ESAB | Mig 4004i A44 | Instruction manual | ESAB Mig 4004i A44 Handleiding

ESAB Mig 4004i A44 Handleiding
Origo™
Mig 4004i A44
Gebruiksaanwijzing
0463 283 001 NL 20131029
Valid for: 145-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .......................................................................................................... 4
2
INLEIDING ............................................................................................................ 7
2.1
Apparatuur............................................................................................................ 7
2.2
Bedieningspaneel A44......................................................................................... 7
3
TECHNISCHE GEGEVENS ................................................................................. 8
4
INSTALLATIE...................................................................................................... 10
5
6
4.1
Plaatsing ............................................................................................................. 10
4.2
Instructies voor tillen......................................................................................... 10
4.3
Netvoeding.......................................................................................................... 11
BEDIENING ........................................................................................................ 14
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen ..........................................................15
5.2
Symbolen ............................................................................................................ 15
5.3
Aansluiten van las- en aardkabel .....................................................................15
5.4
Stroombron in-/uitschakelen ............................................................................ 16
5.5
Ventilatorregeling............................................................................................... 16
5.6
Oververhittingsbeveiliging................................................................................ 16
5.7
Afstandsbediening............................................................................................. 16
5.8
MIG/MAG- en FCAW-S-lassen ...........................................................................16
5.9
MMA-lassen ........................................................................................................ 16
5.10
TIG-lassen........................................................................................................... 16
ONDERHOUD ..................................................................................................... 18
6.1
Inspectie en reiniging ........................................................................................ 18
6.2
Lastoorts............................................................................................................. 18
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ................................................................................ 19
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN............................................................ 20
DIAGRAM .................................................................................................................. 21
BESTELNUMMERS...................................................................................................22
RESERVEONDERDELENLIJST ...............................................................................23
ACCESSOIRES .........................................................................................................24
Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.
0463 283 001
© ESAB AB 2013
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
Gebruikers van ESAB-apparatuur zijn eindverantwoordelijk voor naleving van de
veiligheidsmaatregelen door personen die de apparatuur gebruiken of zich in de buurt van de
apparatuur bevinden De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit
soort apparatuur worden gesteld. Naast de standaardregels die gelden in de werkomgeving
moeten de volgende aanbevelingen in acht worden genomen.
Alle werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid personeel dat bekend
is met de werking van de apparatuur. Onjuiste hantering van de apparatuur kan leiden tot
gevaarlijke situaties die letsel bij de gebruiker of beschadiging van de apparatuur tot gevolg
kunnen hebben.
1. Gebruikers van de apparatuur moeten op de hoogte zijn van:
○ de werking van de lasapparatuur
○ de plaats van de noodstoppen
○ de functie van de lasapparatuur
○ de relevante veiligheidsmaatregelen
○ lassen en snijden of andere van toepassing zijnde bediening van de apparatuur
2. De gebruiker moet er zeker van zijn dat:
○ er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied van de apparatuur bevinden als
die wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de boog wordt ontstoken of wanneer er
werkzaamheden met de apparatuur worden gestart
3. De werkomgeving moet:
○ geschikt zijn voor de uit te voeren lastaak
○ tochtvrij zijn
4. Persoonlijke veiligheidsuitrusting:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een
veiligheidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende zaken zoals sjaaltjes, armbanden, ringen etc. die vast kunnen
komen te zitten of brandwonden kunnen veroorzaken
5. Algemene voorzorgsmaatregelen:
○ Zorg dat de aardkabel goed is aangesloten
○ Werkzaamheden met hoogspanningsapparatuur mogen alleen worden uitgevoerd
door een gekwalificeerde elektricien
○ Effectieve brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk bereikbaar
zijn
○ Smering en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd tijdens het gebruik van de
apparatuur
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
0463 283 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Booglassen en snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden. Vraag uw werkgever naar de
veiligheidsmaatregelen. Deze moeten gebaseerd zijn op de gegevens van de
fabrikant.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de eenheid volgens de geldende standaarden
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote handen,
natte handschoenen of natte kleding
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt
Zorg voor een veilige werkhouding
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren
BOOGSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
BRANDGEVAAR
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen
brandbare materialen in de buurt zijn
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
•
•
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming
Waarschuw omstanders voor de gevaren
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
LET OP!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
LET OP!
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik
goed door.
0463 283 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 VEILIGHEID
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires voor u.
0463 283 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig 4004i A44 is een lasstroombron voor het lassen met beklede en cellulosische
elektroden (MMA), MIG/MAG-lassen en het lassen met gevulde draad (FCAW-S) en live
TIG-lassen.
De stroombron is bedoeld voor gebruik met de draadaanvoereenheden
•
•
Feed 3004/4804
MobileFeed 300.
De ESAB-accessoires voor het product zijn te vinden in het hoofdstuk "Accessoires".
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
•
•
•
•
5 m aardkabel met aardklem
netvoedingskabel van 5 meter met 32 ampère aansluiting
handleiding voor de lasstroombron
Engelse handleiding voor het bedieningspaneel
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
2.2
Bedieningspaneel A44
Zie de aparte handleiding voor een
gedetailleerde beschrijving van de panelen.
0463 283 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 4004i A44
Netspanning
380-440V, +/- 10%, 3~ 50/60 Hz
Netvoeding Sscmin
1,8 MVA
Primaire stroom Imax.
28 A
Nullastvermogen
40 W
Instellingsbereik (DC)
MIG/MAG
16 A / 15 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 34 V
Maximaal vermogen bij MIG/MAG
60 % inschakelduur
400 A/34,0 V
100% inschakelduur
300 A/29,0 V
Maximaal vermogen bij MMA
60 % inschakelduur
400 A/36,0 V
100% inschakelduur
300 A/32,0 V
Maximaal vermogen bij TIG
60 % inschakelduur
400 A/26,0 V
100% inschakelduur
300 A/22,0 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,94
Rendement bij maximale stroom
88 %
Open spanning
VRD-functie inactief1)
55V
VRD-functie actief1)
<35V
Bedrijfstemperatuur
-10 to +40° C
Transporttemperatuur
-20 to +55° C
Constante geluidsdruk in ruststand
<70 db (A)
Afmetingen, l x b x h
610 × 250 × 445 mm
Gewicht
46 kg
Isolatieklasse
H
Beschermingsklasse
IP 23
Gebruiksklasse
1) De
VRD-functie wordt uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Inschakelduur
De inschakelduur geeft de tijd weer als het percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen of snijden zonder dat de apparatuur oververhit raakt. De inschakelduur
geldt bij 40°C.
0463 283 001
-8-
© ESAB AB 2013
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Beschermingsklasse
De IP-code geeft de beschermingsklasse weer. Dit is de mate van bescherming tegen vaste
voorwerpen en water.
Apparatuur met code IP 23S is bedoeld voor binnen- en buitengebruik; echter niet bij
neerslag bedienen.
Gebruiksklasse
De
geeft aan dat de stroombron geconstrueerd is voor gebruik in gebieden met een
verhoogd elektrisch risico.
0463 283 001
-9-
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
LET OP!
Dit product is bedoeld voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoringen veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
4.1
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zo, dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
4.2
0463 283 001
Instructies voor tillen
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
LET OP!
Vereisten voor de netvoeding
Apparatuur met een hoog vermogen kan de vermogenskwaliteit van het
openbare elektriciteitsnet beïnvloeden door de primaire stroom die van het net
wordt afgenomen. Voor sommige typen apparatuur kunnen daarom
aansluitbeperkingen of -vereisten gelden met betrekking tot de maximaal
toegestane netimpedantie of de vereiste minimale toevoercapaciteit bij het
aansluitpunt op het net (zie technische gegevens). In dat geval is het de
verantwoordelijkheid van de installateur of gebruiker van de apparatuur om indien
nodig in overleg met de netwerkbeheerder te waarborgen, dat de apparatuur kan
worden aangesloten.
0463 283 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATIE
LET OP!
De stroombron kan worden aangesloten voor generatorstroom. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met erkende ESAB-technici.
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze wordt beveiligd
door een zekering van voldoende sterkte. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens
de geldende voorschriften.
A.
Typeplaatje met gegevens over
aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter
Mig 4004i A44
Netspanning
380-440 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Diameter netkabel
4G4 mm2
Fasestroom Ieff Uin 380 V
22 A
Zekering beveiligt
25 A
Zekering beveiligt CMCB
32 A
Fasestroom Ieff Uin 400 V
19 A
Zekering beveiligt
20 A
Zekering beveiligt CMCB
32 A
Fasestroom Ieff Uin 440 V
18 A
Zekering beveiligt
20 A
Zekering beveiligt CMCB
32 A
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Gebruik de stroombron in overeenstemming met de
relevante nationale regelgeving.
0463 283 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATIE
Aansluitingsinstructie
De stroombron wordt af fabriek op 400 V aangesloten. Indien een andere netspanning is
vereist, moet de kabel op de printplaat worden verplaatst en op de juiste pen worden
aangebracht. Zie de bovenstaande afbeelding. Deze handeling mag uitsluitend worden
verricht door personen met de juiste kennis van elektrotechniek.
Netvoedingskabel vervangen
Als de netvoedingskabel moet worden vervangen, moet de aarde op de juiste manier op de
onderplaat worden aangesloten. Zie de bovenstaande afbeelding voor de volgorde waarin de
ringen, moeren en schroeven moeten worden aangebracht.
0463 283 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
WAARSCHUWING!
Zet de apparatuur vast - vooral bij
een oneffen of aflopende
ondergrond.
0463 283 001
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 BEDIENING
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1. Netschakelaar, 0 / 1
5. Aansluiting (+): MIG/MAG: Laskabel TIG:
Aardkabel MMA: Laskabel of retourkabel
2. Aansluiting voor draadaanvoereenheid of 6. Aansluiting (-): MIG/MAG: Aardkabel TIG:
afstandsbediening
Lastoorts MMA: Laskabel of retourkabel
3. Indicatielampje, oververhitting
7. Zekering (10A) voor de voeding van de
draadaanvoer
4. Indicatielampje, stroombron AAN
8. Netvoedingskabel
5.2
Symbolen
Afstandsbediening (2)
Oververhitting (3)
Stroombron AAN (4)
5.3
Aansluiten van las- en aardkabel
De stroombron heeft twee uitgangen, een positieve (+) en een negatieve (-) aansluiting, voor
het aansluiten van las- en aardkabels. De uitgang voor het aansluiten van de laskabel hangt
af van de lasmethode of het type elektrode.
De aardkabel wordt op de andere uitgang van de stroombron aangesloten. Bevestig de
aansluitklem van de aardkabel aan het werkstuk en zorg voor een goed contact tussen het
werkstuk en de uitgang voor de aardkabel op de stroombron.
Bij MMA-lassen kan de laskabel worden aangesloten op de positieve (+) of de negatieve (-)
aansluiting, afhankelijk van het gebruikte type elektrode. De polariteit staat vermeld op de
verpakking van de elektrode.
0463 283 001
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 BEDIENING
5.4
Stroombron in-/uitschakelen
Schakel de machine in door schakelaar (1) naar stand '1' te draaien. Schakel de machine uit
door schakelaar (1) naar stand '0' te draaien. Ongeacht of de netvoeding wordt onderbroken
of de machine op de juiste manier wordt uitgeschakeld, worden de lasgegevens opgeslagen
voor eventueel later gebruik.
5.5
Ventilatorregeling
De stroombron is voorzien van een tijdcircuit waardoor de ventilatoren na het lassen 6,5
minuten nadraaien. Daarna wordt de eenheid in de energiebesparende modus gezet. De
ventilatoren starten opnieuw wanneer weer met lassen wordt begonnen. De ventilatoren
draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 200 A. Bij een hogere stroom draaien ze op
volle snelheid.
5.6
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron is uitgerust met een circuit voor oververhittingsbeveiliging dat wordt
ingeschakeld als de interne temperatuur te hoog wordt. Het lassen wordt dan onderbroken
en op het bedieningspaneel verschijnt een foutcode. De oververhittingsbeveiliging wordt
automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur weer voldoende is gedaald.
5.7
Afstandsbediening
Meer informatie over de werking van de afstandsbediening vindt u in de handleiding voor het
bedieningspaneel.
5.8
MIG/MAG- en FCAW-S-lassen
Een continu aangevoerde draad wordt door een boog gesmolten. Het lasbad wordt
beschermd door beschermgas. Voor MIG/MAG- en FCAW-S-lassen is de stroombron
uitgerust met:
•
•
•
•
draadaanvoereenheid
lastoorts
kabel voor aansluiting van de draadaanvoereenheid op de stroombron
beschermgasfles
5.9
MMA-lassen
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt de
elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Voor het lassen met beklede elektroden is de stroombron uitgerust met:
•
laskabel met een elektrodeklem.
5.10
TIG-lassen
Bij TIG-lassen wordt het metaal van het werkstuk gesmolten door middel van een boog vanaf
een wolframelektrode die zelf niet smelt. Het lasbad en de elektrode worden door
beschermgas beschermd. Voor TIG-lassen is de lasstroombron uitgerust met:
•
•
•
TIG-toorts met wolframelektrode en gasklep
argongasfles
argongasregelaar
0463 283 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 BEDIENING
"Live TIG-start"
Bij een ”Live TIG-start” moet de wolframelektrode tegen het werkstuk worden gehouden. Als
de elektrode weer van het werkstuk wordt verwijderd, ontsteekt de boog met de ingestelde
stroomsterkte.
0463 283 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
LET OP!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de stroombron niet vuil is.
De stroombron moet regelmatig worden schoongeblazen met behulp van droge perslucht
met verminderde druk. Vaker schoonmaken in minder schone omgevingen.
Anders kan de luchtinlaat/-uitlaat verstopt raken en kan het apparaat oververhit raken. Om
dit te vermijden moet het luchtfilter regelmatig worden schoongemaakt.
Vervangen en reinigen van het stoffilter:
1.
2.
3.
4.
Maak het stoffilter los zoals aangegeven in de afbeelding.
Blaas het filter schoon met perslucht (verminderde druk).
Zorg ervoor dat de kant met het fijnste gaas tegen de ventilatorafdekking komt te liggen.
Plaats het filter weer terug.
6.2
Lastoorts
Slijtagegevoelige onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd en vervangen om
probleemloos te lassen.
0463 283 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
•
•
•
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken
•
•
Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de
oververhittingsbeveiliging in werking is
getreden (aangegeven door het oranje
lampje op de voorzijde).
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
De beveiligingen voor oververhitting treden
vaak in werking.
•
•
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg ervoor dat de aangegeven waarden
voor de stroombron niet worden
overschreden (d.w.z. dat de eenheid niet
wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
•
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraden worden
gebruikt.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
•
•
•
0463 283 001
- 19 -
© ESAB AB 2013
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
LET OP!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Mig 4004i A44 is ontworpen en getest conform de internationale en Europese normen
IEC/EN 60974-1 en IEC/EN 60974-10. Na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan
de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via uw dichtstbijzijnde ESAB-dealer. Zie de achterflap
van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het serienummer, de
bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit vergemakkelijkt het versturen en garandeert een goede
aflevering.
0463 283 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 283 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number Denomination
Type
0465 152 880
Welding power source Mig4004i A44
0459 839 071
Spare parts list
Mig4004i A44
0740 800 217
Service manual
Mig4004i A44
0463 009 074
Instruction manual
Control panel A44
0444 408 101
Instruction manual
Feed unit Feed
3004/4804
0558 005 921
Instruction manual
MobileFeed 300 AVS
Note
with control panel A44
in English
in English
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 283 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
RESERVEONDERDELENLIJST
RESERVEONDERDELENLIJST
Item Qty Ordering no. Denomination
1
0463 283 001
Notes
Component
designation
0462 197 001 Dust filter
- 23 -
© ESAB AB 2013
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0462 151 880
Trolley
0459 839 039
Spare parts list for trolley
0463 125 880
Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
0460 526 887
Feed 3004 MA23
0460 526 897
Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889
Feed 3004 MA24
0460 526 899
Feed 3004 MA24, with water
0460 526 987
Feed 4804 MA23
0460 526 997
Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989
Feed 4804 MA24
0460 526 999
Feed 4804 MA24, with water
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0462 300 880
Cooling unit COOL 1
0463 283 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
ACCESSOIRES
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0463 283 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ACCESSOIRES
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 283 001
- 26 -
© ESAB AB 2013
ACCESSOIRES
0463 283 001
- 27 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising