia ja luotettavia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. RT-polttimet ovat
eurooppalaisen IEC 60974-7 -normin mukaisia, ja ne on merkitty CE-merkinnöin.
3.5
Sopivan polttimen valinta
Polttimen malli on valittava hitsauskohteen mukaan. Huomioon otettavia seikkoja ovat
kuormitusaikasuhde ja kapasiteetti, jäähdytysmenetelmä ja langan halkaisija. Mahdolliset
lisävaatimukset, esimerkiksi työkappaleiden esilämmitys tai kulmien aiheuttama voimakas
lämmön heijastuminen, on otettava huomioon hitsauspolttimen nimellistehoa valittaessa.
3.6
Polttimen kaulaan sopivan pidikkeen valinta
Polttimen pidikkeet on valittava polttimen tyypin ja geometrian mukaan. Laitteessa voi
käyttää monentyyppisiä pidikkeitä. On tärkeää valita oikea pidike.
0463 373 001
-9-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISET TIEDOT
3.7
Aiotun käyttötarkoituksen kuvaus
1. Tuote on tarkoitettu teolliseen ja kaupalliseen käyttöön, ja sitä saa käyttää vain koulutettu
henkilöstö. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vahingoista tai
onnettomuuksista.
2. RT-järjestelmää saa käyttää vain valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen
automatisoiduissa materiaalinkäsittelyjärjestelmissä RT-järjestelmän teknisten tietojen
puitteissa. Polttimen tyyppi on valittava hitsaustehtävän mukaan. Huomioon otettavia
seikkoja ovat suurin tarvittava kuormitusaikasuhde, kuormankestävyys, jäähdytyksen
tyyppi, ohjearvot ja langan halkaisija. Mahdolliset lisävaatimukset, esimerkiksi
työkappaleiden esilämmitys tai kulmien aiheuttama voimakas lämmön heijastuminen,
edellyttävät hitsauspoltinta, jolla on riittävä varakapasiteetti näitä tekijöitä varten.
3. RT-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisena järjestelmänä. Muiden
valmistajien komponenttien lisääminen järjestelmään ei ole sallittua.
4. Vain koulutettu henkilöstö saa asentaa RT-järjestelmän tai käyttää tai huoltaa sitä. Tässä
käyttöoppaassa mainittuja asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettava.
5. Tuote on pidettävä kuivana ja suojattava kosteudelta kuljetuksen, käytön ja varastoinnin
aikana.
6. Järjestelmä on tarkoitettu tiloihin, joiden lämpötila on 5–40 °C (41–104 °F). Jos nämä
rajat ylittyvät, on ryhdyttävä erityistoimiin. Jos laite on vaarassa jäätyä, käytä
asianmukaista jäähdytysnestettä.
0463 373 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
4
ASENNUS
4.1
Valmistelu
VAARA!
Ennen robotin toiminta-alueella suoritettavien huoltotöiden aloittamista on
varmistettava, että kaikki tarpeelliset turvallisuustoimet on tehty ja että ne pysyvät
voimassa koko vaara-alueella tapahtuvan työskentelyn ajan. Katso lisätietoa
tämän ohjekirjan alussa olevasta luvusta Turvallisuusohjeet.
Seuraavia asennusohjeita on noudatettava tarkasti. Asennuksen aikana on kiinnitettävä
eritystä huomiota siihen, ettei kaapelikokoonpano vaurioidu. Tämä voi aiheuttaa oikosulkuja,
jotka voivat puolestaan vahingoittaa robotin tai hitsauspolttimen elektroniikkaa.
Tulosten toistettavuus ja järjestelmän mahdollisimman hyvä toimivuus taataan käyttämällä
vain alkuperäisiä ESAB-osia, jotka on kehitetty erityisesti tätä järjestelmää varten. Vain siten
voidaan varmistaa, että koko hitsauspoltinjärjestelmä toimii asianmukaisesti.
4.2
RT KS-1 -polttimen asennus robottivarteen
Asenna RT KS-1 robottivarteen erillisten RT KS-1 -turvakatkaisumekanismin asennus- ja
käyttöohjeiden mukaisesti.
4.3
Polttimen pidikkeen asennus
RT-polttimen asentamista varten on saatavissa erilaisia pidikkeitä. Polttimen voi asentaa
pidikkeen rakenteen mukaan joko suoraan pidikkeeseen, asennuslaipan (a) avulla RT KS-1
-turvakatkaisumekanismin asennuspintaan (b) tai tarvittaessa RT FL1 -välilaippaan.
Laitteessa saa käyttää vain polttimen pidikkeitä, joiden reikäkuvio vastaa asennuspinnan
reikäkuviota.
4.3.1
Asennus suoraan KS-1-mekanismiin
1. Paina tarvittaessa sylinterinmuotoiset tapit (1) kannakkeessa oleviin niitä vastaaviin
reikiin. Varo terävien särmien muodostumista. Tappien (halkaisija 4×20) ulkoneman pitää
olla noin 5 mm.
2. Aseta pidike KS-1-turvakatkaisumekanismiin ja työnnä sylinterinmuotoiset tapit (1)
varovasti niitä vastaaviin reikiin. Huomioi polttimen tuleva asento. Pidike mahdollistaa
kaksi eri asentoa.
3. Kiinnitä pidike tämän jälkeen paikalleen kiristämällä mukana toimitetut lieriökantaiset
kuusiokoloruuvit (M6×20) (2) tasaisesti. Katso tarvittaessa lisätietoja RT KS-1:n asennusja käyttöohjeiden luvusta Hitsauspolttimen pidikkeen asennus.
HUOM!
Lieriökantaruuvien suurin sallittu kiristysmomentti on 7 Nm, ja ruuvien
ominaisuusluokka on 8.8.
0463 373 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
Näkymä sivusta
4.3.2
Asennuslaipan asennus RT KS-1 -mekanismiin
Keskikiinnityksellä varustetut polttimen pidikkeet voidaan kiinnittää vain asennuslaipan
kaulaan. Sitä varten on ensin kiinnitettävä asennuslaippa.
1.
Paina tarvittaessa sylinterinmuotoiset tapit (1) asennuslaipassa oleviin niitä vastaaviin
reikiin. Varo terävien särmien muodostumista. Tappien (halkaisija 4×14) ulkoneman
pitää olla noin 5 mm.
2.
Aseta pidike RT KS-1 -turvakatkaisumekanismiin ja työnnä sylinterinmuotoiset tapit (1)
varovasti niitä vastaaviin reikiin. Huomioi polttimen tuleva asento. Pidike mahdollistaa
kaksi eri asentoa.
3.
Kiinnitä asennuslaippa tämän jälkeen paikalleen kiristämällä mukana toimitetut
lieriökantaruuvit (M6×16) tasaisesti kuusioavaimella (2). Katso tarvittaessa lisätietoja
RT KS-1:n asennus- ja käyttöohjeiden luvusta Hitsauspolttimen pidikkeen asennus.
HUOM!
Lieriökantaruuvien (M6×16) suurin sallittu kiristysmomentti on 7,1 Nm, ja
ruuvien ominaisuusluokka on 8.8.
4.
Kierrä aksiaalinen lieriökantainen kuusiokoloruuvi (M8×16) (4) irti asennuslaipasta ja
irrota halkaisijaltaan 9 mm:n aluslevy (3).
Näkymä ylhäältä
5.
Aseta polttimen kiinnike (5) asennuslaipan kaulalle (6). Varmista, että ohjauskiila (7) ja
sitä vastaava ura (7a) ovat tarkasti toistensa kohdalla.
6.
Työnnä kiristyssokka (8) poikittaissuuntaiseen reikään (katso kuvaa) ja aseta se siten,
että sokan vastinpinnat (9a) ovat kaulan vastinpintoja (9) vasten.
0463 373 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
7.
Kiinnitä kiristyssokka sitten paikalleen vastakkaiselta puolelta lieriökantaisella
kuusiokoloruuvilla (M6×30) (10) ja halkaisijaltaan 22×6,4 mm:n aluslevyllä (10a).
8.
Kierrä lopuksi aksiaalinen lieriökantaruuvi (4) ja aluslevy (3) tiukasti kiinni
asennuslaippaan.
4.4
Kaapelikokoonpanon asennus
Kaapelikokoonpanon pituus ja rakenne on valittava aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti.
Polttimessa ja kaapelikokoonpanossa on käytettävä samaa jäähdytysmenetelmää (joko
kaasu- tai vesijäähdytys). Seuraavia asennusohjeita on noudatettava, jotta poltinjärjestelmä
tai muut komponentit eivät vaurioidu.
VARO!
• Sovita kaapelikokoonpanon pituus ja rakenne robotin toiminta-alueen koon
mukaiseksi.
• Älä taivuta kaapelikokoonpanoa, purista sitä kokoon tai venytä sitä.
• Kiinnitä kaapelikokoonpano siten, että sitä voi liikuttaa vapaasti eikä se pääse
sotkeutumaan.
• Jos järjestelmään on asennettu muita tartuntalaitteita, kuten tasapainottimia,
varmista, että ne eivät pääse puristamaan tai taittamaan
kaapelikokoonpanoa.
• Liian suuria kiertoliikkeitä on vältettävä, sillä ne voivat aiheuttaa
kaapelikokoonpanon taittumisen.
• Kaapelikokoonpano ei saa hankautua robottiin tai muihin esineisiin.
4.4.1
Kaapelikokoonpanon asentaminen (RT-laippa) polttimen pidikkeeseen
Kaapelikokoonpanon etupää kiinnitetään suoraan polttimen pidikkeeseen.
1. Kierrä lieriökantaruuvit (12) auki ja nosta polttimen pidikkeen yläosa (5a) irti.
2. Työnnä ohjauskiila (13) RT-laipassa (kaapelikokoonpanossa) olevaan uraan alhaalta
käsin.
0463 373 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
3. Kohdista RT-laippa ja ohjauskiila (13) polttimen pidikkeessä olevaan uraan (14) ja työnnä
laippa paikalleen pysäyttimeen (15) asti.
4. Pidä kaapelikokoonpanoa tässä asennossa ja aseta polttimen pidikkeen yläosa (5a)
takaisin paikalleen. Kierrä molemmat lieriökantaruuvit (12) aluksi löysästi kiinni yhtä
pitkälle ja kiristä ne sitten vuorotellen. Pidikkeen yläosan (5a) ja alaosan välisen raon
pitää olla yhtä suuri kummallakin puolella (katso alla olevaa kuvaa).
4.5
Robottihitsauspoltin
4.5.1
Polttimen kaulan varustaminen
Polttimessa pitää aina olla langan halkaisijaan ja materiaaliin sopiva varustus.
1. Valitse siis oikea langanohjain, kosketuskärki, suuttimen pidin, kaasusuutin,
kaasunhajotin ja roiskesuoja. Polttimen varaosaluettelossa on tarkka kuvaus eri
poltinmallien mahdollisista varustevaihtoehdoista. Käytä vain alkuperäisiä ESAB-osia,
sillä vain niiden sopivuus on taattu.
2. Kiristä suuttimen pidin ja kosketuskärki sopivalla työkalulla, esimerkiksi mukana
toimitetulla jakoavaimella.
3. Jos käytössä on jaettu langanohjain, irrota tarvittaessa valmiiksi asennettu ohjausnippa
ja o-rengas (16) polttimen laipasta (katso kuvaa luvussa Polttimen kaulan
langanohjaimen asennus/irrotus käytettäessä jatkuvaa langan ohjausta)
VARO!
Polttimen on oltava täysin varusteltu ennen hitsaamisen aloittamista.
Erityisesti kaasunhajotin ja/tai roiskesuoja sekä tarvittavat eristimet on
asennettava varaosaluettelon mukaisesti. Hitsaaminen ilman näitä osia voi
vaurioittaa polttimen hetkessä korjauskelvottomaksi.
Polttimen langanohjaimen asennus tai vaihto käytettäessä erillistä langanohjainta
Langanohjain on valittava hitsauslangan halkaisijan mukaan. (Katso lisätietoja
varaosaluettelosta.)
0463 373 001
- 14 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
1. Kierrä holkkimutteri auki ja irrota polttimen kaula.
2. Kierrä tarvittaessa yhdysnippa auki ja vedä kaulan langanjohdin (langanohjain) takaa
ulos polttimen kaulasta.
3. Irrota kaasusuutin ja kosketuskärki polttimesta.
4. Puhalla polttimen kaulaan paineilmaa.
5. Työnnä uusi langanjohdin polttimen kaulan takaa sisään ja kiinnitä se paikalleen
yhdysnipalla. Leikkaa langanohjain kärjen pitimen kohdalta.
6. Selvitä kosketuskärjen kierteen pituus seuraavasti: kierrä yhdysnippa auki, vedä
langanjohdinta taaksepäin ja kierrä kosketuskärki paikalleen.
7. Työnnä langanjohdin takaisin paikalleen, kunnes se osuu kosketuskärkeen. Mittaa sitten
langanjohtimesta leikattavan osuuden pituus.
8. Irrota kaulan langanjohdin uudelleen ja leikkaa mitatun pituinen kappale pois sen
etuosasta. Hio tarvittaessa särmät pois leikkauskohdasta.
9. Työnnä lyhennetty langanjohdin takaa polttimen kaulaan ja kiinnitä se paikalleen
yhdysnipalla. Aseta tai kierrä kaasusuutin takaisin paikalleen.
10. Tarkista, etteivät polttimen kaulan laipan o-renkaat ole vaurioituneet. Vaihda ne
tarvittaessa.
11. Asenna polttimen kaula luvussa Polttimen kaulan asennus kuvatulla tavalla. Älä käytä
työkaluja holkkimutterin kiristämiseen.
Polttimen kaulan langanohjaimen asennus/irrotus käytettäessä jatkuvaa
langanohjausta
Erillisten langanohjaimien sijasta voidaan käyttää jatkuvaa langanohjainta, joka ulottuu
kaapelikokoonpanon keskusliitännästä polttimen kosketuskärkeen. Tässä tapauksessa pitää
noudattaa luvussa Langanohjaimen asennus kaapelikokoonpanoon annettuja ohjeita. Tätä
varten polttimen kaulaan on asennettava ohjausnippa ja o-rengas (16).
4.5.2
Polttimen kaulan asennus
Tarkista ennen asennusta, että polttimen kaulan laipan o-renkaat ovat ehjiä ja paikallaan.
Vaihda o-renkaat tarvittaessa. Puuttuva tai viallinen o-rengas aiheuttaa kaasu- ja
jäähdytysnestevuotoja. Langanohjaimen tyypistä riippuen polttimen kaulaan on varustettava
luvussa Polttimen kaulan varustaminen mainituilla ja kaapelikokoonpano luvussa Jaetun
langanohjaimen asennus (kaapelikokoonpano) mainituilla varusteilla.
0463 373 001
- 15 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
1. Aseta polttimen kaulat alla kuvatulla tavalla ja kiristä holkkimutteri käsin kiertämällä
myötäpäivään. Älä käytä työkaluja!
2. Tarkastusikkunan (11) avulla voi tarkistaa, että poltin on oikein paikallaan
kaapelikokoonpanon RT-laipassa. Jos poltin on asennettu oikein, ikkunassa (11) ei näy
rakoa.
4.6
Langanohjaimen asennus kaapelikokoonpanoon
Langanohjain työnnetään takaa kaapelikokoonpanon läpi. Langanjohdin on valittava
täytelangan materiaalin ja langan halkaisijan mukaan. Koko järjestelmän oikea toiminta
voidaan taata vain käytettäessä alkuperäisiä ESAB-langanohjaimia. On mahdollista käyttää
joko jatkuvaa langanohjainta, joka ulottuu yhtenäisenä kaapelikokoonpanosta
kosketuskärkeen, tai jaettua langanohjainta (polttimen kaulan lisävaruste,
kaapelikokoonpanon lisävaruste).
4.6.1
Jaetun langanohjaimen asennus (kaapelikokoonpano)
Teräksisen langanjohtimen asennus
Langanohjain työnnetään takaa kaapelikokoonpanon läpi, ja se ulottuu RT-laippaan. Oikea
pituus on laskettava seuraavien ohjeiden mukaisesti (esimerkkinä Euro-keskiliitin):
1. Asenna pysäyttimellä varustettu ohjausnippa (E) RT-laipan keskireikään.
2. Irrota holkkimutteri (D) euroliittimestä.
3. Työnnä langanjohdin keskiliitännän läpi ja työnnä se kevyesti kohti ohjausnippaa (E)
mahdollisimman pitkälle.
VARO!
Varmista, että langanohjain on työntynyt etuosassa olevaa pysäytintä vasten.
Tee se kiertämällä langanohjainta ja työntämällä sitä kevyesti.
4. Mittaa sitten langanjohtimesta leikattavan osuuden pituus.
0463 373 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
5. Irrota langanjohdin uudelleen ja leikkaa mitatun pituinen kappale pois sen etuosasta. Hio
tarvittaessa särmät pois leikkauskohdasta. Varmistaa, ettei leikattu vaijerin pää tuki
langanjohtimen sisäaukkoa.
6. Asenna langanohjain uudelleen ja kiinnitä holkkimutteri (D).
Muovisen langanjohtimen asennus
1.
2.
3.
4.
Asenna pysäyttimellä varustettu ohjausnippa (E) RT-laipan keskireikään.
Irrota holkkimutteri (D) euroliittimestä.
Leikkaa langanjohtimen etupää siistiksi ja viisteä reunat (esimerkiksi kynänteroittimella).
Työnnä langanjohdin (E) keskiliittimen läpi kaapelikokoonpanoon, kunnes se osuu
pysäyttimeen. Jos langanjohdin juuttuu, voit vapauttaa sen ja helpottaa asennusta
kiertämällä sitä. Huom: Varmista, että langanjohdin on kokonaan paikallaan työntämällä
johdinta kevyesti eteenpäin ja kiertämällä sitä samanaikaisesti, kunnes johtimen pää
osuu pysäyttimeen.
5. Asenna nippa (B) ja o-rengas (C), siirrä ne paikoilleen ja kiinnitä euro-keskiliittimen
holkkimutterilla (D).
6. Mittaa langansyöttölaitteen kotelon sisälle tarvittava ylimääräinen osa ja leikkaa
langanjohdin oikean mittaiseksi.
4.6.2
Jatkuvan langanohjaimen asennus (kaapelikokoonpano)
Teräksisen langanjohtimen asennus
Langanohjain työnnetään takaa kaapelikokoonpanon läpi siten, että se ulottuu
kosketuskärkeen. Oikea pituus on laskettava seuraavien ohjeiden mukaisesti (esimerkkinä
Euro-keskiliitin):
1.
2.
3.
4.
5.
Asenna poltin (katso lisätietoja luvusta Polttimen kaulan asennus).
Irrota kaasusuutin ja kosketuskärki polttimesta.
Irrota holkkimutteri (D) euroliittimestä.
Työnnä langanjohdin keskiliittimen läpi ja kiinnitä se holkkimutterilla.
Leikkaa langanjohdin poikki suuttimen pitimen kohdalta. Selvitä kosketuskärjen kierteen
pituus seuraavasti: vedä langanjohdinta taaksepäin ja kierrä kosketuskärki paikalleen.
6. Työnnä langanjohdinta kevyesti kohti kosketuskärkeä mahdollisimman pitkälle ja mittaa
pois leikattavan osan pituus langanjohtimen takaosasta.
7. Irrota langanjohdin uudelleen ja leikkaa mitatun pituinen kappale pois johtimen
etuosasta. Hio tarvittaessa särmät pois leikkauskohdasta. Varmistaa, ettei leikattu
vaijerin pää tuki langanjohtimen sisäaukkoa.
0463 373 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
8. Langanjohtimen etuosan eriste on poistettava leikkaamisen jälkeen siten, että eriste
ulottuu noin 5 cm RT-laipan etupuolelle.
9. Työnnä langanjohdin takaisin paikalleen ja kiinnitä se holkkimutterilla (D). Asenna
kaasusuutin takaisin paikalleen.
Muovisen langanjohtimen asennus
1. Asenna polttimen kaula (katso lisätietoja luvusta Polttimen kaulan asennus) ja varusta se
kaasusuuttimella ja kosketuskärjellä.
2. Irrota holkkimutteri (D) euroliittimestä.
3. Katkaise langanjohdin siististi ja hio ulkoreuna hieman viistoksi (esimerkiksi
kynänteroittimella).
4. Työnnä langanjohdin keskiliittimen läpi kaapelikokoonpanoon, johon on asennettu poltin.
Jos langanjohdin juuttuu, voit vapauttaa sen ja helpottaa asennusta kiertämällä sitä.
Huom: Varmista, että langanjohdin on kokonaan paikallaan työntämällä johdinta kevyesti
eteenpäin ja kiertämällä sitä samanaikaisesti, kunnes johtimen pää osuu pysäyttimeen.
5. Asenna nippa (B) ja o-rengas (C), siirrä ne paikoilleen ja kiinnitä euro-keskiliittimen
holkkimutterilla (D).
6. Mittaa langansyöttölaitteen kotelon sisälle tarvittava ylimääräinen osa ja leikkaa
langanjohdin oikean mittaiseksi.
4.7
Liitäntä langansyöttölaitteen koteloon
Liittämistä varten kaapelikokoonpano on asennettava luvussa Kaapelikokoonpanon asennus
kerrotulla tavalla, ja se on varustettava luvussa Langanohjaimen asennus
kaapelikokoonpanoon kerrotulla tavalla. Vasta sitten voidaan keskiliitin sekä vesi- tai
kaasuliitännät kytkeä. Toimi seuraavasti:
0463 373 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
1. Kytke kaapelikokoonpanon keskiliitin langansyöttölaitteen kotelossa sijaitsevaan
vastakkeeseen. Kiristä keskiliittimen holkkimutteri sormitiukkuuteen. Älä käytä työkaluja!
2. Kytke vesiletkut jäähdytyspiiriin, jos kyseessä on vesijäähdytteinen järjestelmä. Kytke
sinisellä merkityn letkun pää veden lähtöliitäntään ja punaisella merkityn letkun pää
veden paluuliitäntään.
3. Kytke paineilmaletku vastaavaan liitäntään langansyöttölaitteen kotelossa.
4. Kytke ohjausjohdon liitin langansyöttölaitteen koteloon.
HUOM!
Kaikki letkut ja ohjausjohto on asennettava niin, etteivät ne voi taittua tai
vaurioitua!
0463 373 001
- 19 -
© ESAB AB 2013
5 ENNEN KÄYTTÖÄ
5
ENNEN KÄYTTÖÄ
VARO!
Tarkista ennen järjestelmän käynnistämistä koko järjestelmän asennus
valmistajan ohjeiden ja asianmukaisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Varmista, että järjestelmä on asennettu oikein, tarkistamalla seuraavat seikat:
1. Kaikki osat on kiinnitetty kunnolla (poltin, polttimen pidike, kaapelikokoonpano, RT KS-1
-turvakatkaisumekanismi tai jäykkä välilaippa RT FL-1 ja langansyöttölaite).
2. Kaikki kaasu- ja vesiletkut on liitetty oikein ja suojattu vaurioilta.
3. Euro-keskiliitin tai suoraliitin on kytketty tiukasti.
4. Kaapelikokoonpanon pituus on oikea ja asennuskokonaisuuteen sopiva. Kaapeliin ei saa
tulla teräviä taitoksia, kaapelin tarttuminen toiseen kohteeseen on estettävä.
5. RT KS-1:n turvakatkaisupiiri on kytketty oikein ja turvakatkaisu toimii. (Testaa
liikuttamalla poltinta käsin.)
6. Poltin on kiinnitetty tiukasti ja varusteltu oikein.
7. Langanohjain on asennettu ohjeen mukaisesti.
8. Kaikki johdot ja letkut on asennettu niin, että ne eivät voi vaurioitua tai taittua.
Tee tarvittavat varotoimet ennen hitsauksen aloittamista.
Langansyötön voi nyt aloittaa joko langansyöttöpainikkeella (2a), katso luku
RT-hitsauspoltinjärjestelmän yleiskatsaus, tai langansyöttölaitteen kotelossa olevan syötön
avulla.
0463 373 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
6 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
6
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
VAARA!
• Ennen järjestelmän huolto- tai kunnossapitotöiden aloittamista laitteiston
päävirta on katkaistava. Noudata tämän ohjekirjan alussa kerrottuja
turvallisuusohjeita.
• Vaurioituneita polttimia tai kaapeleita ei saa ottaa uudelleen käyttöön.
Tunnetut viat on annettava pätevän henkilöstön korjattavaksi ennen
laitteiston seuraavaa käyttökertaa.
• Järjestelmän vaurioiden ja henkilövahinkojen välttämiseksi on tärkeää
muistaa seuraava seikka: RT KS-1-turvakatkaisumekanismin korjaustöitä saa
suorittaa vain ESAB!
VAARA!
Palovammojen vaara
Kaasusuutin ja polttimen pää kuumenevat voimakkaasti hitsauksen aikana. Anna
polttimen jäähtyä ennen huolto- ja kunnossapitotöiden aloittamista.
Laitteiston pitkä käyttöikä ja moitteeton toiminta edellyttää, että poltin ja kaapelikokoonpano
on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.
Puhdistus ja huolto on tehtävä viimeistään silloin, kun hitsausteho alkaa heikentyä.
1. Tarkista aina ennen käyttöä, että polttimessa ja kaapelikokoonpanossa ei ole vaurioita.
Vauriot on annettava pätevän henkilöstön korjattavaksi ennen laitteiston käyttämistä
uudelleen Tämä on erityisen tärkeää, jos polttimen tai kaapelin sähköosien eristeet ovat
vaurioituneet
2. Polttimen kuluneet ja vaurioituneet osat on vaihdettava heti alkuperäisvaraosiin ja
-tarvikkeisiin.
3. Kosketuskärki on vaihdettava, jos sisäreiän reunoihin on muodostunut viisteitä tai kaari ei
syty.
4. Jos langansyötössä on ongelmia, vaihda kosketuskärki ja langanjohdin. Asenna uusi
langanjohdin huolellisesti, jotta se sopii tarkasti kaapelin pituuteen.
5. Kun vaihdat langanjohtimen tai tarvittaessa useamminkin, puhdista pöly ja langan jäämät
langanjohtimesta paineilmalla.
6. On hyvin suositeltavaa käyttää laadukasta roiskeenestosprayta, esimerkiksi RT
Anti-spatter -nestettä, sillä se pidentää huomattavasti kulutusosien käyttöikää.
7. Kosketuskärki ja kaasusuutin on puhdistettava heti, kun roiskeiden havaitaan tarttuvan
niihin. Roiskeiden ei saa antaa kerääntyä kosketuskärjen ja kaasusuuttimen väliin, sillä
se voi vaurioittaa poltinta.
8. Kaasusuutin on puhdistettava säännöllisesti, jotta roiskeet eivät aiheuta kaasun
pyörteilyä.
9. Varmista, että jäähdytysneste on puhdasta, ja vaihda se tarvittaessa. Jäähdytysnesteen
epäpuhtaudet voivat tukkia polttimen vesikanavia.
ESAB RT -hitsauspoltinjärjestelmien huoltovälit ovat seuraavat:
Päivittäin:
•
•
•
Silmämääräinen tarkastus vaurioiden varalta – esimerkiksi taipumat tai halkeamat.
Tarkista, että kaapelikokoonpano on oikeassa asennossa eikä se ole jännittynyt tai
puristunut.
Tarkista, ettei vesi- tai kaasuliitännöissä ole vuotoja.
0463 373 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
6 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Kuukausittain tai raskaassa käytössä useammin:
•
•
•
Puhalla langanohjain puhtaaksi paineilmalla (irrota kosketuskärki ja langanohjain).
Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty.
Tarvittaessa: Tarkasta kaikkien liitosten ja letkujen eheys.
0463 373 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
7 VARAOSALUETTELO
7
VARAOSALUETTELO
7.1
Robottihitsauspoltin
Tarkista oikeat varaosat ja kulutustarvikkeet RT-polttimen mukana toimitetusta
varaosaluettelosta. Käytä vain alkuperäisiä ESAB-osia, sillä vain niiden sopivuus on taattu.
7.2
Järjestelmän osat
Osa
Osanro
Kuvaus
4
700300434
RT KS-1 -turvakatkaisumekanismi, täydellinen
17
pyydettäessä
RT KS-1 -turvakatkaisumekanismin kumipalje
E
pyydettäessä
Kiinnike ja pysäytin
18
pyydettäessä
Liittimen suojus, punainen
19
pyydettäessä
Liittimen suojus, sininen
20
pyydettäessä
Pikaliitin (vesi)
21
pyydettäessä
Pikaliitin 6 mm (kaasu)
22
pyydettäessä
O-rengas 4,0 x 1,0 mm (kaasuliitäntä)
23
pyydettäessä
O-rengas 4,0 x 1,0 mm (kaasuliitäntä)
24
pyydettäessä
Mutteri M10x1
7.3
Langanohjaimet
Valitse langan halkaisijaan ja materiaalin sopivat langanohjaimet. Käytä vain alkuperäisiä
ESAB-osia, sillä vain ne takaavat laitteen asianmukaisen toiminnan.
0463 373 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
7 VARAOSALUETTELO
Osa
Osanro
Kuvaus
A (teräslanka)
700300498
Langanjohdin sininen 1,50 m, lanka 0,8–1,0 mm
700300499
Langanjohdin sininen 1,70 m, lanka 0,8–1,0 mm
700300500
Langanjohdin sininen 2,00 m, lanka 0,8–1,0 mm
700300322
Langanjohdin sininen 3,50 m, lanka 0,8–1,0 mm
700300501
Langanjohdin punainen 1,50 m, lanka 1,0–1,2 mm
700300502
Langanjohdin punainen 1,70 m, lanka 1,0–1,2 mm
700300503
Langanjohdin punainen 2,00 m, lanka 1,0–1,2 mm
700300507
Langanjohdin punainen 2,50 m, lanka 1,0–1,2 mm
700300508
Langanjohdin punainen 3,50m, lanka 1,0–1,2 mm
700300504
Langanjohdin keltainen 1,50 m, lanka 1,2–1,6 mm
700300505
Langanjohdin keltainen 1,70m, lanka 1,2–1,6 mm
700300506
Langanjohdin keltainen 2,00m, lanka 1,2–1,6 mm
B (alumiinille ja
ruostumattomalle
teräkselle)
700300320
Teflon-langanjohdin, 3,50 m, lanka 1,0–1,2 mm
700300321
Polyamidi-langanjohdin, 3,50m, lanka 1,0–1,2 mm
D (alumiinille ja
ruostumattomalle
teräkselle)
700300468
Kaulan langanjohdin pronssi, 217 mm, lanka 1,2–1,6
mm
700300469
Kaulan langanjohdin teräs, 217 mm, lanka 0,8–1,2
mm
D (teräkselle)
700300470
Kaulan langanjohdin teräs, 217 mm, lanka 1,2–1,6
mm
700300472
Kaulan langanjohdin pronssi, 217 mm, lanka 0,8–1,0
mm
700300473
Kiinnike ja pysäytin, koko 4,0–4,7 mm
E
0463 373 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
8 VIANETSINTÄ
8
VIANETSINTÄ
Vika
Mahdollinen syy
Toimenpide
Langansyöttö
ei toimi.
Oletko suoristanut hitsauslangan
ennen sen syöttämistä
kaapelikokoonpanoon?
Vedä tarvittaessa hitsauslanka
uudelleen ulos, leikkaa ja siisti
langan pää ja suorista 10 cm:n
pituinen osa langan alkupäästä.
Kierrä lanka tämän jälkeen takaisin
kaapelikokoonpanoon.
Onko RT-poltin ja
Tarkista langanohjain (polttimen
kaapelikokoonpano varustettu oikein kaulan ja kaapelikokoonpanon) ja
langan materiaalin ja halkaisijan
kosketuskärki.
mukaan?
Poltin
kuumenee
liikaa
0463 373 001
Vain, jos käytössä on jaettu
langanohjain: Onko lanka työnnetty
oikein kaapelikokoonpanoon?
Työnnä langanohjainta hieman ulos
Euro-liittimestä. Kun työnnät
langanohjaimen takaisin, tunnet sen
viimeisen senttimetrin työntyvän
polttimen liitännän ohjausnippaan.
Jos näin ei tapahdu, langanohjain on
ehkä liian lyhyt eikä ole täysin
paikallaan.
Onko kosketuskärki langasta
irronneiden jäämien tukkima tai onko
langanohjain kulunut? Onko
polttimen langansyöttö tukkeutunut
epäpuhtauksien ja jäämien takia?
Vaihda kosketuskärki ja/tai
langanohjain, puhalla polttimen
kaula, langanohjaimen putki ja
langanohjain puhtaaksi paineilmalla.
Kosketuskärki tai sen pidin eivät ole Kiristä ne käsin sopivalla työkalulla.
kunnolla kiristettyjä.
Jäähdytysjärjestelmä ei toimi oikein. Tarkista jäähdytysveden virtaus,
määrä ja puhtaus.
Jäähdytysjärjestelmä ei ole oikein
kytketty.
Tarkista liitännät (veden syöttö ja
paluu)
Poltin on ylikuormitettu.
Tarkista tekniset tiedot ja vaihda
tarvittaessa toisentyyppinen poltin.
Kaapelikokoonpano on viallinen.
Tarkista kaapelit, letkut ja liitännät.
- 25 -
© ESAB AB 2013
8 VIANETSINTÄ
Langansyötös Kosketuskärki on kulunut.
sä on
Langanjohdin on kulunut/likainen
ongelmia
Langansyöttö
pysähtelee
hitsauksen
aikana.
Tarkista varaosaluettelon avulla.
Langansyöttölaite ei ole oikein
säädetty.
Tarkista langansyöttörullat,
kosketuspaine ja kelajarru.
Kaapelikokoonpano on taittunut,
taivutettu liian tiukalle mutkalle tai
venynyt.
Tarkista, ettei kaapelikokoonpanossa
ole vaurioita. Asettuuko langanjohdin
paikalleen helposti? Asenna
ohjeiden mukaisesti (katso ohjeet
luvusta Kaapelikokoonpanon
asennus).
Lanka on likaantunut.
Käytä puhdistusvillaa.
Onko lankakela tyhjä?
Tarkista langan määrä
langansyöttölaitteen kelassa.
Onko kaapelikokoonpanossa tukos? Tarkista langan syöttö (mahdollisesti
liian nopea), tarkista, onko
kosketuskärjessä
epäpuhtauksia/tukkeumia, puhdista
tai vaihda kosketuskärki tarvittaessa.
Hitsausproses Turvakatkaisumekanismi on
si pysähtelee. lauennut.
Turvakatkaisumekanismi on
lauennut ilman kosketusta.
Vaihda kosketuskärki.
Selvitä kosketuksen aiheuttajat ja
poista ne. Tarkista ohjausjohdon
liitännät.
Tarkista ohjausjohto ja sen liitännät.
Roiskeet aiheuttavat kaasupyörteitä. Puhdista polttimen pää, käytä
kaasunhajotinta ja/tai roiskesuojaa.
Polttimen kaasuvirtaus on liian
heikko tai aivan liian voimakas.
Tarkista virtausnopeus
mittaustyökalulla.
Kaasunsyötössä on vika.
Tarkista virtausnopeus ja mahdolliset
vuodot.
Langassa tai työkappaleessa on
kosteutta tai epäpuhtauksia.
Tarkista lanka ja työkappale, käytä
erilaista roiskeenestonestettä.
Valokaari ei ole Kosketuskärki on kulunut.
vakaa.
Hitsausparametrit ovat väärät.
Piirin sähköliitännät ovat
riittämättömät.
0463 373 001
Tarkista langanjohdin, puhalla se
puhtaaksi ja tarvittaessa vaihda se.
Asennetut kulutustarvikkeet eivät
sovi langan halkaisijaan tai
materiaaliin.
Lanka palaa kiinni kosketuskärkeen
tai kosketuskärki on kulunut.
Sauma on
huokoinen.
Vaihda kosketuskärki.
Vaihda kosketuskärki.
Tarkista hitsauspolttimen asetukset.
Tarkista, että kaikki virtalähteen,
polttimen ja työkappaleen
sähköliitännät (myös
maadoituskaapeli) on liitetty
kunnolla.
- 26 -
© ESAB AB 2013
8 VIANETSINTÄ
0463 373 001
- 27 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising