ESAB | TA34 AC/DC | Instruction manual | ESAB TA34 AC/DC Kasutusjuhend

ESAB TA34 AC/DC Kasutusjuhend
Caddy®
TA34 AC/DC
Käyttöohjeet
0460 227 173 FI 20131022
Valid from program version 1.20
SISÄLLYSLUETTELO
1
2
3
JOHDANTO .......................................................................................................... 3
1.1
Hyödyllisiä tietoja hitsaustuotteesta..................................................................3
1.2
Ohjauspaneeli....................................................................................................... 3
TIG-HITSAUS........................................................................................................ 5
2.1
Asetukset .............................................................................................................. 5
2.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset ..................................................................6
2.3
Piilotetut TIG-hitsaustoiminnot.........................................................................12
PUIKKOHITSAUS............................................................................................... 13
3.1
Asetukset ............................................................................................................ 13
3.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset ................................................................13
3.3
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot ....................................................................14
4
HITSAUSARVOMUISTI ...................................................................................... 16
5
VIKAKOODIT ...................................................................................................... 17
6
5.1
Vikakoodiluettelo ............................................................................................... 17
5.2
Vikakoodien kuvaukset ..................................................................................... 17
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 20
TILAUSNUMEROT ....................................................................................................21
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0460 227 173
© ESAB AB 2013
1 JOHDANTO
1
JOHDANTO
Tässä ohjeessa kuvataan TA34 AC/DC -ohjauspaneelin käyttö.
Lisätietoa laitteen käytöstä on virtalähteen käyttöohjeessa.
Kun laite kytketään verkkovirtaan, se suorittaa LED-valojen ja
näytön itsetestaustoiminnon ja näyttää ohjelmistoversion, joka
tässä esimerkissä on 0.18.
HUOM!
Paneelien toiminnoissa saattaa olla eroja asennetusta tuotteesta riippuen.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta: www.esab.com
1.1
Hyödyllisiä tietoja hitsaustuotteesta
Virtalähteessä on True AC -tasotoiminto (TIG).
True AC -tasotoiminto tarkoittaa, että keskiarvovirta voidaan ylläpitää tilanteissa, joissa
hitsauspiirin induktanssi ja vastus vaihtelevat. Tämä on seurausta aktiivisesta
prosessiohjauksesta, joka korjaa hitsauspiirin induktanssia.
Prosessi optimoidaan siten, että kaaren energia vastaa vaihtovirralle (AC) asetettua
hitsausvirtaa. Prosessin optimointi johtaa yleensä siihen, että hitsaus on mahdollista
alhaisemmalla virtatasolla (kuin aiemmilla virtalähteillä), koska hitsauspiirin häviöt vähenevät.
Suosittelemme oletusarvona olevaa negatiivista vaihtovirtatasoa (-70 %), koska se tarjoaa
parhaan mahdollisen oksidikerroksen rikkomiskyvyn ja pidentää AC TIG:n volframielektrodin
käyttöikää. AG TIG:n hitsisulan tunkeumaa voidaan vähentää alentamalla vaihtovirtatasoa,
mikä pienentää lämmönsiirtoa. Pienin sallittu vaihtovirta-arvo on -50 %, katso virta-alueiden
suositukset taulukoista 1-3 sivulla 8. Tämä helpottaa pääasiassa heikompien/ohuempien
materiaalien hitsausta.
1.2
Ohjauspaneeli
1.
Säätöpyörä tietojen asettamiseen (virta, jännite, prosenttiosuus, sekunnit tai taajuus)
2.
Näyttö
0460 227 173
-3-
© ESAB AB 2013
1 JOHDANTO
3.
Hitsaustavan valinta TIG
4.
Painike, jolla valitaan TIG-hitsaus:
•
•
•
tai PUIKKOHITSAUS
Vaihtovirralla AC
Tasavirralla DC Pulssikaarimenetelmä tasavirralla DC -
Painike, jolla valitaan PUIKKOHITSAUS:
•
•
•
Vaihtovirralla AC
Tasavirralla DC Tasavirralla DC +
5.
Valitse joko HF-
6.
Valitse joko 2-vaihe
7.
Asetus paneelista
tai LiftArc™-käynnistyspulssi
tai 4-vaihe
, ohjelman vaihto liipaisimella
tai kauko-ohjaimen kytkentä
8.
VRD-toiminnon (rajoitettu tyhjäkäyntijännite) näyttö on käytössä/pois käytöstä
HUOM!
Tämä toiminto toimii virtalähteissä, jotka on varustettu ko. toiminnolla.
9.
Ilmaisimet näytössä näkyville parametreille (virta, jännite, prosenttiosuus, sekunnit tai
taajuus)
10.
Hitsauksen aikana mitatut arvot virralle (A) tai jännitteelle (V).
11.
Valitun asetusparametrin ilmaisin, katso luku Symbolien ja toimintojen kuvaukset.
Oikeanpuoleista painiketta käytetään myös piilotetuille toiminnoille.
12.
Painikkeet hitsausarvomuistin asetuksille, katso luku Hitsausarvomuisti.
Mittausarvo kaarijännitteen V ja hitsausvirran A näytössä on aritmeettinen keskiarvo =
korjattu keskiarvo.
0460 227 173
-4-
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
2
TIG-HITSAUS
2.1
Asetukset
TIG-hitsaus ilman pulssikaarimenetelmää AC/DC ja pulssikaarimenetelmällä DC
Toiminto
Säätöalue
Säätöaskel
Oletusarvo
HF/Liftarc™1)
HF tai Liftarc™
-
LiftArc™
2/4-vaihe1)
2-vaihe tai 4-vaihe
-
2-vaihe
Kaasun esivirtausaika2)
0–5 s
0,1 s
0,5 s
Virran nousuaika
0–10 s
0,1 s
0,0 s
Virran laskuaika
0–10 s
0,1 s
1,0 s
Kaasun jälkivirtausaika
0–25 s
0,1 s
10,0 s
1A
60 A
Virta
4–
Aktiivinen paneeli
OFF tai ON
-
ON
Tietojen vaihto liipaisimella OFF tai ON
-
OFF
Kaukosäädin
OFF tai ON
-
OFF
Minimivirta2)
0–99 %
-
0%
VRD
-
-
-
maks.3)
1)
Näitä toimintoja ei voi muuttaa hitsauksen aikana.
2)
Nämä ovat piilotettuja TIG-toimintoja, katso luku Piilotetut TIG-toiminnot.
3)
Säätöalue riippuu käytettävästä virtalähteestä.
TIG vaihtovirralla
Toiminto
Säätöalue
Säätöaskel
Oletusarvo
Tasapainoasetus
50–98 %*
1%
50 %
Taajuusasetus
10–152 Hz
1–3 Hz
65 Hz
automaattinen 1)
80–120 ms
1
-
manuaalinen
15–100 ms
1
-
Elektrodin esilämmitys
*)Riippuu
1)Nämä
taajuusasetuksesta.
ovat piilotettuja TIG-toimintoja, katso luku Piilotetut TIG-toiminnot.
TIG-hitsaus pulssituksella, tasavirta
Toiminto
Säätöalue
Pulssivirta
4–
Pulssiaika
Mikropulssi1)
Säätöaskel
Oletusarvo
1A
60 A
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
Taustavirta
4 – maks.2)
1A
20 A
Tausta-aika
Mikropulssi1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
1)Nämä
maks.2)
ovat piilotettuja TIG-toimintoja, katso luku Piilotetut TIG-toiminnot.
2)Säätöalue
0460 227 173
riippuu käytettävästä virtalähteestä.
-5-
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
2.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset
TIG-hitsaus
TIG-hitsaus sulattaa työkappaleen metallin käyttäen volframielektrodin
sytyttämää kaarta. Volframielektrodi ei itse sula. Hitsisula ja elektrodi suojataan
suojakaasulla.
AC, vaihtovirta
Vaihtovirran etu on hyvä oksidikerroksen rikkomiskyky hitsattaessa kevyitä
metalleja (alumiini, magnesium ja niiden seokset).
Tasavirta
Suurempi virta tuottaa leveämmän hitsisulan ja paremman tunkeutuman
työkappaleeseen
Pulssivirta (vain tasavirta)
Pulssitusta käytetään hitsisulan ja jähmettymisprosessin hallinnan
parantamiseen. Pulssitaajuus asetetaan niin alhaiseksi, että hitsisula ehtii
jähmettyä edes osittain kunkin pulssin välillä. Pulssituksen asettamiseen
tarvitaan neljä parametria: pulssivirta, pulssiaika, taustavirta ja tausta-aika.
Parametrien asetukset
1.
2.
3.
4.
5.
Virran nousu
Hitsausvirta
Pulssiaika
Taustavirta
Tausta-aika
6. Virran lasku
7. Kaasun jälkivirtausaika
8. Tasapaino
9. Taajuus
10. Elektrodin esilämmitys
Nousuramppi
Nousuramppitoiminto tarkoittaa, että TIG-kaaren syttyessä virta kasvaa hitaasti
asetettuun arvoon. Tämän ansiosta elektrodi kuumenee asteittain ja se antaa
hitsaajalle mahdollisuuden asetella elektrodi kunnolla ennen kuin asetettu
hitsausvirta saavutetaan.
Pulssivirta
Kahdesta virran arvosta suurempi pulssivirralla hitsattaessa.
0460 227 173
-6-
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
A. Virta
B. Aika
C. Tausta-aika
D. Taustavirta
E. Pulssiaika
F. Pulssivirta
TIG-hitsaus, pulssitettu.
Pulssiaika
Pulssivirran käyttöaika pulssijakson aikana.
Taustavirta
Kahdesta virran arvosta pienempi pulssivirralla hitsattaessa.
Tausta-aika
Taustavirran aika, joka yhdessä pulssiajan kanssa muodostaa pulssijakson.
Laskuramppi
TIG-hitsauksessa käytetään laskuramppitoimintoa, joka tarkoittaa, että
hitsauksen lopussa virta pienenee hitaasti hallitussa ajassa kraatereiden ja/tai
halkeamien välttämiseksi.
Kaasun jälkivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa kaaren sammumisen jälkeen.
Tasapaino
Määrittää positiivisen (+) elektrodin ja negatiivisen (-) elektrodin puoliaikojen
välisen tasapainon vaihtovirtahitsauksessa (AC).
Pienempi tasapainoarvo siirtää enemmän lämpöä elektrodiin ja parantaa
työkappaleen oksidikerroksen rikkoutumista.
Suurempi tasapainoarvo siirtää enemmän lämpöä työkappaleeseen ja parantaa
tunkeutumista.
Taajuus
Pieni taajuus (vaihtovirta) siirtää enemmän lämpöä työkappaleeseen ja tuottaa
leveämmän hitsisulan.
Suuri taajuus tuottaa kapeamman kaaren suuremmalla kaaripaineella (kapeampi
hitsisula).
0460 227 173
-7-
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
HF start
HF start -toiminto sytyttää kaaren elektrodin ja työkappaleen välisellä kipinällä,
kun elektrodi tuodaan työkappaleen lähelle.
Elektrodin automaattinen esilämmitys vaihtovirralla
Esilämmitystoiminto tuottaa vakaan kaaren sekä turvallisen ja tasapainoisen
aloituksen. Elektrodin esilämmitysaikaa ohjaa esiasetettu aika suhteessa
asetettuun hitsausvirtaan. Voit muuttaa (hienosäätää) automaattista
esilämmitysaikaa, kun käytät elektrodin virta-alueen äärialueita, katso alla oleva
suositeltu virta-alue.
Esilämmityksen asetusalue on 80–120 ms, jossa 100 ms vastaa perusarvoa
(laitteen tehdasasetus).
WP-elektrodin (puhdas volframi) virta-alueet
Maks. A AC - 50 %: tasapaino
A. Hitsausvirta A
Maks. A AC - 70 %: tasapaino
B. Elektrodin halkaisija (mm)
Taulukko 1 – Virta-alueiden suositukset elektrodin valintaa varten. Värikoodaus: WP =
vihreä. Luokitusnimet ISO 6848:2004 -standardin mukaisesti
0460 227 173
-8-
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
Virta-alueet elektrodille WC20 (WCe2)
Maks. A AC - 50 %: tasapaino
A. Hitsausvirta A
Maks. A AC - 70 %: tasapaino
B. Elektrodin halkaisija (mm)
Taulukko 2 – Virta-alueiden suositukset elektrodin valintaa varten. Värikoodaus: WC20 =
harmaa. Luokitusnimet ISO 6848:2004 -standardin mukaisesti
Virta-alueet elektrodille WLa 15 / Gold Plus (70 % vaihtovirtatasapaino)
I maks. A AC
A. Hitsausvirta A
B. Elektrodin halkaisija (mm)
Taulukko 3 – Virta-alueiden suositukset elektrodin valintaa varten. Värikoodaus: WLa 15 =
kulta. Luokitusnimet ISO 6848:2004 -standardin mukaisesti
0460 227 173
-9-
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
Elektrodin automaattisen esilämmityksen poistaminen käytöstä
Voit erikoistilanteissa poistaa elektrodin automaattisen esilämmityksen käytöstä piilotetuista
TIG-toiminnoista ja käyttää manuaalista asetusta välillä 15–200 ms. Kun siirryt
automaattisesta asetuksesta manuaaliseen asetukseen, käytetään aikaisempaa
automaattisesti tuotettua esilämmitysarvoa ja voit asettaa halutun arvon säätöpyörällä.
LiftArc™
LiftArc™ -toiminto sytyttää kaaren, kun elektrodilla kosketetaan työkappaletta ja
se nostetaan irti siitä.
Kaaren sytyttäminen LiftArc™ -toiminnolla:
1. Elektrodilla kosketetaan työkappaletta.
2. Liipaisinta painetaan ja pieni virta kytkeytyy päälle.
3. Hitsari nostaa elektrodin irti työkappaleesta: kaari syttyy ja virta kasvaa automaattisesti
asetettuun arvoon.
2-vaihe
A. Kaasun esivirtaus
B. Virran nousu
C. Virran lasku
D. Kaasun jälkivirtaus
Hitsauspolttimen 2-vaiheohjauksen toiminnot.
2-vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esivirtaus käynnistyy ja valokaari syttyy, kun
TIG-polttimen liipaisinta painetaan (1). Virta nousee asetettuun arvoon (mahdollisen virran
nousu -toiminnon mukaan). Kun liipaisin vapautetaan (2), virtaa pienennetään
(mahdollisessa virran laskuajassa) ja valokaari sammutetaan. Tämän jälkeen seuraa kaasun
jälkivirtaus, jos se on käytössä.
0460 227 173
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
4-vaihe
A. Kaasun esivirtaus
B. Virran nousu
C. Virran lasku
D. Kaasun jälkivirtaus
Hitsauspolttimen 4-vaiheohjauksen toiminnot.
4-vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esivirtaus käynnistyy, kun polttimen kosketinta
painetaan (1). Kaasun esivirtausajan päättyessä virta nousee apuvirtaan (muutama ampeeri)
ja kaari syttyy. Kun liipaisin vapautetaan (2), virta kasvaa säädettyyn arvoon (mahdollisessa
virran nousuajassa). Kun liipaisinta painetaan (3), virta palaa asetettuun apuvirtaan
(mahdollisessa laskuvirta-ajassa).
Kun liipaisin vapautetaan uudelleen (4), kaari sammuu ja mahdollinen kaasun jälkivirtaus
alkaa.
Aktiivinen paneeli
Asetukset tehdään ohjauspaneelista.
Tietojen vaihto liipaisimella
Tällä toiminnolla voit vaihtaa hitsausarvomuistia kaksoisnapsauttamalla
polttimen liipaisinta. Käytössä vain TIG-hitsauksessa.
Kauko-ohjain
Asetukset tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjain pitää kytkeä laitteen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Kun kauko-ohjain on aktivoitu, paneeli ei ole käytössä.
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä osoitetaan palavalla VRD-ledillä.
VRD-toiminto on estetty, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite ylittää 35 V, näyttöön tulee
virheilmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa virheilmoituksen näkyessä näytössä.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
0460 227 173
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-HITSAUS
2.3
Piilotetut TIG-hitsaustoiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
Jos haluat käyttää näitä toimintoja, paina painiketta
viiden sekunnin ajan. Näytössä
näkyy kirjain ja arvo. Valitse toiminto painamalla oikealle osoittavaa nuolta. Voit säätää
valitun toiminnon arvoa säätöpyörällä.
Jos haluat poistua piilotetuista toiminnoista, paina painiketta
viiden sekunnin ajan.
Toiminto
Asetukset
A = kaasun esivirtaus
0–5 s
I = minimivirta
0–99 %
L = automaattinen käynnistyspulssi /
elektrodin esilämmitys
0 = OFF, 1 = ON
P = käynnistyspulssi
toimitusarvo 70 A asetuksella 60 A
b = mikropulssi (vain tasavirralla)
0 = OFF, 1 = ON
Kaasun esivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa ennen kuin kaari syttyy.
Minimivirta
Asettaa kaukosäätimen minimivirran.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotetussa toiminnossa
minimivirran arvoksi 50 %.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta minimivirran arvoksi 90 %.
Tämä toiminto on käytössä myös, kun pulssitetulle TIG-hitsaukselle asetetaan taustavirta.
Elektrodin esilämmitys
Automaattinen käynnistyspulssi / elektrodin esilämmitys (L) -toiminnossa elektrodin
esilämmitys aktivoidaan vain vaihtovirralla. Tällä toiminnolla saadaan nopeasti luotua vakaa
kaari ja esilämmitys pidentää elektrodin käyttöikää.
Käynnistyspulssi
HUOM!
Jos haluat ottaa manuaalisen käynnistyspulssin (P) käyttöön, toiminto (L) täytyy
ensin poistaa käytöstä piilotetuista toiminnoista, valitse (0 = OFF).
Käynnistyspulssi tuottaa turvallisen, hallitun aloituksen, joka on tasapainoinen ja sovitettu
elektrodin halkaisijaan ja asetettuun hitsausvirtaan.
Mikropulssi
Mikropulssin valinta edellyttää, että laitteen pulssivirtatoiminnon tulee olla käytössä
.
Pulssiajan ja taustavirran arvo on tavallisesti 0,01–2,50 sekuntia. Mikropulssia käyttämällä
aika voidaan laskea jopa 0,001 sekuntiin. Kun mikropulssitoiminto on käytössä, 0,25
sekuntia lyhyemmät ajat näytetään näytössä ilman desimaalipilkkua.
0460 227 173
- 12 -
© ESAB AB 2013
3 PUIKKOHITSAUS
3
PUIKKOHITSAUS
3.1
Asetukset
Toiminto
Säätöalue
Säätöaskel
Virta
16 – maks. A 2
1A
100 A
Kuumakäynnistys1)
0–99
1
0
Kaaripaine1)
0–99
1
5
Täppäyshitsaus1)
0 = OFF tai 1 = ON
-
OFF
Hitsaussäädin
1 = OFF tai 0 = ON
-
ON
Aktiivinen paneeli
OFF tai ON
-
ON
Kaukosäädin
OFF tai ON
-
OFF
Minimivirta1)
0–99 %
-
0%
VRD
-
-
-
1)Nämä
Oletusarvo
ovat piilotettuja toimintoja, katso luku Piilotetut puikkohitsaustoiminnot.
2)Säätöalue
3.2
riippuu käytettävästä virtalähteestä.
Symbolien ja toimintojen kuvaukset
MMA-hitsaus
MMA-hitsausta kutsutaan myös puikkohitsaukseksi. Valokaari sulattaa
elektrodin, ja sen pinnoite muodostaa suojaavan kuonan.
Puikkohitsauksessa voit hitsata käänteisellä polaarisuudella kytkemättä virtalähteen
hitsauskaapeleita uudelleen.
Valitse Puikkohitsaus
•
•
•
ja paina
AC, vaihtovirta
DC (-), tasavirta, elektrodilla negatiivinen polaarisuus
Mikään LED ei pala, tasavirta, elektrodilla positiivinen polaarisuus
Aktiivinen paneeli
Asetukset tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Asetukset tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjain pitää kytkeä laitteen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Kun kauko-ohjain on aktivoitu, paneeli ei ole käytössä.
0460 227 173
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 PUIKKOHITSAUS
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä osoitetaan palavalla VRD-ledillä.
VRD-toiminto on estetty, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite ylittää 35 V, näyttöön tulee
virheilmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa virheilmoituksen näkyessä näytössä.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
3.3
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
Jos haluat käyttää näitä toimintoja, paina painiketta
viiden sekunnin ajan. Näytössä
näkyy kirjain ja arvo. Valitse toiminto painamalla oikealle osoittavaa nuolta. Voit säätää
valitun toiminnon arvoa säätöpyörällä.
Jos haluat poistua piilotetuista toiminnoista, paina painiketta
Toiminto
Asetukset
C = kaaripaine (ArcForce)
0–99 %
d = täppäyshitsaus
0 = OFF, 1 = ON
F = hitsaussäätimen tyyppi ArcPlus™
0 = OFF, 1 = ON
H = kuumakäynnistys
0–99 %
I = minimivirta
0–99 %
viiden sekunnin ajan.
Kaaripaine
Kaaripaine määrittää, miten virta muuttuu suhteessa kaaren pituuden
muutoksiin. Pienempi arvo tuottaa rauhallisemman kaaren vähemmillä roiskeilla.
Täppäyshitsaus
Täppäyshitsausta voidaan käyttää hitsaukseen ruostumattomilla teräselektrodeilla. Tämä
toiminto käyttää kaaren vuorottaista sytytystä ja sammutusta lämmönsyötön parempaan
hallintaan. Elektrodia on nostettava vain hieman kaaren sammuttamiseksi.
Hitsaussäädin ArcPlus™
ArcPlus™-hitsaussäädin on uudentyyppinen ohjain, joka tuottaa voimakkaamman,
tiiviimmän ja rauhallisemman kaaren. Se palautuu nopeammin oikosulun jälkeen, mikä
pienentää elektrodin kiinnitarttumisen riskiä.
•
•
ArcPlus™ (0) on suositus peruselektrodille.
ArcPlus™ (1) on suositus rutiilielektrodille.
Kuumakäynnistys
Kuumakäynnistys suurentaa hitsausvirtaa säädettäväksi ajaksi hitsauksen
alussa ja pienentää siten huonon sulatuksen riskiä liitoksen alussa.
Minimivirta
0460 227 173
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 PUIKKOHITSAUS
Asettaa kaukosäätimen minimivirran.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotetussa toiminnossa
minimivirran arvoksi 50 %.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta minimivirran arvoksi 90 %.
0460 227 173
- 15 -
© ESAB AB 2013
4 HITSAUSARVOMUISTI
4
HITSAUSARVOMUISTI
Voit tallentaa ohjauspaneelin muistiin kaksi erilaista hitsausarvo-ohjelmaa.
Paina painiketta
tai
viiden sekunnin ajan, jos haluat tallentaa hitsausarvot
muistiin. Hitsausarvoja tallennetaan, kun vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos haluat vaihtaa hitsausarvomuistia, paina painiketta
tai
Hitsausarvomuistilla on varmennusparisto, joten tallennetut asetukset säilyvät, vaikka laite on
kytketty pois päältä.
0460 227 173
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 VIKAKOODIT
5
VIKAKOODIT
Vikakoodeilla osoitetaan laitteistossa ilmenneet viat. Vikakoodi ilmaistaan näytössä
kirjaimella E, jota seuraa vikakoodin numero.
Näytössä näkyvä yksikkönumero ilmaisee, mikä yksikkö on antanut vikakoodin.
Vikakoodinumero ja yksikkönumero näytetään vuorotellen.
Jos useita vikoja on havaittu, näytetään vain viimeisimmän ilmenneen vian koodi. Voit
poistaa vikakoodin näytöltä painamalla mitä tahansa toimintonäppäintä tai kääntämällä
säätöpyörää.
HUOM!
Jos kaukosäädin on käytössä, poista vikakoodi näytöltä poistamalla kaukosäädin
käytöstä painamalla
5.1
.
Vikakoodiluettelo
U 0 = hitsausarvoyksikkö
U 2 = virtalähde
U 1 = jäähdytyslaite
U 4 = kauko-ohjain
5.2
U 5 = vaihtovirtayksikkö
Vikakoodien kuvaukset
Kood Kuvaus
i
E 4 5 V:n syöttöjännite alhainen.
U 0 Syöttöjännite on liian alhainen.
U 5 Hitsausprosessi on pysäytetty eikä sitä voi käynnistää.
Toimenpide: Nollaa laite katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteyttä
huoltoon.
E 6 Korkea lämpötila
U 1 Lämpösuojus on lauennut.
U 2 Hitsausprosessi pysäytetään eikä sitä voi käynnistää, ennen kuin lämpötila on
laskenut.
U5
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo-/poistoaukot eivät ole tukossa tai
likaiset. Tarkasta kuormitusaikasuhde. Varmista, ettei laitteistoa ylikuormiteta.
E 7 Korkea lämpötila
U 5 Lämpösuojus on lauennut.
Hitsausprosessi pysäytetään eikä sitä voi käynnistää, ennen kuin lämpötila on
laskenut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo-/poistoaukot eivät ole tukossa tai
likaiset. Tarkasta kuormitusaikasuhde. Varmista, ettei laitteistoa ylikuormiteta.
E 8 Viallinen 24 V/15 V -syöttöjännite
U 1 Syöttöjännite on liian suuri tai liian pieni.
U 5 Hitsausprosessi on pysäytetty eikä sitä voi käynnistää.
Toimenpide: Nollaa laite katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteyttä
huoltoon.
0460 227 173
- 17 -
© ESAB AB 2013
5 VIKAKOODIT
Kood Kuvaus
i
E 9 Viallinen 24 V/15 V -syöttöjännite
U 1 Syöttöjännite on liian suuri tai liian pieni.
U 5 Hitsausprosessi on pysäytetty eikä sitä voi käynnistää.
Toimenpide: Nollaa laite katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteyttä
huoltoon.
E 12 Tiedonsiirtovirhe (varoitus)
U 0 Vähemmän vakava CAN-väylän häiriö.
U 1 Toimenpide: Tarkista, ettei CAN-väylään ole kytketty viallisia laitteita. Tarkista
kaapelit. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
U4
U5
E 14 Tiedonsiirtovika (väylävika)
U 0 Vakava CAN-väylän häiriö.
Toimenpide: Tarkista, ettei CAN-väylään ole kytketty viallisia laitteita. Tarkista
kaapelit. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 15 Viestintäongelma (kadonnut viesti)
U 0 Järjestelmän CAN-väylä on ylikuormittunut.
Toimenpide: Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 16 Korkea tyhjäkäyntijännite (jännitteenrajoitus)
U 2 Tyhjäkäyntijännite on ollut liian korkea.
Toimenpide: Nollaa laite katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteyttä
huoltoon.
E 19 Muistivirhe
U 0 Muistin sisältö on virheellinen. Käytetään perustietoja.
Toimenpide: Nollaa laite katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteyttä
huoltoon.
E 20 Korkea induktanssi hitsauspiirissä
U 2 Virtalähde ei pysty tuottamaan haluttua virtaa, koska hitsauspiirin mitattu induktanssi
on liian korkea. Vikakoodi nollautuu, jos induktanssilukema saa riittävän alhaisen
arvon hitsausta aloitettaessa. Voit nollata vikakoodin myös kytkemällä virran pois.
Toimenpide: Käytä lyhyempiä hitsauskaapeleita ja varmista, etteivät kaapelit ole
kiertyneet. Aseta hitsauskaapeli ja liitinkaapeli vierekkäin. Voit pienentää
induktanssia hitsaamalla lyhyemmällä kaarella, mikäli mahdollista.
Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 25 Yhteys vaihtovirtayksikköön katkesi
U 0 Ohjauspaneeli on menettänyt yhteyden vaihtovirtayksikköön.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
0460 227 173
- 18 -
© ESAB AB 2013
5 VIKAKOODIT
Kood Kuvaus
i
E 26 Ohjelmavirhe
U 0 Jokin on estänyt suorittimen toiminnan ohjelman suorituksen aikana.
Ohjelma käynnistyy automaattisesti. Nykyinen hitsausprosessi pysähtyy. Vika ei
salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 29 Ei jäähdytysvesivirtausta
U 0 Virtausvahti on lauennut.
U 1 Hitsausprosessi on pysäytetty eikä sitä voi käynnistää.
Toimenpide: Tarkista jäähdytysvesipiiri ja pumppu.
E 41 Yhteys jäähdytysyksikköön katkesi
U 0 Hitsausarvoyksikkö on menettänyt yhteyden jäähdytysyksikköön. Käynnissä oleva
hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkista johdotus. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
0460 227 173
- 19 -
© ESAB AB 2013
6 VARAOSIEN TILAAMINEN
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjäsi kautta, katso tämän asiakirjan takakansi.
Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike ja
varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0460 227 173
- 20 -
© ESAB AB 2013
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no. Denomination
0460 250 880 Control panel Caddy™ TA34 AC/DC
0460 227 170 Instruction manual SE
0460 227 171 Instruction manual DK
0460 227 172 Instruction manual NO
0460 227 173 Instruction manual FI
0460 227 174 Instruction manual GB
0460 227 175 Instruction manual DE
0460 227 176 Instruction manual FR
0460 227 177 Instruction manual NL
0460 227 178 Instruction manual ES
0460 227 179 Instruction manual IT
0460 227 180 Instruction manual PT
0460 227 181 Instruction manual GR
0460 227 182 Instruction manual PL
0460 227 183 Instruction manual HU
0460 227 184 Instruction manual CZ
0460 227 185 Instruction manual SK
0460 227 186 Instruction manual RU
0460 227 187 Instruction manual US
0460 227 189 Instruction manual EE
0460 227 190 Instruction manual LV
0460 227 191 Instruction manual SI
0460 227 192 Instruction manual LT
0460 227 193 Instruction manual CN
Käyttöohjeet ja varaosaluettelot ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0460 227 173
- 21 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising